Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid

 
English | Nederlands

Nederlandse Vereniging voor Armenzorg en Weldadigheid

Nadere ontsluiting


Aangezien het archief van de Vereniging tijdens de laatste oorlog verloren is gegaan, volgen hier ter compensatie enkele gegevens uit het tijdschrift van deze vereniging.

Nieuws en mededelingen van de Vereniging
zoals afgedrukt in het Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming en opvolgers
korte omschrijving gevolgd door jaar en paginanummers van dit tijdschrift.


jaar 1910
aankondiging van het Internationaal Congres voor Armenzorg te Kopenhagen 30 augustus 1910, p. 45
aankondiging van de jaarvergadering op 7-8 juli 1910, p. 89-90 en 115-116
convocatie met programma van de jaarvergadering, 1910, p. 139-141
verslag van de jaarvergadering, 1910, p. 161-167
reactie op de jaarvergadering door mr. Lod. S. Boas, 1910, p. 178-179
tweede jaarverslag uitgebracht aan de jaarvergadering, 1910, p. 181-184

jaar 1911
aankondiging jaarvergadering op 3-4 juli in ’s-Hertogenbosch, 1911, p. 87-88
convocatie en agenda jaarvergadering, p. 157-159
jaarverslag jaar 1910, 1911, p. 187-189
[de Vereniging had eind 1910 925 leden waarvan 646 personen en 279 instellingen; de instellingen als volgt verdeeld:
gemeentebesturen 1
burgerlijke armbesturen 33
kerkelijke besturen 16
kerkelijke armbesturen 95
bijzondere armbesturen 112
instellingen van bijzondere aard 22]

verslag jaarvergadering, p. 191-195
instelling commissie die zich gaat beraden over de opleiding van armbezoekers, p. 265

jaar 1912
convocatie en agenda jaarvergadering op 4-5 juli 1912 in Arnhem, p. 187-189
jaarverslag jaar 1911, p. 221-224
verslag jaarvergadering, p. 226-228
instelling permanente commissie voor de opleiding van armbezoekers, p. 237

jaar 1913
opleiding voor armbezoekers, p. 2-5
[cursusprogramma bestaande uit 12 voordrachten; de cursus wordt in de vier grote steden gehouden; sprekers zijn: G.H. Hintzen, mr. V.H. Rutgers, dr. J. Gewin, mr. dr. D.A.P.N. Koolen, A.C.A. van Vuuren, J.R. Snoeck Henkemans, J.F.L. Blankenberg, mr. J. Everts, mr. L. Lietaert Peerbolte, J.W. Jurrema, mevr. M.G. Muller-Lulofs en dr. J.H. Adriani]
instelling van een commissie van advies over het wetsontwerp woonwagens en woonschepen, p. 81-82
aankondiging jaarvergadering in Utrecht op 8-9 oktober, p. 279-280
agenda jaarvergadering, p. 319-321
jaarverslag jaar 1912, p. 343-346
verslag jaarvergadering, p. 346-348

jaar 1914
cursus voor armbezoekers, p. 10-11
[dit jaar te houden in Arnhem, Leeuwarden, Groningen en Dordrecht; zes voordrachten]
agenda 7de algemene vergadering op 28 december 1914 in Amsterdam, p. 389-390

jaar 1915
jaarverslag over 1913, p. 36-39
verslag permanente commissie opleiding armbezoekers, 1913-14, p. 39-40
aankondiging jaarvergadering op 1-2 juli in Den Haag, p. 171-172
agenda jaarvergadering, p. 195-197
[relevante onderwerpen: wetsontwerp collecten en verband tussen armenzorg en werkloosheidsverzekering, steunbeweging van 1914, ‘het terrein der armenzorg’]
jaarverslag over 1914, p. 203-205
verslag jaarvergadering, p. 211-213, 219-221, 227-229

jaar 1916
adres van de Vereniging aan de Tweede Kamer over ouderdomsrenten aan behoeftigen van 65 jaar en ouder, p. 7-8
[tekst van het adres]
aankondiging jaarvergadering op 29-30 juni in Zwolle, p. 121-122
agenda jaarvergadering, p. 173-175 en 181-182
[relevant onderwerp: hulp aan werklozen]
jaarverslag jaar 1915, p. 197-199
indrukken jaarvergadering, p. 200-201 en 205-207

jaar 1917
aankondiging jaarvergadering op 5-7 juli in Middelburg, p. 59
agenda jaarvergadering, p. 115-117
[relevante onderwerpen: grenzen tussen armenzorg en “sociale voorzorg” en maatschappelijk werk voor zieken]
verslag jaarvergadering, p. 139-141
jaarverslag jaar 1916, p. 129-132
instelling van een commissie die zich buigt over de maatschappelijke belangen van onvermogenden zieken en hun gezinnen, p. 233

jaar 1918
aankondiging jaarvergadering op 28-29 juni 1918 in Haarlem, p. 23
aankondiging cursus voor armbezoekers, p. 39
agenda jaarvergadering, p. 127-129
[onderwerpen: voorkoming van meervoudige bedeling en de verhouding tussen armenzorg en ouderdomsverzekering]
jaarverslag 1917, p. 142-145
verslag jaarvergadering, p. 153-155
aankondiging cursus praktische armverzorging winter 1918/19, p. 221

jaar 1919
aankondiging jaarvergadering op 26-28 juni in Maastricht, p. 65
verslag bestuursvergadering, p. 103-104
agenda jaarvergadering, p. 119-120
[onderwerpen: subsidiëring van armenzorginstellingen door de overheid en maatregelen te nemen tegen bedelarij en landloperij]
verslag jaarvergadering, p. 141-142
jaarverslag 1918, p. 127-130
aankondiging van serie lezingen in Groningen, Nijmegen, Apeldoorn en Zaandam over de praktijk van de armenzorg, p. 199-200
kort verslag bestuursvergadering 15 november 1919, p. 207

jaar 1920
aankondiging buitengewone ledenvergadering op 28 februari 1920 in Amsterdam ter bespreking van een rapport over het maatschappelijk werk voor zieken en hun gezinnen, p. 27-28 en 37
verslag voornoemde vergadering, p. 45-46
aankondiging jaarvergadering op 1 en 2 juli in Amsterdam, p. 95 en 99
[onderwerpen: moet de schoolvoeding uitgebreid worden ? en het werk van de Armenraden]
agenda voornoemde vergadering, p. 111-112
verslag jaarvergadering, p. 123-124 en 167-168
jaarverslag over het jaar 1919, p. 133-133
instelling van een commissie die zich bezig gaat houden met de zorg voor ouderen, p. 175


jaar 1921
niet verschenen

1922
besluiten bestuursvergadering 26 november 1921, p. 4-5
impressie 14de jaarvergadering, p. 22-24
besluiten bestuursvergadering 8 juli 1922, p. 225
aankondiging jaarvergadering op 14-15 september in Leeuwarden, p. 241-242
[onderwerpen: een nieuwe taak op het gebied van de armenzorg en tien jaar Armenwet 1912-1922]
jaarverslag 1921, p. 257-263]
verslag jaarvergadering, p. 289-294 en 309-312
besluiten bestuursvergadering, p. 370-371
[voorstel dr. Adriani tot instellen van een Historische Commissie]

1923
besluiten bestuursvergadering 31 maart 1923, p. 132
aankondiging jaarvergadering op 6-7 juni in Rotterdam, p. 145
aankondiging verschijning rapport over ouderenzorg, p. 145
agenda jaarvergadering, p. 161
jaarverslag 1922, p. 177-180
rede gehouden door voorzitter jhr. mr. D.R. Marees van Swinderen tijdens de jaarvergadering over de armenzorg in de periode 1898-1923, p. 193-202
bespreking rapport over ouderenzorg, p. 209-210
aankondiging buitengewone algemene vergadering op 21 november 1923 te Utrecht, p. 330
besluiten bestuursvergadering 20 oktober 1923, p. 330-331
verslag algemene ledenvergadering 21 november 1923, p. 357
[benoeming tot voorzitter van mr. dr. A.F. Baron van Lynden]
afscheid van de afgetreden voorzitter jhr. mr. D.R. Marees van Swinderen, p. 373-374

1924
aankondiging en agenda jaarvergadering op 26-27 juni 1924 in Nijmegen, p. 130 en 178-179
[relevante onderwerpen: wenselijkheid van een historische commissie, burgerlijke armenzorg en werklozenzorg]
jaarverslag 1923, p. 212-216
impressie jaarvergadering, p. 216-218
besluiten bestuursvergadering 22 november 1924, p. 355-356
[instelling van een Historische Commissie bestaande uit: prof. dr. L.J. van Apeldoorn, 4 rijksarchivarissen, de heren J.F.L. Blankenberg en J.H. Adriani; van deze commissie wordt sedertdien niets meer vernomen]

1925
bestuursvergadering 24 november 1924, inleiding door mevr. M.G. Muller-Lulofs over de werkwijze van de Vereniging als reactie op gedachten van J. Everts over een andere wijze van werken
aankondiging jaarvergadering op 4-5 juni in Assen, p. 511
agenda jaarvergadering, p. 527-529
[relevant onderwerp: maatschappelijke zorg voor geestelijk invaliden]
jaarverslag 1925, p. 559-563
impressie jaarvergadering, p. 577-580
besluiten bestuursvergadering 25 juni, p. 591

1926
uitstel algemene vergadering, p. 923
agenda algemene vergadering 11-12 november 1926 in Den Haag
[relevante onderwerpen: controlewoningen en bestrijding van woeker]
besluiten bestuursvergadering 16 oktober 1926, p. 1096-1097
jaarverslag 1925, p. 1100-1104
impressie jaarvergadering, p. 1115-1117

1927
aankondiging jaarvergadering 30 juni-2 juli in Zutphen, p. 1198
agenda jaarvergadering, p. 1329-1332
[relevant onderwerp: de werklozensteun en zijn gevolgen, zowel voor de samenleving en het bedrijfsleven als voor de individuele werklozen]
jaarverslag 1926, p. 1351-1355
impressie van de jaarvergadering, p. 1361-1363
samenvatting van de bespreking van het onderwerp ‘gevolgen van de werklozenzorg’ bestemd voor de ministers van Binnenlandse Zaken en Landbouw en van Arbeid c.a., p. 1490-1492
verslag van de buitengewone algemene vergadering over het onderwerp ‘de opleiding van verzorgers van psychisch invaliden’, p., 1499-1500

1928
besluiten bestuursvergadering 26 november 1927, p. 1530
aankondiging jaarvergadering op 22-23 november in Utrecht, p. 1644
agenda jaarvergadering, p. 1837-1839
[relevante onderwerpen: toepassing van de onderhoudsplicht en de verhouding tussen armenzorg en maatschappelijk werk (“sociale zorg”)]
besluiten bestuursvergadering 20 oktober 1928, p. 1850
jaarverslag 1927, p. 1874-1877

1929
agenda jaarvergadering op 20-22 juni 1929 in Heerlen, p. 2073
jaarverslag 1928, p. 2089-2093

1930
aankondiging jaarvergadering op 23-24 oktober 1930 in Amsterdam, p. 2485
agenda jaarvergadering, p. 2565-2568
[relevant onderwerp: voorkoming van bedelarij en landloperij]
verslag jaarvergadering 1930, p. 2601-2604
jaarverslag 1929, p. 2604-2607 en 2623-2625

1931
aankondiging jaarvergadering op 18-20 juni in Leiden, p. 2779
agenda jaarvergadering, p. 2817-2818
[relevant onderwerp: opleiding van verzorgers voor maatschappelijk zwakken]
jaarverslag 1930, p. 2849-2855
tekst rede gehouden door de voorzitter dr. J.Th. de Visser bij de opening van de jaarvergadering, p. 2865-2868
impressie jaarvergadering, p. 2868-2869
instelling van een commissie die het bestuur moet adviseren over de organisatie en de wijze van werken (leden: J.H. Adriani, B. Diamant, W. Drees, J. Everts, C.G.C. Quarles van Ufford, A.C.A. van Vuuren en H.J.J. Scholtens), p. 2993

1932
agenda jaarvergadering 16-17 september 1932 in Breda, p. 3293-3295
[relevant onderwerp: uitbreiding van de werkingssfeer van de armenraden]
uittreksel preadviezen van J.H. Adriani en H.M.L.H. Sark over uitbreiding van de armenraden over het gehele land, p. 3295-3299
jaarverslag jaar 1931, p. 3317-3322
impressie jaarvergadering, p. 3344-3346

1933
agenda jaarvergadering 26 mei 1933 in Utrecht, p. 3577-3578
[relevante onderwerpen: reorganisatie van de Vereniging en rapport over zorg voor zwervers]
rapport met voorstellen reorganisatie Vereniging, p. 3579-3581
jaarverslag jaar 1932, p. 3585-3591
verslag jaarvergadering, p. 3603-3607
prijsvraag wetsontwerp werklozensteun, p. 3608
vorming erecomité 25-jarig jubileum, p. 3689
agenda buitengewone ledenvergadering bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan, p. 3738-3740
verslag van de jubileumvergadering, p. 3753-3758
extra nummer bij gelegenheid van het 25-jarig bestaan, p. 3769-3788

1934
prijsvraag en benoeming jury bestaande uit: mr. dr. J. Donner, W. Drees en prof. mr. C.W. de Vries, p. 3833
ontslag secretaris H.J.J. Scholtens en benoeming mr. F.A. Pos tot zijn opvolger, uitbreiding van het Dagelijks Bestuur van 5 tot 7 leden, p. 3879
aankondiging algemene ledenvergadering 5 mei 1934 te Utrecht, p. 3929
uitslag prijsvraag; winnaar H.J. Langman, burgemeester van IJlst, p. 3970
plan tot vorming van afdelingen in Amsterdam en Den Haag, p. 3973
aankondiging jaarvergadering 13-15 september 1934 in Apeldoorn, p. 4042
agenda jaarvergadering, p. 4059-4061
[relevante onderwerpen: antwoord op de prijsvraag over de ondersteuning van werklozen en gemeenten en gezondheidszorg]
verslag jaarvergadering, p. 4073-4075

1935
besluiten bestuursvergadering 16 februari, p. 4281
aankondiging derde internationale conferentie voor maatschappelijk werk in 1936 te Londen, p. 4364
agenda jaarvergadering 12-14 september 1935 in Alkmaar, p. 4445-4449
[relevant onderwerp: steunverlening aan nieuwe groepen]
verslag jaarvergadering, p. 4461-4467+ 4507

1936
besluiten bestuursvergadering 7 maart 1936, p. 93
advies aan de minister van Binnenlandse Zaken over de opheffing van het Crisiscomité, p. 103
aankondiging onderwerp jaarvergadering, p. 178-179
aankondiging jaarvergadering op 16-17 oktober in Groningen, p. 273-277
[relevant onderwerp: afwenteling van kosten voor armenzorg op andere gemeenten]
verslag jaarvergadering, p. 305-312
jaarverslag 1935, p. 333

1937
kort verslag bijeenkomst van de studiekring Amsterdam op 4 februari 1937 met
als onderwerp onder meer de z.g. Pinda-Chinezen en de actie van het Algemeen Handelsblad voor de stille armen, p. 63-64
instelling commissie herziening Armenwet, p. 66
aankondiging algemene vergadering op 24-25 september in Eindhoven, p. 233-234
agenda algemene vergadering, p. 249 en 265-270
[relevant onderwerp: organisatie van de burgerlijke armenzorg; met samenvatting van de drie preadviezen]
verslag algemene vergadering, p. 281-287
nabeschouwing over de preadviezen, p. 301-304, 317-321, 353-357 en 369-372

1938
stopzetting sociale ontwikkelingsweken, p. 106 en 157-158
start districtsvergaderingen, p. 106 en 157-158
aankondiging algemene vergadering op 13-14 oktober in Arnhem, 157
agenda algemene vergadering, p. 269-277
[relevante onderwerpen: armoede en demoralisatie en ontwerp-stichtingswet; met samenvatting van de preadviezen hierover]
verslag algemene vergadering, p. 301-309

1939
beschouwingen over armoede en demoralisatie gehouden op de algemene vergadering van 1938 te Arnhem, p. 45-54
aankondiging algemene vergadering op 12-14 oktober in Maastricht, p. 241 en 273
[relevant onderwerp: sociale noden van de opgroeiende jeugd; in verband met het uitbreken van de oorlog werd de vergadering uitgesteld]

1940
verslag ledenvergadering 19 december 1939, p. 1-2
[A.C. de Bruijn en L.J.M. Beel in het bestuur gekozen]
aankondiging congres georganiseerd door de Vereniging over de sociale noden van de opgroeiende jeugd op 27 april 1940, p. 77 en 94-95
aansporing om lid te worden van “ons nationaal centrum voor alle maatschappelijk werk”, p. 109-112 en 197-199
vorming Commissie Algemene Zaken, p. 199-200
uitbreiding Commissie Algemene Zaken, p. 225
oproep inzake armoede en demoralisatie, p. 227
oproep aan alle instellingen om zich aan te sluiten bij de Vereniging, p. 232
uitbreiding Commissie Algemene Zaken, p. 259
samenvatting van een circulaire van de Vereniging gezonden aan haar leden, p. 293-296
toelichting bij voornoemde circulaire over Joodse medewerkers, p. 342-343
aanscherping verordening op collecten, p. 354-355
adressen provinciale en stedelijke directeuren van Winterhulp en opbrengst collecten, p. 356-357

1941
samenvatting van de circulaire van 16 januari 1941 van de Vereniging aan de leden, p. 29-31
aankondiging jaarvergadering op 4 oktober 1941 in Leiden
verslag jaarvergadering, p. 292
samenstelling bestuur, p. 295
adres van de Commissie Algemene Zaken aan de secretaris-generaal van Sociale Zaken om verhoging van de steunnormen, p. 319

1942
---

Opleidingen en cursussen

De Vereniging organiseerde in de periode 1922-1936 jaarlijks een Sociale Ontwikkelingsweek. Het Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming bericht daarover het volgende:


R.K. School voor Maatschappelijk Werk te Sittard, 1922, p. 93-94
[opgericht in 1920; is een afdeling van “Het Limburgsche Groene Kruis”; doel” sociale vorming van de leerlingen, maatschappelijke arbeid en beambte aan een openbare leeszaal of bibliotheek; heeft nu ca. 40 leerlingen; duur opleiding is 3 jaar]

aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 30 mei - 2 juni 1922 te Amsterdam, 1922, p. 129-131
+ korte verslagen van de voordrachten, p. 210-222

aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 28-31 mei 1923 te Amsterdam, 1923, p. 97-99
+ samenvattingen van de referaten, p. 225-244

aankondiging Sociale ontwikkelingsweek 20-23 mei 1924 te Amsterdam, 1924, p. 115-116
+ samenvattingen van de referaten, p. 187-189

aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 12-15 mei 1925 te Rotterdam, 1925, p. 495-496 en 540-541

aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 31 mei - 3 juni 1926 te Rotterdam, 1926, p. 907-908

aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 31 mei - 3 juni 1927 te Arnhem, 1927, p. 1297-1298

aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 5-8 juni 1928 te Groningen, 1928, p. 1677-1678
+ indrukken, p. 1735-1737

aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 4-7 juni 1929 te Den Haag, p. 2057-2058
+ indrukken, p. 2093-2095

aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 3-6 juni 1930 te Den Haag, p. 2421-2422 en 2437
+ indrukken, p. 2471-2472

aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 9-12 juni 1931 te Utrecht, p. 2801-2802
+ indrukken, p. 2861-2863

aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 31 mei - 3 juni 1932 te Utrecht, p. 3197-3198
+ indrukken, p. 3270-3274 en p. 3287-3288

aankondiging Sociale Ontwikkelingsweek 13-16 juni 1933 te Utrecht, p. 3593-3594
+ indrukken, p. 3641-3648

idem, 5-8 juni 1934 te Utrecht, p. 3961-3962
+ indrukken, p. 4009-4015

idem, 4-7 juni 1935 te Utrecht, p. 4349-4350
+ indrukken, p. 4430-4439

idem, 9-12 juni 1936 te Utrecht, p. 145-146
+ indrukken, p. 195-203

in 1937 werd geen Sociale Ontwikkelingsweek gehouden, omdat enkele andere instellingen al verwante cursussen organiseerden onder andere de Amsterdamse School voor Maatschappelijk Werk
(zie: Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 16(1937), p. 168)
In 1938 besloot het bestuur deze weken niet meer te houden.

cursussen voor maatschappelijk werkers georganiseerd door de “Stichting Haarlem”, jaar 1939, p. 111 en 207.


Commissie-Romme (1943)

In januari 1943 installeerde het bestuur van de Vereniging een door prof. dr. C.P.M. Romme voorgezeten commissie die zich moest beraden over de naoorlogse organisatie van de armenzorg. Van de commissie maakten verder deel uit W. Drees sr., mr. J. Everts, pater Stokman ofm en mr. W.F. de Gaay Fortman. De commissie zou twee rapporten hebben gepubliceerd. Niet bekend is waar deze twee rapporten, als zij al hebben bestaan, zich bevinden, in elk geval niet in het archief van Drees sr., inv. nr. 960.
Zie over deze commissie ook: Breedveld en Van Galen, Gaius. De onverstoorbare gang van W.F. de Gaay Fortman, p. 112-113.