Overlegorgaan van vakcentrales

 
English | Nederlands

Overlegorgaan van vakcentrales

Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen

Nadere ontsluiting

Besluitenlijsten, 1958-1967
(in: Archief Nederlands Katholiek Vakverbond, inv. nrs. 16.885 en 28.829)


De besluitenlijsten van het Overlegorgaan bieden minder informatie dan de notulen en besluitenlijsten van de Raad van Vakcentralen. De agendapunten bestrijken een breder terrein, terwijl de Europese eenwording een groot deel van de agenda in beslag neemt.1958, 27 januari
(inv. nr. 16.885)
Dit was de eerste officiële vergadering van het Overlegorgaan.

---

1958, 10 februari
(inv. nr. 16.885)

---

1958, 24 februari
(inv. nr. 16.885)

---

1958, 10 maart
(inv. nr. 16.885)

---

1958, 24 maart
(inv. nr. 16.885)

---

1958, 28 april
(inv. nr. 16.885)

---

1958, 23 mei
(inv. nr. 16.885)

---

1958, 8 september
(inv. nr. 16.885)

Voortzetting tijdelijke verhoging kinderbijslag.


1958, 3 oktober(inv. nr. 16.885)

---

1958, 24 oktober
(inv. nr. 16.885)

Aan de Sociaal-Economische Raad wordt verzocht een advies uit te brengen over de loongrenzen in de sociale verzekering.


1958, 7 november
(inv. nr. 16.885)

---

1958, 19 december
(inv. nr. 16.885)

Het Overlegorgaan vindt dat uitkeringen uit eigen fondsen van de vakbeweging niet mogen worden afgetrokken van de gemeentelijke steunuitkeringen.


1959, 23 januari
(inv. nr. 16.885)

---

1959, 13 februari
(inv. nr. 16.885)

---

1959, 3 maart
(inv. nr. 16.885)

Samenstelling werknemersdelegatie naar de 43ste Internationale Arbeidsconferentie.


1959, 3 april
(inv. nr. 16.885)

---

1959, 10 april
(inv. nr. 16.885)

---

1959, 24 april
(inv. nr. 16.885)

Brief van het NVV over het onderbrengen van bepaalde bevolkingsgroepen onder een sociale verzekeringsregeling (“basisvoorziening”) en aanvullende uitkeringen krachtens de Armenwet en het verhaalsrecht [sociale verzekeringen algemeen]


1959, 4 juni
(inv. nr. 16.885)

Brief van de minister van Sociale Zaken aan zijn collega van Maatschappelijk Werk over de overheveling van bepaalde werkzaamheden door zijn ministerie naar dat van Maatschappelijk Werk. Melding van een gesprek op 26 mei 1959 met beide ministers, tijdens welk de vakbeweging heeft uitgelegd waarom zij bezwaar heeft tegen deze maatregel. Dit onderhoud wordt door de secretaris vastgelegd in een brief.
[bevoegdhedenkwestie ministeries Sociale Zaken c.a. en Maatschappelijk Werk]


1959, 25 juni
(inv. nr. 16.885)

Brief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten over de samenloop van gemeentelijke steunuitkeringen met uitkeringen uit fondsen van de vakbeweging. Men is niet erg tevreden over deze brief.


1959, 10 juli
(inv. nr. 16.885)

---

1959, 22 september
(inv. nr. 16.885)

Verordening nr. 3 van de Europese Economische Gemeenschap over de sociale zekerheid van migrerende werknemers.

Aan de wensen van de vakbeweging en aanzien van de Algemene Weduwen- en Wezenwet is voldaan.
1959, 27 oktober
(inv. nr. 16.885)

---

1959, 18 december
(inv. nr. 16.885)

Men wil de regering voorstellen de nog te vormen Adviesraad van het Europees Sociaal Fonds tripartiet te maken en niet, zoals nu de bedoeling schijnt te zijn, te laten bestaan voor de helft uit vertegenwoordigers van de regering en voor de andere helft uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers.

Het College van Rijksbemiddelaars weigerde in een geval een bovenwettelijke ziektewetuitkering goed te keuren.


1960, 22 januari
(inv. nr. 16.885)

Men constateert twee leemten in de wetten die de toeslagen van de Invaliditeitswet en de ongevallenwetten regelen.1959, 26 februari
(inv. nr. 16.885)

Samenstelling Raden van Arbeid.

Besloten een brief te zenden aan de minister van Buitenlandse Zaken met het verzoek zich uit te spreken ten gunste van het ontwerp van het Europees Sociaal Charter.

Discussie over een nota afkomstig van de KAB over de herziening van de invaliditeitsverzekering en de weg naar een nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Duitse bezwaren tegen het reglement van het Europees Sociaal Fonds.


1960, 21 maart(inv. nr. 16.885)

---

1960, 22 april
(inv. nr. 16.885)

Uitvoerige discussie over de herziening van de oude invaliditeitswet en ongevallenwetten en een nieuwe arbeidsongschiktheidswet. Sommigen willen eerst de oude wetten oplappen, anderen willen aankoersen op een nieuwe wet.


1960, 27 mei
(inv. nr. 16.885)

---

1960, 25 juni
(inv. nr. 16.885)

---

1960, 30 juli
(inv. nr. 16.885)

---

1960, 9 september
(inv. nr. 16.885)

---

1960, 28 oktober
(inv. nr. 16.885)

---

1961, 4 januari
(nv. nr. 16.885)
Het zeven voorzittersoverleg functioneert niet goed meer. De onderlinge verhoudingen laten te wensen over en men komt niet meer bij elkaar [dit overleg bestond uit de voorzitters van de vakcentrales van werkgevers en werknemers]. [organisatiestructuur]


1961, 2 maart
(inv. nr. 16.885)

Het CNV wil het ongevallenfonds van het NVV aan de orde stellen.
(zie ook 4 mei 1961, punt 4).


1961, 4 mei
(inv. nr. 16.885)

De voorzitter vraagt zich af of het zin heeft een adres te richten aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp Algemene Kinderbijslagwet.


1961, 6 juli
(inv. nr. 16.885)

Ingekomen is een brief van de minister van Maatschappelijk Werk met een voorontwerp van een wet “tot regeling van de financiële bijstand” [= toekomstige Algemene Bijstandswet]. Het NVV is verbaasd over de gevolgde procedure. Men vraagt zich af of de minister niet verplicht is advies te vragen aan de Sociaal-Economische Raad. Besloten wordt de stukken voor te leggen aan de inmiddels gevormde Contactcommissie voor Maatschappelijk Werk.


1961, 7 september
(inv. nr. 16.885)

Reactie van de Contactcommissie voor Maatschappelijk Werk (zie 6 juli 1961) over het voorontwerp Algemene Bijstandswet. In een conceptbrief aan de minister wordt haar aangeraden het advies van de Sociaal-Economische Raad in te winnen.


1961, 2 november
(inv. nr. 16.885)

Antwoord van minister Klompé over het voorontwerp Algemene Bijstandswet. Er komt een gesprek tussen de minister en de Contactcommissie voor Maatschappelijk Werk, onder meer over de reden dat zij niet het advies van de Sociaal-Economische Raad wil inwinnen.
Vaststelling van een adres aan de Tweede Kamer over het wetsontwerp aanpassing ambtenarenpensioenen en verhoging van de AOW-uitkeringen.

Men wil drie zetels in de Nationale Raad voor Maatschappelijk Werk. Deze zaak loopt al enige tijd. De Raad wil maar een zetel toekennen, het Overlegorgaan wil er drie.1963, 27 september
(inv. nr. 28.829)

---

1964, 29 mei (nr. 53)


1964, 2 juli
(inv. nr. 28.829)

De Contactcommissie Maatschappelijk Werk moet de kwesties rond de in te stellen adviescommissies ingevolge de Algemene Bijstandswet oplossen.

Vaststelling van een standpunt in te nemen in de Commissie Ontwikkeling Nationale Economie [een commissie van de Sociaal-Economische Raad], onder meer over verhoging van de pensioenuitkeringen [bedoeld worden de uitkeringen krachtens de AOW en de AWW]. De vakbeweging is niet tegen een verhoging van de indirecte belastingen, omdat zij erg geporteerd is voor uit de algemene middelen gefinancierde AOW- en AWW-pensioenen.
(zie ook notulen 20 oktober 1964 onder punt 1)1964, 11 september
(inv. nr. 28.829)


1964, 1 oktober
(inv. nr. 28.829)

---

1964, 7 oktober
(inv. nr. 28.829)

---

1964, 20 oktober
(inv. nr. 28.829)
Adres van boeren- en middenstandsorganisaties aan de Tweede Kamer over de sociale verzekeringspremies. De Raad is het niet eens met de bewering dat de werknemerspremies ten laste komen van de werkgevers.


1964, 3 november
(inv. nr. 28.829)

---

1964, 17 november
(inv. nr. 28.829)

---

1964, 3 december
(inv. nr. 28.829)

---
1964, 9 december
(inv. nr. 28.829)

---