Raad van Bestuur in Arbeidszaken 1941

 
English | Nederlands

Raad van Bestuur in Arbeidszaken 1941

Nationaal Archief

Nadere toegang

Archief Centraal Overleg in Arbeidszaken
inv. nrs. 43-45


Hieruit zijn de stukken beschreven die betrekking hebben op het onderwerp

inv. nr. 43


Van belang zijn:
 • Statuten, in het Duits, van de Allgemeiner Verwaltungsrat in Arbeitsangelegenheiten, concept ?, z.j. [oktober/november 1940 ?]
 • Protocol van het overleg over de oprichting, met hoofdlijnen van de nieuwe organisatie, concept, [16 november 1940 of iets later]
 • notitie over de opzet van de organisatie, [eind 1940]
  de Dienststelle-Hellwig wilde een instantie voor zaken op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de sociale wetgeving; volgens dit stuk zouden de centrale organisaties van werkgevers (Verbond Ned. Werkgevers, RK Verbond van Werkgeversvakverenigingen, Verbond van Prot.-Christelijke Werkgevers en Centraal Overleg in Arbeidszaken) hun bevoegdheden op het gebied van de arbeidsvoorwaarden en de sociale wetgeving delegeren; zij zouden zelf niet meer naar buiten optreden, maar wel blijven bestaan; het secretariaat gevestigd in het hoofdkantoor van het Verbond van Nederlandse Werkgevers, Kneuterdijk 8, zou het contact onderhouden tussen de Nederlandse en Duitse autoriteiten en de werkgeversorganisaties; dit bestond uit de heren Mauritz en Slotemaker; in deze Raad waren alleen grote bedrijven vertegenwoordigd; het midden- en kleinbedrijf had een eigen Raad van Bestuur in Arbeidszaken
 • statuten, 7 december 1940
  de taakstelling wijkt niet af van de eerdere conceptstatuten
 • notulen van de eerste vergadering van het Dagelijks Bestuur van 17 januari 1941
 • notulen van de vergadering van het DB van 22 januari 1941
  aan de orde kwamen:
  wetsontwerp werkloosheidsverzekering gemaakt door het departement van Sociale Zaken;
  verordening over wachtgeldregelingen;
  reorganisatie uitvoering Ziektewet
 • circulaire voor het Algemeen Bestuur over de samenstelling van het Dagelijks Bestuur, 25 januari 1941
  samenstelling:
  mr. D.U. Stikker (voorzitter)
  (voorzitter Centraal Overleg in Arbeidszaken en directeur Heineken)
  en als leden:
  A. Borst Pzn.
  (voorzitter Raad van Beheer der N.V. Broodunie te Rotterdam en voorzitter Prot. Christelijke Werkgevers in Nederland)
  ir. M.H. Damme
  (lid DB VNW en directeur Werkspoor)
  dr. G.J.M. de Gruyter
  (bestuurslid R.K. Verbond van Werkgeversvakverenigingen en directeur van De Gruyter in Den Bosch)
  ir. F.H.E. Guljé
  (voorzitter R.K. Verbond van Werkgeversvakverenigingen en directeur van de Hollandse Constructiewerkplaatsen te Leiden)
  ir. W.H. Leeuwen
  (vice-voorzitter van het VNW en president-directeur van de Gist- en Spiritusfabriek)
  E. Straatmeier
  (lid DB van het COA en voorzitter van de Scheepvaartver. Zuid)
  gedelegeerde mr. B.C. Slotemaker
 • notulen DB van 6 februari 1941
 • voorlopige samenstelling van de Raad van Bestuur op 27 februari 1941

inv. nr. 44
 • notulen DB van 1 maart 1941
  onderwerp:
  collecten Winterhulp
 • rede uitgesproken door voorzitter Stikker bij de installatie van de Raad van Bestuur op 1 maart 1941
 • notulen Algemeen Bestuur van 1 maart 1941
 • notulen DB van 10 maart 1941
 • brief van Joseph F.E. Regout te Maastricht aan de voorzitter over plannen tot wijzigingen in de invaliditeitsverzekering, 17 maart 1940
 • brief van de Raad van Bestuur aan het College van Rijksbemiddelaars over de loonbelasting en uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten, 3 april 1941
 • notulen DB van 1 april 1941
  onderwerp:
  uitvoering wachtgeldregelingen
 • "verzamelnota nr. 1", 10 april 1941
  in deze nota's werden de onderwerpen samengevat die in de vergaderingen van de secretarissen waren besproken
  onderwerpen:
  financiering sociale verzekeringsfondsen
  ziekenfondsverzekering
  werkloosheidsverzekering
 • notulen DB 10 april 1941
 • verzamelnota nr. 2 van 7 mei 1941
  onderwerpen:
  loonbelasting en sociale verzekering
  wederkerigheidsregeling bij toepassing Kinderbijslagwet
 • brief van mr. Slotemaker aan het College van Rijksbemiddelaars over loonbelasting en uitkeringen ingevolge de sociale verzekeringswetten, 3 april 1941
 • verzamelnota nr. 3 van 21 mei 1941
  onderwerpen:
  loonbelasting en sociale verzekeringswetten
  Centraal Bureau voor Wachtgeldregelingen
 • notulen DB van 10 mei 1941
  onderwerpen:
  conceptverordening werkloosheidsverzekering
  brief van dhr. Regout over het arbeidsboekje en de unificatie van de sociale verzekeringen
 • conceptnota over een mogelijke loonsverhoging en de levenstandaard van Nederlandse arbeiders met onder meer ook de sociale lasten en met als bijlage III vergelijking van de sociale verzekering in Duitsland en Nederland, 24 mei 1941
 • wijziging van voornoemde nota, onder meer de passage over de sociale verzekeringen, 28 mei 1941
 • "Korte Mededelingen", zijnde verslagen van de activiteiten van de Raad over de perioden januari-maart 1941 en april 1941
  onderwerpen:
  plannen van het departement van Sociale Zaken met de werkloosheidsverzekering
  wachtgeldregeling
  loonbelasting en sociale verzekeringen
  financiering sociale verzekeringsfondsen

inv. nr. 45
 • Verzamelnota nr. 4
  onderwerpen:
  problemen bij uitvoering wachtgeldregelingen
 • notulen DB van 17 juni 1941
  onderwerp:
  plannen met de ziekenfondswet
  oprichting Raad van Bestuur voor Arbeidszaken in het Kleinbedrijf
 • notulen DB van 17 juni 1941
  onderwerp:
  plannen voor de oprichting van pensioenfondsen en een staatspensioen; oprichting Adviescommissie voor Pensioenfondsen waarvan het secretariaat is gevestigd op Kneuterdijk 8
 • verzamelnota nr. 5 van 4 juli 1941
  onderwerp:
  Centraal Bureau voor Wachtgeldregelingen
  enquête Centraal Bureau voor de Statistiek over wachtgeldregelingen
 • notulen DB 8 juli 1941
 • notulen 27 mei 1941
  onderwerp:
  nota over de lonen in verband met de gestegen kosten van levensonderhoud met daarin een passage over de sociale lasten
 • verzamelnota nr. 6 van 29 juli 1941
 • brief van mr. Slotemaker aan het Dagelijks Bestuur over de instelling van een "Ausgleichfonds" vermoedelijk bestemd voor de verhoging van de sociale uitkeringen, 7 augustus 1941
 • beschikking van de Commissaris voor niet-commerciële Verenigingen en Stichtingen dat de Raad is ontbonden, 11 augustus 1941