Raad van Vakcentrales

 
English | Nederlands

Raad van Vakcentrales

Katholiek Documentatiecentrum, Nijmegen

Nadere ontsluiting

Notulen van de Raad, 1945-1954
archief Nederlands Katholiek Vakverbond,
inv. nrs. 67, 169, 170, 176, 1872, 1769, 2374 en 21.852


Reglement van samenwerking, [1945]
inv. nr. 29.432Inleiding


Aangezien de vindplaats van het archief van de Raad niet bekend is, is gebruik gemaakt van de stukken die zich bevinden in het archief van het Nederlands Katholiek Vakverbond en zijn voorlopers, dat berust op het Katholiek Documentatiecentrum te Nijmegen. De serie notulen en besluitenlijsten is niet compleet.
De Raad is te beschouwen als het portaal van de Stichting van de Arbeid. Voor zover dat mogelijk was probeerden de drie centrales op een lijn te komen, waarna men zijn standpunten inbracht in de vergadering van de Stichting. De Raad hield zich veel bezig met arbeidsvoorwaarden en sociale verzekeringen, waarbij praktische problemen een belangrijke plaats innamen. Deze werden vaak door vakverenigingen of Raden van Overleg aan de Raad voorgelegd. Het contact tussen de vakbonden, de centrales, de Raad, de Stichting en het ministerie van Sociale Zaken vond zowel mondeling als per brief plaats en was zeer intens. Het kwam maar weinig voor dat de Raad discussieerde over dat wat wij nu beleid noemen. Van pogingen om een visie voor de lange termijn te ontwikkelen bespeurt men nauwelijks iets. Voor zover dergelijke punten toch voorkwamen, is daar meer aandacht aan besteed.
Het probleem van de gemeenteclassificatie is hier opgenomen, omdat deze indeling van invloed was op de hoogte van de lonen en sommige uitkeringen, onder meer die krachtens de Noodwet Ouderdomsvoorziening.
De Raad vergaderde een tot twee keer in de maand. Met ingang van 10 juni 1953 werden zowel notulen als besluitenlijsten gemaakt. Op 14 januari 1954 werd besloten de besluitenlijst te zenden aan de aangesloten bonden, terwijl de wat uitgebreidere notulen bestemd waren voor de gesalarieerde verbondsbestuurders.
In deze toegang is per vergadering aangegeven welke zaken met betrekking tot sociale verzekeringen en sociale voorzieningen aan de orde zijn gesteld. Veel agendapunten bestonden uit ingekomen brieven van de Stichting van de Arbeid, het ministerie van Sociale Zaken, vakcentralen, vakverenigingen en plaatselijke Raden van Overleg. Deze werden nogal eens voor kennisgeving aangenomen (in de notulen wordt dit afgekort als "V.k.a."). Onder "Stichting" wordt steeds de Stichting van de Arbeid verstaan. Wanneer een zaak op meerdere plaatsen in de notulen van een zelfde vergadering voorkomt, is dit aangegeven. De notulen zijn verspreid over meerdere inventarisnummers. Na elke vergaderdatum is derhalve aangegeven in welk inventarisnummer de notulen of besluitenlijst te vinden zijn. Wanneer alleen de besluitenlijst aanwezig was, is dit vermeld. In de andere gevallen waren notulen en eventueel besluitenlijst aanwezig.

Behalve de notulen en besluitenlijsten is ook het in 1945 opgestelde reglement van samenwerking opgenomen.


Afkortingen

NVV Nederlands Verbond van Vakverenigingen
KAB Katholieke Arbeidersbeweging
CNV Christelijk Nationaal Vakverbond
RKWV Rooms-Katholiek Werkgevers VerbondJaar 1945


1945, 26 juli
(inv. nr. 176)

De Raad meent dat de z.g. overbruggingsuitkering over de vakorganisaties moet lopen.

Instelling van een commissie van de Stichting ter bestudering van de wettelijke werkloosheidsverzekering

Ontstemming bij het CNV en het RKWV over publiciteit van het NVV, als zou deze laatste de "eenheids-organisatie" zijn.

De Raad wil niet alleen bij sociale, maar ook bij economische aangelegenheden betrokken worden.


1945, 22 augustus
(inv. nr. 176)

De Raad van Overleg in Oss wil actie voor een 100% uitkering bij ziekte of ongeval.


1945, 5 september
(inv. nr. 169)

Vaststelling van de voordrachten voor werknemersleden in de Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, de Commissie van Overleg met het bestuur van de Rijksverzekeringsbank en de Commissie van Advies Ondernemingsartsenwet (hierna passim)

Voordracht arbeidersleden in de Raden van Arbeid (hierna passim)


1945, 17 september
(inv. nr. 176)

---

1945, 24 september
(inv. nr. 169)
Vaststelling van een voordracht voor de vijf werknemersplaatsen in het College van Toezicht op de bedrijfsverenigingen

Uitkering van overbruggingsgelden aan ex-leden van het Ned. Arbeidsfront

Problemen met abnormaal hoge ziekengelden in het mijnbedrijf.

Weigering van de minister van Sociale Zaken om de overbruggingsuitkering te doen geschieden via de vakverenigingen


1945, 8 oktober
(inv. nr. 169)

Voorstel van het NVV voor de oprichting van fondsen die uitkeren bij overlijden en huwelijk van een lid.

Voorstel van het NVV over de eis tot verbetering van de uitkeringen aan ouderen.

De saldi van de opgeheven werklozenkassen worden nu beheerd door het ministerie van Sociale Zaken. De Raad meent dat dit bedrag, naar verluid 11 miljoen gulden, teruggegeven moet worden aan de vakbonden, zodra de nieuwe werkloosheidswet in werking treedt.

Voordracht van dhr. Kuiper tot lid van de door de Stichting gevormde commissie voor de nieuwe werkloosheidsverzekering.


1945, 22 oktober
(inv. nr. 169)

De Raad houdt in navolging van de Raad van Overleg in Oss vast aan zijn standpunt dat de uitkering bij ziekte of ongeval op 100% van het laatst verdiende loon moet worden gesteld.

Verzoek bedrijfsvereniging "Noord-Nederland" om vertegenwoordigers van de drie centrales aan te wijzen voor het algemeen bestuur van deze vereniging.

Bezwaren tegen de nieuwe wachtgeldregeling worden voorgelegd aan de Stichting.

De Raad heeft geen bezwaar tegen heroprichting van de bedrijfsvereniging voor slagers "De Samenwerking".

De Raad is het eens met de weigering van burgemeester en wethouders van Den Haag om de "Landelijke Vereniging tot Onderlinge verzekering tegen de nadelige gevolgen van werkloosheid en ziekte" te betrekken bij de uitbetaling van de overbruggingsuitkering.De Raad acht het wenselijk dat de vertegenwoordigers van de Raad eendrachtig optreden in de commissie die een studie maakt van een nieuwe werkloosheidsverzekering.


1945, 27 november
(inv. nr. 169)

Onjuiste berekening van de overbruggingsuitkering te Utrecht.

Raad van Overleg te Krommenie wil een taak krijgen bij de controle op de uitbetaling van de overbruggingsuitkering.

Klacht van de Raad van Overleg in Rotterdam over een te lage steunuitkering aan ouderen en invalide arbeiders.

Voorstel van het CNV om met ir. Hacke [directeur-generaal van de Arbeid] te spreken over de liquidatie van het Nederlands Arbeidsfront, welke zeer onbevredigend verloopt. [Deze nationaal-socialistische organisatie was in het bezit geraakt van de werkloosheidsfondsen van de vakbeweging] (punten 38 en 44).

Voorstellen van het RKWV over uitkeringen door de bonden aan leden bij overlijden en aan vrouwen die trouwen en de regeling ten aanzien van ouden van dagen.


1945, 18 december
(inv. nr. 169)

Achterstand in de uitbetaling van uitkeringen krachtens de Invaliditeitswet als gevolg van de oorlog.

Enkele door het RKWV gemelde problemen rond uitkeringen krachtens de Ziektewet, de Ongevallenwet en de Invaliditeitswet worden aan de Stichting voorgelegd.

Verhoging van de loongrens voor de Ziektewet en de positie van het kantoor- en administratief personeel.

Verzoek van de Unie in het Bouwbedrijf dat ook kinderbijslag wordt uitbetaald over die dagen, die in waardebonnen worden uitbetaald.


1946, 16 januari
(inv. nr. 169)
De Raad kan zich niet verenigen met het feit dat enkele bonden een hoger bedrag bij overlijden uitkeren.

Op aandringen van de Raad zijn enkele verbeteringen aangebracht in de overbruggingsregeling.


1946, 19 februari
(inv. nr. 169)

Kritiek van het NVV op de overbruggingsregeling.

Richtlijnen gegeven aan de commissarissen der koningin met betrekking tot bestraffing van oud-leden van het Nederlands Arbeidsfront.

Het probleem van de positie van de maatschappelijk werkster (werker) in de onderneming is in studie bij de Stichting.

Weigering van de "Deutsche Krankenkasse" om na 1 november 1945 gedeclareerd ziekengeld uit te betalen.

Uitkering van kinderbijslag aan arbeiders in de geteisterde gebieden [= gebieden met zeer grote oorlogsschade] die op zaterdag werken.


1946, 14 maart


1946, 4 april
(inv. nr. 169)

Heroprichting van de Stichting betreffende de Onderlinge Omslagvereniging Bouw en aanverwante vakken (een bedrijfsvereniging)

Besprekingen met het ministerie van Sociale Zaken over de restitutie van de saldi van de voormalige werklozenkassen.

Door het NVV opgesteld ontwerpreglement van het fonds voor uitkeringen bij huwelijk en overlijden.

Toepassing van de wachtgeldregeling in de textielindustrie.

Aan Nederlanders toekomende Duitse renten.


1946, 16 mei
(inv. nr. 176)

Voordrachten tot benoeming in enkele Raden van Arbeid, enkele Raden van Beroep en het Profylaxefonds (hierna passim)

Reglement voor uitkeringen door de bonden aan leden bij huwelijk en overlijden.

Benoeming werknemersvertegenwoordigers in het bestuur, de ledenraad en de balanscommissie van de Nederlandse Bedrijfsvereniging voor de Middenstand.

Vordering van de vakcentralen op het Nederlands Arbeidsfront [werklozenkassen].


1946, 12 juni
(inv. nr. 169)

Besluit van de minister van Sociale Zaken om de wachtgeldregeling van handelsreizigers en vertegenwoordigers niet meer te subsidiëren.

Voorstel van het NVV tot uitbreiding van de regeling rond uitkeringen bij huwelijk en overlijden.

Te lage steunbedragen uitgekeerd door de gemeenten Baarn en Bussum.

Voor juli 1941 gedane afdrachten uit de werklozenkassen van de bonden


1946, 10 juli
(inv. nr. 176)

Onderhoud met ir. Hacke, regeringscommissaris voor de liquidatie van het Nederlands Arbeidsfront, over de afwikkeling van de liquidatie [werklozenkassen].

Wijziging Wachtgeldregeling 1946 (geen subsidie meer aan handelsreizigers en vertegenwoordigers).

Nieuwe regelingen uitkeringen bij huwelijk en overlijden.

Verzoek van de Vereniging van Raden van Arbeid om met name jonge arbeiders aan te sporen hun rentekaart op tijd in te leveren. De centrales zullen in hun organen een oproep plaatsen (punten 13 en 54 op 15 juli 1946).
Voorstel van de KAB om in verband met de "onhoudbaar" geachte materiële positie van arbeidersgezinnen de kinderbijslag uit te breiden en te verhogen. Besloten wordt terstond een brief te zenden aan de Stichting.


1946, 15 juli
(inv. nr. 176)

Klacht van de Raad van Overleg in Vlaardingen over heffing van inkomstenbelasting over ontvangen kinderbijslag en de doorbetaling van carenzdagen volgens de Ziektewet.

Restitutie van restsaldi van de voormalige werklozenkassen.


1946, 2 september
(inv. nr. 176)

Vergaderingen van de Stichting met besturen van afdelingskassen (Ziektewet).


1946, 26 september
(inv. nr. 169)

Reactie van de bonden van spoor- en tramwegpersoneel op de voorlopige nota van de commissie ingesteld door de Stichting tot bestudering van de werkloosheidsverzekering. De vertegenwoordigers van de centrales in de Gemengde Commissie-Van Rhijn zal worden gevraagd hier aandacht aan te schenken.


1946, 14 oktober
(inv. nr. 169)

Besloten in contact te treden met dhr. Engels, waarnemend-secretaris-generaal van Sociale Zaken over de liquidatie van het Nederlands Arbeidsfront. De Raad wil hier vaart achter zetten. [werklozenkassen].


1946, 23 oktober
(inv. nr. 169)

De Raad wil proberen, nu mr. dr. Beumer is overleden, een vertegenwoordiger van de arbeiderscentrales benoemd te krijgen als lid van de Centrale Raad van Beroep. De wet eist overigens dat de leden van dit college een universitaire graad in de rechtsgeleerdheid of de staatswetenschap bezitten. Men zal in eigen kring informeren of er aanleiding bestaat aan te dringen op een wijziging van de Beroepswet.
Kwestie van de z.g. carenzdagen [= eerste dagen na de ziekmelding] in de Ziektewet (zie ook 15/7/46)


1946, 6 november
(inv. nr. 169)

---

1946, 19 december
(inv. nr. 176)

Vaststelling van een brief aan de minister van Justitie om ook in de Centrale Raad van Beroep een vertegenwoordiger van de arbeiders op te nemen.

De Raad juicht het voornemen van de regering toe om de uitkeringsduur van het ziekengeld (Ziektewet) van 26 op 52 weken te brengen.

De Raad gaat in de Stichting bepleiten dat de Ongevallenwet wordt herzien.

Heffing van inkomstenbelasting op ontvangen kinderbijslag boven een zeker bedrag.

De Raad gaat in de Stichting aankaarten dat de Rijksverzekeringsbank de z.g. vaste renten nog steeds baseert op het loon dat de rentetrekkers vroeger verdienden.

Klacht van de KAB over niet betalen van overbruggingsuitkering aan voegers die werk zochten.

Naar aanleiding van een brief van de Bedrijfsunie voor het Bakkersbedrijf, meent de Raad dat bovenwettelijke uitkeringen dienen te vervallen.

Problemen bij de uitvoering van de overbruggingsuitkering in Arnhem.

De Bedrijfsunie der Handels- en Kantoorbedienden wil de fondsen waaruit uitkeringen bij huwelijk en overlijden worden gedaan doen herleven. De Raad meent juist dat deze fondsen zo spoedig mogelijk moeten verdwijnen.

Brief van de Raad van Overleg in Alphen aan den Rijn over de overbruggingsuitkering.


1947, 29 januari
(inv. nr. 176)

Aan arbeiders die onder de overbruggings- en vorstverletregeling vallen, wordt vanaf 1 januari 1946 kinderbijslag vanaf het eerste kind uitgekeerd.Delegatie voor de Internationale Arbeidsconferentie te Genève.

De Raad gaat er bij de minister van Sociale Zaken op aandringen dat er een regeling komt voor onderduikers, die geen rentezegels hebben kunnen plakken. Dit is ook gebeurd voor hen die onder dwang in Duitsland hebben moeten werken.

Brief van de Raad van Overleg in Axel over de trage uitbetaling van de overbruggingsregeling.

Kinderbijslag voor deelnemers in rijkswerkplaatsen

De Raad wil een onderhoud met de minister van Justitie over de liquidatie van het Nederlands Arbeidsfront. [werklozenkassen]


1947, 6 maart
(inv. nr. 169)

---

1947, 12 maart
(inv. nr. 176)

Voorbereiding op een gesprek met de minister-president op 10 maart 1947. Onder de te behandelen punten geen sociale verzekeringen.

Aan de minister van Sociale Zaken is een adres verzonden over de noodtoestand van arbeiders die onder de vorstverletregeling vallen.

De Raad stelt bij de Stichting aan de orde dat zij de loongrens voor de Invaliditeitswet wil verhogen.

Ouderdomspensioen van de Bond van Werkmeesters en Technici en Opzichthoudend Personeel.

Brief van de Raad van Overleg in Ede over het opnemen in de overbruggingsregeling van ingesneeuwde arbeiders.


1947, 9 april
(inv. nr. 169)

Voornemen van de belastingdienst om inkomstenbelasting te heffen van sociale uitkeringen.

1947, 29 april
(inv. nr. 176)

Bespreking over de samenstelling van de Centrale Raad van Beroep op 24 april 1947. De Centrale Raad was unaniem tegen opneming van arbeiders, zo ook de minister van Justitie. Deze laatste stelde een commissie in met prof. Van der Ven als voorzitter om een nieuwe Beroepswet voor te bereiden. Een van de leden zal door de Stichting worden aangewezen.


1947, 4 juni
(inv. nr. 176)

Voordracht van leden voor de commissie die een bedrijfsindeling maakt voor de nieuwe werkloosheidsverzekering.

De Raad wil aan de minister van Sociale Zaken vragen hoe ver men is gevorderd met de restitutie van de fondsen van de voormalige werklozenkassen.

Klacht van de Raad van Overleg in Dordrecht over te late uitbetaling van kinderbijslag

Brief van de Raad van Overleg in Zaandam over uitkeringen uit aanvullingsfondsen in verband met de kinderbijslag.1947, 9 juli
(inv. nr. 176)

Voorzitter van de commissie wijziging Beroepswet wordt prof. Levenbach. Prof. Van der Ven die eerst was aangezocht heeft bedankt.

Een ingekomen brief van het NVV over de verzekering van leerlingen van ambachtsscholen tegen ongevallen wordt doorgezonden naar de Technische Commissie Sociale Verzekering van de Stichting.

Vaststelling van een brief over het verschil in loongrenzen tussen de Invaliditeitswet, de Ziektewet en de Ongevallenwet. Deze is bestemd voor de Technische Commissie Sociale Verzekeringen van de Stichting.

Brief ingekomen van de Unie voor de Meubilerings- en Houtindustrie over uitkering van kinderbijslag aan een weduwe of eventueel kostwinner bij overlijden van het gezinshoofd.


1947, 21 augustus
(inv. nr. 169)

Brief van de minister van Sociale Zaken over de verdeling van de saldi van de voormalige werklozenkassen. De minister is bereid om tot restitutie over te gaan.

Verhouding tussen uitkeringen krachtens de Noodwet Ouderdomsvoorziening en oude bondsuitkeringen. Deze laatste zullen moeten worden beëindigd.


1947, 1 oktober
(inv. nr. 169)

Verzoek van de Raad om leerlingen van ambachtsscholen onder de Ongevallenwet te brengen blijkt niet haalbaar.

Verzoek van de Raad om de aanvangsloongrens van de Invaliditeitswet en de maximale leeftijdsgrens te verhogen is besproken met het ministerie.

Acties op lokaal niveau om de gemeenteclassificatie af te schaffen. De Raad wil dit liever aan zich houden (punten 18 en 20)

Verzoek van de Raad van Overleg in Tilburg om adhesie aan het verzoek om deze gemeente in een hogere klasse te plaatsen. Dit houdt verband met de Noodwet Ouderdomsvoorziening.

Brief van de Raad van Overleg in Drachten onder meer om afschaffing van de gemeenteclassificatie.1947, 30 oktober

Jaar 1948


1948, 26 januari
(inv. nr. 169)

Voordracht gedelegeerden Internationale Arbeidsconferentie in 1948 in San Francisco.
Het NVV wil weten welke acties de Raad heeft ondernomen met betrekking tot de Ongevallenwet voor leerlingen van ambachtsscholen.

Bespreking met de minister van Sociale Zaken over de werklozenkassen1948, 12 februari
(inv. nr. 67)

Gemeentelijke klassenindeling.
Brief van het NVV over het uitstel van de vergadering van 9 februari van de Commissie uit de Centrales. Er is verder sprake van een door de minister ingestelde staatscommissie. De Raad besluit dat 'onze' commissie "het werk der commissie-Van Rhijn tracht te stuwen, door voor deze de rol van souffleur te spelen."

Bespreking met de minister van Sociale Zaken over de teruggave van de saldi van de voormalige werklozenkassen

De Raad wil vertegenwoordigd worden in de door de regering ingestelde wetenschappelijke commissie die zich gaat buigen over de gemeenteclassificatie


1948, 10 maart
(inv. nr. 67)

Verzoek van de Unie van het Bouwbedrijf om een bespreking te mogen voeren met de Raad over de verplichte werkloosheidsverzekering. (zie ook correctie in notulen van 23/4/48)

Bespreking wetsontwerp Werkloosheidsverzekering. Discussie over de premie van de wachtgeldverzekering voor ongeorganiseerden.


1948, 15 maart
(inv. nr. 67)

Bespreking wetsontwerp Werkloosheidsverzekering. Besloten wordt dat de centrales de verslagen van de bespreking in eigen kring aan elkander toezenden.

De KAB zou graag zien dat voor geestelijk onvolwaardige kinderen tussen 16 en 21 jaar oud die in deel uitmaken van het gezin kinderbijslag wordt uitgekeerd. De Gemengde Commissie-Van Rhijn is dezelfde mening toegedaan.
Vaststelling van een adres aan de minister van Sociale Zaken over inschakeling van de Raad in de commissie voor de gemeenteklassenindeling.

Verzoek van de Unie van het Bouwbedrijf om een bespreking te mogen voeren met de Raad over de verplichte werkloosheidsverzekering (zie ook 10/3/48).


1948, 1 april
(inv. nr. 67)

---

1948, 23 april
(inv. nr. 67)

Wetsontwerp Werkloosheidsverzekering. Het blijkt onmogelijk tot een gezamenlijk standpunt te komen.

Leemte in de Ongevallenwet: arbeiders die voor 1940 een ongeval hebben gehad, krijgen een uitkering die gebaseerd is op het toenmalige loon. De Commissie Sociale Verzekering van de Stichting van de Arbeid overlegt hierover met de Rijksverzekeringsbank. De Unie Mijnindustrie heeft dezelfde klacht (punten 7 en 37).

Standpunt van de KAB ten aanzien van het wetsontwerp Werkloosheidsverzekering vastgesteld door de buitengewone Bondsvergadering van 22 maart 1948.

Het CNV wil dat verpleegsters die voor kruisverenigingen werken onder de Ongevallenwet worden gebracht.

De Unie van Werkmeesters wil dat de loongrens voor de Invaliditeitswet wordt verhoogd.

Brief Unie Bouwbedrijf met een nota over het wetsontwerp Werkloosheidsverzekering opgesteld naar aanleiding van het overleg van de Raad met de Unie op 16 maart. Betreft doorbetaling bij verzuim als gevolg van slecht weer en vorstverlet en daarvoor gestichte risicofondsen.

Restitutie van de saldi van de voormalige werklozenkassen (punten 38 en 48)

Uitkering van kinderbijslag aan grote gezinnen bij sigarenmakers en tabaksbewerkers.1948, 5 mei
(inv. nr. 67)De Raad gaat de minister van Sociale Zaken verzoeken om de saldi van de voormalige werklozenkassen spoedig te restitueren.

De Raad is bereid om mede te werken aan het behoud van de risicofondsen in het bouwbedrijf (zie ook 23/4/48)

Brieven van de Stichting en de minister van Sociale Zaken met het verzoek een aanbeveling te doen voor de twee voor arbeiders gereserveerde plaatsen in de Raden van Arbeid. Kuiper deelt mede dat voor de oorlog "incidenteel" overleg is gepleegd over de aanwijzing.


1948, 8 juni
(inv. nr. 67)

Restitutie van de saldi van de voormalige werklozenkassen

De Ned. Vereniging van Transportarbeiders is tegen een bedrijfsvereniging die de gehele sector vervoer omvat, aangezien zo'n vereniging te groot is en zo verambtelijking dreigt te ontstaan.


1948, 16 juni
(inv. nr. 67)

Restitutie van de saldi van de voormalige werklozenkassen (buiten de agenda en punt 34).

Brief van de Federatie van Bedrijfsverenigingen voor Ziekengeldverzekeringen over een arrest van de Hoge Raad over de premie van de Ziektewet

Minister van Sociale Zaken dient een wetsontwerp in ter verhoging van de loongrens van de Invaliditeitswet


1948, 29 juni
(inv. nr. 21.852)

De drie metaalbewerkersbonden willen een eigen ongevallenverzekering beginnen. De Raad meent dat zij zo’n stap eerst moet goedkeuren.

Probleem bij welke bedrijfsvereniging de zuivelindustrie moet worden ingedeeld.


1948, 14 juli


1948, 2 september
(inv. nr. 67)

De Stichting van de Arbeid vraagt om een voordracht voor de (her)benoeming van vier arbeidersleden en vier plaatsvervangers voor de Raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank. Voordracht van twee maal vier personen


1948, 9 september
(inv. nr. 67)

Een door de drie vakcentralen getekende "verklaring" over de uitbetaling van de saldi van de werklozenkassen.

Indeling van de bedrijfsverenigingen voor de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, dit naar aanleiding van een geschil van mening tussen werkgevers en werknemers in de transportsector.

Indeling van de bedrijfsverenigingen voor de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, dit naar aanleiding van een geschil van mening in de sector bakkers en slagers.


1948, 20 september
(inv. nr. 67)

Het CNV gaat akkoord met de voorgestelde verdeling van de saldi van de werklozenkassen

Indeling van de bedrijfsverenigingen voor de wachtgeld- en werkloosheidsverzekering, dit naar aanleiding van een geschil van mening tussen werkgevers en werknemers in de transportsector. De Centrale Bond van Transportbedrijven is tegen de vorming van een monsterbedrijfsvereniging voor de hele vervoerssector (zie ook 9/9/48)

Brief van de minister van Sociale Zaken aan zijn collega van Financiën met het verzoek om de saldi van de voormalige werklozenkassen uit te keren.

Verzoek van het ministerie van Sociale Zaken om van gedachten te wisselen over de ongeorganiseerde arbeiders in verband met de Wet op de Werkloosheidswet

Verdeling van de vacante plaatsen in de Raden van Arbeid tussen de centrales.


1948, 7 oktober

---

1948, 14 oktober
(inv. nr. 67)Circulaire van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de gemeentebesturen over declaraties in verband met de werklozenzorg

Uitvoering van de verdeling van de saldi van de voormalige werklozenkassen1948, 15 november
(inv. nr. 169)

Uitbetaling van de restsaldi van de voormalige werklozenkassen. Het geld wordt door het ministerie van Financiën gestort in een stichting.

Benoeming van leden in de Bankraad.

Reorganisatie van het bestuur van de Stichting en activiteiten van gedelegeerde prof. Slotemaker.


1948, 20 december
(inv. nr. 169 alleen concept)1949,

1949, 29 januari
1949, 7 februari
(vermeld in notulen 10 maart 1949)


1949, 10 maart
(inv. nr. 21.852)

Premie in de invaliditeitsverzekering van dienstplichtigen

Brief van de Stichting over rentetrekkers die er als gevolg van de Aanvullingswet Invaliditeitsrenten op achteruitgaan

De Ned. Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst heeft een commissie ingesteld die zich gaat buigen over te strenge aanstellingskeuringen, waardoor meer mensen dan nodig invalide worden verklaard. De Maatschappij wil in deze commissie graag een werknemer opgenomen zien. Aangehouden

De Algemene Bedrijfsbond voor Voedings- en Genotmiddelen wil de aanvullende uitkering bij ziekte en ongeval afschaffen, maar andere bonden overwegen juist een fonds te stichten.


1949, 10 maart
(inv. nr. 21.852)


1949, 22 maart
(inv. nr. 21.852)

Rapport ingekomen van de Unie van Overheidspersoneel over de reorganisatie van de sociale zekerheid. Voor kennisgeving aangenomen.

1949, 13 april
(vermeld in notulen 22 maart 1949)

1949, 19 augustus
1949, 16 september
(vermeld in notulen 11 oktober 1949)


1949, 11 oktober(inv. nr. 21.852)
Brief van de Stichting over de samenstelling van het bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds. De Raad vindt dat alleen de drie “bona-fide” vakcentralen recht hebben op een vertegenwoordiging en dat de zetelverdeling moet worden: NVV 3, KAB 2 en CNV 2 leden (punten 7 en 17)
Brief van de penningmeesters van de drie vakcentralen over de bijzondere fondsen van sommige vakbonden waaruit uitkeringen worden gedaan aan de leden. De Raad is hier niet echt voor, maar deze fondsen bestaan nu eenmaal en kunnen een bindmiddel vormen voor de leden.
De Commissie-Kruit stelt een wetenschappelijk onderzoek in naar de gemeenteclassificatie.
De Bedrijfsunie voor Fabriekmatige Bedrijven protesteert tegen de opheffing van enkele bedrijfsverenigingen. De Raad maakt bezwaren tegen het feit dat de Unie zich rechtstreeks tot de minister heeft gewend. In een brief aan de Unie wordt deze ontstemming verwoord.

1949, 2 november
(inv. nr. 21.852)
Instelling van een commissie voor de uitvoering van de Werkloosheidswet (punten 12 en 19)
De Raad meent dat de zaak van de gemeenteclassificatie is uitgelopen op een lijdensweg. Het rapport van de Commissie-Kruit is bijna klaar.
Brief van de staatssecretaris va Economische Zaken over de werknemersvertegenwoordiging in de Sociaal-Economische Raad. De minister stelt 15 zetels voor de werknemers beschikbaar.

1949, 17 november
(inv. nr. 21.852)

---

1949, 24 november
(inv. nr. 21.852)
Samenstelling van de werknemersdelegatie in de op te richten Sociaal-Economische Raad. Brief hierover van de staatssecretaris van Economische Zaken. NVV en KAB willen een zetelverdeling van
NVV 7, KAB 5 en CNV 3. Ruppert (CNV) voelt meer voor 6, 5 en 4. Besloten aan de staatssecretaris te schrijven dat men het nog niet eens is over de verdeling.

1949, 20 december
(inv. nr. 21.852)
Men is het erover eens dat NVV, KAB en CNV de werknemersleden van de Sociaal-Economische Raad horen aan te wijzen. Zetelverdeling: NVV 7 zetels, KAB 5 en CNV 3.
De Bedrijfsunie voor Voedings- en Genotmiddelenbedrijven is ontstemd over de wijze waarop zij buiten het overleg over de indeling van het bedrijfsleven is gehouden (Werkloosheidswet).
De Bedrijfsunie in het Mijnbedrijf is ertegen dat niet bij een vakcentrale aangesloten bonden betrokken worden bij de bedrijfsvereniging voor het mijnbedrijf. De werkgevers willen niet dat belangrijke groepen in deze bedrijfstak worden buitengesloten.1950, 20 januari
(inv. nr. 169)

Eis van de gemeente Rotterdam dat de plaatselijke bonden die de overbruggingsuitkering uitbetalen garanties stellen wordt onaanvaardbaar geacht.

Voorstel van de KAB om de inkomensgrens voor de uitkering krachtens de Noodwet Ouderdomsvoorziening te verhogen.

Adres van de Unie van Werknemersorganisaties in het grafisch bedrijf aan de minister van Sociale Zaken om een bedrijfsvereniging in te stellen voor de grafische en papierverwerkende industrie.

Oprichting van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging en zetelverdeling in de besturen.


1950, 10 februari
(inv. nr. 169)

Oprichting van de bedrijfsvereniging voor de mijnindustrie (punten 16 en 35).

Verslag van de oprichting van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.


1950, 31 maart
(inv. nr. 169)

Uitnodiging van de directeur van het Algemeen Werkloosheidsfonds voor een onderhoud over de inschakeling van de drie centrales bij de uitvoering van de Werkloosheidswet. Het NVV is daar tegen (punten 3 en 8).

CNV dringt aan op spoed bij de Commissie-Kruyt die zich bezighoudt met de gemeenteclassificatie.

Ruzie in de zetelverdeling van de besturen van de bedrijfsvereniging voor bank- en verzekeringswezen, groothandel en vrije beroepen.

Antwoord van de Federatie van Bedrijfsverenigingen over vergoeding voor werkverzuim wegens behandeling ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid.

De Bedrijfsunie voor Fabriekmatige Bedrijven wil een afzonderlijke bedrijfsvereniging voor de zuivelindustrie. Volgens een uitspraak van de Commissie van Zes valt deze onder de agrarische sector.
Verzoek van de Unie van Vakbonden van Werkmeesters om een vertegenwoordiger in de besturen van de door de Raad van Vakcentralen op te richten bedrijfsvereniging die bestemd is voor hen voor wie geen plaats is in de per bedrijfstak georganiseerde bedrijfsverenigingen (het "restorgaan").

Mededeling van de oprichting van de Federatie van Katholieke Bonden van Hoofdarbeiders voor de uitvoering van de Werkloosheidsverzekering.

Gedelegeerden naar de Internationale Arbeidsconferentie van 1950 in Genève.


1950, 24 april
(inv. nr. 169)

Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken over de oprichting van de Federatie van Katholieke Bonden van Hoofdarbeiders voor de uitvoering van de Werkloosheidsverzekering.

Instelling door de Centrale Werkgevers Risico-Bank van een commissie die de directie van deze bank adviseert over het eventueel instellen van beroep tegen beslissingen van de Rijksverzekeringsbank.

Formulering van een gezamenlijk standpunt ten aanzien van de vraag of de vakbeweging ingeschakeld moet worden bij de uitvoering van de Werkloosheidswet. Brief van dhr. Moll hierover (samengevat in de notulen). De heren Moll, Alders en Korte jr. wordt gevraagd een bespreking hierover te houden.

Zetelverdeling in de besturen van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.

Discussie over de uitvoeringsorganisaties van de sociale verzekering. Nota van dhr. Berger en conceptnota van dhr. J.M. Veraart. Rede van dhr. Oosterhuis in de Eerste Kamer op 29 maart 1950. Gemeenschappelijke administratie of niet ? Uitvoering van de ouderdomsverzekering door een bedrijfsvereniging ?


1950, 15 mei
(inv. nr. 169)

Samenstelling bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie.

Samenstelling bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen

Brief van de Federatie van Bedrijfsverenigingen over vergoeding voor werkverzuim wegens behandeling ter voorkoming van arbeidsongeschiktheid.

Klacht van het NVV over te hoge vacatiegelden bij sommige bedrijfsverenigingen

Brief van het NVV aan de Centrale Werkgevers Risico-Bank over risico-overdracht.
Delegatie naar de Internationale Arbeidsconferentie

De Raad gaat akkoord met de zetelverdeling in het bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging

Zetelverdeling van de besturen van de bedrijfsvereniging voor bank- en verzekeringswezen, groothandel en vrije beroepen.

De Raad houdt vast aan zijn besluit om de zuivelindustrie in te delen bij de agrarische sector, derhalve geen eigen bedrijfsvereniging.

De Unie voor Fabriekmatige Bedrijven wil een eigen bedrijfsvereniging voor de elektrotechnische industrie. De Raad is geïrriteerd en blijft bij zijn standpunt.

De Raad van Overleg in Gouda vreest dat de Commissie-Kruyt is ingedut en wenst spoed in de zaak van de gemeenteclassificatie

Brief van dezelfde Raad over uitwassen bij de uitvoering van de Noodwet Ouderdomsvoorziening.


1950, 2 juni
(inv. nr. 169)

Samenstelling van het bestuur van de Federatie van Bedrijfsverenigingen.

Circulaire van het NVV aan de hoofdbesturen van de bedrijfsverenigingen over de hoogte van de vacatiegelden.

De Raad kan niet meewerken aan de instelling van zo'n commissie (zie 31/3/50)


1950, 7 juli
(inv. nr. 21.852)
(notulen)

Het Algemeen Werkloosheidsfonds meldt dat vijf bedrijfsverenigingen nog geen erkenning hebben aangevraagd.

Doorbetaling van pensioenpremie bij onvrijwillige werkloosheid

Brief van de Stichting met ingesloten een brief van de Ned. Bond van Ouden van Dagen over werkgevers die de ouderdomsrente korten op het loon. De Raad vindt het niet nodig hierover een standpunt in te nemen.
Het NVV wijst de voorzitter aan van het bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.

Nota over de inschakeling van de vakbeweging bij de uitvoering van de Werkloosheidsverzekering.

De Bedrijfsunie voor Fabriekmatige Bedrijven wil nog steeds een eigen bedrijfsvereniging voor de elektrotechnische industrie. De Raad is hiertegen. Andere wrijfpunten (punten 24 en 25)


1950, 17 augustus
(inv. nr. 21.852)
(notulen)

Doorwerking van de loonsverhoging met 5% in de sociale uitkeringen en verhoging van de loongrens.

Aanwezigheid bij een werkbezoek van Engelse werkgevers die zich in Nederland willen oriënteren op de loon- en prijspolitiek en de sociale voorzieningen.

Onderzoek gehouden door bij het NVV aangesloten bonden naar kortingen op het loon bij invaliditeits- en ouderdomsuitkering.

De Raad is het niet eens met de wens van de staatssecretaris van Sociale Zaken om de “regionale bonden” te betrekken bij de instandhouding van de Bedrijfsvereniging in de Mijnindustrie. Besloten een brief te schrijven aan de minister van Sociale Zaken.

Brief van de Centrale Werkgevers Risico-Bank met een antwoord op de brief van de Raad over de risico-overdracht

Doorbetaling pensioenpremie bij onvrijwillige werkloosheid.1950, 12 september
(inv. nr. 169)

Enquête gehouden onder de bonden van de KAB in verband met de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet.


1950, 29 september
(inv. nr. 169)

Brief van de Stichting over de gemeenteclassificatie
Brief van het CNV over de opneming van leken in de Centrale Raad van Beroep. De Commissie tot herziening van de Beroepswet achtte opneming van leken wenselijk.
Brief van de Bedrijfsunie voor de Metaalnijverheid over enkele problemen rond de uitvoering van de werkloosheidsverzekering.

1950, 26 oktober

1950, 23 november
(inv. nr. 169)

Brief van de KAB over gerepatriëerden uit Indonesië die geen rentekaart hebben en daarom geen aanspraak kunnen maken op de Invaliditeitswet

Korting op het loon in verband met invaliditeits- en ouderdomsrente.

Brief van de Unie Verkeer over de vaststelling van de premie voor de werkloosheidsverzekering.


1952, 25 januari(inv. nr. 170)
De Raad wil met de regering spreken over onder meer de ouderdomsvoorziening.
Stopzetting van de wachtgeldregeling in de textielindustrie.
De Stichting wordt verzocht zich te buigen over de loonpolitieke gevolgen van de Werkloosheidswet
1952, 4 februari
(inv. nr. 170)

---

1952, 28 maart
(inv. nr. 170)
Wachtgeldregeling voor de textielindustrie is verlengd.
Delegatie naar de 35ste Internationale Arbeidsconferentie
Problemen rond de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau
Brief van de Bedrijfsunie voor de Metaalindustrie over bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen voor leden. KAB en CNV vinden dat dit een taak van de bedrijfsverenigingen is.

Brief van de Nationale Commissie voor Oudeliedenzorg over het probleem van de oudedagsvoorziening.


1952, 22 april
(inv. nr. 170)

Loonbelasting over de premie voor de werkloosheidsverzekering en eventuele compensatie (punten 4 en 16).

Delegatie naar de Internationale Arbeidsconferentie

Discussie over de door de Bedrijfsunie voor de Metaalindustrie voorgestane bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen.


1952, 15 mei (concept)
(inv. nr. 170)

Compensatie voor de premie van de werkloosheidsverzekering1952, 7 juni
(inv. nr. 170)

Bespreking van een conceptbrief aan de Bedrijfsunie Metaal over de bovenwettelijke werkloosheiduitkeringen.

Vaststelling brief aan de minister van Sociale Zaken c.a. om tuberculose als beroepsziekte in artikel 87c van de Ongevallenwet op te nemen, en wel voor kraam-, gezins- en huisverzorgsters.

Verzoek van de Nationale Commissie voor Oudeliedenzorg om financiële steun afgewezen.

Kwestie of jeugdige bouwvakarbeiders die op leerovereenkomst werken, onder de sociale verzekeringswetten vallen


1952, 17 juni (concept)
(inv. nr. 170)Kwestie van de bovenwettelijke werkloosheidsuitkeringen. Uitgebreide discussie. Besloten een commissie in te stellen die zich buigt over middelen om het lidmaatschap van een vakbond aantrekkelijker te maken. De Raad acht een bovenwettelijke WW-uitkeringen geen goede oplossing, onder meer omdat het deloyaal zou zijn tegenover de regering die op verzoek van de vakbeweging het uitkeringspercentage op 80% heeft gesteld (punten 3 en 15).
Hierop volgt een verslag van een bespreking van de Raad met de Bedrijfsunie op 26 juni 1952. Na de notulen van 15 mei 1952 volgt een verslag van een andere bespreking op 31 mei 1952 over hetzelfde onderwerp. In dit dossier bevinden zich ook verslagen van de commissie, genaamd Commissie Binding leden aan de organisatie, van 5, 12 en 26 augustus en 11 september 1952


1952, 25 juli
(inv. nr. 170)

Verdeling over de drie centrales van zetels in de sector van de sociale verzekeringen, met name Sociale Verzekeringsraad, Gemeenschappelijk Administratiekantoor en Federatie van Bedrijfsverenigingen.


1952, 30 augustus


1952, 12 oktober
(inv. nr. 170)

Het aantal leden van de Raden van Arbeid wordt op verzoek van de Raad van twee op drie gebracht.

Besluit om aan de minister van Sociale Zaken te verzoeken om de uitkeringen krachtens de sociale bijstandsregeling te verhogen, zodat deze boven de uitkeringen van het maatschappelijk hulpbetoon komen te liggen.


1952, 22 november


1952, 6 december
(inv. nr. 170)

---

1952, 19 december
(inv. nr. 170)
Probleem rond de indeling van het dagbladbedrijf: bij bank- en verzekeringswezen of bij de grafische industrie ? [bedrijfsvereniging].


1953, 2 januari
(inv. nr. 21.852)
(notulen)

Dhr. Middelhuis stelt het probleem van de middengroepen aan de orde. CNV en KAB zullen zich hierop bezinnen.

Brief van de Stichting over uitkering volgens de Werkloosheidswet tijdens vakantie.

Aanvulling op de werkloosheidsuitkering krachtens de Sociale Voorzieningsregeling.


1953, 8 mei
(inv. nr. 21.852)
(notulen)

Voorstel van de Federatie van Bedrijfsverenigingen om het Dagelijks Bestuur uit te breiden van 6 tot 10 personen.

Besloten dat in principe elke vakcentrale in elke Raad van Arbeid een lid zal hebben.

Brief van de Commissie Sociale Verzekeringen van de Raad over kinderbijslag voor gebrekkige kinderen tussen 16 en 20 jaar.

Brief van deze commissie over ziekteverzekering tijdens uitkering volgens de Ongevallenwet.

Brief van deze commissie over het ontwerpverdrag nr. 44 van het Internationale Arbeidsbureau over de steun aan onvrijwillige werklozen.
1953, 2 juli
(inv. nr. 1872)

Ingekomen een brief van de Stichting met een klacht van de Rijksverzekeringsbank over de geringe belangstelling van de werknemers-vertegenwoordigers voor de Commissie van Advies voor de uitvoering van de Ondernemingsartsenwet.
1953, 24 juli
(inv. nr. 21.852)
(besluitenlijst)
Brief van de Stichting van de Arbeid over de geringe belangstelling van de vakbeweging in de Commissie Ondernemingsartsenwet van de Rijksverzekeringsbank.

1953, 20 augustus
(inv. nr. 1872; alleen besluitenlijst)
Goedgekeurd het accountantsrapport van de Trustee Geliquideerde Werklozenkassen

1953, 4 september
(inv. nr. 1769)

---

1953, 16 oktober
(inv. nr. 1769; besluitenlijst)Herhaalde brief van de Stichting over de reorganisatie van de Adviescommissie Ondernemingsartsenwet (punten 27 en 41)


1953, 27 oktober
(inv. nr. 1769)

---

1953, 13 november
(inv. nr. 1769)
Brief van de Commissie Sociale Verzekering van de Raad over problemen bij de controle op Ziektewetuitkeringen, naar aanleiding van een verzoek van de Raad van Overleg in Delft.

Probleem dat WW-uitkeringen, die zijn afgeleid van het laatst verdiende loon, soms lager zijn dan de uitkeringen krachtens de Sociale Voorzieningsregeling, die afgestemd zijn op de behoefte.


1953, 28 november
(inv. nr. 1769)

Probleem dat veel ondernemingen mensen die tuberculose gehad hebben, maar daarvan zijn genezen, ontslaan. Dit probleem is ook behandeld in de Stichting.


1953, 19 december
(inv. nr. 21.852)
besluitenlijst

Probleem dat de premies voor sociale verzekeringen gelden als loon en dus onder de loonbelasting vallen.

Vertegenwoordiging van de christelijke vakbeweging in de Raad van Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau.

1953, 19 december
(inv. nr. 1769)

---

1954, 14 januari
(inv. nr. 2374)

Klacht van de Raad van Overleg in Delft over controle van de Ziektewet in Delft.

Besloten het punt rechtsbijstand aan on- en minvermogenden op de agenda te zetten.


1954, 2 februari
(inv. nr. 1769)

---

1954, 18 februari(inv. nr. 2374)
Brief ingekomen van het NVV over het geven van voorschotten op kinderbijslaguitkeringen bij uitverkopen.
Brief ingekomen van de KAB over het geven van kinderbijslag aan het thuiswerkend kind ingeval van ziekte van de moeder.
Brief van de Raad van Overleg in Delft over problemen rond de controle van de Ziektewet


1954, 19 maart
(inv. nr. 2374)

Brief van de Stichting ingekomen over de Adviescommissie Ondernemingsartsenwet.

Wetsontwerp rechtsbijstand on- en minvermogenden ingekomen.

Problemen rond de controle van de Ziektewet in Delft


1954, 9 april
(inv. nr. 2374)

---
NB: op 1 mei 1954 werd het mandement van de Nederlandse bisschoppen gepubliceerd.


1954, 21 mei
niet aanwezig


1954, 10 juni
(inv. nr. 2374)

---

1954, 2 juli
(inv. nr. 2374)

---

“Reglement van samenwerking” z.d. [1945]
inv. nr. 29.432

Het reglement is een onderhandse overeenkomst van de hoofdbesturen van de vakcentralen NVV, KAB en CNV. Het bestaat uit 26 artikelen en een toelichting en regelt achtereenvolgens de Raad van Vakcentralen, de Bedrijfsunies, de Afdelingsunies en de lokale Raden van Overleg.

De doelstelling is verwoord in artikel 1 en luidt:

“De samenwerking heeft ten doel, met eerbiediging van elkaars principes en zelfstandigheid, in overeenstemming met de eisen van het algemeen belang, de algemeen sociaal-economische belangen van de werknemers te behartigen.”
In de toelichting wordt uitgelegd waarom men tot de vorming van deze organisaties is overgegaan: “met eerbiediging allereerst van elkanders principes en zelfstandigheid werd besloten permanente, gereglementeerde samenwerking te scheppen tussen alle organen der werknemersbeweging met het doel, zekere eenheid der Nederlandse Arbeidersbeweging [let op de hoofdletters] tot stand te brengen. ¼ zij dragen welomschreven, een deel van hun bevoegdheden over aan de door hen gezamenlijk te vormen organen.”

De Raad van Vakcentralen dient te bestaan uit de voorzitters van de vakcentralen en een bestuurslid uit iedere centrale. Hij vergadert elke 14 dagen of zo vaak als de voorzitter of twee leden dat wenselijk achten.
Van belang is artikel 9: “De besprekingen in de Raad worden niet gepubliceerd”, tenzij de Raad dat zelf besluit. Dit artikel is ook van toepassing op de hiernavolgende organisaties.

Een Bedrijfsunie bestaat uit “vakbonden met gelijke werkgebieden”. Een unie vertegenwoordigt op bedrijfsgebied alle werknemers in de betreffende bedrijfstakken”, dus ongeacht of zij lid van een vakbond zijn of niet. Ook hier zijn de besprekingen in principe geheim. Een unie is verplicht een jaarverslag uit te brengen aan de Raad van Vakcentralen en aan de aangesloten bonden.

Een Afdelingsunie bestaat uit de plaatselijke afdelingen van de bonden van een bedrijfsunie.

Plaatselijke vakcentralen verenigen zich in een Raad van Overleg.