Rijksverzekeringsbank Raad van Toezicht

 
English | Nederlands

Rijksverzekeringsbank Raad van Toezicht

Inspectie Werk en Inkomen, Zoetermeer

Nadere ontsluiting van de notulen 1937-1952

Inleiding

In de zomer van 2002 troffen wij in het archief van de Inspectie Werk en Inkomen te Zoetermeer een ongenummerd en ongecodeerd dossier aan dat bestaat uit extractnotulen en notulen van de raad van Toezicht op de Rijksverzekeringsbank, enkele losse stukken en een voor de Raad van Toezicht opgesteld rapport over de voornaamste gebeurtenissen die tijdens de oorlog hadden plaatsgevonden. Het stuk zelf is ongedateerd, maar vermeldt op de omslag het jaar 1946 en dateert dus vermoedelijk uit dat jaar.
Wij hebben deze notulen nader ontsloten om te laten zien waar de Raad zich zoal mee bezig hield en omdat een groot deel van het archief van de Rijksverzekeringsbank, waaronder ook de meeste bestuurlijke stukken verloren is gegaan.

De extractnotulen betreffen de punten die door de Raad in aanwezigheid van het bestuur van de Rijksverzekeringsbank werden besproken. Vanaf 20 juli 1943 was het bankbestuur aanwezig tijdens de hele vergadering van de Raad en zijn de notulen dus compleet. Na de bevrijding werd de oude situatie hersteld.
De Raad vergaderde tijdens de oorlog op de eerste dinsdag van elke oneven maand. De laatste vergadering, waarvan notulen bewaard zijn is die van 2 november 1943. Waarschijnlijk is er in 1944 nog wel vergaderd, maar de notulen hiervan zijn verloren gegaan. De eerste vergadering van na de oorlog, waarvan de notulen zich in dit dossier bevinden, is van 29 juli 1947.
In 1943-1944 probeerden enkele leden van de Raad, waaronder mr. A.J. Leliveld, die als hoofd van de afdeling rechtsbescherming bij het Nederlands Arbeidsfront werkzaam was, meer zeggenschap te krijgen over de Bank. Het in 1942 officieel opgerichte Arbeidsfront had ook een taak bij de uitbreiding van de sociale verzekering. Het bankbestuur verzette zich daartegen. Zie over het optreden van de voorzitter van het bankbestuur, mr. H. Bijleveld, tijdens de bezettingsjaren, De Jong, Het Koninkrijk, delen ……… en het al genoemde rapport.
Tijdens de oorlog besteedde de Raad geregeld aandacht aan de sociale verzekering van Nederlandse arbeiders die in andere landen werkten.
Op 9 januari 1951 typeerde het raadslid prof. A.N.. Molenaar deze raad als: “De Raad van Toezicht is niet een uiterst belangrijk orgaan in de Nederlandse Staat. Hij kenmerkt zich door gemoedelijkheid, welke er heerst.”. De voorzitter mr. A.L. Scholtens, die toen afscheid nam, meende dat deze raad inderdaad niet zo belangrijk was, maar “dat van groot belang is, dat verschillende mensen van uiteenlopende wereldbeschouwing hier elkaar ontmoeten.Afkortingen
IW Invaliditeitswet
OW Ongevallenwet
VOV Vrijwillige Ouderdomsverzekering
ZW Ziektewet

Jaar 1937


1937, 2 november

Aanwezig zijn:

mr. W.M.J. van Lutterveld, voorzitter
de leden:
mr. J.L.C. van Meerwijk
P.J.M. Verschure
W.H. Vliegen
mr. A.N. Molenaar
H.B. Berghuys
A.C. de Bruyn
F.S. Noordhoff
A. Stapelkamp
de plaatsvervangende leden:
mr. W.J. Vroom
W.F. Piek
en
H. Huberts, secretaris

afwezig met kennisgeving:
A. Borst Pzn.
A.W. Hoette
dr. L.G. Kortenhorst

Het bestuur van de Bank bestaat dan uit:
mr. H.L. van Duyl
mr. H. Bijleveld
mr. W.H.M. Werker

Ongevallenstatistiek 1935 In “De Nederlandsche Werkgever” heeft een kritisch artikel over deze statistiek gestaan. Het bestuur heeft zich daartegen verweerd. Dit gebeurt wel vaker, maar bij klachten over de behandeling van een bepaald geval treedt het bestuur niet in de openbaarheid. Deze zaken worden behandeld in de Commissie voor Overleg.

Wijziging art. 7 van de Ongevallenwet Door een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zijn er problemen ontstaan rond de berekening van het dagloon van hen die niet elke dag werken. Er wordt nu gewerkt aan een wetswijziging.

Ongevallenverzekering in het schippersbedrijf
Hypotheken op gebouwen die op erfpachtgrond staan

1938, 4 januari

Verslag van de Raden van Arbeid Enkele detailpunten hebben de aandacht getrokken.

Ongevallenverzekering schippersbedrijf
Wijziging art.. 7 van de Ongevallenwet
Nieuwe huisvesting Er is een rentekaartenarchief.

VOV Het bankbestuur gaat aan de minister voorstellen om de administratie van deze verzekering te centraliseren. De decentrale administratie nu via de Raden van Arbeid is inefficiënt. “De Minister moet nu als Deus ex machina beslissen.” De agenten van de Bank hebben een adres gezonden aan de minister.

Conflict Bank – Raad van Arbeid in Nijmegen

1938, 1 maart

Daling rentevoet Deze is nadelig voor de door de Bank beheerde fondsen. De positie van het Invaliditeitsfonds is “zeer precair”. Dit komt doordat de staat zijn bijdragen niet heeft gestort.

Verhoging rentenavordering Het betreft een opslag op door de werkgevers te laat betaalde premies.

Nieuwe huisvesting
Herziening vrijwillige ouderdomsverzekering De tarieven zijn herzien.


1938, 3 mei

Benoeming bestuurslid Dhr. C.W.A. van Uden is benoemd tot lid van het bankbestuur.

Samenvoeging Raden van Arbeid De Bank heeft de minister geadviseerd het aantal Raden te verkleinen. Volgens dhr. Molenaar zijn de administratiekosten van de Raden in Winschoten, Apeldoorn en Venlo hoog.
De Vereniging van Raden van Arbeid is tegen een vermindering van het aantal Raden.

Verhoging premienavordering door de Raad van Arbeid in Nijmegen
Achterstand premiebetaling
Positie van het Invaliditeits- en het Ouderdomsfonds De positie van het Invaliditeitsfonds baart zorgen. De Raad heeft aan een kleine commissie opgedragen te zien hoe er gesaneerd kan worden.

Perspublicatie inzake een rentetrekker Het betreft een artikel in het Nationaal Dagblad over de verpleging van een rentetrekker in Boekel.

Levering paternosterlift

1938, 5 juli

Geneeskundige dienst in Twenthe Dertien werkgevers in Twenthe willen een geneeskundige dienst oprichten. De Commissie-Hefting en de Raad van Arbeid in Hengelo hebben negatief geadviseerd. De Centrale Werkgevers Risico-Bank is voor. De zaak is besproken in de Commissie van Overleg van werkgevers- en werknemerscentrales. Prof. Molenaar heeft hierover gesproken met dhr. Gelderman, de voorzitter van het Ned. Werkgevers Verbond.

Portikosten
Artikel Nationaal Dagblad
Achterstand in premiebetaling
Preferentie van premieschuld
Strafvervolging wegens niet betalen van premie IW
Afrekening voorschotpremie

1938, 13 september

Vooruitbetaling premie OW Er is sprake van een nieuw stelsel dat voor alle werkgevers zou moeten gelden.

Ongevallenstatistiek 1936 Het aantal blijvende renten neemt minder snel toe, wat een gevolg kan zijn van een nieuwe medische adviseur.

Nieuwe huisvesting
Strafvervolging wegens wanbetaling premie IW
Erkenning geneeskundige dienst Enschede Deze valt binnenkort te verwachten.

Technische herziening IW Mr. Bijleveld deelt mede wat het bankbestuur aan de minister heeft voorgesteld (16 punten).


1938, 1 november

Overzicht ongevallenverzekering 1936 Vragen onder meer over het bijhouden van ongevallenregisters door erkende medische diensten.

Raden van Arbeid Sommige Raden maken veel meer processen-verbaal wegens overtredingen op dan andere.

Positie fondsen De minister gaat een staatscommissie instellen die zich met dit probleem moet bezighouden. De Raad staakt daarom zijn eigen onderzoek.

Onderzoek ouden van dagen zonder renten Onder leiding van het bankbestuur zal een onderzoek worden ingesteld. Een steekproef van stedelijke en landelijke gemeenten, overeenkomend met ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking, zal worden onderzocht. Dhr. Van Duyl deelt mede dat van de ruim half miljoen personen die 65 jaar en ouder is, twee vijfde geen rente heeft. Mr. Slotemaker vraagt zich af waarom de regering zo’n breed opgezet onderzoek wil. De armbesturen zouden de inlichtingen ook kunnen verstrekken.


1939, 3 januari

Vooruitbetaling premie OW
Huisvesting
Stijging aantal ongevallen Dit is ook geconstateerd door de Risicobank.

Uitbreiding aantal loonklassen IW De minister heeft het oordeel van het bankbestuur hierover gevraagd. Dit is van mening dat een verplichte uitbreiding zinvoller is.


1939, 7 maart

Wijze van premiebetaling
Nieuwe huisvesting
Uitbreiding aantal loonklassen IW Uitbreiding met twee hogere loonklassen stuit op bezwaren, onder meer omdat bedrijfs- en ondernemingsfondsen dan in hun ontwikkeling worden belemmerd.

Wering van jeugdige arbeidskrachten uit het bedrijfsleven Vraag van een der leden naar de financiële gevolgen van dit voornemen van de minister.

Uitbreiding IW Men is van plan om iedereen die na zijn 35ste jaar in loondienst is gaan werken onder de IW te brengen.

Controle op toegekende renten

1939, 2 mei

Berekening kosten van medische behandeling
Premie jeugdige arbeiders IW
Nieuwe huisvesting
Perspublicatie “De Telegraaf” publiceerde over een weduwe die een groot bedrag aan verschuldigde renten ineens kreeg uitgekeerd.

Personeelsformatie Bank De voorzitter wil weten waarom de formatie in 1937 met 47 personen is toegenomen.

Nazorg De voorzitter stelt een vraag over de geringe aandacht in het jaarverslag voor de nazorg.

Berekening kosten van geneeskundige behandeling

1939, 4 juli

Wijziging Ongevallenwet Betreft bescherming tegen luchtaanvallen.

Wetsontwerp kinderbijslagverzekering
Nieuwe huisvesting

1939, 15 juli

Voorschotpremie Discussie over financiële details in aanwezigheid van de wiskundig adviseur, dhr. K. Lindner.1939, 5 september

Mobilisatie
Nieuwe huisvesting Hedenmiddag wordt het nieuwe gebouw aan de Apollolaan bezichtigd. Het zal naar verwachting op 31 oktober 1939 in gebruik worden genomen.

Rentevoet berekening panden
Wijziging Ongevallenwet Wetswijziging die het oorlogsrisico uitsluit.

Personeelsbezetting van de afdeling Geldbelegging

Wiskundig adviseur
Dhr. K. Lindner is met pensioen gegaan en opgevolgd door dhr. Schröder, thans chef van de afdeling Wiskunde en Statistiek. De minister zal waarschijnlijk nog een beroep op dhr. Lindner doen. De wiskundig adviseur is geen ambtenaar van de Bank, maar zelfstandig adviseur van het bankbestuur en de minister.


1939, 7 november

Nieuwe huisvesting Het nieuwe pand wordt op 20 november in gebruik genomen.

Herberekening panden
Wijziging Ongevallenwet
Gevolgen mobilisatie
Chef afdeling Wiskunde en Statistiek
Verzekering van eigendommen waarop hypotheek is verleend
Vrijwillige ouderdomsverzekering Deze verzekering moet self supporting worden.

Herclassificatie
Kosten van geneeskundige behandeling
Afscheid oude tijdelijke gebouw
Stijging aantal ongevallen

1940, 2 januari

Ingebruikname nieuwe gebouw
Balans VOV
Afdeling Wiskunde en Statistiek Per 1 januari 1940 is tot chef benoemd dr. J. Engelfriet.

Herberekening waarde van panden
Invoering Kinderbijslagwet
Huispersoneel in de OW en ZW
Verzekering tegen oorlogsrisico
Sloop oude gebouw aan de Pieter de Hoochstraat
Verzekering van kleine zelfstandigen Raadslid Peletier dringt erop aan dat de Raad de minister moet adviseren over opneming van deze groep in de sociale verzekering. De overige leden van de Raad vinden dat niet nodig, want er is zojuist een staatscommissie ingesteld [= Staatscommissie Van Bruggen].


1940, 5 maart

Rentevergoeding PTT
Stijging van het aantal ongevallen
Personeelsbezetting als gevolg van de mobilisatie
Waarde van effecten
Beleggingen
Handhaving rentebasis

1940, 7 mei

Tariefsherziening en herclassificatie
Inrichting jaarverslag
Keuring arbeiders Proef met doorlichting in verband met tuberculose.

Medisch controleurs
VOV voor weduwen Groot risico bij vliegeniers en zeevarenden.

Bedrijfsindeling
Statistiek oorzaken van ongevallen De Bank en de Arbeidsinspectie leggen ieder een statistiek aan, maar werken nu wel samen.

Ongevallen in de Rotterdamse haven
IW voor gemobiliseerden

1940, 16 juli

Waardeberekening van effecten
Restitutie voorschotpremie
Maatregelen in verband met de oorlog
Nieuwe fondsen voor oorlogsongevallen In studie zijn de instelling van fondsen voor oorlogsongevallen en ongevallen bij luchtaanvallen.


1940, 3 september

Gevolgen van de Duitse bezetting Bespreking van een rapport over de gevolgen van de bezetting. Door gebrek aan benzine wordt de controle op ongevallen moeilijker. Afzonderlijke regeling voor oorlogsongevallen. Arbeiders in dienst van het Duitse leger. Premieopbrengsten ontwikkelen zich gunstig.

Ongevallenstatistiek

1940, 5 november

Portikosten
Stijging aantal ongevallen sinds 1939
Zeereddingsdienst Deze door de Duitse autoriteiten opgerichte dienst verleent hulp aan op zee verongelukte vliegers.

Verzekering van Duitsers Deze blijven onder de Duitse verzekering vallen wanneer zij in Nederland werken en zijn dus dubbel verzekerd.

Verzekering Nederlandse arbeiders in Duitsland Er is nu geen verdrag met Duitsland over sociale verzekeringen over en weer, wel een conceptverdrag.

Afscheid mr. Van Duyl Van Duyl gaat met pensioen per 1 december 1940. Hij is 25 jaar lid van het bankbestuur geweest. Tot zijn opvolger is benoemd dhr. mr. H. Bijleveld en tot bankbestuurslid is benoemd mr. G. Jansen.

Kosten oorlogsongevallen
Verslagen ziekteverzekering en Raden van Arbeid
Positie van de fondsen Briefwisseling met het ministerie van Sociale Zaken c.a.. Dit bereidt een nieuwe regeling voor het Invaliditeitsfonds voor. Mr. Leliveld (NVV) uit kritiek op de lakse houding van het bankbestuur.

Afscheid voorzitter Van Duyl
Geschil met controlerend geneeskundige Het betreft een geschil met dokter Bax die in de mijnstreek werkt en te weinig tijd aan zijn werk besteedt. Het bankbestuur wil van hem af, maar Mr. Leliveld verdedigt hem.


1941, 7 januari


De Raad van Toezicht bestaat nu uit de volgende leden:
mr. W.M.J. van Lutterveld, voorzitter
W.H. Vliegen
jhr. mr. P.A. van Holthen tot Echten
W.F. Piek
prof. mr. A.N. Molenaar
H.J. Peletier
A.C. de Bruyn
mr. A.J. Leliveld
A. Stapelkamp
dr. L.G. Kortenhorst
mr. F.G.C.J.M. Teulings
ir. J.R. Sassen
en als secretaris:
H. Huberts

Nieuw fonds voor oorlogsongevallen De Rijksverzekeringsbank gaat dit uitvoeren

Stijging aantal ongevallen Stijging van gemiddeld per dag 540 in juni 1940 tot ca. 1300 in december 1940.

Medische controle Door gebrek aan benzine is de controle zeer moeilijk geworden.

Verzekering van Nederlandse arbeiders in Duitsland
Uniformiteit in publicaties
Beleggingen
Fraudefonds De Bank en de Raden van Arbeid hebben een fraudefonds opgericht.

Loonbelasting op uitkeringen Het ministerie van Financiën wil renten en uitkeringen onder deze [nieuwe] belasting laten vallen.

Balans Ouderdomsfonds B
Invaliditeitsfonds Op de rijksbegroting 1941 is 30 miljoen gulden uitgetrokken voor versterking van dit fonds.

Verslagen ziekteverzekering en Raden van Arbeid

1941, 4 maart

Luchtbeschermingsfonds Onder dit inwerking getreden fonds vallen de werknemers van de Luchtbeschermingsdienst.

Ongevallenwet-1921 en deelvissers
Waardebepaling vrije kost en inwoning
Zeereddingsdienst
Aantal ongevallen Ongevalsaangiften worden doorgestuurd naar de Arbeidsinspectie.

Kinderbijslagwet Het aantal verzekerden blijkt veel groter te zijn dan werd verwacht.

Zegelverkoop Invaliditeitswet
Invaliditeitsfonds
Ongevallenverzekering Nederlandse arbeiders in Frankrijk Deze in Noord-Frankrijk werkende arbeiders vallen onder de Ongevallenwet-1921.

Februaristaking “Dinsdag 25 Februari 1941 was er in verband met de staking in de particuliere bedrijven des middags enkele oogenblikken [de woorden des middags .. oogenblikken zijn in de kantlijn met potlood bijgeschreven] ook deining onder het personeel der Bank, welke energiek de kop is ingedrukt. Zes ambtenaren zijn gearresteerd geweest (deze twee woorden doorgehaald en vervangen door: verhoord door en ontslagen op bevel van de Duitsche autoriteiten. Vrijdagochtend 28 Februari 1941 zijn Voorzitters en Secretaris-Generaal der Bank bij de Duitsche autoriteiten geweest.
[Dit is het enige dat deze notulen over de staking vermelden. Zie over deze staking ook het in 1945 na de bevrijding opgemaakte verslag over de gebeurtenissen tijdens de bezetting]

Aantal oorlogsongevallen

Invoering arbeidsboekjes
Prof. Molenaar vraagt hoe het hiermee zit en acht het mogelijk hiermee op de administratiekosten te besparen
NB: is niet doorgegaan.

Balans Ouderdomsfonds per 31 december 1939

1941, 6 mei

Arbeidsboekjes Het ministerie denkt inderdaad na over deze maatregel.

Kinderbijslag De kinderbijslag wordt niet beschouwd als loon.

Vergoeding bij begraven Crematie wordt gelijk gesteld aan begraving.

Waarde emolument inwoning
Ongevallenwet Veel werknemers die in de land- en tuinbouw werken zijn onder deze wet gebracht. Wachtgeld wordt beschouwd als loon.

Invaliditeitsverzekering Nederlandse arbeiders in Duitsland en Frankrijk Het bankbestuur heeft advies uitgebracht over deze verzekering.

Ingang ouderdomsrente
Aantal oorlogsongevallen
Loonbelasting en ongevallenuitkeringen
Aantal ongevallen Dit is gestegen tot 1171 per maand. Discussie over verkeersongevallen en de jurisprudentie van de Centrale Raad van Beroep op dit punt.


1941, 22 juli

Premie Ongevallenfonds 1940
Geschil Bank met Raad van Arbeid in Nijmegen De Raad is het eens met het bankbestuur.

Lasten oorlogsongevallen Ongevallen in Frankrijk en België Ongevallen daar vallen nu ook, ondanks bezwaren van de Bank, onder het Ongevallenfonds.

Oorlogsongevallen Voor de uitvoering van de Ziektewet in West-Frankrijk en België heeft de bedrijfsvereniging De Centrale Onderlinge in Frankrijk een medische dienst.

Stijging aantal ongevallen
Invaliditeitsverzekering Nederlandse arbeiders in Duitsland
Ongevallenstatistiek 1939
Positie Invaliditeitsfonds Uit de staatsbegroting krijgt dit fonds een extra bedrag van 45 miljoen gulden, precies dat wat de Staatscommissie-Verrijn Stuart heeft geadviseerd.
Een regeling voor een bijslag op de invaliditeitsrente is in voorbereiding, waarvoor een speciale belasting zal worden geheven die zeer veel extra werk zal kosten.


1941, 16 september

Regeling toeslag invaliditeitsrenten De toeslagen bedragen 25%, soms 50%.

Verlaging rentevoet
Vereveningsheffing
Oorlogsongevallen
Geschil met de Raad van Arbeid in Nijmegen Het betreft een bijkantoor in Elst.


1941, 4 november

Bedrijfsverenigingen Een al jaren bestaand euvel is dat de bedrijfsverenigingen met elkaar concurreren. Het bankbestuur kan hiertegen niets doen, omdat het geen toezicht uitoefent op deze organisaties.

Decentralisatie ongevallenverzekering De Ver. van Raden van Arbeid wil decentraliseren.

Uitvoering invaliditeitsrenten De uitvoering kost veel extra werk en het personeel moet overwerken.

Sociale verzekering van Nederlanders in andere landen Bespreking van diverse praktische problemen. Arbeiders werken in: Noord-Frankrijk, Finland, Roemenië en Polen. Geslachtsziekten in de ziekenkampen in Noord-Frankrijk.

Luchtbeschermingsfonds
Stijging aantal ongevallen Thans bedraagt dit aantal ca. 1200 per dag.

Uitvoering Ziekenfondsenbesluit De Bank heeft met de uitvoering van dit besluit niets te maken.


1942, 6 januari

Stijging aantal ongevallen Er is een commissie ingesteld die moet bezien hoe ongevallen meer kunnen worden voorkomen. Wijziging Ongevallenwet-1921 Het betreft met name arbeiders die pas in kort in dienst waren en een ongeval krijgen. Men wil voorkomen dat zij een lage uitkering krijgen.
Invaliditeitsverzekering arbeiders in Noord-Frankrijk en België Er is een nieuwe regeling tot stand gekomen (zie Staatscourant 17 december 1941, nr. 246). Uitvoerder is De Centrale Onderlinge Brussel dat daar een loonbureau heeft. Hieronder vallen alle Nederlandse arbeiders die in Noord- en West-Frankrijk werken, ook die van de Organisation Todt. Men wil ook arbeiders in Finland onder de Ongevallenwet brengen.
Premiebetaling IW voor militairen
Artikelen 99 en 100 IW Het geld dat hiermee tot nu toe gemoeid was (ca. 1,2 tot 1,5 miljoen) wordt nu aan de ziekenfondsen gegeven. Het betreft behandeling voor rekening van de Bank van personen die invalide dreigen te worden.

Stijging aantal ongevallen Het aantal aangiften lag in 1941 ongeveer 40% boven dat van 1940.


1942, 3 maart

Nederlandse arbeiders in Duitsland Door een besluit van de Secretaris-generaal van Sociale Zaken vallen nu meer arbeiders onder de Nederlandse ongevallenverzekering. Reorganisatie van de administratie. Deze maatregel brengt veel extra werk met zich mee. Het bureau van het Rijksarbeidsbureau in Arnhem bezat een cartotheek waarin alle naar Duitsland uitgezonden arbeiders zijn opgenomen. Men wil deze gegevens rond gaan sturen naar alle Raden van Arbeid.

Wijziging Ongevallenwet-1921 Nieuwe regeling met een minimumloongrens.

Luchtbeschermingsongevallenfonds
Artikelen 99 en 100 IW
Arbeidscontractanten en Ziektewet
Betaling sociale premies door Duitse instanties Het Duitse leger weigert bepaalde premies te betalen. De Bank heeft zodoende een vordering van 1 miljoen gulden opgebouwd.

Gratificatie ambtenaren Rijksverzekeringsbank
Reorganisatie sociale verzekering Raadslid dhr. A. Vermeulen vraagt of er een reorganisatie van de sociale verzekering komt. Bankbestuurslid Bijleveld zegt hiervan niets te weten. In Duitse vakbladen wordt wel gesproken over “een geheele omzetting van de verzekeringsgedachte”, meer weet hij niet.


1942, 5 mei

Wijziging Ongevallenwet Door deze wijziging vallen de vrije beroepen onder de verzekeringsplicht.

Minimumloongrens Deze regeling blijkt niet uitvoerbaar.

Loon van jeugdige werklieden
Premieschuld Duitse leger Het probleem is nog niet opgelost.

Stijging aantal ongevallen De stijging zet zich voort.

Oorlogsmolest
Ongevallen door oorlogsgeweld Sociale Zaken weigert deze post voor zijn rekening te nemen.

Reactivering van invaliden
Extra verlies invaliditeitsfonds Er is sprake van “oversterfte” , maar het bankbestuur weet niet hoe dit komt.
Oorlogsongevallenfonds
Stijging aantal ongevallen Bespreking van de oorzaken.

Renten voor jeugdig getroffenen

1942, 21 juli

Verhoging bijdrage aan het Ongevallenfonds Er is verlies geleden doordat de premies voor bepaalde, gevaarlijke bedrijfstakken zoals de aanleg van vliegvelden te laag zijn gesteld. Discussie over de oorzaken van het stijgend aantal ongevalsaangiften.

Subsidie aan het Vereveningsfonds
Schuld Duitse leger Deze zaak is nog hangende.

Balans Bijzonder Ongevallenfonds jaar 1940
Aan Joden uitbetaalde uitkeringen Nieuwe, verscherpte regelgeving houdt in dat uitkeringen aan Joden moeten worden geadministreerd en moeten worden verrekend met een verordening dat Joden per maand niet meer dan Fl. 250 mogen ontvangen. Dit zal zorgen voor een reusachtige rompslomp, zodat aan het ministerie van Sociale Zaken is verzocht om deze uitkeringen buiten beschouwing te laten. Het ministerie heeft nog niet geantwoord.

Beleggingen Het ministerie van Sociale Zaken wil dat het beleggen en te gelde maken van beleggingen wordt opgedragen aan de secretaris-generaal van Financiën bijgestaan door een Raad van Advies die zal bestaan uit “belanghebbenden” en enkele functionarissen.

Nieuwe belastingen
Het gaat om de vennootschaps, de vermogens- en een ondernemingsbelasting en het is de vraag of de Bank daaronder valt. Raadslid Van Holte tot Echten (Risicobank) doet een suggestie om onder deze belastingen uit te komen.

Meevaller

Wiskundig adviseur
Deze is door de bezetter gegijzeld, waardoor de Bank in zijn functioneren bemoeilijkt wordt.

Opleiding rentetrekkers

Formatie Bank
De Bank heeft zeer veel tijdelijk personeel in dienst.


1942, 8 september

Subsidie aan de ziekenfondsen

Subsidie aan het Invaliditeitsfonds

Vordering op Duitse leger
Er is voor het eerst wat betaald.

Arbeiders werkzaam voor het Duitse leger
Volgens de Centrale Raad van Beroep is het Duitse leger geen verzekeringsplichtig bedrijf en moet dit gat door een speciale verordening worden gedicht.

Uitkeringen aan Joden
De Generaal-Commissaris voor Financiën heeft de organen van de sociale verzekering vrijgesteld van de verplichting tot aangifte van verplichtingen jegens Joden aan de firma Lippmann, Rosenthal & Co. Deze firma wil nu een bespreking met de Bank.

Verzekeringsplicht inwonende kinderen
Deze vallen met ingang van 1 oktober 1942 onder de sociale verzekering.

Verzekeringsplicht huispersoneel
Naar verluid valt dit vanaf 1 oktober 1942 ook onder de sociale verzekering.

Nederlandse arbeiders in het buitenland
Er werken nu veel arbeiders aan de westkust van Frankrijk, België en Zeeuws-Vlaanderen. De Centrale Onderlinge in Brussel voert de verzekering uit. Praktische problemen met arbeiders die in Duitsland werken, voor wie geen IW-premie wordt betaald.


1942, 3 november

“Rusters” krachtens de IW
Het gaat om personen die wel verzekerd zijn, maar die geen zegels plakken.

Jeugdige werklieden

Beroepsziekten
Vergiftiging door kooloxide valt nu ook onder de beroepsziekten.

Doorbetaling IW-premie tijdens ongevalsuitkering

Wijziging ZW
De kassen van de ziekengeldverzekering lopen in hoog tempo leeg.

Reclassificatie
Het bankbestuur voelt niet voor een herclassificatie van bedrijven, iets wat volgens de wet eens in de vijf jaar moet gebeuren. Het aantal ongevallen stijgt nog steeds.

Viering van de Dag van de Arbeid
Mr. Leliveld is ervoor dat de Raden van Arbeid de Dag van de Arbeid vieren en dat de voorzitters van de Raden “volksche spreuken” aanschaffen. De voorzitter van het bankbestuur zegt dat de Raad van Toezicht niet de bevoegdheid heeft om toezicht uit te oefenen op de Raden van Arbeid.


Met ingang van 1 januari 1943 bestaat de Raad van Toezicht uit de volgende leden:

mr. W.M.J, van Lutterveld, te Haarlem
jhr. mr. P.A. van Holte tot Echten, te Hilversum
mr. F.G.C.M. Teulings, te Vught
dr. mr. L.P. van der Does, te Amsterdam (tevens voorzitter)
Ir. J.R. Sassen, te Terborg
mej. mr. G.J. Stemberg, te Den Haag
ir. R.A.Th. Brusse, te Wassenaar
dr. L. Hardenberg, te Amsterdam
J. van Hoey Smith, te Rotterdam
J.A. Heringa, te Haarlem
mr. A.J. Leliveld, te Warmond
drs. F.J. Kooistra, te Amsterdam
J.A. Decker, te Amsterdam
B. de Boer, te Sneek

en uit de volgende plaatsvervangende leden:

prof. dr. G.M. Verrijn Stuart, te Amsterdam
J.G.W. Van Driel Krol, te Santpoort
W. Luberti, te Den Haag
mr. F.J.H. Bachg, te Den Haag
D. Blankevoort, te Bloemendaal
mr. J.P. Ekker, te Bloemendaal
dr. J.L. Strak, te Amsterdam
H.J. Kerkmeester, te Bussum
mr. R.H. Nierstrasz, te Amsterdam
mej. mr. M.J. Soels, te Amsterdam
J.J. Koster, te Amsterdam
P.J. Boender, te Amsterdam
H. van Giessel, te Den Haag1943, 5 januari

“Rusters” IW
Het onderzoek is gestaakt omdat de evacuatie zoveel extra werk opleverde. (verderop in de notulen) Mr. Leliveld maakt daar bezwaar tegen.

Oorlogsinvaliden

Dagzegels

Bijslag rente krachtens de IW
de bijslag is krachtens een verordening verlengd tot 1 januari 1944.

Gemoedsbezwaren Het aantal gemoedsbezwaren in het ressort van de Raad van Arbeid in Middelburg is erg hoog. Er zijn 16 vrijstellingen verleend.

Oninbare vorderingen Raad van Arbeid in Den Haag
Accountantscontrole Rijksverzekeringsbank Dit is niet opgedragen aan de Algemene Rekenkamer, maar aan het bureau van mr. Van Regteren Altena

Verhouding Arbeidsfront en Rijksverzekeringsbank Mr. Leliveld maakt melding van een conflict tussen deze instanties. Het Arbeidsfront wil graag geregeld overleg met de Bank, zeker “nu de geheele opbouw van de sociale verzekering onder handen wordt genomen”. Het bankbestuur antwoordt ontwijkend en er wordt geen toezegging gedaan.


1943, 4 mei

Verlof voorzitter Bijleveld Dhr. Bijleveld is nog steeds met verlof

Onderzoek naar rusters IW Het onderzoek is hervat, met name in de zuidelijke provincies

Oninbare vordering Den Haag

1943, 22 juni

Vertrek ambtenaren van de Bank naar Duitsland Van de 1700 ambtenaren moeten er 530 tot 540 vertrekken. Discussie over het daardoor ontstane personeelstekort. Mr. Leliveld “verwacht van de heer Heijning begrip voor de huidige tijdsomstandigheden. Wij beleven een totalen oorlog.” Hij verdedigt het beleid van de Duitse regering.


1943, 20 juli
Vanaf deze vergadering woont het bestuur van de bank de gehele vergadering bij.

Vaststelling bijdrage Ongevallenfonds 1942 Volgens de wiskundig adviseur moet de premie drastisch worden verhoogd. De wiskundig en de medische adviseur worden in de vergadering geroepen. Lange discussie

Personeelstekort Lange discussie

Oorlogsmolest
Premieontvangsten 1942
Instelling Contactcommissie Mr. Leliveld wil over gaan tot de instelling van zo’n commissie. De Raad van Toezicht is te weinig op de hoogte van wat er binnen de Bank gebeurt. De voorzitter zal deze zaak nog eens met de secretaris bespreken.

Controlemaatregelen Raadslid Ir. J.R. Sassen meent dat door onvoldoende controle het aantal ongevallen stijgt. Hij pleit voor controle door leken, zoals dat bij de ziektewet gebeurt. De Raad wil graag dat de medisch adviseur aanwezig is bij de bespreking van zulke punten. Het bankbestuur is ertegen dat ambtenaren aanwezig zijn bij de vergadering.

Verzekering inwonende kinderen1943, 6 september

Instelling Contactcommissie Het lidmaatschap rouleert over de leden van de Raad. De heren Van Holthen tot Echten en Leliveld worden als eerste voor drie maanden benoemd, waarna de gang van zaken zal worden bezien.

Controle op zieken en ongevalsslachtoffers
Personeelstekort Een deel van de vacatures is opgevuld, onder meer met meisjes met een MULO-diploma

Inwonende kinderen onder de sociale verzekering
Navordering premie van de Organisation Todt Deze organisatie weigert de navordering van 25% te voldoen.1943, 2 november

Controle op zieken en ongevalsslachtoffers Na enige discussie en een uiteenzetting van ir. Sassen wordt de medisch adviseur, dr. L. Smit, binnengeroepen. Ir. Brusse pleit voor samenvoeging van de OW en de ZW in een wet met een fonds. Dr. Smit waarschuwt hiervoor; in Duitsland heeft men daar slechte ervaringen mee.

Oorlogsmolestongevallen
Verzekering van Duitsers
Premie-inkomsten Cijfers over de totale ontvangsten en over die van de Organisation Todt in West-Frankrijk en in Nederland.

Verzekeringsplicht inwonende bloedverwanten
Arbeiders werkzaam in het buitenland
De voorzitter kondigt de volgende vergadering aan voor 4 januari 1944. Van deze vergadering bevinden zich geen notulen in dit dossier.

1947, 29 juli

Verwezen wordt naar een vorige vergadering, waarvan echter in dit dossier geen notulen bewaard zijn gebleven.

In memoriam dhr. Vliegen, lid van de Raad
In memoriam dhr. J.C. Heijning, secretaris-generaal van de Bank Tot zijn opvolger is benoemd dhr. Hagenbeek, chef van de afdeling Geldbelegging. Deze treedt op 1 augustus 1947 in functie.

Nieuwe classificatiebesluit Het bestuur deelt mede dat dit hopelijk op 1 juli 1948 in orde is.

Uitkeringen Noodwet Ouderdomsvoorziening Het bankbestuur doet enkele mededelingen over de uitvoering die grotendeels via de Raden van Arbeid verloopt.


1951, 9 januari

Mededelingen bankbestuur Over de verhoging van de uitkeringen per 1 januari 1951 en de gebrekkige huisvesting. Het gebouw in de Lutmastraat is door de Rijksgebouwendienst afgekeurd.

Afscheid van de voorzitter mr. A.L. Scholtens


1951, 17 juli

Opheffing Raad De minister van Sociale Zaken c.a. heeft laten weten dat hij de Raad van Toezicht wil opheffen en zijn taken wil doen overgaan op de Sociale Verzekeringsraad.

Vaststelling bijdrage aan Ongevallenfonds
Revalidatie De voorzitter van het bankbestuur doet enkele mededelingen over de recent opgerichte revalidatieklinieken “De Hoogstraat” en in het Burgerziekenhuis in Amsterdam.

Omzetting van geblokkeerd geld in schatkistbiljetten
Vervanging gebouw Lutmastraat
Jubileumboekje

Op 30 december 1952 hield de Raad zijn laatste vergadering. Op 1 januari 1953 ging zijn taak over op de Sociale Verzekeringsraad.