Persoonlijk archief van Marinus Ruppert

 
English | Nederlands

Persoonlijk archief van Marinus Ruppert

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme

Nadere ontsluiting van de dossiers met gegevens over de sociale zekerheid, 1927-1967

Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlandse Protestantisme,
Archief Marinus Ruppert, inv. nr. 295
dozen nrs. 9, 42, 13 en 26

doos nr. 9

Ruppert, M.
Inleiding bij Evangelisch-Sociale Cursus over vernieuwing van de verhoudingen tussen ondernemer en arbeider
11-18 september 1948.
Onderwerp: o.a over subsidiariteitsbeginsel

Ruppert, M.
Christelijke vakbeweging in een veranderende wereld
toespraak van Ruppert, lid van de Raad van State, tijdens herdenkingsbijeenkomst ter gelegenheid van het feit dat 60 jaar geleden de Christelijke Ambtenarenbeweging ontstond
z.j. [na 1959]
Onderwerp: o.a. over sociaal-ethische consequenties van het Evangelie

Reclamefolder voor de uitgave van de Ziektewet en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering door uitgeverij Samson
z.j.
Onderwerp: ZW en WAO

Eindverslag van de commissie van rapporteurs voor het ontwerp van wet tot goedkeuring van de op 15 juni 1927 te Geneve door de Internationale Arbeidsconferentie in haar tiende zitting aangenomen verdragen betreffende de ziekteverzekering van arbeiders in industrie en handel , huispersoneel landarbeiders
1 p.

Goedmakers, H.J.P.J.
Transcriptie van een radio-interview in “Mens en Samenleving” met mr. H.J.P.J. Goedmakers, hoofd van de afdeling Bejaardenzorg van het Ministerie van Maatschappelijk Werk,
16 maart 1964.
Onderwerp: bejaardenzorg

Borstlap, A.
Transcriptie van radiorubriek NCRV “Sociaal Perspectief” door A. Borstlap, tweede voorzitter CNV
26 maart 1964.
Onderwerp: de financiering van de AOW. Adviezen van de SER worden toegelicht.

Vries, E. de
“De bijbelse boodschap voor het sociale leven”, in:
Mededelingen van de Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel
z.j.
Onderwerp: sociaal-maatschappelijke plaatsbepaling met behulp van bijbelcitaten

Deleeck, Herman
“De omvorming van de arbeidersstand”, in:
Streven, maandblad voor geestesleven en cultuur
1 juli 1959
Onderwerp: o.a. sociale politiek, die teveel op de arbeiders gericht zou zijn

Spaan, E.
Samenvatting van een radiovraaggesprek in de rubriek “Werk en welzijn” met ir. E. Spaan, directeur van het Veiligheidsinstituut te Amsterdam
19 november 1964
Onderwerp: ongevallenpreventie

Rhijn, A.A. van
“Verhoogd uitgesteld pensioen”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid
5 december 1963
Onderwerp: verdediging van de AOW

Meijer, J.F.G.M. de
Rede van Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid dr. J.F.G.M. de Meijer bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Stichting tot opleiding van maatschappelijk werkers te Haarlem
Haarlem, 28 januari 1964Doos nr. 42

CNV-map nr. 1:


Ruppert, M.
artikel over De Gaay Fortman [sr.].
uit De Tijd, 28 augustus 1981
Onderwerp: Ruppert typeert De Gaay Fortman als een volgeling van Talma.KAB-NKV-map, 1950-1970, nr. 1:

N.N.
notitie inzake het overleg in de Stichting van de Arbeid
31 mei 1967
Onderwerp: samenstelling en werkwijze van de Stichting van de Arbeid

Vereniging J.R. Slotemaker de Bruine-Instituut, 4de verslag
1965-1966.
Onderwerp: o.a. verslag cursussen sociale zekerheid voor kaderledenPensioen/Bejaarden-map, nr. 1:

Advies inzake niveau AOW-pensioenen van de Commissie van Sociale Verzekeringen van het Verbond van Protestants-Christelijke Werkgevers in Nederland.
bestemd voor het bestuur en secretarissen der aangesloten vakorganisaties
z.j.
Onderwerp: de Commissie adviseert de AOW-pensioenen te verhogen tot f 3000,- per jaar en de premiegrens tot f 12.000,- per jaar.

Rhijn, A.A. van
“Meer dan 100.000 bejaarden (boven de 65) werken nog”, in:
Ons Ouderdomspensioen, orgaan van de Nederlandse Bond voor Ouden van Dagen z.j.
Onderwerp: Van Rhijn bepleit in dit artikel een systeem om de “pensioenschok” te verzachten.

Veldkamp, G.M.J.
De sociale betekenis van de geriatrie
Rede door Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, dr. G.M.J. Veldkamp, bij de opening van het Derde Europese Geriatrische Congres,
13 september 1961 te ‘s-Gravenhage
Onderwerp: Veldkamp bepleit dat de zorgsector bij bejaarden alert moet zijn, omdat sociaal lijden kan omslaan in medisch lijden.

Veldkamp, G.M.J.
Brief aan de SER met een nader advies over het niveau van AOW-pensioenen
z.j.

N.N.
SER advies – waardevaste bedrijfspensioenen, verhoging AOW
z.j.

Borstlap, A.
Transcriptie van de radiorubriek NCRV “Sociaal Perspectief” door A. Borstlap, secretaris CNV,
28 september 1961.
Onderwerp: uitleg van de term “welvaartsvast” aan de hand van het voorbeeld van de AOW.
Vervolg op 5 oktober 1961

Doorn, A. van
“Het SER-advies over waardevaste pensioenen”, in:
Beroep en Roeping van de Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel
nr 10, oktober 1961, p. 173-179
Onderwerp: o.a. over consequenties van verhoging van de AOW

Advies inzake het vraagstuk van de oudedagsvoorziening
van de Commissie Sociale Verzekering van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
bestemd voor ?
15 december 1961
16 p.

Resumé van de vergadering van het Convent der Christelijk-Sociale Organisaties
25 januari 1962
Onderwerp: belangrijkste punt op de agenda was de oudedagsvoorziening. Met overzicht van premies sociale verzekering in 1962

Goedmakers, H.J.P.J.
Transscriptie van de radiotoespraak van H.J.P.J. Goedmakers, hoofd bejaardenzorg bij het Ministerie van Maatschappelijk Werk, in de radio-rubriek “Verklaring en Toelichting”
17 februari 1962, 2 maart 1962 en 17 februari 1962
Onderwerp: de eisen van de moderne bejaardenzorg.

Doorn, A. van
“Waardevast pensioen: eis van sociale rechtvaardigheid”, in:
Beroep en Roeping van de Nederlandse Christelijke Vereniging van Hoger Personeel
nr 2, februari 1961, p. 18-33


Sociale Verzekering-map, no. 1

Roelvink, B.
Rede als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bij de installatie van de Commissie tot Onderzoek van het vraagstuk van de premiedruk in de sociale verzekering
17 mei 1967 in het SER-gebouw
3 p.

NN
Gedachtengang bij de behandeling van het onderwerp sociale zekerheid in de CNV-studieconferentie
21 maart 1962
Onderwerp: volksverzekering zware geneeskundige risico’s, uitbreiding van de WAO, arbeidsongeschiktheidsverzekering, verhoging AOW

Veldkamp, G.M.J.
Brief van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid aan de SER over het sociale zekerheidsbeleid op langere termijn
24 augustus 1962
7 p.
Onderwerp: toekomst sociale zekerheid

Advies inzake plannen tot invoering van een Interim-regeling voor invaliden en de daarmee samenhangende vraagstukken.
door de Commissie Sociale Zekerheid van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
bijlage bij punt 7 van de agenda van de vergadering van de Verbondsraad, 16 juli 1962
20 p.

A.K. [= A.H. Kloos, de latere voorzitter van het NVV ?]
“Onbevoordeeld of onoordeelkundig?”, in:
De Vakbeweging
nr. 26, 1962, 2 p.
Onderwerp: reactie van A.K. op een artikel van prof. dr. F. Hartog in Economisch-Statistische Berichten van 5 dec. j.l (z.j.) over herziening van sociale verzekering.

Veldkamp, G.M.J.
Vakbeweging en Sociale politiek
Rede uitgesproken door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van de Katholieke Arbeidersbeweging in de bisdommen Haarlem en Rotterdam, 9 maart 1963
Onderwerp: o.a. de bijdrage van de vakbeweging aan de uitvoering van de sociale verzekering

Brief van N.N., een medelid van de Raad van State, aan Ruppert over de AOW en de premie van de ziekteverzekering
21 maart 1963
Handtekening onder de brief is onleesbaar

Korte samenvatting van de inhoud van het wetsontwerp inzake een arbeidsongeschiktheidsverzekering
in de reeks Documentatie van de Christelijke Vakbeweging, 7 mei 1963,
4 p.

Brief van minister G.M.J. Veldkamp aan de Sociaal-Economische Raad over de sociale zekerheid op de langere termijn
[ca. 1962-1963],
7 p.

N.N.
“Nieuwe vereniging uitvoeringsorganen sociale verzekering”, in:
SER-bulletin, nr. 52, 28 december 1961, 1 p.

Veldkamp, G.M.J.
Inleiding gehouden als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid bij gelegenheid van de Sociale Conferentie van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond
28 februari 1966,
Onderwerp: de sociale positie van zelfstandigen
21 p.

G.M.J. Veldkamp
De maatschappelijke betekenis van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Rede gehouden als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid ter gelegenheid van de studiedagen voor sociale verzekeringsgeneeskunde 1966
21 april 1966,
13 p.

[auteur ? soms N.N. ?]
“Tien jaar sociale lasten”, in:
SER bulletin, nr. 34, 9 september 1965,
2 p.

Overzicht van de lasten van de sociale verzekering in miljoenen guldens, 1962-1964 in:
SER-bulletin, nr. 37, 30 september 1965,
2 p.

“Pleidooi voor herziening premiesysteem”, in:
SER-bulletin, nr. 12, 23 maart 1967,
3 p.

“Minister Roolvink installeerde Commissie Premiedruk Sociale Verzekering”, in:
SER-bulletin, nr. 20 van 18 mei 1967,
7 p.

E. [= ?]
“In de greep der volksverzekeringen”, in:
De Katholieke Werkgever, nr. 25, 1963,
2 p.
Onderwerp: polemiek tegen volksverzekeringen

NN
“Overheidsbijdragen in de sociale verzekering”, in:
De Onderneming, orgaan van het Centraal Sociaal Werkgevers-Verbond, nr. 10, 9 mei 1964, 3 p.
Onderwerp: verhoging AOW, toelaatbaarheid van financiering sociale verzekeringen door overheid

Rhijn, A.A. van
“Een rijksbijdrage voor de sociale verzekering?” in:
Sociaal Maandblad Arbeid, nr. 3, 5 maart 1964,
11 p.
Onderwerp: wenselijkheid gedeeltelijke overheidsfinanciering sociale verzekeringen

Veldkamp, G.M.J.
“Waar staan wij met de Nederlandse sociale zekerheid?”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, nr. 11, 1964,
10 p.
Onderwerp: overzicht naoorlogse ontwikkelingen in de sociale zekerheid en verdediging van het beleid dat Veldkamp voert

Hartog, F.
“Over rijkstoeslagen aan de sociale verzekering”, in:
Sociaal Maandblad Arbeid, 5 september 1964,
7 p.
Onderwerp: herverdeling welvaart via sociale verzekeringen, optrekken hoogte AOW en AWW

Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Beknopt overzicht van de sociale verzekeringen en voorzieningen
Persbericht
1 april 1965,
5 p.
Onderwerp: overzicht waarin per sociale verzekering wordt aangegeven wie haar bekostigt, wie de premie int en wie de uitkering uitbetaalt.

Veldkamp, G.M.J.
Korte samenvatting van zijn rede over “de vormgeving in de ontwikkeling van het sociale verzekeringsrecht (over het gebruik van rechtsvormen)” gehouden voor de Vereniging voor Arbeidsrecht
10 april 1965,
3 p.

Veldkamp, G.M.J.
Memorie van antwoord ingediend op het voorlopig verslag wetsontwerp arbeidsongeschiktheidsverzekering
8 april 1965,
8 p.


Het karaker der Christelijke Vakbeweging, map no. 1
Stukken voor en over het boek
Ruppert, M.
De Nederlandse vakbeweging.
Haarlem, 1953. 420 p.
het boek handelde over de geschiedenis van de Christelijke vakbeweging. In deze map zitten voor het grootste deel stukken die daarop betrekking hebben, o.a. delen van het manuscript

Ruppert, M.
De Christelijke vakbeweging en het huidige sociale vraagstuk.
Woord ter opening van de 28e algemene vergadering van het Christelijk Nationaal Vakverbond in Nederland
17 en 18 juli 1956,
16 p.
onderwerp: o.a. ouderdomsverzekering

Werkverdeling ingevolge bestuursbesluiten CNV
januari-april 1967
Onderwerp: overzicht van waar de bestuursleden allemaal inzaten
Voorbeeld sociale verzekeringen T.J. den Hartog:
Voorzitter CNV-commissie sociale verzekering en ziekenfondsvraagstukken
Commissie sociale verzekering overlegorgaan
Commissie sociale verzekering convent [Convent van Christelijk Sociale Organisaties ?]
Commissie sociale verzekering Stichting van de Arbeid
Sociale Verzekeringsraad
Commissies van de Sociale Verzekeringsraad:
 • Commissie van toezicht op de bedrijfsverenigingen
 • Geneeskundige Commissie
 • Commissie van Toezicht op de SVB
 • Indelingscommissie
 • Financiele Commissie
 • Commissie coördinatie II
 • Bestuur Federatie van Bedrijfsverenigingen
  Commissies van de Federatie van Bedrijfsverenigingen:
 • Commissie opleiding sociale verzekeringsdeskundigen
 • Commissie opleiding arbeidsdeskundigen
 • Verzekeringskamer (toegevoegd lid)
  Bestuur Algemeen Werkloosheidsfonds
  Contactcommissie uitvoering van WW van Algemeen Werkloosheidsfonds en Sociale Verzekeringsraad
  SER-commissie sociale verzekeringen
  SER-commissie organisatie sociale verzekering
  SER-commissie verplichtstelling bedrijfspensioenfondsen
  Bestuur van het Arbeidsongeschiktheidsfonds

  Ook A. Borstlap zat in een aantal van bovengenoemde commissies en in het dagelijks bestuur van het GAK  doos 13

  Kerk, Christendom en sociale vragen, map no. 1

  NN
  “De oud-katholieke bisschoppen waarschuwen tegen gevaren van de moderne welvaart”, in:
  Trouw, 29 februari 1960,
  1 p.
  Onderwerp: door grote werkgelegenheid en sociale voorzieningen krijgt de mens een te groot gevoel van vrijheid

  M. Ruppert, M.
  De Christelijke vakbeweging en het sociale vraagstuk
  referaat van de staatsraad M. Ruppert voor de Algemene Vergadering van de Nederlandse Christelijke Bond van werknemers in de Textiel- en Kledingbedrijven “Unitas”
  8 en 9 mei 1967, Lunteren
  onderwerp: organisatie binnen de onderneming, arbeidsvreugde, lonen, sociale hervorming van de maatschappij op evangelische grondslag

  Brief van M. Ruppert aan W.F. de Gaay Fortman
  28 januari 1960,
  1 p.
  onderwerp: opzet boek over christelijke vakbeweging

  NN
  “Parochiële armbesturen breken door oude grenzen heen: modernisering bisdom Rotterdam: sociaal fonds voor diasporagebieden”, in:
  De Volkskrant
  14 maart 1960,
  1 p.
  onderwerp: in het bisdom Rotterdam wil men een diocesaan sociaal-caritatief fonds stichten, om de kosten van maatschappelijk werk in de ontwikkelings- en diaspora-gebieden van het bisdom te dragen.

  “Aan sociale democratie ontbreekt nog te veel: mr. dr. A.A. van Rhijn op hervormde toogdag”, in:
  Het Vrije Volk, 26 maart 1960,
  1 p.
  onderwerp: lezing A.A. van Rhijn over politieke betekenis van de Reformatie naar zijn mening zijn er nog veel maatschappelijke misstanden, die moeten worden opgeruimd voor er sprake kan zijn van belastingverlaging

  Samenvatting gesprek Conventswerkgroep Christelijk Sociaal Program met prof. dr. J.P. van der Kooy [van het Convent van Christelijk Sociale Organisaties]
  14 januari 1965,
  2 p.
  onderwerp: inkomensverdeling

  Kardinaal Richaud, Aartsbisschop van Bordeaux
  “Het antwoord van de christen op economische en sociale vraagstukken”, in:
  Documents et Commentaires, maart 1959,
  1 p.

  Verslag van een bespreking van een aantal hervormde leden van het Hoofdbestuur van het CNV en van de bij het CNV aangesloten bonden, met het moderamen van de Generale Synode en enkele door het moderamen daartoe uitgenodigde personen
  1 maart 1957
  onderwerp: continuïteit en discontinuïteit in het Christelijk sociale denken

  Verslag van een bespreking van een aantal hervormde leden van het Hoofdbestuur van het CNV en van de bij het CNV aangesloten bonden, met het moderamen van de Generale Synode en enkele door het moderamen daartoe uitgenodigde personen
  7 mei 1958
  Onderwerp: het wezen van de kerk. Soevereiniteit in eigen kring. Rol van kerk in CNV en KAB. Van Rhijn pleit voor in stand houden van de Stichting van de Arbeid en de Sociaal-Economische Raad als wetenschappelijk orgaan

  Vakbewegingsconferentie: dienst van kerk en vakbeweging aan de mens in het bedrijf
  2 en 3 juni 1964
  [niet erg duidelijk: conferentie van het CNV of van de drie centrales ?]

  NN
  “Eensgezindheid lijkt moeilijk te bereiken”, in:
  Nederlandse gedachten, weekblad van de anti-revolutionaire partij
  10 oktober 1964,
  1 p.
  Onderwerp: mogelijke onenigheid tussen SER en Stichting van de Arbeid over het sociaal-economische beleid in het komende jaar

  Toelichting van de Commissie voor Sociale Zaken van de Oecumenische Raad van Kerken bij de boodschap over sociale vragen
  augustus 1963,
  2 p.
  Onderwerp: over inkomens, o.a. hoogte AOW.


  Kerk, Christendom en Sociale Vragen, 1960-1967, map no. 2

  Deze map bevat geen relevante stukken.  Doos 26

  sociale verzekeringenmap

  Veldkamp, G.M.J.
  “Britse sociale verzekering verlaat idee van Beveridge”, in:
  De Volkskrant
  15 maart 1969,
  1 p.

  “Buitengewone Algemene ledenvergadering van de Centrale Werkgevers-Risico-Bank in verband met het beëindigen van de werkzaamheden door liquidatie van de Ongevallenwet”, in: Nederlandse Staatscourant, nr. 245, 16 december 1968


  Inleidingen/speeches/referaten/artikelen, map no. 1

  M. Ruppert
  De Christenen en de welvaartsstaat
  inleiding voor de Algemene Vergadering van de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond
  2 juli 1964
  Onderwerp: verdeling van welvaart en rol overheid daarin

  M. Ruppert
  Waar gaan we maatschappelijk naartoe? het jaar 2000
  Aantekeningen voor een referaat voor Lutherse studenten van alle faculteiten
  31 januari 1965
  Onderwerp: o.a het sociale vraagstuk

  M. Ruppert
  Christelijke vakbeweging en huidig sociaal vraagstuk
  voor studenten Theologische School van de Christelijk Gereformeerde Kerken
  april 1959
  Onderwerp: o.a. materiele waardering van arbeid. Die moet voldoende zijn om bij ziekte, ongeval, invaliditeit en ouderdom van te kunnen leven.

  M. Ruppert
  Het Sociaal Congres van 1891
  Bijdrage voor bundel 150-jarig bestaan Koninkrijk


  Inleidingen/speeches/referaten/artikelen door Ruppert zelf, map no. 2

  Ruppert, M.
  Arititius Sybrandus Talma
  Lezing werkkampen [welke ?]
  1936

  Ruppert, M.
  Voor het volk om Christus wil.
  Gedachteniswoord bij overdracht gerestaureerde Talma-monument, Bennebroek
  14 september 1949

  Ruppert, M.
  De verantwoordelijkheid in je eigen kring, in het bijzonder in het beroeps- en bedrijfsleven
  Voordracht voor het Wetenschappelijk Instituut te Nijmegen
  18 mei 1961

  Ruppert, M.
  Het Luthers belijden en het maatschappelijk leven
  Voordracht voor Lutherse studenten te Amsterdam
  9 februari 1954