Sociaal-Economische Raad

 
English | Nederlands

Sociaal-Economische Raad

Nationaal Archief

Adviezen, 1950-1967
Sociale Commissie, notulen, 1951-1959
Sociale Commissie, Subcommissie Ouderdomsvoorziening, 1952 – 1953
Commissie Sociale Verzekeringen, 1960-1967

Nadere ontsluiting

Afkortingen

AWF Algemeen Werkloosheidsfonds
AKW Algemene Kinderbijslagwet
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet
AOW Algemene Ouderdomswet
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
DB Dagelijks Bestuur van de Sociale Verzekeringsraad
FBV Federatie van Bedrijfsverenigingen
GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GMD Gemeenschappelijke Medische Dienst
KWL Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden
LOW Land- en Tuinbouwongevallenwet
OSV Organisatiewet Sociale Verzekeringen
OW Ongevallenwet van 1921
SER Sociaal-Economische Raad
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVR Sociale Verzekeringsraad
WW Werkloosheidswet
WWV Wet Werkloosheidsvoorziening
ZW Ziektewet


De adviezen van de SER


inv. nrs. 1332-1335
zonodig aangevuld met gegevens uit inv. nr. 1351
de in inv. nr. 1351 vermelde adviezen bevinden zich niet in de onvolledige serie gedrukte adviezen van de inv. nrs. 1332-1335


Gedrukte adviezen, 1954-1967

De volgende adviezen betreffen het onderwerp:


Advies over de invoering van de Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering vastgesteld door de Raad op 6 september 1951
Publicatie 1951, nr. 4
(gevonden in inv. nr. 1351)

Advies over nadere wettelijke voorzieningen ten behoeve van grote gezinnen vastgesteld door de Raad op 22 februari 1952
Publicatie 1952, nr. 1
(uit inv. nr. 1351)

Advies over toepassing van sociale verzekeringswetten ten aanzien van blinden en andere categorieën mindervaliden
vastgesteld door de Raad op 9 mei 1952
Publicatie in Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, jaargang 2, nr. 7
(uit inv. nr. 1351)

Advies over de verhouding tussen kinderbijslag en basisinkomen vastgesteld door de Raad op 1 april 1953
Publicatie 1953, nr. 6
(uit inv. nr. 1351)

Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering dagtekening 26 februari 1954
het advies zelf telt met inbegrip van de bijlagen 106 p.
minderheidsnota van W.C.L. van der Grinten, M.J.H. Smeets en F.H.J.M. van der Ven, p. 107-112
Overzicht van de inhoud (met pagina-aanduiding van het originele door de SER vastgestelde en door voorzitter en secretaris ondertekende advies dat zich bevindt in inv. nr. 583):
hoofdstuk I: kwantitatieve gegevens (p. 7-15)
hoofdstuk II grondslagen van de wettelijke ouderdomsvoorziening (p. 17-26)
hoofdstuk III: premieplicht en uitkeringsrecht (p. 27-46)
hoofdstuk V: financiering en uitvoeringskosten (p. 47-54)
hoofdstuk VI: economische en sociale gevolgen van een onmiddellijke volledige en een geleidelijke invoering (p. 55-65)
hoofdstuk VII: de uitvoering (p. 66-73)
hoofdstuk VIII: samenvatting (p. 74-77)
Minderheidsnota (p. 79-83)
bijlagen I-XV, p. 113-143
waaronder:
nr. 1 Adviesaanvraag, 27 maart 1952
de meeste andere bijlagen bevatten statistische gegevens en berekeningen
Publicatie 1954, nr. 3

Advies over het voorontwerp van een wet kinderbijslagverzekering voor zelfstandigen vastgesteld door de Raad op 14 mei 1954
Publicatie 1954, nr. 7
(uit inv. nr. 1351)

Advies inzake de herziening van de invaliditeitsverzekering vastgesteld door de Raad op 11 januari 1957
het advies zelf telt 87 p.
bijlagen I-V, p. 89-112
waaronder:
nr. 1a adviesaanvraag, 25 juni 1952
nr. 1b aanvullende adviesaanvraag, 7 december 1955
Publicatie 1957, nr. 1

Advies inzake de herziening van de weduwen- en wezenverzekering vastgesteld door de Raad op 25 januari 1957
het advies zelf telt 65 p.
bijlagen I-V, p. 66-97
waaronder:
nr. 1 adviesaanvraag, 19 juli 1952
nr. 2 adviesaanvraag over een noodvoorziening, 25 november 1955
Publicatie 1957, nr. 2

Advies over verhoging van de pensioenbedragen in de AOW vastgesteld door de Sociale Commissie op 14 juni 1957
losse publicatie
(inv. nr. 1351)

Advies over de verdeling van de premie van de werkloosheidsverzekering vastgesteld door de Raad op 8 november 1957
niet gepubliceerd
(inv. nr. 1351)

Advies over de invloed van de verkorting van de arbeidstijd op de AOW-uitkeringen vastgesteld door de Raad op 14 februari 1958
Publicatie in Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, jaargang 8, nr. 18
(inv. nr. 1351)

Advies over de bij invoering van een algemene weduwen- en wezenverzekering te treffen overgangsregeling (interim-advies)
vastgesteld door de Raad op 14 maart 1958
het advies telt 20 p. en heeft geen bijlagen
Publicatie 1958, nr. 1

Advies over de tijdelijke verlenging van de duurtetoeslag op de kinderbijslag voor 1959 vastgesteld door de Commissie Ontwikkeling Nationale Economie op 14 november 1959
Publicatie in Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, jaargang 8, nr. 52
(inv. nr. 1351)

Advies over afschaffing van de loongrens in de Werkloosheidswet vastgesteld door de Raad op 13 februari 1959
Publicatie in Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, jaargang 9, nr. 8
(inv. nr. 1351)

Advies over bepaling van de loongrens in sociale verzekeringswetten vastgesteld door de Raad op 13 november 1959
Publicatie in Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, jaargang 9, nr. 47
(inv. nr. 1351)

Advies over herziening van pensioenbedragen AOW en AWW vastgesteld door de Raad op 13 mei 1960
Publicatie in Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie, jaargang 10, nr. 23
(inv. nr. 1351)

Advies over begripsomschrijving indexcijfer lonen en prijzen levensonderhoud te bezigen voor vaststelling loongrenzen in de sociale verzekeringswetten
vastgesteld door de Raad op 8 juli 1960
losse publicatie
(inv. nr. 1351)

Advies over een wetsontwerp tot wijziging van de wetten AOW en AWW en ontwerpbesluit ingevolge art. 9 zesde lid van de AOW (begripsomschrijving indexcijfer van de lonen)
vastgesteld door de Raad op 23 september 1960
losse publicatie
(inv. nr. 1351)

Advies over de bij intrekking van de Invaliditeitswet te treffen overgangsregelingen vastgesteld door de Raad op 23 september 1960
het advies telt 77 p.
bijlagen I-VID, ongepagineerd
waaronder:
VI B voorstel van de Raad
VI C voorstel van een minderheid
VI C voorstel variant minderheid
Publicatie 1960, nr. 2
een vervolg op het interim-advies van 1958

Advies over een arbeidsongeschiktheidsverzekering vastgesteld door de Raad op 9 december 1960
losse publicatie
(inv. nr. 1351)

Advies inzake verlaging van de leeftijdsgrens van 50 jaar in de Algemene Weduwen- en Wezenwet
vastgesteld door de Raad op 26 mei 1961
het advies telt 7 p.
bijlagen I-III, p. 8-12
waaronder:
nr. 1 adviesaanvraag, 7 maart 1961
Publicatie 1961, nr. 7

Advies over verlenging van de maximumuitkeringsduur werkloosheidsverzekering vastgesteld door de Raad op 22 december 1961
het advies telt 16 p.
bijlagen I-V, p. 17-35
waaronder:
nr. 1 adviesaanvraag, 14 juli 1960
Publicaties 1962, nr. 1

Advies over een verhoging van de uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdomswet per 1 juli 1962 met 15%
vastgesteld door de Raad op 22 december 1961
het advies telt 9 p.
bijlagen I-IV, p. 10-15
waaronder:
nr. 1 adviesaanvraag, 21 november 1961
Publicaties 1962, nr. 2

Advies inzake de waardevastheid van kinderbijslagen en advies inzake de vrijstelling van ongehuwde vrouwen van 45 jaar en ouder van premiebetaling krachtens de Algemene Kinderbijslagverzekering
vastgesteld door de Raad op 23 maart 1962
het eerste advies telt 6 p., het tweede 3 p.
de adviesaanvragen, beide van 5 februari 1962 zijn als bijlagen toegevoegd
Publicaties 1962, nr. 3

Advies over het onderscheid tussen wachtgeld- en werkloosheidsverzekering in de WW vastgesteld door de Raad op 25 mei 1962
Publicatie 1962, nr. 5
(inv. nr. 1351)

Advies over een verhoging van de uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet ter compensatie van een verhoging van de huren
vastgesteld door de Raad op 22 juni 1962
het advies telt 2 p.
de adviesaanvrage van 4 juni 1962 is als bijlage toegevoegd
Publicatie 1962, nr. 7

Advies inzake het maximumdagloon ingevolge de sociale arbeidsverzekeringswetten en advies inzake verhoging van de loongrens ingevolge de sociale arbeidsverzekeringswetten
beide vastgesteld door de Raad op 28 september 1962
de adviezen tellen beide 2 p.
de adviesaanvragen, beide van 20 juli 1962, zijn als enige bijlage toegevoegd
Publicatie 1962, nr. 9

Advies inzake de wijziging van de Wet op het Preventiefonds vastgesteld door de Raad op 25 januari 1963
het advies telt 2 p.
de adviesaanvrage van 31 oktober 1962 is als enige bijlage toegevoegd
Publicatie 1963, nr. 1

Advies inzake de positie van de gehuwden en de ongehuwden in de sociale verzekering vastgesteld door de Raad op 22 maart 1963
het advies telt 16 p.
bijlagen I-III, p. 17-31
waaronder
adviesaanvraag van 13 juni 1961
Publicatie 1963, nr. 2

Advies inzake de regelen betreffende de aanpassing van de kinderbijslagen aan het indexcijfer der lonen
vastgesteld door de Raad op 24 mei 1963
het advies telt 3 p.
de adviesaanvraag van 19 maart 1963 is als enige bijlage toegevoegd
Publicatie 1963, nr. 6

Advies over verhoging van de uitkeringsbedragen ingevolge verschillende sociale verzekeringswetten in verband met de stijging van het indexcijfer der lonen
vastgesteld door de Raad op 24 mei 1963
Publicatie 1963, nr. 9
(inv. nr. 1351)

Advies inzake het openen van de mogelijkheid in de Algemene Ouderdomswet van een verhoogd uitgesteld pensioen
vastgesteld door de Raad op 22 november 1963
het advies telt 3 p.
2 bijlagen waarvan bijlage 1 met de adviesaanvraag van 18 oktober 1963
Publicatie 1963, nr. 16

Advies inzake een verhoging van de AOW-pensioenen tot een sociaal minimum vastgesteld door de Raad op 28 februari 1964
het advies telt 43 p.
verdeeld advies met drie standpunten A, B en C
bijlagen I-VIII , ongepagineerd
waaronder:
1. adviesaanvrage van 21 november 1961
Publicatie 1964, nr. 1

Advies over de hoogte van de kinderbijslagen vastgesteld door de Raad op 20 maart 1964
het advies telt 19 p.
bijlagen I-III, ongepagineerd
waaronder:
adviesaanvraag van 24 februari 1961
Publicatie 1964, nr. 4

Advies over een herziening van de uitkeringsbedragen ingevolge verschillende sociale verzekeringswetten in verband met huurverhoging
vastgesteld door de Raad op 26 juni 1964
het advies telt 3 p.
met als enige bijlage de adviesaanvraag van 1 juni 1964
Publicatie 1964, nr. 7

Advies inzake het voorontwerp van een wet werkloosheidsvoorziening vastgesteld door de Raad op 26 juni 1964
het advies telt 7 p.
met als enige bijlage de adviesaanvraag van 28 april 1964
Publicatie 1964, nr. 8

Advies inzake de binding van het maximumdagloon van enige sociale verzekeringswetten aan de index van de regelingslonen
vastgesteld door de Raad op 25 september 1964
het advies telt 9 p.
met als enige bijlage de adviesaanvraag van 22 augustus 1963
Publicatie 1964, nr. 12

Advies over enkele conceptuitvoeringsbesluiten van de WWV vastgesteld door de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening op 29 december 1964
niet gepubliceerd
(inv. nr. 1351)

Advies inzake een verhoging van verschillende sociale verzekeringsuitkeringen vastgesteld door de Raad op 22 januari 1965
het advies telt 3 p.
met drie bijlagen waarvan nr. 1 met de adviesaanvraag van 21 december 1964
Publicatie 1965, nr. 1

Advies over verhoging van de kinderbijslagen in verband met de belastingaanpassing per 1 juli 1965
vastgesteld door de Raad op 4 juni 1965
Publicatie 1965, nr. 5
(inv. nr. 1351)

Advies inzake toepassing van art. 1a, achtste lid, van de Ziektewet per 1 januari 1966 en de hoogte van het maximumdagloon, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Coördinatiewet Sociale Verzekering
vastgesteld door de Raad op 24 september 1965
met twee bijlagen waarvan een de adviesaanvraag van 9 juli 1965
Publicatie 1965, nr. 8

Advies over een wijziging van de Organisatiewet Sociale Verzekering vastgesteld door de Raad op 22 oktober 1965
losse publicatie
(inv. nr. 1351)

Advies over de uitvoering van de Wet Werkloosheidsvoorziening vastgesteld door de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening op 4 november 1965
niet gepubliceerd
(inv. nr. 1351)

Advies over de herziening van de uitkeringsbedragen ingevolge verschillende sociale verzekeringswetten in verband met de huurverhoging per 1 januari 1966
vastgesteld door de Raad op 17 december 1964
het advies telt 2 p.
met als bijlage de adviesaanvraag van 25 november 1965
Publicatie 1964, nr. 12

Advies inzake het vraagstuk van een vakantie-uitkering in het kader van de sociale verzekering vastgesteld door de Raad op 17 december 1965
het advies telt 10 p.
met twee bijlagen, waarvan een de adviesaanvraag van 1 september 1965
Publicatie 1965, nr. 13

Advies inzake verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor anderen dan loontrekkenden
vastgesteld door de Raad op 17 december 1965
het advies telt 31 p.
met twee bijlagen waarvan een de adviesaanvrage van 24 augustus 1962
Publicatie 1965, nr. 14

Advies inzake een verhoging van verschillende sociale verzekeringsuitkeringen per 1 januari 1966
vastgesteld door de Raad op 18 februari 1966
het advies telt 6 p.
met als bijlage de adviesaanvraag van 28 januari 1966
Publicatie 1966, nr. 2

Advies over wijziging uitvoeringsbesluiten van de Wet Werkloosheidsvoorziening vastgesteld door de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening op 22 maart 1966
niet gepubliceerd
(inv. nr. 1351)

Advies inzake de systematiek voor de wijziging van sociale verzekeringsuitkeringen welke welvaartsvast zijn
vastgesteld door de Raad op 23 september 1966
het advies telt 11 p.
met 12 bijlagen
het betreft een ongevraagd advies dat een vervolg is op dat van 18 februari 1966
Publicatie 1966, nr. 8

Advies inzake verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw in de Algemene Ouderdomswet
vastgesteld door de Raad op 21 oktober 1966
het advies telt 22 p.
met 9 bijlagen waaronder de adviesaanvrage van 20 mei 1965
Publicatie 1966, nr. 11

Advies inzake verhoging van de uitkeringsbedragen ingevolge verschillende sociale verzekeringswetten per 1 oktober 1966
vastgesteld door de Raad op 18 november 1966
het advies telt 3 pp.
met als bijlage de adviesaanvrage van 11 oktober 1966
Publicatie 1966, nr. 13

Advies inzake de verhoging van sociale verzekeringsuitkeringen per 1 januari 1967 vastgesteld door de Raad op 17 februari 1967
het advies telt 3 p.
met als enige bijlage de adviesaanvrage van 11 januari 1967
Publicatie 1967, nr. 1

Advies over de Wet Werkloosheidsvoorziening en de Werkloosheidswet bij ontslag door bedrijfssluiting en bedrijfsinkrimping
vastgesteld door de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening op 2 maart 1967
niet gepubliceerd
(inv. nr. 1351)

Advies over een ontwerpbesluit ongevallenbehandeling bedrijfsgeneeskundige diensten vastgesteld door Commissie Arbeidswetgeving op 14 juni 1967
niet gepubliceerd
(inv. nr. 1351)

Advies inzake verdeling premie W.A.O. tussen werkgever en werknemer vastgesteld door de Raad op 16 juni 1967
het advies telt 2 p.
met als enige bijlage de adviesaanvrage van 30 mei 1967
Publicatie 1967, nr. 6
NB: omdat er haast bij was is het advies rechtstreeks door de Commissie Sociale Verzekeringen uitgebracht; voorzitter van deze commissie was toen prof. dr. N.E.H., van Esveld, secretaris dhr. E.A.V. Vermaas

Advies over de melding van zieke werknemers in de Wet Werkloosheidsvoorziening aan de bedrijfsvereniging
vastgesteld door de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening op 23 juni 1967
niet gepubliceerd
(inv. nr. 1351)

Advies over de status van de werkstudent als werknemer met betrekking tot de Wet Werkloosheidsvoorziening
vastgesteld door de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening op 23 juni 1967
niet gepubliceerd
(inv. nr. 1351)

Advies (interim-advies) inzake voorkoming of beperking van samenloop van uitkeringen ingevolge de W.A.O., de A.O.W. en de A.W.W. met uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid
vastgesteld door de Raad op 30 juni 1967
het advies telt 2 p.
met als enige bijlage de adviesaanvrage van 13 juni 1967
Publicatie 1967, nr. 9

Advies inzake verhoging van de daglonen krachtens artikel 23 van de Wet Overgangsregeling Arbeidsongeschiktheidsverzekering en artikel 15, eerste lid, van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
vastgesteld door de Raad op 30 juni 1967
het advies telt 2 p.
met als enige bijlage de adviesaanvraag van 19 juni 1967
Publicatie 1967, nr. 10

Advies over technische aanpassingen van uitvoeringsbesluiten verband houdend met de inwerkingtreding van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
vastgesteld door de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening op 7 augustus 1967
niet gepubliceerd
(inv. nr. 1351)

Advies inzake voorkoming of beperking van samenloop van uitkeringen ingevolge de W.A.O., de A.O.W. en de A.W.W. met uitkeringen ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid
vastgesteld door de Raad op 17 november 1967
het advies telt 4 p. en volgt op het interim-advies van 4 juni 1967
met als enige bijlage de adviesaanvraag van 13 juni 1967
Publicatie 1967, nr. 21

Advies inzake een vrijwillige premiebetalingsregeling in het kader van de Algemene Weduwen- en Wezenwet
vastgesteld door de Raad op 15 december 1967
het advies telt 3 p.
met als enige bijlage de adviesaanvraag van 17 juni 1967
Publicatie 1967, nr. 22

Sociale Commissie

Notulen
inv. nrs. 568 en 569

Algemeen
Deze commissie kwam drie tot vier keer per jaar bijeen. Het grootste deel van de tijd ging op aan de vaak uitvoerige bespreking van conceptadviezen over arbeids- en sociale verzekeringswetten (met inbegrip van het ziekenfondswezen). De agendapunten die betrekking hadden op het onderwerp zijn opgenomen met een summiere aanduiding van de genomen besluiten.
De taak van deze commissie ging na 1958 over op de Commissie Sociale Verzekeringen.
Bij haar oprichting bestond de Commissie uit de volgende leden:

Van den Berg
Berger sr.
Berger jr.
Boersma
De Boer
Borst Pzn.
De Bruijn
De Graaff
Van Heijst
De Jong
Laudy
Ruppert
Vermeulen
De Vries

en de volgende adviseurs:
Elfferich
Hammerstein
Hooij
Mauritz
De Pous
Swagerman

en de vertegenwoordigers van enkele ministeries:
Fagel (Sociale Zaken c.a.)
Van der Kwast (Economische Zaken)
Muilwijk (Sociale Zaken)

namens de Stichting van de Arbeid:
Brandes (secretaris)

secretariaat:
Ormel
Pels
Jansen


1951, 30 maart

Installatie
toespraken van prof. De Vries, voorzitter van de SER, en prof. De Gaay Fortman, voorzitter van de Sociale Commissie

Werkwijze van de Commissie

1951, 25 mei

Ontwerpadvies over de inschakeling van de SER als adviescollege bij de uitvoering van wettelijke voorschriften op sociaal gebied
het ontwerpadvies wordt met enige wijzigingen via het Dagelijks Bestuur doorgestuurd naar de SER

1951, 7 december

Ouderdomsvoorziening
De Commissie vindt dat het op haar weg ligt hierover te adviseren.


1952, 25 januari

Benoeming vice-voorzitters
Dit worden de heren mr. F.H.A. de Graaff (werkgevers) en H. Oosterhuis (werknemers)


1952, 2 mei

Samenstelling Subcommissie Ouderdomsvoorziening
Deze commissie zal bestaan uit kroonleden, 2 maal 6 vertegenwoordigers van resp. werkgevers en werknemers, terwijl de subcommissie zelf enkele deskundigen kan aantrekken


1952, 20 juni

Samenstelling Subcommissie Ouderdomsvoorziening
Bespreking van de gerezen problemen


1952, 20 september

Ontwerpadvies van de Subcommissie Gemeenteclassificatie
De taakomschrijving van deze subcommissie zal worden gepreciseerd. Het rapport wordt daarna paragraaf voor paragraaf besproken. De SER wil dat de gemeenteclassificatie zo spoedig mogelijk verdwijnt.


1953, 9 januari

Indeling van het bedrijfsleven en erkenning van de bedrijfsverenigingen
Bespreking van de te volgen procedure. Zowel de SER als de Sociale Verzekeringsraad moeten adviseren over de definitieve erkenning en de definitieve indeling.


1953, 12 mei

Wettelijke regeling bedrijfsgeneeskundige diensten
De Sociale Commissie moet adviseren over een wetsontwerp tot wijziging van de Veiligheidswet 1934. ER komt een Werkcommissie Bedrijfsgeneeskundige Diensten.


1954, 26 januari

Ontwerpadvies AOW
In aanwezigheid van de voorzitter van de Subcommissie dhr. Vos wordt het stuk besproken (p. 1-23)


1955, 14 juli

---

1955, 12 oktober

---

1955, 29 november

---

1956, 1 juni

Samenstelling Bestuur Sociale Verzekeringsbank
De staatssecretaris wordt geadviseerd tot de volgende zetelverdeling: NVV 2, KAB 2, CNV 1, terwijl de Raad van Bestuur in Arbeidszaken en het Nederlands Verbond van Middenstandsorganisaties gezamenlijk 5 leden moeten aanwijzen.


1956, 24 november

Ontwerpadvies invaliditeitsverzekering
Dit door een subcommissie opgestelde ontwerpadvies wordt besproken en ongewijzigd voorgelegd aan de SER met een begeleidende brief waarin de aandacht op twee punten wordt gevestigd.


1956, 29 november

---

1957, 17 januari

Ontwerpadvies herziening weduwen- en wezenverzekering
Het door een subcommissie (voorzitter dhr. Vos) opgestelde rapport wordt besproken en vastgesteld.


1957, 21 maart

---

1957, 1 oktober

---

1957, 6 december

---

1958, 28 februari

Interim-advies overgangsregeling AWW
Het ontwerpadvies is opgesteld door de door dhr. Vos geleide Subcommissie Invaliditeits- en Weduwen- en Wezenverzekering. Het betreft de verhouding tussen de nieuwe AWW en de bestaande ongevallenwetten en de IW.


1958, 19 juli

---

1958, 13 september

---

1958, 20 december

Ontwerpadvies loongrens zieken- en ziekenfondsverzekering
Het Overlegorgaan van Vakcentralen zou graag zien dat de SER uit eigen beweging een advies uitbracht over: a) de wenselijkheid van de verhoging van de jaarloongrens voor de ziekenfonds- en ziekengeldverzekering, b) de wenselijkheid van de verhoging van de dagloongrenzen in de sociale verzekeringswetten en c) de wenselijkheid de toeslagen op rente-uitkeringen ingevolge de IW en de OW te verhogen en d) in hoeverre de kinderbijslagen in overeenstemming zijn met het gestegen loonniveau. De punten a) en b) worden voorgelegd aan de Sociale Commissie. Bespreking van de te volgen procedure

ontwerpadvies afschaffing loongrens in de WW
Het advies wordt met enige wijzigingen vastgesteld

Hiermee eindigt het dossier

Op 26 maart 1959 besloot het Dagelijks Bestuur van de SER de Sociale Commissie nog niet op te heffen en dhr. De Gaay Fortman te vragen nog voor een jaar voorzitter te willen blijven.
(inv. nr. 568). De taken van deze commissie gingen daarna over op de nieuwe Commissie Sociale Verzekeringen

Sociale Commissie
Subcommissie ouderdomsvoorziening

Notulen en enkele andere stukken

inv. nrs. 583 en 584

De subcommissie had de volgende samenstelling:

Ir. H. Vos, voorzitter
en verder als leden:
mr. N.E.H. van Esveld
prof. mr. W.F. de Gaay Fortman
H.J. Kuiper
prof. dr. M. van Haaften
mr. B.A. van Schaik
prof. dr. M.J.H. Smeets
J.A.G. Alders
F.B.G.W. Smit
J. v.d. Burg
C.J. van Mastrigt
J.J.A. Berger
J.G. Suurhoff
mr. A.J. Hammerstein
Th.S.J. Hooij
mr. J. Kramer
mr. C.E.J. Maitland
W.H. Neefjes
drs. N.A. Vaandrager
en als adviseurs en deskundigen:
ir. J.C. Kaars Sijpesteijn
mr. dr. J. van Bruggen
A. Mastenbroek
dr. M. Niemeijer
De vergaderingen werden bijgewoond door vertegenwoordigers van de ministeries van Sociale Zaken c.a. en Economische Zaken. Zij kreeg veel medewerking voornamelijk in de vorm van statistische gegevens, van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau
Wegens overlijden, aanvaarding van een andere werkkring en andere redenen namen enkele leden ontslag. Hun plaatsen werden ingenomen door: H. Korte jr., H. Peters, drs. K.A.J.M. Samson en drs. C.J.J. de Wit
De subcommissie kwam voor het eerst op 13 juni 1952 en voor het laatst op 23 december 1953 bijeen. Uit haar midden werd een werkcommissie gevormd die tussen 28 juni 1952 en 21 september 1953 dertien maal vergaderde.
De notulen geven de discussie in extenso weer, zodat het onderhandelingsproces goed is te volgen.


Notulen subcommissie
inv. nr. 583

1952, 13 juni

Instelling van een werkcommissie die de problemen overziet en aangeeft op welke wijze het werk gedaan kan worden. Deze bestaat uit de voorzitter, ir. H. Vos, de heren De Gaay Fortman, Kuiper, Berger en Maitland, vertegenwoordigers van de ministeries van Economische en Sociale Zaken en drs. Vermaas van het secretariaat.
Men streeft ernaar het advies in 4 tot 5 maanden gereed te hebben
De commissie wil statistische gegevens opvragen bij het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Centraal Planbureau
Bespreking van de verhouding tussen het bodempensioen en het bedrijfspensioen. De regering en de Raad van Vakcentralen hebben een nota over de ouderdomsvoorziening geschreven
Verzameling van gegevens van verzekeringstechnische aard
Enkele algemene uitgangspunten


1952, 9 september

Bespreking van een nota van de werkcommissie, eerst algemene beschouwingen. Besloten dat de werkcommissie de hoofdstukken I, II en III van het werkprogramma zal uitwerken en een nota maakt over de verhouding tussen invaliditeits- en ouderdomsverzekering


1952, 2 oktober

Bespreking van hoofdstuk I van het werkprogramma.
Idem van hoofdstuk II.
Probleem van de hoogte van het bodempensioen: een nominaal bedrag of gerelateerd aan de hoogte van de lonen ?


1952, 2 december

Instelling van een nieuwe werkcommissie door deze commissie en de Commissie Gezinsinkomsten gezamenlijk die zich buigt over de kosten die gemoeid zijn met verschillende systemen van premie-inning.
Bespreking van hoofdstuk II van het werkprogramma: de grondslagen van de wettelijke voorziening


1952, 19 december

Bespreking van een nota over de algemene verplichtstelling van bedrijfspensioenfondsen.


1953, 17 september

Bespreking van het door de werkcommissie gemaakte ontwerpadvies, dat in grote lijnen al de indeling heeft van het in 1954 door de SER vastgestelde advies. Bespreking van hoofdstukken I en II.


1953, 24 september

Bespreking hoofdstuk II. Amendement van Maitland.


1953, 1 oktober

Bespreking van hoofdstuk II van het ontwerpadvies. De premie: moet er een minimumleeftijd komen voor premieplichtigheid, moet een minimuminkomensgrens worden vastgesteld en moet de premie proportioneel of nominaal (vast) zijn ?


1953, 7 oktober

Bespreking van het probleem van de premie: nominaal of inkomensafhankelijk. Hierover bestaat een diepgaand verschil van mening.


1953, 23 oktober

Voortzetting van de discussie van de vorige vergadering.


1953, 30 oktober

Bespreking van hoofdstuk V: de financiële, economische en sociale gevolgen van de ouderdomsverzekering.


1953, 13 november

Verhouding tussen de kinderbijslagverzekering en de ouderdomsvoorziening.


1953, 25 november

Discussie over de te volgorde, waarin de stukken behandeld moeten worden, onder meer een lijst van problemen een stuk waarom dhr. Maitland had gevraagd.
Behandeling van de inleiding van het ontwerpadvies en van hoofdstuk I (kwantitatieve gegevens).


1953, 26 november

Behandeling van de op verzoek van Maitland gemaakte lijst van vraagpunten. Vragen 1 tot en met 5


1953, 2 december

Behandeling van vraag 6 en van hoofdstuk II van het ontwerpadvies.


1953, 3 december

De voorzitter meldt dat de regering haast heeft met het advies.
Behandeling van hoofdstukken II en III van het ontwerpadvies.


1953, 16 december

Behandeling van een notitie over de mogelijkheid om het ouderdomspensioen na het 65ste jaar te doen ingaan en van hoofdstuk IV van het ontwerpadvies.


1953, 17 december

Behandeling van de overgangsregeling en van hoofdstuk V van het ontwerpadvies. Dit wordt gesplitst in V en VI.


1953, 23 december

Behandeling van het laatste hoofdstuk van het ontwerpadvies, hoofdstuk VI.
Men feliciteert elkaar met het bereikte resultaat.Subcommissie Ouderdomsvoorziening
Werkcommissie Opstelling Werkprogramma

inv. nr. 584


1952, 28 juni

De voorzitter stelt de volgende indeling voor:
I. Inleiding
II. Kring van verzekerden
III. Basis van de uitkeringen
IV. Hoogte van de pensioenen
V. Financiering
VI. Uitvoering
Besloten dat de voorzitter dit verder uitwerkt.


1952, 22 augustus

Bespreking van een door de voorzitter gemaakte nota


1952, 22 september

Bespreking van de nota-Vos. In hoofdstuk I wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de bevolking, de inkomens van bejaarden, gegevens over vermogensvorming en inkomsten bij verschillende financieringsstelsels. Hoofdstuk II gaat over de uitgangspunten van de voorziening zoals omvang, de verhouding tussen de bodemvoorziening en de bedrijfspensioenfondsen en de vraag: vast of wisselend bodempensioen.


1952, 7 oktober

Bespreking van de kwestie van de algemene verplichtstelling van bedrijfspensioenfondsen en de overgangsregeling.


1952, 30 oktober

Dhr. Berger zal zo spoedig mogelijk een nota schrijven over de algemene verplichtstelling van bedrijfspensioenfondsen. Bespreking van een notitie over een wisselend bodempensioen. De Subcommissie heeft zich daarvoor uitgesproken. Welke criteria moet men daarbij hanteren: de kosten van het levensonderhoud, de hoogte van de lonen of het nationale inkomen ? Bespreking van een notitie over de overgangsregeling.


1952, 13 november

Bespreking van de nota van Berger (zie 30 oktober) en van het rapport Ouderdomsvoorziening van het Centraal Sociaal Werkgevers Verbond.


1952, 24 november

Bespreking van een notitie over de hoogte van het toekomstige bodempensioen. Kwestie van de opbouw van het ouderdomspensioen en de overgangsregeling.


1952, 10 december

De voorzitter kondigt twee nota’s aan over het aantal personen dat pensioen zal gaan ontvangen en over het aantal bejaarden. Bespreking van de notitie over de hoogte van het bodempensioen.


1953, 14 april

Bespreking van een nota rapport ouderdomsvoorziening.


1953, 29 juni

Het ontwerpadvies is nog niet af, doordat de hoofdstukken II en V nog ontbreken.
Bespreking van de herziene tekst van hoofdstuk I en van de hoofdstukken IV en V.


1953, 24 juli

Het raam van het rapport is gereed. Besloten hoofdstuk I aan de subcommissie voor te leggen. Bespreking en vaststelling van hoofdstuk II. Bespreking van de hoofdstukken III en IV


1953, 30 juli

Aanvulling op hoofdstuk II en bespreking van hoofdstuk III met aantekening van dhr. Maitland. De redactie van de hoofdstukken III en IV wordt verder overgelaten aan de secretaris. Bespreking van hoofdstuk V. Besloten I, II, III en IV aan de subcommissie toe te zenden en V en VI zo spoedig mogelijk af te maken.


1953, 21 september

Nota over de rechten op uitkering. Als datum voor de volgende vergadering van de werkcommissie wordt 29 september 1953 vastgelegd, maar de notulen van deze vergadering en van mogelijke daarop volgende ontbreken. Het dossier is dus of incompleet of men heeft de zaken verder afgedaan in de subcommissie.

Commissie Sociale Verzekeringen

Notulen

Deze commissie was een gemengde SER – SVR-commissie met dezelfde status als de Organisatie-Commissie Sociale Verzekering dit om doublures te voorkomen. De notulen van deze commissie zijn veel uitvoeriger dan die van de Sociale Commissie en geven een veel beter zicht op de voorgeschiedenis van de door de SER uitgebrachte adviezen. De commissie vergaderde ook frequenter. Als waarnemers en deskundigen waren vaak een of meer ambtenaren van het ministerie van Sociale Zaken c.a. en van het Centraal Planbureau aanwezig.
De commissie ging meestal als volgt te werk. De meeste adviezen werden aangevraagd door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Wanneer de adviesaanvrage was binnengekomen werd vaak eerst bezien welke procedure men het beste kon volgen. Na ca. 1965 kwam het enkele voor dat de Commissie bij belangrijke adviezen hearings hield voor organisaties van beroepsgroepen zoals de middenstand, de land- en tuinbouw, de vrije beroepen en studenten, terwijl ook vrouwenorganisaties werden gehoord. Na een oriënterende discussie die enkele vergaderingen in beslag kon nemen, kreeg de secretaris van de commissie het verzoek een ontwerpadvies op te stellen. Dit werd vervolgens door de Commissie besproken, waarbij eerst de gelegenheid werd gegeven tot algemene beschouwingen, waarna het stuk paragraafs- of puntsgewijs werd doorgenomen. Het kwam nogal eens voor dat de problematiek zo gecompliceerd werd bevonden dat de secretaris eerst een notitie moest opstellen die dan door de commissie werd besproken, waarna pas tot het opstellen van een ontwerpadvies kon worden overgegaan. Na vaststelling van het advies werd dit doorgezonden naar de plenaire vergadering van de SER. Het kwam maar een enkele keer voor dat deze het advies terugverwees naar de commissie met een verzoek het te wijzigen.
De notulen zijn zeer uitvoerig en geven de discussie en de onderhandelingen dus goed weer.


inv. nrs. 601-602

1960, 14 oktober
eerste vergadering
voorzitter is prof. Van Esveld
leden zijn de heren:
Boersma
Van Dijk
Elsen
De Heij
Korte
Kramer
Landman
Levenbach
Martens
Plomp
Samson
Schouten en
Vaandrager
Van der Ven
Vos

namens het ministerie van Sociale Zaken c.a. de heren:
Meijerink
Gritter

als adviseurs de heren:
Swiebel (secretaris SVR)
Lichtenveld
Verheul

secretaris:
dhr. Vermaas
NB: de secretaris of het secretariaat stelde vaak de ontwerpadviezen op.


advies nieuwe arbeidsongeschiktheidsverzekering
De minister wil van de SER een nader advies over het al door de SER uitgebrachte advies over de samensmelting van de invaliditeits- ongevallen- en ziekteverzekering. Het secretariaat zal een conceptadvies opstellen, terwijl de commissieleden het SER-advies ontvangen

Advies verlenging uitkeringsduur WW
--


1960, 2 november

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering
Behandeling van het ontwerpadvies (p. 1-16)


1960, 25 november

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering (vervolg)
Het ontwerpadvies wordt gewijzigd en geagendeerd voor de volgende vergadering


1960, 6 december

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering (vervolg)
Het ontwerpadvies gaat op 9 december naar de Volle Raad van de SER

Maximumduur werkloosheidsuitkering
Bespreking van twee standpunten en besloten deze in een nota te verwerken.


1961, 6 januari

Maximumduur werkloosheidsuitkering
Besloten de hoogleraren Tinbergen en Witteveen te raadplegen


1961, 13 april

Advies andere leeftijdsgrens in de AWW
Voorstel de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar bijvoorbeeld 35 jaar. Het secretariaat maakt een nota, met behulp waarvan de discussie wordt voortgezet

Maximumduur werkloosheidsuitkering
Dhr. Heij zal zijn gedachten in een nota verwerken


1961, 5 mei

Advies andere leeftijdsgrens AWW
Besloten dat de secretaris een ontwerpadvies maakt eventueel met een voorstel voor tijdelijke uitkeringen

Maximumduur werkloosheidsuitkering
Bespreking van de door de heren Heij en Vaandrager geschreven nota.

Advies verhouding lonen en kinderbijslagen
Rondvraag. Dit advies gaat naar de Commissie Ontwikkeling Nationale Economie.


1961, 18 mei

Advies andere leeftijdsgrens AWW
--

Advies over maatstaven voor de vaststelling van de kinderbijslagen krachtens de kinderbijslagverzekering
Bespreking van de te volgen procedure


1961, 21 juni

Maximumduur werkloosheidsuitkering
Behandeling van het eerste ontwerpadvies (p. 1-15)

Positie ongehuwde vrouw in de AWW
De secretaris kondigt een nieuwe adviesaanvrage aan over dit onderwerp


1961, 14 september

Maximumduur werkloosheidsuitkering
Behandeling derde ontwerpadvies over deze zaak.

Advies maatstaven kinderbijslagverzekering
De nota wordt niet aan de orde gesteld en men wacht op een vragenlijst van het secretariaat.

Positie ongehuwde vrouw in de AWW
Brief van de staatssecretaris van Sociale Zaken van 13 juni 1961.


1961, 18 oktober

Ontwerpadvies maximumduur werkloosheidsuitkering
--

Positie ongehuwde vrouw in de AWW
--


1961, 3 november

Advies maximumduur werkloosheidsuitkeringen
Aan het advies wordt een overzicht toegevoegd van de werkloosheidsregelingen in de EEG-landen. Men vindt zich in een compromis van een uitkeringsduur van 26 weken. Besloten het advies aan de SER voor te leggen.

Advies maatstaven kinderbijslagverzekering
Bespreking van een door het secretariaat gemaakte tweede notitie.


1961, 29 november

Advies maximumduur werkloosheidsuitkering

---

Advies incidentele verhoging AOW-pensioenen
De secretaris maakt een notitie, aan de hand waarvan verder wordt gediscussieerd.


1961, 13 december

Verhoging AOW-pensioenen met 15%
Bespreking aan de hand van een notitie van het secretariaat en een notitie van het Centraal Planbureau.


1962, 5 januari

Ontwerpadvies verhoging AOW-pensioenen met 15%
Aanwezig is ook prof. dr. H.W.J. Bosman, voorzitter van de Commissie AOW.

Advies herziening Werkloosheidswet
--

Budget van een gezin met twee kinderen
Bespreking van een nota van dhr. Massizzo statistisch adviseur van het Centraal Planbureau die zelf samen met dhr. Slooff, hoofd van de sector Inkomens-, vermogens- en ruimtelijke vraagstukken, aanwezig is.


1962, 2 februari

Advies verhouding tussen gehuwden en ongehuwden in de volksverzekering
Aanwezig zijn ook de heren Massizzo en Slooff van het Centraal Planbureau. Bespreking (p. 1-15), waarna de voorzitter concludeert dat men zich kan verenigen met een onderzoek door het Centraal Planbureau.

Advies kinderbijslagen
--


1962, 9 februari

Procedure
De staatssecretaris van Sociale Zaken c.a. dringt aan op spoed met de behandeling van de adviezen over waardevastheid van de kinderbijslag en de compensatie van de ongehuwde vrouw in verband met premies voor de sociale verzekering.

Advies herziening van de WW
Bespreking van de nota van dhr. Van Dijk over de afschaffing van het onderscheid tussen de wachtgeld- en de werkloosheidsverzekering (p. 1-17).


1962, 2 maart

Ontwerpadvies over waardevastheid van de kinderbijslagen
Dit punt wordt afgehandeld

Ontwerpadvies vrijstelling van premiebetaling van de ongehuwde vrouw voor de AKW
Dit zou moeten gelden voor ongehuwde vrouwen van 45 jaar en ouder. Er komt een gewijzigd ontwerpadvies.


1962, 6 april
Aanwezig als waarnemer van de SVR dhr. Lichtenveldt

Gevolgen van de opheffing van het onderscheid tussen de wachtgeld- en de werkloosheidsverzekering
Bespreking van een door dhr. Lichtenveldt opgestelde nota. De secretaris zal een ontwerpadvies maken met de verschillende naar voren gebrachte argumenten.1962, 4 mei

Advies onderscheid tussen wachtgeld- en werkloosheidsverzekering
Bespreking van het ontwerpadvies, waarin het op 6 april bereikte compromis is verwerkt. het gewijzigde stuk wordt rondgezonden.

Verhouding tussen gehuwden en ongehuwden in de sociale verzekering
De directie van het Centraal Planbureau heeft het rapport voorgelegd aan een commissie van advies die bestaat uit vrouwen en wordt geleid door mevr. Verwey-Jonker.

Afscheid van dhr. Korte
Deze gaat per 1 juli 1962 met pensioen1962, 1 juni
Aanwezig is tevens mevr. Verwey-Jonker.

Verhouding tussen gehuwden en ongehuwden in de sociale verzekering
Besloten wordt de discussie voorlopig stop te zetten.


1962, 8 juni

Advies verhouding gehuwden en ongehuwden in de sociale verzekering
Bespreking van een nota met een overzicht van de voorzieningen ter tegemoetkoming van de ongehuwden. Het secretariaat kan een ontwerpadvies gaan opstellen.1962, 7 september

Nieuwe adviesaanvragen
De minister van Sociale Zaken c.a. heeft advies gevraagd over een verhoging van de loongrens in de sociale verzekering en over het maximumdagloon ingevolge de werknemersverzekeringen. Men gaat akkoord met een verhoging van de loongrens in verband met de huurcompensatie en adviseert een dagloon van Fl. 24,-

Ontwerpadvies positie gehuwden en ongehuwden in de sociale verzekeringen
Besloten dat de secretaris een nieuw ontwerp op zal stellen.


1962, 2 oktober

Nota van het Centraal Planbureau over de additionele uitgaven per kind naar rangorde in het gezin
Bespreking van deze nota (p. 3-14).


1962, 19 oktober

Ontwerpadvies positie van gehuwden en ongehuwden in de sociale verzekering
Bespreking van het herzien advies (p. 1-15)


1962, 7 november

Ontwerpadvies positie van gehuwden en ongehuwden in de sociale verzekering
Bespreking van het advies (p. 1-15)

Sociale zekerheidsbeleid op langere termijn
--


1962, 21 november

Advies financiering Preventiefonds
De secretaris moet een ontwerpadvies maken.


1962, 18 december

Advies positie gehuwden en ongehuwden
De SER heeft het advies terugverwezen naar deze commissie. Besloten wordt de psychologische aspecten in het stuk een grotere plaats te geven.

Ontwerpadvies financiering Preventiefonds
Besloten het advies met een afwijkend standpunt van de voorzitter aan de SER voor te leggen.

Advies kinderbijslagverzekering
--1963, 8 januari

In memoriam dhr. Korte
--

Advies gehuwden en ongehuwden in de sociale verzekering
Mevr. Verwey-Jonker komt op 1 februari in de vergadering.

Advies sociaal zekerheidsbeleid op langere termijn
Bespreking van de volgen procedure. Bij deze aanvrage zijn ook betrokken de Subcommissie Zware Geneeskundige Risico’s, de Commissie Ontwikkeling Nationale Economie en de Commissie Niveau AOW-pensioenen. Vraag of de WAO een volksverzekering moet worden.

Advies kinderbijslagverzekering
De secretaris moet een ontwerpadvies schrijven.


1963, 1 februari

Advies gehuwden en ongehuwden in de sociale verzekering
In aanwezigheid van de dames Verwey-Jonker, Lub en Otto en van dhr. Van den Brand wordt het ontwerpadvies besproken (p. 1-21).


1963, 20 februari

---

1963, 6 maart

---

1963, 29 maart

Advies aanpassing kinderbijslagen
Behandeling en vaststelling van het ontwerpadvies over de regels betreffende de aanpassing van de kinderbijslagen aan het indexcijfer van de lonen.

Verzekering ter voorziening in een geldelijke uitkering aan gehandicapten
Bespreking van een nota. Het probleem hangt nauw samen met de WAO. Is deze alleen voor loontrekkenden of ook voor zelfstandigen. Moet de WAO een sociale voorziening of een sociale verzekering worden ? Besloten een enquête te houden onder belanghebbenden en daarna een informatief gesprek te hebben met vertegenwoordigers van de betrokken organisaties.


1963, 25 april

Enquête over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Bespreking en vaststelling van de door de secretaris opgestelde vragenlijst. Besloten dat de antwoorden hierop voor 1 juli binnen moeten zijn en dat de hearings op 11 juli zullen plaatsvinden.


1963, 7 mei

Enquête over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Bespreking van de instanties aan wie een lijst wordt toegestuurd.

Rondvraag
Enkele leden beklagen zich dat de agenda zo weinig punten bevat. Er is 25 minuten vergaderd.


1963, 7 juni

Kinderbijslagbeleid
Bespreking van een nota van het Centraal Planbureau over het gezinsbudget bij een stijgend aantal kinderen. De secretaris moet een ontwerpadvies opstellen.

Voorziening voor gehandicapten
Bespreking van een notitie over een regeling voor het levensonderhoud van hen die gehandicapt geboren zijn of op jeugdige leeftijd gehandicapt geraakt zijn. Besloten de discussie voort te zetten.


1963, 11 juli

Hearings over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Deze hearings namen de gehele dag in beslag.
Bij de eerste hearing waren aanwezig vertegenwoordigers van de centrale middenstandsorganisaties:
Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen (de heren P.J. de Kruif en H. Neuteboom)
Christelijke Middenstandsbond (de heren mr. M.G. van de Kaa en W.H. Neefjes)
Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond (de heren mrs. J.D.C. de Vries en F. Portheine)
Nederlandse Katholieke Middenstandsbond (de heren P.F.S. Nettesheim en B. Smit)
Verslag van de hearing (p. 1-12)
Bij de tweede hearing waren aanwezig vertegenwoordigers van de centrale landbouworganisaties:
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (de heren A.C. Kemmeren, H. Huisman, J.P.R. Selten en W. Derks)
het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité (de heren K. Oosterhuis, Joh. Langereis en W.. Lokhorst)
de Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond (de heren J.J. Doornbos JEzn. en drs. A.B. Vaandrager)
Verslag van deze hearing (p. 13-20)
Bij de derde hearing waren aanwezig vertegenwoordigers van de organisaties van vrije beroepen, te weten:
Stichting Federatie Organisaties Intellectuele Beroepen (de heren luitenant-generaal b.d. J.H, Couzy, mr. L. de Groot en I.J. Bloem)
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (de heren irs. Ch.C. van der Vlis en D.J. de Jongh)
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (dhr. K. Harmsen)
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst (de heren H. Frese en mr. W.B. van der Mijn)
de Nederlandse orde van Advocaten (de heren mrs. F. Baron van der Feltz en G.J. Blick)
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (de heren mr. E.D. harderwijk en drs. W.G. van Zadelhoff)
de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde (de heren W.H. Evers Hzn. en Th. van der Linde)
het Nederlands Instituut van Accountants (de heren drs. J.W. de Koning en mr. P.C. Maan) en
VAGA (dhr. M.J.F. Donkers)
Verslag van de derde hearing (p. 21-29)
Het blijkt dat de organisaties, tegen de verwachtingen in, voor een verplichte verzekering is, zij het dan als een bodemvoorziening (notulen 15 maart 1964, p. 2)


1963, 12 september

Advies binding van het maximum dagloon aan de loonindex
besloten deze kwestie in een volgende vergadering wederom te agenderen.

Hearing met de Unie van Assurantietussenpersonen over uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidsverzekering met zelfstandigen
Aanwezig zijn de heren M. Buys, J.B.A. Lips, F.H.C. Jansen en A. Braun.
Verslag van de vierde hearing (p. 4-8)

Uitbreiding van de arbeidsongeschiktheidsverzekering met anderen dan loontrekkenden
Bespreking van een nota van het secretariaat. Dhr. Elsen, die er een afwijkende mening over deze zaak op na houdt, maakt een nota.


1963, 15 oktober

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Dhr. Van Dijk sprak hierover met de particuliere verzekeraars. Zij zijn niet enthousiast.
Voortzetting van de discussie. Besloten dat dhr. Swiebel (secretaris van de SVR en waarnemer in deze commissie) een ontwerpadvies met een technische nota opstelt, waarna gesproken kan worden met directeuren van bedrijfsverenigingen.

Advies binding van het maximumdagloon aan de loonindex
Aangehouden.


1963, 20 november

Advies over de hoogte van de kinderbijslagen
Bespreking van het ontwerpadvies.

Advies over een verhoogd uitgesteld AOW-pensioen
Het ontwerpadvies is in strijd met de gewoonte rechtstreeks aan de SER toegestuurd. Het wordt daar behandeld in de vergadering van 22 november waar ook prinses Beatrix bij aanwezig is. Deze maatregel kan ouderen stimuleren langer door te werken, zodat de spanning op de arbeidsmarkt minder wordt.


1963, 5 december

Advies over een verhoogd uitgesteld AOW-pensioen
Nabespreking (agendapunt 2)

Advies over de hoogte van de kinderbijslagen
Dhr. Massizzo legt uit hoe men met behulp van de econometrie de additionele kosten van een kind kan berekenen.


1964, 9 januari

Advies over de hoogte van de kinderbijslagen
Bespreking van de gewijzigde voorstellen tot wijziging van het ontwerpadvies ingediend door de heren P.J.J. Mertens en P.J.J. van Hout (p. 1-18). Notitie van de heren Mulder (ministerie van Sociale Zaken c.a.) en Swiebel (SVR) over de kosten van studerende en invalide kinderen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Notitie van dhr. Swiebel hierover en mededeling van dhr. Elsen over zijn gesprekken met particuliere verzekeraars over deze zaak.


1964, 23 januari

Advies binding maximumdagloon aan de loonindex
Besloten wordt dat de leden van de commissie eerst hun achterbannen raadplegen.


1964, 7 februari

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Voortzetting van de discussie aan de hand van onder meer nota’s van de heren Swiebel en Elsen.


1964, 15 maart

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Bespreking van de nota’s van Swiebel en Elsen. Laatstgenoemde pleit voor uitvoering door particuliere verzekeraars. Besloten dat een werkgroep uit de commissie een onderhoud heeft met de particuliere verzekeraars (p. 1-21)

Werkwijze commissie
De voorzitter zou graag zien dat er frequenter wordt vergaderd.


1964, 2 april

Uitvoering van de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Bespreking en vaststelling van een ontwerpbrief aan de Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars. Op 11 juni vindt een bespreking met deze organisatie plaats.

Discussie over de maximumdaglonen
Besloten de beide aangekondigde nota’s af te wachten.


1964, 23 april

Discussie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Voortzetting van de bespreking van dhr. Swiebel (p. 1-24). Besloten dat de secretaris een ontwerpadvies maakt.


1964, 12 mei

Afscheid van dhr. Lageveen --

Advies voorontwerp WWV
De minister van Sociale Zaken c.a wil graag op 29 mei a.s. een advies, maar de commissie meent meer tijd nodig te hebben. Discussie over deze zaak (p. 2-19). Er wordt een extra vergadering ingelast op 22 mei.


1964, 22 mei

Advies voorontwerp WWV
Discussie (p. 1-19). De secretaris krijgt opdracht een ontwerpadvies te maken.


1964, 11 juni

Hearing van de Nederlandse Vereniging van Ongevallen- en Ziekteverzekeraars
Aanwezig zijn als vertegenwoordigers van de NVOZ de heren J.P. Almekinders (Nederlandse Lloyd), mr. B.P. van der Veer (Nieuwe Eerste Nederlandsche) en drs. E.K. den Bakker (Eerste Rotterdamsche). Bespreking van het probleem van de uitgedeelde nota van de NVOZ (p. 1-14).

Advies verhoging sociale uitkeringen in verband met de huurverhoging 1964
Bespreking en vaststelling van het ontwerpadvies.


1964, 7 juli

Advies binding van het maximumdagloon aan de loonindex
Bespreking van het ontwerpadvies.

Nabespreking van de hearing van de NVOZ
Men is het erover eens dat de bodemvoorziening niet worden uitgevoerd door de particuliere verzekeraars.

Discussie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
--


1964, 17 september

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Discussie over de schatting van de invaliditeit aan de hand van enkele stukken en een rapport van de Raad voor het Midden- en Kleinbedrijf.


1964, 22 oktober

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Bespreking van het onderdeel van het ontwerpadvies over de schatting van de invaliditeit (p. 1-19).

Samenstelling Commissie
de voorzitter, prof. Van Esveld, zou graag meer kroonleden in deze commissie zien. Deze hebben echter weinig belangstelling voor de in deze commissie behandelde kwesties.


1964, 11 november

Discussie arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Bespreking van een nota van de secretaris over het begrip invaliditeit. Besloten dat de secretaris de gerezen problemen in een notitie verwoord.


1964, 3 december

NVOZ
Op haar verzoek wordt aan de NVOZ de voor deze vergadering geagendeerde notitie S.V./181 toegezonden.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Bespreking van de notitie.

Samenstelling van de Commissie
Dhr. Vlek, vertegenwoordiger van de middenstand, heeft gezorgd voor een tweede vertegenwoordiger, aangezien hij niet altijd aanwezig kan zijn.


1965, 12 januari

Advies verhoging sociale verzekeringsuitkeringen per 1 januari 1965
Bespreking van een notitie van de secretaris. Hij gaat een ontwerpadvies opstellen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Bespreking van een notitie over de kring der verzekerden [wie onder de verzekering vallen] .


1965, 16 februari

Hearing over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Gehoord worden in de morgen
de Koninklijke Nederlandse Middenstandsbond
de Christelijke Middenstandsbond
Nederlandse Christelijke Boeren- en Tuindersbond
Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond
Nederlands Verbond van Middenstandsverenigingen
Nederlandse Katholieke Middenstandsbond
Koninklijk Nederlands Landbouw Comité
De voorzitter legt de vertegenwoordigers van deze organisaties een zevental vragen voor waarop wordt geantwoord (p. 1-17)
Gehoord worden in de middag:
De Federatie Organisaties Intellectuele Beroepen
De Nederlandse Orde van Advocaten
het Nederlands Instituut van Accountants
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst
de VAGA
de Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Tandheelkunde
de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde
het Koninklijk Instituut van Ingenieurs
Dezelfde procedure als in de morgenzitting (p. 19-33)


1965, 17 maart

Afscheid van dhr. Slooff
Advies verhoging kinderbijslagen
Deze houdt verband met de belastingaanpassing.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Inventarisatie van de stand van zaken. Besloten hierop in de volgende vergadering terug te komen.


1965, 2 april

Advies verhoging kinderbijslagen
Besloten via de Raad een brief te zenden aan de minister van Sociale Zaken.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Voortzetting van de discussie.


1965, 29 april

Advies verhoging kinderbijslagen
Besloten dat de secretaris een ontwerpadvies gaat maken.


1965, 19 mei

Advies verhoging kinderbijslagen
Bespreking van een compromisvoorstel. De vergadering wordt even geschorst. De secretaris maakt ene ontwerpadvies.


1965, 26 mei
Van deze vergadering en de toen gehouden hearing is geen verslag gemaakt omdat mej. Varkevisser vrij plotseling ziek was geworden.


1965, 22 juni

Advies over verlaging pensioengerechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw
De voorzitter meldt dat er meerdere brieven van ongehuwde vrouwen en een petitie van 82 ongehuwde vrouwen uit Assen zijn binnengekomen. na discussie besloten nader te informeren naar de inzichten van de minister.

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Bespreking van de te volgen procedure.


1965, 9 september

Advies vakantie-uitkering in de sociale verzekering
De secretaris meldt de binnenkomst van de adviesaanvraag.

Advies over verlaging pensioengerechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw
Na enige discussie wordt besloten dit punt van de agenda af te voeren.

Advies bijzondere aanpassing van de loongrens in de ZW
--

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Bespreking van de procedure. Het advies zou op 29 september a.s. kunnen worden vastgesteld.


1965, 29 september

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Hoewel de Kon. Ned. Middenstands Bond tegen een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid is, blijft zij bereid zich bij de wens van de anderen neer te leggen (punt 2 van de agenda).
Bespreking van het ontwerpadvies (punt 5). Men wordt het grotendeels eens.

Advies vakantie-uitkering in de sociale verzekering
Bespreking van de te volgen procedure.


1965, 14 oktober

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Bespreking en vaststelling op enkele details na van het ontwerpadvies. Het zou in december in de SER gebracht kunnen worden.

Advies vakantie-uitkering in de sociale verzekering
Besloten op 3 november een hearing voor bejaardenorganisaties te houden.


1965, 3 november

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
Vaststelling van het ontwerpadvies

Vakantie-uitkering in de AOW
Aanwezig zijn vertegenwoordigers van het Centraal Orgaan Samenwerkende Organisaties (COSO). Besloten dat er een nota met een technisch overzicht moet komen.


1965, 26 november

Advies compensatie sociale verzekeringsuitkeringen
Deze houdt verband met de komende huurverhoging. Bespreking van de procedure en de handelwijze van de minister van Sociale Zaken.

Advies vakantie-uitkering in de sociale verzekering
Bespreking van het ontwerpadvies.


1965, 2 december

Advies vakantie-uitkering in de sociale verzekering
Bespreking van het ontwerpadvies.

Advies compensatie sociale verzekeringsuitkeringen
Bespreking van de suggesties van de minister van Sociale Zaken. Besloten dat er een nieuw ontwerpadvies wordt gemaakt.

Afscheid van dhr. Plomp

1966, 13 januari

Verlaging pensioengerechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw in de AOW
Bespreking van een notitie. besloten dat er een hearing komt van vrouwenorganisaties en dat mevr. Verwey-Jonker de eerstkomende vergadering aanwezig zal zijn.


1966, 10 februari

Advies verhoging van de sociale uitkeringen per 1 januari 1966
De minister van Sociale Zaken heeft grote haast met dit advies. Men wil indexering vooraf toepassen. Enkele leden van de commissie voelen zich voor een voldongen feit gesteld, omdat de inhoud ervan aan de pers is medegedeeld. Besloten in het advies een passage op te nemen, dat de SER deze wijze van werken betreurt. De secretaris wordt opgedragen een ontwerpadvies te schrijven.

Hearing vrouwenorganisaties
De politieke vrouwenorganisaties zijn bewust niet uitgenodigd.


1966, 11 maart

Advies verlaging pensioengerechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw in de AOW
Gehoord worden vertegenwoordigers van:
de Christelijke Plattelandsvrouwen- en –meisjesbond (mej. J. van Leeuwen)
de Vrouwenbeweging van het Ned. Katholiek Vakverbond (mej. M. van Puyenbroek)
de Katholieke Nederlandse Boerinnenbond (mej. G. Claessen)
de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen (mevr. M. Schleurholts-Grootenhuis)
de Nederlandse Bond van Vrouwen werkzaam in Bedrijf en Beroep (mevr. A. Otto)
de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap (mevr. N. Molenaar-Buyser)
de Vrouwenbond van het Ned. Verbond van Vakverenigingen (mej. J. Zwanepol)
het Vrouwensecretariaat van voornd. Verbond (mej. P. Tegelaar)
de Federatie van Verenigingen die de Verpleging en andere onderdelen van de Gezondheidszorg bevorderen (mej. zr. A. Dekkers en dhr. A. van Reeuwijk)
de Nederlandse Vrijgezellenbond (mej. G. Koen en mej. J. Hijmans)
de Nederlandse Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding (mej. G. Koen)
het Landelijk Katholiek Vrouwengilde (mevr. E. van Buchen-Nuijens)
de Commissie van Advies voor de Arbeid van Vrouwen en Meisjes (mej. A. Weidema en mej. J. Rutgers)
Verslag van de hearing (p. 1-21)
Na de hearing wordt er zonder de dames beraadslaagd over de te volgen procedure. besloten om iemand van de Pensioenraad en dr. De Groot van het Centraal Bureau voor de Statistiek te horen.


1966, 14 april

Advies verlaging pensioengerechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw in de AOW
Besloten het verslag van de hearing toe te zenden aan de gehoorde organisaties (punt 2)
Bespreking van een door de secretaris gemaakte notitie over de hearing (punt 4). Besloten dat de secretaris een vervolgnotitie maakt met een opsomming van de argumenten voor en tegen.

Invaliditeitsrisico van mannen en vrouwen
Gedachtewisseling met dhr. Van Klinke van de Pensioenraad over het verschil in invaliditeitsrisico tussen mannen en vrouwen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.
De voorzitter constateert dat de gegevens van de SVB en het ABP niet vergelijkbaar zijn, omdat zij betrekking hebben op verschillende groepen van vrouwen.


1966, 18 mei

Indexering vooraf van de uitkeringen krachtens enkele sociale verzekeringswetten
Bespreking van een door de secretaris gemaakte notitie.


1966, 1 juni

Advies verlaging pensioengerechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw in de AOW
De commissie neemt de door mej. Koen ingezonden rectificatie van het verslag van de hearing voor kennisgeving aan (weergegeven)
Bespreking van het ontwerpadvies (p. 1-15).


1966, 16 juni

Advies systematiek wijziging welvaartsvaste sociale verzekeringsuitkeringen
Bespreking van het ontwerpadvies. Dit betreft de voorindexering.


1966, 13 september
Advies verlaging pensioengerechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw in de AOW
Bespreking van het ontwerpadvies. Mej. Lemaire en mevr. Verwey-Jonker dienen ieder een amendement in. Het eerste over een tijdelijke regeling wordt afgewezen, tegen opname van het tweede dat vraagt om nader onderzoek van enkele aspecten heeft de meerderheid van de commissie geen bezwaar.

Herziening van de wijzigingsmethodiek
Enkele uitvoeringsorganen (Gemeenschappelijk Administratiekantoor, SVB en Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) hebben gereageerd over de administratieve gevolgen van een herziening van deze methodiek.

Financiële lasten van de sociale verzekeringen
Dhr. Van Dijk (grote werkgevers) vraagt aandacht voor het probleem van de snel stijgende premies en voor het feit dat bij de recente veranderingen in de financiering van sociale verzekeringen de minister de SER en deze commissie heeft genegeerd. Hij stelt voor dat de SER uit eigen beweging hierover een advies uitbrengt. Dhr. Berends (werknemers) heeft grote “bewondering” voor de “voortvarendheid” van de minister. De voorzitter zegt toe de nu besproken problemen in het Dagelijks Bestuur van de SER aan de orde te zullen stellen.


1966, 7 oktober

---

1966, 19 oktober

Advies over de verhoging van de welvaartsvaste sociale verzekeringsuitkeringen per 1 oktober 1966
Na discussie wordt de secretaris verzocht een ontwerpadvies op te stellen.


1966, 26 oktober

---

1966, 28 oktober

---

1966, 2 november

Advies verhoging sociale verzekeringsuitkeringen
Bespreking en vaststelling van het ontwerpadvies.


1966, 15 december

Advies maatregelen bij sluiting van bedrijven
--


1966, 23 december

---

1967, 17 januari

Advies verhoging sociale verzekeringsuitkeringen per 1 januari 1967
De secretaris gaat een ontwerpadvies maken.

Advies maatregelen bij sluiting van bedrijven
Voortzetting van de discussie.


1967, 8 februari

Advies maatregelen bij sluiting van bedrijven
--


1967, 22 februari

Advies maatregelen bij sluiting van bedrijven
Bespreking van het ontwerpadvies. De commissie meent dat een regeling opgenomen moet worden in de WW.

Advies vereenvoudiging sociale verzekering op langere termijn
Bespreking van de procedure.


1967, 8 maart

Geheimhouding
De voorzitter verzoekt de leden van de commissie geen gegevens naar buiten te brengen voordat het SER-advies met toestemming van de minister is gepubliceerd.

Advies vereenvoudiging sociale verzekering
Bespreking van de notitie van de secretaris. De commissie wenst het probleem zeer ruim te benaderen, wat betekent dat ook de uitvoering van de ziekenfondsverzekering erin betrokken zal worden. Bespreking van de te volgen procedure.


1967, 31 maart

Premiedruk sociale verzekering
Ingekomen een brief van de minister van Sociale Zaken van 9 maart 1967 over de instelling van een commissie die de premiedruk van de sociale verzekering gaat bezien.


1967, 18 april

Advies vereenvoudiging sociale verzekering
Besloten om de beraadslagingen op te schorten omdat de commissie eerst beter geïnformeerd wil worden.


1967, 9 mei

Advies vereenvoudiging sociale verzekering
Na enige discussie besloten dat de voorzitter van de commissie een documentatienota zal samenstellen.


1967, 7 juni

Advies verdeling WAO-premie tussen werkgevers en werknemers
Besloten het Presidium van de SER te vragen of gezien de haast de Commissie het advies rechtstreeks uit mag brengen.

Administratiekosten van de sociale verzekering
Bespreking van een door dhr. Swiebel geschreven nota. Besloten de adviesaanvrage te zenden aan de Commissie Premiedruk Sociale Verzekering.


1967, 22 augustus

Advies beperking van samenloop van sociale uitkeringen
Dit betreft de voorkoming of beperking van de samenloop (cumulatie) van uitkeringen ingevolge die wetten met een uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere mogendheid. Besloten dat de heren Opheikens en Van Nijnanten een nota hierover zullen schrijven

Advies vrijwillige premiebetaling AWW
Besloten dat dhr. Swiebel een nota hierover schrijft.


1967, 15 september

Advies beperking van samenloop van sociale uitkeringen
Besloten dat de secretaris een ontwerpadvies maakt. Ten aanzien van de AWW-uitkeringen zijn er twee standpunten.

Advies vrijwillige premiebetaling AWW
Dhr. Swiebel zal zijn bezwaren tegen de door dhr. Van Brussel voorgestane koppeling in een nota neer te leggen.


1967, 12 oktober

Bespreking met de minister
De voorzitter, prof. Van Esveld, en dhr. Vos hadden een gesprek met de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, tijdens welke afspraken zijn gemaakt over de taakverdeling tussen deze commissie en de Commissie Premiedruk Sociale Verzekering enerzijds en het onderzoek van dhr. Veldkamp anderzijds.

Advies beperking van samenloop van sociale uitkeringen
Bespreking en vaststelling van het ontwerpadvies

Advies vrijwillige premiebetaling AWW
Bespreking van de nota’s van de heren Swiebel en Van Brussel. Besloten dat het secretariaat de beide voorgestelde systemen in een notitie weergeeft.

Advies herziening WW
Besloten de adviesaanvrage pas in behandeling te nemen, nadat het Contactorgaan Werkloosheidswet verslag heeft uitgebracht.


1967, 10 november

Advies vrijwillige premiebetaling AWW
Bespreking van de notitie. De secretaris wordt opgedragen een ontwerpadvies op te stellen.

Procedure en werkwijze van de commissie
Besloten om vanaf 1 januari 1968 elke eerste en derde woensdag te vergaderen, waarbij in de ene vergadering de veel tijd vergende adviesaanvragen worden behandeld en in de andere die welke minder tijd vragen.
Bespreking van diverse in aantocht zijnde adviesaanvragen en van de verhouding tussen het onderzoek van dhr. Veldkamp en het werk van de Commissie Sociale Verzekering.


1967, 22 november

Advies beperking van samenloop van sociale uitkeringen
In de plenaire vergadering van de SER is onverwacht een compromis bereikt tussen de twee in het ontwerpadvies naast elkaar gelegde standpunten. De Commissie machtigt de voorzitter en de secretaris om een nieuw ontwerpadvies te maken en dit ter tekening voor te leggen aan de voorzitter en de algemeen secretaris van de SER.

Verhouding werkzaamheden van de SER en dhr. Veldkamp
Op 22 december 1967 zal een informele bijeenkomst plaatsvinden van de leden van de Commissies Sociale Verzekering en Premiedruk Sociale Verzekering en dhr. Veldkamp over de verdeling van het werk. Er is ook nog een door dhr. De Gaay Fortman ingestelde commissie die zich bezighoudt met de verdeling van het werk van de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid.

Advies vrijwillige premiebetaling AWW
Wijziging van het ontwerpadvies.

Volgorde van in behandeling te nemen onderwerpen
Besloten een werkschema te maken voor de behandeling van de adviesaanvrage inzake programmering van de sociale verzekering.

Invoering minimumdagloon in de WW
--


1967, 22 december

Bevriezing c.q. afschaffing van de kinderbijslag voor het eerste kind
De minister heeft om een interim-advies gevraagd. Bespreking van een inleidende notitie.


1967, 22 december
Bespreking met dhr. Veldkamp
Aanwezig zijn de leden van de Commissie Sociale Verzekering en de Commissie Premiedruk Sociale Verzekering (de heren Vos, Christiaanse, Van der Ven, Gritter, Meijerink, De Korte en Swiebel) en dr. Veldkamp.
Dhr. Veldkamp ziet geen enkel probleem. Hij wil zich pas bezig gaan houden met de uitvoering van de sociale verzekering, nadat de SER zijn adviezen aangaande de vereenvoudiging en de premiedruk heeft uitgebracht. Zijn taak is niet beleidsadvisering, dat doet de SER. Hij moet alleen rekening houden met het door regering en parlement vastgestelde beleid.
De voorzitter zal de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid vragen de taken van de Commissie-Vos en de SER duidelijk af te bakenen. De beraadslagingen over het advies inzake de programmering worden geschorst.