Sociale Verzekeringsraad

 
English | Nederlands

Sociale Verzekeringsraad

Inspectie Werk en Inkomen, Zoetermeer

Nadere ontsluiting

Notulen van de volle Raad, 1952-1967
geen inv. nrs.

Afkortingen
AWF Algemeen Werkloosheidsfonds
AKW Algemene Kinderbijslagwet
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet
AOW Algemene Ouderdomswet
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
DB Dagelijks Bestuur van de Sociale Verzekeringsraad
FBV Federatie van Bedrijfsverenigingen
GAK Gemeenschappelijk Administratiekantoor
GMD Gemeenschappelijke Medische Dienst
KWL Kinderbijslagwet voor Loontrekkenden
LOW Land- en Tuinbouwongevallenwet
OSV Organisatiewet Sociale Verzekeringen
OW Ongevallenwet van 1921
SER Sociaal-Economische Raad
SVB Sociale Verzekeringsbank
SVR Sociale Verzekeringsraad
WW Werkloosheidswet
WWV Wet Werkloosheidsvoorziening
ZW Ziektewet

Inleiding

In deze nadere toegang zijn in principe alle belangrijke agendapunten en besluiten opgenomen die de Volle Raad en vanaf oktober 1961 de Raad nam. De Raad hield zich in deze periode voornamelijk bezig met de details van de wet- en regelgeving. De sociaal-politieke aspecten behoorden immers tot de competentie van de Sociaal-Economische Raad, voor de tripartiet samengestelde Sociale Verzekeringsraad waren de technische aspecten gereserveerd. Nauwelijks aandacht kregen het toezicht en de voorkoming en bestrijding van fraude en oneigenlijk gebruik. De Raad discussieerde veel en lang, zelfs over uiterst gedetailleerde zaken.
De Volle Raad vergaderde bijna altijd aan de hand van nota’s of conceptbrieven, -adviezen en –besluiten. Voor een volledig begrip van waar het over ging is raadpleging van deze aan de Volle Raad uitgebrachte nota’s derhalve noodzakelijk. In de periode 1952-1961 waren veel zaken door de Raad gedelegeerd aan vaste commissies en aan het Dagelijks Bestuur. Onvrede over deze vergaande delegatie leidde tot de reorganisatie van de Raad van 1961, waarbij onder meer het aantal raadsleden werd teruggebracht en het DB verdween. Het kwam geregeld voor dat er in de Volle Raad werd gestemd. In de notulen worden wel de aantallen uitgebrachte stemmen vermeld, maar niet wie voor of tegen was. Wanneer men de moeite neemt de notulen grondig te lezen, wordt doorgaans wel duidelijk hoe de meningen lagen. Wanneer er lang werd gediscussieerd, is het aantal pagina’s van de notulen opgegeven.
De notulen geven de discussie weer, omdat zij ook werden toegezonden aan de plaatsvervangende leden en deze goed op de hoogte moesten zijn van wat er gaande was.
Wanneer over ‘de minister’ of ‘de staatssecretaris’ wordt gesproken, wordt bedoeld resp. de minister van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Sociale Zaken.
Enkele soorten besluiten zijn alleen opgenomen, wanneer er sprake was van verdeeldheid in de Raad, namelijk:

- personeelszaken van de Raad en de bedrijfsverenigingen
- indelingskwesties rond bepaalde bedrijven of bedrijfstakken
- dagloonbesluiten en -regelingen
- jaar- en maandverslagen van het bureau van de Raad
- kleine technische wijzigingen van wetten en besluiten
- verzoeken om vrijstelling van premiebetaling wegens gemoedsbezwaren.

Jaar 1952


1952, 6 november
Volle Raad

Installatie van de Raad en eerste vergadering
Redes van minister Suurhoff en van voorzitter prof. mr. J.J.M. van der Ven.
NB: deze redes zijn ook afgedrukt in het eerste jaarverslag van de Raad.

Benoeming
Dhr. C.M. Swiebel, tot dan toe werkzaam op de afdeling Sociale Verzekering van het ministerie van Sociale Zaken, wordt benoemd tot algemeen secretaris.

Benoeming besturen
Het punt van de voordracht van de plaatsvervangende voorzitters en van de leden van het dagelijks bestuur wordt aangehouden.

Indeling van het bedrijfs- en beroepsleven
Dit wordt gedelegeerd aan de voorlopige bestuurscommissie en het dagelijks bestuur.

Erkenning van bedrijfsverenigingen
De SER adviseert over de bedrijfseconomische aspecten, de Sociale Verzekeringsraad doet de overige aspecten.

Administratie bedrijfsverenigingen
Voor de zelfadministrerende bedrijfsverenigingen wordt een voorlopige verklaring van geen bezwaar afgegeven. Voor de aanleg van de centrale werkgeversklapper kan wellicht gebruik worden gemaakt van het werkgeversregister dat de Raden van Arbeid moeten bijhouden krachtens de Ongevallenwet van 1921.

Verstrekking van statistische gegevens
Instelling van een technische commissie die de minister adviseert over de wijze waarop de bedrijfsverenigingen de jaarverslagen moeten inrichten. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van het AWF, de SVR, de FBV en het Kinderbijslagvereveningsfonds.

Overname van taken van de Raden van Toezicht
De werkzaamheden van de Raad van Toezicht van de Rijksverzekeringsbank en de Raad van Toezicht voor de land- en Tuinbouwongevallenwet gaan krachtens de OSV per 1 januari 1953 over naar de Raad.

Ziektereglement bedrijfsverenigingen
Dit moet worden vastgesteld.

Dagloonregeling Ziektewet
Samenstelling van een speciale daglooncommissie.

Scheidsgerecht Ziektewet
Instelling van een tijdelijk Scheidsgerecht voor de Ziektewet. Dit wordt georganiseerd en beheerd door de Federatie van Bedrijfsverenigingen.

Financiën bedrijfsverenigingen
Overgang van het vermogen van de oude uitvoeringsorganen – bedrijfsverenigingen en Raden van Arbeid- naar de nieuwe.

Vaststelling premie Kinderbijslagwet
De minister wordt geadviseerd de premie met ½ % te verlagen. Berekeningen op grond van diverse cijfers onder meer van het CBS geven uiteenlopende resultaten.


1952, 18 december
Volle raad

Indeling van het bedrijfsleven
Er zijn diverse kwesties die eerst in het dagelijks bestuur worden behandeld.

Erkenning van bedrijfsverenigingen
Gunstig advies aan de minister over de bedrijfsverenigingen voor het mijnbedrijf en de haven- en aanverwante bedrijven, ofschoon de statuten nog niet zijn ontvangen.

Ziekengeldreglementen
Advies aan de minister om de statuten en reglementen voor één jaar goed te keuren

Administratie van de bedrijfsverenigingen
Voorlopige verklaringen van geen bezwaar worden gegeven voor de ingezonden organisatieschema’s, ten aanzien van de organisatievormen van vijf bedrijfstakken wordt een voorbehoud gemaakt, omdat de Raad zich afvraagt of dit wel “zelf doen” is.

GAK
Gunstig advies aan de minister over de statuten van het GAK.

Aansluiting van werkgevers bij bedrijfsverenigingen
De SVR keurt de door het AWF genomen besluiten goed.

Overgang personeel
Dit betreft de overgang van personeel van oude uitvoeringsorganen naar de bedrijfsverenigingen.


1953, 6 maart
Volle Raad

Indeling bedrijfsleven
De SER en de SVR stellen ieder een adviescommissie in.
Enkele besluiten ten aanzien van de indeling van bedrijven onder andere Unilever en enkele organisaties in het mijnbedrijf.

Huishoudelijk reglement

Onderlinge leningen van fondsen
Voorstel van de RVB dat het Invaliditeitsfonds geld leent aan het Vereveningsfonds (van de Ziekenfondsen) goedgekeurd.

Financiën oude uitvoeringsorganen
De SVR trekt zijn instemming met het plan van de FBV in, omdat daartegen bezwaren zijn ingebracht.


1953, 8 mei
Volle Raad

Interne communicatie
De Raad wil beter op de hoogte zijn van waar het DB zich mee bezighoudt. De meerderheid van de Raad wil een proef nemen met de rondzending van besluitenlijsten van het dagelijks bestuur onder de leden van de Raad.

Medische controle
De Stichting Industriële Gezondheidszorg voert controles uit die volgens sommige leden van de Raad het GAK beconcurreren. Besloten wordt dat het dagelijks bestuur hierover brieven schrijft aan deze stichting en aan de Bedrijfsvereniging van het bakkersbedrijf.

Advies premie kinderbijslagverzekering
Dhr. Alders is tegen een premieverlaging. Met zijn stem als enige tegen wordt het conceptadvies overgenomen.


1953, 10 juli
Volle Raad

Financiële controle van de uitvoeringsorganen
Vaststelling van een nota.

Loongrens
Advies aan om de loongrens op Fl. 6.000 te brengen.

Huishoudelijk reglement
Behandeling van enkele artikelen van een ontwerpreglement
De leden van de Raad ontvangen een maandverslag en een besluitenlijst van het dagelijks bestuur.


1953, 9 oktober
Volle Raad

Premie kinderbijslag
De minister laat weten nog niet over te willen gaan tot een verlaging van de premie, omdat de regering de kinderbijslag in studie heeft.

Inspectie
Per 1 oktober gaat het personeel belast met de inspectie bij het Kinderbijslagvereveningsfonds over naar de Raad.

Statuten bedrijfsverenigingen
Advies aan de minister om de nu geldende statuten van de bedrijfsverenigingen voor onbepaalde tijd goed te keuren en in de Staatscourant af te drukken.

Delegatie van bevoegdheden aan het DB

Toezicht op de Rijksverzekeringsbank

Bespreking van een nota die alle belangrijke beslissingen opdraagt aan het dagelijks bestuur. De overgang van vermogens van de oude naar de nieuwe bedrijfsverenigingen kost tijd omdat zeer grote belangen op het spel staan. Discussie over het toezicht op de Rijksverzekeringsbank. Sommigen willen daarvoor een aparte kamer, de nota draagt deze taak op aan het dagelijks bestuur. Dhr. Molenaar ziet deze taak als uiterst delicaat, aangezien het oude College van Toezicht “practisch niets deed en derhalve geheel nieuwe verhoudingen moeten worden geschapen” . Besloten wordt dit toezicht voorshands aan het DB op te dragen.
Onder punt 10 van de agenda nog een vraag over de vrije reserve van de oude bedrijfsverenigingen.

Nota over de goedkeuring van besluiten van bedrijfsverenigingen


1953, 11 november
Volle Raad
Buitengewone vergadering gewijd aan een advies aan de minister over wijzigingen in de indelingsbeschikking

Indeling bedrijfsleven
De voorgelegde nota bespreekt kwesties in de volgende bedrijfstakken:
groothandel in hout
timmerfabrieken (met discussie)
geconstrueerde onderdelen van beton en asbest
riet- en strodekkerbedrijven (met discussie)
afgeleide aardolieproducten
cokesfabrieken
grootwinkelbedrijven in woninginrichting (met discussie)
nieuws- en persbureaus
paramentenateliers
scheepsonderhoudbedrijven
hoogovenbedrijf
overheidsdiensten en overheidsbedrijven
Staatsbosbeheer
(met levendige discussie; besloten wordt dit terug te verwijzen aan de commissie die, omdat de tijd dringt, zelfstandig aan de minister advies mag uitbrengen)
turfstrooiselfabrieken
administratieve instellingen in het mijnbedrijf
ziekenfondsen
chemie
mijn- en rondhouthandel
dagblad- en nieuwsbladondernemingen
detailhandel in fotoartikelen
papier- en kartonverwerkende industrieën
sociaalcharitatieve instellingen met winstoogmerk
tandtechniekers
fabrieken van zonneschermen e.d.
fabrieken voor lederen handschoenen
metaal- en elektrotechnische industrie
kleine metaalnijverheid
melk-, boter-, kaas- en melkproductenstations
vleeswaren
[zie verder de Staatscourant van 31 december 1953]


1954, 15 januari
Volle Raad

Verhouding tussen Ziektewet en Ziekenfondsenbesluit
De Raad heeft geen bemoeienis met ziekenfondsen, maar wel met de uitvoering van de Ziektewet.1954, 19 maart
Volle Raad

Vakantievraagstuk in verband met uitkering volgens de Werkloosheidswet

Bedrijfsvereniging DETAM
Deze heeft eigenmachtig de uitkeringspercentages verhoogd. De zaak wordt terugverwezen naar het DB.

Overgang vermogen van oude naar nieuwe bedrijfsverenigingen
De voorstellen van de financiële commissie worden aangenomen.

Loon in natura aan ziekenhuispersoneel
Dit houdt verband met een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 24 (of: 28) januari 1954.

Regels omtrent het toezicht
Advies aan de minister om een algemene maatregel van bestuur uit te vaardigen conform de nota.

Fraude
Rondvraag.
De Raad heeft een rapport gekregen over fraude en controle. Het DB vindt dat strafbare feiten door de bedrijfsvereniging aanhangig moeten worden gemaakt en dat “het niet op de weg van een toezichthoudend orgaan [= de SVR] ligt om strafbare feiten op te sporen.”. gesproken wordt verder over contacten tussen raad en politie, sepot en aangiften.


1954, 4 juni
Volle Raad

Seizoenarbeiders
Hoogte kinderbijslagpremie Op voorstel van de financiële commissie wordt besloten de minister te adviseren de premie nog niet te verhogen.

Indeling bedrijfsleven
Advies over een wijziging van het Indelingsbesluit Ongevallenwet 1921 ten aanzien van het mijnbedrijf. Silicose.

Arbeidsvoorwaarden voor personeel van zelfadministrerende bedrijfsverenigingen en het GAK
Na een lange discussie wordt besloten de minister te adviseren art. 27 van de OSV te wijzigen. Sommige bedrijfsverenigingen hebben uit eigen beweging arbeidsvoorwaarden vastgesteld. Het secretariaat gaat zich op de hoogte stellen van de huidige arbeidsverhoudingen bij de bedrijfsverenigingen.


1954, 14 juli
Volle Raad

Aanpassing van de LOW aan de OSV
Na een lange discussie wordt besloten dit punt te verdagen naar de vergadering van september 1954.

Wijziging bestuursvorm Rijksverzekeringsbank
Na een lange discussie wordt besloten dit punt aan te houden. Op voorstel van dhr. Korte wordt na stemming besloten om het DB te verbieden vooraf overleg te plegen met het bestuur van de Bank.

Vakantievraagstuk en Werkloosheidswet
Het advies wordt overgenomen.

Beleggingscommissie


1954, 15 oktober
Volle Raad

Aanpassing van de LOW aan de OSV
Het DB is het hier nog niet over eens kunnen worden. Een probleem is het tekort in het Land- en Tuinbouwongevallenfonds.

Wijziging bestuursvorm Rijksverzekeringsbank
Na een lange discussie besluit de Raad dat de Bank een andere bestuursvorm moet krijgen. Het DB wordt op de hoogte gesteld van de meningen die in de Raad leven.

Wijziging loonbegrip ingevolge de Coördinatiewet Sociale Verzekering
Advies aan de minister vastgesteld.1954, 18 november
Volle Raad

Aanpassing van de Land- en Tuinbouwongevallenwet aan de OSV
Raadslid Molenaar heeft een minderheidsnota ingediend. Het advies wordt vastgesteld en de minderheidsnota, waarbij raadsleden Muntendam en Jurgens zich aansluiten, wordt meegezonden.

Indeling bedrijfsleven
Het advies aan de minister tot wijziging van de indelingsbeschikking wordt vastgesteld.
Het gaat om de volgende bedrijfstakken:
detailhandel in woninginrichting (met discussie)
groothandel
vakantieverblijven en kampeercentra
bouw en verhuur van kleine pleziervaartuigen1955, 21 januari
Volle Raad

Indeling bedrijfsleven
De staatssecretaris bericht dat enkele bedrijfstakken bij hem bezwaar hebben gemaakt tegen het advies van de Raad.

Wijziging bestuursvorm Rijksverzekeringsbank
Prof. Levenbach diende een eigen nota, waarin hij een reconstructie van de Bank afraadt. Anderen willen dit juist wel. Na een lange discussie (p. 3-18) wordt het gevraagde advies aan de minister vastgesteld. Dit advies gaat alleen in op de technische aspecten van het wetsontwerp. Het secretariaat zal het algemene gedeelte van het advies ontwerpen met daarin de standpunten van de meerderheid en de minderheid. De Raad wil nog een nader advies uitbrengen over de uitvoering door de Bank en de Raden van Arbeid. Voordat het advies wordt verzonden wordt het voorgelegd aan het presidium dat bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitters, en aan prof. Levenbach. De zaak houdt verband met de invoering van de AOW.
(zie ook wijziging notulen van deze vergadering in notulen vergadering Volle Raad van 24 maart 1955).

Wijziging van wet tot aanvulling van renten krachtens de Invaliditeitswet


1955, 24 maart
Volle Raad

Wijziging Ongevallenwet 1921 en Land- en Tuinbouwongevallenwet
Vaststelling advies.

Heffing van premie en belasting over werkgeversbijdragen aan bouw- en spaarfondsen
Vaststelling advies.

Wijziging wet tot aanvulling van renten krachtens de Invaliditeitswet

Tekort in Landbouwongevallenfonds
Vaststelling van een advies aan de minister met een minderheidsnota. Bij stemming blijken 18 leden voor het conceptadvies en 8 leden voor de minderheidsnota.

Uitkeringen aan personen die rechtens van hun vrijheid zijn beroofd
Vaststelling advies.

Risicofonds Bouwbedrijven
Uit de vrije en de wettelijke reserve is een renteloze lening verstrekt. De Raad is daar niet gelukkig mee.


1955, 27 mei
Volle Raad

Wijziging artikel 27 van de OSV
Dit betreft de arbeidsvoorwaarden van het personeel van de bedrijfsverenigingen die hun administratie zelfstandig voeren.

Verlaging kinderbijslagpremie voor bepaalde groepen

Minimumdaglonen voor de Ongevallenwet 1921
Vaststelling advies.

Uitbreiding van de bevoegdheden in de Coördinatiewet Sociale Verzekering
Vaststelling advies.

Waardering van loon in natura Vaststelling advies.

Wijziging Invaliditeitswet
De Rijksverzekeringsbank wil het aantal deskundigen vereist door art. 111 van de Invaliditeitswet verkleinen. Een voorstel van raadslid Muntendam wordt aanvaard.

Premiebetaling Invaliditeitswet
De Raad vindt dat de premie ook in geld moet kunnen worden betaald, zonder dat rentekaarten worden opgemaakt.


1955, 22 juli
Volle Raad

Risicofonds bouwnijverheid
Aan verzoeken van de Raad om dit fonds te saneren is nog niet gereageerd. De Raad acht deze gang van zaken onbevredigend.

Vakantieweek bouwbedrijf
De zaak draait om het verstrekken van een WW-uitkering in de periode dat de werknemer vakantie heeft. Besloten aan de Raad mede te delen dat geen WW-uitkering mag worden verleend.

Modelstatuten voor bedrijfsverenigingen
Bespreking van enkele aspecten.

Modelreglement voor ziekengeld

Toekenning van kinderbijslag aan volwassen, invalide kinderen
De Raad vindt het niet juist om de leeftijdsgrens voor deze mensen van 18 op 27 jaar te brengen.1955, 23 september
Volle Raad

Benoeming raadsleden
Bij beschikking van de staatssecretaris van 20 september 1955 zijn met ingang van 1 oktober 1955 voor drie jaren (de tweede zittingsperiode) de leden en plaatsvervangende leden aangewezen.

Stichting silicosecentrum te Heerlen
Vaststelling advies.

Risicofonds bouwbedrijven
De Raad meent dat de lening die het wachtgeldfonds heeft verstrekt aan het Risicofonds niet als een schenking mag worden beschouwd. Dit zal worden bericht aan het Sociaal Fonds Bouwnijverheid.

Publicatieblad sociale verzekering
Besloten wordt om een publicatieblad uit te gaan geven met daarin besluiten van de Raad en relevante koninklijke besluiten.


1955, 5 november
Volle Raad

Premie Kinderbijslagwet
Advies aan de minister om de premie met 0,1% te verlagen. Veertien leden voelen meer voor 0,2% en vier leden willen niet verlagen.

Gemoedsbezwaren
Het DB wordt gemachtigd een advies hierover uit te brengen aan de minister.

Geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht
Besloten de minister te adviseren dat aan het personeel van het GAK en bedrijfsverenigingen een geheimhoudingsplicht wordt opgelegd.

Bedrijfsgeneeskundige diensten
Besloten wordt een brief hierover aan de minister te zenden.

Ziekteoorzakenstatistiek
Vaststelling van een advies aan de minister.

Administratiekosten van de sociale verzekering
Vraag van raadslid Levenbach hierover. Discussie over de oorzaken van de kostenstijging, onder meer verfijnde regelingen waarvoor zwaarder geschoold personeel moeten worden aangetrokken. Dhr. de Kanter [bedrijfsleven] “is eveneens van oordeel, dat het streven naar perfectionisme een fantastische omvang heeft aangenomen. “


1956, 13 januari
Volle Raad

Premiehoogte Kinderbijslagverzekering
De staatssecretaris heeft besloten de premie niet te verlagen.

Niet-vaste inkomensbestanddelen voor het bepalen van de loongrens en verhoging van het maximumdagloon
Dit hangt samen met wisselende inkomens, waardoor mensen met een inkomen boven de loongrens toch in het ziekenfonds kunnen blijven.

Risicofonds Bouwbedrijven
De Raad gaat akkoord met de door het fonds voorgestelde oplossing tot delging van het tekort.

Medische controle bij uitvoering van de Ziektewet en het Ziekenfondsenbesluit
Vaststelling advies aan de minister met bijvoeging van de door dhr. Blanksma geschreven nota.


1956, 25 mei
Volle Raad

Rijksverzekeringsbank Vertrouwelijke mededeling dat de staatssecretaris van plan is dhr. mr. J.J.A. Berger te benoemen tot voorzitter van het bestuur.

Waardering loon in natura

Fraude bij declaraties wegens vorstverlet
Gebleken is dat er ernstig is gefraudeerd en dat het bestuur van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid voldoende heeft gedaan om fraude te voorkomen.

Controle Ziektewet van vrouwelijke patiënten door mannelijke lekencontroleurs
Besloten met 16 tegen 6 stemmen om een door het DB opgestelde circulaire te verzenden aan de bedrijfsverenigingen.

Bijdragen aan sociale fondsen naast de uitkering ingevolge de sociale verzekeringswetten

Rentekaartenarchief Rijksverzekeringsbank
Een brief van de Bank hierover gaat naar het DB.


1956, 20 juli
Volle Raad

Risicofonds Bouwnijverheid
Raadslid Korte is het niet eens met de maatregelen van het College van Rijksbemiddelaars dat op de stoel van de Raad gaat zitten. Het College wil de wachtgeldpremie verlagen teneinde het tekort van 10 miljoen gulden van dit fonds te kunnen delgen.

Uitvoeringsmaatregelen AOW
Bespreking van diverse te nemen maatregelen. Dhr. Korte vindt dat de Raden van Arbeid een te grote autonomie hebben, terwijl de Bank verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wet. Discussie over centrale en gedecentraliseerde uitvoering en de eenheid van beleid. Zie ook punt 2 van de vergadering van 3 oktober 1956 (wijziging notulen).

Hoogte van de AOW-premie
Advies aan de minister om de premie voor de komende vijf jaar vast te stellen op 6,75%.

Wijziging Ziektewet (wettelijke reserve)

Bijzondere regeling seizoenarbeiders

Bezoldiging personeel Rijksverzekeringsbank
Vaststelling van een advies aan de minister.


1956, 3 oktober
Volle Raad

Rijksverzekeringsbank en Raden van Arbeid
Dhr. Kort komt terug op het in de vorige vergadering door hem geponeerde. “Spreker verklaart voor een gedecentraliseerde uitvoering te zijn, mits het beleid centraal wordt gevoerd.”

AOW
Advies ten aanzien van twee ontwerpuitvoeringsbesluiten.

Bedrijfsvereniging zuivelindustrie
Gunstig advies aan de minister ten aanzien van de oprichting van een nieuwe Bedrijfsvereniging voor de zuivelindustrie.

Premie Kinderbijslagwet
Advies aan de minister om de premie met ingang van 1 januari 1957 te verlagen van 6% naar 5%, maar de verlaagde premie die geldt voor instellingen van weldadigheid op 2,75% te laten staan.

Premie Werkloosheidsverzekering
Advies aan de minister om deze premie te verlagen tot 1,6%.

Premie ongevallenverzekering
Het advies is door het DB reeds aan de minister uitgebracht.

Benoeming bestuur van een afdelingskas door de ondernemingsraad
Het verzoek van de N.V. Anton Hunink te Deventer om de bestuursleden van de afdelingskas te laten benoemen door de ondernemingsraad wordt afgewezen. Aan de minister zal worden geadviseerd om in de OSV de mogelijkheid te openen om bestuursleden van een afdelingskas te doen benoemen door de ondernemingsraad.


1956, 30 november
Volle Raad

Advies inzake de positie van de Raden van Arbeid
De Wet op de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid moet worden aangepast aan de OSV. Het conceptadvies bevat twee standpunten. Na een lange discussie (p. 3-14) wordt bij stemming (14 voor, 8 tegen en 1 onthouding) besloten dat de Raad tegen een wijziging van de status van de Raden is. Als de minister dit advies overneemt, moet de AOW worden gewijzigd.

Seizoenarbeiders
Het conceptadvies wordt voor nader onderzoek terugverwezen naar het DB.

Wachtgeldreglement Bedrijfsvereniging voor het Kledingbedrijf
Gunstig advies aan de minister ten aanzien van de wijziging van dit reglement.


1956, 28 december
Volle Raad
Buitengewone vergadering

Verhoging loongrens
Deze vergadering is bijeengroepen op verzoek van het lid De Kanter. Deze maakt bezwaar tegen een besluit van het DB om buiten de Raad om een circulaire te sturen aan de uitvoeringsorganen over een voorgenomen verhoging van de loongrens. De Raad is door het ministerie verzocht om vooruit te lopen op een wetsontwerp.
Na discussie (p. 1-10) brengt de voorzitter vijf mogelijkheden in stemming, variërend van intrekken van het besluit tot stilzwijgend handhaven.
Besloten wordt de circulaire te handhaven (11 tegen 6 stemmen) en aan het DB te vragen een brief te zenden aan de staatssecretaris.

Verhoging oude ongevalsrenten Rondvraag.
De heren van Dijk en Korte spraken hierover met de staatssecretaris. Een wetsontwerp is in voorbereiding.


1957, 3 april
Volle Raad

Verhoging loongrens
De bedrijfsverenigingen hebben, op een na, de circulaire over de verhoging van de loongrens naar Fl. 6.900 per jaar opgevolgd.

Jaarverslag periode 1952-1954
Er worden vragen gesteld over opname van statistische gegevens. Het jaarverslag wordt verder ongewijzigd vastgesteld.

Verhoging loongrens
Vaststelling advies.

Wachtgeldreglement Bedrijfsvereniging DETAM
Advies aan de minister om de voorgestelde verhoging van 80% naar 85% af te wijzen.

Premieheffing Ziektewet bij werklozen
Het betreft een interpretatie waar de Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie om heeft gevraagd.1957, 31 mei
Volle Raad

Positie Raden van Arbeid
De staatssecretaris heeft laten weten het advies van de Raad niet te willen volgen. De positie van de Raden van Arbeid blijft voorlopig zoals zij is.

Problemen met werkgevers aangesloten bij de Bedrijfsvereniging voor de Kleine Metaalnijverheid

Hoogte kinderbijslagpremie
Vaststelling advies.

Seizoenarbeiders en Werkloosheidswet
Het draait om art. 35a van de Werkloosheidswet. Besloten de nota voorlopig niet te behandelen.

Beleggingsvoorschriften Ouderdomsfonds
Vaststelling advies.

Verhouding tussen de SVR en het Bestuur van de Rijksverzekeringsbank
Discussie over de verhouding die volgens sommigen niet goed is.


1957, 26 juli
Volle Raad

Seizoenarbeiders
Bij stemming (12 voor, 8 tegen en 3 onthoudingen) wordt besloten art. 35a van de Werkloosheidswet uit te voeren. Het conceptbesluit hierover wordt voor de derde maal terugverwezen naar het DB.

Positie Raden van Arbeid
Vaststelling van een brief aan de staatssecretaris.

Premiehoogte Werkloosheidsverzekering
Advies aan de minister de premie te verlagen tot 1,4%

Geneeskundige controle Ziektewet en Ziekenfondsenbesluit
Advies aan de minister aangaande de coördinatie van deze controles.


1957, 4 oktober
Volle Raad

Seizoenarbeiders
Vaststelling van het conceptbesluit dat aan de minister wordt toegezonden.

Administratie van andere sociale voorzieningen
Vaststelling van een nota over de administratie van andere sociale voorzieningen, zoals pensioenverzekeringen, door bedrijfsverenigingen. Dit wordt toegestaan, maar alleen voor de eigen bedrijfstak en nadat een verzoek daartoe aan de Raad is voorgelegd.

Premie werkloosheidsverzekering
Met 11 tegen 10 stemmen wordt besloten het advies nog niet vast te stellen. In de Raad is de verdeeldheid groter dan in het DB.


1957, 6 december
Volle Raad

Positie Raden van Arbeid
De staatsecretaris beschouwt het advies van de Raad over deze zaak als vertrouwelijk en wenst geen publicatie daarvan, ook niet in het jaarverslag van de Raad.

Gemoedsbezwaren
Verzoeken om herziening van beslissingen genomen door een Raad van Arbeid of een bedrijfsvereniging in verband met vrijstelling wegens gemoedsbezwaren worden overgelaten aan het DB.

Uitlening arbeidskrachten
Deze zaak is door de Commissie Ronsel- en Uitleenbedrijven voorgelegd aan de Raad en heeft haast. Het DB wordt gemachtigd namens de Raad een advies uit te brengen in verband met moeilijkheden bij schoonmaakbedrijven. De Raad komt nog met een rapport over ronselarij e.d.


1957, 30 december
Volle Raad

Hoogte wachtgeldpremie bouwnijverheid
De Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid gaat bij de Raad in beroep tegen een beslissing van het AWF. De wachtgeldpremie wordt voor 1958 vastgesteld op 4,6%.

Belasting van de toeslag op de kinderbijslagen
Rondvraag.
Dhr. De Kanter stelt vragen hierover. De fiscus beschouwt deze als een bijzondere beloning. Besloten te wachten op de beslissing van het bestuur van het Kinderbijslagvereveningsfonds.


1958, 20 februari
Volle Raad

Wetsontwerp coördinatie kring der verzekerden
De Ned. Vereniging ter bevordering van het Levensverzekeringswezen, de Nederlandse Vissersbond en de Stichting van de Nederlandse Visserij hebben zich tot de Raad gewend met het verzoek hen te horen (beide brieven toegevoegd aan de notulen). De Raad gaat daar niet op in. Vaststelling van een interim-advies.

Belastingheffing op tijdelijke toeslag op de kinderbijslag


1958, 28 maart
Volle Raad

Belastingheffing op tijdelijke toeslag op de kinderbijslag
Seizoenarbeiders
Het besluit van de Raad ex. art. 35a stuit op bezwaren bij de veenarbeiders. Na stemming wordt besloten het besluit niet te wijzigen.

Publicatie wetten en besluiten
Het voorstel van het DB om een publicatieblad en een “uitsprakenorgaan” uit te gaan geven en om de uitgave van de “zwarte wetten” over te nemen wordt aangenomen.


1958, 2 mei
Volle Raad

Herziening kinderbijslagverzekering
Het ongevraagde advies aan de minister wordt vastgesteld (p. 2-14).


1958, 30 mei
Volle Raad

Statuten Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische industrie en van de Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie
Advies aan de minister om de statuten voor de mijnindustrie goed te keuren en om vragen te stellen aan de Bedrijfsvereniging voor de Elektrotechnische industrie c.a. Punt van discussie is dat de statuten zo zijn ingericht dat bepaalde organisaties buiten de deur worden gehouden.

Beroepsziekten
De Raad acht het niet nodig om de wettelijke bepalingen nu te veranderen, omdat de structuur van de sociale verzekeringswetgeving heel anders zal worden.
Een afzonderlijk advies wordt uitgebracht voor sociale werksters, kraamverzorgsters, gezinsverzorgsters en gezinshulpen.

Ziektewet verhoogd risico
De nota wordt terugverwezen naar het DB in verband met onduidelijkheid over de financiering van het bovennormale ziekterisico.

Ronsel- en uitleenbedrijven
Deze bedrijven, die een hoog risico hebben, zouden moeten worden ondergebracht bij de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. De Raad zou willen zien of de andere bedrijfsverenigingen op vrijwillige basis -de wet voorziet hier niet in- de Nieuwe financieel zouden willen steunen.


1958, 18 juli
Volle Raad

Onderzoek naar de personeelsbezetting van de Raden van Arbeid
De Sociale Verzekeringsbank wil een onderzoek instellen en aan de Raad wordt hierover een advies gevraagd. Besloten wordt met 17 tegen 7 stemmen om dit onderzoek toe te staan. Het zal worden uitgevoerd door het Ned. Economisch Instituut.

Overdracht uitvoering van de ongevallenverzekering aan de bedrijfsverenigingen
Voorbereiding van dit door de minister gevraagde advies eist veel tijd. De commissie inzake herziening van de Ongevallenwet 1921 onder voorzitterschap van prof. Molenaar werkt hieraan. Het eindadvies komt niet op tijd klaar wegens de gecompliceerdheid van het onderwerp. Vaststelling van het voorlopig advies aan de minister.


1958, 3 oktober
Volle Raad

Procedure rond een advies over een wetsontwerp weduwen en wezenverzekering
De minister is bereid om de Raad om advies te vragen, mits deze de geheimhouding kon garanderen, hetgeen moeilijk lijkt gezien het grote aantal raadsleden en de vele organisaties die zij vertegenwoordigen. De Raad gaat ermee akkoord dat het DB het advies uitbrengt, omdat de minister het voor 20 oktober wil hebben, onder voorbehoud dat de Raad nog nadere voorstellen kan doen.

Hoogte premie kinderbijslagverzekering
Het bestuur van het Kinderbijslagvereveningsfonds wenst een premieverhoging. Advies aan de minister de premie te verhogen van 4,6% tot 4,8%.

Atoomrisico en sociale verzekering
Advies om art. 87b van de Ongevallenwet 1921 te wijzigen.

Vrijwillige premiebetaling AOW
Vaststelling advies.


1958, 19 december
Volle Raad

Wetsontwerp AWW
Het wetsontwerp is gepubliceerd en dus kan de Raad zijn advies uitbrengen.

Wijziging Ongevallenwet 1921
Vaststelling van het advies.

Dagloonbesluiten
Deze hebben betrekking op werknemers die in het buitenland werken en op werknemers die korte tijd na de voltooiing van hun opleiding een ongeval krijgen.

Vrijwillige ouderdomsverzekering
Besloten de minister te adviseren deze verzekering op te heffen.

Advies herziening pandbesluit Ongevallenwet 1921
Vaststelling van het advies.

Advies verstrekking naast uitkering van bijdragen aan sociale fondsen
Vaststelling van het advies aan de minister.

In memoriam prof. Molenaar
De voorzitter spreekt een in memoriam voor prof. mr. A.N. Molenaar, ondervoorzitter van de Raad en plotseling overleden, uit.


1959, 27 februari
Volle Raad

Wetsontwerp AWW
De Staten-Generaal hebben het wetsontwerp zo voortvarend behandeld dat het uitbrengen van een nader advies geen zin meer heeft. De Raad keurt het door het DB op 24 oktober 1958 uitgebrachte advies goed. Er zal nog worden vergaderd over de uitvoeringsbesluiten.

Beslag op uitkeringen
Discussie over het juiste evenwicht tussen de belangen van de crediteur en de uitkeringsgerechtigde. In het advies aan de minister worden de verschillende standpunten opgenomen.


1959, 29 april
Volle Raad

Uitvoeringsbesluiten AWW
Na enige discussie blijkt dat men het niet eens kan worden zodat er gestemd wordt over de twee meest favoriete systemen. Tien leden zijn voor systeem E integraal, een enkel lid is voor systeem a en een andere minderheid is voor systeem e minus uitzondering 5.

Voortduren van de verzekering ingevolge de Ziektewet gedurende het eerste jaar na het bedrijfsongeval

Indeling van werkgevers die zich bezighouden met het bezorgen en uitlenen van arbeidskrachten1959, 26 juni
Volle Raad

Vernietiging van beslissingen van bedrijfsverenigingen
De Scheidsgerechten en de Raden van Beroep hebben in 1957 30% van de beslissingen van bedrijfsverenigingen vernietigd.

Gemoedsbezwaren
Vaststelling advies.

Beroep op beslissingen van bedrijfsverenigingen
Besloten om aan de bedrijfsverenigingen per circulaire te berichten dat in overweging wordt gegeven om in mededelingen omtrent het recht op uitkering te wijzen op de mogelijkheid in beroep te gaan.

Uitvoering van de AWW
De uitbetaling van de uitkeringen wordt gecentraliseerd bij de Sociale Verzekeringsbank.1959, 2 oktober
Volle Raad

Verhoging loongrens in de WW
De staatssecretaris neemt het advies van de SER om de loongrens in de WW af te schaffen niet over. Hij is wel bereid deze te verhogen tot bijv. Fl. 10.000 en wil hierover het advies van de SVR.

Overschrijding loongrens
De Ziekenfondsraad heeft voorgesteld iets te doen tegen het verschijnsel dat werknemers als gevolg van een loonsverhoging niet meer verplicht verzekerd zijn en zichzelf moeten verzekeren. De staatssecretaris wil hierover binnen enkele weken een advies van de SVR.
Het DB wordt gemachtigd een advies uit te brengen als men het eens kan worden met de SER, zo niet, dan moet het conceptadvies worden voorgelegd aan de Volle Raad.

Hoogte kinderbijslagpremie voor 1960
Advies aan de staatssecretaris de premie vast te stellen op 5,3% (gereduceerde premie voor instellingen van weldadigheid en bepaalde rechtspersonen zonder winstoogmerk: 2,65%).

Afschaffing van de rentekaart voor de Invaliditeitsverzekering
Advies aan de minister om de invoering te bevorderen van een regeling waarbij de premie in geld wordt betaald en de rentekaart kan verdwijnen.

Vermogensoverdracht Bedrijfsvereniging Noord-Nederland
Noord-Nederland wenst niet over te dragen en staat juridisch sterk. De zaak wordt terugverwezen naar het DB.
(zie ook vergadering van 4 december 1959 onder notulen)

Gevolgen invoering vijfdaagse werkweek
De Raad is het eens met de nota die gaat over de gevolgen voor de uitkeringen ingevolge de WW, de ZW en de OW-1921.


1959, 4 december
Volle Raad

Vermogensoverdracht Bedrijfsvereniging Noord-Nederland
De Raad verzoekt het DB het op een dading te laten aankomen.

Reorganisatie van de Raad
Dhr. D.W. Stork heeft ontslag genomen als plaatsvervangend raadslid, omdat hij het niet eens is met de zware vertegenwoordiging van de ministeries in de Raad, waardoor de geadviseerde te veel invloed heeft op de inhoud van het advies. Ook de werkwijze van de Raad, het aantal raadsleden en de verhouding tussen Raad en DB moet eens goed worden bekeken. Het DB komt met een nota hierover.

Vaststelling premie AOW en AWW
Het DB wordt gezien de haast gemachtigd hierover een advies uit te brengen.

Taakverdeling uitvoering AOW, AWW en Kinderbijslagwet voor rentetrekkers tussen de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid
Vaststelling van het advies.

Beslag op uitkeringen
Vaststelling van een ander advies. Een minderheid van de Raad kan zich ook hiermee niet verenigen.

Administratie van andere sociale voorzieningen door het GAK
Het gaat om pensioenverzekeringen. Vijf leden vinden dat het GAK sociale voorzieningen mag administreren voor bedrijfstakken waarvan de bedrijfsvereniging de administratie van de sociale verzekering ook bij het GAK heeft ondergebracht. Negen leden zijn hiertegen. Beide opvattingen zullen ter kennis worden gebracht aan de minister.

Verhoging loongrens WW
Vaststelling van het advies dat alleen betrekking heeft op technische aspecten. De SER doet het beleid.

Beleggingsvoorschriften ziekengeldverzekering

1960, 4 maart
Volle Raad

Verhouding tussen invaliditeitsrenten en inkomen uit arbeid
Het DB kon het hierover niet eens worden. De partijen lichten hun standpunt toe.
Besloten wordt aan de staatssecretaris een advies uit te brengen waaruit blijkt dat de Raad verdeeld is. Een deel (11 leden) vindt dat de renten en toeslagen onaantastbaar zijn, een ander deel (6 leden) dat de werknemers van de Gemeentelijke Sociale Werkvoorziening geen recht hebben op de toeslagen. De Raad is unaniem van mening dat deze kwestie ten principale moet worden bekeken.

Reorganisatie van de Raad
Na discussie wordt besloten dat het DB moet blijven bestaan, maar dat de delegatie van bevoegdheden beter geregeld moet worden en dat de raadsleden meer betrokken moeten worden bij het werk van de commissies. Het punt wordt verder aangehouden.

Huispersoneel
Vaststelling advies.


1960, 23 maart
Volle Raad

Werkwijze en samenstelling van de Raad
Gediscussieerd wordt aan de hand van een nota opgesteld door de voorzitter. De Raad is unaniem van mening dat het aantal raadsleden moet worden ingekrompen. Alleen de ambtenaren van Sociale Zaken moeten nog in de Raad vertegenwoordigd zijn. Er komen z.g. kamers (dat wil zeggen vaste commissies) en z.g. commissies (dat wil zeggen commissies-ad-hoc). De kamers zijn tripartiet samengesteld. Het DB verdwijnt en in zijn plaats komt het Presidium, dat bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitters. Men wil de nieuwe structuur laten ingaan op 1 oktober 1961.

Regeling incompatibiliteiten
De meerderheid van de Raad (12 tegen 6 stemmen) vindt dat leden van de Raad niet tegelijk bestuurslid mogen zijn van het GAK.

Premievaststelling
De bevoegdheid om de premie voor de Ongevallenwet van 1921 vast te stellen wordt zo spoedig mogelijk door de Raden van Arbeid aan de bedrijfsverenigingen overgedragen.


1960, 29 april
Volle Raad

Verhoging loongrens
In de Tweede Kamer is een wetsontwerp in behandeling om de loongrens te verhogen naar Fl. 7.450 en deze voortaan te koppelen aan de indexcijfers van kosten van levensonderhoud en van de regelingslonen. Bespreking van het probleem dat verzekerden hierdoor tijdelijk niet meer verplicht verzekerd zijn.

Verhouding SER en SVR
De gezamenlijke commissie Organisatie Sociale Verzekering wordt een adviescollege van SVR en SER gezamenlijk

Verzekerden inzake de AWW
Advies aan de minister over gelijkstelling van Nederlanders met niet-Nederlanders voor de AWW.

Public relations
Besloten wordt een publicatieblad en een circulaireklapper uit te gaan geven.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Besloten wordt om geen definitief advies meer uit te brengen over de herziening van de ongevallenverzekering, maar in plaats daarvan een advies uit te brengen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering.


1960, 19 juli
Volle Raad

Adviesaanvraag verlenging uitkeringstermijn WW
De staatssecretaris heeft een advies aangevraagd. Het DB wordt gemachtigd om contact op te nemen met het bureau van de SER over de te volgen procedure.

Verhoging premieheffinggrens
De staatssecretaris wil het maximum premieloon per dag verhogen. De Raad wil dit probleem liever samen met de SER bespreken in de z.g. sociale verzekeringscommissie.

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering
Het secretariaat heeft veel tijd gestoken in de voorbereiding van dit advies (stukken 86/40 I, 86/40 II, 86/40 III en 86/40 IV). Het conceptadvies wordt puntsgewijs doorgenomen (p. 4-21). Besloten de bespreking op 21 juli voort te zetten.


1960, 21 juli
Volle Raad

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering
De bespreking van het conceptadvies wordt afgerond (p. 1-21).
Vaststelling advies.

Gevolgen arbeidstijdverkorting voor de sociale verzekering
Het rapport hierover wordt goedgekeurd.

Beroepszaken ziekengeldverzekering
Een van de leden wenst een onderzoek naar de reden waarom sommige bedrijfsverenigingen zo vaak beroepszaken verliezen.


1960, 28 oktober
Volle Raad

Advies arbeidsongeschiktheidsverzekering
De staatssecretaris bedankt de Raad voor het advies. Besloten wordt dit te publiceren in een oplage van 2.000 stuks.

Advies wijziging interim-regeling
Bedoeld wordt de wet van 9 april 1959 Staatsblad 140.

Premie kinderbijslagverzekering
De Raad is unaniem van mening dat de premie voor 1961 gesteld moet worden op 4,8% (reductiepremie 2,4%).

Liquidatie Bijzonder Ongevallenfonds
Bezwaren van de First Church of Christian Scientist Het advies van het DB wordt overgenomen.

Verhoging maximum dagloon
Advies aan de staatssecretaris dit te verhogen van Fl. 20 naar Fl. 22.

Bovenwettelijke uitkering ziekengeld aan werklozen
Besloten wordt met meerderheid van stemmen om in een circulaire aan de bedrijfsverenigingen te schrijven dat een termijn van drie weken wordt aanbevolen.

Commissie SER – SVR voor sociale verzekeringen
De SER gaat akkoord met de taakverruiming van deze commissie.

Onderzoek naar het beleid van de bedrijfsverenigingen
Raadslid De Kanter informeert naar de resultaten van het onderzoek naar het beleid van de uitvoeringsorganen. Een lid van de Eerste Kamer heeft hierover vragen gesteld aan de staatssecretaris. De secretaris zegt “dat de controle over het algemeen tot zeer weinig opmerkingen aanleiding geeft. “. Bijzonderheden worden voorgelegd aan de SVR-commissie Toezicht op de Bedrijfsverenigingen.


1960, 23 december
Volle Raad

Aanvullend advies arbeidsongeschiktheidsverzekering
Dit handelt over de vorming van een reserve door de bedrijfsverenigingen.
Er komen nog meer aanvullende adviezen en deze zullen ook worden gepubliceerd.


1961, 17 februari
Volle Raad

Reorganisatie van de Raad
Men was het al eens over de nieuwe zetelverdeling voor de werknemers en wordt het nu over die van de werkgevers.

Advies over wijziging van de AWW
Vooraf gaat een discussie over de taken van de SER en de SVR. De SER vindt dat de SVR zich niet mag inlaten met sociaal-politieke problemen en dat de technische aspecten voor de SVR zijn. Het conceptadvies wordt doorgesproken (p. 6-15). Punten van discussie zijn: leeftijdsgrens voor recht op weduwepensioen, het begrip “huishouden”, het begrip “weduwe”, het sterfbedhuwelijk, kinderen geboren na het overlijden van de echtgenoot, huwelijkssluiting na het bereiken van de 65-jarige leeftijd door de man en het begrip “pleegkind”. Het advies wordt vastgesteld.
[Aanleiding waren een adres van de Gezinsraad van 13 februari 1959 en een vraag van de Sociale Verzekeringsbank. Resultaat was de wet van 25 mei 1962 Staatsblad 205].

Indeling bedrijfsleven
De Raad meent dat er geen aanleiding is om de Bedrijfsvereniging voor Overheidsdiensten op te heffen.


1961, 21 april
Volle Raad

Staking en sociale verzekering
Bij stemming blijkt dat het voorstel om in art. 31 van de WW een criterium inzake de “beïnvloeding” op te nemen wordt verworpen. Eveneens wordt verworpen het voorstel dat bij werkloosheid na afloop van een staking recht op uitkering krachtens de WW bestaat.

Spaarregeling in de AOW voor gemoedsbezwaarden
Vaststelling van een door de staatsecretaris gevraagd advies. De Raad vindt dat de gelegenheid moet bestaan te verklaren dat de AOW niet als een verzekering wordt beschouwd Een spaarregeling voor gemoedsbezwaarden wordt ontraden, omdat anders de sociale verzekeringsgedachte wordt ondermijnd.

Fondsen
Advies aan de staatssecretaris om het Algemeen Ouderdomsfonds en het Algemeen Weduwen- en Wezenfonds niet samen te voegen.


1961, 30 juni
Volle Raad

Reorganisatie van de Raad
Het wetsontwerp is ingediend. Het aantal raadsleden wordt teruggebracht tot 18 en de functies van raadslid en bestuurslid van het GAK of een bedrijfsvereniging worden incompatibel.

Toepassing sociale verzekeringswetten op werkende patiënten in psychiatrische inrichtingen

Uitvoeringsmaatregelen arbeidstijdverkorting

1961, 6 oktober
Volle Raad
Eerste vergadering van de Raad in zijn nieuwe samenstelling. Bij de bespreking van de maandverslagen over mei en juni 1961 (punt 7 van de agenda) blikt de herbenoemde voorzitter, prof. mr. J.J.M. van de Ven, terug op de afgelopen negen jaar.

Ingekomen een beschikking van de minister van 26 september 1961, waarin de kroonleden en plaatsvervangende leden van de Raad worden benoemd. De werkgevers- en werknemersorganisaties hebben hun leden en plaatsvervangende leden ook aangewezen.


1961, 19 oktober

In memoriam mr. J.A. Berger sr.

Raadscommissies
De Raad kent de volgende vaste commissies:
Indelingscommissie
Statutencommissie
Daglooncommissie
Financiële commissie
Commissie Toezicht Bedrijfsverenigingen
Commissie Toezicht Sociale Verzekeringsbank
Kleine commissie internationale verdragen
Subcommissie Sociale Verzekering
Geneeskundige commissie
Commissie Coördinatie II
Commissie Verordeningen-E.E.G.
Werkgroep G.S.W..S.W.H.-lonen enz.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Het rapport van de Geneeskundige Commissie over de medisch-organisatorische aspecten wordt zonder de bijlage nadat enkele kleine wijzigingen zijn aangebracht doorgezonden naar de minister.

Controle Ongevallenwet-1921
Een nota over de keuring van controlerend geneeskundigen van de SVB wordt verwezen naar de Commissie Toezicht op de SVB.

Besluit premiespaarregelingen en winstdelingsspaarregelingen
Het voorstel van de commissie die de nota heeft opgesteld wordt overgenomen.

WW-uitkering aan Spaanse arbeiders bij vorstwerkloosheid
Besloten deze kwestie te bespreken met de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid en het Risicofonds.

Taak van de Raad in verband met besluit nr. 20 van de Administratieve Commissie van de EEG


1961, 3 november

Kinderbijslag tijdens het genieten van een verlengde ziekengelduitkering
Het bestuur van het Kinderbijslagvereveningsfonds wordt om advies gevraagd.

Gemoedsbezwaren
Geval van H. Achterberg jr. te Driebergen-Rijssenburg. De ouders en het minderjarige kind verschillen van mening. In januari 1960 is door het DB besloten dat in dergelijke gevallen het ouderlijk gezag prevaleert. Met 8 tegen 6 stemmen wordt besloten aan de verzoeker de gevraagde vrijstelling te verlenen.

Contactorgaan Werkloosheidswet
Besloten aan de uitvoeringsorganen te vragen of zij behoefte hebben aan een [al bestaand] Contactorgaan met meer bevoegdheden. De Raad heeft er weinig behoefte aan. Het mag geen voorfase in het werk van de SVR zijn. De zaak wordt aangekaart bij de Commissie Coördinatie I.


1961, 16 november

Europese integratie
De minister wenst het advies van de Raad over een voorstel van Frankrijk met betrekking tot de uitzending van personeel naar een ander land. Een Europese verordening voor het bouwbedrijf maakt het mogelijk uitgezonden personeel gedurende een of desnoods twee jaar onder de eigen sociale verzekering te houden. De zaak wordt voorgelegd aan de Commissie Verordeningen-EEG.

Salaris voorzitter van de Raad
Aan de minister wordt verzocht dit van Fl. 7.000 per jaar op Fl. 10.000 te brengen. Het salaris van de voorzitter van de SVB is ook verhoogd. Het salaris van de voorzitter van de Bank mag niet hoger worden dan dat van de voorzitter van de Raad.

Technische herziening WW
Vaststelling advies.

Premieheffing over bovenwettelijke uitkeringen
Het secretariaat moet hierover een nota maken.

Aanspraak op uitkering bij zwangerschap en bevalling
Dit hangt samen met een wijziging van het ziekengeldreglement van de Bedrijfsvereniging DETAM. Discussie over het al dan niet verstrekken van dit soort uitkeringen. Het probleem komt ook aan de orde in de commissie tot aanpassing van de ZW. Aan DETAM wordt gevraagd de zaak voorlopig zo te laten. [De Raad telde op dit moment slechts een vrouwelijk lid, mej. W.E. de Quant, plaatsvervangend lid namens de werkgevers].

Uitkering van ziekengeld ingevolge de vrijwillige verzekering bij verblijf in het buitenland
Circulaire aan de bedrijfsverenigingen goedgekeurd.

Gevolgen van de verkorte werkweek op het ziekteverzuim
Dit punt wordt eerst voorgelegd aan de Geneeskundige Commissie.

Uitvoering AWW en kinderbijslagwetten
Betreft de inschakeling van de Raden voor de Kinderbescherming. Deze zaak is in studie bij de SER en stelt daarom geen wetswijziging voor.


1961, 21 december

Geneeskundige behandeling in het kader van de WAO
Vaststelling van een brief aan de Ziekenfondsraad.

Beroepsziekten
De Raad neemt het advies van de Geneeskundige Commissie over een wijziging van het KB van 11 augustus 1949 (Staatsblad J 379) over de termijnen van beroepsziekten over. Er is aandrang om de termijnen die gelden voor bepaalde beroepsziekten zoals gevolgen van ioniserende straling en radioactieve besmetting dienen te worden verlengd.

WW-uitkering aan Spaanse arbeiders bij vorstwerkloosheid
Deze zaak is besproken met de bedrijfsvereniging en het Risicofonds en daarna in een impasse geraakt. Het secretariaat zal overleg voeren met de directeur-generaal van de Arbeid.

Europees Sociaal Fonds
Er is sprake van dat niet alleen de SVB, maar ook de bedrijfsverenigingen op de lijst worden geplaatst van instellingen die in aanmerking komen voor een vergoeding uit het Europees Sociaal Fonds.

Loonbelasting voor gehuwde vrouwen
Vaststelling van een circulaire aan de bedrijfsverenigingen over inhouden van loonbelasting op uitkeringen ingevolge sociale verzekeringswetten toegekend aan gehuwde vrouwen.


1962, 18 januari

WW-uitkering aan Spaanse arbeiders
Deze zaak is geregeld.

Bovenwettelijke kinderbijslag voor Belgische grensarbeiders
De Raad besluit om aan zes in Noord-Brabant gevestigde bedrijven de gevraagde vrijstelling te verlenen.
NB: dergelijke besluiten komen in de jaren hierna geregeld voor, maar zijn niet verder opgenomen.

Vrijstelling van premieheffing ingevolge sociale verzekeringswetten over bovenwettelijke uitkeringen

Kinderbijslag aan Spaanse arbeiders
De Raad neemt een soepel standpunt in. Kinderbijslag kan worden uitbetaald aan in Spanje verblijvende kinderen van Spaanse gastarbeiders.


1962, 15 februari

Geheimhoudingsplicht
Bij een wijziging van de OSV is de geheimhoudingsplicht wettelijk vastgelegd. Tijdens een bezoek had de minister te kennen gegeven dat er aan naleving van deze plicht nog wel wat ontbrak.

Controle van de sociale verzekeringsfondsen
Bespreking van de gevolgen van de herziening van de Comptabiliteitswet en het rapport-Simons. De Algemene Rekenkamer heeft daarover al in 1953 een standpunt ingenomen. Besloten een ad-hoc-commissie in te stellen onder leiding van prof. J.J.M. van der Ven.

Statuten Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie
De Raad is tegen de voorgestelde wijziging van de statuten en meent dat de Contactgroep van Werkgevers in de Metaalnijverheid voldoende representatief is om te worden toegelaten tot de ledenraad en het bestuur van deze bedrijfsvereniging.

Statuten bedrijfsverenigingen in het algemeen
Het model van de statuten wordt vastgesteld.

Opheffing loongrens
Het secretariaat moet overleg plegen met de Ziekenfondsraad en de uitvoeringsorganisaties over de technische en administratieve gevolgen van de afschaffing van de loongrens in de WW.

Revalidatie voor rekening van de ziekengeldverzekering
Zie art. 57 lid 1 van de ZW. Deze zaak wordt aangehouden.

AWW
De SVB heeft enkele voorstellen tot wijziging van deze wet gedaan. Deze betreffen het recht op pensioen voor weduwen van emigranten, het recht op pensioen bij een sterfbedhuwelijk en wezenpensioen en een beroepsopleiding.


1962, 15 maart

Opheffing loongrens in de WW
Vaststelling van het advies.

Verzekeringsplicht voor deeltijders in de WW
De raad meent dat deeltijders verzekeringsplichtig zijn.

Revalidatie voor rekening van de ziekengeldverzekering
Besloten wordt deze zaak te laten rusten.

Kinderbijslag en verlengde ziekengelduitkering
De Raad heeft geen bezwaar tegen toekenning van beide uitkeringen tegelijkertijd.

Beroepsziekten
Bij meerderheid van stemmen wordt voorgesteld de lijst van ziekten waarvoor de regeling geldt niet meer in de wet maar in een algemene maatregel van bestuur op te nemen.
Ook sprake van tuberculose als beroepsziekte voor wijkkraamverpleegsters en –verzorgsters.

AWW
Naar aanleiding van een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep wordt gediscussieerd of studerende weeskinderen mogen bijverdienen en zo ja hoeveel. Vaststelling van een advies.

Verzekeringsplicht thuiswerkers
Vaststelling advies.


1962, 19 april

Controle van de sociale verzekeringsfondsen
De minister voelt er niet voor om de Algemene Rekenkamer in te schakelen bij de controle, maar wel een rapport van de Raad te ontvangen. De zaak wordt verwezen naar de financiële commissie.

Verzekeringsplicht van enkele bijzondere groepen
Er ontstaat een discussie over voor wie de sociale verzekeringen bestemd zijn. De voorzitter concludeert dat het geen zin heeft om nog langer over een algemene uitspraak te praten. Een punt van discussie is de “gelegenheidsarbeid” in het agrarisch bedrijf. Hierover wil de Raad een nader rapport. De Raad meent wel dat uitzendtypistes onder de verzekering dienen te worden gebracht. “Er is op gewezen dat het vroeger ging om de bescherming van de werknemers tegen de werkgevers en dat het er nu meer om gaat de werknemers tegen zichzelf te beschermen. “


1962, 17 mei

Reglement SVR
Vaststelling van twee reglementen een besloten deze aan de minister ter goedkeuring voor te leggen.

Herdenking tienjarig bestaan
Deze zal plaatsvinden in het gebouw van de SER op 6 november 1962.

Wijziging Ongevallenwet-1921
Het betreft de verzekeringsplicht van werknemers die niet in dienst van een onderneming zijn. De raad meent dat perfectionering van deze wet, die binnen korte tijd toch verdwijnt, niet veel zin heeft.

Procedure bij hearings
Er worden enkele afspraken gemaakt hoe tijdens hearings te werk te gaan.

Interim-regeling
Dhr. Van Dijk (werkgevers) en enkele andere raadsleden hebben behoefte aan een nota van het secretariaat over de gevolgen van de invoering van een interim-regeling voor invaliden.


1962, 15 juni

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Op de agenda staat het eindrapport van de Geneeskundige Commissie over de medisch-organisatorische aspecten. In de volgende vergadering komt het weer aan de orde.

Beroepsziekten vliegend personeel
Vaststelling advies.

Klachten over de procedure bij de Raden van Beroep
De Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie heeft klachten geuit. Besloten eerst meer inlichtingen in te winnen.

Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie
Er ontstaat een discussie over hoever de Raad moet gaan met zijn toezicht op de bedrijfsverenigingen, dit naar aanleiding van de statuten van de Bedrijfsvereniging voor de Textielindustrie. De raad dringt aan op voldoende mondeling contact bij een behandeling in de Kleine Commissie.


1962, 27 juni

Interim-wet invaliditeitsrentetrekkers
Punt van discussie is wie de nieuwe regeling gaat uitvoeren: de bedrijfsverenigingen of de SVB. Besloten aan een commissie-ad-hoc te vragen of het mogelijk hierover een niet gevraagd advies aan de minister uit te brengen.

Gevolgen van de vijfdaagse werkweek voor de sociale verzekering
Vaststelling advies.

Uitlenen van Belgische arbeiders aan Nederlandse bedrijven
Er zijn problemen ontstaan door de art. 12-15 van de EEG-Verordening nr. 3
NB: deze verordening dateert van 1958.

Kinderbijslag voor studerende kinderen
De Commissie “Wezenpensioen en kinderbijslag” wordt verzocht een nader rapport uit te brengen.


1962, 19 juli

Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers
Vaststelling van het advies opgesteld door de commissie-ad-hoc. De raad laat de minister weten teleurgesteld te zijn omdat zijn advies niet is gevraagd.

Afscheid van raadslid Korte
Wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd neemt dhr. H. Korte jr. (NVV) afscheid van de Raad. Toespraken. Dhr. Korte is zojuist geïnstalleerd als voorzitter van het Algemeen Werkloosheidsfonds.


1962, 20 juli

Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Vaststelling van het rapport en een begeleidende brief.
De meeste raadsleden zien een arbitrageregeling bij geschillen als een laatste noodmiddel.


1962, 20 september

Interimwet invaliditeitsrentetrekkers
De minister heeft melding gemaakt van het advies van de Raad in zijn wetsontwerp. Besloten hem te vragen of hij bezwaar heeft tegen publicatie ervan, omdat daar om gevraagd wordt. (notulen 15 november 1962: geen bezwaar).

Kring der verzekerden volgens AOW, AWW, AKW en KWL
Vaststelling advies.

Personeelsproblemen bij invoering van de AKW
Als gevolg van deze wet moet personeel van de bedrijfsverenigingen en het GAK overgaan naar de Raden van Arbeid.
Vaststelling advies.


1962, 18 oktober

Stichting tot Bevordering der Verzekeringsgeneeskunde
De Raad wijst de algemeen secretaris aan als vertegenwoordiger in het bestuur van deze stichting. Deze gaat de uitgave van een periodiek “Arts en Sociale Verzekering” verzorgen, dat een onderdeel zal zijn van het “Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde” .

Verzekeringsplicht religieuzen
Volgens het voorstel in de nota worden de V.Z.I. (Ver. Ziekte- en Invaliditeitsverzekering) en de I.C. (Invaliditeits-Coöperatie) feitelijk bedrijfsverenigingen, maar volgens sommige raadsleden doorkruist dit het systeem van de uitvoeringsorganisaties. Anderen beroepen zich op het bijzondere karakter van deze groep en op de historie. Enkele raadsleden stellen voor deze organisaties onder te brengen bij de Bedrijfsvereniging PGGM. Besloten wordt de zaak aan te houden.

Interim-regeling Invaliditeitsrentetrekkers
Dhr. Van Dijk (bedrijfsleven) heeft bezwaar tegen het premievoorstel, maar legt zich neer bij een voorschotpremie van 1%.


1962, 6 november

Herdenking tienjarig bestaan
Toespraak van de voorzitter (weergegeven, p. 1-8), gevolgd door zijn rede “Sociale zekerheid – en verder” (weergegeven, p. 8-18), toespraak van staatssecretaris Roolvink (Veldkamp is afwezig) (p. 18-21), van mr. J.J.A. Berger, voorzitter van het bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (p. 21-23), dr. P. Beijer, directeur van het GAK namens de FBV (p. 23-26), slottoespraak van de voorzitter (p. 26-29).
Met lijst van aanwezigen (personen en pers)


1962, 15 november

Public relations
De voorzitter meent dat de Raad meer in de publiciteit moet komen.

Recht van beroep bij verlengde ziekengelduitkeringen
Vaststelling advies.

Kinderbijslag voor studerende kinderen
Vaststelling advies.

Ongevallenwet voor weekendhulpen
De Raad adviseert de minister dit werk niet onder de Ongevallenwet-1921 te brengen.

Verzekeringsplicht religieuzen
Het voorstel van raadslid Van Dijk dat de drie partijen uit de loopgraven moeten komen wordt overgenomen. De drie groepen (PGGM, VZI en IC) moeten constructief overleg met elkaar aangaan.

Statuten Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en de Elektrotechnische Industrie
De Raad wil niet meewerken aan een wijziging van de statuten. Het gaat om de representativiteit van organisaties.

Kostwinnersbepaling in de uitkeringsreglementen van de WW
De Raad is het eens met de voorgestelde wijziging.

Uitkering WW aan minder-valide werknemers
Besloten een commissie-ad-hoc in te stellen.


1962, 20 december

Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers
Wegens de haast machtigt de Raad de Financiële Commissie om een advies uit te brengen over het premiepercentage. De premie wordt vanaf 1 januari 1963 geheven.

Verzekeringsplicht religieuzen
Besloten wordt de beslissing uit te stellen en een brief aan de drie organisaties te sturen. Men zou graag zien dat zij een compromis sluiten.
NB: Op 8 februari 1963 bracht de Raad unaniem als advies uit dat de mogelijkheid om personeel dat in dienst is van instellingen van weldadigheid en maatschappelijk nut vrij te stellen van de verzekeringsplicht ZW dient te vervallen.

1963, 22 januari

In memoriam oud-raadslid Korte jr.

Publiciteit over de Interimwet
In de pers is geklaagd dat veel rentetrekkers hun uitkering nog niet ontvangen hebben. De SVB had op 18 januari van de 75.000 aanvragen er ca. 35.000 beoordeeld.

Kosten van scholing van werklozen

Verzekeringsplicht voor uitzendkrachten

Aanpassing ZW aan het wetsontwerp WAO
Raadslid Van de Ven deelt mede dat de wetsontwerpen WAO en aanpassing ZW bij de Ministerraad liggen. De bespreking wordt voortgezet op 24 januari


1963, 24 januari

Aanpassing ZW aan wetsontwerp WAO
De voorzitter verbaast zich dat dit wetsontwerp al bij de Ministerraad ligt. Bespreking van het concept-advies (p. 2-12).


1963, 21 februari

Afwezigheid voorzitter
Prof. mr. J.J.M. van de Ven is vanaf 1 maart 1963 voor een jaar gasthoogleraar aan de universiteit van Münster.

Aanpassing ZW aan wetsontwerp WAO
De bespreking van het concept-advies wordt voortgezet (p. 4-13).
Vaststelling van het advies.

Verhaalsrecht
Het betreft het verhaal op de werkgever wegens schade als gevolg van arbeidsongeschiktheid.
Vaststelling advies.

Overgang ongevallenwetten naar WAO
Het betreft de waardering van rechten en verplichtingen door de risicodragers van de oude verzekering bij invoering van de WAO.


1963, 21 maart

Uitvoering Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers
Deze gaat met allerlei moeilijkheden gepaard. De SVB hoopt eind april gereed te zijn.

Verzekeringsplicht religieuzen
De partijen hebben zich beide tot de Raad gewend.

Procedure bij beroepszaken
De procedure duurt nu te lang en dit schept onzekerheid voor de verzekerden.

Gevolgen herziening Comptabiliteitswet voor de sociale verzekering
De Raad laat de minister weten dat de Raad er nog niet uit is, maar dat hij in meerderheid er nog net zo over denkt als in 1953.


1963, 18 april

Procedure bij beroepszaken
Prof. Muntendam had een onderhoud met de voorzitters van de Raden van Beroep in Amsterdam en Zwolle over de opleiding van deskundigen die de invaliditeit moeten inschatten. De Raad is zeer tevreden over deze demarche en stuurt deze zaak door naar de Geneeskundige Commissie.

Conflict tussen de SVR en de SVB
De SVB heeft een koudetoeslag, een verdiensttoelage en een aanvullende kindertoelageregeling voor het eigen personeel ingevoerd. De Raad is het daarmee niet eens, omdat deze luxe-maatregelen in strijd zijn met een beschikking van de minister uit 1956. De Commissie Toezicht Sociale Verzekeringsbank had een gesprek met een delegatie van de Bank. Dit had “een allerminst prettig karakter” . Bespreking van deze zaak (p. 4-14).

Beëindiging premiebetaling Invaliditeitswet

Uitkering WW aan minder valide werknemers

1963, 16 mei

College van Arbitrage art.. 84 Ziektewet
Dhr. J.C. van Dam dient zijn ontslag in als voorzitter.

Advisering wetsontwerp WAO
Discussie over hoe dit aan te pakken. Besloten wordt te wachten op de uitslag van een gesprek van het Presidium met de minister.

Conflict tussen SVR en SVB
Ter tafel ligt een conceptaanwijzing, waarin alle besluiten van de Bank worden vernietigd. De Raad is unaniem van oordeel dat de besluiten van de Bank ontoelaatbaar zijn. men vindt ook dat de bevoegdheden van de SVR anders moeten worden geregeld.

Lening Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid
De lening van 7 miljoen gulden door de Bedrijfsvereniging aan het Risicofonds voor het Schildersbedrijf wordt goedgekeurd.


1963, 20 juni

Controle uitvoeringsorganen
De minister heeft de Raad gevraagd aandacht te besteden aan de voorschriften en de praktijken rond de controle rond de ZW en de toekomstige WAO.

Gevolgen van de WAO voor de erkende geneeskundige diensten
In de nieuwe wet is er voor deze diensten geen plaats meer. Voorkomen moet worden dat er deskundigheid verloren gaat. De FBV wil een commissie instellen die zich gaat beraden over een in te stellen Gemeenschappelijke Medische Dienst. Deze zaak wordt dermate belangrijk gevonden dat hij verder in studie wordt genomen.

Onregelmatigheden bij “een” bedrijfsvereniging
De inspectie van de Raad heeft bij een niet nader genoemde bedrijfsvereniging onregelmatigheden ontdekt rond de bezoldiging van een der directeuren. Ook bij andere uitvoeringsorganen wordt gekeken naar het bestaan van “geheimrekeningen” .

Voorbereiding WAO
Besloten wordt een aparte commissie hiervoor in te stellen.

Herziening Comptabiliteitswet
Vaststelling van een brief aan de minister.

Toezichtfunctie van de SVR
Hoe dit toezicht effectiever te maken ? Het rapport komt uit op het scheppen van sancties en een mogelijkheid tot beroep.
Vaststelling advies.

Verzekeringsplicht religieuzen
De Raad laat de partijen weten dat het overleg voor 1 januari 1964 moet zijn afgesloten.

College van Arbitrage
Tot voorzitter van dit College wordt mr. G.C. van Dijk en tot secretaris S.P. Fluitsma benoemd.


1963, 18 juli

Verzekeringsplicht religieuzen
Het bestuur van de PGGM acht een verdere behandeling van de positie van de VZI en de IC niet meer noodzakelijk. De Raad stelt deze zaak in september aan de orde.

Samenstelling Geneeskundige Commissie
De voorzitter, prof. Muntendam, wil dhr. Sunier ook na zijn pensionering handhaven als lid. De commissie bestaat nu uit zes raadsleden en 13 toegevoegde leden. De werkgevers worden uitgenodigd om hun delegatie in de commissie te vergroten. De Ned. Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde heeft ook een vertegenwoordiger in de commissie.

Beëindiging premiebetaling Invaliditeitswet
Dit punt houdt verband met het probleem dat bij de Raden van Arbeid personeel overtollig wordt en de eventuele overgang van personeel naar een bedrijfsvereniging.
Advies aan de minister om de premiebetaling per 1 januari 1964 te stoppen.

Conflict SVR met de SVB
Het bestuur van de Bank heeft nog niet gereageerd op de aanwijzing van de Raad.


1963, 19 september

Verzekeringsplicht religieuzen
Instelling van een commissie die een preadvies opstelt en uitmaakt wie wordt uitgenodigd voor de hearing daarover.

Premiehoogte kinderbijslag
Vaststelling advies.


1963, 21 november

Beëindiging premiebetaling Invaliditeitswet
De minister wil deze niet op 1 januari 1964 laten ingaan.

Conflict SVR met de SVB
De minister heeft aan de Raad een brief over de verdienstetoelage geschreven.

Verzekeringsplicht huispersoneel voor de kinderbijslagwetten
Vaststelling advies.

AOW-gerechtigden die in het buitenland wonen
Naar aanleiding van een klacht over AOW-trekkers die om gezondheidsredenen in het buitenland wonen, wordt het secretariaat opgedragen om een nota te maken. Het betreft mensen met een z.g. overgangspensioen (deze hebben minder dan 50 jaar lang premie betaald).


1963, 19 december

Conflict SVR met de SVB
De Raad gaat niet akkoord met de toekenning van nieuwe verdienstetoelagen op 1 januari 1964.

WAO en minder validen
Instelling van een commissie.

Samenstelling van de Geneeskundige Commissie
Discussie over de positie van niet-raadsleden in deze commissie. Zijn vertegenwoordigers van bepaalde beroepsorganisaties zoals de Kon. Ned. Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst ? Besloten een nieuwe commissie te benoemen en de naam te veranderen in Commissie Geneeskundige Aspecten van de Sociale Verzekering.

Beroepsziekten
Aanpassing van de lijst van beroepsziekten in de ongevallenwetten aan de door de EEG aanbevolen lijst van beroepsziekten.


1964, 16 januari

PGGM
De minister, met wie het Presidium op 15 januari een gesprek had, zou graag zien dat PGGM een volledige bedrijfsvereniging wordt die voor een deel van zijn administratie gebruik maakt van het bestaande apparaat van VZI en IC. Hij wenst verder een eenstemmig advies van de Raad, waarna hij zelf met de organisaties wil gaan praten teneinde deze slepende kwestie tot een goed einde te brengen.

Publicatie verordeningen van de SVR en de bedrijfsverenigingen
De minister wenst een advies over publicatie van de besluiten van de SVR en de bedrijfsverenigingen in het Publikatieblad Sociale Verzekering.

Beroepsziekten
De minister wenst een aanwijzing van beroepsziekten, zodat hij een algemene maatregel van bestuur kan uitvaardigen. Dit houdt verband met onder meer mijnwerkers die aan silicose lijden.

Geheimhoudingsplicht
De Raad gaat akkoord met het voorstel.

Taakverdeling kinderbijslagwetten
Vaststelling advies.

Vrijwillige ouderdomsverzekering
Naar aanleiding van een vraag van dhr. Elsen wordt besloten dit punt op de agenda te zetten.


1964, 20 februari

PGGM
De Raad is voor een splitsing van de administratie van de bedrijfsvereniging in een zelfadministrerend gedeelte en een GAK-gedeelte. Geprobeerd wordt een bespreking te arrangeren van PGGM, VZI en IC.

Vrijwillige ouderdomsverzekering
Aan de minister wordt geadviseerd deze verzekering niet uit te breiden, zoals het bestuur van de SVB wil, maar haar op te heffen of anders te bevriezen en te zijner tijd af te wikkelen.

AOW-gerechtigden die in het buitenland wonen
Enkele leden zijn voor toekenning van pensioen, anderen willen dit alleen toestaan in zeer bijzondere gevallen. Besloten om dit met het bestuur van de SVB te bespreken.


1964, 19 maart

Conflict SVR met de SVB
Ingekomen is een uitvoerige brief van de Bank met het verzoek aan de Raad zich niet langer te verzetten tegen het beleid van het bankbestuur.

PGGM
Mededelingen over deze slepende zaak.

Samenstelling en taak van de Raad
Ingekomen een brief van de minister over deze zaak. Er is sprake van een integratie van het bestuur van het AWF in de SVR.

Uitvoering Archiefwet 1962
Het is helaas niet gelukt de sociale verzekeringsorganen buiten deze wet te houden. Men laat de minister weten dat als er toch vernietigingslijsten moeten worden gemaakt, dat de Raad dan graag zou zien dat deze lijsten in overleg met hem worden vastgesteld “en voorts dat een eventuele publikatie van de bevindingen bij het toezicht vanwege de Rijksarchivaris hem wat overtrokken voorkomt. “
In het bijbehorende stuk, een brief van de algemeen secretaris aan de Raad van 17 maart 1964, staat dat een poging om de sociale verzekering buiten de wet te houden niet is geslaagd en dat er alleen een toezegging van de minister van Onderwijs c.a. is om het conceptarchiefbesluit ter beoordeling voor te leggen. De secretaris meent dat het inmiddels toegezonden conceptarchiefbesluit “een wat overtrokken indruk” maakt. “Een dergelijke regeling is wellicht nodig om administraties van bestuurslichamen, [sic] op uitvoerende lichamen met massa-administraties is zij niet afgestemd. het is dan ook zaak de bemoeienis van de rijksarchivaris met de uitvoeringsorganen op grond van deze wet zoveel mogelijk te beperken. “. Hij stelt de Raad voor de minister te antwoorden dat er vernietigings-voorschriften zijn en dat deze zo moeten blijven, dat er alleen over de uitvoeringsorganen dient te worden beslist of gepubliceerd “dan nadat de Sociale Verzekeringsraad hierover is gehoord; “ en dat men verder geen bezwaar heeft tegen het conceptbesluit.

Revalidatiecentrum van de SVB
De Bank wil in het centrum van Amsterdam een nieuw revalidatiecentrum bouwen. De Commissie Toezicht Sociale Verzekeringsbank wordt opgedragen dit met het bankbestuur te bespreken.


1964, 16 april

PGGM
Mededelingen over de besprekingen.

Samenstelling van de Raad
De Raad meende en meent nog steeds dat ambtenaren geen raadslid mogen zijn en dat dit dus ook geldt voor de directeur-generaal van de Volksgezondheid. Ambtenaren kunnen wel waarnemer zijn. Vaststelling advies.

Subsidieverzoek tijdschrift “Arts en Sociale Verzekering”
De belangstelling onder artsen is nog niet groot. Besloten wordt nog een jaar lang subsidie te geven, vanaf 1 januari 1966 moet het op eigen wieken kunnen drijven.

Conflict SVR met de SVB
De zaak van de verdienstetoelagen speelt nog steeds. De Raad laat weten aan het bestuur van de Bank dat alleen een toelage mag worden gegeven aan personeel dat uitmuntend of zeer goed heeft gefunctioneerd. Wat de Bank nu aan het doen is, kan gewoon niet.

Liquidatie Zeeongevallenwet
De Raad adviseert deze wet te liquideren.

Taakstelling Gemeenschappelijke Medische Dienst
Raadslid Van Dijk stelt dit tijdens de Rondvraag aan de orde. Hij stelt voor de taakstelling uit te breiden, zodat men de dienst beter uit kan rusten. Besloten de Stichting van de Arbeid hierover te polsen.


1964, 21 mei

PGGM
Mededelingen over de gang van zaken. Op 29 mei komen de besturen van PGGM en VZI en IC bijeen op het kantoor van de Raad.

Wijze van administreren van bedrijfsverenigingen


1964, 16 juli

Archiefwet 1962
De minister van Sociale Zaken heeft laten weten dat er geen redenen zijn om voor de bedrijfsverenigingen en andere uitvoeringsorganen geen vernietigingslijsten op te stellen.

PGGM
Mededelingen over de gang van zaken.

Wijze van administreren van bedrijfsverenigingen
Bespreking van een tweede nota van het secretariaat. Dhr. Elsen verzet zich hardnekkig tegen behandeling in deze vergadering. De voorzitter en andere leden willen besluiten men over deze zaak, die al acht jaar sleept. Lange discussie (p. 3-15) eindigend met het besluit deze zaak te sturen naar de Commissie Toezicht Bedrijfsverenigingen die voorstellen aan de Raad moet doen.

Revalidatiecentrum Sociale Verzekeringsbank
Vaststelling advies.


1964, 17 september

Samenstelling Raad
Ingekomen brieven van de minister van 27 juli en 24 augustus 1964 over de samenstelling van de Raad voor een nieuwe zittingsperiode. Zo ook een brief van dezelfde van 22 juli 1964 met een wijziging van de “regelen” van de Raad. Toegevoegd is een paragraaf over het bijwonen van vergaderingen door personen die de minister heeft aangewezen. Dhr. van den Ven, directeur-generaal, zegt dat hij nu niet meer twee heren, de minister en de Raad, hoeft te dienen.

Liquidatie Invaliditeitswet
Vanaf 1 augustus 1964 hoeven personen die in loondienst treden zich niet meer aan te melden voor deze wet.

Herziening Beroepswet
Bespreking van het conceptadvies. De zaak wordt aangehouden.

Premie WW
Aan de minister wordt geadviseerd om deze te verlagen tot 1%.

Omzetting van de vrijwillige ziekengeldverzekering in een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij DETAM
Aan DETAM zal worden bericht dat de Raad bezwaar heeft tegen een uitbreiding van het werkterrein van de bedrijfsvereniging.

Sociale verzekering voor minder validen
PGGM Prof. dr. J.J. de Jong, voorzitter van de Commissie VZI – IC, meldt dat enige vooruitgang bespeurbaar is.

Premievaststelling sociale verzekeringen
Tot nu toe werd de advisering overgelaten aan de Financiële Commissie. Deze adviseerde rechtstreeks aan de minister.1964, 15 oktober

Verzekeringsplicht uitzendkrachten
De wetsontwerpen, die alle uitzendkrachten onder de ongevallenwetten, de ZW en de WW willen brengen, hebben veel weerstand opgeroepen. Vaststelling advies.

Liquidatiebalans Invaliditeits- en Ongevallenfonds
Vaststelling advies.

Garantieregeling ziekengeldverzekering Nieuwe Algemene Bedrijfvereniging
Enkele bedrijfsverenigingen willen niet langer meedoen aan de destijds overeengekomen vrijwillige regeling. De Nieuwe vraagt nu om een verplichte regeling. Het betreft de verzekering van uitleenbedrijven.

Herziening Beroepswet
Het betreft een door de minister van Justitie aangekaarte technische herziening. Voorgesteld wordt dat de klager een afschrift krijgt toegezonden van de door het uitvoeringsorgaan overgelegde stukken.

DETAM
Deze bedrijfsvereniging vraagt om een onderhoud met de Raad.


1964, 19 november

Statuten bedrijfsverenigingen
Deze zaak loopt al sinds 1963 en is vertraagd omdat er vragen zijn over het z.g. administratieartikel in de modelstatuten.

Bedrijfsvereniging van de Koopvaardij
Deze bedrijfsvereniging weigert de Ver. van Nederlandse Koopvaardijofficieren, die als representatief is erkend, toe te laten tot haar bestuur. De Raad draagt dit besluit ter vernietiging aan de minister voor.

Liquidatiewet invaliditeitswetten

Invoering WAO
Besluit tot instelling van een overlegorgaan WAO.

PGGM
Prof. De Jong verwacht in december een rapport te kunnen uitbrengen.


1964, 17 december

Public relations in de sociale verzekering
Prof. De Jong zal hierover rapporteren. De FBV is er ook mee bezig.

Personeelsproblemen uitvoeringsorganen
Het betreft de overgang van ongeveer 3.000 personen van de Sociale Verzekeringsbank en de Raden van Arbeid naar de bedrijfsverenigingen, het GAK en de GMD.
Vaststelling advies.

PGGM
Bespreking van het rapport (p. 12-20). De Raad neemt nog geen beslissing en verwijst de zaak terug naar de commissie ad hoc.


1965, 21 januari

Public relations sociale verzekering
De uitvoeringsorganen willen een voorlichtingscentrum.

Personeelsproblemen uitvoeringsorganen

DETAM
Deze zaak houdt verband met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in de toekomst. De WAO geldt alleen voor loonarbeiders. De Raad voelt niet voor het plan van DETAM om nu alvast met een vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering te beginnen en houdt vast aan zijn eerder ingenomen standpunt.1965, 18 februari

Delegatiebesluit SVR
Het conceptbesluit legt de bestaande situatie vast.

Vaststelling van het besluit
Het wordt aan het begin van elke zittingsperiode aan de nieuwe Raad voorgelegd.

Revalidatie van arbeidsongeschikten


1965, 18 maart

Medisch onderzoek voor uitkering Ongevallenwet-1921
Het Eerste-Kamerlid dhr. De Gaay Fortman heeft vragen gesteld over het geval-Cretier te Heerewaarden. Deze weigerde zich te onderwerpen aan een bepaald medisch onderzoek. Instelling van een commissie ad hoc met prof. Muntendam als voorzitter. Het gehele dossier zal bij de SVB worden opgevraagd.

Personeelsproblemen uitvoeringsorganen
De FBV heeft gevraagd om verspreiding van het advies van de Raad, maar het ministerie gaat daar niet mee akkoord.

AOW-gerechtigden die in het buitenland wonen
Vaststelling advies aan de minister om de overgangsbepalingen ruimer te interpreteren.


1965, 15 april

Binding van het maximumdagloon aan de loonindex

Zaak-Cretier
Het medisch rapport van Prof. Muntendam, dat de SVB niets te verwijten valt, wordt door de Raad overgenomen.


1965, 20 mei

Herziening Beroepswet
Kosten van de inschakeling van deskundigen bij de procedures.

Werkloosheidswet
Toepassing WW op personen die een lager betaalde functie aanvaarden.

Beroepsziekten en WAO
Besloten om vast te houden aan de enge interpretatie van artikel 17 lid 4 van het wetsontwerp; De Commissie Geneeskundige Aspecten wordt om een nader advies gevraagd.


1965, 24 juni

Gemeenschappelijke Medische Dienst
De Federatie van Bedrijfsverenigingen heeft hierover overeenstemming bereikt.

PGGM
Vaststelling advies.
[Zie ook de uitspraak van de Tweede Kamer van 6 juli 1965 over de vorming van één bedrijfsvereniging, waarbij rekening zou worden gehouden met de verlangens van de Invaliditeitscoöperatie te Den Haag en de Vereniging voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering te Utrecht. De nieuwe bedrijfsvereniging, PGGM, zou zelfadministrerend worden].

Tijdschrift “Arts en Sociale Verzekering”
Besloten met 8 tegen 4 stemmen om dit tijdschrift nog twee jaar te subsidiëren,


1965, 16 september

Kosten Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers
De Raad van Bestuur in Arbeidszaken maakt zich zorgen over de stijging van de kosten en wil graag dat de Raad dit gaat onderzoeken.

Gemeenschappelijke Medische Dienst

Onderhoudscriteria kinderbijslagwetten
Er komt een advies over de objectivering van deze criteria

Werkloosheidswet en hoger gesalariëerden

1965, 21 oktober

Invoering WAO
Besloten om samen met de FBV twee commissies in te stellen die zich bezig gaan houden met de voorbereiding van statuten en reglementen en met controlevoorschriften.

Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers
De Stichting van de Arbeid maakt er bezwaar tegen dat ongeveer de helft van de rentetrekkers voorheen niet in loondienst was -het gaat om huisvrouwen en zelfstandigen- en heeft daarover een gesprek gehad met de minister. Advies aan de minister de premie voor 1966 op 2,4% te stellen teneinde het tekort te kunnen dekken.

Gemeenschappelijke Medische Dienst
Het Presidium stelde een preadvies op.

Beroepsziekten Vaststelling advies.

WAO
Vaststelling van een advies over de procedure van het medisch onderzoek.


1965, 18 november

In memoriam prof. dr. J.J. de Jong

Algemene dagloonregeling WAO
Geen algemene beschouwingen, wel discussie over de volgende punten: zwart loon, vakantietoeslag, reisurenvergoeding, vrije uniform en andere kleding, kindertoelagen, afzonderlijke bijdragen.

Statistiek WAO

Verzekeringsplicht uitzendtypisten

Fraude bij de uitvoering van de sociale verzekering
Het stuk wordt voor kennisgeving aangenomen.1965, 16 december

Zaak-Cretier
Dhr. Cretier krijgt alsnog een uitkering krachtens de Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers.

Maatschappij Geneeskunst en de WAO
Raadslid Muntendam doet enkele mededelingen over beraad dat gevoerd wordt binnen de Kon. Ned. Maatschappij ter bevordering van de Geneeskunst over het verplicht overleg.

Public relations in de sociale verzekering
Instelling van een commissie ad hoc voor het tijdschrift “Arts en Sociale Verzekering”.
Suggestie tot uitgave van een jaarboek. Rapport van de uitvoeringsorganen over een voorlichtingscentrum. De Raad beperkt zich tot het betuigen van instemming met de oprichting van zo’n centrum.

Administratie van andere sociale voorzieningen door bedrijfsverenigingen en het GAK
Discussie of de bedrijfsverenigingen zich moeten beperken tot de eigen bedrijfstak.


1966, 20 januari

Gemeenschappelijke Medische Dienst
De raad neemt de brief van de minister van Sociale Zaken voor kennisgeving aan.

Administratie van andere sociale voorzieningen door bedrijfsverenigingen en het GAK
De Raad wil de omschrijving van onverenigbare functies verscherpen.

Regels bij liquidatie van bedrijfsverenigingen
Vaststelling van de conceptbesluiten.

PGGM

1966, 17 februari

Aanpassing WW aan de WAO

Interimwet Invaliditeitsrentetrekkers
Toevoeging van een vierde invaliditeitsklasse.


1966, 17 maart

Administratie van andere sociale voorzieningen door bedrijfsverenigingen en het GAK
Verhouding tussen het GAK en de zelf administrerende bedrijfsverenigingen. De discussie wordt opgeschort tot een volgende vergadering.

Aanpassing WW aan de WAO
Vaststelling advies.


1966, 21 april

Administratie van andere sociale voorzieningen door bedrijfsverenigingen en het GAK
De Raad heeft geen bezwaren tegen administratie van het bedrijfspensioenfonds voor tandtechnici door het GAK (uitslag stemming: 8 tegen 7).
NB: de minister beschikte hierop afwijzend in zijn brief van 8 juli 1966 nr. 57838.

Controlevoorschriften ZW
De Raad gaat akkoord met het modelvoorschrift.


1966, 12 mei

Verzekeringsplicht
Vragen van het Tweede-Kamerlid Van Lier aan de minister van Sociale Zaken c.a. en zijn antwoord over de verzekeringsplicht van particuliere verpleegsters die b ij particulieren werken. De minister heeft het advies van de Raad niet gevolgd. Besloten dit nader te onderzoeken.
De vragen en het antwoord en een brief van de minister zijn aan de notulen toegevoegd.

Sociale werkvoorziening en WAO
Besloten een gemengde commissie in te stellen die zich gaat buigen over de functie van de sociale werkvoorziening ten aanzien van de revalidatie in het kader van de WAO. Deze bestaat uit deskundigen op technisch en beleidsgebied.

Minimumdagloon in de WAO
Besloten (stemming 9 tegen 5) om een minimumdagloonbepaling in de dagloonregelen van de WAO op te nemen. De hoogte hiervan moet worden ontleend aan de uitkering van de Interiumwet Invaliditeitsrentetrekkers (stemming 9 tegen 5). Probleem van de deeltijders.

AOW-pensioen voor personen die in het buitenland wonen


1966, 16 juni

Arbeidsongeschiktheidsfonds
De Raad ondersteunt het verzoek van de FBV om op korte termijn voor dit fonds een bestuur te benoemen.

Samenwerking bedrijfsverenigingen
De Raad gaat ermee akkoord dat de bedrijfsverenigingen voor het bakkersbedrijf en het slagersbedrijf gaan samenwerken op het gebied van de controle van de ZW en de WW.

Gemeenschappelijke Medische Dienst
Het Presidium moet een preadvies uitbrengen over de erkenning en de statuten van deze dienst.

WAO voor mijnwerkers
Vaststelling advies over de inschakeling van het Algemeen Mijnwerkersfonds bij de overneming op 1 januari 1967 van overkomende WAO-gevallen en over de positie van dit fonds.

Raden van Arbeid
De Raad gaat zich bezinnen over de toekomst van deze instellingen. Hierover is al eerder gediscussieerd. De vraag is of deze raden moeten worden opgeheven of dat het bijkantoren moeten worden van de Sociale Verzekeringsbank.

Vrijwillige ouderdomsverzekering
Dhr. Van Dijk [werkgevers] dringt aan op liquidatie van de vrijwillige ouderdomsverzekering.


1966, 21 juli

Omscholing van mijnwerkers
Dit punt van de agenda wordt besproken samen met het bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds.
Het gaat om WW-uitkeringen aan mijnwerkers die worden omgeschoold.

Samenstelling bestuur bedrijfsverenigingen
Het gaat om het bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging die vertegenwoordigers van representatief verklaarde organisaties moet opnemen, wat bij deze vereniging voor problemen zorgt.

Gemeenschappelijke Medische Dienst
Gediscussieerd wordt over de statuten. Besloten de minister te adviseren zo spoedig mogelijk de GMD te erkennen. Het Presidium wordt gemachtigd om in overleg met het bestuur van de GMD enkele artikelen van de conceptstatuten te veranderen. Wanneer dat lukt adviseert de Raad de minister deze conceptstatuten goed te keuren. Zoniet, dan komt de zaak terug naar de Raad.

Verzekeringsplicht voor thuiswerkers en “rariteiten”


1966, 15 september

Bedrijfsvereniging koopvaardij
De Centrale van Zeevarenden ter Koopvaardij en de Ver. van Nederlandse Koopvaardij Officieren gaan samenwerken.

Uitstel invoering van de WAO
Vaststelling van een brief waarin de Raad zijn ongenoegen uit over de gevolgde handelwijze. De minister heeft wel met de uitvoeringsorganen, maar niet met de Raad contact gehad. Besloten wordt de administratief-technische en financieel-economische gevolgen van dit uitstel voor eigen gebruik in kaart te brengen.

Uitkering WW aan omgeschoolde mijnwerkers

Verzekeringsplicht uitzendkrachten

Minimumloon ZW en WW
Vaststelling nota bestemd voor de Sociaal-Economische Raad.


1966, 20 oktober

Vrijwillige ziekteverzekering en arbeidsongeschiktheidsverzekering
De conceptregels worden terugverwezen naar de werkgroep Wijziging statuten en reglementen in verband met de WAO.


1966, 15 december

Conflict pensioenfonds tandtechnici
Het GAK wil hierover een onderhoud met de minister. De raad zal hier mogelijk ook bij worden betrokken.

Administratie Bedrijfsvereniging voor de Mijnindustrie
De bedrijfsvereniging wil zijn administratie onderbrengen bij de Stichting Administratiekantoor Zuid-Limburg. De Raad verbindt hier enkele voorwaarden aan, zo niet dan moet de bedrijfsvereniging de administratie onderbrengen bij het GAK of zelfstandig gaan voeren.

Revalidatiecentrum Sociale Verzekeringsbank
Advies aan de minister om akkoord te gaan met de overdracht van dit centrum aan de GMD.

GMD
De statuten van de GMD zijn nog steeds niet goedgekeurd. Het bestuur van de GMD heeft reeds 18 maal vergaderd en hoopt op 1 juli 1967 alles gereed te hebben.


1967, 19 januari

Toelating van representatieve organisaties

1967, 16 februari

Voorlichtingscentrum Sociale Verzekering
De algemeen secretaris wordt aangewezen als waarnemer van de Raad op de vergaderingen van het bestuur.

Vrijwillige verzekering WAO en ZW
De raad gaat akkoord met de reglementen.

Arbeidsongeschiktheidsfonds
De raad adviseert de minister de onverenigbaarheid van dit fonds en het lidmaatschap van de raad ongedaan te maken. Het bureau van de Raad gaat dit fonds beheren.

Tijdschrift “Arts en Sociale Verzekering”
De Raad wenst voortzetting van dit tijdschrift en is bereid het te blijven subsidiëren.


1967, 16 maart

Financiële problemen rond invoering WAO
De Raad wil proberen ca. 30 miljoen gulden te lenen bij het Algemeen Werkloosheidsfonds. Vaststelling van een brief aan de minister.

Advies uitbetaling WW-uitkeringen bij bedrijfssluitingen
Instelling van een technische commissie die het advies voorbereidt.


1967, 20 april

Voorzitter
De huidige voorzitter stelt zich niet herkiesbaar voor de op 1 oktober 1967 ingaande zittingsperiode.

Verzekeringsplicht bepaalde groepen
Vaststelling advies. Het gaat om onder meer: thuiswerkers, “rariteiten” zoals krantenbezorgers, tijdschriftredacteuren, musici, beeldend kunstenaars, beroepsvoetballers en verder zeelieden.

Gemeenschappelijke Medische Dienst
Rondvraag: de GMD schijnt haar taken te willen uitbreiden. De Raad vindt dat zij door de GMD te weinig op de hoogte wordt gehouden.


1967, 18 mei

Gemeenschappelijke Medische Dienst
De GMD wil zich bezig gaan houden met sociaal-medische activiteiten en de minister heeft de Raad niet geraadpleegd over een door de GMD aan hem toegezonden rapport. Besloten wordt geen verdere stappen te ondernemen.
NB: zie ook de notulen van 15 juni 1967 onder agendapunt 2.

Invoering WAO
Gesproken wordt over enkele uitvoeringsbeschikkingen onder meer over het verplicht overleg tussen de GMD en de behandelend arts en de schorsing of opschorting van de uitbetaling van de uitkering.


1967, 15 juni

Verplicht overleg tussen behandelend arts en sociaal verzekeringsgeneeskundige
Dit overleg heeft volgens de Raad geen anoniem, maar een vertrouwelijk karakter en meent dat de behandelend arts aan de patiënt mag zeggen wat de uitvoeringsorganen willen gaan doen.

Internationale zaken rond de invoering van de WAO
De taak van het bureau Duitse Zaken te Nijmegen gaat uiterlijk op 1 januari 1968 over naar de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. Vaststelling van een circulaire aan de bedrijfsverenigingen over de verordeningen nrs. 3 en 4 van de EEG op het gebied van de arbeidsongeschiktheidsverzekering.


1967, 20 juli

Bovenwettelijke uitkeringen
De Raad mag zich geen oordeel aanmatigen over een bovenwettelijke ziekengelduitkering van de Bedrijfsvereniging voor de Bouwnijverheid, aangezien dit “geheel tot de autonome bevoegdheid van het uitvoeringsorgaan behoort.”

Passende arbeid
Punt 3, I, l.
Er waren berichten in de pers dat aan mensen die passende arbeid hadden geweigerd, toch een werkloosheidsuitkering zou zijn gegeven. De inspectie van de Raad heeft dit nagezocht. Besloten wordt dit te bespreken met het bestuur van het Algemeen Werkloosheidsfonds.


1967, 17 augustus
Gecombineerde vergadering van de Raad en het bestuur van het AWF

Passende arbeid
Lange discussie over het rapport van de Inspectie. De richtlijnen over passende arbeid zijn in 1963 veranderd, zonder dat daarover met de Raad en het bestuur van het AWF overleg is gevoerd. Raad en bestuur besluiten het rapport niet te publiceren, maar in plaats daarvan een persbericht uit te geven.


1967, 17 augustus
Gewone vergadering

---

1967, 21 september

Passende arbeid
Het gezamenlijk persbericht is de deur uit.

Premiepercentages volksverzekeringen
De SVB stelt voor de premie voor de AOW en de AWW te verhogen. De Raad is hierover verdeeld (stemming 8 tegen 8).

Verzekeringsplicht
Vaststelling adviezen over uitzendkrachten, auteurs en redactiemedewerkers in dienst van een uitgever.


1967, 19 oktober

Toepassing WW bij een non-activiteitsregeling
Gecombineerde vergadering van de Raad en het bestuur van het AWF.
Raad en bestuur zijn verdeeld over deze kwestie. Na discussie (p. 1-8) en stemming gaat men akkoord met de voorliggende regeling (Raad 10 tegen 5 stemmen; AWF 7 tegen 3 stemmen).

Uitgave Zwarte Wetten
Enkele raadsleden vinden het onnodig dat de Raad deze uitgeeft. Geen besluit.


1967, 16 november

Voorzitter
De huidige voorzitter is bereid nog even aan te blijven en is daarom voor een periode van drie jaar herbenoemd.

Toepassing WW bij een non-activiteitsregeling
Ingekomen is een brief van de minister met zijn visie op deze zaak. Aan de Commissie Scholing en Herscholing wordt opgedragen om na te gaan of en zo ja hoe allerlei non-activiteitsregelingen buiten weten van de Raad om worden toegepast.

Verhouding studietoelage en kinderbijslag
Algemeen secretaris Swiebel wordt voorgedragen als waarnemer in een door de minister van Onderwijs in te stellen Commissie-Van Dijk.