Typebeschrijving

 
English | Nederlands

Typebeschrijving

ALGEMEEN
Naam Diaconie van de Nederlands Hervormde Gemeente te Krommenie
naam, varianten geen
periode van bestaan ca.1612 - heden
organisatie en inrichting De diaconie was het armbestuur van de Nederlands Hervormde Kerk. De diakenen waren lidmaten van deze kerk. Zij hadden hun eigen vergaderingen en administratie, maar er werden ook wel diaconiezaken behandeld in de kerkeraad.
taak, activiteiten Beslissen over aanvragen tot steun
geven van uitkeringen in geld en goed aan arme leden van de gemeente
voorloper
niet van toepassing
opvolger
niet van toepassing
literatuur (NCC) diaconieën van Hervormde Gemeenten in het algemeen


periodieken

Maandblad voor Kerkelijke Armenzorg. Orgaan van de Vereeniging van Diakenen in de Nederlandsche Hervormde Kerk
1 (1910) - 20 (1929)
hoofdredacteur was in 1914 dr. J.H. Adriani, tevens secretaris van de Armenraad in Utrecht
voortgezet als Diakonia

Diakonia. Maandblad ten dienste van het diakonaat in de Nederlandsche Hervormde Kerk
1 (1930) - 54 (1987)
voortzetting van Maandblad voor kerkelijke Armenzorg
in 1988 voortgezet als Diakonia (samen met de Gereformeerde kerken in Nederland)


teksten

Smissaert, H.
“Het gewijzigd Reglement voor de Nederlandsche Hervormde Diakonieën”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 17 (1916), p. 77-80
[tekst zonder commentaar van het oude en het nieuwe reglement, geldig sedert 15 januari 1916]
+
reactie door J. Knottenbelt, p. 86-87

Diaconale administratie. Het reglement voor de Diaconieën der Ned. Hervormde Kerk, met toelichting
z.pl. en z.j.   32 p.


literatuur

Asch van Wijck, J.M.M. van
“De organisatie der hervormde diaconieën”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 4 (1925), p. 543-545
[voornemen van de synode om de Federatie van Diaconieën te vervangen door een netwerk van Provinciale Diaconale Raden en daarboven een Algemene Diaconale Raad]

Biesterveld, P., J. van Lonkhuijzen en R.J.W. Rudolph
Handboek ten dienste der diaconieën
Hilversum, 1907
[bespreking door J.R. Snoeck Henkemans in Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming, 9 (1908), p. 231-236

Booma, J.G.J. van
Onderzoek in protestantse kerkelijke archieven in Nederland.
Handleiding, tevens beknopte gegevens over de geschiedenis van de kerkelijke instellingen, over het kerkelijk archiefrecht en het kerkelijk archiefbeheer
Den Haag, 1994, p. 65-72.

Dompierre de Chaufepié, H.J. de
“Hervorming in de Diaconie der Ned. Herv. Gemeente”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 4 (1903), p. 13-15
[bespreking van een publicatie van G.J. van Peursem over de hervorming van de Diakonie van de Hervormde Gemeente Den Haag]

Douwes, P.A.C.
De geschiedenis van de diakonieën onderzoeken
Driebergen [Generale Diakonale Raad], [1989]. 26 p.

Everts, J.
“Welke taak legt de nieuwe Armenwet den Diakonieën op ?”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 278-281

Gras, H.
Diaconie-archieven als bron: een gids voor historisch onderzoek, samengesteld op basis van archivalia en inventarissen van Hervormde gemeenten in Drenthe
Assen [Rijksarchief in Drenthe], 1988. 156 p.

Hartland, N.F.
“Ontwikkeling van het maatschappelijk werk door een practische samenwerking tussen kerkelijke en particuliere organisaties en de gemeentelijke diensten voor sociale zaken”, in:
Sociale Zorg , 18 (1956), p. 37-43
[structuur en werkwijze van de Arnhemse Werkgemeenschap voor Sociale Arbeid, waarin participeren de gemeente Arnhem, het Sociaal-Charitatief Centrum, het Diaconaal Bureau en Humanitas]
+
Hartland, N.F.
“Vrijwillige samenwerking of wettelijke samenpersing”, in:
Sociale Zorg , 18 (1956), p. 397-402
[weerwoord op een artikel van M.J.A. Moltzer in het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk over de Arnhemse Werkgemeenschap voor Sociale Arbeid]

Hofman, A.
“De verhouding van Diaconie en Overheid”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk, 8 (1954), p. 37-39
+
discussie met mr. W. Schoonderbeek, p. 158-161
+
reactie door J.C. van Dam, p. 193-194

Lievense C.
“Groei, taak en werkwijze van het Diaconaal Centrum te Arnhem”, in:
Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk , 11 (1957), p. 145-151
[schrijver is directeur van dit in 1954 opgerichte bureau dat de diakenen moest ondersteunen en ontlasten]

Slotemaker de Bruine, J.R.
“Armverzorging in de Nederd. Hervormde Kerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 5 (1904), p. 265-266

NN,
“De diakonale conferentie in de classis Leiden woensdag 12 October 1904”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 5 (1904), p. 269-273 en 277-278

Redactie
“Wat heeft de nieuwe Armenwet te zeggen tot de diaconieën der Nederlandsche Hervormde Kerk ?”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 155-159
[behandeld op de derde landelijke, diakonale conferentie op 11 april 1912 te Rotterdam]

Redactie
“De Nieuwe Armenwet en de Diaconieën der Nederlandsche Hervormde Kerk”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 422-424
[tekst van een circulaire van de Algemeene Synodale Commissie der NHK van 11 december 1912 aan de diakonieën]

Redactie
“De derde diaconale conferentie der Nederlandsche Hervormde Kerk, gehouden te Rotterdam op 11 april 1912”, in:
Tijdschrift voor Armenzorg en Kinderbescherming , 13 (1912), p. 182-185, 198-201, 206-211 en 214-219
[verslag]

Redactie
“De Herv. Kerk en de vrouwelijke diaken”, in:
Tijdschrift voor Armwezen, Maatschappelijke Hulp en Kinderbescherming , 16 (1937), p. 323-325
[mislukte poging om vrouwen toe te laten tot het ambt van diaken].
typering
zuil
doelgroepen
ARCHIEF
periode archief 1603 - 1978
vindplaats Gemeentearchief Zaanstad, Koog aan de Zaan
openbaarheid volledig
omvang; inventarisnummers 6,5 m.
130 inv.nrs.
informatiedrager papier
vernietigd onbekend
toegang(en) Inventarislijsten Nederlands Hervormde Gemeente te Krommenie, 1603-1978 (1992), met inleiding (4 p.)
kenmerk toegang KA3
indices op toegang geen
originele archivalia van archiefvormer in andere archieven geen
originele archivalia van andere archiefvormers in dit archief; gedeponeerde archieven geen
opmerkingen geen
INHOUD
structuur archief onbekend
structuur toegang A. Stukken van algemene aard
B. Stukken van bijzondere aard
bijlagen bij de toegang geen
statistische gegevens minuten van tabellen ten behoeve van de statistiek van het armwezen, 1883-1919 (inv.nr. 221)
statistieken van de armenzorg, 1949-1961 (inv.nrs. 131-138)
statistieken van de onderstand Krommeniedijk, 1931-1942, 1944-1956 (inv.nr. 254).
inhoud overig reglement op de diaconie-administratie, z.j. (inv.nr. 137)
synodaal reglement voor de diaconieen der Ned. Hervormde kerk, 1857 (inv.nr. 136)
plaatselijke reglement op de benoeming van ouderlingen en diakenen, 1867 (inv.nr. 7)
overzicht van het maandelijks werk bij de zittingen van de diakenen, z.j. (inv.nr. 137)
register van onroerende goederen der diaconie, 1909-1936 (inv.nr. 218)
stukken over exploitatie van kerkland, 1902-1911 (inv.nr. 217).
verwijzingen naar wetten, maatregelen en/of de uitvoering daarvan Armenwet (1912)
Algemene Bijstandswet (1963).
verwijzing naar andere archiefvormers
geen
geografische verwijzingen lokaal
internationaal niet van toepassing
opmerkingen geen