Databank sport

 
English | Nederlands

Christelijke Korfbalbond in Nederland (C.K.B.)

Naam Christelijke Korfbalbond in Nederland (C.K.B.)
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum 22 april 1920 (oprichting)
Einddatum 1973 (opheffing)
Koninklijk Besluit 27 februari 1922 no. 67; 28 maart 1933 no. 45
Doelstelling

Het bevorderen van de beoefening der korfbalsport in Christelijke kringen in Nederland, mede als een middel voor lichamelijke ontwikkeling (1922).

Werkzaam te zijn in het belang van de korfbalvereenigingen, aangesloten bij den Christelijken Korfbalbond in Nederland (1933).

Werkingsgebied Landelijk
Soort sport Korfbal
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Officieel orgaan
  • Christelijk Sportblad voor Nederland. Weekblad, gewijd aan de belangen der lichamelijke oefening
    1924-1925
  • Lichaamsoefening. Uitgave van de Christelijke organisaties voor lichamelijke oefening.
    1925
Verantwoording gegevens

Bijvoegsel Staatscourant 5-6 mei 1922 no. 88 (KB; no. 769; afkorting; oprichting en zetel).

Bijvoegsel Staatscourant 19-20 mei 1933 no. 98 (KB; no. 338; nieuwe statuten bij verlenging).

Opmerkingen

De C.K.B. had als grondslag "de Heilige Schrift, welke hij erkent te zijn Gods onfeilbaar Woord."

In de statuten van 1922 werd in art. 6 bepaald: "Tot den bond kunnen slechts toetreden rechtspersoonlijkheid bezittende vereenigingen, die instemmen met grondslag en doel van den bond." Dit was in de versie van 1933 aangepast tot "leden der vereeniging zijn zij, die door het bestuur als zoodanig zijn erkend en hun instemming met de statuten hebben betuigd, speciaal met de artt. 2 en 3." (= grondslag en doel).

De C.K.B. werd in de statuten van 1933 als vereniging aangegaan voor 29 jaar vanaf de oprichting "zijnde 26 November 1932".