Databank sport

 
English | Nederlands

Nederlandsche Christelijke Voetbal Bond

Naam Nederlandsche Christelijke Voetbal Bond
Plaats Amsterdam
Provincie Noord-Holland
Begindatum juni 1919 (oprichting)
Einddatum 10 juli 1926 (opheffing)
Werkingsgebied Lokaal
Soort sport Voetbal
Speeldag Alleen zaterdag
Levensbeschouwing Protestants-christelijk
Verantwoording gegevens

Algemeen sportblad 22 juli 1926, p. 2 (historie en ontbinding).

Opmerkingen

De A.V. van de Nederl. Chr. V.B. heeft besloten door de N.V.B. en A.V.B. geroyeerde spelers te verbieden aan zijn competities deel te nemen; Sportkroniek 8 okt. 1923, p. 1432.

 

De Ned. Chr. Voetbal Bond telde bij ontbinding 5 clubs, afkomstig uit Amsterdam, Hilversum en Zaandam; Algemeen sportblad 22 juli 1926, p. 2.

 

Algemeen sportblad 11e jaargang vanaf nr. 1 van  6 mei 1926.

 

2 (22 juli 1926)

Het einde van een Christelijke Voetbalbond. Men schrijft aan de “Standaard” (anti-revolutionair): Zaterdag 10 juli is in gebouw Parkzicht te Amsterdam de laatste algemeene vergadering gehouden van de Ned. Christ. Voetbal Bond, welke in juni 1919 te Amsterdam was opgericht. Vele jaren was deze bond al sukkelende. De eene maal was er te weinig organisatie, een ander maal waren er te zwakke vereenigingen, omdat ze in onze kringen te weinig sympathie ondervonden, tot ten laatste het aantal vereenigingen zoo geslonken was, dat er te weinig overbleven om een voetbalcompetitie te kunnen vormen. Op de laatste vergadering waren 5 vereenigingen vertegenwoordigd, waarvan er slechts 3 waren die indien mogelijk nog wilden doorzetten tot behoud van de NCVB. Na breedvoerige besprekingen echter en nadat gebleken was, dat het bondsbestuur reeds alles gedaan had om de bond te behouden, besloot men tot liquidatie over te gaan.

Zoo is het werk van 7 jaren van deze bond op welhaast niets uitgeloopen en rijst de vraag of ’t wel mogelijk is, onder onze Christen-menschen genoeg belangstelling te wekken voor Chr. sportbeoefening. In de vergadering bleek, dat men wel roept in verschillende kringen en op congressen dat Christen jonge menschen zich moeten organiseeren in Chr. sportvereengingen, maar wanneer om daadwerkelijke steun wordt gevraagd is gebleken, dat de sympathie niet groot is. De bestaande Chr. sportvereenigingen zijn te zwak dan dat zij op eigen benen kunnen staan. ’t Huidige bondsbestuur is tot liquidatiecommissie benoemd, dat de loopende zaken zal afwikkelen.

(Men verwarre deze bond niet met de in het voorjaar te Utrecht opgerichte NCVB, die een meer landelijk karakter draagt. Bij de thans ontbonden organisatie waren vereenigingen uit Amsterdam, Hilversum en Zaandam aangesloten).