Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot

 
English | Nederlands

Aantekeningen op 13 oktober 1636

ZITTING A

Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 17 september tot 16 oktober 1636.

Maandag 13 oktober 1636 voor- en nanoen

258. M. Zijn geleesen een groote quantiteyt requesten van cleynen importantie, daerinne nae gelegentheyt gedisponeert is, nyet waerdigh omme notitie van gehouden te worden.

259. M. Noch zijn geleesen de resolutiën verleeden weecke genomen, die daermeede gehouden werden voor geresumeert ende gearresteert.

260. P. Is gelesen een brieff van Sijn Ex.cie den 10en dito uyt het leger tot Sprangh versoeckende dat het regement van de baron van Charnacé mach worden getracteert volgende tractaet met Sijn Ma.t gemaeckt, als 't regement van de maerschal de Cattelion ende sulcx bij repartitie op dese provincie betaelt.

Veele leeden sijnde absent is nae deliberatie verstaen 'tselve in de volle vergaderinge bij resomptie in naerder deliberatie te leggen.

261. P. Gelesen wesende een advijs van 't Hoff in date den 2en october op de requeste van Claes Huygensz. ende Janneken Michiels dat men haer versoeck omme seeckere goederen, subject fijdeï-commis, te mogen vercoopen, mits dat de portie van huysen, daervan de successeurs noch leeven, op 't gemenelant sullen werden gestelt, blijvende van gelijcke naeteure subject. Is verstaen fiat vercoopen in conformité van 't voorss. advijs van 't Hoff.

262. P. Daniël Smeck, pachter van verscheyden middelen tot Gorcum, versoeckt seecker restant van 640 gulden te mogen betalen op 3 halff jaren tot vergoedinge van sijn ruïne. Is affgeslagen als ongefondeert.

263. P. Schout ende schepenen van Werckendam clagende over de beswaernis van 't redres generael van de verpondinge, met versoeck te mogen gestaen met 500 gulden als vanouts, totdat op haer redenen van doleantie bij Sijn Ex.cie off andersints sal wesen gedisponeert. Is om de consequentie geëxcuseert.

264. P. Cornelis Jans Groen, pachter van de haring ende gesouten vis tot Amsterdam, versoeckende voor sijn geleden schade van 2.100 gulden die hij noch schuldich is door de swaricheyt voorleden jaer onder de buysen ontstaen, ende dat de haring nu soo laet bij gecomen is ende andersints, te hebben atterminatie. Is affgeslagen.

265. P. De pachters ende medestanders van de gebrande wijnen over Hollant ende West-Vrieslant ingegaen Ia april 1624 voor 53.500 gulden behalven 't rantsoen, daeraen groot verlies gehadt door non-prestatie van de ordonnantiën ten plattenlande ende onder de uytslijters, sijn noch schuldich 1.190 gulden. Versoecken daervan remissie. Is mede affgeslagen.

266. P. Willem Salm, pachter van verscheyden middelen, noch schuldich aen ontfanger tot Delft 1.300 gulden, versoeckt 'tselve gestelt te mogen werden voor quaet restant tot sijne beter fortuyne.

Is verstaen dat de heeren Gecommitteerde Raden hierop sullen hooren den ontfanger ende dienen van advijs.

267. P. De ontfanger Bijlewerff van Rotterdam advijserende op de requeste van Aechgen Arians, weduwe Jacob Claes Swart, noch schuldich 1.200 gulden, dat haer man voor bootsman nae Oostindien is, op wiens gagie dat de vrou aen 't lant presenteert niet veel staets is te maecken ende heeft anders niet als voor desen geadvijseert. Is verstaen dat se haer mans gagie sal verbinden ende dan van 't stellen der voorgaende cautie ontslagen sijn.

268. P. De heeren Gecommitteerde Raden advijseerende op de requeste van Maritgen Heyndricx, haer man geweest sijnde pachter als hiervooren breeder gemelt, dat men haer wel soude toestaen haer huys ten overstaen van de ontfanger te mogen vercoopen, mits dat de penningen daervan procederende sullen comen voor 't lant in minderinge van haer restant van 2.300 gulden, in plaets van te stellen cautie.

Is goedtgevonden dat se haer huys aen de meestbiedende in voegen als vooren sal vercopen ende de penningen aen 't lant comen in minderinge van haer achterwesen.

269. P. Kerckmeesteren van Oostzanen ende van de capelle van Saerdam questie hebbende tegen die van de Rijp cum sociis, versoecken dat haer partijen alsnoch mogen werden geordonneert hare stucken onder Haer Ed. Groot Mo. te leveren op peyne van versteck ende dat recht gedaen sal werden op 'tgene blijcken sal. Fiat als versocht 14 dagen nae de insinuatie op peyne etc.

270. P. Ariaen Stevensz., pachter van de bieren tot Worcum, omme ontslaginge van de eedt ende te mogen composeeren ten meesten proffijte, 'twelck als strijdich tegen de ordonnantiën is geëxcuseert.

271. P. Albrecht Araensz., pachter van de turff tot Amsterdam anno 1625, clagende over sijn groote schade van 28.000 pond door den inbraeck ende overlast van water, noch schuldich 14.000 Æ’, versoeckt bij uytcoop boven sijn huys te mogen betalen ende van de reste remissie. Is verstaen dat hij sijn voorgaende appoinctement sal voldoen.

272. P. Pieter Cornelisz. de Haen, pachter van verscheyden middelen in diversche steden van 't Suytquartier, clagende over sijn groot verlies, in sonderheyt door de contagieuse sieckte binnen Leyden noch schuldich 12.000 £. Versoeckt te mogen verstaen met 1.000 £ 's jaers ende daerbeneffens den interest van dien tegen den penning XVI, 'twelck geëxcuseert ende affgeslagen is.

273. P. Gijsbrecht Heymans tot Gorcum noch schuldich 267 £ over de pacht van 't beestiael, versoeckt atterminatie van 4 jaeren ter saecke van haer mans pacht, 'twelck is geaccordeert.

274. P. Willem Cunia van Amsterdam is op 't versoeck van hem gesien ‘t advijs van de magistraet aldaer vergunt seureté du corps voor 6 maenden.

275. P. Is gelesen een brieff van Billerbeeck uyt Ceulen den 8en october, mentie maeckende van de dagelijckse vergaderinge tot Reegensburch; dat de groote preparatiën aldaer worden gemaeckt tot den handel van vreede; dat den bischop van Wirtsburg binnen 3 weecken daer sal sijn.

276. P. De Gecommitteerde Raden advijserende op de requeste van Ooltgesplaet dat men haer soude mogen accordeeren continuatie van octroy voor drie jaren van op elcke aem Rijnse off Spaense wijnen te mogen heffen 6 gulden, op een oxhooft Franse wijn 5 gulden ende op een ton dick bier tot laste van de tappers 2 gulden, minder off meerder maete nae advenant tot verval van hare oncosten, daermede de leeden haer hebben geconformeert.

277. P. Gecommitteerde Raden noch advijserende op de requeste van de gemeene seepsieders tot Rotterdam omme den impost te mogen hebben bij compositie off redemptie, dat men 'tselve behoren aff te slaen om den impost bij verpachtinge te beneficeren, daermede de leeden haer oock hebben geconformeert.

278. P. M.r Jacob Verwey, getrout hebbende de weduwe van m.r Pieter Beckenburch, gewesene historischrijver van Selant etc., versoeckt authorisatie op m.r Maerten van Egmont, advocaet tot Leyden, omme de halft van seecker huys te mogen opdragen.

Daerop gehoort 't naerder mondeling bericht van de pensionaris van Leyden, is 't versoeck geaccordeert.

279. P. De regenten van Out-Beijerlant versoecken continuatie van octroy voor 10 jaren omme te mogen heffen op een ton van 3 gulden bier ende daerboven tot laste van de tappers 24 sts., tot laste van de burgers 4 sts. ende van meuselaer 3 sts., op yeder hoet van alle plat- off rontsaet 2 sts. ende daerenboven van de thiende 400 £ 's jaers tot verval van hare lasten, die 6.200 £ bedragen noch ten achteren staende.

De 400 gulden te trecken uyt de tiende is geëxcuseert ende op de reste verstaen te hooren 't advijs van de heeren Gecommitteerde Raden.

280. P. Jaques Braem, pachter van verscheyden middelen tot Dordrecht, versoeckende met 1/6 van 't achterstallich restant voor sijn aenpaert te mogen gestaen. Is goedtgevonden hierop te hooren 't advijs van de heeren Gecommitteerde Raden.

281.P. De resolutiën van de voorleden weeck bij de heer raetpensionaris ingestelt ende gelesen wesende, sijn daermede gehouden voor geresumeert ende gearresteert.