Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot

 
English | Nederlands

Aantekeningen op 15 oktober 1636

ZITTING A

Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 17 september tot 16 oktober 1636.

Woensdag 15 oktober 1636 voor- en nanoen

297. M. Is wederomme voorgebracht de aggreatie van 't Fransse tractaet lestelijcken geconcludeert ende vanweegen de heeren Committeerde Raden ten hooghsten gerecommandeert, opdat men nyet alleen het vordeel daerin steekende soude mogen genyeten om daeruyt te betaelen de troepen van Charnacé ende andere, maer voornaemelijcken opdatte logijs- ende gasthuysgelden daeruyt sullen mogen werden voldaen, die verscheyden leeden aen den 200en penning sijn costende, sulcx datte heeren Committeerde Raden in plaetse van gelt met reeckeningen werden betaelt, ende overal met ijdele handen blijven sitten.

Waerop gedelibereert zijnde, worde bij de heeren van Haerlem 'tzelve als schadelijck geëxcuseert. Leyden wilde alvoren beghrootinge hebben van de oncosten die van dit subsidie souden moeten werden gedefalcqueert. Amsterdam, Alckmaer ende wij wilden de leste clausule, weesende confirmatoir van 't voorghaende tractaet bij haer nyet geconsenteert, geroieert hebben, de reste connende toestaen. D'andere leeden conden het tractaet als 't leyt aggreëren, sodat eyntelijcken geresolveert is dattet zelve tractaet gehouden wordt voor geaggreërt, behoudens dat in de notulen aengeteykent sullen worden de verclaeringen bij de leeden gedaen tot haere descharge, ende dat deese resolutie ter Generaliteyt zal werden ingebracht.

P. De heer raetpensionaris Cats heeft wederom voorgedragen de perplecxiteyt daerinne de heeren Gecommitteerde Raden sich bevinden bij gebreck van gelt aen alle canten, daeromme sij seer werden aengeloopen, 'twelck eenichsints soude hebben gesesseert bijaldien het tractaet van Charnacé, daeruyt de merckelijcke somme van penningen staet te verwachten, ware geratificeert, daerop eenige leeden alsnoch swaricheyt hebben gemaeckt, die oversulcx versocht werden eyntelijcken haer met d'andere te willen voegen opdat men de vrucht daervan genieten mach.

Is eyntelijcken geconcludeert ter Generaliteyt de ratificatie wegen dese provintie toe te staen, mits dat hier in de notule sal werden aengeschreven 'tgene bij sommige leeden ter contrarie volgende haer last is verclaert, soo op de leste clausule van voorgaende tractaet als andersints, omme te dienen als nae behooren tot haer decharge.

298. P. Voorts waeruyt ende in wat voegen de extraordinaris troupen, daeronder mede begrijpende de regemente van de baron van Charnacé, voortaen betaelt sullen werden, gemerckt de clachten aen alle canten soo groot sijn dat de heeren Gecommitteerde Raden qualijck weeten hoe d'selve langer aff te setten, daeruyt dan groote swaricheyt te beduchten staet.

Is goedtgevonden de deliberatie hierop uyt te stellen tot morgen, als wanneer de heeren Gecommitteerde Raden op de saecke van de solliciteurs ende andersints bericht sullen doen, omme dan geresolveert te werden nae behooren.

299. P. Gelijck mede de mijnneurs van 't landt met haer compagnie seer clagen over wanbetalinge, als 3 maenden ten achteren staende, ende niet langer connende haer dienst doen, tensij daerop ordre worde gestelt, off sullen in confusie moeten vallen.

300. M. Geresumeert weesende 't versoeck van de vrouwe van Souburch, vrouwe van Stoutenburch, versoeckende een nyeuwe acte van de ghiffte van de halve mobilen van haer man aen haer om de goede diensten van haer grootvader, de heer van Aldegonde, bij deese vergaderinge gedaen, ende alsso uytte confiscatie ontslaeghen om haer daermede te behelpen in zeecker proces tot Brussel tegens haer geïnstitueert, hadden weynigh leeden memorie van deese concessie, de resolutie daervan in de registers meede nyet connende gevonden worden, sodat goedgevonden is deese zaecke uyt te stellen ende de suppliante te belasten daervan acte te exhiberen, off datte leeden hierentussen uyt de notulen haer memorie naerder sullen mogen vervarsschen.

P. De vrou van Soeburch versoeckende alsnoch acte daerbij blijcke dat haer de halft van de meubelen, over het delict van haer man Stoutenburch geconfisqueert, sijn gegeven ter saecke van haer saliger vaders getrouwe diensten, omme haer mette voorss. acte in 't proces tot Bruysel, haer over de gemelte Stoutenburchs schulden aldaer aengedaen, tot 63.000 £ te mogen behelpen, gemerckt sij voor 't gewijsde heeft seecker moeten doen, gelijck hiervooren mede gemelt.

Is verstaen dat alvooren naerder moet blijcken wat voor desen daerin is gedaen, derhalven de leeden haer memorie oock connen vervarschen off notule naesien, omme dan naerder hierop gedisponeert te werden, gemerckt de heer secretaris Van der Wolff verclaert daervan geen notitie noch resolutie te vinden.

301. M. Meede geresumeert weesende 't versoeck van de 5 vroulijns van Portugael omme in haere necessiteyt te moghen genyeten continuatie van het pensioen van saliger moeder, te weeten 2.500 £ 's jaers, ende daerbeneffens te genyeten vrijheyt van de middelen van consumtie in toecomende ende dat oock de vervallen imposten haer moghten worden goedtgedaen.

Worde nae deliberatie de 2 leste leeden van ’t versoeck, als weesende contrarie de resolutie affgeslaegen. Dan belanghende 't 1e lidt eenige leeden inclinatie bethoonenden, andere daervan willende rapporteren, is goedtgevonden de zaecke uyt te stellen totte naeste vergaderinge, ten eynde alsdan de leeden daerop gelast gelieven te comen.

P. De 5 jongste vroulings van Poortugael bij resomptie weder voortgebracht sijn haer versoeck omme te mogen hebben de 2.500 gulden lijffpensioen bij haer moeder saliger uyt gratie toegevoecht, bij continuatie op haer vijffen over grootvaders ende conings saliger getrouwe diensten bij alle de andere provintiën eenpaerlijcken toegestaen, ende daerenboven vrijdom van de gemene middelen tot Delft voor haer consumptie, tenminsten van de tijt die al verstreecken is, gemerckt haer 'tselve anders al te beswaerlijcken soude vallen, gelijck hiervooren oock verhaelt.

't Versoeck van de 2.500 gulden is in bedencken gehouden omme mette principalen te communiceeren ende ter naester daerop gelast te comen, de reste van de imposten is om de consequentie geëxcuseert.

302. M. Op het 5e point om de brandewijnen te reguleren tot zeecker getal van stoopen werde alsnoch de naerder lijste ende beghrootinge van de heeren Committeerde Raden affgewacht.

P. Bij de resomptie in deliberatie sijnde geleyt het 5e poinct van de beschrijvinge omme den impost van de brandewijnen te reguleeren op seeckere stoopen die de tappers off slijters souden moeten verantwoorden, gelijck in regard van de bieren geschiet, is alsnoch verstaen dat de heeren Gecommitteerde Raden sullen werden versocht als voor desen een lijste op de slijters te willen instellen ende overgeven, om dan naerder geresolveert te werden.

303. M. Op het 6e point om 100.000 £ te vinden opte goude ende zijde laeckenen opten voet van den 200en penning, persisteerden de leeden bij voorghaende difficulteyten van ellengelt, pondtgelt, verdubbelinge, weynige tot deesen voorslagh connende verstaen, sodat geen resolutie op gevallen is.

P. Gelijck mede het VIe poinct van de beschrijvinge omme over den impost van de goude ende sijde laeckenen te vinden 100.000 gulden nae proportie van de 200e penning.

De leeden sijnde soo divers van opinie dat daerop geen staet en was te maecken, eenige instantie doende opte elle- off pontgelt, andere soo 't leyt consenterende, is in resomptie gelaten.

304. Vervallen.

305. M. Die van Delfft proponerende uyt haeren commandeur … verleeden saterdagh uyt diep water vandaen geghaen, verstaen [te hebben] datte Engelssen met 9 scheepen aldaer aengecomen zijn ende den commandeur in haer schip ontbooden hebben, hem affeysschende betalinge van een gulden per last van alle buyssen onder zijn commando weesende, ende die tevooren noch geweest zijn ende nyet en hebben betaelt, tevreden zijnde daervan door de vergaderinge naerder openinge te doen. Dan is 'tzelve onnoodigh geacht ende goedgevonden de deliberatie op desen uyt te stellen totte overcompste van den heere Joachimi.

P. De heeren van Delft hebben voorgedragen dat weder 9 Engelsche scheepen haer op saterdach lestleden onder de buysen hebben verthoont, den commandeur aen boort ontbooden ende een gulden van yeder last haring [geeyscht], soo van de buysen die nu opte neringe sijn als die voor desen niet betaelt en hebben.

Is goedtgevonden hierop aff te wachten de coompste van de heer ambassadeur Joachimi off desselffs schrijven, om daernae te resolveeren sulcx bevonden sal werden den oirbaer te vereyschen.

306. M. Geleesen wesende 't advijs van de heeren Committeerde Raden van 't Noorderquartier opte ongeleegentheyt tot Rijp tusschen de regenten ontstaen ende dat om alle onheylen ende ondienst van den lande voor te comen ordre diende gestelt dat d'zelve questiën, die eens gecompromitteert, doch naemaels deur overlijden van een van de arbiters weeder in verwijderinge zijn gecomen, de [eene] zijde van partijen alsnu t'onvreeden zijnde om 't compromis te voldoen, op 't alderspoedichste souden mogen werden geslist ende bijgeleyt bij deesen off den extraordinairen wegh, daerbij alle vorder appellatiën ende revisiën souden mogen werden affgesneden.

Is nae deliberatie verstaen dat dit advijs gestelt sal worden in handen van 't Hoff om uytte zelve te verstaen off men partijen nyet en soude connen bewilligen dat zij moghten toestaen dat de plano bij Haer E. recht mocht werden gedaen met affsnijdinge van alle vorder provisiën ende wat voorslaegen daertoe souden connen worden gedaen, om alsdan naerder in te resolveren.

P. Op de missive van de heeren Gecommitteerde Raden van het Noorderquartier, voor desen in de vergaderinge gelesen, omme doch provisionele ordre te willen stellen op de regieringe van de Rijp tusschen de vroetschap ter eenre ende schepenen ter andere sijden, opdat quaders mach werden verhoet, is goedtgevonden dat daerover geschreven sal werden aen 't Hoff dat se parthijen sullen willen hooren ende deselve bewegen, is 't doenlijcken, dat se de saecke aen haer als gedelegeerde rechters submitteren omme de plane ende sonder appel finalick te decideeren ende Haer Ed. Mo. daervan bericht doen.

307. M. Noch zijn geleesen verscheyden requesten daerinne nae geleegentheyt geresolveert is, andere aen advijs gestelt zijnde naederhant sullen dienen.

308. P. Dirck Pijl, waert in 't Schilt van Vranckrijck tot Rotterdam, versoeckt voldoeninge van 395 gulden ter saecke van verteerde costen ende anders, t' sijnen huyse bij de ambassadeur S.t Chaumont van Vranckrijck op sijn vertreck schuldich gebleven, daervan de Raet van State ordonnantie heeft gepasseert op den ontfanger-generael Doublet, daeraen hij geen betalinge can verwerven. Versoeckt hetselve van dese provintie, 'twelck alhier is geëxcuseert ende affgewesen op de andere provintiën tot laste van de Generaliteyt.

309. P. Op 't versoeck van de eygenaers van de landen van de Noortpolder annecx Ooltgesplaet, gehoort wesende 't advijs van de heeren Gecommitteerde Raden, dat men haer om de redenen in de requeste gemelt souden mogen toestaen vrijdom van de verpondinge voor 10 jaren, maer de reste van de gemene middelen affslaen, hebben de leeden haer mede geconformeert.

310. P. Gelijck mede op 't advijs van de heeren Gecommitteerde Raden die van Out-Beijerlandt is toegestaen continuatie van octroy op den ouden voet voor 8 jaeren, breeder bij haer requeste hiervooren gemelt.

311. P. Jan Arentsz. cum sociis, alle burgers van Rotterdam, te kennen gevende dat sijluyden in dienste van de lande sijnde geweest onder de Admiraliteyt van Rotterdam, ter saecke dat sij wat te hart tegen Pouwels van der Nieustadt gesproocken hebben, sijn gebannen op de galay, eenige 20, andere 10, andere 6 jaren, daer sij alreede een jaer geseeten hebben, versoeckende daervan ontslagen te mogen werden omme de landen wederom als getrouwe ondersaeten dienst te mogen doen, 'twelck geëxcuseert ende affgeslagen is.

312. P. Aeffgen Schepmans, weduwe wijlen Hessel Brouwer, met hare 2 soonen versoeckt seecker huys tot Amsterdam staende, subject fijdeï-commis, te mogen coopen ende van de penningen haer schulden, daer sij in vervallen is, te mogen employeeren. Is gesonden aen 't Hoff omme te examineeren ende dienen van advijs.

313. P. Joffvrou Machtelt van Buchel, out 70 jaren, is op haer versoeck toegestaen continuatie omme de 200 gulden jaerlijcx te vooren met haer saliger moeder op 't comptoir van de ontfanger Mierop genoten, voortaen haer leven lang gedeurende te ontfangen als sijn[de] lam aen handen ende voeten, oock gebreckelijcken aen 't gesicht.

314. P. Op de questie tusschen de heer van Lis ende classe van Rijnlant noopende 't beroepen van een predicant, daerop de gemelte classe onlangs een remonstrantie overgelevert hebbende geordonneert sijn dobbelt te geven aen de heer voornoempt, omme binnen 14 dagen daertegen te mogen seggen, is verstaen dat se 'tselve alsnoch sullen stellen in handen van de heer ten fine als vooren off aen sijn officier, hier sijnde.

315. P. Ariaen Jacobsz. Vinckeveen, timmerman tot Rotterdam, van de voldoeninge van 2.500 £ over arbeytsloon hem van 't lant competerende, omme sijn saecke te mogen redderen, gemerckt hij t'enemael in ongelegentheyt is gebracht, is hier geëxcuseert ende affgewesen opde Generaliteyt wiens schult het is, omme dese provintie niet te engageren.

316. P. Burgemeesteren van Oostzanen versoeckende approbatie van seecker regelement bij haer cum sociis gemaeckt over de calverlanden, anders Halenbroeck, groot 185 morgen, omme deselve te doen regieren met keuren ende schouwen, verkiesen ende verandering van dijckgraeff ende heemraden volgens deselve ordre, met last op een yeder sich daernae te reguleeren, is gesonden aen 't Hoff om advijs.