Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot

 
English | Nederlands

Aantekeningen op 16 oktober 1636

ZITTING A

Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 17 september tot 16 oktober 1636.

Donderdag 16 oktober 1636 voor- en nanoen

317. M. De heeren Committeerde Raden binnenstaende leeverden over staet van de restanten van de 200en penning ende de leste negotiatiën, verclaerende belangende den 200en penning, dewijl eenige quoyeren noch nyet overgesonden zijn, dat zij daerom den staet gemaeckt hebben naedatten lesten 200en penning voor deesen heefft uytgebracht, te weeten tegens 1.043.400 £, daerop dat bij de steeden van 't Suyderquartier volgens haere specificatiën opgebracht was een somme van 539.902 £, sodat aen 'tzelve middel, so de jegenwoordige quoyeren so veele sullen connen opbrenghen als de lest voorghaende, noch soude resteren stijff 502.000 £.

Belanghende de defecten van de leste negotiatie van 1.200.000 ende 1.500.000 £ dat volgens haere specificatie daervan gemaeckt ende overgeleevert, daerop noch te cort quaem in 't geheel van 1.192.266 ende dat die van 't Noorderquartier daerinne defectueus waeren in beyde negotiatiën t'saemen 499.500 £ stijff; dat deese restanten suyver bij haer genomen waeren sonder eenigh verlies offte afftreck van oncosten van tractamenten ende anders van gebreck op de quoyeren vallende, ende meede sonder reguard van de onvermogentheyt der comptoiren, dat effenwel merckelijcken ontschieten zal; dat zij hiertegens belast waeren te moeten betaelen opte maent van leeninge comptant 150.000 £ aen de extraordinaris troepen in 't gemeen op reekeninge van haer affterstallen van 't jaer 1635; ƒ 180.000 £ aen de claeghende extraordinaris capiteynen in Den Hage, een maent bedraeghende 40.000 £; aen de Admiraliteyten van Rotterdam 17.000 £ ende aen den ontfanger-generael Doublet 13 maenden aen zijn ordinair ten affteren zijnde op reekeninge tenmintsten 22.000 £ tot betaelinge van de interessen ende mainctenement van 't credijt, t'samen bedraeghende ƒ 409.000 £; dat zij hierenboven noch bij resolutie belast waeren om te betaelen aen de leveriers in voldoeninge van haer weederhelffte 56.000 £; aen de Groote Visscherije voor de vergheeven post tot uytrustinge van de drye 's landts groote oorloghscheepen de resterende helffte van 47.000 £; noch voor de Cleyne Visscherije 19.000 £; ende dat alsdan boven deese schulden noch onbetaelt blijven alle de leegerlasten, tractamenten, pensioenen, Admiraliteyten, scheep- ende wagenvrachten, leverantiën van ammunitie van oorloge, extraordinaris troepen mettet regiment van Charnacé, provisiën van de frontieren, besteedinge ende reparatie van fortificatiën ende allerhande lasten meer buyten de drye staten van oorloge in de petitie van den Raedt beghreepen, sodat zij nyet weeten hoe haer te draeghen off sij de luyden ordonnantiën sullen gheeven op comptoiren die genochsaem geslooten zijn, jae zelffs subsidie van doen hebben, dan off sij de ordonnantiën sullen weygeren, versoeckende ten eenen off ten anderen gelast te mogen werden, ende alsso sonder ghelt geen van deese zaecken te rechten is, ende dat nyet alleen de extraordinaris troepen leggende in de frontieren te Weesel ende daerontrent onbetaelt blijvende d'een off d'ander swaricheyt dreygen door de nabijheyt van de keysersse daerontrent nevens de landgraeffe van Hessen grasserende, maer dat oock uytte wanbetaelinge van de ordinaris gerepartieerde militie, daertoe verscheyden comptoiren oock nyet bestant sijn, noch meerder confusie ende swaricheyt te verwachten is.

So versochten dezelve heeren dat toch deese restanten ende defecten haer bij de leden promptelijcken in handen souden mogen worden gestelt, ende daerbeneffens ingewillight sodanige middelen als tottet draeghen van de geallegeerde lasten noodigh is om de zaecken ghaende te mogen houden ende haer ampt met ijver te moghen waerneemen, ende bij faulte van sulcx protesteren expresselijcken alles gedaen te hebben 'tgunt is van haer debvoir ende onschuldigh te willen zijn in de onheylen die door 't nonchaleren ende verwaerloosen van haere trouwe aenmaeningen souden mogen ontstaen.

Hierop gedelibereert weesende, te weeten wat remedie te vinden tot furnissement van deese restanten ende consent van eenige prompte middelen, mitsgaders waeruyt de extraordinaris troepen ende de compagniën van de mineurs, die meede ten hooghsten claeghen, soude connen voldoen ende eyntelijcken wat somme de heeren Committeerde Raeden nae 't scheyden te versorgen, is nae verscheyden resumptiën eyntelijcken geconcludeert de heeren Committeerde Raeden voor haere trouwe aenmaeninge te bedancken ende dat voorts de respective leeden ijder in den sijnen sullen aenneemen, gelijck zij aenneemen bij deese, alle trouwe debvoiren ende uyterste neersticheyt aen te wenden dat haer principalen willen instaen ende promptelijcken innen alle de restanten van de 200en penning ende lest geconsenteerde negotiatiën ende anticipatiën van 1.200.000 ende 1.500.000 £ respective, beneffens alle oude restanten van vorige extraordinaris consenten, soveel daer noch mogen zijn, ende dezelve de heeren Committeerde Raeden alhier in handen doen stellen, offte anderssints dat tegens de ontfangers geprocedeert zal worden in conformité van de leste resolutie van de Ien augusti lestleeden; dan alsso hieruyt geen genochsaeme satisfactie aen de meest dringende schulden can worden gedaen, dat dezelve leeden meede al haer debvoiren sullen doen dat daerenboven noch in een negotiatie van ½ millioen magh worden geconsenteert ende 'tzelve consent metten eersten inschrijven opdat oock tottet furnissement prompte ordeningh werden gestelt.

Dan dewijl dezelve Committeerde Raden meede zeer claeghen over dit quartier van de nyeuwicheden bij haer gepleeght mettet senden van de penningen in 't leegher in plaetse van aen haer, ende mette ordinaris repartieerde compagniën te betaelen uytte genegotieerde penningen ende haer te onthouden, in plaetse dat die in haer handen gebracht ende daeruyt de extraordinaris lasten behooren betaelt te worden ende oock aen geaffecteert zijn, verclaerden de leeden van 't Noorderquartier dat zij van de zaecke onbewust waeren; datte heeren Committeerde Raden van 't quartier wel reeden souden gheeven van haer debvoiren ende alsdan wel bevonden werden dat men over haer restanten als onbehoorlijck ende vergeeffs claeghden. Is effenwel meede verstaen dezelve aen te schrijven omme te willen volghen den ouden voet ende geen nyeuwicheden te pleeghen, daeruyt meerder confusie soude connen ontstaen, maer de restanten op 't spoedighste alhier over te senden opdat de swaricheeden ons nyet t'enemael comen te overvallen, maer dat daeruyt so de extraordinaris troepen als de compagniën mineurs eenigh contentement magh worden ghedaen.

P. De heeren Gecommitteerde Raden binnengecomen sijnde hebben openinge gedaen van de defecten van de steeden in de 200e penning, daervan dat eenige noch geen quoyeren en hebben gelevert, alsmeede in de negotiatiën voor desen geconsenteert, t'samen noch een merckelijcke somme bedragende, over de 1.100.266 ƒ. Item de lasten die daertegen weder te betalen staen ende voorts die uyt de scheepen in 't leeger affgedanckt wordende, alsmede van wagens, treckpaerden ende andersints, daerbij noch sullen comen boven de extraordinaris troupen, die haer dagelijcx seer moeyelijcken vallen om gelt, alsmede dat de ordinaris gerepartieerde militie uyt de comptoiren niet betaelt connen worden, maer compt daeraen tecort ontrent 200.000 £. Daerbij dan, geconsidereert dat de onbetaelde compagniën veel sijn leggende in de frontieren, dat de heer lantgraeff van Hessen sich te Wesel bevint, werwaerts oock de troupen van de keyser connen affsacken, daeruyt dan lichtelijcken groote onheylen souden comen te ontstaen, gelijck Haer Ed. Groot Mo. nae haer groote wijsheyt selffs wel connen oordelen.

Versoecken oversulcx te mogen weeten wat sij voortaen sullen hebben te doen, gemerckt de lasten ontrent 100.000 ƒ meer bedragen als uyt de voorss. defecten, schoon ten vollen gesuvert werdende, sal connen comen; off sij de ordonnantiën volgende de resolutie van de affectatie sullen laeten uytgaen dan niet, ende waer alle de andere betalinge te vinden, omme buyten confusie te mogen blijven, ende ingevalle door mancquement van gelt eenige swaerheyt ontstaet, protesteeren Gecommitteerde Raden voor Godt, voor Haer Ed. Groot Mo. ende de gansche werelt daervan ontschuldich te willen sijn ende dat dese hare verclaringe in de resolutiën mach worden geïnsereert als hebbende aen hare getrouwe vermaninge niet ontbroocken.

Waerop sijnde gedelibereert hebben alle de leeden haer ten hoochsten becommert gevonden over den beswaerlijcke staet van 't landt ende groote schaersheyt van de finantie ende mitsdien aengenomen tehuyscomende alle mogelijcke devoiren bij haer principalen te doen dat de 200e penning spoedelijcken mach werden geïnnet, off anders tegen de ontfangers geprocedeert in conformité van voorgaende resolutie, maer maeckten veel steeden swaricheyt daervoor in te staen, gelijck de heeren Gecommitteerde Raden versochten dat oock alle devoir sal worden gedaen omme de restanten van de negotiatiën te vorderen, ende speciaelijcken bij de heeren Gecommitteerde Raden van het Noorderquartier, die gesecht werden in 't een ende 't ander noch schuldich te sijn 499.000 £, alsmede dat sij rekenschap sullen willen geven waeromme sij de genegotieerde penningen selffs in 't leeger ende niet als voor desen aen de heeren Committeerde Raden gesonden [hebben] volgens 't oude gebruyck; dat voorts de resolutie van de affectatie sal werden vastgehouden, ende op d'andere lasten, soo van de extraordinaris compagniën buyten repartitie sijnde, alsmede van de compagnie mijneurs ende andersints, mede ordonnantiën verleent werden omme de betalinge te doen uyt de voorss. restanten, daerbij de heeren Gecommitteerde Raden dan noch versochten 500.000 £ van nieus te mogen negocieeren, sonder d'welcke sij vreesden dat de confusie soude overvallen, doch veel leeden daertoe niet sijnde gelast, hebben aengenomen favorabel rapport te doen ende de resolutie van haer principalen in te schrijven.

318. M. D'zelve heeren Committeerde Raden meede adviserende wat uytcompste men soude moghen vinden in de zaecke van de solliciteurs ende omme dezelve van haer affterstallige vijff millioenen contentement te doen, seggen voor deesen een voorslagh gedaen te hebben dat men haer drye millioenen in handen soude hebben mogen stellen boven 't ordinaris incomen, daermeede zij hadden gehoopt de militie, so ordinair als extraordinair, ende alle andere zaecken in train ende ordre te houden, doch dat d'zelve is affgeslaeghen, hoewel sij 'tzelve een zeer dienstige zaeke hadden geoordelt te weesen; dat men aen d'ander zijde een resolutie genomen heefft om de solliciteurs van haer affterstal obligatiën te gheeven, die may toecomende souden inghaen ende van die tijdt aff interessen souden genyeten als andere rentheffers van 't landt; dat zij deese resolutie t'eenemael schadelijck oordeelen omdat nae verloop van 'tzelve jaer dezelve solliciteurs haer heele capitael souden mogen opseggen, ende 'tzelve so groot ende important weesende, dat oock andere soude mogen intimideren ende beweegen om haer capitaelen meede op te seggen, daerdeur het heele credijt van 't landt in pericule soude connen werden gestelt.

Meenen daeromme dat beeter weesen soude dat men ordre stelde om de solliciteurs van de ouste ordonnantiën van tijdt te tijdt te betaelen ende dat daertoe eenige bequaeme middelen in[ge]willight ende aen haer soude mogen werden geaffecteert; dat buyten dat zij geen raedt in de zaeke weeten ende protesteren van de onheylen die sullen mogen volghen.

Hierop gedelibereert zijnde conden de Edelen ende eenige leeden als Dordrecht, Delfft ende Rotterdam deesen voorslagh amplecteren, jae worde bij heeren van Rotterdam het geeven van obligatiën t'eenemael gedifficulteert als ruineus voor 't landt.

De heeren van Amsterdam ende 't heele Noorderquartier aen d'ander zijde persisteerden bij de genomen resolutie, wilden de solliciteurs die aengeseyt hebben; belanghende 't opseggen ende afflossen, als dat casus viel, dat men dan daerinne wel naerder soude resolveren. Dan is eyntelijcken geconcludeert de resolutie noch in bedencken te houden tot datte leeden het v[oorslagh] van Committeerde Raeden naerder met haer principalen souden hebben gecommuniceert.

P. De heeren Gecommitteerde Raden hebben voorts ingestelt ende is door de heer raetpensionaris gelesen haer schriftelijcke consideratiën ende advijs op de resolutie van de Ien augusti ende andersints aengaende de solliciteurs omme d'selve met obligatie ende interesse, mey toecomende ingaende, te contenteeren, daerop het 24e poinct van de beschrijvinge oock is slaende. Meynen de heeren Gecommitteerde Raden dat groote swaricheyt soude connen causeeren, gemerckt niet alleen de solliciteurs haer capitalen mette interesse over de 5 millioenen bedragen nae verloop van een jaer plotselijcken souden connen opeyschen, maer soude apparent bij andere oock worden gevolcht ende daermede de finantie ende staet van 't lant in sulcken ongelegentheyt brengen dat men niet soude weten hoe in ordre te blijven. Meynen daeromme beeter te sijn dat nieuwe middelen worden geconsenteert ende die blijven geaffecteert voor de voorss. solliciteurs, die alsdan de outste ordonnantiën eerst ende soo vervolgens souden connen werden voldaen; dat voorts de lasten nootsaeckelijcken sullen moeten werden vermindert ende de oude middelen wel gebeneficeert, off sullen in onvermijdelijcke ruïne ende onderganck van de Staet moeten vervallen, protesteerende wederom daervan ontschuldich te willen sijn als vooren.

Waerop nae deliberatie verstaen ende goedtgevonden is dat de voorige resolutie sal worden gelaten in haer geheel; dat men ondertusschen ter naester vergaderinge sal connen delibereren omme vigoreuse middelen te consenteeren, ende dat de leeden gegeven sal werden copie van de consideratiën ende advijs van de heeren Committeerde Raden omme met haer principalen te mogen communiceren.

319. M. Is geleesen een missive van Zijn Ex.tie van de 14en deses van inhoude [dat] hoewel hem bij brieven van de 7en deeses aengeschreeven was datte resolutie van de affectatie van de militie zijn voortgangh neemen soude ende datte ordonnantiën aen de capiteynen opte respective comptoiren souden werden gedepescheert, dat effenwel nyet alleen van 't regement van Charnacé maer oock van verscheyden andere compagniën op 't comptoir van Mirop, Dordrecht, Delfft, Goude, Gorchem ende andere gerepartieert, meenichvuldige clachten aen hem comen dat geen betaelinge becomen ende dat men haer mitsdien qualijck monstert heefft. Versocht daeromme serieuselijcken dat men doch den gemeene saecke ten besten deese zaecke de handt wil bieden, op[dat] men bij gevolgh de vruchten daervan speuren magh.

Ende is nae deliberatie verstaen datte resolutie van de affectatie alsnoch vast werdt gestelt ende dat men met alle middelen zal arbeyden datte claeghende compagniën, 'tzij uytte comptoiren 'tzij uyt eenige assistentie bij Committeerde Raden aen haer te doen, contentement sal mogen werden gedaen, ende dat sulcx Zijn Ex.tie zal werden gerescribeert.

P. Is voorts gelesen een missive van Sijn Ex.cie den 14en october uyt het leeger tot Sprang versoeckende dat de compagnië[n] alsnoch mogen werden betaelt volgende de resolutie opte affectatie der middelen voor de militie in de 3 staten van oirloge begreepen, ende dat oock op de betalinge van ongerepartieerde ordre mach worden gestelt. Is goedgevonden dat sulcx sal werden gedaen.

320. M. Verscheyden predicanten van de classe van Schielant om de disputen over het transporteren van de kercke van Delffshaven haere tractamenten voor een wijl tijdts gesurcheert geweest zijnde ende haer de zaecke ontslaegen hebbende, versoeckende haer tractament alsnu te moghen genyeten, is nae deliberatie verstaen dat haer een vierendel jaers zal werden gevolght, doch datte reste in bedencken wordt gehouden totdat de heeren van Delfft belanghende de genomen resolutiën volcomen contentement zal weesen gegheeven, als wanneer de heeren Committeerde Raeden geauthoriseert worden haer de vordere verloopen tractamenten mogen doen toecomen sonder eenigh vorder dilay offte vertreck.

321. M. Is meede geresumeert het 22e point van beschrijvinge ten eynde volgens gededuceerde van de heeren Edelen alsnu moght werden geresolveert omme opten naeme van de Staet noch eenige bewindthebbers in de Westindische Compagnie te stellen. Dan de heeren van Dordrecht, Amsterdam, Rotterdam ende andere allegerende datter een contract is dat wederzijden punctuelijcken moet werden ondervolgt ende dat dit stellen van meerder bewinthebbers daerinne nyet [be]dongen is, maer wel de directie die vanweegen de Generaliteyt ende mitsdien meede uyttten naeme van deese provintie, deur gedeputeerden die in de XIXen presideren werdt gepleecht ende geobserveert; datte articulen ende reedenen ter contrariën alleen voor de andere provintiën dienen, die gheen caemers hebben, ende nyet voor deese provintie, ten waere men wilde verstaen dat ijder gerechticht soude sijn om noch meer bewinthebbers te stellen ende dat men also die Compagnie, die 't schaers genoch heefft, met bewinthebbers soude willen chargeren, dat impertinent ende ondienstigh is, in allen gevalle dat uytt die articulen nyet en can worden geïnfereert tot deese zaecke dienende, ten waere deese provintie de novo seecker capitael daerin wilde teyckenen, dat nyet apparent was; dat daerom beeter was dit stuck hierbij te laeten ende geen vergeeffse noch ondienstige moeyten te doen. Meest alle leeden haer daerbij voegende, naemen de Edelen effenwel geen contentement, sustinerende eenige onder haer dat zij de verhooginge van de capitaelen dan meede nyet souden willen toestaen. Dan gerefereert weesende dat sij sulcx nyet conden doen omdattet voluntair was ende de eygenaers 'tzelve doen off laeten conden, is de zaecke daerbij blijven steecken sonder conclusie.

P. Bij resomptie weder in deliberatie geleyt sijnde het XXIIe poinct van de beschrijvinge omme ten aensien van de Compagnie van West-Indiën op de gerechticheyt van de lande naerder te letten mettet stellen van competente bewinthebbers in de voorss. Compagnie van wegens desen Staet in conformité van de redenen ende motijven derhalven ingestelt ende overgesonden onder N.o 5.

Is echter bij de leeden verstaen hierinne geen fondament te sijn, ende mitsdien de saecke te laten bij 't octroy, uytbijsondert de heeren Edelen, die daerop seer insisteerden off anders niet toe en stonden dat de capitalen souden werden verhoocht.

322. Vervallen.

323. M. David de Pres, æconomus van 't Latijnsche Collegie tot Leyden, versoekende verhooginge van 't costgelt van 6 sts. 11 penningen tot op 10 sts. 9 penningen als in 't Fransche Collegie, van ijder hoofft daeghs, off dat hij daer schaede aen soude moeten lijden, worde verstaen dat dit meer als 3.000 £ 's jaers over 40 bursalen soude importeren ende is daeromme nyet geraeden gevonden daerinne te treeden, maer verstaen datte zelve versoeck zal gebraght worden in de naeste poincten van beschrijvinge.

P. Ende weder geresumeert sijnde 't versoeck van de econimus tot Leyden off men hem opslach van costgelt van de beurssalen sal toestaen, off een subsidie geven voor een jaer, is goedtgevonden 'tselve te brengen in de naeste beschrijvinge ende dan meteenen te letten op de consideratiën, voor desen bij D. Festus overgegeven omme de beurssalen te verminderen.

324. M. Opt versochte collecte bij ende vanwegen de arme ende miserabile kercken van Sweebruggen, Hanau ende andere zeecker naerder elucidatie gedaen sijnde van swaricheeden ende extreme armoede ende hongersnoot daerinne die vervallen zijn, ende daerbij versocht dat doch dit versoeck gratieuselijcken moght werden geconsenteert, worde verstaen datte leeden daervan copye soude werden gegeven ende dat een ijder deese zaecke ten besten in den zijnen soude recommanderen.

P. Sijnde binnengegeven door de gedeputeerden van de synoden eenige naerder verclaringe op de subsidie voor die van Zweibrugge, Nassau, Hanau ende andere bedroeffde ende verdrevene gemeenten, in wat voegen de collecte voor deselve versocht geconsenteert werdende, de penningen souden connen werden bestelt ende gedistribueert, te weten nae den voet ende ordre daervan sijnde. Versoecken oversulcx alsnoch de de voorss. collecte door de kercken mach werden toegestaen, off ten minsten door predicanten ende ouderlingen onder de voornaemste leedematen.

De leeden hebben daervan versocht copie omme met haer principalen te mogen communiceren ende aengenomen de saecke favorabelijcken voor te dragen omme d'gemelte bedroeffde gemeenten in haer groote noot te soelageren.

325. M. Is eyntelijcken noch geleesen zeeckeren missive van den Raedt van State notificerende dat zij in de lijste van de scheepen ende haere leghdaeghen eenige merckelijcke veranderinge ten dienste van 't landt hebben gedaen volgens de lijste daervan overgesonden, versoeckende de exemplaeren van dien allomme daer 't behoort uytgesonden te worden, is 'tzelve voor een notificatie aengenomen.

326. M. D'zelve versoeckende dat bij deese provintie moght overgelevert werden staet van de leegherlasten bij haer deesen somer aen scheepen, waegens, treckpaerden ende anders betaelt, om eenige provintiën te mogen contentement doen wattet leeger is costende, worde verstaen de heeren Committeerde Raeden de zaecke te beveelen om die van den Raedt behoorlijcke onderrichtinge te doen.

P. Eyntelijcken sijn gelesen 2 brieven van de heeren Raden van Staten, beyde van den 13en october, bij de eene oversende de naerder lijste ende ordre in ampliatie van de voorgaende bij haer gemaeckt op de scheepsvrachten ende legdagen van deselve, in dienste van 't landt werdende gebruyckt, met versoeck dat die naegecomen ende gepractiseert mach worden ten besten van de gemene sake, ende d'ander omme de oncosten van de legerlasten van jaer tot jaer aen den Raet bij perfecten staet te willen oversenden omme de provintiën des begerende daervan te mogen dienen als nae behooren. Daerop geen deliberatie noch resolutie is gevallen.

327. P. De predicanten onder de classe van Schielant te kennen gevende dat sij nu in 't geheel van de opsicht ende sielsorge van de kercke van Delffshaven sijn ontslagen ende haer des niet meer bemoeyen, versoecken daeromme haer tractement, dat eenige 2/4 andere haest 3/4 jaers uyt crachte van voorgaende resolutie hebben te buyten gestaen, weder te mogen genieten.

Is nae resomptie bij meerder advijsen verstaen dat haer bij provisie sal volgen 1/4 jaers ende de reste uytgestelt worden totdat de heeren van Delft nopende 't effect van voorgaende resolutie sullen hebben contentement, als wanneer de heeren Gecommitteerde Raden d'reste mede sullen laten volgen.

328. P. Willem Cloot te kennen gegeven hebbende dat hij sondach voorleden sijn Ie gebodt heeft gehadt met eenen Catrina Mangenus omme haer tot den houwelijcke staet te begeven, 't is nu sulcx dat hij met Sijn Genade graeff Maurits van Nassau naer West-Indiën sal gaen ende mitsdien sijn geboden niet can affwachten, versoeckt in de Ie predicatie in de kerck alhier te mogen trouwen.

Is verstaen fiat om de gelegentheyt der saecke ditmael dispensatie van de politicque ordonnantie ende te mogen getrout worden, soo daer geen verhinderinge en is, in conformité van 't versoeck.

329. P. Jeremias Govertsz. Sieleman cum sociis als erffgenamen van Cornelis Claesz. Spongs te kennen gevende dat de gemelte Spongs vergunt is geweest brieven van legittimatie over sijne onechte kinderen, ende gedisponeert heeft van sijn goederen ende dat de voochden van de voornoemde kinderen de brieven van voorss. legittimatie gebruycken tot der supplianten naedeel, 'twelck sij vertrouwen de intentie niet te sijn om haer ongehoort te vercorten. Versoecken daerop verclaringe.

Is goedtgevonden dese saecke te laten aen de justitie omme aldaer gedecideert te werden soo nae rechten ende die van Alckmaer vergunt copie van de requeste.

330. P. Schepenen, vroetschappen ende Heyligen Geest-meester van Suyt-Scheerwou op Langedijck versoeckende 2 penningen van 'tgene tot wijncoop over 't vercopen van alle onroerende goederen aldaer wort bedongen, te mogen genieten tot onderhout van haer armen, 'twelck gesonden is aen de heeren Gecommitteerde Raden van het Noorderquartier omme te examineeren ende dienen van advijs.

331. P. Is voorders op de propositie van de curateurs van de Unijversiteyt tot Leyden verstaen dat sij alle devoiren sullen aenwenden omme het Fransche Collegie niet vandaer te laten transporteeren nae Wtrecht, maer mach blijven, mits dat sulcx geschiede buyten coste ende last van 't lant ende dat daervan rapport mach werden gedaen.

332. P. Daermede de vergaderinge van den anderen is gescheyden, wesende donderdach 's avonts ontrent 8 uyren den XVIen october 1636. Ende ben ick Sijbrant Schot 's anderdaechs in 't geselschap van de heer secretaris Teengs 's morgens ontrent halff 7 uyt Den Hage op Leyden ende voorts met de Caegh over 't meer gereyst, dan alsoo de wint tegen liep, sijn 's avonts ontrent haest acht aen den Overtoom gecomen ende 's nachs aldaer gebleven. Op saterdachs 's mergens goe tijt voortgereyst, tot Amsterdam een vruntelijck affscheyt genomen hebbende, ben ick naenoen ontrent een uyrs tot Purmereynde gecomen den 18en october 1636.

Finis