Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot

 
English | Nederlands

Aantekeningen op 6 oktober 1636

ZITTING A

Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 17 september tot 16 oktober 1636.

Maandag 6 oktober 1636 voor- en nanoen

185. M. Zijn geleesen de resolutiën verleeden weecken ter vergaderinge genomen, die daermeede gehouden wierden voor geresumeert ende gearresteert.

P. Sijn gelesen de resolutiën van de voorleden weeck, welcke extentie de leeden haer wel hebben laten gevallen, mits dat, soo wanneer het tractaet van Charnacé sal wesen geaggreëert, alsdan naerder sal werden uytgedruckt de intentie van de leeden die eenige consideratiën ter contrarie moveren, omme voor toecomende daervan te mogen blijcken.

186. M. Noch zijn geleesen een groote quantiteyt requesten ende particuliere versoecken, die offte affgeslaegen sijn offte aen advijs gestelt ende naerderhant sullen dienen.

187. P. Is gelesen een brieff van den heer Harbarts den 3en dito uyt het leger tot Sprang, dat de clachten van de ongereparthieerd[e] ruyteren ende knechten aldaer soo groot is, dat se haer volck niet langer bijeen connen houden off moeten van honger ende ongemack vergaen, versoeckende dat alsnoch daerop ordre mach worden gestelt.

Voorts dat de commis Kessel met de 2e maent solts voor de compagniën van 't Noorderquartier aengecomen is tot Heusden bij den commis Claermont, maer dat d'selve vanwegen 't Suytquartier noch niet verneempt, behalven dat op de eerste maent mede noch resteert. Voorts dat den vijant tot Santhoven ende daerontrent noch stil leyt.

188. P. Een brieff van den heer ambassadeur Cornelis van Beveren den 18en september dat de Engelse vloot alle uyt zee in Duyns gecomen is, maer dat de 4 Turckse schepen op de custe van Yerlant, daervan voor desen gemelt, hebben veroirsaeckt dat den admirael van Engelant met 5 schepen derwaerts soude gaen omme de custe te bevrijden; dat oock 3 scheepen nae de Noortcuste souden gaen, d'andere aen landt blijven; dat den admirael voor desen een gulden van t'lastgeving genomen heeft; dat de heer Joachimi hem surchantie bij Sijne Ma.ts commissarisen heeft connen becomen, sonder erkentenis, gelijck uyt sijn rapport breeder sal hooren, ende dat den graeff van Arondel rondelijcke schrijft bij den keyser geen apparentie te sien tot restitutie van de Pals.

189. P. D'vijff jongste vroulijns van Poortugael versoecken dat de ontfanger Mirop ende rentmeester van Noort-Holllant mogen worden geordonneert de renten op hare comptoiren staende ende [onder]tusschen haerluyden ende haer suster Maria, tot Geneven sijnde in proces voor 't Hoff, op quitantie van haer gemachtigde Lapremeyer onder quitantie van sijn hant, onaengesien van 't arrest daerop gedaen, te laten passeeren totdat het voorss. proces sal wesen gedecideert. Is goedtgevonden, alvooren hierop te disponeeren, te hooren 't advijs van 't Hoff voorss.

190. P. Op de requeste van de vrouwe van Soeburch omme een nieuwe acte dat de nieuwe goederen van haer man Stoutenburch, om sijn delicten geconfisqueert, haer weder sijn toegevoecht om de getrouwe diensten van haer sal. vader, de heer van S.t Aldegonde, ten eynde deselve goederen voor de schulden van Stoutenburch, daervooren sij tot Bruyssel is gearresteert, wel ter somme van 63.000 £ niet sullen mogen geëxecuteert werden.

Is opgehouden totdat de vergaderinge compleet sal sijn.

191. P. D'gewesene pachters van de wolle laeckenen over de steden van 't Suytquartier versoeckende 1/16 paert remissie van de pacht, gelijck de pachters van Amsterdam ende 't Noordtquartier is vergunt, omme de questie mette Engelsche Coert in haer saisoen ontstaen.

Is goedtgevonden hierop te hooren 't advijs van de heeren Gecommitteerde Raden ende dat ondertusschen de supplianten haer namen sullen hebben bekent te maecken.

192. P. Pieter Jacob Olican, burgemeester tot Haerlem, cum sociis, te kennen gevende dat sij van den heer van Schagen seeckere erven aldaer in erffpacht hebben genomen ende costelijcke huysen tot bierstallen daerop geset, onder conditiën dat binnen deselve heerlicheyt op geen andere plaetsen eenige meerder bierstallen souden werden toegelaten, ende dat nu tot Bersingerhorn op een proeve weder een bierstal, daer se tevooren affgeschaft was, is opgerecht, daerop apparent meer sullen volgen, tot d'fraudatie van de middelen. Versoecken daertegen ordre in conformité van 't accoort ende voorgaende resolutie.

Is gestelt aen handen van de heer van Schagen om sijn consideratiën daertegen te seggen ende alsdan gedisponeert te werden nae behooren.

193. P. De gewesene pachter van 't gemael over Rijnlant versoeckende ten aensien van de groote sterffte die sijn bedrijff over 8.000 menschen heeft wechgeruckt, waer hij 12.000 gulden heeft verloren, daervan hij noch 10.000 £ schuldich is, dat hem d'selve mogen worden geremitteert, ‘twelck om de consequentie is geëxcuseert.

194. P. De 5 jongste vroulins van Poortugael versoecken ten aensien van de getrouwe diensten van haer grootvader ende ooms, respective princen Willem ende Maurits van Nassau, den lande gedaen, dat haer toegevoecht mach werden de 25.000 pond jaerlijcx, die haer moeder sa., tot Geneven overleeden, heeft getrocken tot haer onderhout, 'twelck bij Haer Ho. Mo. is toegestaen, wtbijsondert bij de gedeputeerden van dese provintie. Ten anderen dat haer oock mach werden toegestaen vrijen impost van de consumptie binnen Delft, immers van de tijt die gepasseert is, 'twelck is uytgestelt todat de vergaderinge compleet sal sijn.

195. P. Wijbrant Jansz. Tubalkijn, pachter van de wijnen over Den Hage van verscheyden jaeren, versoeckende surchantie van executie tot 21.000 gulden tot seker proces, voor de Gecommitteerde Raden ende reviseurs uytstaende, sal wesen gedecideert.

D'surchantie is geëxcuseert ende verstaen dat hij sijn saecke soo 't behoort mach vervolgen.

196. P. Cornelis Jansz. Hoorn, pachter van de haring ende gesouten vis geweest sijnde tot Amsterdam, noch schuldich 2.100 gulden, versoeckt ten aensien 't ongemack onder de buysen in sijn saisoen ontstaen, daerdoor hij groot verlies heeft gehadt. Is om de consequentie geëxcuseert.

197. P. Maritgen Heyndricx, weduwe van Heyndrick Joppen, versoeckt surchantie van executie omme haer huys te Winter ten overstaen van de ontfanger Bijleworft te mogen vercopen ten behoeve van 't lant over haer achterwesen ter saecke van pacht.

Is gestelt aen de heeren Gecommitteerde Raden om te examineeren ende dienen van advijs.

198. P. Jo.r Mathijs van der Hoeve uytgegeven hebbende de Handvesten van Out-Batavie, dediceert 'tselve aen Haer Ed. Groot Mo. met versoeck dat hij voor historieschrijver mach werden aengenomen ende getracteert, 'twelck is geëxcuseert.

199. P. De regenten van 't eylant Texel versoeckende octroy van seeckere waterput aldaer om van yeder ton die bij de schepen aldaer sullen worden gehaelt, te mogen genieten 2¼ sts. ende verbodt dat geen meerder putten daerontrent sullen mogen werden gemaeckt, gelijck sij voor desen oock hebben versocht, maer bij de heeren van Amsterdam ende anderen opgehouden omme te communiceren met haer principalen, die daerop noch niet gereet en sijn.

Is alsnoch opgehouden totdat de voorss. leeden haer consideratiën sullen openbaren.

200. P. David Lingerbach uyt Duytslant, nu woonende tot Amsterdam, is vergunt seureté du corps tegen uytheemsche voor den tijt van ses maenden.

201. P. Frans Harres van Amsterdam continuatie van seureté du corps voor ses maenden.

202. P. Voorts dat de directeurs van 't extraordinaris convoy tegen morgen nanoen hier sullen werden beschreven omme openinge te doen van 't victalieeren van de schepen onder den lieutenant-admirael Dorp ende hoe sij van deselve sijn bejegent.

203. P. Wijders dat de leeden selffs omme oncosten te verhoeden aen haer principalen sullen schrijven omme de officieren te vermanen dat alle de fameuse boeckgens gaende tegen de regieringe van Vranckrijck ende tegen den persoon van de cardinael-ducq mogen werden ingetrocken etc. ende dat den officier ende fischael alhier sulcx sal werden aengeseyt.

204. P. Ende dat Sijn Ex.cie sal werden aengeschreven de naerder resolutie opte affectatie van de middelen omme die te doen practiseeren, met verclaers hoe de saecke alhier voor den Staet staet, daerop men mede verhoopt ordre te stellen.

205. P. Aechgen Ariaens, haer man, pachter geweest sijnde tot ... ende vertrocken nae Oost-Indiën, is van seecker restant 12.000 £ geremitteert ende geordonneert de resteren[de] 12.000 £ te betalen op termijnen, mits stellen cautie, daertoe sij geen raet en weet. Versoeckt te mogen gestaen sonder cautie, mits haer mans gagie daervoor verbindende.

Is gestelt om advijs aen de ontfanger.

206. P. Frans Stevensz., pachter van 't gemael over Niepoort ende van meer andere middelen, versoeckt om de heete sieckte, die ontrent de halft van de menschen heeft wechgenomen, remissie van ..., 'twelck om de consequentie is geëxcuseert.

207. P. De ingesetenen van Aelsmeer clagende dat de pachter van heerengelt haer affparst tegen de ordonnantie, versoeckende daeromme interpretatie op veel verscheyden gelegentheeden. Is goedtgevonden dat de heeren Gecommitteerde Raden den pachter sullen vermanen dat hij de luyden tegen de ordonnantiën geen overlast en doe.

208. P. Is gelesen een advijs uyt Bruysel den 26en september dat den cardinael-infant van Camerick nae Aetrecht is verhuyst om de heete sieckte ende sijn leeger tegen de aencomste van 't Franse leeger, starck 50.000, over de riviere de Som geweecken; dat den hartoch van Wymmeren sich met Lavalette heeft geconjugeert ende met 20.000 man de stadt Sarbach belegert; dat 's vijants leeger ontrent Antwerpen leyt, houde het ooge op de prince van Orangen om, so d'selve nae Vlaenderen gaet, hem datelijcken te volgen.

209. P. Noch een brieff van Billerbeeck den 1en october uyt Ceulen, niet sonderlijcks inhoudende.