Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot

 
English | Nederlands

Aantekeningen op 17 september 1636

ZITTING A

Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 17 september tot 16 oktober 1636.

Woensdag 17 september 1636 voor- en nanoen

1. M. Hoewel de steeden van Briel, Enckhuysen, Edam, Medenblick ende Purmerende noch absent waeren, is effenwel beghonnen te besogneren, ende zijn vooreerst geleesen verscheyden missiven van verscheyden canten aen de vergaderinge offte den Staet nae 't scheyden van dezelve geschreeven, nyet sonders inhoudende ende daerop notulen van gehouden, uytgeseyt dat opte brieven van den ambassadeur Beveren verstaen worde dattet advijs van Joachimi naerder sou [worden] g[e]hoort, ende belanghende den brief van Dorp den 21en augusti --- gegaen weesende hoe hem te reguleren ten aensien van de --- de buyssen importunerende ende andersints, dat verstaen is dat --- leeden uytte vergaderinge sullen werden gecommitteert omme des[e in]structie eens te resumeren ende te rapporteren in wat voeghe [de]zelve soude connen ampliëren, om naerderhant op ger[esolveert] te worden.

2. M. Volgens den voorslagh van de heeren van Rotterdam is tot Adm[iraliteyts] Collegie in plaetse van den burgermeester Van Driel vanweege --- gecommitteert den burghermeester Besemer, ende verstaen dat van[weege] deese provintie op desselffs naeme ter Generaliteyt behoorlijcke commissie [sal] werden geprocureert.

3. M. Is daernae geleesen 't 1e point van beschrijvinge om te --- 't generael placcaet ende ordonnantie, mitsgaders alle parti --- ordonnantiën van de middelen comende in de aenstaende verpachtinge nae deliberatie bij alle leeden geconsenteert is ende dat --- gens de verpachtinge allomme soude werden gedaen, met [dien ver]stande dat nyet alleen de pachters, maer oock hunne mee[destanders] ende borgen den eedt sullen moeten doen van nyet te composeren --- gedoogen dat haers weetens gecomposeert werde, gelijck alle nyeuwe vroetschappen ende schepenen oock alle regenten ten --- landen toe sullen werden gehouden.

4. M. Eyntelijcken heeft den secretaris Cornelis Schagen, vanweegen de stadt [Alckmaer] in plaetse van Nanningh van Foreest ter vergaderinge comparerende, eedt gedaen aen 't landt als nae gewoonte.

P. Gedeputeerden van Purmereynde: Pieter Claesz. Grebber burgemeester ende Sijbrant Claesz. Schot.

P. Den 18e september 's morgens ten halff vijff uyre ben ick Sijbrant Schot van huys gegaen ende 's avonts ontrent 7 uyren over Leyden in Den Hage aengecomen.

Verstaende uyt de secretaris Teengs dat daechs tevooren de 1e bijeencoompste was geweest ende alsdoen, mitsgaders desen dach niet sonders als parthiculiere saecken, vermits de vergaderinge noch niet compleet en was, verhandelt, uytbijsondert dat op 't 1e poinct van de beschrijvinge goetgevonden was de middelen te verpachten op den ouden voet sonder veranderinge, mits dat de nieuwe magistraet ende vroetschappen, die noch geen eedt en hebben gedaen van niet te sullen composeeren, d'selve sullen doen, gelijck mede de pachters, borgen ende medestanders.