Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot

 
English | Nederlands

Aantekeningen op 18 september 1636

ZITTING A

Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 17 september tot 16 oktober 1636.

Donderdag 18 september 1636 voornoen

5. M. De weduwe van Michiel Gerrytsz. Camerlingh tot Delfft, een molen hebbende die bouvalligh is ende nyet langer can staen, versochten dat zij die moghten affbreecken om de nabuuren nyet te bevallen, ende remissie van 5 jaeren verpondinge tot 32 £ 's jaers als dezelve molen alrede stilgestaen heefft ende zij mits belastinge van 8 kinderkens nyet en can betaelen, daerop nae deliberatie verstaen is dat de suppliant om reedenen naerder bij de heeren van Delfft gemoveert, toegestaen wordt de molen aff te mogen breecken, werdende 't vorder versoeck affgeslaegen om de consequentie wille.

6. M. Abraham Boutijn tot Leyden, mettet armehuys tot Leyden in zeeckere goederen geïnstitueert zijnde, ende nyet connende tot schifftinge ende scheydinge comen mette zelve vooghden omdat hij geen 25 jaeren oudt is, schoon getrouwt zijnde, versoeckende daeromme veniam aetatis omme bij dat beneficie zijn intentie te connen becomen, is verstaen 'tzelve onnoodich te weesen omdat hij getrouwt is ende omdat nae de costume van 't landt de trouwe meerderjaricheyt representeert ende gevolght werde. Dan eenige leeden allegerende dat eenige steeden als Rotterdam daerinnen hadden contrarie costume, is verstaen dat ad maiorem cautelam oock den suppliant deese acte zal werden gegunt.

7. M. [Op 't vers]oeck van den ambassadeur Charnacé om met een partije van 4 [paerden], bij eenen La Blocquerije totte Fransse recreuytes bijeengebraght te Mastricht ende daerontrent, daermeede hij hadde gemeent deur Lutsenburch nae Vranckrijck te passeren, daer de passage nu bij de Spaenssen beset is geworden, tot Rotterdam alsnu te mogen affcomen om aldaer ingescheept ende van onse oorloghscheepen, totte paerdescheepen gedestineert, geconvoieert te worden.

Is 'tzelve nae deliberatie toegestaen, mits dat behoorlijcke sorge soude moeten werden gedraeghen dat in 't affsacken nyemant beschaedigen ..., ende oock dat onse oorloghscheepen, die nu lange gereedt geleegen hebben, daer nyet en behoeven nae te wachten in cas den windt eerder goedt moght comen te wayen.

8. M. Gehoort het advijs van den Raedt van State op 't versoeck van die van Den Bosch, jegenwoordigh mette Hollandse lijste ende middelen beswaert zijnde, in wat voeghen dezelve eenichsints te soulageren tot versettinghe van de jaerlijcxse schade die dezelve in haer stadtsmiddelen daerdoor zijn draeghende, sodat zij onmachtigh gemaeckt worden haer stadtslasten te vervullen.

Is nae deliberatie verstaen ende geresolveert datten Raedt van State geauthoriseert wordt met die van Den Bosch naerder daerop te verdraegen ende haer moghen toevoeghen een zeste part off vijffde part van dezelve incomen, op hope dat alsdan beeter geneegen sullen zijn de middelen te beneficiëren, mits conditie dat zij alsdan meede het cleynzegel sullen practiseren ende heffen, ende dat voorts het onderhout van poorten, bruggen ende corps de guarden tot haer laste zal staen, alsmeede het verschaffen van vier ende licht aen de gasthuysen.

9. M. Op 't versoeck van den heere landgrave van Hessen om te hebben een subsidie van 100.000 lb. cruyts, 200 lasten rogge, 100 lasten haever, 50.000 lb. londten, 10.000 coogels ende 3 stucken geschut, ten eynde hij de plaetsen in Westphalen, die een voorschansse van deesen Staedt zijn tegens de maght van de keyserse behoorlijcken soude mogen beschermen, geleesen weesende zeecker missive van Zijn Ex.tie van den 15en uyt Sprangh, dezelve zaecke ten besten recommanderende ende ten hooghsten noodigh achtende soo 't eenighsints mogelijcken is.

Is nae deliberatie verstaen, hoewel 't versoeck ten hooghsten voor 't landt considerabel is, dewijl nochtans onmogelijcken is dit gelt hiertoe noodigh bij 't landt te vinden, die becants onder haer eygen lasten smooren; dat daerom dit versoeck op 't beleeffste zal werden geëxcuseert, ende oock de vordere presentatie van een ruyterdienst, alsso ons voor deesen daerbij nyet wel hebben bevonden.

Donderdag 18 september 1636 nanoen

10. M. Is geleesen het verdragh ende de conditiën so Sijn Genade graeff Maurits met die van de Westindische Compagnie geaccordeert is, mitsgaders de approbatie van de heeren Staten-Generael daerop gevolght, te weeten dattet tractament ende emolumenten, bij hem als colonel ende capiteyn genooten, sullen werden en blijven gecontinueert; ten 2. dat hij za[l zijn] gouverneur, capiteyn ende admirael-generael van alle de plaetsen ende forten op Brasijl ende alle de eylanden geconquesteert ende noch te conquesteren; ten 3en dat hij zal p[r]aesideren in den Hogen ende Secreten Raeden ende alle saecken te waeter ende te lande mette zelve affhandelen bij meerderheyt van stemmen, doch stemmen steeckende, dat zijn stemme dan twee verstrecken zal; ten 4en dat hij te velde zijnde alle officiers zal stellen totte vendrichs incluys, maer in guarnisoen weesende, dat dan bij den Raedt drie personen genomineert ende bij hem daeruyt eenen zal werden geëligeert; ten 5en dat hem een godsaligh predicant, met een goedt medicus doctor sullen worden bijgevoeght tot laste van de Compagnie; ten 6en dat hem voor zijn uytrustinge gegeeven zal werden eens zes duysent guldens ende voor een maentelijcken gage 1.500 £; ende eyntelijcken ten 7en dat hij genyeten zal 2 ten hondert in de geconquesteerde buyten nae de tauxatie van de goederen aldaer te doen; dat hij hem hierop vijff jaeren verbonden heefft, dan alsso de gage van 't colonel- ende capiteynschap bij deese provintie betaelt wordt.

Is meede geleesen zeecker requeste bij Zijn Genade geëxhibeert, daerbij versocht worde dat geapprobeert moght worden de resolutie ter Generaliteyt opte continuatie van zijn gage ende emolumenten als colonel ende --- betaelinge maentelijcken zijn voortgangh --- deliberatie bij verscheyden leeden wat worde geschr --- onse gedeputeerden ter Generaliteyt te breedt gingen, eerst zelffs doende --- belyefft ende dan als alles buyten zijn geheel alhier brengh --- batie becants off men daermeede was spottende, is --- veert dat men de continuatie ende 't gebesogneerde approbeert [met dien] verstande nochtans dat in toecomende gelijcke zaecken alvooren sullen worden voorgedraegen eer se boven zijn geconcludeert om daerinne telckens te mogen doen dat men geraeden vinden zal.

11. M. De heeren Committeerde Raden claeghden zeer van de ghroote aenloop die zij gehadt hebben nae 't neemen van de resolutie op 't affecteren van de militie van verscheyden schulden daerbuyten gelaten, ende specialijcken van de w[aghen]luyden die haer dienst anno 1635 in 't leeger hebben gedaen ende --- assignatiën op Mirop connen becomen, claeghende effentwel [der]maeten van haeren groote noot, armoede ende bederff ende versoecken remedie van betaelinge, off moeten van gebreck verghaen ende --- om ten hooghsten noodigh is dat totte zelve ende andere last[en extraor]dinair middelen ingewillight werden, ende de leeden sonder --- daerop promptelijcken dienen te verclaeren.

Is nae de[liberatie ver]staen datte heeren Committeerde Raden versocht sullen worden alvooren eens --- om alsdan op gelet te worden.

12. M. De burgermeestern ende kerckmeesteren van De Wael op Texssel versoecken octroy om tot behoeff offte ontlastinge van haer kerck te mogen op ijder tonne tappersbieren over 't heele eylandt 4 sts. w --- staen daerop alvoren te hooren het advijs van de Committeerde Raden van 't --- quartier, d'ander dorpen van Texssel was 't noot op gehoort.