Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot

 
English | Nederlands

Aantekeningen op 22 september 1636

ZITTING A

Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 17 september tot 16 oktober 1636.

Maandag 22 september 1636 voor- en nanoen

28. M. Den schout ende setters van Masluys is op haer versoeck toegestaen continuatie van octroy van 6 sts. op ijder tonne tappersbieren ende 2 stuyvers op ijder stoop brandewijn offte andere heete wateren ten behoeve ende tot opbouwinge van haer kerck, alles voor den tijdt van zeeven jaeren nae exspiratie van de voorghaende concessie.

29. M. Op 't versoeck van den Rade van State, claeghende over 't vervallen van de fortificatiën van de frontieren, daerdeur verscheyden importante plaetsen groot pericule loopen ende sonder gelt nyet connen worden gerepareert, versoeckende daeromme dat vanweegen deese provintie moght werden gefurneert een goede somme in minderinge van hare quote opte post van fortificatie in de petitie geëyscht, willende anders onschuldigh zijn van de onheylen die in cas van behoorlijck furnissement den lande soude moghen opcomen, is verstaen hierop te hooren het advijs van de heeren Committeerde Raden, waeruyt deese penningen sullen werden gevonden.

P. Missive van de Raden van State den 20en september clagende dat door wanbetalinge de fortificatie niet en connen nae behooren op de frontieren werden gemaeckt, versoecke daeromme prompte penningen ende bij brieven daervan verseeckert te mogen werden. Anders sal geschapen sijn seeckere ongevallen daeruyt te ontstaen. Fiat advijs van de Gecommitteerde Raden omme dan te disponeren nae behooren.

30. M. Opte claghten van de gedeputeerden van 't leeger over de wanbetaelinge van de ongerepartieerde troepen, die t'eenemael staen op verloop, mitsgaders van 't groot gebreck van penningen tott vervallinge van de leegherlasten van nooden, daervan zij t'eenemael zijn onvoorsien ende nootsaeckelijcken van gedient sullen moeten worden in cas het leegher zal remueren, versoeckende daeromme op 't spoedichste inne voorsien te worden met prompt furnissement van gelt, is meede verstaen daerop alvoren te hooren 't advijs van de heeren Committeerde Raden waer deese penningen sullen weesen te vinden, omme naemaels in geresolveert te werden.

31. M. Is gedaen lecture van de resolutiën opte leste weecke van de voorleeden vergaderinge ende meede in de voorleeden eerste weecke van deese vergaederinge genomen, die daermeede gehouden wierden voor geresumeert ende gearresteert, uytgeseyt opte resolutie genomen in de zaecke van Jo.r Jacob van Renesse, van de gemeene solliciteurs, van den drost vander Goude ende van de beantwoordinge van 't Engels boeck geïntituleert 'Mare Clausum', [waerbij] zeeckere consideratiën bij de leeden wierden gemoveert, die verstaen werde dat in naerder omvraeghe souden werden gebracht.

P. Sijn gelesen de resolutiën d'leste vergaderinge ongeresumeert gebleven beginnende metten julii, daerop de leeden eenige consideratiën hebben gemoveert, die van nieus in deliberatie sullen worden geleyt omme de intentie van de leeden daerop naerder te verstaen.

Item noch de resolutiën van de voorleden weeck, d'welcke daermede beneffens de voorgaende sijn gehouden voor geresumeert ende gearresteert.

32. M. De procureurs van Leyden is toegestaen bij redemptie te mogen hebben de pacht van de ongefondeerde processen voor den tijdt van 2 jaeren, mits dat andere steeden, daer 'tzelve wordt versocht, gelijcke vrijheyt sullen mogen genyeten, alsmeede de procureurs van 't Hoff.

P. De procureurs van Leyden versoeckende omme de moeyelicheyt die uyt de verpachtinge van de ongefondeerde processen soude ontstaen, te ontgaen, d'selve pacht bij continuatie te mogen hebben in redemptie voor den tijt van twee naestcomende jaren, 'twelck is geconsenteert, mits dat anderen, sulcx mede versoeckende, van gelijcken sal werden toegestaen.

33. P. Is gelesen een brieff van den 20en dito uyt het leeger tot Sprang bij de heer Harberts dat de capiteynen onder Erntruyter bij gebreck van gelt, gelijck mede de ruterie sullen moeten verloopen, versoeckende daertegen prompte ordre mach werden gestelt; dat de sieckte in 't leeger begint te minderen; soldaten sijn wel op 't santlant gehut; aldaer tijdinge gecomen dat de vijant was opgebroocken van Geel nae Lier marcheert. Sijn Ex.cie heeft gesonden om meerder contschap. Onse ruyterie van Maestricht was mede aengecomen. Leeger sal niet connen doen sonder gelt. D'overlopen capiteyn Harwaerde lest bij capiteyn Croock gevangen ingebracht, is bij de crijchsraet gecondemneert 't hooft affgehouden te sullen werde.

34. P. Gemene seepsieders tot Rotterdam versoeckende tot voorcominge van alle moeyelicheyt de XII sts. op de ton zeep te mogen hebben bij redemptie voor ses jaren voot sulcken somme als d'selve de laetste ses jaren heeft gegouwen. Gecommitteerde Raden om advijs.

35. P. Coenraet Davit, reysmeester wegen Sijn Vorstelijcke Genade d'lantgraeff van Hessen, versoeckt met Anneken van Grol, weduwe, hier in Den Hage 2 gebooden gehadt hebbende, ende het 3e niet connende affwachten vermits sijn haestich vertreck nae Sijn Genade, op dynsdach hier te mogen trouwen. Advijs van de kerckeraet. Soo sij geen consideratiën ter contrarie hebben, dan fiat dispensatie van de ordonnantie op de houwe[l]icxe saecken geëmaneert omme dese luyden te mogen trouwen.

36. P. Gijsbrecht Gijsbrechtsz. Spruyt, pachter verscheyden middelen te Wesep, versoeckt remissie van sijn schade aen de pacht van turff ende ceelen tot 16e pond ende de rest atterminatie. Is geëxcuseert.

37. P. De vetwaeriers van Den Hage versoecken vrijdom van de Oostersche ende Westphae[l]se hammen ende speck gelijck alle andere naebuyren te mogen genieten ende een pachter belast haer dienaengaende te laten ongemoeyt. Gecommitteerde Raden advijs.

38. P. Daniël Snouck, pachter tot Gorcum, schuldich 640 gulden van oude restant, versoeckt daervan over geleden schade remissie als sijnde een eerlijcke burger, niet connende betalen off geruïneert sal werden bij executie. Is geëxcuseert.

39. P. Schout ende setters van Maessluys versoecken continuatie van octroy nae januarie naestcomende voor 12 jaren omme te mogen heffen op de stoop brandewijn 2 sts. ende 6 sts. op de tonne bier tot laste van de tappers tot verval van haere oncosten van publicque wercken. Fiat voor andere 7 jaren.

40. P. De beyde hooch- ende welgebooren heeren van Nieupoort vertogende dat die van Schoonhoven te wege hebben gebracht dat onlangs den impost van beestiael van Nieupoort tot Schoonhoven is verpacht onder pretext dat die meerder soude gelden, daervan contrarie blijckt. Versoecken dat alle gemenelants middelen, specialijcken oock het beestiael, als voor desen sullen werden verpacht. In handen van de heeren van Schoonhoven om daertegen te seggen.

41. P. Alexander Lis, burger tot Amsterdam, versoeckt op 't advijs van de magistraet aldaer seureté du corps voor ses maenden.

42. P. Joost Willems Nieukercken, Amsterdam, omme continuatie van seureté du corps voor ses maenden.

43. P. Jan Croon van Amsterdam mede om seureté.

44. P. Reynier van Bueren ende Francisco Goska, mede om continuatie van seureté du corps op 't advijs van de magistraet tot Amsterdam. Fiat alle als versocht.

45. P. Jan Wijbrantsz. com sociis, pachters van 't heeregelt tot Amsterdam, Gouda ende over Noort-Hollant, versoecken met geen proceduren van executie door de ontfangers overvallen te werden, maer supersederen ten uyteynde, gemerckt apparent ten aensien van de contagieuse sieckte groot defect sal vallen, ende sullen alsdan voldoen. Is affgeslagen.

46. P. De kinderen van Jacobus van Peen, predicant geweest tot Rewijck, aen de heete sieckte met sijn huysvrou ende 2 kinderen gestorven ende 2 andere kinderen daeraen noch leggende, sijnde ses starck overgebleven, versoecken in haer groote noot tot verval van de oncosten ende anders een redelijcke subsidie voor de laetste mael. Fiat eens uyt commiseratie 150 gulden eens.

47. P. Is voorts gelesen een advijs uyt Camerick van den 12en september dat de leegers aldaer noch bij den anderen leggen, is groot gebreck van gelt; dat de stadt Doole lange bij de Fransen belegert sijnde geweest, is verlaten. De Spanjaers sijn starck van ruyterie 23.000, namentlijcken graeff Jan van Nassau 4.000, Picolomini 14.000 ende Jan de Waert, die de meeste schade deet, 5.000. D'prince cardinael-infante verwacht noch 6 regementen Duytsen. Maeckt alle de steeden die hij in heeft starck. Ende de Fransman verwacht mede naerder hulp, als wanneer men eerst sal vernemen wat het voornemen mach sijn.