Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot

 
English | Nederlands

Aantekeningen op 29 september 1636

ZITTING A

Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 17 september tot 16 oktober 1636.

Maandag 29 september 1636 voor- en nanoen

107. M. Is ghedaen lecture van de resolutiën verleeden weecke genoomen, daermeede gehouden wierden voor geresumeert ende gearresteert.

108. M. Zijn meede geleesen verscheyden requesten, daerinne nae gelegentheyt gedisponeert is. Andere die aen advijs gestelt zijn ende naederhandt sullen dienen.

109. P. Is gelesen een missive van de heer ambassadeur Beveren den 12en uyt ... dat 4 Turcken opte custe van Yerlant slaechs hebben geweest tegen een van conings schepen, dat sij oock verovert souden hebben, tenware 2 van onse schepen 'tselve hadden ontset. Clagen die van Yerlant seer over de bescherm van den coning ende prijsen seer de onse die haer van dit jaer 2 moet hebben verlost; dat de scheepen van Spangiën met ontrent 2.500 Spangiaerden tot Duynkercken sijn gearriveert, maer men gelooft niet van sooveel gelt als wel voorgegeven was. Mentioneerde oock van de cautie voor Jan van Galen voor 't 1 ende 2 arrest ende dat de heer ambassadeur Joachimi sijn affscheyt aldaer genomen hadde om herwaerts over te comen. Is verstaen sijn coompste ende rapport aff te wachten.

110. P. Een missive van Zijn Ex.cie den 27en uyt het leger tot Sprang dat de generale monsteringe aldaer ende elders dien dach was geschiet ende de capiteynen aengeseyt haer compagniën complet te maecken; dat se voortaen maentelijcken gemonstert sullen worden ende haer prompte betaelen volgende de ordre van affectatie. Versoeckt off de meyning noch sulcx niet en is, gemerckt hij verstaet dat eenige swaricheyt wort gemoveert, antwoort te mogen hebben.

Is verstaen, alsoo eenige leeden sijn absent, dat hiernae in de volle vergaderinge te werden gedelibereert wat antwoort te geven.

111. P. Graeff Maurits van Nassau versoeckende continuatie van vrijdom van de impost van de groove waren totdat sijn gebou in Den Hage achter 't Hoff sal wesen voltrocken, 'twelck Sijn Genade is geaccordeert, mits dat d'selve sal sorge dragen dat sulcx voor de verpachtinge telckens werdt genotificeert, opdat den pachter geen doleantie tegen 't lant en pretendeere.

112. P. Janneken Jaspers, haer man saliger geweest pachter van 't cleynsegel over Dordrecht, daeronder mede Sevenbergen, versoeckt ten aensien van de groote contraventie ende de schade daerdoor geleden haer restant van 1.123 gulden 7 sts. te mogen betaelen op reedelijcke atterminatie van 100 gulden in 't halff jaer.

Is toegestaen te betalen 300 gulden gereet ende de rest op drie halff jaren, mits stellende cautie.

113. P. Is gelesen een brieff van de 26en september uyt het schip Amilia voor de Maes van den admirael Dorp, bij hem hebbende 9 schepen met een jacht. Heeft 60 buysen binnengebracht, d'andere op de neringe voorsien gelaten met 8 schepen ende 5 fregatten op den 23en dito. Is voornemens omme weder nae de cust van Vlaenderen te gaen. Haer schepen sijn soo vuyl dat se seylen noch drijven willen ende soo leck dat eenige 8.000 steecken in 't etmael moeten pompen. Sijn t'ende van raet. Sullen in 't leste van october bij gebreck van victualie moeten incomen. Nobel verhaelt daerbij dat de directeurs hem hebben geprovideert voor 4 maenden, die hij seer qualick heeft gejegent. Dit is gehouden voor notificatie.

114. P. Burgemeesteren ende regierders van Vlaerdingen versoecken tot haer haven, die seer begint te verdroogen tot groot naedeel van 's lants ende alle parthiculiere schepen, subsidie omme eenige hooffden te mogen uytsteecken, elck van 30 roeden lanck, op sulcken voet als bij de heer Nobel is gerapporteert, dat ontrent 4 Ã 5.000 gulden soude costen.

Is verstaen hierop te hooren 't advijs van de heeren Gecommitteerde Raden omme daernae te disponeeren ten meesten dienste van de lande.

115. P. De erffgenamen van Claes Huybertsz. Cramer van Gorcum omme eenige huysen subject fideï-commis te mogen vercoopen ende de penningen daervan procederende, op ’t gemene lant gestelt, blijvende van gelijcke nature als de goederen sijn geweest, 'twelck is gesonden aen 't Hoff om te dienen van advijs.

116. P. M.r Willem Regewaert, geschutgieter van Haer Ho. Mo., heeft verstreckt over 5.000 gulden aen sijn arbeyders ende anders; versoeckt daervan betalinge opdat hij in sijne goede dienst, dat anders onmogelijcke sal sijn, mach continueeren. De deliberatie hiervan [is] opgehouden totdat op den brieff van Sijn Ex.cie nopende de affectatie van de middelen voor de militie sal wesen geresolveert, om dan hierop te letten.

117. P. 4 capiteynen staende op de reparthitie van het Noorderquartier aengeschreven bij de heeren Gecommitteerde Raden vandien den 14en augusti dat se geen betalinge meer van haer hebben te verwachten, daermede sij in ongelegentheyt gestelt. Versoecken naerder ordre om vooralsnoch op deselve reparthitie te mogen blijven. Is opgehouden als vooren.

118. P. Die van de Hasepolder commissarisen versoecken continuatie omme haer bruggen, wallen ende anders te mogen onderhouden 15 sts. op elck tonne bier te mogen setten tot laste van de tappers als voor desen. Is gesonden aen de Gecommitteerde Raden van het Noorderquartier omme te examineerenn ende dienen van advijs.

119. P. Burgemeesteren van Catwoude versoeckende continuatie van octroy omme voor 6 jaren 20 sts. te mogen heffen op elck tonne bier tot laste van de tappers omme haer schoolmeester ende arme gemeente te mogen onderhouden. Fiat 6 jaren als versocht.

120. P. Regeerders van S.t Adolffslant geseyt Ooltgesplaet versoeckende tot verval van haer menichvuldige lasten, die sij specificeeren in 't lang ende breet, te mogen hebben octroy bij continuatie omme te mogen heffen soodanige imposten als voor desen voor 16 jaren.

121. P. Gemene ingelanden aen de noortsijde van Ooltgesplaet leggen mette zee gemeen, geschapen haer landen mettertijt te verliesen ende de naest aengelegen polder mede in perickel gebracht souden werden, tot groote schade van de schepen, die aldaer bij menichte comen te leggen. Versoecken vrijdom verpondinge ende andere 's lants lasten voor 30 jaren, ende van wijn ende bier gedurende de herdijckinge. Sijn beyde gesonden aen de heeren Gecommitteerde Raden om advijs.

122. P. Is voorts gelesen een brieff van Billerbeeck van de 19en uyt Ceulen, niet veel sonders inhoudende omme hier te notere.

123. P. Sijn gelesen de resolutiën van de voorleden weeck 't sedert den 23en september, daerop de heer Cats heeft verclaert dat de heer van Duvenvoorde consideratie moveert dat de gorsen van de Coorndijck aen niemant behooren te werden opgedragen als die met het lant heeft getracteert; dat anders den ruwaert ende oock het lant in sijn gerechticheyt aen de 40e penning soude werden vercort.

Is verstaen dat affgewacht sal werden het rapport van de heer Beaumont, die alrede last heeft de penningen van parthiculieren te ontfangen, die geseyt werden mette heer ruwaert saliger gecontracteert te hebben, op conditie dat hij soude procureren dat sijluyden brieven van de heeren Staten bequamen van elcx haer aenpaert, welcke contracten sullen werden geëxamineert ende dan nae gelegentheyt van saecken naerder geresolveert.

124. P. Tobias Muller van Gorcum versoeckende betalinge van 30.000 £ hem refererende van haver aen de voorluyden 't voorleden jaer in 't leger gelevert, dat hij andersints sijn leverantie nu niet sal connen continueeren, maer werden geruïneert.

Is opgehouden totdat op de affectatie der middelen volgens den brieff van Sijn Ex.cie naerder sal sijn geresolveert.

125. P. Scheepen ende regierders van Wtgeest proces communicatoir hebbende tegen die van Heemskercke over seeckere molen, versoecken dat die van Heemskerck alsnoch binnen corten tijt sullen werden geordineert te dienen van dupliquen off dat op haer stucken alleen request sal werden gedaen. Is verstaen dat die van Heemskerck sullen werden geordineert omme alsnoch binnen 8 dagen nae de insinuatie haer dupliquen over te geeven op peyne van versteck.

126. P. Wouter de Roy, commissaris, versoeckende redemptie van de jaren 1631, 1632 ende vervolgens tot den jare 1636 incluys over de verpondinge over van der Dussen, gelijck al nae gebeuren bij Gecommitteerde Raden sijn getracteert, 'twelck gestelt is aen de heeren Gecommitteerde Raden omme te examineren ende te dienen van advijs.

127. P. Pachter van 't sout over Worcum ende plaetsen daeronder sorteerende, groot verlies hebbende gehat door verbodt van Haer Ho. Mo. van uytvoer, alsmede dreygementen van den vijant, versoeckt ¼ remissie. Advijs aen de heeren Gecommitteerde Raden.

128. P. Dirck Pieters Bot, pachter van de bieren over van der Dussen, alsmede van de besayde landen, versoeckt om redenen als vooren ¼ remissie. Advijs van Gecommitteerde Raden als vooren.

129. P. Adriaen Stevens, pachter bieren over Gijsen ende Rijswijck, versoeckt om redenen als vooren ¼ remissie. Advijs aen Gecommitteerde Raden.

130. P. Gemene molenaers, soo van coorn- als moutmolens, clagen dat sij in 't redres van de verpondinge van 20 gulden sommige 60 Ã 70 gulden sijn beswaert, verre boven de molenaers van Haerlem, Amsterdam ende Alckmaer. Versoecken daerom verlichtinge off surchantie tot de doleantie sal wesen affgedaen.

Is verstaen dat geen doleantie can werden aengenomen die bij parthiculieren, maer wel die bij corpora werden gedaen, ende moet mitsdien affgewacht worden wat daerop bij Sijn Ex.cie ende geassumeerde heeren sal werden gedaen.