Notulen van de vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot

 
English | Nederlands

Aantekeningen op 16 juli 1638

ZITTING I

Staten van Holland en Westfriesland, Zitting van 10 juli tot 6 augustus 1638

Donderdag 15 juli nanoen en Vrijdag 16 juli 1638 voornoen

37. Pieter van Heufft cum sociis, binnenschipperen van Rotterdam, haer scheepen bij Callo verlooren hebbende ende versoeckende daervan satisfactie ende betaelinge, is goedtgevonden deese requeste te stellen in handen van den Raede van State om te dienen van hunnen advijse wat in gelijcke ongeleegentheeden voor deesen gepractiseert is ende wat sij oordelen dat in deesen gedaen zal dienen te worden, om alsdan naerder inne te resolveren.

38. Op het 10e point om alsnoch eyntelijcken de verantwoordinghe van de vijff spetiën in practijcque te brenghen, is nae deliberatie goedtgevonden aff te wachten het rapport van den Raedt van State wat in deesen bij haer gedaen ende gebesogneert magh zijn.

39. Belanghende ’t 11e point omme yet te vinden uytte gorssen ende slijcken ende specialijck die van der Dussen tot ontlastinge van ’t landt alsmeede omme de verpande goederen eenighsints meer te beneficiëren, worde verstaen dat deur vorige deputeerden het besogne hervat ende naerder rapport alvooren van soude worden ghedaen.

40. De heeren burghermeesteren van Den Briel is toegestaen om reedenen bij haer gealligeert continuatie voor vier jaeren van een somme van ƒ 6800 £ tot uytcoop van de oortjes van den turff bij haer aen ’t landt laeten volghen, onderhoudinge van haer fortificatiën ende meede tot sustentatie van veele armen ende weeskinderen bij ende van Engelssen haer naegelaeten, haer voor deesen geaccordeert.

41. Tot commissarisen over de aenstaende verpachtinge van de ghemeene middelen zijn gecommitteert als volght:

in ’t quartier van Dort: Rotterdam, Hoorn

Haerlem: Dort, Alckmaer

Delfft: Amsterdam, Enckhuysen

Leyden: Delfft, Gorchem

Gorchem: Leyden, Goude

Briel: Schoonhoven, Purmerende

Alckmaer: Edelen met een van de Committeerde Raeden van ’t

quartier

Eylanden: Haerlem met een van de Committeerde Raeden van

’t quartier

42. Den heer grave van Culenburch binnenstaende claeghde over de invasie ende gewelt bij den heeren van Utrecht op zijn bodem tegens zijn wil ende danck mettet vergraeven van zeecker buytengors ende legghen van zeecker crebbinge in de Leck tot nadeel van zijne landen ende aenwassen, hem aenghedaen, daerinne zij haer oock armata manu tegens hem hebben gemaincteneert; sulcx dat hij nyet machtigh zijnde ’tzelve gewelt te weeren ende effenwel voor hem onverdraeghelijck zijnde, hem geaddresseert heefft ter Generaliteyt ende aen Zijn Hoogheyt ten eynde dezelve overlast ende gewelt geweert ende deur tusschenspraecke off decisie van dezelve geaccommodeert ende weghgenomen soude mogen worden; dat dienvolgens Zijn Hoogheyt met eenige geassumeerde heeren deese zaecke bij Staten-Generael aenbevolen ende gerecommandeert weesende, de heeren van Utrecht daermeede gheen contentement neemen, maer t’eenemael weygherigh zijn te volghen de resolutie deesen aenghaende ter Generaliteyt genomen. Versocht daeromme datte gedeputeerden van deese provintie moghten werden gelast hem de behulpsaeme handt te bieden ende de zaeke daernae te beleyden datte heeren van Utrecht geduurende haer questie alles moghten laeten in zijn geheel so het tevooren was ende daerbeneffens dat de saecke, off aen Zijn Hoogheyt met eenige te assumeren heeren, offte aen de Staten-Generael, offte aen eenighe neutrale collegiën van justitie moght werden verbleeven. Waermeede vertreckende, is de vorder deliberatie tot op een ander tijdt uytgestelt.

43. Daernae in deliberatie geleydt zijnde het 24e point van ’t vergheeven van de president- ende griffiersampten in den Hogen Rade, worde goedgevonden die zaecke uyt te stellen totdat de heeren van Zelandt souden weesen aengecomen.

44. Dan belanghende suppletie van de twee vacante raedtsheerschappen is verstaen dat men daermeede voortvaeren zal ende sijn dienvolgens daertoe genomineert ende voorgeslaegen:

burgermeester Johan van Foreest met

19

den advocaet Opmeer van Amsterdam met

17

den casteleyn Ricxen met

15

den advocaet Sicxti met

15

den secretaris van Rotterdam Berlicom met

14

ende den advocaet Vooght met

13

stemmen, in plaetse van Casenbroot ende Van den Honert.

45. Belanghende ’t 25e point van de vacante raedsheerschappen in den Provintialen Raede deur ’t overlijden van den heer De Witte ende Van der Meer is meede goedtgevonden te comen totte suppletie ende zijn bij meerderheyt van stemmen daertoe voorgeslaegen ende genomineert:

den secretaris Bosvelt met

19

den advocaet Graswinckel met

17

den advocaet De Backere met

7

den advocaet Francken met

16

den advocaet Crafft met

16

den burgermeester Audesteyn met

14 stemmen.

46. Noch zijn voorgeweest eenige particuliere zaecken van cleynen gewichte, daerinne nae gelegentheyt gedisponeert is.

Vrijdag 16 juli 1638 nanoen

47. Is in deliberatie geleyt het 26e point van beschrijvinge spreeckende van de nominatie ende electie van een ander persoon tottet vacante ampt van Coolwijk, daertoe bij meerderheyt van stemmen eerst voorgeslaeghen zijn den burgermeester Schilperoirt, den advocaet Schilder ende Reyer van der Burch, ende uytte zelve nae geëligeert den burgermeester Schilperoirt.

48. Daernae is in deliberatie geleyt het 27e point om te procederen tot nominatie van drie personen tottet vacante rentmeesterschap van Noord-Hollandt in plaetse van Luchtenburch ende zijn dienvolgens toe voorgeslaegen ende genomineert:

mr. Franck van der Meer met

16

den pensionaris Nieupoort met

15

ende den soon van Foreest met

12 stemmen,

welcke nominatiën Zijn Hoogheyt bij missive souden werden bekentgemaeckt om uytte zelve 4 tot raedsheeren ende een tot rentmeester geëligeert te worden.

49. De heeren burgermeesteren van Muyden versoeckende sodanige somme van 3341 £ als zij aen servijsen ende verschoten penninge aen ’t landt ten affteren sijn, te mogen corten ende rescontreren aen haere verpondinge, is ’tzelve versoeck nae deliberatie affgeslaegen, maer effenwel verstaen dat de heeren Committeerde Raden uyt andere penningen haer in handen te stellen de presente schult sullen voldoen.

50. Noch zijn voorgeweest verscheyden particuliere zaecken daerinne nae geleegentheyt gedisponeert is, nyet waerdigh omme notitie van gehouden te worden.