inleiding

 
English | Nederlands

Handleiding voor het gebruik

Indeling

De site kent de volgende indeling:

 • handleiding - deze handleiding voor het gebruik
 • inleiding - een inhoudelijke toelichting op de gegevens in de databank
 • 1. verkiezingen - alle verkiezingen en zoek-/selectiemogelijheden
 • 2. personen - deelnemers aan de verkiezingen met zoekmogelijkheden
 • 3. districten - zoeken naar kiesdistricten
 • 4. verkiezingstotalen - gekozen personen
 • colofon - verantwoording van de opzet van de applicatie

De verschillende inhoudelijke onderdelen geven verschillende invalshoeken op het materiaal in de database.Ze zijn hierboven genummerd en worden hier nader toegelicht.

Download

Soms kunt u de gegevens niet alleen raadplegen op de site, maar ook selecties van het materiaal downloaden in csv (comma separated values) formaat. Dit is een formaat waar de gegevens per 'record' op een nieuwe rij staan en alle waarden tussen dubbele aanhalingstekens (") staan en met een komma gescheiden worden. Het bestand bestaat verder alleen uit tekst, zonder dat er codes zijn toegevoegd. Een spreadsheet programma als bijvoorbeeld Excel kan een csv bestand openen. Als u Excel hebt geïnstalleerd zal uw Web-browser vaak al voorstellen het bestand daarmee te openen, of dat zelfs doen zonder het eerst te vragen. Het bestand hoeft echter niet met Excel te worden geopend. Aangezien het alleen uit tekst bestaat kunt u het in vrijwel ieder programma openen, zoals bijvoorbeeld een statistisch verwerkingsprogramma, Open Office of een desktop databaseprogramma als MSAccess. Met komma's en aanhalingstekens is het minder geschikt voor een tekstverwerker - dan is de omweg via Excel aan te raden. Soms zorgt de samenwerking tussen uw internet browser en hulpprogramma's voor moeilijkheden.

1. verkiezingen

- geeft een overzicht van de verkiezingen in een specifieke periode. De periode wordt begrensd door een beginjaar en een eindjaar, in te vullen in de vakjes bovenaan de pagina.
 • beginjaar resulteert in alle verkiezingen vanaf (en incluis) 1 januari van het ingevulde jaar
 • eindjaar in alle verkiezingen tot en met 31 december van het ingevulde jaar.
 • gegevens voor 1 jaar krijgt u door bij beginjaar en eindjaar hetzelfde jaar in te vullen.
 • verder kunt u verkiezingen selecteren op type verkiezing ook in combinatie met jaartal. Er zijn vijf typen verkiezingen, te weten: algemene, periodieke, tussentijds, herstemming

Op de pagina met resultaten staat per regel 1 verkiezingsuitslag, verdeeld in porties van 25 uitslagen per pagina. Boven en onder de lijst met resultaten kunt u naar de volgende of vorige 25 uitslagen klikken. Per verkiezingsuitslag zijn de volgende gegevens opgenomen:

 • District - district waar de verkiezingen plaatsvonden. De districtsnaam linkt naar alle verkiezingen voor dat district
 • Datum - verkiezingsdatum. De datum linkt naar de details van deze specifieke verkiezingsuitslag
 • Type -  type verkiezing. De datum linkt naar de details van deze specifieke verkiezingsuitslag.
 • Electoraat - aantal kiesgerechtigden in het district
 • Opkomst - aantal kiesgerechtigden dat een stembriefje inleverde
 • Stembriefjes - aantal ingeleverde stembriefjes
 • Geldig - aantal geldige stemmen
 • Blanco - aantal blanco stemmen

Onder datum en type kunt U doorklikken naar de details voor de verkiezing. Op deze pagina komt u ook terecht als u uitslagen aanklikt bij een district - zie daar.

2. personen

De pagina met personen geeft de mogelijkheid personen te zoeken op geslachtsnaam. In het zoekvakje kunt u zoeken op de gehele naam of een deel ervan. De alfabetletters geven alle personen wier naam begint met de aangeklikte letter.

De pagina met resultaten geeft de personen van wie de geslachtsnaam voldoet aan het opgegeven patroon, in porties van dertig namen. Boven- en onderaan de lijst met namen kunt u doorklikken naar de volgende of vorige dertig namen. In een enkel geval zijn van de persoon bijzonderheden over de naam gegeven, bijvoorbeeld een verkeerde schrijfwijze in de bron. Twee verschillende personen met exact dezelfde naam (geslachtsnaam, voorletters, titels etcetera) zijn van elkaar onderscheiden door de volgende persoon die in de databank werd opgenomen een volgnummer tussen vierkante haken te geven. Zo zijn er bijvoorbeeld een A.van Assen en een A.van Assen [2] opgenomen, in tegenstelling tot:

 • jhr.mr. H.A.M. van Asch van Wijck  
 • jhr.mr. H.M.J. van Asch van Wijck  
 • jhr.mr. H.W. van Asch van Wijck  
 • jhr.mr. L.H. van Asch van Wijck  
 • jhr.mr. L.H.J.M. van Asch van Wijck  
 • jhr.mr. M.M. van Asch van Wijck  
 • jhr.mr. T.A.J. van Asch van Wijck

van wie de achternaam bij allen gelijk is, maar de voorletters afwijken.

De namen linken door naar alle uitslagen voor de desbetreffende kandidaat.

De pagina per kandidaat geeft als resultaten:

 • het district waar de kandidaat deelnam, met tussen haakjes de verkiezingsdatum. Dit linkt door naar de desbetreffende uitslag voor het district.
 • de aanbeveling voor de kandidaat. Over de aanbevelingen zie de inleiding.
 • het aantal behaalde stemmen
 • het percentage van het totaal aantal uitgebrachte stemmen. N.B. De kiesdrempel was 50% + 1 stem. Soms werd echter in een district gestemd voor meer dan 1 zetel. Bij twee zetels was dan een kwart (de helft van de 50% van de stemmen die benodigd voor 1 zetel)van het aantal stemmen voldoende om gekozen te worden. Gegevens over het aantal zetels en de kiesdrempel zijn opgenomen bij de details over de verkiezingen voor het district

3. Districten

U kunt districten zoeken op naam of gedeelte van naam, klikken op de letters van het alfabet geeft alle districten waarvan de naam met die letter begint.

De pagina met resultaten geeft voor ieder district de bijzonderheden. Per district kunt u doorklikken naar de volgende onderdelen, aangegeven met een letter: v: verkiezingen, g: gemeenten, b: bevolkingssamenstelling

 • de optie verkiezingen geeft een opsomming van alle verkiezingen voor het district waarover gegevens in de databank zijn opgenomen in porties van 50 uitslagen. Gewoonlijk is er maar 1 pagina per district. Per uitslag zijn de volgende gegevens opgenomen:
  • Datum
  • Type
  • Electoraat
  • Opkomst
  • Stembriefjes
  • Geldig
  • Blanco
  Zie voor een toelichting hierboven onder verkiezingen.

Klikken op datum of type brengt u op een pagina met details over een specifieke verkiezing. Daar zijn opgenomen:

 • District - de districtsnaam
 • Verkiezingdatum - datum van de verkiezing
 • Type- type verkiezing
 • Omvang electoraat
 • Opkomst
 • Aantal stembriefjes
 • Aantal stemmen geldig
 • Aantal stemmen blanco
 • Aantal zetels - het aantal zetels dat bij deze verkiezing was te verdelen. Soms had een district recht op meer dan 1 zetel
 • Kiesdrempel - gewoonlijk was dit 50% van de stemmen + 1 stem. Als er meer zetels te verdelen waren (en per persoon ook meer stemmen werden uitgebracht) was het aantal benodigde stemmen evenredig lager; bij 2 zetels was dat dus 25% van de stemmen + 1.
 • Uitslagen per deelnemer - hieronder staan alle kandidaten genoemd met het aantal stemmen dat ze behaalden en de percentages die dat vertegenwoordigde. Klikken op een naam brengt u bij een pagina waarop alle uitslagen voor die persoon staan (zie verder bij personen)

4. Verkiezingstotalen

Onder verkiezingstotalen is de databank op twee manieren samengevat:

 • alle verkiezingstotalen van de algemene en periodieke verkiezingen. Opgenomen (berekend) zijn:
  • Jaar
  • Type
  • Stembriefjes
  • Geldige stemmmen
  • Totaal opkomst
  • Totaal electoraat
  • Opkomstpercentage
  doorklikken geeft een pagina met de onderverdeling naar districten van de uitslag.
 • alle gekozen personen - u komt eerst op een pagina met een formulier waarin u een jaar, een periode of een type verkiezingen moet invullen. De pagina met resultaten geeft iedereen die in een district voldoende stemmen haalde voor een zetel. Niet al deze personen kwamen in de Tweede Kamer, omdat sommigen in meer dan 1 district werden verkozen en anderen hun verkiezing niet aannamen. Klikken op de naam brengt u naar alle uitslagen voor die persoon (zie personen, klikken op het district naar alle uitslagen voor het district (zie district)