VOC glossarium - literatuur

 
English | Nederlands

Literatuurlijst VOC-glossarium

Afbeeltsels der goude, silvere en kopere stukken en der schulpen en amandelen, die in geheel Asia voor munt gangbaar zijn, Amsterdam 1682.

Augé, C.,Nouveau Larousse illustré, 8 dln., Parijs 1897-1914.

Baldaeus, Ph.,Naauwkeurige beschrijvinge van Malabar en Choromandel, derzelver aangrenzende rijken, en het machtige eyland Ceylon, 3 dln. in 1 bd., Amsterdam 1672.

Balfour, E.,The cyclopaedia of India and of eastern and southern Asia, commercial, industrial and scientific, 3 dln., 3e druk, Londen 1885.

Capellen, [G.A.G.P.] van der, 'Het journaal van den baron Van der Capellen op zijne reis door de Molukko's', in:Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië(1855), nr. 2, 281-315 en 357-396.

Clercq, F.S.A. de,Bijdragen tot de kennis der residentie Ternate, Leiden 1890.

Clercq, F.S.A. de,Het Maleisch der Molukken. Lijst der meest voorkomende vreemde en van het gewone Maleisch verschillende woorden, zooals die gebruikt worden in de residentiën Manado, Ternate, Ambon met Banda en Timor Koepang, benevens eenige proeven van aldaar vervaardigde pantoens, prozastukken en gedichten, Batavia 1876.

Curzon, George N.,Persia and the Persian question, 2 dln., Londen 1892.

Daghregister gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India, 1624-1682. J.E. Heeres e.a. ed., 31 dln., Batavia/'s-Gravenhage 1887-1931.

Dapper, O.,Gedenkwaerdig bedrijf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappije op de kuste en in het keizerrijk van Taising of Sina, 2 dln. in 1 bnd., Amsterdam 1670.

Dozy, R.P.A.,Oosterlingen. Verklarende lijst der Nederlandsche woorden, die uit het Arabisch, Hebreeuwsch, Chaldeeuwsch, Perzisch en Turksch afkomstig zijn, 's-Gravenhage 1867.

Dozy, R.P.A. en W.H. Engelman,Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l'arabe, 2e druk, Leiden/Parijs 1869.

Dunlop, H.,Bronnen tot de geschiedenis der Oostindische Compagnie in Perzië. Rijks Geschiedkundige Publicati‰n, Grote serie 72, 's-Gravenhage 1930.

Eeden, F.W. van en J.J. Duyfjes,Houtsoorten van Nederlandsch Oost-Indië. Beschrijvende catalogus tevens handleiding tot de kennis der voortbrengselen van de Nederlandsche overzeesche gewesten 3, 3e druk, Koloniaal Museum in Haarlem 1905.

Eerde, J.C. van, 'De samenstelling van "Bezoarsteenen"', in:Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indi‰82 (1926) 306-309.

The Encyclopaedia Britannica, 29 dln., 11e druk, Cambridge 1910-1911).

Feenstra Kuiper, J.,Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw, 's-Gravenhage 1921.

Franck, J. en N. van Wijk,Etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal, 2e druk, 's-Gravenhage 1912.

Goens, R. van, 'Corte beschrijvinge van 't eyland Java, derselver provintiën, landdeelinge, rijckdom en inwoonders, soodanich 't selve nu bevonden ende geregeert wert', in:Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Neérlandsch Indië4 (1856) 351-367.

Gorkom, K.W. van,Specerijen. Beschrijvende catalogus tevens handleiding tot de kennis der voortbrengselen van de Nederlandsche overzeesche gewesten VI, 2e druk, Koloniaal Museum in Haarlem 1903.

Groeneveldt, W.P., 'De Nederlanders in China', in:Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indi‰48 (6e volgreeks, 4e deel) (1898).

Haan, F. de,Oud-Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919, 3 dln., Batavia 1922-1923.

Haan, F. de,Priangan. De Preanger-Regentschappen onder het Nederlandsch bestuur tot 1811, 4 dln., Batavia 1910-1912.

Havart, D.,Op- en ondergang van Cormandel, 3 dln. in 1 bd., Amsterdam 1693.

Heeres, J.E. en F.W. Stapel, 'Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven, aan hen verleend, enz.', in:Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië57, 87, 91, 93 en 96 (1907, 1931, 1934, 1935 en 1938). In 1955 is het zesde deel uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde maar niet in de 'Bijdragen'.

Heiden, M.,Handwörterbuch der Textilkunde aller Zeiten und Völker, Stuttgart 1904.

Hellingwerf, P.,Hoornse beknopte bosschieterije, Amsterdam 1742.

Hoetink, B. ed.,Verhaal van het vergaan van het jacht "De Sperwer" en van het wedervaren der schipbreukelingen op het eiland Quelpaert en het vasteland van Korea (1653-1666) met eene beschrijving van dat rijk door Hendrik Hamel. Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging XVIII, 's-Gravenhage 1920.

Hoffmann, J.J., 'De rijstbier- of sakebrouwerij in Japan naar Japansche bronnen', in:Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië, 3e volgreeks, 5e deel (1870) 179-191.

Honoré Naber, S.P. l' ed.,Toortse der zeevaert door Dierick Ruiters, 1623, en Samuel Brun's Schiffarten, 1624. Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging VI, 's-Gravenhage 1913.

Honoré Naber, S.P. l' en I.A. Wright ed.,Piet Heyn en de zilvervloot. Bescheiden uit Nederlandsche en Spaansche archieven. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, 3e serie, nr. 53, Utrecht 1928.

Hotz, A. ed.,Journaal der reis van den gezant der O.I. Compagnie Joan Cunaeus naar Perzië in 1651-1652, gehouden door Cornelis Speelman. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap, 3e serie, nr. 26, Amsterdam 1908.

Hoytema, S.A. van,Garen en goed, Deventer 1917.

Huygelbosch, G.,Memorie. In:Papieren-Van Hoorn, rijksarchief 1701.

Jacob, H.K. s' ed.,De Nederlanders in Kerala 1663-1701. De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie 43, 's-Gravenhage 1976.

Janse, J.M.,De nootmuskaatcultuur in de Minahassa en op de Banda-eilanden. Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin XXVIII, Batavia/'s-Gravenhage 1898.

Jasper, J.E. en Mas Pirngadie,De inlandsche kunstnijverheid in Nederlandsch-Indië, 5 dln., 's-Gravenhage 1912-1930.

Kaempfer, E.,Beschrijving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen staat en regeering van dat rijk, 's-Gravenhage/Amsterdam 1729.

Kellen Dzn., J.Ph. van der en E.J. Benthem,Nederlandsche zeeschepen: 1470-1830, Leiden 1913.

Kern, H. ed.,Itinerario, voyage ofte schipvaert van Jan Huygen van Linschoten naar Oost ofte Portugaels Indiën, 1579-1592, 5 dln. Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging II (2 bnd.), XXXIX en XLIII (2 bnd.), 's-Gravenhage 1910-1939.

Kernkamp, G.W., 'Stukken over de Noordsche Compagnie', in:Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap te UtrechtXIX (1898) 263-379.

Kersey, John,A new English dictionary or a compleat collection of the most proper and significant words, commonly used in the language, with a short and clear exposition of difficult words and terms of art, Londen 1702.

Kluge, F.,Seemanssprache. Wortgeschichtliches Handbuch deutscher Schifferausdrücke älterer und neuerer Zeit, Halle 1911.

'Korte schets van den koophandel der Maatschappije in Indiën, zooals dezelve aldaar op verscheiden plaatsen wierd gedreven, geduurende het oppergezag van den Opperlandvoogd Both', in:Historiesch Verhaal van het begin, voortgang en teegenwoordigen staat der koophandel van de Generaale Nederlandsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie2 (Arnhem 1768-1772) 22-39.

Kuss ka, J.F.,Das japanische Geldwesen geschichtlich und kritisch dargestellt, Berlijn 1890.

Laet, J. de,De imperio Magni Mongolis sive India vera commentarius, Leiden/Batavia 1631.

Lennep, J. van,Zeemans-woordenboek, behelzende een verklaring der woorden, bij de scheepvaart en den handel in gebruik en een opgave der algemeene wetsbepalingen, daartoe betrekkelijk, en der spreekwijzen, daaraan ontleend, Leiden 1864.

Linschoten, J. Huygen van,Itinerarium ofte Schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indiën, 4 dln., Amsterdam 1614.

Lokotsch, K.,Etymologisches Wörterbuch der europäischen (germanischen, romanischen und slavischen) Wörter orientalischen Ursprungs, Heidelberg 1927.

Milburn, W.,Oriental commerce, containing a geographical description of the principal places in the East Indies, China and Japan, with their produce, manufactures and trade, 2 dln., Londen 1813.

Montanus, A.,Gedenkwaerdige gesantschappen der Oost-Indische Maetschappij in 't Vereenigde Nederland aen de kaisaren van Japan, Amsterdam 1669.

Moreland, W.H. ed.,Relations of Golconda in the early seventeenth century. Works issued by the Hakluyt Society, 2e serie, nr. 66, Londen 1931.

Mossel, G.P.J.,Handleiding tot de kennis van het schip, Amsterdam 1859.

Muller, Hendrik P.N. ed.,De Oost-Indische Compagnie in Cambodja en Laos. Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging XIII, 's-Gravenhage 1917.

Nachod, O.,Die Beziehungen der niederländischen Ostindischen Kompagnie zu Japan im siebzehnten Jahrhundert, Berlijn 1897.

Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid, 2 dln., Amsterdam 1843.

Nieuhof, J.,Het gezantschap der Neérlandtsche Oost-Indische Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen Keizer van China, 2 dln. in 1 bd., Amsterdam 1665.

Nieuhof, J.,Gedenkwaerdige zee- en lantreize door de voornaemste landschappen van West en Oostindiën, 2 dln. in 1 bd., Amsterdam 1682.

Pallegoix, J.B.,Description du royaume Thai ou Siam, 2 dln., Parijs 1854.

Paulus, J. e.a.,Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië, 9 dln., 2e druk, 's-Gravenhage/Leiden 1917-1939.

Pilaar, J.C.,Handleiding tot de kennis van het schip en deszelfs tuig, Delft 1826.

Raa, F.J.G. ten, F. de Bas en J.W. Wijn,Het Staatsche leger, 1568-1795, 8 dln. in 11 bdn., Breda/'s-Gravenhage 1911-1964.

Richardson, J.,A new Malagasy-English dictionary, Antananarivo 1885.

Röding, J.H.,Allgemeines Wörterbuch der Marine in allen europaeischen Seesprachen, nebst vollstaendigen Erklaerungen, 4 dln., Hamburg/Halle 1794-1798.

Rogerius, Abraham,De open deure tot het verborgen heydendom. W. Caland ed., Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging X, 's-Gravenhage 1915.

Rouffaer, G.P. en J.W. IJzerman,De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597. Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging VII, XXV en XXXII, 's-Gravenhage 1915, 1925 en 1929.

Rouffaer, G.P. en H.H. Juynboll,De batikkunst in Nederlandsch-Indië en haar geschiedenis, 2 dln., Haarlem/Utrecht 1899-1914. I: platen, II: tekst.

Rumphius, G.E.,Herbarium Amboinense. Het Amboinsche kruid-boek... mitsgaders... eenige insecten en gediertens... met de figuren daartoe behoorende. J. Burmannus ed., 7 dln., Amsterdam/'s-Gravenhage/Utrecht 1741-1755.

Rumphius, G.E.,D' Amboinsche Rariteitkamer, behelzende eene beschrijvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen... hoorntjes en schulpen... mineraalen, gesteenten en soorten van aarde, Amsterdam 1705.

Savary des Bruslons, Jacques en Ph.L. Savary,Dictionnaire universel de commerce, 5 dln., 2e druk, Kopenhagen 1759-1765.

Schouten, Wouter,Oost-Indische voyagie, 2 dln., Amsterdam 1676.

Stalpaert van der Wiele, Cornelis,Informatie van diverse landen en eylanden gelegen naer Oost-Indiën om aldaer bequamelick te handelen ende wat coopmanschap daer valt en daer best getrocken is. Handschrift Rijksarchief, ongedateerd stuk van begin november 1603. Afgedrukt als bijlage III, p. XI-XXV, bij Rouffaer en Juynboll,De batikkunst in Nederlandsch-Indië en haar geschiedenis, deel tekst, Utrecht 1914.

Stapel, F.W. ed.,Pieter van Dam. Beschrijvinge van de Oostindische Compagnie. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 63, 68, 74, 76, 83, 87 en 96, 's-Gravenhage 1927-1954.

Tavernier, J.B.,De ses reysen van den heer J. Bapt. Tavernier, baron van Aubonne, die hij, gedurende de tijt van veertig jaren, in Turkijen, Persiën, en in d' Indiën langs alle de wegen die derwaarts strekken, gedaan heeft. J.H. Glazemaker vert., Amsterdam 1682.

Thévenot, J. de,Les voyages de Mr. De Thévenot, 5 dln., 3e druk, Amsterdam 1727.

Tiele, P.A. en J.E. Heeres ed.,Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen archipel, 3 dln., 's-Gravenhage 1886-1895.

Uytrekening van de goude en silvere muntswaardije, inhout der maten en swaarte der gewigten in de respectieve gewesten van Indiën, Middelburg 1691.

Valentijn, F.,Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een... verhandelinge van Nederlands mogentheyd in die gewesten, 5 dln. in 8 bdn., Dordrecht/Amsterdam 1724-1726.

Valentijn, F.,Eerste uyt- en thuysreize.

Verdam, J., E. Verwijs en F.A. Stoett,Middelnederlandsch Woordenboek, 11 dln., 's-Gravenhage 1885-1941.

Versameling der woorden, voorkomende in de Indische brieven, eenvoudig verduyst(1758). Een document, door F.W. Stapel gebruikt, toen het in bezit was van J.E. Heeres, die het hem in bruikleen afstond (Stapel II, 2, p. 444).

Veth, P.J.,Uit Oost en West. Verklaring van eenige uitheemsche woorden, Arnhem 1889.

Visscher, J. Canter,Mallabaarse brieven, behelzende eene naukeurige beschrijving van de kust van Mallabaar, den aardt des landts, de zeden en gewoontens der inwoneren, Leeuwarden 1743.

Vixseboxse, J.,Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw, 1685-1687, Leiden 1945.

Vogel, J.Ph. ed.,Journaal van J.J. Ketelaar's hofreis naar den Groot Mogol te Lahore 1711-1713. Werken uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging XLI, 's-Gravenhage 1937.

Warburg, O.,Die Muskatnuss, ihre Geschichte, Botanik, Kultur, Handel und Verwerthung sowie Verfälschungen und Surrogate, Leipzig 1897.

Wilkinson, R.J.,A Malay-English dictionary, 2 dln., Mytilene 1932.

Winschooten, W.  ,Seeman, behelsende een grondige uitlegging van de Nederlandse konst en spreekwoorden, voor soo veel die uit de seevaart sijn ontleend en bij de beste schrijvers deeser eeuw gevonden werden, Leiden 1681.

Witsen, N.,Aeloude en hedendaegsche scheepsbouw en bestier, 2 dln. in 1 bd., Amsterdam 1671.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 29 dln., 's-Gravenhage enz. 1882-1996.

Yk, C. van,De Nederlandsche scheepsbouwkonst open gestelt, vertoonende naar wat regel of evenredenheyd in Nederland meest alle scheepen werden gebouwd, mitsgaders masten, zeylen, ankers en touwen enz. daar aan gepast, Amsterdam 1697.

Yule, Henry en A.C. Burnell,Hobson-Jobson, a glossary of colloquial Anglo-Indian words and phrases, and of kindred terms, etymological, historical, geographical and discursive, 2e druk, Londen 1903.