Helena Liefferts aan Constantijn Huygens
datum onbekend
2816b
Bron: Universiteitsbibliotheek Leiden, Hug 37, Halling-Liefferts , brieven,8

Transcriptie

Mijnheer,

Mijnheer, alsoo ick met groot verlange U.Edele de ganse weeck verwacht heb, is tot noch toe van U.Edele resolucsij niet op gevolcht. Het schint dat U.Edele ende de vortuin mij soo geluckick niet en wil maken van U.E. presensij hyer te moghe syen, nochtans sal den Rinse win nyet op gesteke worde voor U.E. comste. Van die sake U.Edele becent heb ick vernomen, ‘t ys out als yonck, ick quam daertoe te wete met groot gelach. Neemt mij toch niet qualijck af dat ick soo vrimoedich an U.Edele schrief, hyermede mij bevelende in U.E. goede grascy, winste dat ick capabel mochte zijn om U.Edele eenege dints te doen. Soude nyet manceren te zijn en te blijve, Mijnheer, U.E. dinners Helena Liefferts, wedeue van den Scholtus Halling.

[Adressering:] Mijnheer, mijnheer van Suylekom, rydder, raet en cicretaryus van Sijne Hochijt, tegenwordich in ‘t leger tot Offelt.

Ga terug naar de briefdetails