Helena Liefferts aan Constantijn Huygens
4 mei, vermoedelijk 1642
3169b
Bron: Universiteitsbibliotheek Leiden, Hug 37, Halling-Liefferts, brieven, 1

Transcriptie

Mijnheer,

Mijnheer ick bijd U.Edele gans otmoedych mij toch te atijsteren in mijn recht. Daer is tot Herwarde een dye Jan van Bommel heet, scholtus aldaer, die mij alle ongelijck soeckt in min veren te doen daer hij can. Hij heeft voor desen van een man die Wouter Cou het, dye een proses tegen mijn vader annam nochtans ongebondeert. Hij als eenne annemer van alle quade sake heft dese saexcij gecocht, lange tege mijn vader saliger geprosedert,soo hij hefet al moete verliese, nu soeckt hij mij te verdruecke. U.Edele byd ick daer eens op te letten. Daer is een water tusse Herwarde en de voren, daer heeft hij ‘t yaer te wers duer een tuym doer gelijt en heft orsaec hierdoer gegeven dat het wel een voet ofte twee is verlant. Soo doer water is het jaer werom wech gespoylt, nu soo heft hij te sommer verlede daeran den hoek een cryeb geleyt dattet nu bekans heel verlant als U.Edele ook tegenwordich sult syen. Ick byd U.Edele, spreckt toch met Brakel en besonder met Soutlant die selver daertege hebbe gewest, dye sulle mijnheer narder daervan berichte. Lat U.E. eens angaen alsoft U.Edele de gerechtych woude coepe dat hij die crieb toch werop brecht, naer het sal mij anders een hondert gulde connen schade schaers. Mijnheer Van Beregom meynde dat

[[marge]- van noede waer datter een cryeb worde geleyt an de Lietse cant om het cannal werom te diepen, want soo het verlant, dattet schadelijck sal zijn voor de schanse, war ick soo geluckic dat het lant dit doer Sijn Hochijts begere dit toe stont. U.Edele bidde de saeck voor gerecomandert te houde, soo ‘t den tijt toelaet, sal Godt Almachtyg bidden om U.E. lang leve tot trots van alle bedroefde herten sal zijn. Mijnheer, U.E. dinners Helena Liefferts tot uwen dints.

[Linker bovenhoek:] Mijn man doet sijn hertelijke gebiedenis, rekomandert hum seer in U.E. goede grasij. Hille trecht naer Wesel, wie weet ofte ick wercom. Addieu, addieu met hart, den 4 mey ouen stijl.

[Adressering:]Mijnheer, mijnheer van Suylicom, rieder, raet, zecritaris van Sijn Hochijt in Leger tot Liet.

Ga terug naar de briefdetails