Juliana gravin van Oost-Friesland aan Constantijn Huygens
21 februari 1649
4914
Bron: Koninklijk Huisarchief, Archief Constantijn Huygens, G1, 9.2

Transcriptie

Monsieur,

Ons is UEdele angenaem schrijvens van den 28 januarij laestleeden wel geworden. Gelijck ons nu in droefvnisse heeft gesteltte verneemen dat haer Hooch.t. mijn Vrouwe de Princesse van Orangen, Douarières, met sieckte was bevallen, alsoo heeft ons wederom verblijt UEdele goede hopeninge van Haer Hooch.t restitutie, wiens hoochwise advisen wij in ons swaericheden van hertte wenschen te genieten. Sonderlinge hebbe wij ons seer vertrost bevonden door de geaffectioneerde verclaeringe van Sijn Hooch.t Mijnheere de Prince van Orangen approberende, gelijck UEdele bericht dat wij de tutele ende administratie van eersten an met courage hebben angenomen. Wij verhoopen met advijs van den heere overste daerbij als specialicken meede bij de reformatie van het hoff ende van de mesnage te continueren alles ten besten van onses heere soon, vertrouende dat vooreerst den Almogende ende dan Sijn Hooch.t ons overall de crachtige handt sullen bieden, hetwelcke wij tegens veele quatwilligen naer alle apparentie noch ten hochsten sullen noodich hebben. Angaende Haer Ho. Mog. resolutie op het gepresenteerde testament ende op de propositie van ons raeden ende agenten met UEdele advijs gedaen, sijn wij deselve met devotie verwachtende, alsoo den expressen hierom uytgesonden, noch deese uyre niet en is wedergecomen. Wij bedancken ons ten alderhochsten dat UEdele gelieft heeft sorge te draegen ende overall soo getrouelijck voor ons te collaboreren. De presentatie van bij deese afvectie tegens onsen staet te sulle continueren, is ons ten hoochsten angenaem. Wij connen ende sullen ons daerover in beeter ruste stellen, ende blijven naer Godelijcker beveelinge,UEdele freunthwillige alle Zeith, Juliane.

Dat op het Huys tot Aurich, den 11/21 februar, anno 1649.

[Adressering] À Monsieur. Monsieur de Zuilichem, chevallier, conseillier ordinaire et secretaire de Son Altesse le Prince d’Orange, à La Haye.

Ga terug naar de briefdetails