Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Bégin, E.A., Histoire des duchés de la Lorraine et de Bar et des Trois Evêchés. 2 dln. (Nancy 1833). [BHLB]

Böttiger, K.W., ‘Wilhelms von Oranien Ehe mit Anna von Sachsen’, Historisches Taschenbuch 7 (1836) 79-174.

Baar, Peter Paul de, Els Kloek en Tom van der Meer, Balthasar G. Het relaas van een katholieke jongen die Willem van Oranje vermoordde en bijna heilig verklaard werd (Amsterdam 1984).

Back, J. de, Het regt van syne Hoogheyd den heeren prince van Orange en Nassau, etc. tot het marquisaat van Veere en Vlissingen ... vermeerderd met een voorberigt, waar in de partydigheyd en onkunde van den schryver van het leven van prince Willem den Eersten ... werd aangetoond (Franeker 17332).

Backmund, N., Monasticon Praemonstratense. 3 dln. (Straubing 1952-1955).

Baelde, M., ‘Pacificatie en polarisatie in de Nederlandse opstand’, Tijdschrift voor Geschiedenis 89, 3 (1976).

Baelde, M., ‘Oranje, Marnix en de Gentsche pacificatie (1576)’, in: Idem, Opstand en pacificatie in de lage landen (Gent 1976).

Baelde, M., De Collaterale Raden onder Karel V en Filips II (1531-1578). Bijdrage tot de geschiedenis van de centrale instellingen in de zestiende eeuw (Brussel 1965).

Baillet, Adrian [ps. Neuville], Histoire de Guillaume I, prince d’Orange, descendu des premiers fondateurs de l’ancienne maison de Nassau avec les actions les plus remarquables de Guillaume III (Amsterdam 1689).

Baillet, Adrian [ps. Neuville], Histoire des princes d’Orange de la maison de Nassau (Amsterdam 1693). [Bewerking van zijn in 1689 verschenen Histoire de Guillaume I].

Baker Brown, Nina, William the Silent (New York 1947).

Bakhuizen van den Brink, J.N., ‘Prins Willem van Oranje en de Leidse Universiteit’, Mare, Informatie- en opinieblad van de Leidse universiteit (24 april 1975) 6.

Bakhuizen van den Brink, R.C., ‘De confessie van den moordenaar’, in: Idem, Studiën en schetsen I (1863) 551-593.

Bakhuizen van den Brink, R.C., ‘Hendrik van Brederode en Willem van Oranje in 1566-1567’, in: Idem, Studiën en schetsen I (1863) 87-236.

Bakhuizen van den Brink, R.C., Cartons voor de geschiedenis van den Nederlandschen vrijheidsoorlog. 2 dln. (’s-Gravenhage 1891-18983). [BCGN]

Bakhuizen van den Brink, R.C., Het huwelijk van Willem van Oranje met Anna van Saxen, historisch-kritisch onderzocht (Amsterdam 1853). [BBHW]

Bakhuizen van den Brink, R.C., Studiën en schetsen over Vaderlandsche Geschiedenis en letteren. I (Amsterdam 1863) II-IV (’s-Gravenhage 1870, 1876, 1877, 1913). [BBSS]

Balen, M.J., Beschrijvinge der stad Dordrecht (Dordrecht 1677). [BBDO]

Ban et edict en forme de proscription fait par la maiesté du roy nostre sire à lencontre de Guillaume de Nassau, prince d'Oranges, comme chef et perturbateur de l'estat de la chrestienté; et speciallement de ces Pays Bas: Par lequel chacun est authorisé de l’offenser et oster du monde, comme peste publique, auec pris à qui le fera et y assistera (Douai 1580). [= Knuttel 529]

Ban, ende edict by vorme Van proscriptie,… gedecreteert by... de Coninck, tegens Willem.. .van Oraignyen,… ende namentlyck van dese Nederlanden: Waerbij een yegelijck gheauctoriseert wordt van hem te beschadigen, offenderen ende vyter weerelt te helpen, mit loon ende prys voor den ghenen die des doen, oft daer toe assisteren sullen (’s-Hertogenbosch 1580). [= Knuttel 527]

Bannier, W.A.F., ed. ‘Eenige brieven over de voorbereiding van den Bredaschen vredehandel van 1575, uit de nalatenschap van R.C. Bakhuizen van den Brink’, Bijdragen en Meedelingen van het Historisch Genootschap (1913) 538-562.

Bannier, W.A.F., ed. ‘De inventaris van het archief van Filips van Marnix benevens eenige brieven uit dat archief’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 26 (1905) 238-289. [BIM]

Barth, A.J. en A.L. Kort, “Een troostelijk woord is der armen spijs”. Een geschiedenis van het Burgerlijk Armbestuur en de Godshuizen van Goes, van de vijftiende tot de twintigste eeuw (= Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland dl. 17 [ca. 1991]). [BKTW]

Bartstra, J.S., ‘Oranje als rebellenleider in Holland en Zeeland (1572-1576)’, in: Wilhelmus van Nassouwe (Middelburg 1933) 110-144.

Barueth, J., Historie van het stadhouderschap der heeren princen van Orange, hoognodig tot bewaring van de vryheid in den kerk- en burgerstaat (Dordrecht 1765).

Barueth, J., Hollands en Zeelands jubel-jaar of tweehonderd-jarige gedagtenis des heuchelijke verlossing van het Spaansche jok …onder het wijs beleid van Willem den I (Dordrecht 1772).

Baudartius, Willem, Nassausche oorloghen (z.p. 1615).

Baudartius, Willem, Pourtraits en taille douce, et descriptions des sièges, batailles durant la guerre des Pays Bas ... et la conduite des tres illustres princes Guillaume d’Orange et Maurice de Nassau son fils (Amsterdam 1616).

Bauwhede, D. van der en M. Goetinck, eds. Brugge in de geuzentijd. Bijdragen tot de geschiedenis van hervorming te Brugge en in het Brugse vrije tijdens de 16de eeuw (Brugge 1982).

Bauwhede, D. van der, ‘Historische toelichting’, in: Idem, De hertog van Anjou en de prins van Oranje te Brugge (Brugge 1983) 8-53.

Bauwhede, D. van der en M. Goetinck, eds. De hertog van Anjou en de prins van Oranje te Brugge 17 juli -19 augustus 1582. Het mislukte complot van Juan de Salcedo en Francesco Baza (Brugge 1983).

Bavay, M. de, Procès du comte d’Egmont et pièces justificatives, d’après les manuscrits originaux trouvés à Mons (Brussel 1854).

Beaucarne, Edmond, Notice historique sur la Commune d’Eename. 2e partie: Histoire de l’abbaye d’Eename (Gent 1895). [BNHE]

Beaucourt de Noortvelde, P.[A.], Beschrijving van den opgank, voortgank en ondergank der Brugschen koophandel ... (Brugge 1775). [BBBK]

Beaufort, H.L.T. de, Willem de Zwijger (Rotterdam 1950).

Beaufort, R.F.P. de, Het mausoleum der Oranjes te Delft (Delft 1933).

Beaufort, L.F. de, Het leven van Willem I prins van Oranje. 3 dln. (Leiden-Middelburg 1732).

Becdelièvre, Hamal de, Biographie liégeoise ou précis historique et chronologique ... dans l'ancienne diocèse et pays de Liège, les duchés de Limbourg et de Bouillon, le pays de Stavelot, et la ville de Maestricht; ... 2 dln. (Luik 1836-1837).

Becker, E., ed. Schloss und Stadt Dillenburg: ein Gang durch ihre Geschichte im Mittelalter und Neuzeit (Dillenburg 1950).

Becker, E., ‘Archiv und Kanzlei des Nassau-Ottonischen Hauses in Dillenburg’, Siegerland. Blätter des Siegerländer Heimatvereins 18/19 (1936-1937).

Becker, E., ‘Beiträge zur Geschichte des Archivs und Kanzlei des Nassou-Oranischen Hauses zu Dillenburg’, Siegerland. Blätter des Siegerländer Heimatvereins 18/19 (1936-1937).

Becker, J., ‘Een tropheum zeer groot? Zu Marcus Gheeraerts Porträt von Willem van Oranje als St. Georg’, Bulletin van het Rijksmuseum 34 (1986) 3-36.

Beelaerts van Blokland, W.A., ‘De woonplaatsen van den prins van Oranje in de Nederlanden’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 245-268.

Beenakker, A.J.M., Breda in de eerste storm van de opstand. Van ketterij tot beeldenstorm 1545-1569 (Tilburg 1971). [BBSO]

Beer, A.C. de, ‘De schuldvraag bij de brand van 1572 te Roosendaal’, De Ghulden Roos 20 (1960) 45-48.

Bei der Wieden, Helge, ‘Schaumburg und die Niederlande in der Zeit der Achtzigjährigen Krieges’, Schaumburg-Lippsiche Mitteilungen 23 (1974) 5-22.

Beijnen, R.L., ‘De prins van Oranje’, in: Stemmen voor waarheid en vrede (...) 7 (1884) 721-728.

Beiträge zur Schwarzburgische Heimatkunde. [BSH]

Belgicae liberandae ab hispanis Hypodeixis, Ad. P.P.D. Gvlielmvm Nassavium, principem Aurantium. Anno MD.LXXI. April XVII exhibita. ac. Nunc demum in lucem edita (1574). [= Knuttel 189]

Bemmel, Abraham van, Beschryving van de stad Amersfoort. 2 dln. (Utrecht 1760). [BBA]

Benedict, Ph. e.a., Reformation, revolt and civil war in France and the Netherlands 1555-1585. Proceedings of the colloquium, Amsterdam, 29-31 October 1997. Verhandelingen Koninklijke Nederlandse Akadamie van Wetenschappen, Afdeling Letterkunde. Nieuwe reeks CLXXVI (Amsterdam 1999).

Benedicti, Georgius, De krijgsdaden van Willem van Oranje (Leiden 1990).

Benedicti, Georgius, De rebus gestis Gulielmi Nassovii (Leiden 1586).

Beresteyn, E.A. van, ‘Het portret van Willem I’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 367-378.

Beresteyn, E.A. van, ‘Iconografie van prins Willem I van Oranje’, Oudheidkundig Jaarboek, vierde serie van het Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 2, 3 (1933) 73-106.

Berg, S.J. van den, ‘Opgave van documenten, vermeld in de Reports of the Royal Commission on Historical Manuscripts, voor zoover van belang voor onze geschiedenis’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde vijfde reeks 3 (1916) 72-96, 160-189; 4 (1917) 68-80, 143-163, 318-339. [BOD]

Berger de Xivrey, M. et J. Guadet, eds. Recueil des lettres missives de Henri IV. 9 dln. Collection de documents inédits sur l’histoire de France (Parijs 1843-1876). [BXR]

Bergh, L.Ph.C. van den, ‘Een brief van Balthasar Geraerts aan Willem I. 6 mei 1584’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde Nieuwe reeks 3 (1864) 342-343. [BBG]

Bergh, L.Ph.C. van den, ed. Gedenkstukken tot opheldering der Nederlandsche geschiedenis, opgezameld uit de archieven te Rijssel, en op gezag van het gouvernement uitgegeven. 3 dln. (Leiden 1842-1847). [BGNG]

Berkelbach van der Sprenkel, J.W., De Vader des Vaderlands (Haarlem 1941).

Berkelbach van der Sprenkel, J.W., Oranje en de vestiging van de Nederlandse staat (Amsterdam 1946).

Bers, G., Die Rechnung des Zolls in der Stadt Jülich von 1554-1555 (Jülich 1983).

Bers, G., Wilhelm Herzog von Kleve-Jülich-Berg (1516-1592) (Keulen 1970).

Berton, Renée, Guillaume le Taciturne, prince d’Orange. Pièce en trois actes, en vers (Parijs 19332).

Berwick y de Alba, La Duquesa de, ed. Documentos escogidos del archivo de la Casa de Alba (Madrid 1891). [BAD]

Beschrijving der schilderijen in de Oranje-zaal van het koninklijk paleis genaamd Huis ten Bosch (Description des tableaux dans la salle du palais royal nommé la Maison du Bois) (’s-Gravenhage-Amsterdam 1821).

Besten, A.C. den, Wilhelmus van Nassaue. Het gedicht en zijn dichter (Leiden 1981).

Betsy, Prins Willem van Oranje, de Vader des Vaderlands. Bij de herdenking van zijn 400sten geboortedag, 1533 - 24 april 1933: voor jong Nederland. Met illustraties van M.C.A. Meischke (Rotterdam 1933).

Bettink, G.J., ‘De prins en de zee’, Tijdschrift van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging Onze Vloot 25 (1933) 63-65.

Bezold, Friedrich von, ed. Briefe des Pfaltzgrafen Johann Casimir. Mit verwandten Schriftstücken. 3 Bde. (München 1882-1903). [BBJC]

Bibl, Viktor, ed. Die Korrespondenz Maximilians II. 2 dln. [I: Familienkorrespondenz 1564-1566; II: 1566-1567] (Wenen 1916-1921).

Bibliographie Nationale [de Belgique]. [BNB]

Bijdragen Geschiedenis Bisdom Haarlem. [BGBH]

Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 1837-1944.

Bijl, A.P., Een prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje (Kampen 1995).

Bijlsma, B.L., Vader Willem (’s-Gravenhage 1933).

Bijlsma, R., ‘Beschrijving eener verzameling stukken van de Spaansch-Nederlandsche regeering te Brussel (waarschijnlijk behoord hebbende tot de papieren, door de partij van den opstand verkregen in september 1576 en augustus 1577)’, Verslagen ’s Rijks Oude Archieven 46, 1 (1923) 135-173.

Bijlsma, R., De regeeringsarchieven der geünieerde en der nader-geünieerde Nederlandsche provinciën 1576 september - 1588 mei (’s-Gravenhage 1926).

Bittner, L. e.a., ed. Gesamtinventar des Wiener Haus, Hof- und Staatsarchivs. 5 dln. (Wenen 1936-1940).

Blécourt, A.S. de en N. Japikse, eds. Klein Plakkaatboek van Nederland (Groningen/Den Haag 1919). [BJKPN]

Blécourt, A.S. de, ‘De geboorte van den Hoogen Raad van Holland en Zeeland’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 2 (1920-21) 428-459. [BGHR]

Blécourt, A.S. de en E. M. Meyers, eds. Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland van den secretaris Jan Rosa (Haarlem 1929).

Blaas, P.B.M., ‘Tussen twee herdenkingsjaren (1884-1933). Het beeld van Willem van Oranje in de wetenschappelijke geschiedschrijving rond 1900’, in: E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M. Janssen, eds. Willem van Oranje … (1984) 137-160.

Blaes, J.B., zie: Mémoires anonymes.

Blaes, J.B., Mémoires sur Emmanuel de Lalaing, baron de Montigny (Brussel 1862).

Blaupot ten Cate, S., Geschiedenis der doopsgezinden in Friesland (Leeuwarden 1839).

Blaupot ten Cate, S., Geschiedenis der doopsgezinden in Groningen, Overijssel en Oost-Friesland. 2 dln. (Leeuwarden enz. 1842).

Blaupot ten Cate, S., Geschiedenis der doopsgezinden in Holland, Zeeland, Utrecht en Gelderland. Van derzelver ontstaan tot op dezen tijd, uit oorspronkelijke stukken en echte berigten opgemaakt. 2 dln. (Amsterdam 1847). [BTCDH]

Blockmans, W.P., A.C. Duke en W.Th.M. Frijhoff, eds. Republiek tussen vorsten: Oranje, opstand, vrijheid, geloof (Zutphen 1984).

Bloemendal, Jan, ‘Willem van Oranje: een Hercules op Leidse planken’, De Zeventiende eeuw 10 (1994) 159-167.

Blok, L. en K. Vetter, ‘Die Unabhängigkeitserklärung der Niederlande von 1581’, Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 34 (1986) 708-720.

Blok, L., ‘Die niederländische Revolution und die Absetzung Philipps II. 1581’, Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 7 (1983) 287-297.

Blok, L., ‘Wilhelm von Oranien und die Entstehung des Nordniederländischen Staates’, Jahrbuch für Geschichte des Feudalismus 10 (1986) 275-282. Herdrukt in Idem, Opstellen en voordrachten, 11-19.

Blok, L., ‘Willem van Oranje herdacht 10 juli 1584 - 10 juli 1884: herdenken als politiek’, Utrechtse Historische Cahiers 5 (1984) nr. 2/3, 65-81. Herdrukt in Idem, Opstellen en voordrachten, 20-35.

Blok, Lodewijk, Opstellen en voordrachten (Diemen 1998).

Blok, P.J., ‘De slag op de Mookerheide’, in: Idem, Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis (Groningen 1903) 154-171.

Blok, P.J., ‘Putnam’s Willem de Zwijger vertaald’, Nederlandsche Spectator (1897) 349-350.

Blok, P.J., ‘De meeningen van Willem van Oranje omtrent den godsdienst’, Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde 1 (1886) 245-268. Herdrukt als: Idem, ‘De godsdienst van Willem van Oranje’, in: Idem, Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis (Groningen 1903) 126-153.

Blok, P.J., ‘Correspondance inédite de Robert Dudley, comte de Leycester, et de François et Jean Hotman’, Archives du Musée Teyler, série 2 vol. 12 (Haarlem 1911) 79-296. [BCCL]

Blok, P.J., ‘Vivat Oranje’, Onze Eeuw 9, 2 (1909) 151-160.

Blok, P.J., ‘Aantekeningen over “De Zwijger” en over het Wilhelmus’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 4e reeks 8 (1910) 440-447.

Blok, P.J., ‘Apologie van Lodewijk van Nassau’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 8 (1885) 154-268.

Blok, P.J., ‘Brief van den Utrechtschen burgemeester Aernt Dircxsz. van Leyden over zijne zending naar den prins van Oranje (Antwerpen 26 februari 1579)’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 41 (1920) 232-246.

Blok, P.J., ‘De jeugd van prins Willem I’, in: Krämer e.a., Je maintiendrai I (1905) 126-136.

Blok, P.J., ‘Jan van Nassau’, Volksalmanak van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen 1886, 1-. Herdrukt in: Idem, Verspreide studiën op het gebied der geschiedenis (Groningen 1903) 172-187.

Blok, P.J., ‘Moordplan tegen Alva (oktober 1568)’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 4 (1926) 1-8.

Blok, P.J., ‘Oranje en de Unie van Utrecht’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5e reeks 7 (1920) 1-15.

Blok, P.J., ‘Prins Willem’s Apologie’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5e reeks 4 (1917) 259-286. [BPWA]

Blok, P.J., Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau en andere onuitgegeven documenten. Werken van het Historisch Genootschap nieuwe serie 47 (Utrecht 1887). [BCLN]

Blok, P.J., Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. 2 dln. (’s-Gravenhage 1888). [BVAN]

Blok, P.J., Verslag aangaande een voorloopig onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. Op last der Regeering ingesteld (’s-Gravenhage 1891).

Blok, P.J., Willem de eerste, prins van Oranje. 2 dln. Nederlandsche Historische Bibliotheek 11 en 12 (Amsterdam 1919-1920).

Blommaert, P., ed. Beschryvinghe van het ghene dat vertoocht wierdt ter incomste van d’Excellentie des princen van Oraengien binnen Gendt (Gent 1852).

Boecop, Arent toe, Uittreksels uit het dagboek van … volgens een H.S. van de XVIIde eeuw (Deventer 1862). [BUDA]

Boeken van en rond Willem van Oranje. Catalogus van de tentoonstelling gehouden in de expositiezalen van de Koninklijke Bibliotheek 8 juni-26 juli 1984 (’s-Gravenhage 1984).

Boer, C., Hofpredikers van prins Willem van Oranje, Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers. Kerkhistorische Studiën nr. 5 (’s-Gravenhage 1952). [BHWO]

Boer, L.M. de, Prins Willem I en zijn tijd. Vaderlandse historiezangen. 2 dln. (Sneek 1884).

Boer, R. de, Prins Willem van Oranje: het verhaal van zijn leven (Groningen 1984).

Boersma, O., Vluchtig voorbeeld. De Nederlandse, Franse en Italiaanse vluchtelingenkerken in Londen 1568-1585 (z.p. 1994).

Boerwinkel, F., Willem van Oranje. Getuigen van Christus 4 (Amsterdam 1953).

Boitet, R., Beschrijving der stad Delft (Delft 1729). [BBDE]

Bondam, P., ed. Verzameling van onuitgegeeven stukken; tot opheldering der vaderlandsche historie; opgezogt, byeengebragt, en met eenige aanmerkingen opgehelderd. 5 dln. (Utrecht 1779-1781). [BVOS]

Bonger, H., ‘Coornhert en Brederode’, In het Land van Brederode 7 (1982) 4-14.

Bonger, H., ‘Prins Willem van Oranje en Coornhert’, in: H. Bonger, ed. Dirck Volckertszoon Coornhert. Dwars maar recht (Zutphen 1989) 44-59.

Bonhomme, G., ‘Le duc d’Albe et l’expedition Orangiste de 1568’, Annales de l’Academie royale d’Archéologie de Belgique 77 (1930) 283-.

Boni, Armand, Willem van Oranje. Historische roman (Hasselt 1975).

Boogman, J.C., ‘De overgang van Gouda, Dordrecht en Delft in de zomer van 1572’, Tijdschrift voor Geschiedenis 57 (1942) 81-112.

Boomkamp, G., Alkmaar en deszelfs geschiedenissen (Rotterdam 1757). [BAG]

Boon, J.G.M., 1570-1580. Oudewater, Vrijheid en gezag (Oudewater 1975). [BOVG]

Boon, K.G., ‘Prins Willem door Goltzius geteekend’, Maandblad voor Beeldende Kunsten 25 (1948) 171-174.

Bor, P.Ch., Oorsprongk, begin, en vervolgh der Nederlandsche oorlogen ... in XXXVII boeken; met een byvoeghsel van authentyke stukken en nieuwe registers ... 4 dln. (Amsterdam 1679-1684). [BONO]

Borgnet, A.C.J., De Nederlanden onder koning Filips II (Amsterdam 1852). [BNF]

Bos, Lambert van den, Wilhem, of gequetste vryheyt: Treurspel (Dordrecht 1662).

Bos-Rops, J.A.M.Y., Het archief van de familie Heereman van Zuydtwijck. 2 dln. Rijksarchieven in Holland. Inventarisreeks nr. 50 (’s-Gravenhage 1987). [BRAH]

Bos-Rops, J.A.M.Y., ‘De heerlijkheden van Willem van Oranje’, Spiegel Historiael 19, 4 (1984) 187-194.

Bosma, Nanne, Balthasar Gerards. Moordenaar en martelaar (Amsterdam 1983)

Bothenius Brouwer, A.J., Drie afstammelingen van den Zwijger (Zutphen 1933).

Bouza, Fernando, Cartas de Felipe II a sus hijas (Madrid 1998).

Boven, Louis van, Willem van Oranje (Culemborg 1984).

Boxhorn, M.Z. van, Chroniick van Zeelandt, eertijdts beschreven door d’Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert ende vermeerdert door … 2 dln. (Middelburg 1644). [BCZ]

Boyden, James M., The courtier and the king. Ruy Gómez de Silva, Philip II and the court of Spain (University of California Press 1995).

Brahe, J.J., Vlissings Eeuw-vreugde, op den twee-honderdsten geboortedag harer vryheid, den VI. van grasmaand, MDCCLXXII (Vlissingen 1773). [BVE]

Brandt, G., Historie der Reformatie (Amsterdam 1671). [BHR]

Brandt, G., Historie der vermaerde zee- en koopstadt Enkhuisen (Hoorn 1747; fotomech. herdr. 1971). [BHE]

Brandt, Otto, Heinrich Rantzau und seine Relationen an die dänischen Könige (München-Berlin 1927).

Brassart, F., Histoire et généalogie des comtes de Lalaing (Douai 1854). [BHL]

Breen, J.C., ‘De doleantie van een deel der burgerij van Amsterdam tegen den magistraat dier stad in 1564 en 1565’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 24 (1903) 59-200.

Breen, J.C., ‘Het eerste bezoek van prins Willem I aan Amsterdam na de Alteratie van 1578’, Jaarboek Amstelodamum 21 (1924) 63-81.

Breen, J.C., De geloofsovertuiging van Willem van Oranje (Amsterdam 1924).

Bref receuil de l’assasinat commis en la personne du tresillvstre prince, monseigneur le prince d’Orange ... par Jean Jaurequi Espaignol (Antwerpen 1582). [= Knuttel 593]

Bremmer, R.H., ‘De rol van de gereformeerde religie in het tot stand komen van het Plakkaat van verlatinge (1581)’, Theologia Reformata 24 (1981) 289-300.

Bremmer, R.H., Reformatie en rebellie. Willem van Oranje, de calvinisten en het recht van opstand. Tien onstuimige jaren: 1572-1581 (Franeker 1984).

Brenneysen, E.R., Ost-Friesische Historie und Landes-Verfassung aus denen furstlichen Archivo ... zusammengetragen ... auff die Widerlegung der von dem Ubbone Emmio in seiner Historia Rerum Frisicarum begangenen Irrthümer ... eingerichtet (Aurich 1720). [BOFH]

Breugelmans, R. en W. Otterspeer, Neêrlands dierbre vader. Willem van Oranje in de Leidse historiografie (Leiden 1984). [tent. cat.]

Briels, J.G.C.A., ‘De emigratie uit de Zuidelijke Nederlanden omstreeks 1540-1621/30’, in: Opstand en pacificatie.… (Gent 1976) 184-220.

Briels, J., De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630 (Haarlem 1978).

Briels, J.G.C.A., Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 (Nieuwkoop 1974).

Brill, W.G., ‘De Parijsche bloedbruiloft en haar gevolgen’, en ‘Willem van Oranje’s staatkunde in betrekking tot Frankrijk’, in: Idem, Voorlezingen over de geschiedenis der Nederlanden, II, III (Leiden 1868) 115-148.

Broek, L. van den, De prins van Oranje (Rotterdam 1831).

Broes, W., Leven van Willem den Eersten, prins van Oranje (’s-Gravenhage 1847). [P.J. Blok, Willem de Eerste ..., II, p. 239 veronderstelt een W.A. Elberts als een mogelijk auteur van een werk met dezelfde titel uit hetzelfde jaar].

Broes, Wilhelm, Willem de Eerste in betrekking tot de scheuring der Zeventien Vereenigde Nederlandsche gewesten in de XVIde eeuw (Amsterdam 1831).

Brokken, H.M., A.W.M. Koolen en H.J.Ph.G. Kaajan, eds. Inventaris van het archief van de Ridderschap en Edelen van Holland en West-Friesland 1572-1795 (’s-Gravenhage 1992). [BKRE]

Brom, G. en A.H.L. Hensen, Romeinsche bronnen voor den kerkelijk-staatkundigen toestand der Nederlanden in de 16e eeuw. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie 52 (’s-Gravenhage 1922). [BHRB]

Brom, G., ‘Stukken betreffende Nederlandsche kerkgeschiedenis van 1556-1580’, Archief voor de Geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht 22 (1895) 375-444. [BSNK]

Brom, G., Archivalia in Italië, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland. 3 dln. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine serie 2, 6, 14 (’s-Gravenhage 1908, 1909, 1914). [BAI]

Brouwer Ancher, A.J.M., ‘Lijsten van door Prins Willem I verpande goederen. 17 januari 1572’, Oud-Holland 17 (1899) 9-32.

Brouwer Ancher, A.J.M., en Joh.C. Been, eds. ‘De doleantie van een deel der burgerij van Amsterdam tegen den magistraat dier stad in 1564 en 1565’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 24 (1903) 59-200. [BABD]

Brouwer, D., De reductie van Bommel (1572-1602). Werken vereeniging Gelre no. 13 (Arnhem 1918). [BRB]

Bruggen, J. van, Willem van Oranje, geschetst voor het Nederland der 19de eeuw (Heusden 1884).

Brugmans, H., ‘De “Apologie”, een actueel politiek stuk’, in: Apologie van Willem van Oranje.… (Tielt-Amsterdam 1980) 71-82.

Brugmans, H., Geschiedenis van Amsterdam. 6 dln. (Utrecht enz. 1972-19732).

Brugmans, H., ed. Correspondentie van Robert Dudley, Graaf van Leycester en andere documenten betreffende zijn gouvernement-generaal in de Nederlanden, 1585-1588. 3 dln. (Utrecht 1931).

Brugmans, H., Guillaume le Taciturne: discours prononcée par Henri Brugmans (z.p. z.j.).

Brugmans, H., ‘De broeders van den prins van Oranje’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 216-234.

Brugmans, H., Geschiedenis van Amsterdam van den oorsprong af tot heden. 2 dln. in 8 bdn. (Amsterdam 1930-1933). [BGA]

Brugmans, H., Verslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in 1892 op last der Regeering ingesteld (’s-Gravenhage 1895).

Brugmans, H., Willem van Oranje (Amsterdam 1933).

Bruin, Claas, De dood van Willem den Eersten, prins van Oranje: treurspel (Amsterdam 1721).

Bruin, E. van der, J.T.G.P. Franx en W. Kostense, Willem van Oranje (Kampen 1985).

Bruinvis, H., De regeering van Alkmaar tot 1795 (z.p. 1904).

Brun, Antoine, Vertoogh van Antoine de Brun, raedt ende ambassadeur van sijne Majesteyt van Spagnien tot bevordering der aengevangen vredehandelinge tot Munster (Dordrecht 1647). [= Knuttel 5448].

Brutel de la Rivière, G.J., Het leven van Hermannus Moded, een der eerste calvinistische predikers in ons vaderland (Haarlem 1879). [BRHM]

Bulletin de la Commission Royale d’Histoire/Compte rendu des séances de la Commission royale d’Histoire, ou Recueil de ses bulletins (Brussel 1834-.). [BCRH]

Buntinx, J., Inventaris van het archief van de Raad van Vlaanderen. 9 dln. (Brussel 1964-1979). [BIRV]

Burger van Schoorel, D., Chronijk van de stad Medemblik (Hoorn 1728). [BSCM]

Busken Huet, G. en J.S. van Veen, Verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld (’s-Gravenhage 1899). [BHV]

Busken Huet, G., Tweede verslag van onderzoekingen naar archivalia te Parijs belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, op last der regeering ingesteld (’s-Gravenhage 1900). [BHTV]

Bussels, C.M., ed. Inventaris van het Oud Archief van de Stad Hasselt (Brussel 1966).

Bussemaker, Th., ‘Opgave van hetgeen de Colección de Documentos Inéditos para la Historia de España betreffende onze Vaderlandsche Geschiedenis bevat’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3e reeks 9 (1896) 352-461. [BOC]

Bussemaker, Th., De afscheiding der Waalsche Gewesten van de Generale Unie. 2 dln. (Haarlem 1895-1896).

Bussemaker, Th., Verslag van een voorlopig onderzoek te Lissabon, Sevilla, Madrid, Escorial, Simancas en Brussel naar archivalia belangrijk voor de geschiedenis van Nederland op last der regering ingesteld (’s-Gravenhage 1905).

Butkens, F.C., Trophées tant sacrés que profanes de duché de Brabant. Met Supplément. 2 dln. en 2 dln. supplement (’s-Gravenhage 1724-1726). [BTB]

Buyskes, P.J., Het privilege Semeyns. Eene familie-overlevering, met verklaringen gestaafd (Haarlem 1907). [BPS]

Byvanck, A.W., Handschriften en boeken uit de boekerij van Oranje Nassau ter Koninklijke Bibliotheek, 1450-1702 (Haarlem 1898).

Byvanck, W.G.C., De Oranje Nassau-boekerij en de Oranje-penningen in de Koninklijke Bibliotheek en in het Koninklijke Penningkabinet te ’s-Gravenhage (1898).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
195 resultaten