Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Caenegem, R.C. van, ‘Slotbeschouwing’ bij de artikelen in Apologie van Willem van Oranje … (Tielt-Amsterdam 1980) 83-93.

Caenegem, R.C. van, ‘Willem de Zwijger en de Opstand der Nederlanden: een proeve van plaatsbepaling’, in: Herdenking Oranje (Brussel 1984) 43-54.

Caldecott-Baird, Duncan, Huurling in de Lage Landen 1572-1574 [Walter Morgan] (Haarlem 1977).

Calendar of state papers, foreign series of the reign of Elizabeth, 1558-1588. 22 dln. (Londen 1863-1936; 1966-19692). [CSP]

Calendar of the manuscripts of the most hon. the Marquis of Salisbury - - - preserved at Hatfield House, Hertfordshire. Vol. II (Londen 1888). [CMMS]

Campagne, G.T., ‘Graven van Culemborg en de Nederlandse zaak. Floris I van Pallant’, Ons Leger 46, 7 (1962) 12-20.

Campbell, M.F.A.G., ‘Vaderlandsche autografen’, De Nederlandsche Spectator 47 (1871) 367-372. [CVA]

Camus-Buffet, M.L., Les femmes du Taciturne. Un chapitre de l’histoire d’un grand homme (Parijs 1892).

Cappelle, Johannes Pieter van, Filips Willem, prins van Oranje (Haarlem 1828). [CFW]

Caraman Chimay, la Princesse Pierre de, Recueil des lettres missives escriptes à monseigneur le Prince de Chimay, ensamble des responses données sur icelles concernant les affaires de son gouvernement du pays et comté de Flandres 1583-1584 (Brussel 1913). [CCRL]

Carstens, A.L., De band tussen Oranje-Nassau en Nederland (’s-Gravenhage 1948).

Carton de Wiart, X., La jeunesse du Taciturne 1533-1559 (Brussel 1945).

Casparius, Casper, Princeps Auriacus; sive Libertas defensa: tragoedia nova (Delft 1599).

Catalogus van den tentoonstelling van voorwerpen betrekking hebbende op het leven en den tijd van prins Willem I. Met hooge instemming van Z.M. den koning en van wijlen Z.K.H. den prins van Oranje, door het gemeentebestuur van Delft gehouden in de zaal van het Prinsenhof, waarin de prins den laatsten adem uitblies, juli en augustus, 1884 (Delft 1884).

Catalogus der handschriften van de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam. 4 dln. (Amsterdam 1899-1911). (zie ook: J. Hellendoorn).

Catalogus van de tentoonstelling Willem de Zwijger, prins van Oranje. Gemeente Zottegem. 25 Jaar Cultureel Akkoord Nederland-België. De Vrienden van het kasteel van Egmont en zijn museum Kasteel van Egmont (z.j.).

Cau, C., e.a., eds. Groot Placaetboeck, vervattende de placaten, ordonnantien ende edicten van de H.M. Heeren Staten-Generael der Vereenighde Nederlanden ende van de Ed. Groot Mogende Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt; mitsgaders van de Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt, bijeengebracht door ---. 9 dln. met register (’s-Gravenhage 1658-1797). [CGP]

Cazaux, Y., ‘Guillaume de Nassau et la pensée moderne’, Revue Génerale Belge 5 (1971) 1-19.

Cazaux, Y., Guillaume le Taciturne, comte de Nassau, prince d’Orange (Antwerpen 1973).

Cazaux, Y., Guillaume le Taciturne. De la Géneralité de Bourgogne à la République des Sept provinces Unies (Parijs 1970).

Cellarius, H., ‘Ansätze einer oranischen Orientpolitik mit Levantinischen Juden’, Nassauische Annalen 92 (1981) 59-60.

Cellarius, Helmut, ‘Adolf von Schaumburg und Claude Bouton, zwei Erzieher Wilhelms von Oranien’, Nassauische Annalen 91 (1980) 298-303.

Cellarius, H., ‘ “Ons goed Moyses”: Wilhelm von Oranien und die Juden. Vorkämpfer für Toleranz’, Tribüne, Zeitschrift zum verständnis des Judentum 25 (1986) 155-164.

Cellarius, H., ‘Oraniens Seekommando während seines Exils in Dillenburg’, Nassauische Annalen 82 (1971) 361-364.

Cellarius, H., ‘Wilhelm von Oranien im Urteil seiner Zeit und der Nachwelt’, Nassauische Annalen 95 (1984) 75-90.

Cellarius, Helmut, ‘ “Ein teuflischer Fuchs, böse und unheilvoll”. Wilhelm von Oranien in der Geschichtsschreibung’, Siegerland. Blätter des Siegerländer Heimatvereins 61 (1984) 3-12.

Cellarius, Helmut, ‘Die Propagandatätigkeit Wilhelms von Oranien in Dillenburg 1568 im Dienste des niederländischen Aufstandes’, Nassauische Annalen 79 (1968) 120-148.

Chesnaye-Desbois, F. de la - et Badier, Dictionnaire de la noblesse. 19 dln. (Parijs 1863-1876).

Claer bewijs, dat den prince van Orangien de oorsake ende iersten oorspronck is gheweest van dese langduerighe allende ende tweedrachticheyt: Oock mede culpabel ende deelachtich gheweest te zijn van den grouwelijcken aenslach by den Francoysen opde stadt van Antwerpen voorts-ghekeert den xvij januarij, int jaer M.D.LXXXIII (1583). [= Knuttel 648].

Clarisse, Joannis, Disputatio historico-juridica inauguralis de Gulielmi I., principis Arausiae, liberi cultus divini ... (Leiden 1822).

Clasen, C.P., The Palatinate in European History, 1555-1618 (Oxford 1966).

Codex diplomaticus neerlandiscus, uitgegeven door het Historische Genootschap te Utrecht. [CDN]

Colección de documentos inéditos para la historia de Espana, por Martin Fernandez Navarrete [e.a.]. 112 dln. (Madrid 1842-1895). [CODOIN]

Colenbrander, H.T., ‘Volk en Staat waarvoor de hoogeschool werd opgericht’, Leidsch Universiteitsblad 2 nr. 8 (1933) 3, 4.

Colenbrander, H.T., Willem van Oranje, wegbereider der christelijke vrijheid, herdacht in het Groot-Auditorium der Leidsche Universiteit (Leiden 1933).

Colenbrander, H.T., ‘De Zwijger’, De Gids 97 (1933) 190-192.

Colenbrander, H.T., ‘Willem van Oranje’, De Gids 97 (1933) 3-130.

Commelin, J., Wilhelm en Maurits van Nassau (Amsterdam 1651).

Compte rendu des séances de la Commission Royale d’Histoire, ou recueil de ses Bulletins, zie: Bulletin de la Commission Royale d’Histoire.

Coopmans, J.P.A., ‘Willem van Oranje en de justitie’, in: B.C.M. Jacobs en E.C. Coppens, red. Een Rijk Gerecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève (Nijmegen 1998) 59-96.

Coppens, Thera, De vrouwen van Willem van Oranje (Baarn (19771; 19833).

Coppens, Thera, Buren, Egmond en Oranje. Over heren, graven en prinsen (Buren 1989). [CBEO]

Cornejo, Pedro, Historia de las civiles guerras y rebellion de Flandes, recopilada, emendada y añadida en este ultima edicion hasta la fin del anno de ochenta (Praag 1581). [CHCG]

Cornelissen, Anthony J.M., Wilhelmus van Nassouwe. Een nieuwe historische plaatsing (Nijmegen-Utrecht 1945).

Cornelissen, J.D.M., ‘Medewerkers van den prins’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 235-253.

Cornelissen, J.D.M., ‘Oranje’s inval van 1568’, Historisch Tijdschrift 12 (1933) 96-108.

Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de La Mothe Fénélon, ambassadeur de France en Angleterre de 1568-1575, publié pour la première fois sur les manuscrits conservés aux Archives du Royaume (Parijs 1840).

Corstens, J.F., ‘De oude schutter’, Sinte Geertruydtsbronne 3 (1926) 131-137. [COS]

Corstens, J.F., Bredaniana. 6 dln. (Breda 1895-1899). [Overdrukken uit de Bredasche Courant]. [COBR]

Cort ende warachtich verhael, van het gene dat op de Handelinge vanden Vrede nu coreelinghe tusschen den prince van Oraengien, met die Staten van Hollandt ende Zeelandt, ... aen de eene zyde: Ende die Spaensche gouuerneure der Nederlanden met den synen aen de andere zijde, tot Breda geschiet is (1575). [= Knuttel 239]

Cort verhael van ’t moordadich feyt geperpetreert inden persoone vanden ... Prince van Oraengien ... by Jan Jauregui Spagnaert (Antwerpen 1582). [= Knuttel 590-592]. [CVM]

Corte openinghe der causen waerome het niet raedsam zy dat de prince van Oraignen nu tert tijt commen soude binnen der stede van Ghendt (Gent 1579). [Zonder signatuur in K.W. Swart, Willem van Oranje (1994). In: Geurts, Pamfletten (1956) W. 412].

Cosquino de Bussy, A. le, Het ontstaan der satisfactie van Utrecht (Amsterdam 1910).

Coster, Dirk, Delft; de romantische school; Willem van Oranje (Leiden 1967).

Coster, Dirk, Het leven en sterven van Willem van Oranje (Amsterdam 1948).

Coster, H.P., ‘De prins in zijn verhouding tot Groningen en Friesland’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 125-164.

Court, Pieter de la, Aesopus defensor sig erbarmende over de diepe sugten van den klagenden veenboer (’s-Gravenhage 1662). [zie Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje ...’ (1984) 52 e.v.].

Court, Pieter de la, Apologie ofte verantwoordinge tegens den hersteller van den prins van Oranje tot stadhouder (Amsterdam 1663). [Geschreven onder pseudoniem Aesopus Stomachatus. Zie Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje...’ (1984) 53].

Court, Pieter de la, De gulde legende van de stadthouders in Hollandt en West-Vrielandt, dat is eenige nodige uytbreidingen van de toetsen over de 40 stellingen van Stadthouderlycke regeeringh (Amsterdam 1663). [Zie Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje ...’ (1984) 53].

Court, Pieter de la, Aanwijsing der heilsamen politike gronden en maximen van de Republieke van Holland en West-Friesland (Leiden 1669). [zie Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje...’ (1984) 54/55].

Coustumen, statuten, privilegien ende ordonnantien der stadt Vlissingen (Vlissingen 1763). [CSPV]

Cramer, A.M., ‘Twee akten van prins Willem I tot bescherming van de doopsgezinden’, Vaderlandsche Letteroefeningen 2 (1836) 249-267.

Cuvelier, J., Les origines de la fortune de la maison d’Oranje-Nassau (Brussel 1921).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
63 resultaten