Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Dönges, C., Unterstützungen der Dillenburger Stammlande des Prinzen von Oranien in de niederländischen Freiheitskämpfen (Dillenburg 1909).

Dönges, Carl, Wilhelm der Schweiger und Nassau-Dillenburg. Beiträge zu den Beziehungen des Oraniers zu seinen Stammlanden (Dillenburg 1909). [DWS]

Dülfer, K., Gebräuchliche Abkürzungen des 16.-20. Jahrhunderts (Marburg 1973).

Dale, J.H. van, ‘Vergadering van de Staten van Vlaanderen 17 en 18 julij 1578’, Bijdragen tot de oudheidkunde en geschiedenis inzonderheit van Zeeuwsch-Vlaanderen I (Middelburg 1856).

Dam van Isselt, W.E. van, ‘De juiste plaats van het eerste gevecht uit den tachtigjarigen oorlog [1568 bij Daelhem]’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks 5 (1935) 55-72.

Dam van Isselt, W.E. van, ‘De staatsman prins Willem I als krijgsoverste’, in: Prins Willem van Oranje, 1533-1933 (Haarlem 1933) 25-84. [Met kaart van de veldtocht van 1555].

Dam van Isselt, W.E. van, ‘Prins Willem van Oranje tegenover de dienstweigeraars en de ontwapenaars’, Ons Leger 19 (1933) 153.

Dankbaar, W.F., ‘Willem van Oranje. Zijn verdediging van het recht van de opstand en zijn strijd voor vrijheid van godsdienst’, in: Idem, Hoogtepunten uit het Nederlandsche calvinisme in de zestiende eeuw (Haarlem 1946) 86-125.

Daussy, Hugues, Les Huguenots et le Roi. Le combat politique de Philippe Duplessis-Mornay (1572-1600). Travaux d’Humanisme et renaissance CCCLXIV (Genève 2002).

De l’Empire au Royaume. La principauté d’Orange ou l’histoire d’une annexion (tentoonstellingscatalogus Archives municipales d’Orange 1987). [DER]

Decavele, J., ‘Tolerantie, de moeilijke weg van ideaal naar praktische erkenning’, in: Apologie van Willem van Oranje... (1980) 49-70.

Decavele, J., ‘De edelman Oranje en de Calvinisten’, Spiegel Historiael 19, 4 (1984) 201-206.

Decavele, J., ‘De mislukking van Oranjes “democratische” politiek in Vlaanderen’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 626-650.

Decavele, J., ‘Gent, calvinistisch en republikeins strijdcentrum in de Nederlandse opstand’, Herdenking Willem van Oranje 1584-1984 (Brussel 1985) 65-86.

Decavele, J., ‘Gent, het Genève van Vlaanderen’, in: Idem, Het einde van een rebelse droom.

Decavele, J., ‘Het herstel van het calvinisme in Vlaanderen in de eerste jaren na de Pacificatie van Gent (1577-1578)’, in: Brugge in de Geuzentijd. Bijdragen tot de geschiedenis van de Hervorming te Brugge en in het Brugse Vrije tijdens de 16de eeuw (Brugge 1982) 9-33.

Decavele, J., ‘Willem van Oranje, de “vader” van een verscheurd “vaderland” (1577-1584)’, Handelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 38 (1984) 69-86.

Decavele, J., Vlaanderen tussen Spanje en Oranje. Willem de Zwijger en de Lage Landen in de zestiende eeuw (Gent 1984).

Decavele, J., red. Eenheid en Scheiding in de Nederlanden 1555-1585 (catalogus Gent 1976). [DESN]

Decavele, J., red. Het eind van een rebelse droom. Opstellen over het calvinistisch bewind te Gent (Gent 1984).

Decavele, Johan, De eerste protestanten in de Lage Landen: geloof en heldenmoed (Leuven-Zwolle 2004).

Dek, A.W.E., De afstammelingen van Juliana van Stolberg tot aan het jaar van de vrede van Munster, Spiegel der Historie 3 (1968) 226-304.

Dek, A.W.E., ‘Genealogie der heren van Brederode’, Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 13 (1959) 105-146.

Dek, A.W.E., Genealogie der heren en graven van Egmond (Zaltbommel 1970).

Dek, A.W.E., Graf Johann der Mittlere von Nassau-Siegen und seine 25 Kinder (Rijswijk 1962).

Dekker, Piet, Godert van Bocholt, enige heer, grootgrondbezitter en zoutzieder van de Zijpe. Een van de oudste en trouwste dienaren van prins Willem van Oranje (Schoorl 1998). [DGB]

Delaborde, J., Charlotte de Bourbon, princesse d’Orange (Parijs 1888). [DCHB]

Delaborde, J., Louise de Coligny, princesse d’Orange. 2 dln. (Parijs 1890).

Delcourt, M., ‘Torrentius et le tyrannicide’, Belgisch Tijdschrift voor Philologie en Geschiedenis 30 (1952) 169-174.

Delen, M.A.D., ‘Het overspel van Anna van Saksen en Jan Rubens herontdekt in de negentiende eeuw’, Oranje-Nassau Museum Jaarboek (1989) 5-40.

Delen, M.A.D., M.J.M. Hageman en C.G. Weijers, ‘De prins is dood. Leve de dode prins! De Oranje-herdenking van 1884’, in: E.O.G. Haitsma Mulier en A.E.M. Janssen, eds. Willem van Oranje... (Utrecht 1984) 108-136.

Delen, M.A.D., M.J.M. Hageman en C.G. Weijers, Honderd jaar terug en één jaar verder. De Willem van Oranje-herdenking herdacht, 14 januari - 11 februari 1985 (Nijmegen 1985). [Tentoonstelling over de herdenking van 1884].

Delen, Marie-Ange, Het hof van Willem van Oranje (Amsterdam 2002) [Handelsuitgave van Hof en hofcultuur rondom Willem van Oranje (1533-1584). Diss. Leiden 2001].

Delepierre, O. en F. Priem, Précis analytique des documents que renferme le Dépôt des Archives de la Flandre Occidentale à Bruges. 12 dln. (Brugge 1840-1858). [DAFO]

Delfos, L., ‘Die >verschollene< Urkunde der Utrechter Union’, Archiv für Urkundenforschung 14 (1936) 454-471

Delfos, L., Die Anfänge der Utrechter Union 1577-1587. Ein Beitrag zur Geschichte der niederländischen Erhebung, insbesondere zu deren Verfassungsgeschichte. Historische Studien, Heft 375 (Berlijn 1941; Vaduz 1965).

Delprat, G.H.M., ‘Berigten aangaande de laatste levensuren van prins Willem I’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 2 (1840) 119-123.

Demandt, K.E., ‘Burgund - Habsburg - Nassau/Oranien. Ein Beitrag zur europäischen Standortbestimmung des Hauses Nassau-Oranien’, Nassauische Annalen 96 (1985) 95-107.

Demandt, K.E., ‘Wilhelm I von Nassau, Prinz von Oranien, und die Bedeutung und Stellung des Abfalles der Niederlande im Rahmen der europäische Revolutionen. Ein Essay’, Nassauische Annalen 68 (1969) 121-136.

Demandt, K.E., Laterculus notarum. Lateinisch-deutsche Interpretationshilfen für spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Archivalien (Marburg 1974).

Demandt, Karl E., ‘Die Grafschaft Katzenelnbogen und ihre Bedeutung für die Landgrafschaft Hessen’, Rheinische Vierteljahrsblätter 29 (1964) 32-73.

Demandt, K.E., ‘Nassau-oranische Korrespondenzen 1553-1570 in Gestalt der von den Dillenburger Archivaren Johannes von Arnoldi und Heinrich Westerburg Ende des 18. Jahrhunderts verfassten Regesten’, Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 38 (1988) 49-102; 39 (1989) 87-150. [DNOK]

Denucé, J., ‘De Insolvente Boedelskamer. VIII. Geerard Gramaye’, Antwerpsch Archievenblad 2e reeks 3 (1928) 81-98. [DIB]

Derks, S.J.K.J., ‘Hoe “een liefhebber der waerheydt” over Willem van Oranje dacht’, Historisch Tijdschrift 12 (1933) 109-121.

Descheemaeker, J., Histoire de la maison d’Arnberg d’après les archives françaises (Neuilly 1969).

Despretz, A., ‘De instauratie der Gentse calvinistische Republiek (1577-1579)’, Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent 17 (1963) 119-229.

Deursen, A.Th. van, ‘Oranjeherdenking mislukt door onduidelijke mythevorming’, De Nieuwe Rotterdamse Courant (23 juli 1984). [Herdrukt in: Neerlandia 88 (1984) 213-214].

Deursen, A.Th. van, ‘Vader des Vaderlands’, Historisch Nieuwsblad september 2004, 33-36 [De acht grootste Nederlanders aller tijden 4].

Deursen, A.Th. van, Willem van Oranje. Een biografisch portret (Amsterdam 1995).

Deursen, A.Th. van en H. de Schepper, Willem van Oranje, een strijd voor vrijheid en verdraagzaamheid (Weesp-Tielt 1984).

Deursen, A.Th. van, ‘Het geloof van Willem van Oranje’, Neerlandia 88 (1984) 153-155.

Deursen, A.Th. van, ‘Oranje en de ware belangen van de Nederlanden’, Jaarboek van de Vereniging Oranje-Nassau Museum (1984) 146-156.

Deursen, A.Th. van, ‘Tussen eenheid en zelfstandigheid. De toepassing van de Unie als fundamentele wet’, in: Groenveld en Leeuwenberg, De Unie van Utrecht (’s-Gravenhage 1979) 136-154.

Deutschland und Europa in der Neuzeit. Festschrift für Karl Otmar Freiherr von Aretin zum 65. Geburtstag herausgegeben von R. Melville, C. Scharf e.a. 2 dln. (Stuttgart 1988).

Diccionario de Historia de Espana, dirigido por Germán Bleiberg. 3 dln. (Madrid [1968-1969]).

Diegerick, I.L.A., ‘Lettres inédites de Emanuel de Lalaing’, Compte rendu des séances de la Commission royale d’Histoire, ou Recueil de ses bulletins 2e serie 9 (1857) 320-379.

Diegerick, I.L.A., ‘Lettres inédites de Philippe, comte de Lalaing’, Compte rendu des séances de la Commission royale d’Histoire, ou Recueil de ses bulletins 2e serie 8 (1856) 428-503.

Diegerick, I.L.A., Inventaire analytique et chronologique des chartes et documents appartenant aux archives de la ville d’Ypres. 7 dln. (Brugge 1853-1868).

Diegerick, I.L.A., ‘Lettres inédites de Georges de Lalaing, comte de Rennenbourg’, Compte rendu des séances de la Commission royale d’Histoire, ou Recueil de ses bulletins 2e serie 10 (1858) 107-164.

Diegerick, I.L.A., Lettres inédites de Pierre de Melun, prince d’Espinoi (Tournai 1853). Overdruk uit: Mémoires de la Société historique et litteraire de Tournai I. [DLPM]

Diegerick, I.L.A., ‘Quelques lettres de Marnix de Ste Aldegonde et du Prince Jean Casimir’, Codex Diplomaticus Neerlandicus, 2e serie IV (Utrecht 1860) 198-245. [DLM]

Diegerick, M.J. [= I.L.A.], ‘Documents concernant la Pacification de Gand qui se trouvent aux archives communales de la ville d’Ypres’, Compte rendu des séances de la Commission royale d’Histoire, ou Recueil de ses bulletins 4e serie 3 (1876) 385-444. [DDPG]

Dieren, G. van, ‘Een allegorische vertoning op het Damrak in 1580’, Amstelodamum 57 (1970) 178-181.

Dieren, J.P. van, ed. Chronijcke van Antwerpen sedert het jaer 1500 tot 1575 (Antwerpen 1843). [Nieuwe editie van Antwerpsch Chronijkje... Leiden 1743].

Dierickx, M., ‘De eerste jaren van Filips II, 1555-1567’, in: Algemene Geschiedenis der Nederlanden IV (1952) 305-349.

Dierickx, M., ‘La politique religieuse de Philippe II dans les anciens Pays-Bas’, Hispania 16 (1956) 130-143.

Dierickx, M., ‘Nieuwe gegevens over het bestuur van de hertog van Alva in de Nederlanden’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 18 (1963) 167-192.

Dierickx, M., De oprichting der nieuwe bisdommen in de Nederlanden onder Filips II 1559-1570 (Antwerpen-Utrecht 1950). [DBN]

Dietsland Europa, Maandblad uitgegeven door het Verbond van Nederlandse Werkgemeenschappen Were Di (nummer van augustus - september 1984).

Dillenburg 1568-1968. Beiträge zur Nassau-Oranischen Geschichte (Dillenburg 1968).

Discailles, E., Guillaume le Taciturne et Marnix de Sainte Aldegonde (Brussel 1884).

Ditzhuyzen, R.E. van, Oranje-Nassau. Een biografisch woordenboek (Bloemendaal 1992).

Documenta Reformatoria. Teksten uit de geschiedenis van kerk en theologiën in de Nederlanden sedert de hervorming. 2 dln. (Kampen 1960-1962). [DR]

Dodt van Flensburg, J.J., ed. Archief voor kerkelijke en wereldsche geschiedenissen, inzonderheid van Utrecht. 7 dln. (Utrecht 1838-1848). [DVFA]

Dodt, J.J., ed. ‘Brieven van den prins van Oranje aan de Staten van Utrecht’, Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht 4 (1848) 268-272.

Dommisse, C.P.I., De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad (Vlissingen 1903). [DWV]

Dooren, J.P. e.a., De Nationale Synode te Middelburg in 1581. Calvinisme in opbouw in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Werken uitgegeven door het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen I (Middelburg 1981).

Doren, P.J., Inventaire des Archives de la ville de Malines. IV: Lettres missives II; V: Lettres missives III (Mechelen 1859-1876). [DIM]

Dortmond, J.A., De wereld schreef (Amsterdam 1969). [DDWS]

Douglas Lockhart, Paul, Frederick II and the Protestant cause: Denmark’s role in the Wars of Religion, 1559-1596 (Leiden 2004).

Douma, H., ‘Prins Willem van Oranje is in 1566 bezorgd voor een beeldenstorm te Grave’, Merlet 24 (1988) 55-60.

DPE, Toetze op het lasterschrift ’t onrecht genaemt stadhouderlyke regeeringe van Holland en West Vriesland. (Leiden 1662). [zie Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje...’ (1984) 52 e.v.].

Driel, W.W. van, ‘Het cartularium van Arend van Dorp’, Nederlandsch Archievenblad 82 (1979) 232-242.

Driessche, E. van, Willem van Oranje; Antwerpen in 1583. Een geschiedkundig drama in 5 bedrijven (Antwerpen 1867).

Drossaers, S.W.A. en Th.H. Lunsingh Scheurleer, eds. Inventarissen van de inboedels in de verblijven der Oranjes en daarmede gelijk te stellen stukken 1567-1795. 3 dln. (’s-Gravenhage 1974-1976).

Drossaers, S.W.A., ‘De prins en het prinsdom Orange’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 289-300.

Drossaers, S.W.A., Het Archief van den Nassauschen Domeinraad. Eerste deel: Het archief van den Raad en Rekenkamer te Breda tot 1581. Tweede deel: Stukken betreffende de rechten en goederen van Anna van Buren. Inventaris en Regestenlijst. 10 dln. (’s-Gravenhage 1948-1955). [DANDI]

Duinkerken, A. van, ‘De Mythe’, Roeping 11 (1932-1933) 610-611.

Dumont, G.-H., La vie aventureuse d’Antoine van Bomberghen, compagnon de lutte de Guillaume le Taciturne (Antwerpen 1952).

Duquenne, Frédéric, L’entreprise du duc d’Anjou aux Pays-Bas de 1580 à 1584. Les responsabilités d’un échec à partager (Villeneuve d’Ascq 1998).

Durme, M. van, ‘Een figuur van Europees formaat. Kardinaal de Granvelle, eerste aartsbisschop van Mechelen (Besançon 1517- Madrid 1586)’, Handelingen Koninklijke Kring voor Oudheid en Letteren en Kunst van Mechelen 65 (1961) 44-61.

Durme, M. van, El Cardenal Granvela (1517-1586); Imperio y revolución bajo Carlos V y Felipe II (Barcelona 1957).

Durme, M. van, ‘Plantin, Granvelle et quelques documents inédits ou non publiés dans la correspondence’, De Gulden Passer 34 (1956) 88-103.

Durme, M. van, Supplément à la correspondance de Plantin (Antwerpen 1948).

Durme, M. van, Antoon Perrenot, bisschop van Atrecht, kardinaal van Granvelle, minister van Karel V en van Filips II (1517-1586). Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Schone Kunsten van België, Klasse der Letteren nr. 18 (Brussel 1953).

Durme, M. van, Les Archives Générales de Simancas et l’histoire de la Belgique (IXe - XIXe siècles). Tome I: Secretaria de Estado. Negociación de Flandes. Liasses 496 à 634 (Brussel 1964). Tome II: Secretaria de Estado. Flandes, Holanda, Bruselas, Comercio, Inconexos ... (Brussel 1966). Tome III: Secretarias Provinciales, Consejo Supremo de Flandes y Borgoña. Secretaria de Estado, Milán-Saboya (Borgoña), Diversos Despachos, Partes, Norte y España (Brussel 1968). [DAGS]

Dussen, W.F.G.L. van der en M.P. Smissaert, eds. Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten (’s-Gravenhage 1865).

Duval, J.J.Th., Geschied- en staatkundige verhandeling over het recht verstand der Unie van Utrecht, met betrekking tot de heeren Stadhouders van Holland en Zeeland (Utrecht 1790). [DGSV]

Duval, J.J.Th., Specimen iuris publici Belgici sive Dissertatio historico-politico-diplomatica de vera mente Foederis Trajectini circa Gubernatores Hollandiae et Zeelandiae . . . (Leiden 1789). [DSIP]

Duvekot, A.W., ‘Een paspoort voor rijshout’, Historisch Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland 9 (1983) 115-125.

Duym, Jacob, Het moordadich stvck van Balthasar Gerards, begaen aen den doorluchtighe prince van Oraingen 1584, vergeleken met Auriacus sive Libertas saucia (1602) van Daniël Heinsius; ingeleid en van aant. voorz. door L.F.A. Serrarens en N.C.H. Wijngaards (Zutphen z.j.).

Duyse, P. Van, en E. De Busscher, eds. Inventaire analytique des chartres et documents appartenant aux archives de la ville de Gand (Gent 1867). [DBIA]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
102 resultaten