Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Eekhof, A., ‘Bij de afbeeldingen’, Stemmen des Tijds 22 (1933) I, 409-412. [EBA]

Eekhof, A., ‘De godsdienstige beteekenis van prins Willem van Oranje’, in: De Hervorming Herdacht 1517-1917 (Utrecht 1917) 130-144.

Eekhof, A., ‘Prins Willem van Oranje als vriend der vrijheid, broeder der verdrukten en Vader des Vaderlands’, Stemmen des Tijds 12 (1928) 19-43.

Eekhof, A., ‘De drie phasen in de godsdienstige ontwikkeling van Prins Willem van Oranje’, Stemmen des Tijds 22 (1933) I, 264-300. [EDP]

Een christelick liet, ter eeren van sijn princelijcke Excellentie den doorluchtigen, ende hoogh-gebooren vorst Wilhelmus, prince van Orangien, &c. ... Gedruckt tot Out-Hollandt, by de kinderen van Izaak en Johannes Enschedé.... (1895).

Een claer vertooch der heymelijcke raetslaghen ende practijcken die de ghemeyne vyanden ghebruycken om dese Nederlanden wederomme der Spaensche tyrannie ende inquisitie te onderworpen (Gent 1583). [= Knuttel 661]

Eggebeen, A.G., Willem van Oranje 1533-1584 (Goes (1984).

Eiermann, A., Lazarus von Schwendi, Freiherr von Hohenlandsberg, ein deutsche Feldoberst und Staatsmann des XVI. Jahrhunderts (Freiburg im Breisgau 1905).

Ekkart, R.E.O., De Oranjeportretten in het stadhuis van Kampen (Kampen 1971).

Ekkart, R.E.O., ‘Een portretreeks uit de tweede helft van de zestiende eeuw. Daniël van den Queborn als portrettist van Willem de Zwijger en zijn gezin’, Jaarboek Vereniging Oranje-Nassau Museum (1982) 17-34.

Elberts, W.A., Willem de Zwijger en het verbond der edelen (Leiden (1828).

Elias, H.J., ‘Justus Lipsius over staatsgodsdienst en gewetensvrijheid’, Vlaamse arbeid (1923) 1-16.

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795. 2 dln. (Haarlem 1903-1905). Herdruk (Amsterdam 1963). [EVA]

Emmius, Ubbo, Guilhelmus Ludovicus comes Nassovius... Acc. ... domus Nassoviae genealogicum (Groningen 1621).

Emmius, Ubbo, Willem Lodewijk, graaf van Nassau (1560-1620). Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe. Vertaling P. Schoonberg (Hilversum 1994).

Engelberts Gerrits, G., Het leven, de bedrijven en lotgevallen van Willem den Eerste, prins van Oranje (Amsterdam 1827).

Enno van Gelder, H. en J. Kuijk, De penningen en de munten van de Tachtigjarigen Oorlog (’s-Gravenhage 1955).

Enno van Gelder, H.A., ‘De godsdienst van Willem van Oranje’, in: Idem, Van Pacificatie.… (1964) 80-114.

Enno van Gelder, H.A., ‘De politiek van Willem van Oranje in het godsdienstige. Antwoord aan Dr. Gorris’, Tijdschrift voor Geschiedenis 49 (1934) 399-400.

Enno van Gelder, H.A., ‘Oranje-litteratuur in het herdenkingsjaar’, Tijdschrift voor Geschiedenis 48 (1933) 391-400.

Enno van Gelder, H.A., ‘Prins Willem van Oranje 24 april 1533 - 10 juli 1584’, De Socialistische Gids 18 (1933) 249-272.

Enno van Gelder, H.A., De Nederlandse noodmunten van de Tachtigjarige oorlog (’s-Gravenhage 1955).

Enno van Gelder, H.A., Van Beeldenstorm tot Pacificatie (Amsterdam-Brussel 1964).

Enno van Gelder, H.A., Correspondance française de Marguérite d’Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II. Ouvrage publié ... pour faire suite aux éditions de M.M. L.-P. Gachard et J.-S. Theissen. II: Comprenant le supplément de la correspondance du 16 février 1565 jusqu’au 27 september 1566, avec les pièces justificatives, éditées par - (Utrecht 1941). III: Comprenant le supplément de la correspondance du 3 octobre 1566 jusqu’au 7 février 1568 ... (Utrecht 1942). Zie voor I: Theissen, J.S. [EGCMP]

Enno van Gelder, H.A., ‘De oorzaken der scheiding van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden in de 16e eeuw’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks 10 (1939) 145-158.

Enno van Gelder, H.A., ‘De religieuze ontwikkeling bij de prins van Oranje tot 1572’, Nieuw Theologisch Tijdschrift 22 (1933) 101-148.

Enno van Gelder, H.A., ‘Het streven van prins Willem van Oranje 1568-1572’, De Gids 97 (1933) 153-189. Herdrukt in: Idem, Van Beeldenstorm tot Pacificatie, 115-137.

Erens, A., ‘Prins Willem als leider der oppositie van hooge adel en geestelijkheid’, in: Wilhelmus van Nassouwe (Middelburg 1933) 39-57.

Ermerins, J., Eenige Zeeuwsche Oudheden uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt. 10 dln. (Middelburg 1780-1797). [EEZO]

Ernst, Viktor, ed. Briefwechsel des Herzogs Christoph von Wirtemberg. 4 Bde (1550-1559) (Stuttgart 1899-1907).

Ersch, J.S. en J.G. Gruber, Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften und Künste in alphabetischer Folge ... Herausgegeben von -. 167 Bde. (Leipzig 1818-1889).

Esclercissement de l’advis publié au nom du prince d’Orange avec une corolaire (1583).

Essen, J.L. van, ‘Groens uitgave van de “Archives ou correspondance inédite de la maison d’Orange Nassau” ’, Anti-Revolutionaire Staatkunde 46 (1976) 197-211.

Essen, L. van der, ‘De raadsheer d’Assonleville en zijn houding betreffende vrede en vredehandel met de Nederlandse “Rebellen” in de jaren 1578 en 1579’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 7 (1953) 183-197.

Eugene, Dom, ‘Troubles du XVIe siècle au pays de Lallen, à Estaires, Merville et la Gorgue’, Annales du comité flamand de France 17 (1888).

Evans, R.J.W., The making of the Habsburg Monarchy, 1550-1700 (Oxford 1979).

Evans, R.J.W., Rudolf II and his world. A study in intellectual history, 1576-1612 (Oxford 1973).

Evennett, H. Outram, The Cardinal of Lorraine and the Council of Trent. A study in the Counter-Reformation (Cambridge 1930). [ECL]

Eyck, P.N. van, ‘Het Wilhelmus’, in: Wilhelmus van Nassouwe (Middelburg 1933) 225-270.

Eyffinger, A., ‘De portretten van Prins Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon door Hendrik Goltzius’, Jaarboek Vereniging Oranje-Nassau Museum (1982) 35-46.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
40 resultaten