Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Fairon, Emile, ‘Inventaire des archives anciennes de la ville de Liège reposant actuellement aux Archives de l’État à Liège’, Annuaire de la Commission communale de l’Histoire de l’Ancien Pays de Liège 1, nr. 2 (1931) (77-81).

Fargue, J.F. de la, Geslacht-schetse, beschryvinge en staet van den doorlugten huize en vorstendomme van Nassau (’s-Gravenhage 1740).

Faulconnier, Pierre, Description historique de Dunkerque ... contenant son origine et progrès ... 2 dln. (Brugge 1730). [FDD]

Fayat, H., ‘Willem van Oranje: de staatsman en zijn idee van tolerantie’, in: Herdenking Oranje (z.p. z.j.) 28-38.

Febvre, L., Philippe II et la Franche-Comté. Etude d’histoire politique, religieuse et sociale (Parijs 1912).

Feith, J.O., Register van het archief van Groningen (Groningen 1854-1877: tweede en derde deel en eerste en tweede vervolg). [FRAG]

Ferdinandy, M. de, Philip II. Grösse und Niedergang der spanischen Weltmacht (Wiesbaden 1977).

Ferrière, H. de la, en comte Baguenault de Buchesse, eds. Lettres de Catherine de Médicis. 10 dln. Collection de documents inédits (Parijs 1880-1909). [FLCM]

Ferwerda, A., Adelyk en aanzienelyk wapenboek van de zeven Provinciën (Leeuwarden 1781).

Fetter, J.C.A., De symbolische beteekenis van Willem van Oranje voor ons volk en geloofsleven (z.p. 1932).

Fetter, J.C.A., Willem van Oranje. Uitgegeven door de Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (z.p. 19322).

Flament, A.J.L., ‘De laatste levensjaren van Willem II van der Marck-Arenberg, heer van Lummen enz. (Lumey) 1574-1578’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5e reeks 9 (1922) 286-290.

Flament, A.J.L., ‘Hector Cornelis Dielen, een secretaris van prins Willem I?’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5e reeks 9 (1922) 290-292.

Flament, A.J.L., ‘Nogmaals Lumey’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5e reeks 10 (1923) 281-284.

Fontaine Verwey, H. de la, ‘Boekbanden uit de Oranje Nassau-bibliotheek’, in: Koninklijke Bibliotheek. Gedenkboek 1798-1948 (’s-Gravenhage 1948) 161-179.

Fontaine Verwey, H. de la, ‘Parijse banden van Willem van Oranje’, in: A.R.A. Croiset van Uchelen, red. Hellinga Festschrift, Feestbundel, Mélanges to Prof. Wytze Hellinga (Amsterdam 1980) 179-192.

Fontaine Verwey, H. de la, ‘Une oeuvre de jeunesse de Hendrik Goltzius?’, in: Miscellanea I.Q. van Regteren Altena , Hessel Miedema e.a. ed. (Amsterdam 1969).

Fontaine Verwey, H. de la, Humanisten, dwepers en rebellen in de zestiende eeuw. Uit de wereld van het boek, 1 (Amsterdam 1975).

Fontaine Verwey, H. de la, ‘The history of Guicciardini’s description of the Low Countries’, Quaerendo 12 (1981) 22-51.

Fontaine Verwey, H. de la, ‘Over enige boeken te Vianen gedrukt tijdens het “Voorspel” ’, in: Opstellen door vrienden en collega’s aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als bibliothecaris der gemeente Rotterdam (’s-Gravenhage 1958) 20-34.

Foppens, J.-F., zie: Strada, Supplément ...

Formsma, W.J., Inventaris der Ommelander archieven (’s-Gravenhage 1962).

Forsthoff, H., Rheinische Kirchengeschichte. Bd. I: Die Reformation am Niederrhein (Essen 1929).

Fosse, J. de la, Haeresis ac rebellio Hollandorum Gvillielmo Principi Auriaco asserta. Ab anno 1559 usque ad obitum eius 1584. Subnectitur Regum Hispaniarum a Burgundis et Avstriacis in singvlas Belgicae provincias plenum jus et dominium. Auctore Ioanne de la Fosse, Iurisconsulto Belga. Bruxellae Apud Godefredum Scvvartium 1644. Cum gratia et Priuilegio. (zie Vermaseren, De Katholieke...., XXV). [Pamflet]

Francken, A.W., Dillenburg, geboorte- en tijdelijke verblijfplaats van prins Willem den Eerste (1533-1544, 1567-1572). Eene uitgewerkte reisherinnering (Rotterdam 1872).

Franz, A., ‘Ostfriesland und die Niederlande zur Zeit der regentschaft Albas, 1567-1573’, Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden 11 (1895).

Frauenholz, E. von, Des Lazarus von Schwendi Denkschrift über die politische Lage des deutschen Reiches von 1574 (München 1939).

Frauenholz, E. von, Lazarus von Schwendi: der erste deutsche Verkünder der allgemeinen Wehrpflicht (Hamburg 1939).

Frederiks, J.G., De moord op Willem van Oranje; Oorspronkelijke verhalen en gelijktijdige berichten van den moord gepleegd op Willem van Oranje; Met eenige bijlagen en aantekeningen (’s-Gravenhage 1884).

Frijhoff, W.Th.M., ‘Natie, vaderland en daarbuiten: over vaderlandgevoel en internationalisme ten tijde van Willem van Oranje’, in: Willem van Oranje lezing 2000, 5-35.

Fris, A., Inventaris van de archieven behorend tot het ‘Oud Synodaal Archief’ van de Nederlands Hervormde Kerk, 1566-1816 (’s-Gravenhage/Hilversum 1991). [FIOSA]

Fruin, R. - Th. Az., De middeleeuwsche rechtsbronnen der kleine steden van het Nedersticht. 3 dln. (’s-Gravenhage 1903, WOVR 1e r. no. 13). [FMRNU]

Fruin, R. - Th. Az., Het archief der stad Reimerswaal (’s-Gravenhage 1897).

Fruin, R. - Th. Az., ‘De meente van den Leusderberg’, VM OVR 2 (1892) 531-544. [FML]

Fruin, R. - Th. Az., Het archief der O.L.V. Abdij te Middelburg (’s-Gravenhage 1901). [FAOM]

Fruin, R. - Th. Az., Het archief van Prelaat en Edelen van Zeeland (’s-Gravenhage 1904). [FAPEZ]

Fruin, R. en H.T. Colenbrander, Geschiedenis der staatsinstellingen in Nederland tot den val der Republiek (’s-Gravenhage 1901).

Fruin, R., ‘Het Latijnse origineel van Les cruels et horribles tormens de Balthazar Gerard’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3e reeks 7 (1893) 135-145. Herdrukt als ‘De oude verhalen van den moord van prins Willem I’, in: Idem, Verspreide geschriften III (’s-Gravenhage 1901) 65-117.

Fruin, R., ‘Willem de Zwijger’, Almanak der Maatschappij Tot Nut van ’t Algemeen 1864, 76-. Ook in: Idem, Verspreide geschriften VIII (’s-Gravenhage 1903) 404-409.

Fruin, R., De Gestie van Dr. R.C. Bakhuizen van den Brink als archivaris des Rijks 1854-1865 hoofdzakelijk uit zijne ambtelijke correspondentie toegelicht (’s-Gravenhage 1926). [FGBB]

Fruin, R., Het noorden op weg naar zelfstandigheid (Utrecht-Antwerpen 1961).

Fruin, R., Opstellen over Willem van Oranje (Utrecht-Antwerpen 1960). (Ingeleid door Dr. J.W. Smit).

Fruin, R., ‘Prins Willem in onderhandeling met den vijand over vrede (1572-1576)’, in: In Memoriam. Tafereelen uit Hollands tachtigjarigen strijd (Haarlem 1873) afl. 9; (Haarlem 1874) 275-335. Ook in: Idem, Verspreide geschriften II (’s-Gravenhage 1900) 336-384.

Fruin, R., J.E.H. Hooft van Iddekinge en W.J.C. Rammelman Elsevier, eds. De oude verhalen van het beleg en ontzet van Leiden, bij gelegenheid van het derde eeuwgetijde in hun oorspronkelijken vorm herdrukt (’s-Gravenhage 1874). [FOVL]

Fruin, R., ‘Een commissieboek van prins Willem I’, Handelingen en Mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde (1897-1898) 194-. Ook in: Idem, Verspreide geschriften VII (’s-Gravenhage) 141-151.

Fruin, R., ‘Nederland in 1571’, in: Idem, Verspreide geschriften II (’s-Gravenhage 1900) 167-210.

Fruin, R., ‘Over enige ziekten van prins Willem I, uit de aantekeningen van zijn lijfarts, Pieter van Foreest’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 3e reeks 3 (1886) 1-35. Ook in: Idem, Verspreide geschriften III (’s-Gravenhage 1901) 40-64.

Fruin, R., ‘Prins Willem in het jaar 1570. Naar nieuwe bescheiden’, De Gids 4e serie 15 (1897) I, 1-57. Ook in: Idem, Verspreide geschriften II (’s-Gravenhage 1900) 111-166.

Fruin, R., Verspreide geschriften. Met aantekeningen, toevoegsels en verbeteringen uit des schrijvers nalatenschap uitgegeven door P.J. Blok, P.L. Muller en S. Muller Fzn. 10 dln. (’s-Gravenhage 1900-1905). [FVG]

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
49 resultaten