Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Jaarboek Die Haghe, Bijdragen en mededelingen. [DHBM]

Jacobs, E., ‘Een receptenboek uit het Huis van prins Willem I van Oranje’, in: Krämer e.a., Je maintiendrai II (1906) 61.

Jacobs, E., ‘Juliana, Gravin van Schwartzburg de zuster van prins Willem van Oranje’, in: Krämer e.a., Je maintiendrai I (Leiden 1905) 140-172.

Jacobs, E., Juliana von Stolberg, Ahnfrau des Hauses Nassau-Oraniens, nach ihrem Leben und ihrer geschichtlichen Bedeutung quellenmässig dargestellt (Wernigerode 1889). [JJS]

Jager, H. de, ‘Attestatie voor de predikanten van de Augsburgsche Confessie te Antwerpen, afgegeven door prins Willem I’, in: Studiën en Bijdragen op ’t gebied der historische theologie 3 (1876) 550-551. [JAP]

Jansen, H.P.H., ‘De Bredase Nassaus’, in: C.A. Tamse, ed. Nassau en Oranje (Alphen a/d Rijn 1979) 13-40.

Janssen, A.E.M., ‘Prins Willem van Oranje in het oordeel van tijdgenoten’, in: Haitsma Mulier, E.O.G. en A.E.M. Janssen eds., Willem van Oranje ... (Utrecht 1984) 9-31.

Janssen, A.E.M., ‘Het verdeelde huis. Prins Willem van Oranje en graaf Jan van Nassau bij de totstandkoming van de Unie van Utrecht’, in: Groenenveld en Leeuwenberg, De Unie van Utrecht (’s-Gravenhage 1979) 101-135.

Janssen, A.E.M., ‘Prins Willem van Oranje en de verlatinge. Een historiografische bijdrage ter weerlegging van een verbeelde historie’, Kleio 20 (1979) 111-117.

Janssen, H.Q., Petrus Dathenus. Een blik op zijn laatste levensjaren, vooral op zijn twistzaak met Oranje (Delft 1872).

Janssen, L.F.J., ‘Onuitgegevene berigten over den afval van graaf Willem van den Berg van zijnen schoonbroeder prins Willem I, ten tijde van Don Juan van Oostenrijk’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde I (1837) 49-69.

Janssens, Ini en Pieter Swildens, Het leven van Willem de Zwijger (’s-Gravenhage 1950).

Janssens, P., ‘Willem van Oranje aan het Brussels hof 1549-1559’, Spiegel Historiael 19, 4 (1984) 174-180.

Janssens, Gustaaf, Don Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, y los Países Bajos (Brussel 1993).

Japikse, N., ed. Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609, bewerkt door ---. 14 dln. Rijks Geschiedkundige Publicatiën (’s-Gravenhage 1915-1970). [JR]

Japikse, N., ‘Een opmerkelijke uiting van prins Willem I’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 8e reeks 2 (1941) 120-121.

Japikse, N., ‘Middelburgs Remonstrantie betreffende de afzwering van Philips II’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 5e reeks 6 (1919) 330-336.

Japikse, N., ‘Prins Willem en de Generale Unie (1576-1581)’, in: Wilhelmus van Nassouwe (Middelburg 1933) 145-157.

Japikse, N., ‘Prins Willem’s eerste avondmaal’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks 4 (1934) 110-111.

Japikse, N., ‘Ter herdenking van de Unie van Utrecht’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 8 (1929) 3-24.

Japikse, N., De geschiedenis van het Huis van Oranje-Nassau. 2 dln. (’s-Gravenhage 1937-1938). [JGON]

Japikse, N., ed. Correspondentie van Willem den Eerste, prins van Oranje. Eerste deel (1551-1561) (’s-Gravenhage 1934). [Zie ook: H. van Alphen, Correspondentie van den prins van Oranje]. [JC]

Jardine, Lisa, The awful end of Prince William the Silent: the first assassination of a head of state with a hand-gun ( New York 2005).

Je maintiendrai. Een boek over Nassau en Oranje (Leiden 1905-1906). [zie onder Krämer en Moes, 1906].

Jensma, Th.W., ‘Predikantenperikelen in Dordrecht, 1572-1579’, in: Scrinium et Scriptura: Opstellen betreffende de Nederlandse geschiedenis aangeboden aan J.L. van der Gouw (Groningen 1980) 388-399.

Jensma, Th.W., ed. Acta van de Kerkeraad der Nederduitsche gereformeerde kerk te Dordrecht 1573-1579 (Dordrecht 1981).

Jensma, Th. W., ‘Van de droefyge doot van myn heere de prince’, Kwartaal & Teken van Dordrecht 10 (1984) 21-22.

Jensma, Th.W., ‘Het logement van de prinche van Oraignen’, Kwartaal & Teken van Dordrecht 10 (1984) 18-20.

Jensma, Th.W., ‘Officiële ontvangsten en plechtigheden in het 15e en 16e eeuwse Dordrecht’, Kwartaal & Teken van Dordrecht 10 (1984) 1-17.

Jimkes-Verkade, E.I., ‘De ikonologie van het grafmonument van Willem I, prins van Oranje’, in: I.V.T. Spaander en R.A. Leeuw, De stad Delft..., dl. I, 214-227 en dl. II, afb. 277-297 (Delft 1981).

Jobse, P., ‘Jan van Nassau en de Unie van Utrecht 1577-1579’, Utrechtse Historische Cahiers 5, 1 (1984) 1-53.

Jochems, M., Prins Willem I van Oranje en een meineedig koning (’s-Gravenhage 1933).

Jong, C. de, ‘Die aanleiding tot die herdenking van prins Willem I van Oranje’, in: Idem, ed. Onder die ban van die prins (Pretoria 1985) 1-4.

Jong, C. de, ‘Eerbewys aan die rooms-katholieke medestanders van Willem van Oranje’, in: Idem, ed. Onder die ban van die prins (Pretoria 1985) 8-10.

Jong, C. de, ‘Herdenking van prins Willem I van Oranje te Pretoria in 1933’, in: Idem, ed. Onder die ban van die prins (Pretoria 1985) 11-12.

Jong, C. de, ‘In de ban van de prins. Overzicht van de literatuur verschenen by de herdenking van Willem I van Oranje-Nassau’, in: Idem, ed. Onder die ban van die prins (Pretoria 1985) 49-73.

Jong, C. de, ‘Prins Willem I van Oranje-Nassau’, in: Idem, ed. Onder die ban van die prins (Pretoria 1985) 35-36.

Jong, C. de, ‘Prins Willem I van Oranje-Nassau, vryheidsheld van die Nederlanders’, in: Idem, ed. Onder die ban van die prins (Pretoria 1985) 37-41, ook in: Die Voorligter, maandblad van die Nederduitse Gereformeerde Kerk 47 nr. 8 (Pretoria julie 1984) 22-23.

Jong, C. de, ‘Verslag van die herdenking van Willem I van Oranje-Nassau te Pretoria’, in: Idem, ed. Onder die ban van die prins (Pretoria 1985) 5-6.

Jong, C. de, ‘Willem de Zwijger en Paul Kruger’ [Verslag van lezing P.J. van Winter in Utrecht, 11 oktober 1965], in: Idem, ed. Onder die ban van die prins (Pretoria 1985) 31-34.

Jong, C. de, ed. Onder die ban van die prins. Verslag van die herdenking van prins Willem I van Oranje se sterfdag 10 julie 1584 en oorsig van die verskene geleentheidspublikasies (Pretoria 1985).

Jong, O.J. de, ‘Unie en religie’, in: Groenveld en Leeuwenberg, De Unie van Utrecht (’s-Gravenhage 1979) 155-183.

Jonge van Ellemeet, B.M. de, ed. ‘De verheffing van Arnemuiden tot stad’, Verslagen en mededeelingen. Vereeniging tot uitgave der bronnen van het oude vaderlandsche recht V 1-6 (1909) 289-296. [JVA]

Jonge, J.C. de, ed. ‘Briefwisseling, tusschen eenige aanzienlijke Nederlandsche edelen en den Hertog van Alva, gehouden in de jaren 1566-1569’, in: Idem, Verhandelingen en onuitgegeven stukken I (Delft enz. 1825) 47-86.

Jonge, J.C. de, De Unie van Brussel, des jaars 1577, naar het oorspronkelijke uitgegeven. En Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel, des jaars 1577. 2 dln. (’s-Gravenhage 1825-1827).

Jonge, J.C. de, ed. ‘Brieven van en over Willem den Eersten, prins van Oranje-Nassau, geschreven tusschen de jaren 1580 en 1584, aan de overheden der stad Gend’, in: Idem, Verhandelingen en onuitgegeven stukken II (Delft enz. 1827) 51-108. [JBWE]

Jonge, J.C. de, ed. ‘Verslag der Nederlandsche gezanten aan den prins van Orange en aan de Staten-Generaal, wegens het voorgevallene bij de aanbieding der hooge overheid aan den Hertog van Anjou’, in Idem, Verhandelingen en onuitgegeven stukken I (Delft enz. 1825) 101-126. [JVNG]

Jonge, J.C. de, ed. Besluiten van de Staten-Generaal der Nederlanden, voor den druk in gereedheid gebragt en met aantekeningen en bijlagen vermeerderd door - - -. 2 dln. [1576, 1577] (’s-Gravenhage 1820-1831). [JBSG]

Jonge, J.C. de, ed. Verhandelingen en onuitgegeeven stukken betreffende de geschiedenis der Nederlanden. 2 dln. (Delft-’s-Gravenhage-Amsterdam 1825-1827). [JV]

Jonge, J.K.J. de, Louise de Colligny (’s-Gravenhage 1880).

Jonge, K. De, en G. Janssens, eds. Les Granvelle en les anciens Pays-Bas. Liber doctori Mauricio van Durme dedicatus. Symbolae. Facultatis litterarum Lovaniensis. Series B XVII (Leuven 2000).

Jongste, Jan A.F. de, Om de religie of om de vrijheid. Spanningen tussen stadhuis en kerk in Leiden na het beleg (1998).

Junius, Hadrianus, Epistolae, quibus accedit ejusdem vita & oratio de Artium liberalium dignitate (Dordrecht 1652). [HJE]

Jurriaanse, M.W., ‘Literatuur over prins Willem I verschenen in 1933’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks 4 (1934) 102-108.

Jurriaanse, M., zie: Prins Willem van Oranje.

Juste, Théodore, Histoire de la révolution des Pays-Bas sous Philippe II (Brussel 1855) (nouv. éd. Brussel. 45 dln. 1884-1885).

Juste, Théodore, La Fondation de la république des Provinces-Unies. Guillaume le Taciturne d’après sa correspondance et les papiers d’état (Den Haag 1972; Brussel 1873).

Juste, Théodore, ‘Les Valois et les Nassau, 1572-1574’, Bulletin de l’Academie Royale des Sciences et des Belles Lettres de Belgique 2e serie 2 (1857) 582-615.

Juste, Théodore, La Pacification de Gand et le sac d’Anvers 1576 (Brussel 1876).

Justification, La, du Prince d’Oranges, contre les faulx blasmes, que ses columniateurs taschent à luy imposer à tort ... (1568). [JPO]

Juten, G.C.A., ‘Rentmeesters van Niervaart’, Taxandria 50 (1943) 177-180.

Juten, G.C.A., Beschrijving van Bergen op Zoom en omstreken (Bergen op Zoom 1924).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
62 resultaten