Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Kühler, W.J., ‘Het Nederlandsche anabaptisme en de revolutionnaire woelingen der zestiende eeuw’, Doopsgezinde Bijdragen 56 (1919) 124-212.

Kaajan, H.J.Ph.G., ‘Tussen winstbejag en staatsgezag: nieuw licht op de ambtelijke loopbaan van de Brabander Jacques Reingoud (1563-1586)’, Bijdragen tot de geschiedenis van het aloude hertogdomBrabant 65 (1982) 135-166.

Kaajan, H.J.Ph.G., Archief van Mr. Paulus Buys 1572-1587. Voorlopige inventaris (’s-Gravenhage 1976).

Kalken, Frans van en Tobie Jonckheere, Marnix de Sainte Aldegonde 1540-1598 (Brussel 1952).

Kalveen, C.A. van, ‘Amersfoortse rechtsbronnen uit de zestiende eeuw’, Verslagen en Mededelingen Stichting tot uitgaaf der bronnen van het oud-vaderlandse recht 5 (1987) 33-64. [KAR]

Kamen, Henry, The duke of Alba (New Haven-Londen 2004).

Kamp, J.L.J. van der, Emanuel van Portugal en Emilia van Nassau (Assen 1980).

Kamp, Walter van der, ed. Willem van Oranje. 10 dln. (Hilversum 1984). [Gedramatiseerde serie voor TV in 10 delen van elk 45 minuten].

Kannegieter, J.Z., ‘De bijnaam “De Zwijger” van den Vader des Vaderlands’, De Gids 106 (1942) 93-101.

Kaptein, Herman, De Beeldenstorm (Hilversum 2002).

Kellen, David van der, ‘De portretten van Willem den Zwijger’, Eigen Haard (1884) 333-337.

Kerkhistorisch Archief, verzameld door N.C. Kist en W. Moll. 4 dln. (1857-1866). [KHA]

Kerkwijk, A.O. van, ‘Prins Willem I in de penningkunst’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 379-386.

Kernkamp, G.W., ‘De Geuzenprins’, Jaarboek der Rijksuniversiteit te Utrecht 1932-1933 (Utrecht (1934) 97-120.

Kernkamp, G.W., ‘De houding van Amsterdam in zake de aanbieding van de grafelijkheid aan de prins van Oranje’, Tijdschrift voor Geschiedenis 48 (1933) 113-119.

Kernkamp, G.W., Van menschen en tijden dl. I. (Haarlem 1931).

Kernkamp, J.H., ‘Scheepvaart- en handelsbetrekkingen met Italië tijdens de opkomst der Republiek’, Mededelingen van het Nederlands Instituut te Rome 2e reeks 6 (1936) 53-85.

Kernkamp, G.W., Baltische archivalia. Onderzoek naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland, in Stockholm, Kopenhagen en de Duitsche Oostzeesteden. RGP Kleine serie 4 (’s-Gravenhage 1909). [KBA]

Kernkamp, G.W., Verslag van een onderzoek in Zweden, Noorwegen en Denemarken naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland (’s-Gravenhage 1903). [KZND]

Kernkamp, J.H., ‘De houding van Amsterdam in zake de aanbieding van de grafelijkheid aan de prins van Oranje’, Tijdschrift voor Geschiedenis 48 (1933) 113-119.

Kernkamp, J.H., De handel op den vijand. 2 dln. I: 1572-1588; II: 1588-1609 (Utrecht 1931-1934).

Kervyn de Lettenhove, J. C M.B., ed. Lettres et négociations. 3 dln. (Brussel 1867-1874).

Kervyn de Volkaersbeke, Ph., ed. Mémoires sur les troubles de Gand 1577-1579 par François Halewyn, seigneur de Zweveghem (Brussel-Gent-Leipzig 1865).

Kervyn de Lettenhove, J.C.M.B., ‘Le prince d’Orange. Etude historique’, Bulletin de l’Academie Royale des sciences et belles lettres. 3e serie 2, 144-195.

Kervyn de Lettenhove, J.C.M.B., Les Huguenots et les Gueux. Étude historique sur vingt-cinq années du XVI siècle (1560-1585). 6 dln. (Brugge 1883-1885). [KLHG]

Kervyn de Volkaersbeke, Ph., ‘Les Borluut du XVIe siècle (Importance des archives privées)’, Annales de l’Academie d’Archeologie de Belgique 8 (1851) 23-51.

Kervyn de Volkaersbeke, Ph., Notice biographique sur François de la Noue, surnommé Bras-de-fer (Gent 1848).

Kervyn de Lettenhove, J.C.M.B. en Gilliodts van Severen, L., eds. Relations politiques des Pays Bas et d’Angleterre sous le règne de Philippe II. 11 dln. (Brussel 1882-1900). [KLRP]

Kervyn de Lettenhove, J.C.M.B., ed. Documents inédits relatifs à l’histoire du XVIe siècle. 1e dl. (Brussel 1883). [KLD]

Kervyn de Volkaersbeke, Ph. en J. Diegerick, eds. Documents historiques inédits concernant les troubles des Pays Bas, 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques. 2 dln. (Gent 1848-1849). [KVDH]

Kervyn de Volkaersbeke, Ph., ed. Correspondance de François de la Noue, surnommé Bras-de-Fer, accompagnée de notes historiques et précédée de la vie de ce grand capitaine (Gent-Parijs 1854). [KVN]

Kessel, G. van, Naamregister van de heeren van de Regeering der stad Haarlem, uitgegeven bij G. van Kessel, boekdrukker (1733). [KRH]

Kessler, H., ‘Prinz Wilhelm von Oranien und Landgraf Wilhelm IV von Hessen’, Hessenland 10 (1896) 241-253.

Kesteloo, H.M., Domburg in woord en beeld (Middelburg 1913).

Keuning, Marja de en Gees van der Plaat, ‘ “Geen voetbal met Fruin en Van Schelven”. Swarts biografie van Willem van Oranje’, Nieuwsbrief van het Historisch Genootschap jrg 2 , 2 (april 1995) 2-4.

Kiersch, H.J.P.A., Het goed recht van Oranje (Rotterdam 1893).

Kiersch, H.J.P.A., Iets over Oranje en den Opstand tegen Filips II. Een antwoord aan X (= C.M.M. Bartels) (’s-Gravenhage 1892).

Kikkert, J.G., Willem van Oranje (Weesp 1983).

Kinderman, J.C. [Chonia], Lodewijk van Nassau [de volmaakte ridder] beschouwd naar zijn leven en karakter (Utrecht 1874).

Kist, N.C. ed., ‘De synoden der Nederlandsche hervormde kerken onder het Kruis, gedurende de jaren 1563-1577, gehouden te Braband, Vlaanderen enz. Uit het nog onuitgegeven hs. medegedeeld door ---’, Archief kerkelijke geschiedenis van Nederland 20 (1849) 113-208.

Kist, N.C., ‘De pauselijke aflaathandel ook in deszelfs invloed op de kerkhervorming in Nederland’, Archief voor kerkelijke geschiedenis 1 (1829) 145-244; 3 (1831) 433-469.

Kist, N.C., Bijdragen tot de vroegste geschiedenis en den toekomstigen bloei der Hoogeschool te Leiden. Eene feestgave bij de viering van haar twee honderdvijfenzeventig-jarig bestaan (Leiden 1850). [KBHL]

Klönne, B.H., ‘Brief van den schout van Amersfoort aan Willem den Zwijger’, Bijdragen en Mededeelingen Gelre 3 (1900) 271-274. [KBS]

Klagenden, Den - Veen-Boer (’s-Gravenhage 1662). [Zie Haitsma Mulier, ‘Willem van Oranje...’ (1984) 52v.].

Kleijntjens, J. - S.J., ‘Correspondentie van Willem van Oranje, Reinoud van Brederode e.a. met Adriaan van Camons, drost van Jaarsveld, heer van Nijestein’, Historisch Tijdschrift 2 (1923) 1-8. [KCAC]

Kleineberg, G., Wilhelm I von Nassau-Oranien (1533-1584), seine Söhne Moritz und Friedrich Heinrich, seine Enkel Wilhelm II, und Urenkel Wilhelm III als Stadhalter von Niederland bis 1702: Graphik, Gemälde, Medaillen. Schriften des Museums Wiesbaden neue Folge 4 (Wiesbaden 1984-1985). [tent. cat.]

Klink, H., ‘Wat dreef Willem van Oranje? Twee cryptische maar veelzeggende brieven’, Jaarboek Oranje-Nassau Museum (2001) 25-35.

Klink, H., Opstand, politiek en religie bij Willem van Oranje 1559-1568. Een thematische biografie (Heerenveen 1998). [KOPR]

Kloek, Els, Kenau. De heldhaftige zakenvrouw uit Haarlem (Hilversum 2001).

Klok, J., In naam van Oranje. Den Briel 1572-1972 (Nijkerk 1972).

Klok, J., ‘Een vorstenhuwelijk in oorlogstijd’, Spiegel der Historie 1 (1966) 226-231.

Klooster, L.J. van der, ‘De plaats waar de prins doorschoten is. Eigentijdse topografische berichten over de plaats van de moord van 10 juli 1584’, in: H.L. Houtzager e.a., ed. Pennevruchten uit Delftse historie (Amsterdam 1986) 47-58.

Klooster, L.J. van der, ‘Drie gelijktijdige berichten over de moord op prins Willem van Oranje’, Jaarboek van de Vereniging Oranje-Nassau Museum (1984) 37-84.

Klooster, L.J. van der, ‘Het vertrek van Charlotte de Bourbon naar Heidelberg januari-februari 1572’, Jaarboek Vereniging Oranje-Nassau Museum (1982) 10-16.

Kluckhohn, A., Friedrich der Fromme, Kurfürst von der Pfalz, der Schützer der reformierten Kirche 1559-1576 (Nördlingen 1879).

Kluckhohn, A., ed. Briefe Friedrich des Frommen Kurfürsten von der Pfalz mit verwandten Schriftstücken. 2 dln. (Braunschweig 1866-1872). [KBFF]

Kluit, A., Historie der Hollandsche staatsregering, tot aan het jaar 1795 ... 5 dln. (Amsterdam 1802-1805). [KHHS]

Kluiver, J.H., ‘Daglicht of duisternis: de situering van de Zeeuwse wandtapijten in de grote zaal van het prinsenlogement’, Zeeland 1 (1992) 69-93.

Kluiver, J.H., ‘De orgelarchitectuur van Jacob van Campen’, Bulletin KNOB 73 (1974) 1-19.

Kluiver, J.H., De cartons voor het Speculum Zelandiae (Middelburg 1989).

Kluiver, J.H., ‘Het prinsenlogement in de abdij te Middelburg’, Jaarboek van de Vereniging Oranje-Nassau Museum (1987) 93-128.

Kluiver, J.H., ‘Prins Willem van Oranje en het beleg van Zierikzee’, Kroniek van het Land van de Zeemeermin 9 (1984) 55-62.

Kluiver, J.H., ‘Zeeland voor de prins’, Nehalennia 56 (1984) 21-42.

Kluiver, J.H., ed. De correspondentie tussen Willem van Oranje en Jan van Nassau, 1578-1584. Nederlandse Historische Bronnen 4, uitgegeven door het Nederlands Historisch Genootschap (Amsterdam 1984). [KC]

Knap W.G.zoon, W., Prins Willem I (De Zwijger). Fragmentarische schetsen uit het leven van de groote historische figuur uit den door onze voorouders gevoerden onafhankelijkheidsstrijd tegen de Spaansche overheersching (Arnhem 1933).

Knappert, L., Willem I prins van Oranje, een Vader des Vaderlands (Haarlem 1933).

Knappert, L., ‘Prins Willem en de godsdienstvrijheid’, in: Wilhelmus van Nassouwe (Middelburg 1933) 178-188.

Knappert, L., ‘Prins Willem’s bezoek aan Leiden’, Leidsch Jaarboek 24 (1931-1932) 43-63.

Kneschke, E.H., Neues allgemeines Deutsches Adels-Lexikon. 9 dln. (Leipzig 1859-1870).

Knevel, P., ‘Van rebellen tot professionals: staat, samenleving en krijgsmacht’, in: Willem van Oranje lezing 2002, 7-33.

Knierim, P.H.J., ‘De figuur van Willem van Oranje aan het begin van ons volksbestaan’, Eltheto 87 (1932-1933) 200-209.

Knuttel, W.P.C., Catalogus van de pamflettenverzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. Eerste deel eerste stuk 1486-1620 (’s-Gravenhage 1889) en Achtste deel/Supplement (’s-Gravenhage 1916). [KPKB]

Knuvelder, G., ‘Oranje als mythe’, Roeping 2 (1932-1933) 610-611.

Koenigsberger, H.G., ‘Patronage, clientage and elites in the politics of Philip II, Cardinal Granvelle and William of Orange’, in: A. Maçzak en E. von Müller-Luckner, red. Klientelsysteme 127-148.

Koenigsberger, H.G., ‘Orange, Granvelle and Philip II’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 573-595.

Kolligs, H., Wilhelm von Oranien und die Anfänge des Aufstandes der Niederlande (Bonn 1885).

Kolman, R.J., ‘Traditie, trouw en tolerantie I. De Kamper magistraat tussen bevrijding en religievrede (1578-1579)’, Kamper Almanak 94, 143-220 en ‘II. Het mislukken van de Kamper religievrede (1579-1580)’, Kamper Almanak 95, 139-229.

Koning, W., 10 Juli 1584-1884. Bijzonderheden betreffende den sluipmoord gepleegd aan de Vader des Vaderlands (Steenwijk 1884).

Kootte, T.G., Prins Willem van Oranje 1533-1584 (Delft 1984). [tent. cat.]

Kootte, T.G., e a. Willem de Zwijger, 1533-1584 (Stedelijk Museum ‘Broodhuis’ Brussel 1984). [tent. cat.]

Koppenol, Johan, red. Het Leids ontzet 3 oktober 1574 door de ogen van tijdgenoten (Amsterdam 2002). [KLO]

Korteweg, K.N., ed. Rechtsbronnen van Woudrichem en het Land van Altena (Utrecht 1948, 2 dln., WOVR 3e reeks no. 14). [KRWA]

Kossman, E.H. en A.F. Mellink, eds. Texts concerning the Revolt of the Netherlands (Londen etc. 1974). [KM]

Kossmann, E.H., ‘Willem van Oranje en de open samenleving’, in: Herdenking Oranje 11-16.

Kossmann, F., ‘Een “bewegliche demonstration” tot lof van prins Willem van Oranje’, Het Boek. Tweede reeks van het Tijdschrift voor Boek en Bibliotheekwezen 21 (1932) 113-130.

Krämer, F.J.L., E.W. Moes en P. Wagner, eds. Je maintiendrai; een boek over Nassau en Oranje. 2 dln. (Leiden 1905-1906).

Kramer, C., Emmery de Lyere et Marnix de Sainte Aldegonde (’s-Gravenhage 1971).

Kramm, Christiaan, De Goudsche glazen (Gouda 1853).

Kranenburg, R., ‘Prins Willem van Oranje en onze volks- en staatsvorming’, in: Studiën over recht en staat (Haarlem 1953) 50-91.

Kretschmar, F.G.L.O. van, ‘De portretten van Louise de Coligny’, Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie 29 (1975) 81-106.

Kretschmer, K., Historische Geographie von Mitteleuropa (München 1904).

Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht. 30 dln. (Utrecht 1846-1876). [KHG]

Krudop van Ruwiell, J.R., ‘Het adellijk en patriciërs geslacht De Zoete van Laecke de Villers’, Gens Nostra 13 (1958) 185-194.

Kruse, H., ‘Geburt und Taufe der beiden frühverstorbenen Kinder des Prinzen Wilhelm aus der Ehe mit Anna von Sachsen’, Jaarverslag van de Vereeniging Oranje-Nassau Museum (1932) 30-31.

Kruse, H., ‘Wilhelm von Oranien und seine Stammlande’, Jaarverslag van de Vereeniging Oranje-Nassau Museum (1932) 13-29.

Kruse, H., Wilhelm von Oranien und Anna von Sachsen. Eine fürstliche Ehetragödie des 16. Jahrhunderts (Wiesbaden 1934). Ook in: Nassauische Annalen. Jahrbuch des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung 54 (1934) 1-184. [KWVO]

Kruse, H., ed. ‘Kurzer summarischer Bericht wie die Kinttauf zu Breda ist angestelt worden’, Jaarverslag van de Vereeniging Oranje-Nassau Museum (1932) 32-36.

Kugler, B., Christoph, Herzog zu Wirtemberg. 2 dln. (Stuttgart 1868-1872).

Kuhn, Manfred, Pfalzgraf Johann Casimir von Pfalz-Lautern, 1576-1583 (Kaiserslautern 1959).

Kuile, G.J. ter, Inventaris van het archief van de voormalige havezate Wegdam bij Goor ([Zwolle] 1966). [KIAW]

Kuiper, G.C., ‘Huygens, Heinsius en het grafschrift van Oranje’, Jaarboek Oranje-Nassau Museum (1984) 103-117.

Kunze, Rolf-Ulrich, ‘ “Vader des vaderlands”, Protorevolutionär oder toleranter Fürst? Zur Rolle Wilhelms von Oranien im Aufstand der Niederlande, 1566-1584’, Archiv für Kulturgeschichte 82 (2000) 93-119.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
102 resultaten