Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Mémoires anonymes sur les troubles des Pays Bas 1565-1580. Avec notice et annotations par J.B. Blaes. 5 dln. (Brussel 1859-1866). [MA]

Mémoires et correspondance de Duplessis-Mornay pour servir à l’histoire de la Réformation et des guerres civiles et religieuses en France sous les règnes de Charles IX, de Henri III, de Henri IV et de Louis XIII, depuis l’an 1571 jusqu’en 1623, édition complète publiée sur les manuscrits originaux et précédée des Mémoires de Madame de Morany sur la vie de son mari, écrits par elle-même pour l’instruction de son fils. Publié par A.-D. de La Fontenelle de Vaudoré et P.-R. Auguis. 12 dln. (Parijs 1824-1825; Genève 19692). [MCDM]

Mémoires et documents inédits pour servir à l’histoire de Franche-Comté, publiés par l’Academie de Besançon. 9 dln. (Besançon 1838-1900). [MDFC]

Möller, W.H.J., Willem van Oranje (’s-Gravenhage 1933).

Mörke, Olaf, ‘Stadtholder’ oder Staetholder’? Die Funktion des Hauses Oranien und seines Hofes in der politischen Kultur der Republik der Vereinigten Niederlande im 17. Jahrhundert. Niederlande-Studien Bd. 11 (Münster-Hamburg 1997).

Münch, E., Geschichte des Hauses Nassau-Oranien. 3 dln. (Aken 1831-1833).

Maçzak, A., en E. von Müller-Luckner, ed. Klientelsysteme im Europa der frühen Neuzeit (München-Oldenburg 1988).

Maas Geesteranus, A.M., ‘Ter nagedachtenis van Willem van Oranje’, De Tijdspiegel 41 nr. 6 (1884) 300-305.

Maclaine Pont, M.W., ‘Juliana van Stolberg’, Stemmen des Tijds 17 (1928) I, 347-363.

Mahon, Eugène, Guillaume le Taciturne, Prince d’Orange, comte de Nassau ..., et les Pays-Bas depuis l’abdication de Charles Quint jusqu’à l’année 1581 (Parijs 1852, 18532).

Marcus, Jacob, Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zynen bloedtraedt (Amsterdam 1735). [MSI]

Marion, Denis, Guillaume le Taciturne (Parijs 1963).

Marnef, G., Antwerp in the Age of Reformation: Underground Protestantism in a Commercial Metropolis, 1550-1577 (Baltimore 1996).

Marnef, Guido, ‘Een Gentse proost in Keulen: Bucho Aytta en zijn rol in de Opstand, 1579-1581’, in: Liber amicorum Dr. J. Scheerder. Tijdingen uit Leuven over de Spaanse Nederlanden, de Leuvense universiteit en historiografie (Leuven 1987) 75-86.

Marnef, Guido, Antwerpen in de tijd van de Reformatie. Ondergronds protestantisme in een handelsmetropool 1550-1577 (Antwerpen-Amsterdam 1996).

Marnef, Guido, Het calvinistisch bewind te Mechelen 1580-1585 (Kortrijk 1987).

Marnix de Sainte Aldegonde, Ph., Correspondance et mélanges. Traité de l’éducation. Correspondance. Avis d’un affectionné au bien public. De republicae christianae statu ejusque salute, etc. Réponse apologétique. Précédés d’une introduction par Alb. Lacroix (Parijs-Brussel-Genève 1860). [LMSAC]

Marnix de Sainte Aldegonde, Ph., Oeuvres. Ecrits politiques et historiques. Pamphlets, discours, mémoires, rapports, apologies, lettres, documents etc. Commentaire sur le siège d’Anvers. Mémoire inédit. Précédés d’une introduction par Alb. Lacroix (Brussel 1859). [LMSAE]

Marnix van Sinte Aldegonde. Officieel gedenkboek (Brussel-Antwerpen [1939]).

Martin, J.L., Dictionnaire national des communes de France (Parijs 1972).

Mateboer, T., 1533-1584: Het leven van de Vader des Vaderlands (Rijssen 1984).

Matthaeus, A., ed. Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti (Leiden 1693). [MRAS]

Meer, G. van der, ‘Herinnering aan een vastberaden uitgevoerde opdracht. Mandata strenue executi monumentum’, Jaarboek Oranje-Nassau Museum (1983) 5-14.

Meerkamp van Embden, A., ‘De prins en de Staat van eerste edele in Zeeland’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 101-124.

Mees, W.C., Lamoraal van Egmond (Assen 1963).

Mees, W.C., Philips Willem van Oranje (’s-Gravenhage-Rotterdam 1965).

Mees-Verwey, M., ed. Apologie ofte verantwoordinghe van den prince van Orangien. (Santpoort 1942).

Meesters, P., ‘Vertaling van de inleiding eener redevoering, gedaan in de Fransche taal, door Willem I, prins van Oranje, bij de vergadering der staten van Vlaanderen te Dendermonde, den 17 julij 1578, van welke redevoering kopie berust bij de archiven te Sluis’, Cadsandria (1855) 85-.

Meij, J.C.A. de, De Watergeuzen en de Nederlanden 1568-1572 (Amsterdam 1972).

Meij, J.C.A. de, De Watergeuzen. Piraten en bevrijders (Haarlem 1980). [MW]

Meilink, P.A., ‘Rekening van Dirk van Kessel voor diensten aan den prins van Oranje over de jaren 1571-1574’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 47 (1926) 332-345.

Meilink, P.A., Archieven van de Staten van Holland en de hen opgevolgde gewestelijke Besturen. Eerste deel: Archieven van de Staten van Holland vóór 1572 (’s-Gravenhage 1929). [MASH]

Meinardus, O., Der Katzenelnbogische Erbfolgestreit. Zweiter Band. Zweite Abteilung. Briefe und Urkunden, 1538-1557 (Wiesbaden 1902). [MKE]

Menk, Friedhelm, ‘Geheime Verhandlungen auf der Ginsburg. Wilhelm der Schweiger in Stadt und Land Siegen’, Siegerland. Blätter des Siegerländer Heimatvereins 61 nr. 1 (1984) 46-50.

Menk, G., Die Hohe Schule Herborn in ihrer Frühzeit (1584-1660). Ein Beitrag zum Hochschulwesen des deutschen Kalvinismus im Zeitalter der Gegenreformation (Wiesbaden 1981).

Menk, G., ‘ “Qui trop embrasse, peu estreind”. Politik und Persönlichkeit Graf Johanns VI. von Nassau-Dillenburg 1580-1606’, Jahrbuch für Westdeutsche Landesgeschichte 7 (1981) 119-157.

Menk, Gerhard, ‘Die politische Kultur in den Wetterauer Grafschaften am Ende des 16. und zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Ein Beitrag zur Wirkung monarchomachischer Theorie auf dem deutschen Territorialstaat’, Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 34 (1984) 67-100.

Merwe, H. te, Een helt sonder vreesen. Prins Willem I van Oranje (Delft 1933).

Meteren, Emmanuel van, Memorien Der Belgische ofte Nederlantsche historie van onsen tijden. Inhoudende hoe de Nederlanden aenden anderen ghehecht ende aen Spaengien ghecomen zijn: met de oorsaken der inlantsche beroerten, ende oorloghen der selver, oock de veranderinghe van princen, van regimenten ende van religie mette scheuringhen, verbontenissen ende vredehandelinghen: Mede vervattende eenighe harer ghebueren ende andere landen handelingnen. Meest onder de regeeringhe van Philippus de II. Coninc van Spaengien tot synen doot, ende den wtgaenden Iare 1598. Verciert met een caerte van alle Nederlanden ende aller regeerders afbeeldinghe in coper ghesneden. Beschreven door Emmanuel van Meteren. Eensdeels int Latyn ende Hoochduytsch stuckwijs in druck wtghegeven (Delft 1599).

Meursius, Johannes, Gulielmus Auriacus sive de rebus tot belgico tum ab eo, quam eius tempore gestis, ad excessum Ludovici Requesensii libri X (Lugduni Batavorum = Leiden 1621). [Tot aan het jaar 1576 vrijwel identiek aan zijn Rerum Belgicarum van 1614].

Meyer, A. de, Le procès de l’attentat commis contre Guillaume le Taciturne prince d’Orange 18 mars 1582. Étude critique de documents inédits. Préface de M. Léon Van der Essen (Hilversum 1933). [MAGT]

Michaux, A-J., L’abbaye de Maroilles en Hainaut. Mémoires de la Société Archéologique de l’arrondissement d’Avesnes 4 (Avesnes 1886).

Middelkoop, E. van, Reformatie en tolerantie (Apeldoorn 1985).

Miedema, L., ‘Prins Willem I en Don Juan (1576)’, De Navorscher 53 (1903) 1-.

Mieris, F. van, Beschrijving der stad Leyden. 3 dln. (Leiden 1762-1784).

Mieris, F. van, Handvesten, privilegien, octroyen, rechten en vrijheden ... der stadt Leyden (Leiden 1759). [MHL]

Mieris, Fr. van, Histori der Nederlandsche vorsten, uit de huizen van Beijere, Borgonje en Oostenryk...sedert Albrecht, graaf van Holland tot den dood van Keizer Karel den Vyfden...met meer dan duizend historiepenningen...opgehelderd. 3 dln. (’s-Gravenhage 1732-1735).

Mierlo, Th. van, ‘Willem van Oranje op bezoek in Kampen (1572 en 1580)’, in: Hoog bezoek. Verhalen uit Kampen ter gelegenheid van het bezoek van Koningin Beatrix op 30 april 1988 (Kampen 1988) 137-143.

Moded, Hermannus, Apologie ofte verantwoordinghe Hermanni Modedt, teghens de calumnien ende valsche beschuldiginghen ghestroeyet, tot lasteringhe des H. Euangelij, ende Zijnen Persoon door de vianden der christelijcker religie (z.p. 1567). [MAV]

Moes, E.W., ‘De blijde inkomst van prins Willem van Oranje binnen Amsterdam in 1580’, Amsterdamsch Jaarboekje (1897) 1-8.

Moes, E.W., ‘De portretten van Willem den Eerste’, Oud-Holland 7 (1889) 281-292.

Molenaar, L.J., ‘Klare wijn van prins Willem van Oranje!? Een speurtocht naar zijn ferme redevoering’, Transparant 5, afl. 4 (1994) 40-46.

Molhuysen, P.C. en Fr.K.H. Kossmann, ed. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. 10 dln. (Leiden 1911-1937). [NNBW]

Molhuysen, P.C., ‘De aanslag van Jaureguy op Willem I’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6 (1848) 46-53.

Molhuysen, P.C., ‘Oranje en de Leidsche Universiteit’, De Gids 97 (1933) 196-199.

Molhuysen, P.C., ed. Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit. I. Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Grote serie nr. 20 (’s-Gravenhage 1913). [MBLU]

Mollenberg, C.J., ed. Onuitgegeven bronnen voor de geschiedenis van Geertruidenberg. Werken v.h. Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, Nieuwe reeks 7 (’s-Hertogenbosch 1899). [MOBG]

Mommsen, Wolfgang A., Die Nachlässe in den deutschen Archiven (mit Ergänzungen aus anderen Bestanden). Bearb. im Bundesarchiv in Koblenz (Koblenz 1971).

Monasticon Belge, Ursmer Berlière e.a., red. 3 dln. I. Province de Namur et de Hainaut (Maredsous 1890-1897). II. Province de Liège (Maredsous 1928-1929). III. Province de Flandre Occidentale (Luik 1960-1974). [MB]

Monster, Kors, Willem van Oranje. Suite naar motieven uit ‘Valerius Gedenckclanck’ voor harmonie of fanfare (Amsterdam 1958).

Mont, Paul de, Willem de Zwijger: Toneelspel (Roermond 1933). [Bijvoegsel Roeping, maart 1933].

Montanus, Arnoldus, ’t Leven en bedryf der prinsen van Oranje, Willem de Eerste, Maurits, Frederik Hendrik, Willem de tweede, Willem de derde. Aengehecht met de daden der Nassouwsche stam, van het jaar seshondert twee en tachentig tot dese tijd: vervattende vorders een kort begriip der Nederlandsche staat, oorlogen en voorvallen zedert sestien honderd jaaren (Amsterdam 1664).

Montanus, Arnoldus, Auriaco - Nassovia domus sive vitae illsustrium virorum in illis familiis ac speciatim Guilielmi Primi, Mauritii, Frederici Henrici, Guilielmi Secundi, Guilielmi Tertii, Principum Auriacorum (Amstelodami (Amsterdam) 1663).

Montanus, Arnoldus, Wilhelm en Maurits van Nassau, princen van Orangien haer leven ende bedrijf of ’t begin en voortgang der Nederlandsche oorlogen (Amsterdam 1651).

Mornay, Philippes de, seigneur du Plessis Marli: Mémoires de –, ... contenant divers discours, instructions, lettres, & depesches par lui dressées, ou escrites aux rois, roines, princes, princesses, seigneurs, & plusieurs grands personnages de la Chrestienté depuis l’an MDLXXII jusques à l’an MDLXXXIX; ensemble quelques lettres des dessusdits audit sieur De Plessis. Deel I (Amsterdam 1624). [MPM]

Mornay, Philippes de, seigneur du Plessis Marly, etc.: Histoire de la vie de –, Contenant outre la relation de pluisieurs evenemens notables en l’estat ... (Leiden 1647). [Naar een journaal van Charlotte Arbalestre, echtgenote van du Plessis, van 1549 tot 1606, en voortgezet door David de Liques tot 1623; uitgegeven door Jean Daillé].

Morren, Th., Het huis Honselaarsdijk (Leiden 1908). [Heruitgave met aanvullingen van H.W.M. van der Wyck en R. Meischke, Alphen a.d. Rijn 1990]

Mostard, J.J., Willem van Oranje. Dienaar van de vrijheid (’s-Gravenhage 1984).

Motley, John Lothrop, Willem van Oranje. Strijder voor de vrijheid (Franeker 1948). [Bewerking en vertaling van een gedeelte van The rise of the Dutch Republic door W.A. Dekker].

Mout, M.E.H.N., ed. Plakkaat van Verlatinge 1581. Facsimile-uitgave van de originele druk (Den Haag 1979).

Mout, M.E.H.N., ‘Het intellectuele milieu van Willem van Oranje’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 596-625.

Mulder, A., ‘De oudste bewaard gebleven brieven van onze Middelburgse gemeente’, Doopsgezind Jaarboekje voor 1930, 29 (Assen 1929) 115-141. [DJ]

Mulder, A.W.J., Juliana van Stolberg “ons aller vrouwe-moeder” (Amsterdam z.j.).

Muller Massis, IJ.D., Tien Juli 1584. Lied gewijd aan den Vader des Vaderlands (Utrecht 1884).

Muller, P.L., De Staat der Verenigde Nederlanden; in de jaren zijner wording, 1572-1594 (Haarlem 1872).

Muller, P.L., De Unie van Utrecht (Utrecht 1878).

Muller, P.L., Willem van Oranje (Baarn 1914).

Muller, P.L. en A. Diegerick, Documents concernant les relations entre le duc d’Anjou et les Pays Bas (1576-1583). 5 dln. Werken van het Historisch Genootschap, nieuwe serie nr. 51, 55, 57, 60, 61 (Utrecht 1889-1899). [MDA]

Muller, P.L., ‘Brieven van prins Willem I en van zijne derde vrouw, Charlotte van Bourbon, aan haren broeder, François de Bourbon, prins-dauphin van Auvergne’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 11 (1888) 509-520. [MBWI]

Muller, P.L., ‘Prins Willem I en Frankrijk (1576)’, Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Academie van Wetenschappen. Afdeling Letterkunde. 3e reeks 8 (1892) 125-150.

Muller, P.L., ‘Rapport van eene zending (April 1579) aan den prins van Oranje (betreffende de Unie van Utrecht)’, Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde (1886) 82-83.

Muller, P.L., Geschiedenis der regeering in de nader geunieerde provinciën tot aan de komst van Leicester (1579-1585) (Leiden 1867).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
82 resultaten