Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Naber, J.W.A., ‘De gemalinnen van Prins Willem I’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 179-190.

Naber, Joh. W.A., Prinsessen van Oranje en hare dochters in Frankrijk (Haarlem 1917).

Naber, Joh. W.A., Prinsessen van Oranje in Duitsland (1920).

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen, zijnde een vervolg op P. de la Rue, Geletterd, staattkundig en heldhaftig Zeeland (Middelburg 1890-1893).

Namèche, A.J., Guillaume le Taciturne prince d’Orange et la Révolution des Pays-Bas au xvime siècle. 2 dln. (Leuven 1890).

Nassauische Annalen. Jahrbuch des Vereins für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung (Wiesbaden 1911-.).

Nationaal Biografisch Woordenboek (Brussel 1964-.). [NBW]

Nationale, De - Synode te Middelburg in 1581, zie: Dooren, J.P. van.

Nauwelaers, J., Histoire des avocats au Souverain Conseil de Brabant. 2 dln. (Brussel 1947).

Navorscher, De. Een middel tot gedachtenwisseling en letterkundig verkeer .... 99 dln. (Amsterdam 1851-1959). [NAV]

Nederlandsch Archief voor kerkgeschiedenis. Rogge, H.C. en F. Pijper eds., Nieuwe serie 1 (1902-.) [NAK]

Nederlandsche Leeuw, De. Jg. 1 (1883)- . [NL]

Nehlsen, E., Wilhelmus von Nassauen. Studien zur Rezeption eines niederländischen Liedes im deutschsprachigen Raum vom 16. bis 20. Jahrhundert. Niederlande-Studien 4 (Münster-Hamburg 1993).

Neijen, A., Biographie Luxembourgeoise. Histoire des hommes distingués originaires de ce pays. 2 dln. en supplement (Luxemburg 1860-1876).

Nel, P.G., ‘Prins Willem van Oranje-Nassau, 1533-1584’, Die Hervormer, Amptelike Orgaan van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika 76 (1984) 3.

Nepveu tot Ameyde, L.J., [‘Cijferschrift in de Archives de la Maison d’Orange-Nassau’], Algemeene Konst- en Letterbode 1 (1842) 18-22. [NAC]

Nettesheim, Friedrich, Geschichte der Schulen im alten Herzogtum Geldern und in den benachbarten Landestheilen (Düsseldorf 1881).

Nettesheim, F., ‘Bijdrage tot den veldtogt van prins Willem van Oranje in 1572’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde nieuwe reeks 1 (1859) 296-304. [NBV].

Neue deutsche Biographie. Herausgegeben von der Bayrischen Akademie der Wissenschaften (Berlijn 1953-...). [NDB]

Neurdenberg, Elisabeth en R.F.P. de Beaufort, Het mausoleum der Oranje’s te Delft (Delft 1931).

Nicklas, Thomas, Um Macht und Einheit des Reiches. Konzeption und Wirklichkeit der Politiek bei Lazarus von Schwendi (1522-1583). Historische Studien 442 (Husum 1995).

Nierop, H.F.K. van, ‘De adel en de Opstand’, Spieghel Historiael 19 (1984) 460-467.

Nierop, H.F.K. van, ‘De adel in de 16de-eeuwse Nederlanden’, Spieghel Historiael 19, 4 (1984) 163-168.

Nierop, H.F.K. van, ‘De troon van Alva. Over de interpretatie van de Nederlandse Opstand’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 110 (1995) 205-223.

Nierop, H.F.K. van, ‘Edelman, bedelman. De verkeerde wereld van het compromis der edelen’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 107 (1992) 1-27.

Nierop, H.F.K. van, ‘Similar problems, different outcomes. The revolt of the Netherlands and the wars of religion in France’, in: K. Davids en J. Lucassen, eds. A miracle mirrored. The Dutch Republic in European perspectives (Cambridge 1995).

Nierop, H.F.K. van, ‘Oranje boven: Willem van Oranje als zinnebeeld van de natie’, in: Willem van Oranje lezing 2001, 7-25.

Nierop, H.F.K. van, ‘Willem van Oranje als hoog edelman: patronage in de Habsburgse Nederlanden’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden 99 (1984) 651-676.

Nierop, Henk van, Het foute Amsterdam (Amsterdam 2000).

Nierop, Henk van, Het verraad van het Noorderkwartier. Oorlog, terreur en recht in de Nederlandse Opstand (Amsterdam 1999).

Nies, Frits, e.a., red. Weert: het verleden van een stad (Weert 1999). [NWVS]

Nieuw Archief voor Kerkelijke geschiedenis inzonderheid van Nederland. Verzameld door N.C. Kist en H.J. Royaards. 2 dln. (1852-1854). [NAKGN]

Nijenhuis, Willem, Adrianus Saravia (c. 1532-1613) (Leiden 1980). [NAS]

Nijhoff, D.C., Willem van Oranje, de bevrijder en stichter van onzen staat (Zutphen 1891).

Nolet, W., ‘Prins Willem en de nationale gedachte’, in: Wilhelmus van Nassouwe. (Middelburg 1933) 189-207.

Nomsz, J., Willem de Eerste, of De Grondlegging der Nederlandsche vrijheyd in vier en twintig zangen (Amsterdam 1779).

Noordeloos, P., Cornelis Musius [Mr Cornelis Muys], pater van Sint Agatha te Delft, humanist/priester/martelaar (Utrecht-Antwerpen 1955). [NCM]

Notulen van de Staten van Zeeland 1574-1578. Notulen van gouverneurs en raden van Zeeland 1574-1576 (’s-Gravenhage 1915).

Notulen van de Staten van Zeeland 1580-1582. Collegiaalboek. Boek van resolutiën. Register van de besognen van de Staten (’s-Gravenhage 1918). [GNSZ]

Notulen van de Staten van Zeeland 1583-1586 (’s-Gravenhage 1919). [GNSZ]

Notulen van de Staten van Zeeland en van hunne gecommitteerde raden 1578-1579. Boek van resolutiën (’s-Gravenhage 1916). [GNSZ]

Notulen van de Staten van Zeeland en van hunne gecommitteerde raden 1578-1579. Collegiaalboek (’s-Gravenhage 1917).

Nouvelle Biographie Générale depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Firmin Didot Frères en Hoefer eds. 46 dln. (Parijs 1857-1877). [NBG]

Nowé, H., Les Baillis comtaux de Flandre. Des origines à la fin du XVI siècle (Brussel 1929).

Nuntiaturberichte aus Deutschland. Nebst ergänzenden Acktenstücken. Dritte Abtheilung (1572-1585) II. Der Reichstag zu Regensburg 1576. Der Pacificationstag zu Köln 1579. Der Reichstag zu Augsburg 1582. Bearbeitet von Joseph Hansen (Berlijn 1894).

Nuyens, W.J.F., De Nederlandsche beroerten der 16e eeuw, uit een katholiek standpunt beschouwd. Antwoord aan Prof. R. Fruin, Prof. van Vloten en Dr. M. van Deventer (Amsterdam 1868).

Nuyens, W.J.F., Geschiedenis van den oorsprong en het begin van de Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw. 4 dln. (Amsterdam 1865-1870).

Nuyens, W.J.F., Geschiedenis van het beleg en ontzet van Leiden in 1574 (Leiden 1874).

Nys, Karel, Verhael van den aenslag gedaen door Joh. Jaureguy, op het leven van prins Willem van Oranje (Antwerpen 1848).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
49 resultaten