Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Om vrijheid van geweten. [Catalogus van de tentoonstelling in het Rijksmuseum te Amsterdam van 28 september - 9 december 1984].

Oosterzee, J.J. van, ‘De Watergeuzen’, in: Voor 300 jaren I (Harderwijk 1874) 95-110.

Oprecht, Een - christalyn spiegel der wonderlicke miraculen by den prince van Orangien, seder t’jaer 66 tot huyden daechs toe geschiet, ... Ende dat (soemen ons wys maeckt) tot onser allen troest, genuechte ende beschermenisse (1575). [P. 190]

Opstand en pacificatie in de lage landen. Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent. M. Baelde e.a (Gent 1976). [OPLL]

Orlers, J.J., Beschrijvinge der stadt Leyden, inhoudende ’t begin, den voortgang ende den wasdom der selver. 3 dln. (Leiden 1641). [OBL]

Orlers, Jan Jansz., Der Nassauschen Laurencrans (Leiden 1610).

Orlers, Jan Jansz., Genéalogie des illustres comtes de Nassau (Leiden 1615).

Orlers, Jan Jansz., Les lauriers de Nassau (Leiden 1612).

Oudendijk, J., ‘De kaperbrieven van Willem van Oranje’, Bijdragen voor de Geschiedenis van de Nederlanden 19 (1964-1965) 133-150. [OKWO]

Oudendijk, J.K., ‘Den coninck van Hispaengien heb ick altyt gheeert’, in: Dancwerc. Opstellen aangeboden aan prof. dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag (Groningen 1959) 264-278.

Oudenhoven, Jacobus van, Beschryvinge der stadt Heusden ... (Amsterdam 17432). [OBH]

Overzee, P. van, ‘Prins Willem van Oranje als humanist’, in: Idem, Het moderne humanisme in Nederland (z.p. 1955) 16-24.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
12 resultaten