Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Übersicht über die Bestände des Hessischen Hauptstaatsarchivs Wiesbaden (Wiesbaden 1970).

‘Aanzoek van prins Willem I van Oranje om de hand der dochter van Diederik Sonoy voor zijnen natuurlijken zoon Justinus van Nassau’, Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht 7 (1851) 147-148.

‘Antwoord van Diederik Sonoy aan den prins van Oranje’, Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht 7 (1851) 148-149.

‘Archivaris uit Siegen spit nieuwe feiten op over Oranje’, Rotterdams Nieuwsblad 5 maart 1985.

‘Betrekking van Overijssel tot de Algemeene Staten en de Unie van Utrecht’, Overijsselsche Almanak 1847, 1-157.

‘Brief van prins Willem I over het maken van toebereidselen tot afwering der Spaansche vloot, welke verwacht werd’, Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht 5 (1849) 296-297.

‘Brieven, door Zeeuwsche afgevaardigden te Delft aan de Staten van Zeeland gezonden na de moord gepleegd op prins Willem I’, Achief, vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland (1908) 171-176.

‘Encore des lettres du comte d’Egmont’, Messager des sciences et des arts. Recueil publié par la Société Royale des Beaux-Arts et des Lettres et par celle d’Agriculture et de Botanique de Gand (1843) 313-316. [ELCE]

‘Justification, La, du prince d’Oranges, contre les faulx blasmes, que ses columniateurs taschent à luy imposer à tort ... Imprimé au mois d’apvril Ao 1568’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933).

‘Merkwaardige brief van Willem I (1573)’, De zaadzaayer, of bijdragen ter aankweking en sterking van godsdienst des harten en inwendig christendom 3 (Utrecht-Amsterdam 1821-1831) 205-.

‘Om er mijn graf te vinden...’. Willem van Oranje en het gewest Holland (’s-Gravenhage 1984). [tent. cat.]

‘Prins Willem van Oranje aan Philips, graaf van Hohenlo. Aanbeveling van Foelix Buchner en Rudolf Matz 1582’, Kronijk van het Historisch Gezelschap te Utrecht 6 (1850) 35-36.

‘The tree of Orange still blooms’, South African Digest (Pretoria 1984) 8-9.

‘Willem van Oranje, smeerlapperij of heldendicht’, Elseviers Weekblad jrg. 40 nr. 5 (Amsterdam 4 februari 1984).

“ ’t Is toch vergeven ....”. Twee brieven van Maria Rubens uit het jaar 1571. Een parel van grote waarde, ontdekt bij glas 22, met de voorstelling van de tempelreiniging geschonken door prins Willem van Oranje, uitgevoerd door Dirk Crabeth (Gouda 1974).

[Aubery du Maurier, Louis,] Histoire de Guillaume de Nassau et Philippe Guillaume. 2 dln. (Londen 1754). [Aubery du Maurier is de werkelijke auteur van dit werkje over Oranje en Filips Willem. Het staat op naam van Amelot de la Houssaye als posthume uitgave]

[Blok, P. J.,] Lodewijk van Nassau en Willem en de Zwijger. Historisch critiek van Prof. P.J. Blok gecritiseerd door C.C.M. Bartels (Roermond 1892).

[Blok, P.J.,] ‘Polemiek over Lodewijk van Nassau en Willem den Zwijger tusschen Prof. dr. P.J. Blok, hoogleeraar te Groningen, P. Goedhart, leeraar te Roermond, en X [C.C.M. Bartels]’, De Nieuwe Koerier (1890).

[Doornick, J.I. van], ‘Betrekking van Overijssel tot de Algemeene Staten en de Unie van Utrecht’, Overijsselsche Almanak voor oudheid en letteren 12 (1847) 1-156. [DBO]

[Grothe, J.A.], ‘Brief van den prins van Oranje’, Kronijk van het Historisch Genootschap te Utrecht 16 (1860) 104-105.

[Klose, Karl Ludwig], Wilhelm I. von Oranien, der Begründer der niederländischen Freiheit. Aus dem Nachlasse Karl Ludwig Klose’s mit einer Würdigung des Oraniers von Heinrich Wuttke (Leipzig 1864). [In het Nederlands vertaald onder de titel: Willem van Oranje, de grondlegger der Nederlandsche vrijheid (Haarlem 1867) door M.L. van Deventer].

[Leeuwen, G. van,] ‘Eenige belangrijke brieven uit de verzameling van handschriften toebehorende aan den heer G. van Leeuwen’, in: Codex diplomaticus Neerlandicus. Verzameling van oorkonden, betrekkelijk de vaderlandsche geschiedenis uitgegeven door het Historisch gezelschap gevestigd te Utrecht I, II (Utrecht 1848) 93-98.

[Marnix de Sainte Aldegonde, Ph.] Response a vn libelle famevx nagveres pvblié contre monseigneur le prince d’Orenges, et intitulé Lettres d’vn gentil-homme vray patriot etc. Faicte par Philippe de Marnix, Seigneur du Mont Ste Aldegonde Conseiller d’Estat, A messieur les Estats generaulx du Pays-bas. Auec ledit libelle icy joint à la fin (Antwerpen 1579). [= Knuttel 468]

[Ook onder de titel Résolutions, zie aldaar].

[Petit, Jean François le] Théophile, Histoire des troubles et guerres civiles du Pays-Bas, autrement dict la Flandre (1582).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
25 resultaten