Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Tadama, R.W., ‘Het proces van Willem graaf van den Berg, stadhouder van Gelderland’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 9 (1854) 111-138. [TPWGB]

Tadama, R.W., ‘Iets over een’ onuitgegeven brief van prins Willem I aan de stad Tiel’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 4 (1844) 275-281. [TIO]

Tadama, R.W., Willem graaf van den Berg en zijne tijdgenooten. Eene bijdrage tot de geschiedenis van den Tachtigjarigen Oorlog, uit oorspronkelijke en grootendeels onbekende stukken zamengesteld (Zutphen 1846). [TWB]

Tamse, C.A., ed. Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis (Alpen a/d Rijn 1979).

Tazelaar, C., ‘De figuur van prins Willem in de literatuur van zijn tijd’, Stemmen des Tijds 22 (1933) I, 314-360.

Teelinck, Maximilian, Vrijmoedige Aenspraeck Aen sijn Hoogheyt de Heer Prince van Orangien (Middelburg 1650). [= Knuttel 6857]

Temminck, J.J., ‘Het beleg van Haarlem’, Spiegel Historiael 8 (1973) 266-273.

Tenhaeff, N.B., ‘De jeugd van Willem de Zwijger’, in: Wilhelmus van Nassouwe (Middelburg 1933) 15-38.

Tersteeg, J., ‘Een bijdrage tot de geschiedenis der binnenlandsche vaart’, Bijdragen tot de Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 4e reeks 3 (1903) 148-215. [TBG]

Terwogt, W.A., De Vader des Vaderlands, in zijn leven en werken geschetst voor het Nederlandsche volk. 5 afl. in een band (Amsterdam 1882-1886).

Teubner, E., ‘Der Feldzug Wilhelms von Oranien gegen den Herzog von Alba im Herbst des Jahres 1568’, Hallesche Abhandlungen zur neueren Geschichte 28, 1-.

Tex, J. den, ‘Oldenbarnevelt in zijn verhouding tot Willem van Oranje’, Tijdschrift voor Geschiedenis 73 (1960) 175-184.

Théophile, zie: Petit, Jean François le, Histoire des troubles...

Theiner, A., Annales Ecclesiastici, quos post Caesarem S.R.E. card. Baronium ... continuat. 3 dln. (Rome 1856). [THAE]

Theissen, J.S., ‘De prins van Oranje in de Nederlandsche geschiedschrijving’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 301-342.

Theissen, J.S., ed. Correspondance française de Marguérite d’Autriche, duchesse de Parme, avec Philipe II. Editées d’après les copies, faites par M.R.C. Bakhuizen van den Brink, par ---. I: Comprenant la correspondance de février 1565 jusqu’à la fin de 1567 (Utrecht 1925). Zie voor de delen II en III H.A. Enno van Gelder, L.-P. Gachard en F.A.F.Th. de Reiffenberg. [ThCM]

Thijssen, J.C., ‘Jeronimus Tseeraerts, gouverneur van Geertruidenberg. Een held, een verrader, of geen van beiden?’, De Dongebode 26 nr. 1 (maart 2000) 3-28.

Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, E.J., ‘De prins en Dillenburg’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 165-178.

Thomassen à Thuessink van der Hoop van Slochteren, E.J., ‘Het wapen van prins Willem I’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 387-400.

Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht. Uitgegeven door N. van der Monde, 1835-1843. [TGOU]

Timmer, E.M.A., ‘Een verweerschrift tegen prins Willem’s Apologie en drie Spaanschgezinde pamfletten’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 6e reeks 6 (1928) 61-94.

Timmer, E.M.A., ‘De kinderen van prins Willem I’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 191-215.

Toorenenbergen, A. van, ‘De overgang van prins Willem van Oranje tot de Hervormde kerk’, in: Voor 300 jaren dl. 5 nr. 5 (Harderwijk 1874-1876) 1-28.

Toorenenbergen, A. van, ‘Willem van Oranje in 1569’, in: Voor 300 jaren I (Harderwijk 1874) 79-94.

Toorenenbergen, J.J. van, ‘De omkeering in den kerkstaat te Amsterdam van 1578, door den prins van Oranje veroordeeld’, Oud Holland. Nieuwe bijdragen voor de geschiedenis der Nederlandsche kunst, letterkunde en overheid, enz. (Amsterdam 1883) 81-85.

Toorenenbergen, J.J. van, ed. Philips van Marnix van St. Aldegonde. Godsdienstige en kerkelijke geschriften. 3 dln. (’s-Gravenhage 1871-1878). [TPM]

Trautwein von Belle, E., Wilhelm von Oranien, der Befreier der Niederlande (Berlijn 1867).

Trosée, J.A.G.C., ‘De verongelukte en de mislukte oorkonde der Unie van Utrecht, I en II, met drie facsimile’s’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde zesde reeks 5 (1927) 11-34 en 215-244.

Trosée, J.A.G.C., ‘Een aanvulling’, Bijdragen en Mededeelingen Gelre 38 (1935) p. 159-182.

Trosée, J.A.G.C., Het eerste tijdvak van het verraad van graaf Willem van den Bergh. Werken Gelre nr. 18 (Arnhem 1929).

Trosée, J.A.G.C., Het verraad van George van Lalaing, graaf van Rennenburg, baron van Ville, stadhouder en kapitein-generaal van Friesland, Overijssel, Groningen, de Ommelanden, Drente, Lingen (’s-Hertogenbosch 1894).

Trosée, J.A.G.C., Historische Studiën (’s-Gravenhage 1924). [THS]

Tuba, Canite, ‘Willem de Zwijger in het licht der geschiedenis’, Ons Eigen Blad 21 (1933) 325-326.

Tydeman, H.W.T., ‘Drie brieven van prins Willem I, voor het eerst uitgegeven’ [1568, 1577, 1583], Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde Nieuwe Reeks 7 (1872) 45-64. [TDB]

Tydeman, J.A., Toespraak gehouden naar aanleiding van den driehonderdjarigen sterfdag van prins Willem van Oranje 1584-1884 (Curaçao 1884).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
35 resultaten