Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Valkema Blouw, P., ‘A Cologne printer working for William of Orange. Godfried Hirtzhorn jun., 1568-1572’, Quaerendo 25 (1995) 3-23.

Valvekens, P. Em., De inquisitie in de Nederlanden der zestiende eeuw (Brussel-Amsterdam 1949).

Valvekens, P. Em., Philips II, Koning van Spanje, vorst der Nederlanden (Brugge 1944).

Valvekens, E., De Zuid-Nederlandsche Norbertijner abdijen en de opstand tegen Spanje, maart 1576-1585 (Leuven 1929).

Veen, G. van, ‘De huldiging van Willem van Oranje’, De Socialistische Gids (januari 1933) 50-63.

Veen, J.S. van, ‘Brieven van Willem van Oranje en Lodewijk van Nassau aan Bernhard van Merode (1566-1583)’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 17 (1896) 61-70. [VBWO]

Veen, J.S. van, ‘De afval van graaf Willem van den Berg in 1583’, Bijdragen en Mededeelingen Gelre 4 (1901) p. 229-259. [VAWB]

Veen, J.S. van, Briefwisseling tusschen Margaretha van Parma en Charles de Brimeu, graaf van Megen, stadhouder van Gelderland, 1560-1567. Gelre, Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht, Werken 11 (Arnhem 1914). [VBPB]

Veeze, B.J., De Raad van de Prinsen van Oranje tijdens de minderheid van Willem III 1650-1668 (Assen 1932).

Velden, M. van der, ‘Willem van Oranje en Rotterdam’, in: Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1859-1984 (Leiden 1984) 170-179. [VWOR]

Velius, D., Chroniick van Hoorn (3e dr. Hoorn 1648). [VCH]

Venne, J.M. van de en A.A.M. Stols, Geslachtsregister van het vorstenhuis Nassau (Walramsche en Ottosche lijnen) (Maastricht 1937).

Verantwoordinghe, verklaringhe ende waerschouwunghe mitsgaders eene hertgrondighe begeheerte des edelen lancmoedighe ende hooghgeboeren princen van Orangien, naar de eerste drukken van 1568 opnieuw uitgegeven en ingeleid door M.G. Schenk (Amsterdam 1933).

Verantwoordinge, De - des princen van Oraengien, teghen de valsche logenen, daer mede sijn wedersprekers hem soecken t'onrechte te beschuldighen (1568). [= Knuttel 160]. [VPO]

Vergeer, Ch., ‘De laatste woorden van prins Willem’, Maatstaf 28 (1980) 67-100.

Verhael op de Quetsure van Mijn heer den Prince van Oragnien (1582). [= Knuttel 599].

Verhael vande moort, ghedaen aenden persone des doorluchtighen hoochgheboorn ... Wilhelms ... prince van Oraengien ... hooch-loflijcker memorien ... Tot Delf[t], by Aelbrecht Hendrickx ... (1584). [= Knuttel 689].[Bevat ook: Copye van het vonnisse, ghegheuen teghen Baltazar Gheeraerts].

Verheyden, A.L.E., ‘Antigeusrefereinen te Sint-Truiden (1566-1568)’, Vereniging voor de Geschiedenis van het Belgisch Protestantisme (1952) .

Verheyden, A.L.E., ‘Beschouwingen bij een recente geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden des zestiende eeuw’, Sacris Erudiri 4 (1952).

Verheyden, A.L.E., ‘De Doopsgezinden te Gent (1530-1650)’, Bijdragen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde (Gent 1943) .

Verheyden, A.L.E., ‘An introduction to the history of the Mennonites in Flanders 1530-1630’, The Mennonite Quarterly Revieuw (Goshen Indiana 1947).

Verheyden, A.L.E., Le Conseil des Troubles. Liste des condamnés (1567-1573) (Brussel 1961). [VCT]

Verhoef, C.E.H.J., Philips van Marnix, Heer van Sint Aldegonde. Reeks Erflaters (Weesp 1985).

Verklaringhe ende wtschrift des duerluchtighsten, hoochgeborenen vorsten ende heeren, ... Willem, prince van Oranien, etc. ende zijner Excellentien nootsakelicken defensie teghen den Duca de Alba, ende zijne grouwelicke tyrannie (1568). [= Knuttel 164]. [Onbeholpen vertaling van Duits origineel: Bekendtnus der... Herren Printz zu Oranien sampt andern irer F.G. Midtverwandten Defension, 1568. Er bestaan ook Franse en Engelse edities. In het Koninklijk Huisarchief is nog veel uitvoeriger manuscript: Printzische Entschuldigung (inv. 11-xi, 8). Zie K.W. Swart, ‘Wat bewoog ...’, 565 noot 52].

Vermaseren, B.A., ‘Een onbekend drama van katholieke zijde over de moord op prins Willem I’, Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 67 (1948) 121-156.

Vermaseren, B.A., ‘Humanistische drama’s over de moord op de Vader des Vaderlands’, Tijdschrift voor Nederlandse taal- en Letterkunde 68 (1950-1951) 31-67.

Vermaseren, B.A., ‘Dr. Gilbert Roy of Regius, een gunsteling van prins Willem van Oranje’, Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 11 (1956-1957) 40-68.

Vermaseren, B.A., ‘Levensschets van Jos de Menyn, diplomaat en jurist’, Zuid-Hollandse Studiën 2 (1952) 152-195.

Vermaseren, B.A., ‘Rondom het auteurschap der “Mémoires Anonymes sur les troubles des Pays-Bas” ’, Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden 11 (1956) 200-234.

Vermaseren, B.A., ‘Twee onderzoeken over Vlaanderen en prins Willem van Oranje. I. De kwestie der pandsteden in 1576 en 1577’, Handelingen van de Société d’Emulation de Bruges 120 (1983) 5-44.

Vermaseren, B.A., ‘Twee onderzoeken over Vlaanderen en prins Willem van Oranje. II. Jr. Willem van Blois van Treslong (Trélon) als superintendent van West-Vlaanderen, 1579-1584. Een onbekende periode uit zijn leven’, Handelingen van de Société d’Emulation de Bruges 121 (1984) 5-96.

Vermij, R.H., ‘ ’s-Konings stadhouder in Holland (1559-1567). Oranjes trouw aan Philips II’, Utrechtse Historische Cahiers 5 nr. 2/3 (1984) 37-63.

Vermij, R.H., Gewestelijke regering onder Philips II: Willem van Oranje als stadhouder van Holland 1559-1567. Doctoraalscriptie Geschiedenis R.U. (Utrecht 1984).

Verreyt, Ch.C.V., ‘Prins Willem van Oranje, zwanebroeder der illustre Lieve-Vrouwebroederschap te ’s-Hertogenbosch’, Taxandria (1906) 295-317.

Verschaeve, C., ‘Willem van Oranje’s persoonlijkheid’, in: Wilhelmus van Nassouwe (Middelburg 1933) 170-177.

Verslagen en Mededeelingen [van de] Vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. [VOVR]

Verslagen omtrent ’s Rijks Oude Archieven 1865-1877 (uitgegeven in 1914); dl. 1-50 (1878-1927); 2e serie 1-40 (1928-1967) (’s-Gravenhage 1878-1967). [VROA]

Vertooch ghedaen aen myne heeren de ghedeputeerde vande Staten generael, de ixen januarij. 1580 by mijn heere den prince van Orangien (1580). [= Knuttel 524].

Verwer, Willem Janszoon, Memoriaelbouck. Dagboek van gebeurtenissen te Haarlem van 1572-1581. Van aantekeningen, noten en index voorzien door drs. J.J.Temminck (Haarlem 1973).

Verwey, A., ed. Apologie ofte verantwoordinghe van den prince van Orangien (Santpoort-Antwerpen 1923).

Vessem, H.A. van, ‘Het bezoek van de prins aan West-Friesland in 1577’, Westfrieslands Oud en Nieuw 39 (1972) 108-115.

Vetter, K., Aan het hof van Willem van Oranje (Haarlem 1992).

Vetter, K., Am Hofe Wilhelms von Oranien (Leipzig 1990).

Vetter, K., Wilhelm von Oranien. Eine Biographie (Berlijn 1987).

Visscher, H.J., Het calvinisme en de tolerantie-politiek van Willem van Oranje (1933). [oratie Leiden].

Visscher, L.G., ‘Over de benoemingen tot den Raad van State, bij de komst van den aartshertog Matthias’, Berigten van het Historisch gezelschap te Utrecht I (1846) 7-17. [VOB]

Visscher, L.G., ‘Over de belegering van Leiden en het kapiteinschap van Johan van der Does. 1574’, Kronijk van het Historisch Genootschap 2 (1846) 151-161.

Visser, D., ‘Did Beza advise Orange on his Justification of 1568’, Bibliotheek voor Humanisme en Renaissance 39 (1977) 149-150.

Visser, D., ‘Junius. The Author of the Vindiciae contra Tyrannos?’, Tijdschrift voor Geschiedenis 84 (1971) 510-525. [VJVT]

Visser, W.F.H., Willem van Oranje. De Vader des Vaderlands ('s-Gravenhage 1960). [Met platen van Corrie Leeflang].

Vloed, J. van der, ‘Tekst van de preek van tijdens de gedenkdienst voor Willem I van Oranje-Nassau’. [zondag 8 juli, 1984], in: C. de Jong, (samensteller), Onder die ban van die Prins (Pretoria 1985) 16-21.

Vloten, J. van, Leidens belegering en ontzet in 1573 en 1574, naar de oorspronkelijke stukken en bescheiden (Leiden 1853). [VLBO]

Vloten, J. van, Marnix van St. Aldegonde en de wording van het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden, vrij naar het Fransch van Edgar Quinet (Deventer 1855). [VMA]

Vloten, J. van, Nalezing, aanteekeningen en bijlegen op Leidens beleg en ontzet (Leiden 1867). [VNAB]

Vloten, J. van, Nederland’s opstand tegen Spanje. I. - In zijn beginselen, aard en strekking geschetst (1564-1567) (Haarlem 1856); II. Eerste wording en ontwikkeling (1567-1572) (Utrecht 1857; Haarlem 1858); III. In zijn eerste ontwikkeling en voortgang (1567-1572) (Utrecht z.j.; Haarlem 1858); IV. In zijn verderen voortgang (1575-1577) (Haarlem 1860). [VNOS]

Vloten, J. van, ‘Oranje’s krijgsbeweging in ’t Overkwartier van Gelderland in 1572’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde nieuwe reeks 2 (1861) 89-102.

Voisin, A., ‘Lettres inédites de Guillaume, prince d’Orange’, Messager des sciences et des arts. Recueil publié par la Société Royale des Beaux-Arts et des Lettres et par celle d’Agriculture et de Botanique de Gand 6 (1829-1830) 249-254. [VLGO]

Vollenhoven, C. van, ‘Opgang van ’s prinsen lot, en neerwaartsche gang’, De Gids 97 (1933) 131-135.

Voorbeytel Cannenburg, W., ‘De prinsenvlag’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 401-408.

Voorsteegh, I., Willem van Oranje’s godsdienstig leven (Korthuis 1933).

Vorrink, J., Onze opstand tegen Spanje en zijn leider Willem van Oranje 1558-1588 (Purmerend 1933).

Vorsterman van Oyen, A.A., Het vorstenhuis Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden (Leiden etc. 1882-1883).

Vrankrijker, A.C.J. de, De motivering van onzen opstand (Nijmegen 1933).

Vries Feyens, G.L. de, ‘De voorouders van den prins van Oranje op Nederlandschen bodem’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 11-24.

Vries, M. de, De Vader des Vaderlands. Gedenkrede den 10 juli in de Nieuwe Kerk uitgesproken. Uitgegeven op last van het gemeentebestuur van Delft (Delft 1884).

Vroom, W.H., ed. Willem van Oranje. Om vrijheid van geweten Rijksmuseum (Amsterdam 1984). [Met een inleiding van M.E.H.N. Mout]. [tent. cat.].

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
66 resultaten