Briefwisseling van Willem van Oranje

 
English | Nederlands

Geraadpleegde en geciteerde literatuur

De hierna volgende titellijst is geen uitputtende bibliografie over Willem van Oranje, maar geeft slechts een overzicht van geraadpleegde en geciteerde titels. Niet iedere titel is in de inventaris van de brieven geciteerd, ook al is van het betreffende werk gebruik gemaakt.

Ook al is het geen volledige bibliografie, de onderzoeker kan er een nuttig gebruik van maken, vooral doordat vele in de loop der eeuwen verschenen minder bekende studies zijn opgenomen.

download deze tekst als PDF bestand

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
 

Waerschouwinghe des princen van Oraengien aende inghesetenen ende ondersaten van den Nederlanden, 1568, in: M.G. Schenk, Prins Willem van Oranje. Geschriften ... 117-128 [= Knuttel 168].

Wagenaar, J., Amsterdam in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, voorregten, koophandel, gebouwen, kerk en staat, schoolen, schutterije, gilden en regeering beschreven. 3 dln. (Amsterdam 1760-1767; Repr.: Alphen a.d. Rijn 1971-1972). [WAO]

Wall, P.H. van de, ed. Handvesten, privilegien, vrijheden, voorregten, octrooijen en costumen enz. der stad Dordrecht opgezogt ..., door - - -. 3 dln. (Dordrecht 1790). [WHD]

Wander, P., Haagse huizen van Oranje: vier eeuwen paleizen en huizen van de Oranjes in en om de residentie. Gemeentearchief / Pulchri Studio (’s-Gravenhage 1981). [tent. cat.]

Warachtich verhael van tghene dat binnen... Brugge gheschiet is inde maent van julius 1582. Inhoudende de middelen die de Coninck van Spanien wederomme heeft willen te wercke stellen om den Hertoghe van Brabant, Ghelderlandt, Anjou, Alenchon etc... ende den prince van Orangie het leven te benemen enz. (1582). [= Knuttel 602].

Warning, M.M., ed. Inventaris van de collectie losse aanwinsten 1356-20e eeuw. 2 dln. (Haarlem 1982). [WCLA]

Warnsinck, W.H. - Bsz., De dood van Willem den Eersten: treurspel (Amsterdam 1836).

Warnsinck, J.C.M., ‘De eerste poging tot vorming eener zeemacht’, in: Prins Willem van Oranje 1533-1933 (Haarlem 1933) 85-100.

Warnsinck, J.C.M., ‘De Prins van Oranje en de Geuzenvloot’, Onze Vloot 14 (1922) 51-54.

Warny, Ph., Mémoires sur le siège de Tournay (Brussel-’s-Gravenhage 1860). [WMST]

Wartenberg, Günther, ‘Eine Ehe im Dienste kursächsischer Auβenpolitik - Zur unglücklichen Ehe der Anna von Sachsen mit Wilhelm von Oranien’, in: Dresdner Hefte. Internationale Wissenschaftliche Konferenz Dresden 27-29 Juni 1989. Sachsen und die Wettiner Uranier und Realitäten (Dresden 1990) 79-86.

Water, J. van de, Groot Placaatboek ... der ... Staten ’s Lands van Utrecht ... 3 dln. (Utrecht 1729). [WGPU]

Water, J.W. te, Historie van het verbond en de smeekschriften der Nederlandsche edelen in de jaaren 1565-1567. 4 dln. (Middelburg 1776-1796). [WHVE]

Water, J.W. te, Levensbijzonderheden van Pieter Adriaansz. van de Werff, burgemeester der stad Leijden, ten tijde van hare belegeringen door de Spanjaarden in de jaren 1573 en 1574 (Leiden 1814).

Waterbolk, E.H., ‘L’Erasmianisme de Guillaume d’Orange’, in: Idem, Verspreide opstellen (Amsterdam 1981) 84-93.

Waterschoot, W., ‘Jan Baptist Houwaert en Lucas d’Heere verwelkomen Willem van Oranje te Brussel en te Gent in 1577’, Handelingen van het Nederlands Filologencongres 38 (1984) 443-453.

Waterschoot, W., ‘Lucas d’Heere en Willem van Oranje’, Jaarboek Fonteine 35/36 (1986-1987) 81-102.

Waterschoot, W., Oranjepropaganda te Delft in 1581’, De Nieuwe Taalgids 73 (1980) 133-140.

Weber, K. von, ‘Zur Lebensgeschichte der Prinzessin Anna von Oranien geb. Herzogin zu Sachsen’, in: Archiv für Sächsische Geschichte II (Leipzig 1864) 264-278.

Weber, Karl-Klaus, ‘Die Grafschaft Lingen und die Oranier 1550-1580’, Osnabrücker Mitteilungen 102 (1997) 53-63.

Wedgwood, C.V., William the Silent, William of Nassau. Prince of Orange 1533-1584 (Londen 1956; New Haven 1945).

Wedgwood, C.V., Willem de Zwijger, vader des vaderlands (Amsterdam 1947; 19844).

Wedgwoord, C.V., Vilhelm den Tyste, greve av Nassau, prins av Oranien, 1533-1584 (Stockholm 1946).

Wedgwoord, C.V., Wilhelm der Schweiger, Graf von Nassau, Fürst von Oranien, 1533-1584 (Hamburg 1949).

Weerdmeester, B.W., Willem van Oranje (Culemborg 1984).

Weis, M., Philippe de Marnix et le Saint-Empire (1566-1578). Les connections allemandes d’un porte-parole de la Révolte des Pays-Bas. Collection des études historiques 10 (Brussel 2004).

Weis, Monique, Les Pays-Bas espagnols et les états du Saint Empire (1559-1579). Priorités et enjeux de la diplomatie en temps de troubles. Faculté de Philosophie et Lettres, Histoire CX (Bruxelles 2003).

Weiss, Ch., Papiers d’état du cardinal de Granvelle d’après les manuscrits de la bibliothèque de Besançon (-1565). 9 dln. Collection de documents inédits sur l’histoire de France (Paris 1841-1852). [WPG]

Wellens, Robert, Inventaire des papiers, notes et manuscrits de Louis-Prosper Gachard, archiviste général du Royaume (1800-1885) (Brussel 1983).

Wells, Guy E., Antwerp and the Government of Philip II, 1555-1567 [Unpublished study. Zie H.G. Koenigsberger, ‘Orange, Granvelle and Philip II’ (1984) 574].

Wells, Guy E., ‘The unlikely Machavellian: Willam of Orange and the princely virtues’, in: Politics and culture in Early Modern Europe. Essays in honour of H.G. Koenigsberger (Cambridge 1987) 85-100.

Werner, H.M., Prins Willem van Oranje. 1584 - 10 juli - 1884, De Huisvriend (1884) 274-278. Overdrukken Koninklijk Huisarchief 7.

Wertloo, George Benedicti van, De rebus gestis illustrissimi Principis Guilllemi comitis Nassovii (Lugduni Batavorum 1586). [Heldendicht. Volgens P.J. Blok eerste biografie over Oranje].

Werveke, H. van, ‘Marnix en Oranje’, in: Langs Clio’s Paden 57-72.

Wessem, C. van, ‘De literatuur bij de Oranjeherdenking’, De Stem 13 (1933) 422-423.

Wessem, E. van, Een Prince van Orangiën (Utrecht z.j.).

Westelaken, J.H.M., ‘De Oranje-herdenking van 1933’, in: Haitsma Mulier, E.O.G. en A. E. M. Jansen eds., Willem van Oranje... (1984) 184-185.

Wiarda, T.D. Ritter von, Ostfriesische Geschichte (Aurich 1791-1798).

Wiemann, H., ‘Willem van Oranje, Marnix van St. Aldegonde en de Emdense Synode’, Jaarboek Zannekin 6 (1984) 11-16.

Wiersum, E., ‘Prins Willem I te Rotterdam’ [1573], Rotterdams Jaarboekje 1933, 147-155.

Wijn, J.W., Het beleg van Haarlem (Amsterdam 1942).

Wijnbeek, D., Prins en Prinsenhof [1574-1584] (Assen 1943).

Wijngaards, N.C.H., ‘De zgn. Oranjestukken en hun publiek’, Handelingen van het 32ste Nederlands Filologencongres 1972 (Amsterdam 1974) 117-131.

Wijsenbeek, Louis Jacob Florus, Willem de Zwijger en het Prinsenhof (Delft 1950).

Wildeman, M.G., ‘Prins Willem I te Haarlem in 1560, ’72, ’80 en ’81’, in: Nassau en Oranje te Haarlem. Archivalia (Haarlem 1898) 20-34.

Wilhelmus van Nassouwe, uitgegeven ter gelegenheid van het IVde eeuwfeest der geboorte van prins Willem van Oranje. P. Geyl, ed. (Middelburg 1933).

Willem … Princen toe Orangien, grave toe Nassaw ...Allen ghetrouwen ondersaten des Con. Mai. in den Nederlanden, Saluyt (1568). [= Knuttel 167a].

Willem de Zwijger herdenking 1984: 1584-1984 (’s-Gravenhage 1984). [Overzicht van de (internationale) activiteiten ter herdenking van Oranje’s sterfjaar]

Willem I van Oranje (1533-1584). Kleine nationaal-socialistische bibliotheek nr. 5 (Utrecht z.j.).

Willems, J.F., ed. ‘Brieven van Jan van den Warck, geschreven uit Antwerpen in de maenden october 1578 en junij 1579, aen de Staten van Zeeland’, Belgisch Museum voor de Nederduitsche Tael- en Letterkunde en de Geschiedenis des Vaderlands, uitgegeven op last der Maetschappy tot bevordering der Nederduitsche Tael- en Letterkunde V (Gent 1841) 259-315. [WB]

Wilson, Charles, Queen Elizabeth and the Revolt of the Netherlands (Londen 1970).

Wind, S. de, ‘Mededeeling omtrent een bundel autographen uit de XVIe eeuw, deels in cijferschrift vervat, en berustende op het Provinciaal Archief van Zeeland’, Archief, vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen I, 3e stuk (Middelburg 1856-1863) .

Winsemius, P., Chroniqve ofte historische geschiedenisse van Vrieslant (Franker 1622). [WC]

Winter, P.J. van, ‘De ontwerpen van de Unie van Utrecht’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederland 64 (1943) 108-179.

Wishaupt, M.C.M., ‘Woningen van Willem van Oranje: Dillenburg, Brussel, Breda, Delft’, in: Boeken van en rond Willem van Oranje (’s-Gravenhage 1984) 89-95.

Wit, P. de en H. Kolk, Willem de Zwijger, dossier-editie (Zelhem 1996). [Tekst A. Schennink. Stripverhalen]

Wittman, T., Les Gueux dans les “bonnes villes” de Flandre (1577-1586) (Budapest 1969).

Wittmann, Reinhard, Bücherkataloge als buchgeschichtliche Quellen in der frühen Neuzeit (Wiesbaden 1984) 19-31.

Woelige Tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm. M.B. de Roever en B. Bakker, red. (Amsterdam 1987). [WT]

Wolf, G., ‘Kurfürst August und die Anfänge des niederländischen Aufstands’, Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Altertumskunde 14 (1893) 34-77.

Wolf, K., ‘Wilhelm von Oranien und Frankfurt am Main’, Nassovia 34 nr. 3 (1934) 34-54.

Wolf, K., ‘Des Syndicus Dr Fichard zu Frankfurt a.M. rechtliche Gutachten für den Prinzen Wilhelm von Oranien i.d. J. 1568 und 1570’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks nr. 4 (1934) 236-240.

Wolf, K., ‘Die Nachrichtendienst des Grafs Johann der Älte von Nassau’, Nassauische Heimatblätter 36 nr. 3 (1936) 4.

Wolf, K., ‘Heiraten von Kindern Wilhelms von Oranien mit Angehörigen deutscher Fürsten- und Grafenhäuser’, Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde 7e reeks nr. 7 (1936) 34-54.

Wolf, K., ‘Juliana, Gräfin von Nassau-Dillenburg, geborene Gräfin von Stolberg’, Nassauische Lebensbilder 6 (1961) 26-43.

Wolf, K., ‘Zur Einführung des reformierten Bekentnisses in Nassau-Dillenburg’, Nassauische Annalen 66 (1955) 160-193.

Woltjer, J.J., ‘De Vrede-makers’, in: Groenveld en Leeuwenberg, De Unie van Utrecht (’s-Gravenhage 1979) 56-87.

Woltjer, J.J., ‘Nieuwe publikaties over Willem van Oranje in het herdenkingsjaar 1984’, Tijdschrift voor Geschiedenis 99 (1986) 31-43.

Woltjer, J.J., ‘De wisselende gestalten van de Unie’, in: Groenveld en Leeuwenberg, De Unie van Utrecht (’s-Gravenhage 1979) 88-100.

Woltjer, J.J., ‘Koningin Elisabeth en de Opstand in de Nederlanden’, Tijdschrift voor Geschiedenis 85 (1972) 31-37.

Woltjer, J.J., ‘Willem van Oranje en de godsdienstige pluriformiteit’, in: Apologie van Willem van Oranje. Hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar 1580-1980 (Tielt-Amsterdam 1980) 21-37.

Woltjer, J.J., Tussen vrijheidsstrijd en burgeroorlog. Over de Nederlandse Opstand 1555-1580 (z.pl. 1994).

Wuttke, H., Wilhelm I von Oranien, der Begründer der Niederländischen Freiheit. Aus den Nachlasse Karl Ludwig Klose’s (Leipzig 1864).

Wybrands Marcussen, W.R., De Keulse vredehandel van 1579 (diss. 1976).

Wybrands Marcussen, W.R., Der Kölner Pazifikationskongress von 1579 (diss. Wenen 1970).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z other
75 resultaten