Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Lijst van mannelijke missionarissen uitgezonden tussen 1800 en 1940

Toelichting bij de bestanden:

Zendingswerkers en mannelijke missionarissen uitgezonden vanuit Nederland 1800-1940/2011

Beschrijving van de velden

Dit bestand is aanvankelijk aangelegd als werkbestand en het was niet de bedoeling om het te publiceren. Hoewel nog zeer veel gegevens ontbreken, niet alle zendingswerkers konden worden opgespoord en het niet-Europese personeel ontbreekt, is toch besloten om het als een bijlage aan het Repertorium toe te voegen. Op 1 januari 2012 wordt het project afgesloten en de bewerkers ervan zijn daarna niet meer in dienst van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Dit instituut beschikt dan niet meer over de expertise inzake de geschiedenis van zending en missie. Dit bestand bevat waardevolle gegevens die veel onderzoekers en geïnteresseerden van pas kunnen komen. U dient het dus te beschouwen als een werkdocument. De gegevens voor dit bestand zijn geput uit inventarissen van archieven en literatuur.

De bewerkers maakten ook een overzicht van de tot 1940 vanuit Nederland uitgezonden mannelijke missionarissen. Beide bestanden hebben een vergelijkbare opzet. De lijst met zendingswerkers telt 1604 namen (1161 mannen, 420 vrouwen en 23 onbekend), die van de missionarissen 792.

Wie zijn opgenomen

Opgenomen is alle Europees personeel, dus niet alleen (hulp)predikanten, maar ook verpleegkundigen, onderwijzers, leraren, artsen en andere experts. Ook opgenomen zijn de Duitse en Zwitserse zendelingen en hun echtgenoten die uitgezonden zijn door de Rheinische Missionsgesellschaft, de Basler Missionsgesellschaft en de Neukirchener Mission.

Beschrijving van de velden

Achternaam

De achternaam zonder titels.

Voornamen

De eerste voornaam voluit of anders een of de initialen

Man/vrouw

Dit spreekt voor zich zelf, De gebruiker moet in het oog houden dat bijna alle zendelingen gehuwd waren en dat in de praktijk de vrouw van de zendeling meewerkte, met name op sociaal gebied. Vrouwelijke verpleegkundigen en artsen, een figuur die na ca. 1900 sterk naar voren komt, waren daarentegen meestal ongehuwd. Het kwam nogal eens voor dat zij trouwden met zendelingen en dan met ontslag gingen.

Leefjaren

Jaar van geboorte en overlijden, c.q. jaar/jaren waarin de persoon vermeld wordt

Activiteitsjaren

Dit veld komt alleen bij de zendingswerkers voor.

Jaren waarin de persoon in Nederlands Indië als zendeling of zendingsmedewerker werkzaam was, dus niet de periode in Nederland dat hij voor de zending werkte of bijvoorbeeld hoogleraar was met een aan zending gerelateerde leeropdracht en ook niet de periode waarin hij in dienst was van de Indische Kerk. Het jaar van aankomst c.q. vertrek is maatgevend. Dus bij aankomst in Batavia in 1844, gevolgd door aankomst in Koepang in 1845 waar het werk wachtte, betekent dat als eerste activiteitsjaar 1844 is genomen.

Geboorteplaats en geboorteprovincie

Naam van dorp, stad of gemeente, insgelijks van de Nederlandse provincies.

Plaats van overlijden

Dit veld komt alleen bij de missionarissen voor.

Functie

De aanduiding van functies is overgenomen uit de bron en de benamingen zijn maar ten dele gestandaardiseerd. In plaats van verpleger/verpleegster is steeds gesproken van verpleegkundige. Een med. dr. is een geneeskundige die academisch is gevormd, een arts is een academische gevormde geneeskundige die krachtens de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst van 1865 bevoegd is.

Bij de missionarissen is dit veld alleen ingevuld wanneer de persoon een leidinggevende of invloedrijke functie heeft bekleed zoals (aarts)bisschop, apostolisch prefect, apostolisch vicaris, missieoverste, vicaris-generaal of redacteur van een krant of periodiek. De lijst in het boek van Van den Eerenbeemt bevat overigens nog veel meer informatie.

Werkgebied macro en werkgebied micro

Dit veld komt alleen bij de zendingswerkers voor.

Onder macro wordt verstaan het land, gebied of streek, het veld micro geeft een verbijzondering. Bijvoorbeeld Blora (micro) op Java (macro). In het veld micro is de eerste plaats opgegeven waar de persoon werkzaam is geweest of de plaats waar hij/zijhet grootste gedeelte van zijn actieve jaren heeft gewerkt. Batavia, waar zendelingen meestal arriveerden, is daarbij niet meegenomen. Wanneer er in meerdere plaatsen is gewerkt is dat aangegeven in het veld bijzonderheden. Wanneer het aantal plaatsen te groot is voor dat veld, is aangegeven ‘vele plaatsen’. De ten westen van Sumatra gelegen eilandjes zoals Nias zijn toebedeeld aan Sumatra.

Missiegebied

Dit veld komt alleen bij de missionarissen voor.

Wanneer een missionaris, wat overigens maar weinig voorkwam, werd overgeplaatst naar een ander missiegebied staat dat in het volgende veld. In geval van Nederlands Indië is in een apart veld het gebied aangegeven waar de missionaris werkte.

Zendende organisatie

Dit veld komt alleen bij de zendingswerkers voor.

Dit kan een interdenominationele corporatie zijn die formeel niet aan een bepaald kerkgenootschap is verbonden, of een zendende kerk zoals dat bij de gereformeerden gebruikelijk was of een organisatie waarin verscheidene corporaties samenwerkten zoals de Samenwerkende Zendingscorporaties.

Congregatie

Dit veld komt alleen bij de missionarissen voor.

De orde of congregatie waar de missionaris toe behoorde. Wanneer is ingevuld ‘onbekend’, mag worden aangenomen dat het merendeel van deze lieden seculier priester was.

Bijzonderheden

Dit veld komt alleen bij de zendingswerkers voor.

Dit is een restveld waarin gegevens zijn opgenomen die de bewerkers van belang achtten.

Ton Kappelhof

projectleider Repertorium Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960

Toon toelichting Verberg toelichting


Mannelijke missionarissen
Uitgezonden 1800-1940
bron:
Van den Eerenbeemt
De missie-actie in Nederland (1945) 181-257

Achternaam Voornaam/voornamen Leefjaren Geboorteplaats Geboorteprovincie Plaats van overlijden Missiegebied-1 Missiegebied-2 Missiegebied-3 Ned. indië deel van Congregatie Functies
Aa, van der Joannes 1822-1872 s-Hertogenbosch Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Aarts Martinus ?-1895 St. Oedenrode Noord-Brabant Saint Louis (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet leraar
Abels Conrad 1856-1942 Weert Limburg China China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist apostolisch-vicaris Jehol 1897-1942
Acht, van Judocus 1866-1900 Woensel Noord-Brabant Makiatze Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Aelen Hermanus 1812-1863 Tilburg Noord-Brabant Ashland (Ver. Staten) Noord-Amerika n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Aelen Jan 1854-1929 Tilburg Noord-Brabant onbekend Afghanistan India n.v.t. n.v.t. Mill Hill aartsbisschop van Madras 1911-1928
Aelen Petrus vermeld in 1839 onbekend onbekend onbekend onbekend n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Aerden onbekend vermeld in 1852 onbekend onbekend onbekend Noord-Amerika n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Agt, van F. 1875-? Eindhoven Noord-Brabant onbekend Noord-Amerika n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Agt, van Michael ?-1866 Eindhoven Noord-Brabant Chicago Noord-Amerika n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Aken, van C. vermeld in 1896 onbekend onbekend onbekend Noord-Amerika n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Aken, van Jan 1838-1869 Zevenbergen Noord-Brabant Engeland Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Allofs Jozef 1854-1894 Arcen Limburg China China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist geen
Althoff J. ?-1925 onbekend onbekend onbekend Vancouver n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester vicaris-generaal van het bisdom Nelson
Ariens Theodoor onbekend onbekend onbekend Heerlen Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Arts Antoon 1808-1876 Ravenstein Noord-Brabant St. Agatha Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kruisheer geen
Asselbergs Adriaan 1854-1902 Bergen op Zoom Noord-Brabant Nijmegen Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet pastoor van Jogjakarta
Asseler Chrysogonus ?-1902 onbekend onbekend onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Avezaath onbekend vermeld in 1867 Beesd Gelderland onbekend Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Baars, van Ambrosius 1854-1910 Tiel Gelderland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan 1897-1909 apostolisch-vicaris van Curacao
Baars Hyacinthus 1865-1923 Amsterdam Noord-Holland Utrecht Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Baars, van Jacobus 1850-1920 Tiel Gelderland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Baale Jan 1799-1885 Kortenhoef Utrecht Buren Zweden n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Baekers Abraham 1816-1843 Eindhoven Noord-Brabant Grand Coteau (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Baer, van Hermanus 1844-1907 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Beek bij Nijmegen Schotland Afrika n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Bakker Jan 1833-1890 Sloten Friesland Suriname Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist stierf als melaatse
Banken Victorius ?-? onbekend onbekend onbekend Turkije Ierland India n.v.t. Kapucijn vanaf 1917 consultor van de congregatie voorRiten (Vaticaan)-
Baptist Gerard 1825-1866 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Baselmans Henri vermeld in 1860 Meerveldhoven Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Bax Laurentius vermeld in 1853 Leende Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Bazelmans Franciscus 1866-1934 Zeelst Noord-Brabant Nijmegen Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Bebelmans Jacobus 1857-1895 Rotterdam Zuid-Holland Neerbosch Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Beckhoven Jan 1865-? Zundert Noord-Brabant onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. onbekend Jezuïet geen
Beek, van W. 1794-1841 Amersfoort Utrecht Rome Zweden n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Beelen Cornelius ?-1890 Weert Limburg Palestina Palestina n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Beerkens J. vermeld in 1871 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Bekker J.H. vermeld in 1866 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Bekkers J.H. vermeld in 1854 en 1898 Tilburg Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Beks Petrus 1860-1910 Stratum Noord-Brabant onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Bemt, van den Jos 1872-1905 Oudenbosch Noord-Brabant onbekend Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Berentzen Jacobus 1833-1876 Oude Tonge Zuid-Holland Brussel Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Berch, van den Petrus 1839-1881 Veghel Noord-Brabant Veghel Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Berghegge Frans vermeld 1880-1916 Delft Zuid-Holland onbekend Zambesi n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Bergmans Hyacinthus 1839-1870 Rotterdam Zuid-Holland Curacao Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Berkens onbekend onbekend Venray Limburg onbekend onbekend n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Berten Jan vermeld in 1866 Udenhout Noord-Brabant onbekend onbekend n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Berten Julius 1870-1939 Rotterdam Zuid-Holland onbekend Palestina Brazilië n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Besselaar, van den P. vermeld in 1900 en 1940 Valkenswaard Noord-Brabant onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Beukers Augustus 1861-1907 Schiedam Zuid-Holland onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Beule, de onbekend vermeld in 1885 onbekend onbekend onbekend Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Beuser L. vermeld in 1899 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Beusmans J. vermeld in 1896 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Bever, de Willem 1830-1920 Udenhout Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geheim kamerheer paus 1905
Bex Adriaan 1871-? Vught Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Bex H. vermeld in 1884 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Biermans J. 1871-1941 Westerhoven Noord-Brabant onbekend Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill 1912-1924 apostolisch-vicaris van Oeganda; 1924-1934 algemeen-overste Mill Hill
Biesen, van den C. vermeld in 1887 onbekend onbekend onbekend Wales n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Biesen, van den Jos. 1869-1898 Ginneken Noord-Brabant Burundi Burundi n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Bilt, van de A. vermeld in 1890 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Blarcum Frans 1824-1884 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Bleyenberg A. vermeld in 1863 St. Janssteen Zeeland onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Bloem Felicianus vermeld 1893-1897 Groningen Groningen onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Blokkerus Gerard 1861-na 1891 Rotterdam Zuid-Holland onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Blom onbekend 1850-1923 Beverwijk Noord-Holland Porsgrund (Noorwegen) Noorwegen n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Blommerde Cornelis 1837-1903 onbekend onbekend Curacao Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Blox Jan 1810-1860 Bergeijk Noord-Brabant Philadelphia Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Boddeke Simon 1859-1928 Monnikendam Noord-Holland Brazilië Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Boelen Carolus 1841-1889 Den Haag Zuid-Holland Larantoeka Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Boer, van den Ivo 1857-1924 Someren Noord-Brabant onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Boerkamp Paul ?-1893 Grave Noord-Brabant onbekend Palestina n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Boerke Bertrand 1866-1932 Rotterdam Zuid-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan president groot seminarie Luanfu
Boex Willem 1835-1909 Eindhoven Noord-Brabant Saint Louis (USA) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Bolsius Antoon 1846-1915 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Oudenbosch Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Tomohon Jezuïet geen
Bom, van der Bonaventura 1866-1919 Oudenbosch Noord-Brabant Ober-Hollabrun (Oostenrijk) Turkije n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Bom, van der Frans 1835-1899 Oudenbosch Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Bom, van der Theodoor 1861-1930 Oudenbosch Noord-Brabant Ushirombo Burundi n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Bongaerts Theodorus vermeld in 1863 Ravenstein Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Bongers Mattheus 1832-? onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Bonnike Petrus 1845-1889 Amsterdam Noord-Holland tussen Flores en Solor Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Boogaard, van den Martinus onbekend Veghel Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Boogaert onbekend vermeld in 1877 Uden Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Boomaars Jacobus 1865-1941 Bavel Noord-Brabant Brazilië Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Booms H. 1853-1890 Valkenswaard Noord-Brabant Mafeking (Zuid-Afrika) Zambesi n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Booms Jan 1850-1917 Valkenswaard Noord-Brabant Vught Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet pastoor van Soerabaya
Borret Arnold 1848-1888 Maastricht Limburg onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet provicaris missie Suriname
Bosch G. vermeld in 1898 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Bossers Adrianus 1825-1898 Raamsdonk Noord-Brabant Paramaribo Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Braak, van den Adriaan vermeld in 1833 onbekend onbekend onbekend Amerika n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Braem Jan 1869-? Beek bij Nijmegen Gelderland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Brand, van den Pacificus 1813-1883 Zeeland (NB) Noord-Brabant Meersel-Dreef (B) Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Brandouw Henri 1860-1933 Amsterdam Noord-Holland onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Brands Jan 1798-1857 Berchem Noord-Brabant Jefferson City Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist geen
Brands Theo vermeld 1790-1799 Megen Noord-Brabant onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Brandsma G. 1875-1935 Sneek Friesland onbekend Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill 1933-1935 apostolisch vicaris van Kusumi
Brandts onbekend vermeld in 1860 Nijmegen Gelderland onbekend Noord-Amerika n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Breek Augustinus ?-1920 onbekend onbekend Hoogeveen Noord-Amerika n.v.t. n.v.t. n.v.t. Karmeliet prior in Hoogeveen
Bressers R. 1871-? Schaik Noord-Brabant onbekend Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Bresson Thomas 1855-1905 Nijmegen Gelderland Greensbay (Wisconsin, Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Norbertijn geen
Brink, ten Cornelis 1837-1890 Amersfoort Utrecht Larantoeka Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet vanaf 1890 pastoor van Larantoeka
Brink, ten H.R. vermeld in 1841 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Brink, ten W. vermeld in 1891 Amsterdam Noord-Holland onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Brinke Gerard 1837-1877 Borculo Gelderland Aden Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Broek, van den Theodorus 1783-1851 Amsterdam Noord-Holland Little Chute (Wisconsin, Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Broekman Egidius ?-1900 Wychen Gelderland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Bronsgeest Henricus ?-1918 Den Haag Zuid-Holland Florissant (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Bronsgeest Martinus 1857-1938 Tilburg Noord-Brabant Omaha (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Broos Jan 1847-1891 Roosendaal Noord-Brabant Roermond Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Brouwer Ignatius 1850-1926 Bakhuizen (Fr.) Friesland onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Bruning E.H. vermeld in 1897 St. Oedenrode Noord-Brabant onbekend Brits Indië Nieuw Zeeland n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Bruyn, de Alfons 1863-1901 Ravenstein Noord-Brabant onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Bruyn, de Frans 1832-1900 Arnhem Gelderland Ambarawa Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet 1871-1900 pastoor van Ambarawa
Buis Jan 1866-1935 Wervershoof Noord-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Gezelschap Goddelijk Woord geen
Burhs Engelbertus 1839-1896 Amsterdam Noord-Holland Amsterdam Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Burgerman onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend Molokai (Hawai) n.v.t. n.v.t. n.v.t. Pater van de Helige Harten geen
Burgers Reginaldus 1867-1913 Ijzendoorn Gelderland Curacao Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Burgers Rogerius 1864-na 1943 Wychen Gelderland onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan 1912-1918 secretaris provincie; 1918-1927 pastoor Bolsward; 1927- rector Clarissen Ammerzoden
Burgt, van der Jan 1863-1923 Beek en Donk Noord-Brabant Utrecht Unyanyembe n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Bussel, van Christophorus ?-1922 Someren Noord-Brabant Huntung (China) China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Buysrogge P. 1870-1928 Hontenisse Zeeland onbekend Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Bysterveld Th.H. 1864-1928 Eindhoven Noord-Brabant Magelang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Kei Eilanden en Minahassa Jezuïet geen
Calon Eugenius 1861-1939 Ijzendijke Zeeland Boma (Kongo) Belgisch Kongo n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Calon Lambertus 1852-1893 Biervliet Zeeland Makassar Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet pastoor van Maoemere
Canters Godfried vermeld in 1868 Oisterwijk Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Canters Martinus 1842-1882 Oisterwijk Noord-Brabant Oisterwijk Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Caris P. vermeld in 1878 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Carmanns J. vermeld in 1874 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Cartenstat Hubertus 1806-1881 Maastricht Limburg Rome Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java seculier priester 1842-1845 vice-prefect van de missie
Cheula Jan vermeld in 1875 Gelderland Gelderland onbekend Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Claessens Adamus 1818-1895 Sittard Limburg Buitenzorg Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java seculier priester 1874-1893 apostolisch vicaris van Batavia
Claessens Ch. vermeld in 1881 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Claessens Maria-Josef 1852-1936 Sittard Limburg Sittard Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Buitenzorg seculier priester 1877-1907 pastoor van Buitenzorg
Claessens P. 1827-1866 Sittard Limburg op zee Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist pastoor van Annapolis
Cocq d'Armandville, le Cornelis 1846-1896 Delft Zuid-Holland Nieuw Guinea Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Nieuw Guinea Jezuïet geen
Coll, van Cornelis 1842-1922 Nuenen Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist herhaaldelijk provicaris
Cornelissen Stanislas ?-1892 Steenbergen Noord-Brabant onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Cramers H. vermeld in 1898 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Cremer Petrus 1856-1939 Culemborg Gelderland Huissen Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Crielaers J. 1872-? Tilburg Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Norbertijn geen
Crul A.A. 1846-1925 Leur bij Etten Noord-Brabant onbekend Noorwegen n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Dahlhaus Martinus 1868-1924 Nijmegen Gelderland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Damen Arnold 1815-1890 Leur bij Etten Noord-Brabant Omaha (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Degan onbekend onbekend Gelderland Gelderland onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor van East Orange, New York
Delden, van Ambrosius 1787-1820 Kampen Overijssel Batavia Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Delgeur Petrus 1869-1931 Rotterdam Zuid-Holland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Denissen Christiaan 1847-1911 Roosendaal Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester pastoor van Detroit
Dercks Marcianus vermeld in 1898 Delft Zuid-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Deursen Gerardus 1865-? s-Hertogenbosch Noord-Brabant Pirapora (Brazilië) Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Deutekom, van Fr. 1828-1895 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Oisterwijk Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester pastoor van Louisville
Deyssel, van de A. vermeld 1897-1934 onbekend onbekend onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill directeur missiehuis Roosendaal vanaf 1912
Dieckman H. ?-1913 onbekend onbekend onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill overste Telugu missie vanaf 1878
Diederen Petrus 1851-1935 Wintraak Limburg Nijmegen Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Dieren, van Engelbertus ?-1900 onbekend onbekend onbekend Engeland Australië n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Dikmans Adrianus 1860-1929 Ammerzoden Gelderland s-Hertogenbosch Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Dobbe Jos. 1864-1900 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Tiekotankeou (China) Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Donders Petrus 1809-1887 Tilburg Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Donk, van den Ferd. 1862-1920 onbekend onbekend Purmerend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Donsen Michel 1866-1907 Vlissingen Zeeland onbekend Brits Indië Kongo n.v.t. n.v.t. Mill Hill 1905-1907 missieoverste in Kongo
Dortants Willem 1855-1906 Brunssum Limburg onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Dries, van den onbekend vermeld in 1880 onbekend onbekend onbekend Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kruisheer geen
Driessen Jan vermeld in 1867 Someren Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Driessen Oscar 1859-1900 Leiden Zuid-Holland Leiden Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Drontman onbekend ?-1930 Leeuwarden Friesland onbekend Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Drossaerts Arthur 1862-? Breda Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester vanaf 1918 aartsbisschop van San Antonio (Texas)
Dumini Pius 1848-1924 Heeswijk Noord-Brabant onbekend Irak n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Dijck, van W.G. 1872-1931 Vleuten Utrecht onbekend Nieuw Zeeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill vanaf 1898 missieoverste Nieuw Zeeland
Dijk, van Hilarion ?-1902 Bleiswijk Zuid-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Dijk, van Jan 1805-1885 Utrecht Utrecht Ravenstein Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java seculier priester 1837-1845 pastoor Semarang en Padang
Dijk, van Norbertus vermeld in 1860 onbekend onbekend onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Karmeliet geen
Dijckman Henricus 1835-1878 Rotterdam Zuid-Holland straat Soenda Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Dijkmans Antoon 1851-1922 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Katwijk Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet architect van de kathedraal van Batavia
Ebben Vincentius 1856-1926 Langenboom (NB) Noord-Brabant Langenboom (NB) Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Eeuwens Ambrosius 1868-1934 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan rector van het St. Elisabethgasthuis in Willemstad
Eerden, van Aloisius 1842-1907 Boxtel Noord-Brabant St. Louis Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Egelmeers Adriaan vermeld in 1859 Geldrop Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Elast onbekend vermeld in 1895 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Elisaeus a S. Corde Jesu Joannes 1863-1941 Lutterade Limburg Geleen Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Karmeliet vicerector groot seminarie in Puthenpally
Elk, van Gerardus 1858-1927 Afferden Limburg Luanfu (China) China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan vicaris-generaal van Zuid Shansi
Ellerbeck Frans 1827-1901 Eibergen Gelderland Soerabaya Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Elsen Jan vermeld in 1868 Wamel Gelderland onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Elsen, van den G. vermeld in 1907 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Elsen, van den M. 1870-? Gemert Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Norbertijn geen
Elzen, van den Martinus 1822-1866 Gemert Noord-Brabant Soerabaya Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet in 1866 missieoverste
Emstede, van Frans 1829-1886 Tilburg Noord-Brabant Baltimore Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Engbers Eduard 1862-1929 Oldenzaal Overijssel Semarang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet 1904-1918 missieoverste
Erp, van Frans 1826-1879 Oss Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester pastoor van Husdon en Ann Arbor
Esch, van Petrus 1861-1931 Amsterdam Noord-Holland onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Escherich Jan 1817-1891 Amsterdam Noord-Holland Oosterhout Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet 1844-1846 secretaris van bisschop De Grooff
Esseling onbekend vermeld in 1847 onbekend onbekend onbekend Denemarken n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Esser Hubertus 1870-1916 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Villa Maria (Oeganda) Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Eussen L. vermeld in 1878 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Ewijk, van Petrus 1827-1886 Wijk bij Duurstede Utrecht onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan 1869-1886 apostolisch vicaris van Curacao
Eijck Conrad 1867-1922 Heerlen Limburg Shanghai Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Eijck Nicolaas 1875-1902 Heerlen Limburg Calala (Tanganyka) Tanganyka n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Eijgen, van Josef 1873-? Neeritter Limburg onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Eijnthoven, van J. ?-1879 onbekend onbekend onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Eijsenbeil onbekend vermeld 1824-1829 Amsterdam Noord-Holland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Eijsink Gerardus 1850-1911 Haaksbergen Overijssel onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist provicaris missie Suriname
Eijsvogels Antoon 1809-1857 Oss Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Faay Augustinus ?-1889 Gouda Zuid-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Ferstappen Adrianus ?-1846 onbekend onbekend Schoorle Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Feijen Henricus 1861-1895 Oude Pekela Groningen Hoepa (Mongolië) Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Fischer Henri 1859-1930 Nijmegen Gelderland Batavia Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Flecken Carolus 1844-1930 Sittard Limburg Mariëndaal (bij Grave) Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Soengeislan Jezuïet geen
Foppe J. vermeld in 1882 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Fornar Basilius 1813-1884 Wychen Gelderland Curacao Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Forstman Henri 1872-1936 Oudenbosch Noord-Brabant onbekend Ethiopië China n.v.t. n.v.t. Lazarist geen
Fortemps de Warrimont Johan 1807-1858 Noorbeek Limburg Aken Zweden n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester pastoor in Stockholm
Franssen Caspar 1826-1888 Tegelen Limburg Grubbenvorst Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores onbekend geen
Frederiks Bernard 1826-1902 Grave Noord-Brabant Grave Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester pastoor van St. Anna
Frederix Godfried 1866-1938 Afferden Limburg Tatung (Mongolië) Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist 1920-1938 apostolisch vicaris van Ningsia
Frencken Charles vermeld in 1893 s-Hertogenbosch Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor van Davenport (Iowa)
Frencken Herman vermeld in 1892 s-Hertogenbosch Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor van Mechanic Ville (Iowa)
Frencken Henri vermeld in 1887 s-Hertogenbosch Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Frencken Jos 1851-1929 Oosterhout Noord-Brabant Nijmegen Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Sumatra Jezuïet pastoor van Medan in 1907
Frie Antoon 1850-1904 Rotterdam Zuid-Holland Curacao Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Gast Jan 1823-1878 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Helden Saba n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Gastel, van Gregorius 1810-1875 Breda Noord-Brabant Riffort (leproserie) Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Geelen Adriaan 1838-1920 Utrecht Utrecht Utrecht Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Padang Jezuïet geen
Geers A.J. vermeld in 1860 onbekend onbekend onbekend onbekend n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Geerts Jozef 1870-1899 Oudenbosch Noord-Brabant onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist geen
Gennip, van Jan 1818-1853 Heeze Noord-Brabant Ecosse (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Gerritsen Albert ?-1843 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Geurts Ernest 1862-1940 Maashees Noord-Brabant onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist 1899-1940 apostolisch vicaris van Yung Ping Fu
Geurts Herman vermeld in 1868 Heesch Noord-Brabant onbekend Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Giers Adriaan 1835-1860 Halsteren Noord-Brabant onderweg naar Japan Japan n.v.t. n.v.t. n.v.t. Missions Ëtrangères de Paris geen
Giesen Ephraem 1868-1919 Amsterdam Noord-Holland Tsingtao (China) China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan 1902-1919 apostolisch vicaris van Zuid Shantoeng
Gloudemans H. 1876-na 1900 Utrecht Utrecht onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Norbertijn geen
Goch, van Jac. 1831-na 1856 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Osage (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Godschalx L. vermeld in 1900 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Godthardt onbekend 1811-? Haarlem Noord-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. onbekend Franciscaan geen
Godhart onbekend vermeld in 1848 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Goetstouwers Cornelis ?-1897 Rucphen Noord-Brabant onbekend Nyassaland n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Goey, de Bonaventura 1824-1907 Grave Noord-Brabant onbekend Ierland Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Goossens A. 1854-1935 Diessen Noord-Brabant onbekend Afghanistan Ned. Indië n.v.t. Borneo Mill Hill 1884-1899 docent in Mill Hill
Goossens Aloisius 1868-1943 Oirschot Noord-Brabant Rotterdam Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Goossens Jozef 1860-? Diessen Noord-Brabant onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Gorris A. vermeld in 1893 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Gouverneur Gonzaga ?-1936 Oudenbosch Noord-Brabant onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Grinten, van der Henricus 1811-1864 Eindhoven Noord-Brabant Batavia Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend 1854 apostolisch administrator Batavia
Groeneveld Winfridus ?-1914 Amsterdam Noord-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Grooff Jacobus 1800-1852 Amsterdam Noord-Holland Paramaribo Suriname Ned. Indië n.v.t. Java seculier priester 1925-1842 apostolisch prefect Suriname; 1842-1846 apostolisch vicaris Batavia; 1847-1852 apostolisch administrator van Suriname
Grootel, van Arsenius 1824-1882 Uden Noord-Brabant De Pere (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Grube Arnold 1804-? Rotterdam Zuid-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester tot 1846 pastoor van Semarang
Gruijter, de P. vermeld in 1897 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Gijlswijk Jordanus 1870-1944 Delft Zuid-Holland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan 1922 pauselijk delegaat voor Zuid Afrika
Gijsen G. vermeld in 1876 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Habets A. vermeld in 1876 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Hagen, van der onbekend vermeld in 1868 St. Oedenrode Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Hagen, van der Jan 1820-1868 St. Oedenrode Noord-Brabant Soerabaya Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet 1862-1868 pastoor Ambarawas en regulier overste
Hagen, van der Willem 1843-1885 Lith Noord-Brabant Osage (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Ham, van Jos vermeld 1865-1889 onbekend onbekend onbekend Syrië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Hamer Ferdinand 1840-1900 Nijmegen Gelderland onbekend Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist apostolisch vicaris in Mongolië
Hamers Herman vermeld in 1893 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Karmeliet geen
Hanrath Henricus 1871-1910 Roermond Limburg Sianghuoti (Mongolië) Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Hart, van der G.J. vermeld in 1823 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Harte Ignatius 1857-1892 Rotterdam Zuid-Holland onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Havermans onbekend 1806-na 1870 Noord-Brabant Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Hebrans Louis 1863-1907 Nijmegen Gelderland Nijmegen Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Heiligenberg, van den Henricus 1831-1902 Tiel Gelderland Dongen Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Heinink Gerardus ?-1849 Oldenzaal Overijssel onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Helling Aloisius ?-1906 Amsterdam Noord-Holland Huissen Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Helling Frans 1856-1919 Amsterdam Noord-Holland Huissen Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Hellings Willem 1854-1932 Schijndel Noord-Brabant onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Helmich Albert vermeld in 1894 onbekend onbekend onbekend Afrika n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Helsen Theo 1845-1926 Amsterdam Noord-Holland onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Hemmelder F.H. vermeld in 1859 Vreden Duitsland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Hendrichs Jan 1836-1881 Amsterdam Noord-Holland Amsterdam Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet pastoor van Ambarawa
Hendrickx Aloisius ?-1921 Tilburg Noord-Brabant Everett (Washington, VS) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Hendrickx Louis vermeld in 1868 Limburg Limburg onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Hendrickx J. vermeld in 1872 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Hendrikx onbekend vermeld in 1873 Limburg Limburg onbekend Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Hens Mauritius vermeld na 1850 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Herberichts Fr. vermeld in 1883 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Herteren Jan vermeld in 1843 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Hermans G. 1851-1900 Limburg Limburg onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Heslinga Tibertius 1842-1899 Wonseradeel Friesland Maoemere (Flores) Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Hesselle, de Caspar 1822-1854 Heerlen Limburg Nias (Ned. Indië) Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Sumatra seculier priester geen
Heuvel, van den onbekend vermeld in 1880 onbekend onbekend onbekend Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kruisheer geen
Heuvel Adriaan 1830-1889 Boxmeer Noord-Brabant Tilburg Engeland Australië Verenigde Staten n.v.t. Kapucijn geen
Heuvel Antonius ?-1896 Oirschot Noord-Brabant Baltimore Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Heuvel, van den Gerard 1816-1851 Uden Noord-Brabant Greenbay (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Heuvel, van den W. 1855-1928 Wanroy Noord-Brabant Semarang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet vanaf 1905 hoofdredacteur Javapost
Heuvelmans Frans vermeld in 1870 Vught Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Heuvels Arnold 1814-1881 Warmond Zuid-Holland Lisse Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java seculier priester geen
Heijde, van der Adriaan 1861-1914 Megen Noord-Brabant St. Oedenrode Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester deken en pastoor van Baton Rouge (New Orleans)
Heijden, van der Adriaan vermeld in 1870 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Heijden, van der Carolus vermeld in 1863 Goirle Noord-Brabant onbekend Australië n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Heijden, van der Carolus 1851-1923 Utrecht Utrecht Muntilan (Java) Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Heijden, van der J. vermeld in 1888 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Heijden, van der Jos. vermeld in 1858 onbekend onbekend onbekend Noord-Amerika n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Heijden, van der Willem 1842-1882 Vught Noord-Brabant Florissant (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Heijden, van der Willem 1860-1907 Woensel Noord-Brabant Suriname Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Heijnen W. vermeld in 1880 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Heijster Hyacinthus 1851-? Venray Limburg De Pere (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Hilst, van Jos. vermeld in 1893 Besoyen Noord-Brabant onbekend Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Hoecken Adriaan 1815-1897 Tilburg Noord-Brabant Milwaukee Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Hoecken Christiaan 1818-1851 Tilburg Noord-Brabant op de Missouri Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Hoefnagels Leonard 1871-1929 Asten Noord-Brabant onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist geen
Hoeven, van der Alfons 1862-1908 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Beiroet Libanon n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Hoevenaars H. vermeld in 1924 Uden Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor van Hobson (Texas)
Hoevenaars Jacobus 1865-1937 Gilze-Rijen Noord-Brabant Semarang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Hoevenaars Petrus 1862-? Uden Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Hoevenaars Petrus 1860-1930 Gilze-Rijen Noord-Brabant Semarang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet 1922-1930 pastoor van Soerakarta
Hofman Joannes 1834-1917 Woerden Zuid-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan 1871-1901 apostolisch vicaris vann Zuid Shansi
Holierhoek Adriaan 1858-1928 Pijnacker Zuid-Holland onbekend Nieuw Zeeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Hooff, van Gerard onbekend Mierlo Noord-Brabant onbekend Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Hoogers Frans 1867-1937 Horst Limburg Tatung (Mongolië) Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Hoogers Jos. 1867-1945 Horst Limburg Peking Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist o.a. 1923-1932 apostolisch prefect van Tatung
Horst, van der Ludovicus ?-1825 onbekend onbekend Suriname Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Houbaer J. 1863-1921 Vlissingen Zeeland onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Houben Andreas 1821-1893 Munstergeleen Limburg onbekend Engeland Ierland n.v.t. n.v.t. Passionist geen
Houben Jan ?-1896 Munstergeleen Limburg Suriname Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Hout, van Theo 1857-na 1921 Zetten Gelderland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Hoven, van der Petrus Ludovicus 1785-1866 Rotterdam Zuid-Holland Sassenheim Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Hubers Mamertus ?-1919 Rotterdam Zuid-Holland onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Hulst Adriaan 1817-1909 Veldhoven Noord-Brabant Chicago Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Huijbers A. ?-1912 Voorburg Zuid-Holland onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Huijgen A. vermeld in 1888 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Huijgen G. vermeld in 1877 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Huigers Jan vermeld in 1856 Lothem Limburg onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Huyts H.J. vermeld 1850-1866 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kruisheer geen
Jans Jan 1865-1900 Uden Noord-Brabant onbekend Kongo n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Jansen Andries 1875-? Schiedam Zuid-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Jansen Henricus 1850-1896 Amsterdam Noord-Holland Nederland Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Jansen Henricus 1865-? Amsterdam Noord-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Jansen J.J. ?-1844 onbekend onbekend Curacao Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Jansen Jos. 1872-? Baarle-Nassau Noord-Brabant onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Jansen Ludovicus 1845-1921 Schiedam Zuid-Holland Curacao Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Jansen Petrus 1826-1885 Nieuwenhoorn Zuid-Holland Brits Indië Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Janssen van Son Henricus 1852-1879 Heythuizen Limburg Hiamiaeulkou (Mongolië) Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Janssen van Son Jan Vitus ?-1843 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Janssen Vincent 1850-1890 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Janssens Alfons vermeld in 1891 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Janssens Frans 1842-1897 Tilburg Noord-Brabant New Orleans Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend 1888-1897 aartsbisschop van New Orleans
Janssens Leo 1875-1924 Tilburg Noord-Brabant onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Trappist geen
Janssens Norbertus vermeld 1888-1891 onbekend onbekend onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Janzen Henri 1858-1911 Den Helder Noord-Holland Rangoon Birma n.v.t. n.v.t. n.v.t. Missions Ëtrangères de Paris geen
Jaspers Gijsbert 1871-1900 Geldrop Noord-Brabant Siaokiaopan Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Jaspers Servatius ?-1914 Maastricht Limburg onbekend Palestina n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Jennissen Leonard 1852-1927 Echt Limburg Jogjakarta Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Jonckbloet Godfried 1848-1926 Eindhoven Noord-Brabant Nijmegen Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet redacteur van Expres
Jong, de Henricus 1864-? Amsterdam Noord-Holland onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Jonge, de Willem 1817-1887 Ovezande Zeeland Diest Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kruisheer geen
Jongen Lambertus 1834-1903 Schijndel Noord-Brabant Wijbosch (NBrt.) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend deken en pastoor van Franckfort (Kentucky)
Joosten Alfons 1837-1896 Nijmegen Gelderland Arnhem Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan 1887-1895 apostolisch vicaris van Curacao
Joostens Jan 1778-1863 Keerbergen België onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend vicaris-generaal van bisdom Perth
Jorna Jan ?-1893 Wolsum Friesland Caxaca (Mexico) Mexico n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Kallen Hubertus 1871-1902 Roermond Limburg Peitzeshankou (China) China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Kallen, van der L. 1873-1928 Leeuwarden Friesland Engeland Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill pastoor in Engeland
Kamp, van de Henricus 1829-1888 Velp Gelderland Baltimore Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Kan, van Eduard 1873-1929 Maastricht Limburg Schilde China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Kanter, de J. vermeld in 1891 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Kars E. vermeld in 1871 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Kassander W. vermeld in 1874 Haarlem Noord-Holland Covington (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Kasteren, van Jan onbekend onbekend onbekend onbekend Libanon n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Keet C. vermeld in 1898 Schagen Noord-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Kellenaers H. 1874-? Horst Limburg onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Keller Jac. 1862-1894 Eiks Semarang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Kempkes onbekend vermeld in 1839 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Kerstens Bernardus vermeld 1845-1879 onbekend onbekend onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java seculier priester in 1879 pastoor-deken van Delft
Kerstens G. 1868-1905 Heerenveen Friesland onbekend Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Kessel, van Henri ?-1899 Kerkdriel Gelderland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Keijzer Alois 1853-1920 Denekamp Roosendaal Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Keijzer Julius 1847-1896 Sittard Limburg Amsterdam Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet 1894-1896 regulier missieoverste
Keijzer R. vermeld in 1890 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Kieken J. vermeld in 1898 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Kiekens Ferd. 1827-1893 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend stichter St. Michaelsgasthuis en college Santo Thomas
Kirch G. 1852-1924 Oldenzaal Overijssel Arnhem Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Kissels Walter 1852-1902 Klimmen Limburg onbekend Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Kistemaker Jan 1813-1883 Oldenzaal Overijssel onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend 1860-1866 apostolisch vicaris van Curacao
Klei, van der Marinus ?-1909 Bolsward Friesland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Klein, van der Cajetanus ?-1917 Gouda Zuid-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Klerk A. ?-1941 Maurik Gelderland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Kock Jos. 1823-1890 onbekend onbekend onbekend Saba n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend bouwer kerk op Saba
Kolfschoten Theodoor 1849-1888 Arnhem Gelderland Den Haag Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Koning onbekend vermeld in 1874 Gelderland Gelderland onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Koolen Petrus 1871-1899 Oisterwijk Noord-Brabant Masalala (Oeganda) Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Koolwijk, van Anton 1836-? Winssen Groningen onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Koolwijk Antonius 1836-1913 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Koopmans Petrus 1830-1902 Etten Noord-Brabant St. Louis (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Koot, van Daniel 1848-? onbekend onbekend onbekend Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Kooy Mathias 1814-1855 Uithoorn Noord-Holland Rome Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Koppen Donatus ?-1917 Ospel Noord-Brabant onbekend Palestina n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Korndoffer Th. 1863-1933 Amsterdam Noord-Holland Semarang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. diverse gebieden Jezuïet 1917-1933 pastoor van Semarang
Kors Dalmatius 1850-1908 Amsterdam Noord-Holland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Korst C. vermeld in 1865 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Kortenhorst Arnold 1848-1917 Kuinre Overijssel Batavia Ned. Indië n.v.t. n.v.t. diverse gebieden Jezuïet procurator van de missie en secretaris van de bisschop
Kraayvanger Jac. 1835-1889 Angerlo Gelderland Atapoepoe (Timor) Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Timor Jezuïet geen
Kremer Jan 1861-1932 Assen Drenthe onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. diverse gebieden Jezuïet geen
Kremers H. vermeld in 1898 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Krevel, van Jan vermeld in 1865 Hurwenen Gelderland onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Kreymborg C. 1868-1928 Enschede Overijssel onbekend Nieuw Zeeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Krings Frans 1873-1928 onbekend onbekend onbekend Bulgarije n.v.t. n.v.t. n.v.t. Passionist geen
Kroes Petrus 1805-1873 Breda Noord-Brabant Georgetown Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet pastoor van Georgetown en Alexandria
Kroonenburg Evaristus 1870-1937 Delft Zuid-Holland Alverna Palestina China n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Kroot Antonius 1849-1918 Zwolle Overijssel onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Kroot onbekend 1855-1900 Zwolle Overijssel onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill secretaris van de bisschop van Madras
Kroot Bartholomeus 1847-1885 Zwolle Overijssel Gutuluwayo (Zambesimissie) Zambesimissie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Kruitwagen Eustachius ?-1913 Rotterdam Zuid-Holland onbekend Palestina n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Krijnen Bartholomeus 1808-1839 Breda Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Kun, van der G. 1864-1923 Den Haag Zuid-Holland Amsterdam Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Kusters Frans 1865-1938 Asten Noord-Brabant Paramaribo Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Kusters J.D. 1849-1921 Einighausen Limburg Magelang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Kei Eilanden Jezuïet geen
Kusters Gerard 1841-1887 Sevenum Limburg onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet in 1887 pastoor van Cheribon
Kusters L. vermeld in 1880 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Kuijper, de Alfons 1850-1923 Dinther Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Kuijper, de August 1857-1888 Veghel Noord-Brabant Atapoepoe (Timor) Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Timor Jezuïet geen
Kwant Petrus vermeld in 1860 Amsterdam Noord-Holland onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Laak, ter Evaristus 1868-1931 Didam Gelderland Kaokiaingtze China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist 1924-1931 apostolisch vicaris van Siwantze
Laane Jos. 1869-1941 Roosendaal Noord-Brabant Ruvenzori Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater tot 1923 apostolisch administrator van het apostolisch vicariaat van Dar Es Salaam
Laar, van A. vermeld in 1865 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Lacher Bernard vermeld in 1860 Zierikzee Zeeland onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Lamb Arnold ?-1901 Delft Zuid-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Lammerschap Leo 1854-1921 Beek (L.) Limburg onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Lange, de F.H. 1871-1938 Bobbeldijk Noord-Holland Rome Verenigde Staten Ned. Indië n.v.t. Flores Gezelschap Goddelijk Woord geen
Langenhoff Jan 1822-? Roermond Limburg onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Bangka onbekend geen
Langerijt Alfons 1850-? onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid geen
Lansink J. ?-1806 onbekend onbekend op zee Zuid-Afrika n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Lanslots Ildephonsus 1859-? Sprundel Noord-Brabant onbekend Brits Indië Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. Benedictijn geen
Ledel J. vermeld in 1853 Harlingen Friesland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Leemker Herman 1853-1929 Groningen Groningen Jogjakarta Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Solor Jezuïet geen
Leenen Th. ?-1908 Den Haag Zuid-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Leent, van Jan 1839-1889 Geldrop Noord-Brabant Easton (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Leessens Desiderius 1861-1915 Bemelen Limburg Ili Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Leest Adrianus 1795-1861 Lage Zwaluwe Noord-Brabant Lage Zwaluwe Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Leeuw, de Theodoor vermeld in 1835 Breda Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Leeuwen, van Antoon vermeld in 1821-1822 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Lemmens Felix 1850-1906 Maastricht Limburg Suriname Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Lemmens Jan 1850-1897 Schimmert Limburg Guatemala Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend 1888-1897 bisschop van Vancouver
Lemmens Willem 1860-1943 Beek (L.) Limburg How Lo Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Lentjes Petrus 1843-1932 Huissen Gelderland Ranchi Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn vicaris-generaal van een bisdom in Noord-India
Leuven, van onbekend 1871-1904 Haarlem Noord-Holland Haarlem Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Levisse Antoon vermeld in 1845 s-Hertogenbosch Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Ligthert A. 1862-1939 Schagen Noord-Holland onbekend Verenigde Staten Nieuw Zeeland n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Lin, van G. vermeld in 1874 Limburg Limburg onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Lith, van Frans onbekend Oirschot Noord-Brabant onbekend Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Lith, van Frans 1863-1926 Eindhoven Noord-Brabant Semarang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Lohmeier Frans 1853-1908 Venlo Limburg onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Lommel, van Jan 1803-1833 Terheiden (N. Brt.) Noord-Brabant Florissant (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Lommel, van Lambertus vermeld in 1827 Moergestel Noord-Brabant onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Looman C. vermeld in 1897 Schiedam Zuid-Holland onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Loots Bonaventura ?-1899 Haalen (L) Limburg onbekend Hawaii Eilanden n.v.t. n.v.t. n.v.t. Pater van de Helige Harten geen
Looymans Henricus 1854-1928 Oudenbosch Noord-Brabant Batavia Ned. Indië n.v.t. n.v.t. diverse gebieden Jezuïet geen
Louw, de Justinus 1839-1901 Geldrop Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Luijben Willem 1832-1903 Gemert Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Luijckx Martinus 1872-? onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Luijpen Edmundus 1855-1923 Hoofdplaat Zeeland Batavia Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet 1898-1923 apostolisch vicaris van Batavia
Luytars Daniel 1816-1895 Venlo Limburg Zevenaar Curacao Engeland n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Luijtelaer, van Jan vermeld in 1857 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Lijnen J. 1815-1882 Dieteren Limburg Batavia Ned. Indië n.v.t. n.v.t. onbekend onbekend geen
Maessen Arnold ?-1889 Den Haag Zuid-Holland op zee bij Aden Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Padang Jezuïet geen
Mansfeld, van F.H. 1864-1941 Bergen op Zoom Noord-Brabant Bergen op Zoom Afghanistan n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Masker Petrus 1829-? Delft Zuid-Holland onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Mathijsen Adriaan ?-1935 Budel Noord-Brabant Batavia Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Timor Jezuïet geen
Mathijsen Alfons 1855-1927 Budel Noord-Brabant onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Melsen, van der Walter vermeld 1893-1919 Zeelst Noord-Brabant onbekend Palestina n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Mens, van Jan 1832-? Breda Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist na 1874 pastoor-deken van Bergen op Zoom
Mensing W. ?-1941 Breda Noord-Brabant Nederland Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Mensing onbekend vermeld in 1857 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Mertens J. ?-1931 onbekend onbekend Zevenaar Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Mertens Jac. 1867-1922 Oosterhout Noord-Brabant onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet 1922 overste noviciaat in Jogjakarta
Mertens Mattheus ?-1903 Meerssen Limburg Ubiuta (Tanganyka) Tanganyka n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Metz Georgius 1819-1885 Leeuwarden Friesland Maoemere (Flores) Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Meuffels Jos. 1853-1931 onbekend onbekend onbekend Brits Honduras n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Meurkens Stephanus vermeld in 1844 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend later deken van Oldenzaal
Meurs, van Joannes 1838-? Amsterdam Noord-Holland Soekaboemi Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Meuwese Aloisius vermeld in 1884 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend vicaris-generaal bisdom Karrisberg (Ver. Staten)
Meuwissen Jac. ?-1916 Breda Noord-Brabant Amsterdam Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist 1906 apostolisch vicaris Suriname
Meijer Christiaan 1819-1874 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Meijer J. 1875-1933 Schiedam Zuid-Holland Leiden Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Meijer Willem 1838-1909 Zeddam Gelderland Sungshutsuitze (Mongolië) Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Meijknecht Jos. 1860-1914 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Mierlo, van Gerard 1854-? Delft Zuid-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Mierlo, van Henri vermeld in 1835 Soerendonk Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Mikkers C. 1854-1923 Gemert Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Norbertijn pastoor van Bay Settlement
Minderop J. 1875-? Rotterdam Zuid-Holland onbekend Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Moonen Hubertus 1868-1910 Gulpen Limburg Helden-Panningen Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist geen
Moonen Norbertus 1815-1856 Waalwijk Noord-Brabant Semarang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java onbekend pastoor van Soerabaya
Moorsel, van Adolf 1825-1894 Eindhoven Noord-Brabant Eindhoven Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Mouriks Gerard 1804-1834 Rotterdam Zuid-Holland Semarang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java onbekend pastoor van Semarang
Moutard onbekend vermeld in 1863 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Muiteman Gerard 1842-1877 Utrecht Utrecht Hong Kong Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Mulder B. 1873-1928 Oldenzaal Overijssel onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Mulder G. 1876-? Spanbroek Noord-Holland onbekend Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Mulder H. 1854-1923 Maastricht Limburg Weltevreden Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Jezuïet geen
Mulder Laurentius 1843-1916 Gent Gelderland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Mulken P. ?-1936 onbekend onbekend onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Muré Maternus ?-1892 Maastricht Limburg onbekend Palestina n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Mutsaers Bernard 1836-1918 Tilburg Noord-Brabant onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. diverse gebieden Jezuïet in 1918 pastoor van Moentilan
Nas Jan ?-1890 Nijmegen Gelderland Cork Ierland n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Nederveen Adolf 1866-1937 Gulpen Limburg Wittem Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Nelissen Jac. 1752-1817 Mill Noord-Brabant Batavia Zuid-Afrika Ned. Indië n.v.t. Java seculier priester 1808-1817 apostolisch prefect Batavia
Neuvel onbekend 1842-1924 Wervershoof Noord-Holland onbekend Scandinavië n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester 1923 provicaris apostolisch vicaris Denemarken
Neyboer Petrus 1849-1926 Nijmegen Gelderland Maastricht Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Nicolas H. onbekend Maastricht Limburg onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Nicolaye J. vermeld in 1876 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Nies onbekend vermeld in 1900 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Nieuwenhof, van den W.J. vermeld in 1925 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Nieuwenhuis Stephanus 1825-1888 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Niewindt Martinus 1796-1860 Amsterdam Noord-Holland Willemstad Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester 1842-18760 apostolisc vicaris Curacao
Nistelrooy, van Frans vermeld in 1899 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Nollen H. vermeld 1898-1922 onbekend onbekend onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Nieuw Guinea Missonaris H. Hart van Jezus geen
Nolthenius de Man Augustus 1862-1939 Maastricht Limburg Salatiga Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Noort, van de onbekend vermeld in 1877 Dongen Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor van Putnam (Ver. Staten)
Nortier Jan 1726-1808 Vlissingen Zeeland Brussel Mexico n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Noyen Petrus 1870-1920 Helmond Noord-Brabant Uden China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Gezelschap Goddelijk Woord stichter missiehuis in Uden
Nuyten Antoon 1868-1930 Breda Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Nuyts Hubertus 1823-1868 Bergeijk Noord-Brabant Uden Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kruisheer geen
Nyssen G. vermeld in 1865 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Okhuizen Henri 1862-1929 Schiedam Zuid-Holland Utrecht Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Oldenhoven Engelbertus 1842-1915 Venray Limburg onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Omtzigt Cornelis 1827-? Nieuwer-Amstel Noord-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet in 1874 pastoor van Maoemere
Onderwater Jordanus 1850-1891 Leiden Zuid-Holland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Onel Jac. 1861-1922 Amsterdam Noord-Holland Mariëndaal (bij Grave) Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet in 1919 pastoor van Bandoeng
Ooms Bernard 1856-1931 Tilburg Noord-Brabant Shanghai China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Oord, van den Valentinus ?-1891 Ammerzoden Gelderland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Oosterlaan L. ?-1942 Leidschendam Zuid-Holland onbekend Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill pastoor in Engeland
Opdenkamp Dionysius 1853-1915 Ravenstein Noord-Brabant Malang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Ophoven, van Jan 1829-1907 Montfoort Utrecht Weert Ned. Indië n.v.t. n.v.t. onbekend onbekend geen
Oppen, van Alfons 1850-1940 Maastricht Limburg Heerlen Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor van Meudan
Ottens Theodoor 1844-1929 Uden Noord-Brabant Scheut China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Otterdijk Bertrand 1869-1911 Schiedam Zuid-Holland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Oud P. vermeld 1888-1912 Westwoud Noord-Holland onbekend Brits Indië Nieuw Zeeland Verenigde Staten n.v.t. Mill Hill 1902-1912 directeur missiehuis Roosendaal
Ouden, den Petrus 1808-1878 Tilburg Noord-Brabant op zee, bij Napels Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java onbekend geen
Ouwens Theo 1853-1922 Delft Zuid-Holland Sinkehwang China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Palinckx J.B. 1824-1900 Nieuw Vossemeer Noord-Brabant Batavia Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Jezuïet geen
Panken Theodoor vermeld ca. 1850 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Pavert, van den Stephanus 1860-1930 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Pavoordt, van de onbekend vermeld in 1889 onbekend onbekend onbekend Benin n.v.t. n.v.t. n.v.t. Missionaris van Lyon geen
Pavoordt, van de Lucas 1866-1922 Oudewater Zuid-Holland Suez Palestina Egypte n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Pelzer P. vermeld in 1897 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Pennartz A. vermeld in 1873 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Pennings B. 1861-? Gemert Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Norbertijn prior van Bay Settlement, Greenbay
Perriens Walter 1867-1925 Roosteren Limburg onbekend Brazilië Suriname n.v.t. n.v.t. Redemptorist provicaris van Suriname
Perquin G. vermeld in 1863 Drunen Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Peters A. ?-1894 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Peters Cornelis ?-1828 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Peters Theodoor 1829-1871 Bemmel Gelderland Jogjakarta Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Peters Willem 1871-? Venlo Limburg onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Pillot Petrus 1855-1893 Zundert Noord-Brabant onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Plas, van der C. 1843-1870 Raamsdonk Noord-Brabant Persburg (Virginia) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Pluym A.J. 1808-1874 Rotterdam Zuid-Holland onbekend Turkije n.v.t. n.v.t. n.v.t. Passionist 1868-1874 aartsbisschop van Nicopolis
Poel, van der L. vermeld in 1865 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Poell Martinus 1845-1891 Weert Limburg onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Poels Petrus 1851-1938 Venray Limburg Venray Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor in diverse plaatsen
Pompe Cassianus ?-1901 Utrecht Utrecht onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Pontur J. vermeld in 1898 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Prenger A. 1856-1902 Millingen Gelderland onbekend Afghanistan Ned. Indië n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Princen J. vermeld in 1867 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Prinsen Lambertus 1777-1840 Zenderen Gelderland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java seculier priester 1818-1830 apostolisch prefect van Batavia
Prinzen Frans 1854-1928 Helmond Noord-Brabant Zikawei (China) China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Pulsers Jac. 1828-? Waalwijk Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend president Amerikaans College in Leuven
Putman J. vermeld in 1837-1847 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Putten, van der Victor 1845-1908 Dennenburg Noord-Brabant Milwaukee Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Putten, van der Willem vermeld 1882-1889 Stiphout Noord-Brabant onbekend Zambesimissie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Raatger G. 1849-1932 Rossum Gelderland Delden Afghanistan Brits Indië n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Raymakers Henri 1860-1928 Helmond Noord-Brabant Nijmegen Mongolië Filippijnen n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Reelick Willibrord 1847-1931 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Brussel Ecuador Kongo n.v.t. n.v.t. Priester van het H. Hart geen
Regouin Reginaldus 1861-1936 Cuijk Noord-Brabant Nijmegen Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Renkin Alfons ?-1866 Echt Limburg onbekend Philipijnen n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Reijffert J. 1856-1914 Amsterdam Noord-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Reijnders Dionysius 1845-1899 Zevenaar Gelderland onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill 1894-1899 apostolisch prefect van de Punjab
Reijnen Ceslaus 1836-1887 Nijmegen Gelderland Willemstad Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan 1886-1887 apostolisch vicaris van Curacao
Reijnen Cornelis 1804-1844 Wanroy Noord-Brabant Padang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Sumatra onbekend geen
Richters Gerard 1867-? Schiedam Zuid-Holland onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Priester van het H. Hart geen
Riele, te Jan 1829-1886 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Rientjens J. 1852-1891 Ootmarsum Overijssel onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo onbekend geen
Rieter J. vermeld in 1889 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Rievers onbekend vermeld in 1852-1868 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Rikken H. 1863-1908 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Robbers W. vermeld in 1874 Zevenaar Gelderland onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Roche Cornelis vermeld in 1870 Best Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Roermond, van Jan 1844-? Oss Noord-Brabant onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Rombouts Winand vermeld in 1895 Breda Noord-Brabant onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill na 1895 leraar missiehuis Roosendaal
Romme Jan 1837-1889 Prinsenbeek Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Roosmalen, van Lambertus ?-1843 Schijndel Noord-Brabant Curacao Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Roosmalen, van Willem vermeld in 1880 s-Hertogenbosch Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Roosmalen, van onbekend ?-1923 onbekend onbekend onbekend Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend deken van Handsworth bij Leeds
Rooy, van Jan 1830-1871 Oerle Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Rutjes Theodoor 1844-1894 Duiven Gelderland Mongolië Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist 1883-1894 apostolisch vicaris van Oost Mongolië
Rutten Paulus ?-1850 Tilburg Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Ruijter, de J.A. vermeld 1879-1894 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Rijckevorsel, van Carolus 1846-1898 s-Hertogenbosch Noord-Brabant onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet in 1898 pastoor van Larantoeka
Rijckevorsel, van Hubertus 1841-1876 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Maumere Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Rijdt, van de Alfons onbekend Beek en Donk Noord-Brabant onbekend Schotland n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Rijn, van Georgius 1853-? onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Rijt, van der Martinus vermeld in 1871 onbekend onbekend onbekend Engeland Brits Indië n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Sadelhoff, van Thomas 1863-1922 Huissen Gelderland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Sanders Gerard 1817-1909 Leiden Zuid-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Sanders Matheus ?-1868 Breugel Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Santen, van Petrus 1837-1916 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Utrecht Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Schaap Henricus 1823-1899 Amsterdam Noord-Holland onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Schaeken A. vermeld in 1876 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor van Jersey City
Schaeken M. vermeld in 1869 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend onb
Scheepers Gerard ?-1863 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend 1852-1863 apostolisch vicaris van Suriname
Scheer Joannes ?-1938 Gouda Zuid-Holland onbekend Palestina n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Scheffers A.W. 1874-1936 onbekend onbekend Amsterdam Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Schermer Jan 1815-1894 Wormerveer Noord-Holland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Schets Christiaan 1849-1921 Oosterhout Noord-Brabant Brugge Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Schevers B. 1874-? Dinther Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Norbertijn geen
Schinck Jac. vermeld 1778-1814 Venlo Limburg Suriname Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Schmier Louis 1865-1893 Leiden Zuid-Holland onbekend Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Schoenmakers Jan 1807-1893 Waspik Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Scholten Joannes 1797-1865 Zyfflich Duitsland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester 1831-1842 apostolisch prefect van Batavia
Scholten J. vermeld in 1861 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Schoonhof E. vermeld in 1898 Amsterdam Noord-Holland onbekend Nieuw Zeeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Schoonen Adriaan 1829-1880 onbekend onbekend Curacao Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Schräder Henricus 1852-1929 Deventer Overijssel Nijmegen Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Schrauwen Gerard 1839-? Princenhage Noord-Brabant onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Schrauwen Reginaldus 1831-1887 onbekend onbekend Neerbosch Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Schraven Hubert 1873-1937 Grubbenvorst Limburg China China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist 1921-1937 apostolisch vicaris van Chentingfu
Schregel Willem 1873-1941 Den Haag Zuid-Holland onbekend Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Schroder Gerard 1864-1930 Geesteren Overijssel onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Schutjes Henri vermeld in 1851 Woensel Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Schuurman Sergius ?-1904 Delft Zuid-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Schweitz Bernard 1855-1915 Haarlem Noord-Holland Madioen Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Schweitz W.J. 1850-? Haarlem Noord-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Severens Frans 1863-1925 Maastricht Limburg onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Simons Cornelis 1865-1934 Zierikzee Zeeland Blerik Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Slits Egbert onbekend Bakel Noord-Brabant onbekend Mexico n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist geen
Slijkeran Placidus ?-1907 Zwaag Noord-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Smarius Cornelis 1823-1870 Tilburg Noord-Brabant Chicago Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Smeek N. 1870-1935 Den Haag Zuid-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Smets Adriaan 1867-? Dommelen Noord-Brabant onbekend Midden Oosten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend visitator apostolicus van Mesopotamië vanaf 1919
Smiers J. 1858-? Anna Paulowna Noord-Holland onbekend Nieuw Zeeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Smit Antonius 1836-1904 Utrecht Utrecht Magelang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Sumatra Jezuïet geen
Smit Bernard 1806-1873 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Smit H. vermeld in 1924 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor in San Francisco
Smit Gerard 1856-1896 Dokkum Friesland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Smits J.A.H. onbekend onbekend onbekend onbekend Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Smitz Constantinus 1857-1909 Grave Noord-Brabant Arnhem Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Smoor Cornelius 1872-? Oud Gastel Noord-Brabant onbekend Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Smorenburg A.E. 1827-1904 onbekend onbekend onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist later Scheutist
Snoeijs H. 1876-? Terheiden (N. Brt.) Noord-Brabant onbekend Noorwegen n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor van Tromsö, Bergen en Oslo
Soer Aloisius 1853-1931 Oldenzaal Overijssel onbekend Glacierco (Montana, Ver. Staten) n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Sondaal Leonard 1867-? Amsterdam Noord-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Soos Jan ?-1919 Gouda Zuid-Holland onbekend Palestina n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Spee Jac. 1863-1907 Delft Zuid-Holland Boudewijnstad (Kongo) Kongo n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Spierings Augustus 1828-1892 Uden Noord-Brabant Antwerpen Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Spierings Fidelis 1827-1868 Uden Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Staal Theodoor 1813-1847 Velp onbekend Ned. Indië Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Staal Walter 1839-1897 Velp onbekend in de Bandazee Ned. Indië n.v.t. n.v.t. diverse gebieden Jezuïet 1893-1897 apostolisch vicaris van Batavia
Stappers Jan 1841-1922 Grubbenvorst Limburg Cali (Colombia) Ecuador n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist overste van een seminarie in Colombia
Startz Engelbert 1837-1887 Maastricht Limburg Wittem Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Steeneman Jan Baptist 1853-1918 Brielle Zuid-Holland Ili (Mongolië) Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Steenwijk Everardus 1828-? Rotterdam Zuid-Holland onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Steins Bisschop Walter 1810-1881 Amsterdam Noord-Holland Sydney Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet onder andere apostolisch vicaris van Calcutta 1867-1877
Stenmans Th. vermeld in 1897 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Stiphout Cornelis 1856-1940 Sambeek Noord-Brabant Nijmegen Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet in 1921 pastoor van Soerakarta
Stoppel Joannes ?-1818 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Straeten, van der onbekend vermeld 1888-1891 onbekend onbekend Mpala (Kongo) Centraal Africa n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Straeten M. vermeld in 1883 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Suermondt Laurentius 1862-1921 Ravenstein Noord-Brabant Neerbosch Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Sumbrink Henri 1862-1914 Woerden Zuid-Holland onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Swagemakers Daniel onbekend onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Swart, de Lodewijk 1864-1934 Princenhage Noord-Brabant Wittem Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Sweens J. vermeld in 1892 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Sweere Adriaan vermeld in 1867 Zevenbergen Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Swieten, van Th. 1854-1925 Amsterdam Noord-Holland Semarang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Swinkels Arnold 1824-? Maren Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Swinkels Joannes Baptist 1810-1875 Woensel Noord-Brabant Paramaribo Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist 1865-1875 apostolisch vicaris van Suriname
Takken P. vermeld in 1849 Ledeakker Noord-Brabant onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kruisheer geen
Takken Willem vermeld in 1874-1884 Limburg Limburg onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor van Bay Settlement
Tegelen, van Bruno ?-1927 Baarlo Limburg onbekend Palestina n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Tempel, van den Petrus 1868-1937 Rotterdam Zuid-Holland Huissen Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Terken Petrus onbekend Mierlo Noord-Brabant onbekend Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Termaat Gerard 1873-1904 Arnhem Gelderland Lukulu (Kongo) Kongo n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Terstappen Adrianus vermeld in 1828 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Terwindt Arnold 1825-1892 Pannerden Gelderland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet 1878-1892 missieoverste en pastoor van Soerabaya
Teurlings W. vermeld in 1894 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Theunissen Arnold 1874-1900 Venlo Limburg onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist geen
Thiel, van Henri 1865-1911 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Nakatende Nyanza n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Thijssen Adriaan ?-1877 onbekend onbekend Den Haag Ned. Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. seculier priester geen
Timmer Bonifacius ?-1903 Haarlem Noord-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Timmer Odoricus 1859-1943 Haarlem Noord-Holland onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan 1900-1927 apostolisch vicaris van Luanfu
Timmers Maurits 1857-? Sittard Limburg onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Timmermans Alfons 1856-1906 Helmond Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Timmermans Jan 1835-? Maastricht Limburg onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. onbekend Jezuïet geen
Tooren, van G. 1853-1931 Amsterdam Noord-Holland onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Troostenberghe, van G. vermeld in 1873 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Tulkens Mathias 1844-1915 Stramproy Limburg onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Uden, van Aemilius 1869-1925 Dinther Noord-Brabant Luanfu (China) China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Uit de Willighen Joannes 1866-1911 Oud Gastel Noord-Brabant Hata (China) China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Uytrecht, van Antonius onbekend Eersel Noord-Brabant onbekend Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Vaessen Jan 1876-? Hoensbroek Limburg onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist geen
Vaessen Willem 1873-? Hoensbroek Limburg onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist in 1943 viceprovinciaal van Brazilië
Veer, van der Jozef 1859-1932 Leeuwarden Friesland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Velden, van der Aloisius ?-1925 Woensel Noord-Brabant Portland (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Velden, van der Arnold 1862-1918 Eindhoven Noord-Brabant Flores Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Soemba Jezuïet geen
Velden, van der Libertus vermeld in 1802 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Velsen, van Antonius 1865-1936 Overveen Noord-Holland Amsterdam Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java en Minahassa Jezuïet 1924-1933 apostolisch vicaris van Batavia
Veldhuysen de Mare Gerardus 1810-1880 Ravenstein Noord-Brabant Handel Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Ven, van de H. vermeld in 1886 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Ven, van de Cornelis 1865-1932 Oirschot Noord-Brabant Shreveport (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Venne, van der Reginaldus 1846-1907 Nijmegen Gelderland Huissen Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Verbeek Gerard 1820-1885 Venray Limburg onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Verberkt Martinus 1874-1936 Boxmeer Noord-Brabant onbekend Bulgarije n.v.t. n.v.t. n.v.t. Passionist geen
Verbraak Henricus 1835-1918 Rotterdam Zuid-Holland Magelang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Padang en Atjeh Jezuïet geen
Verhaag L. vermeld in 1872 Grubbenvorst Limburg onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Verhaegh Jac. 1831-1863 Velden Limburg op zee Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Sumatra Jezuïet in 1863 pastoor van Padang
Verhagen A. vermeld in 1892 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Verheyen Cornelis 1860-1939 Roosendaal Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Verheyen Leonard 1866-? Roosendaal Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Verhoeff W. ?-1878 Utrecht Utrecht onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kruisheer geen
Verhoeven Antonius ?-1870 Berlicum Noord-Brabant onbekend Engeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Vermaat J. vermeld in 1897 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Vermeer Philip 1868-? onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid geen
Vermeulen Frans 1854-1911 Etten Noord-Brabant Den Haag Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Verschueren Arnold 1832-1880 Weert Limburg Rio de Janeiro Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist 1879 visitator van de Lazaristen in Brazilië
Vervoort Otto ?-1940 Sambeek Noord-Brabant onbekend Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Verwijst Chrysostomus 1841-1926 Uden Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Vette, de C. ?-1906 Vlaardingen Zuid-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Veulemans onbekend vermeld in 1821 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Viegen J. 1871-1936 onbekend onbekend Stein Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Nieuw Guinea Missionaris van het H. Hart van Jezus geen
Visser Nico 1855-1915 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Bandoeng Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Vlokhoven, van Willem 1834-1896 Woensel Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Vocht, de Louis 1860-1899 Oirschot Noord-Brabant onbekend Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Vollebregt Arnold 1853-1921 Delft Zuid-Holland Liberty (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn in 1921 pastoor van Liberty
Vollebregt Simon 1857-1924 Delft Zuid-Holland onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend in 1924 pastoor van Newport (Oregon, Ver. Staten)
Vollers Hubert vermeld in 1884 Maastricht Limburg onbekend Zambesimissie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Voncke Gerard 1862-1906 Raalte Overijssel Meikoeiingtze (Mongolië) Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Voogel Frans 1847-1928 Amsterdam Noord-Holland Groningen Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet geen
Voorvelt Fredericus 1866-1906 Amsterdam Noord-Holland Rotterdam Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Vrancken Petrus 1806-1879 Montenaken België Hasselt Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java seculier priester 1847-1874 apostolisch vicaris van Batavia
Vredeveld Nicolaas 1803-1866 Dordrecht Zuid-Holland Wijk aan Zee Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java seculier priester geen
Vries, de Henri 1819-1890 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Vries, de Jan ?-1887 Huins Friesland Soerabaya Ned. Indië n.v.t. n.v.t. diverse gebieden Jezuïet missieoverste 1882-1887
Vries, de Jos. onbekend Gerwen Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Vullinghs A. vermeld in 1892 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Vuylsteke Gregorius 1869-1930 Delfshaven Zuid-Holland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan 1910-1930 apostolisch vicaris van Curacao
Vijgen E. vermeld in 1864 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Waanders Henricus ?-1833 Ankeveen Utrecht onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java onbekend 1810-1827 pastoor van Soerabaya
Waelen Alexander 1851-1917 Oensel-Beek (L) Limburg onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist geen
Waesberghe, van E. vermeld in 1893 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend pastoor van Pawhuska (Oklahoma)
Wagenaar D. ?-1942 Woudsend Friesland Oosterbeek Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill 1900-1915 apostolisch prefect van Punjab
Wahlen Raymundus 1871-? Alkmaar Noord-Holland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Walle Joannes 1869-1938 Gorinchem Zuid-Holland Paramaribo Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Walters Cornelis ?-1844 Nijmegen Gelderland Verenigde Staten Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Wardt,, van der onbekend vermeld in 1832 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Wassink Bernard 1856-1917 Lichtenvoorde Gelderland onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Waterreus J. ?-1919 Scheveningen Zuid-Holland Scheveningen Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Waterschoot, van J. vermeld in 1863 Hontenisse Zeeland onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Wayenburg, van Paul 1853-1920 Amsterdam Noord-Holland Rotterdam Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Wedding Philip 1783-1825 Amsterdam Noord-Holland Batavia Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java seculier priester secretaris Nederlands Bijbelgenootscap [sic]
Wee, van der Antoon 1871-? Kaatsheuvel Noord-Brabant onbekend Ruanda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Weerd, de Willem 1849-1896 Steenbergen Noord-Brabant onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Weerelt, van Jos. 1866-1941 Rotterdam Zuid-Holland onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Wees, van Petrus 1871-1933 Breda Noord-Brabant Kisuhu (Oeganda) Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Welscher, te Joannes 1827-1904 onbekend onbekend onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Wenneker Carolus 1837-1927 Schiedam Zuid-Holland Moentilan Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Java Jezuïet enige malen provicaris van Batavia
Wennekers onbekend ?-1823 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend 1817-1823 apostolisch prefect van Suriname
Wensink B. ?-1900 Zenderen Gelderland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Wersch, van Arnold vermeld in 1876 Simpelveld Limburg Willimantic (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Westeinde, van 't W. vermeld in 1897 Borselen Zeeland onbekend Nieuw Zeeland n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Westelaken, van de F. ?-1927 Sint-Michielsgestel Noord-Brabant onbekend Brits Indië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Westerwoud Felix 1861-1898 Amsterdam Noord-Holland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Weijden, van der Fr. ?-1826 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend 1825-1826 apostolisch prefect van Suriname
Weijer, van de Fr. ?-1870 onbekend onbekend Heist op den Berg Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Weijs Ludovicus 1873-? Horst Limburg onbekend Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Widdershoven Arnold vermeld in 1877-1882 Heerlen Limburg onbekend Zambesimissie n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Wiel, van de J. vermeld in 1874 Stratum Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend in 1874 secretaris van de bisschop van Covington
Wiersma onbekend onbekend Lutjebroek Noord-Holland Lutjebroek Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Mill Hill geen
Wilde Leopold 1820-1904 Amsterdam Noord-Holland Pueblo de los Angelos (Mexico) Mexico n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Wille L. vermeld in 1874 Schiedam Zuid-Holland onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend in 1874 plebaan van Covington
Willems A. vermeld in 1897 Dommelen Noord-Brabant onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Borneo Mill Hill geen
Willems Gregorius 1855-1936 Horssen Gelderland Nijmegen Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Dominicaan geen
Willems Jan 1807-1888 Bergharen Gelderland onbekend Aruba n.v.t. n.v.t. n.v.t. Kapucijn geen
Willemsen J. 1847-na 1898 Velden Limburg onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend 1892-1898 rector Amerikaans College in Leuven
Willemsen J. vermeld in 1870 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Willemsen Joannes ?-1871 onbekend onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geheim kamerheer van de paus
Wilt, de Marinus 1827-1907 Uden Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Wintjes Petrus 1858-1915 Nijmegen Gelderland onbekend Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Wit, de Antoon 1823-1882 onbekend onbekend onbekend Zuid-Afrika Zambesimissie n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Woerkom, van Jan ?-1859 Oosterholt Overijssel onbekend Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Wolters Albertus 1873-1933 Nijmegen Gelderland Rubaya (Oeganda) Oeganda n.v.t. n.v.t. n.v.t. Witte Pater geen
Wolters Cornelis vermeld in 1874 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Wolters Henri ca. 1850-1922 onbekend onbekend Florissant (Ver. Staten) Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Woolderink Adelbertus ?-1917 Zaandijk Noord-Holland Megen Brazilië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Franciscaan geen
Wulfingh Willem 1839-1906 s-Hertogenbosch Noord-Brabant op zee Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist 1889-1906 apostolisch vicaris van Suriname
Wüst Georgius 1852-1905 Dokkum Friesland Nieuw Zeeland Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Wijngaarden, van Cornelis 1856-1891 Mijdrecht Utrecht onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Wijnhoven Franciscus 1848-1894 Broekhuizervast Limburg onbekend China n.v.t. n.v.t. n.v.t. Lazarist geen
Wijsbek Leopold vermeld 1893-1908 onbekend onbekend onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Karmeliet geen
Yntema onbekend vermeld 1889-1904 Joure Friesland onbekend Noorwegen n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Ysseldijk Antoon 1849-1936 Twello Overijssel Semarang Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Zeeland, van Christiaan vermeld in 1856 Geldrop Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Zeeland, van Jozef vermeld in 1853 Geldrop Noord-Brabant onbekend Verenigde Staten n.v.t. n.v.t. n.v.t. Jezuïet geen
Zelis Arnold 1843-1892 Sittard Limburg Larantoeka Ned. Indië n.v.t. n.v.t. Flores Jezuïet geen
Zirks Jan 1857-1885 Amsterdam onbekend onbekend Suriname n.v.t. n.v.t. n.v.t. Redemptorist geen
Zijlmans Andreas 1873-1900 Waalwijk Noord-Brabant Mongolië Mongolië n.v.t. n.v.t. n.v.t. Scheutist geen
Zweers J.J. ?-1856 Elst Gelderland Curacao Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. onbekend geen
Zwijsen Victor 1858-1930 s-Hertogenbosch Noord-Brabant Rosmalen Curacao n.v.t. n.v.t. n.v.t. Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid oprichter van het weekblad La Cruz

Download als excel-bestand