Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Lijst van zendingswerkers (mannen en vrouwen) uitgezonden tussen 1800 en 2011

Toelichting bij de bestanden:

Zendingswerkers en mannelijke missionarissen uitgezonden vanuit Nederland 1800-1940/2011

Beschrijving van de velden

Dit bestand is aanvankelijk aangelegd als werkbestand en het was niet de bedoeling om het te publiceren. Hoewel nog zeer veel gegevens ontbreken, niet alle zendingswerkers konden worden opgespoord en het niet-Europese personeel ontbreekt, is toch besloten om het als een bijlage aan het Repertorium toe te voegen. Op 1 januari 2012 wordt het project afgesloten en de bewerkers ervan zijn daarna niet meer in dienst van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. Dit instituut beschikt dan niet meer over de expertise inzake de geschiedenis van zending en missie. Dit bestand bevat waardevolle gegevens die veel onderzoekers en geïnteresseerden van pas kunnen komen. U dient het dus te beschouwen als een werkdocument. De gegevens voor dit bestand zijn geput uit inventarissen van archieven en literatuur.

De bewerkers maakten ook een overzicht van de tot 1940 vanuit Nederland uitgezonden mannelijke missionarissen. Beide bestanden hebben een vergelijkbare opzet. De lijst met zendingswerkers telt 1604 namen (1161 mannen, 420 vrouwen en 23 onbekend), die van de missionarissen 792.

Wie zijn opgenomen

Opgenomen is alle Europees personeel, dus niet alleen (hulp)predikanten, maar ook verpleegkundigen, onderwijzers, leraren, artsen en andere experts. Ook opgenomen zijn de Duitse en Zwitserse zendelingen en hun echtgenoten die uitgezonden zijn door de Rheinische Missionsgesellschaft, de Basler Missionsgesellschaft en de Neukirchener Mission.

Beschrijving van de velden

Achternaam

De achternaam zonder titels.

Voornamen

De eerste voornaam voluit of anders een of de initialen

Man/vrouw

Dit spreekt voor zich zelf, De gebruiker moet in het oog houden dat bijna alle zendelingen gehuwd waren en dat in de praktijk de vrouw van de zendeling meewerkte, met name op sociaal gebied. Vrouwelijke verpleegkundigen en artsen, een figuur die na ca. 1900 sterk naar voren komt, waren daarentegen meestal ongehuwd. Het kwam nogal eens voor dat zij trouwden met zendelingen en dan met ontslag gingen.

Leefjaren

Jaar van geboorte en overlijden, c.q. jaar/jaren waarin de persoon vermeld wordt

Activiteitsjaren

Dit veld komt alleen bij de zendingswerkers voor.

Jaren waarin de persoon in Nederlands Indië als zendeling of zendingsmedewerker werkzaam was, dus niet de periode in Nederland dat hij voor de zending werkte of bijvoorbeeld hoogleraar was met een aan zending gerelateerde leeropdracht en ook niet de periode waarin hij in dienst was van de Indische Kerk. Het jaar van aankomst c.q. vertrek is maatgevend. Dus bij aankomst in Batavia in 1844, gevolgd door aankomst in Koepang in 1845 waar het werk wachtte, betekent dat als eerste activiteitsjaar 1844 is genomen.

Geboorteplaats en geboorteprovincie

Naam van dorp, stad of gemeente, insgelijks van de Nederlandse provincies.

Plaats van overlijden

Dit veld komt alleen bij de missionarissen voor.

Functie

De aanduiding van functies is overgenomen uit de bron en de benamingen zijn maar ten dele gestandaardiseerd. In plaats van verpleger/verpleegster is steeds gesproken van verpleegkundige. Een med. dr. is een geneeskundige die academisch is gevormd, een arts is een academische gevormde geneeskundige die krachtens de Wet op de Uitoefening der Geneeskunst van 1865 bevoegd is.

Bij de missionarissen is dit veld alleen ingevuld wanneer de persoon een leidinggevende of invloedrijke functie heeft bekleed zoals (aarts)bisschop, apostolisch prefect, apostolisch vicaris, missieoverste, vicaris-generaal of redacteur van een krant of periodiek. De lijst in het boek van Van den Eerenbeemt bevat overigens nog veel meer informatie.

Werkgebied macro en werkgebied micro

Dit veld komt alleen bij de zendingswerkers voor.

Onder macro wordt verstaan het land, gebied of streek, het veld micro geeft een verbijzondering. Bijvoorbeeld Blora (micro) op Java (macro). In het veld micro is de eerste plaats opgegeven waar de persoon werkzaam is geweest of de plaats waar hij/zijhet grootste gedeelte van zijn actieve jaren heeft gewerkt. Batavia, waar zendelingen meestal arriveerden, is daarbij niet meegenomen. Wanneer er in meerdere plaatsen is gewerkt is dat aangegeven in het veld bijzonderheden. Wanneer het aantal plaatsen te groot is voor dat veld, is aangegeven ‘vele plaatsen’. De ten westen van Sumatra gelegen eilandjes zoals Nias zijn toebedeeld aan Sumatra.

Missiegebied

Dit veld komt alleen bij de missionarissen voor.

Wanneer een missionaris, wat overigens maar weinig voorkwam, werd overgeplaatst naar een ander missiegebied staat dat in het volgende veld. In geval van Nederlands Indië is in een apart veld het gebied aangegeven waar de missionaris werkte.

Zendende organisatie

Dit veld komt alleen bij de zendingswerkers voor.

Dit kan een interdenominationele corporatie zijn die formeel niet aan een bepaald kerkgenootschap is verbonden, of een zendende kerk zoals dat bij de gereformeerden gebruikelijk was of een organisatie waarin verscheidene corporaties samenwerkten zoals de Samenwerkende Zendingscorporaties.

Congregatie

Dit veld komt alleen bij de missionarissen voor.

De orde of congregatie waar de missionaris toe behoorde. Wanneer is ingevuld ‘onbekend’, mag worden aangenomen dat het merendeel van deze lieden seculier priester was.

Bijzonderheden

Dit veld komt alleen bij de zendingswerkers voor.

Dit is een restveld waarin gegevens zijn opgenomen die de bewerkers van belang achtten.

Ton Kappelhof

projectleider Repertorium Nederlandse zendings- en missiearchieven 1800-1960

Toon toelichting Verberg toelichting


Zendingswerkers
Uitgezonden 1800-2011

Achternaam Voornamen M/v Leefjaren Activiteitsjaren Geboorteplaats Functie Werkgebied macro Werkgebied micro Zendende organisatie Bijzonderheden Naam echtgenoot/ote
Aa, van der W. v onbekend 1932-1933 onbekend verpleegkundige Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond ontslag wegens huwelijk
Aalbers J.G. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sumatra Deli Samenwerkende Zendings Corporaties
Aalbers J.G. m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Aalders C. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Nieuw Guinea Nieuw Guinea? Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Abels Berend m 1922-? 1954-1967 Groningen landbouwkundige Soemba Soemba Gereformeerde Kerk van Assen
Abkoude, van Feodoor N.M. m 1895-? 1925-1954 Jogjakarta missionair-predikant Java Temanggoeng Gereformeerde Kerken in Nederland vanaf 1948 op Soemba
Ackermann Gustav Adolf m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft later naar Brazilië tot 1926
Adriaanse L. m 1856-1947 1895-1902 Vlissingen zendeling-predikant Java Poerworedjo Gereformeerde Kerk van Zeist
Adriani N. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap ook in Poso
Aebersold W.E. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eilanden Samenwerkende Zendings Corporaties
Agel Adolf m 1933-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Agter H.J. m onbekend 1920-1951 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Biak Utrechtse Zendingsvereniging
Akkeren, van Philip m onbekend 1934-1962 onbekend zendeling-leraar Java Blitar Java Comité
Albers Christiaan m 1837-1920 1862-1907 Amsterdam zendeling Java Tjiandjoer Nederlandse Zendingsvereniging later in Meester Cornelis
Albrecht Magdalene v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Aldersey Mary Anne v onbekend 1838-? Engeland zendeling-zuster onbekend onbekend onbekend
Alewijn A.G. m onbekend 1906-? onbekend diakoon Java Batavia Nederlandse Zendingsvereniging later Tjideres; titel jhr.
Alfs Anna v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Alfs Emilie v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Alkema Bouke N.J. m 1868-1942 1893-1909 Warns zendeling Java Bandoeng Nederlandse Zendingsvereniging later Buitenzorg, leraar Deventer en lector Utrecht
Allaart Bernhard m 1908-? 1936-1959 Harlingen zendeling-arts Java Klaten Gereformeerde Kerken in Nederland
Allaart D.B.J. m 1898-1945 1931-1942 onbekend zendeling-predikant Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk van Amsterdam
Alphen, van Alida D. v 1906-? 1948-1960 Rotterdam administratieve kracht Halmahera Halmahera Nederlandse Zendingsvereniging later Bandoeng
Alphen, van Johan Jacob m 1848-1927 1881-1903 onbekend zendeling Soemba Soemba Gereformeerde Kerk van Renkum
Alphen, van R. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Celebes Makassar Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Alphen, van P. v onbekend 1907-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Alt Gustav Adolf m 1856-1921 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Alt Margaretha Adriana v 1883-1962 1908-1961 onbekend zendeling Ned. Indië Java Pinksterzending Nederlands Indië 1934 eigen gemeente in Lawang
Ameler August m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Andel, van H.A. m 1875-1945 1912-1942 Gorinchem zendeling-predikant Java Soerakarta Gereformeerde Kerken van Amsterda en Delft
Anders Emilie v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Ang Khwa Nio onbekend v onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Bangil Zending Oost-Java Chr. Hollands Chinese School
Anskohl Martin m 1883-1945 ?-1925 onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft later naar Litauen
Anstadt Christiane v 1932-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Antheunisse A. m 1896-? 1922-1942 onbekend onderwijzer Java Kebumen Gereformeerde Kerken in Friesland
Aring Paul Gerhard m onbekend onbekend onbekend onbekend Papoea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Arkel, van Gerritje v 1903-1984 1930-1947 Asch verpleegkundige Java Bandoeng Nederlandse Zendingsvereniging later Poerwokarta
Arkel, van H. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Nieuw Guinea Nieuw Guinea Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Arps Bernard m 1898-1962 1926-1956 Oosterbeek zendeling Java Tjiandjoer Nederlandse Zendingsvereniging later Soekaboemi en Bandoeng
Arsiah onbekend v onbekend 1933-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke Huishoudschool
As, van Arend m 1886-1919 1909-1916 Kralingen zendeling Java Indramajoe Nederlandse Zendingsvereniging
Asselt, van Gerrit J. m onbekend onbekend onbekend zendeling Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft later agent RMG in Nederland
Augusteyn Jolina v onbekend 1931-? onbekend ongehuwde vrouw Nieuw Guinea Salatiga Neukirchener Mission
Baan Maria v 1896-? 1929-1930 Middelburg verpleegkundige geen geen Gereformeerde kerk in Delft
Baarbé Hendrika v 1896-? 1921-1936 Zaandam verpleegkundige Java Soerakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam
Baarda, van M.J. m onbekend 1880-1917 onbekend zendeling-leraar Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging
Baarlink Heinrich m 1927-? 1960-1967 onbekend missionair-predikant Soemba Payeti Gereformeerde kerk in Veldhausen
Baars D.W. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Celebes Loewoek-Banggai Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Baart W.J.H. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider onbekend onbekend Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Baas H.A. m 1921-1989 1956-1963 onbekend leraar kweekschool Java diverse plaatsen Gereformeerde Kerk in Utrecht
Bahr Brigitte v 1931-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Baier Martin m vermeld 1972 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Bakker Dirk B.J. m 1865-1932 1900-1930 Hensbroek zendeling-predikant Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Heeg later Poerworedjo en Jogjakarta
Bakker E. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Celebes Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Bakker Frederik L. m 1893-1971 1924-1951 Broek op Langendijk zendeling-predikant Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later zendingsconsul 1948-1951
Bakker Dirk m 1898-1973 1924-1961 Broek op Langendijk missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later Klaten en Soerakarta
Bakker D. m 1924-? 1951-1972 onbekend zendeling-predikant Java Magelang Gereformeerde Kerk in Amsterdam zoon van F.L. Bakker; later Jogjakarta
Bakker J. m 1923-? 1949-1950 onbekend onderwijzer Celebes Ma'kale Gereformeerde Zendingsbond
Bakker onbekend m onbekend na 1921 Nederland zendeling Borneo Kasongan Basler Missionsgesellschaft/classis Amsterdam
Bakker G.F.C. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sumatra Medan Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Bakker Trijntje v onbekend 1921-1927 onbekend zendeling China Yunnan Nederlands Pinksterzendingsgenootschap
Balen, van J.A. m onbekend 1883-1912 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Roon Utrechtse Zendingsvereniging ook Windessie
Baljon J.M.S. m onbekend 1918-1932 onbekend zendeling-leraar Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap later Malang; na 1932 predikant Zetten
Balke C. m 1926-1957 1956-1957 onbekend zendingspredikant Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond leraar bijbelschool
Baltin Agnes v onbekend 1903-1903 onbekend zendingszuster onbekend onbekend Nederlandse Zendingsvereniging eerder in dienst Java Comité
Bansemer Carl m onbekend 1920-1939 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Bär Gottlob m 1896-1976 1927-1942 Schorndorf (Württemberg) zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Bär jr. J.J. m onbekend 1855-1873 onbekend zendeling Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap
Bär sr. J.J. m onbekend onbekend onbekend zendeling Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap
Barnstein Johan Heinrich m 1802-1863 1832-1863 Horstgen (Dld.) ? zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Bart Johann (Hans) m 1893-1943 1930-1943 Radelfingen (kanton Bern) zendeling Borneo Singkawang Basler Missionsgesellschaft vanaf 1933 zending onder Chinezen
Barth Wilhelm m 1869-1950 1899-1932 Weiterode zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Barth Anna Margarete v onbekend 1927-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met E.K.H. Heintze
Bartlema S. m onbekend 1928-1933 onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Bassfeld Dietrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Bast T. m 1899-? 1925- Rotterdam arts Java Poerworedjo Gereformeerde Kerk in Utrecht vervanger Dreckmeier
Bauszat Christoph m 1879-1914 1908-1914 Krepschen (Oost Pruissen) zendeling Java Blora Neukirchener Mission overleed in Blora
Baute Hans-Dieter m onbekend onbekend onbekend onbekend Papoea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Bavinck Johan H. m 1895-1964 1920-1939 Rotterdam zendeling-predikant Sumatra Medan Gereformeerde Kerken in Nederland later andere plaatsen; hoogleraar VU
Bax Hendrik m ?-1940 1915-1940 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Becger A.G.H. m onbekend 1935-? onbekend onderwijzer Java Bangil Zending Oost-Java hoofd Chr. Hollands Chinese School
Becher onbekend m onbekend ca. 1900 onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Bechger A.G.H. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap
Becker Auguste v 1823-na 1860 1852-1860 Egeln (Dld.) zendeling-werkvrouw Java Batavia? ds. Heldring verpleegkundige
Becker Johann Friedrich m 1811-1849 1836-1849 Barmen (Dld.) zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Becker Karl m 1876-1923 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Becker Emil m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Becker Wilhelm m onbekend onbekend onbekend koopman Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Bedet Jozias S. m 1914-1944 1939-1941 onbekend arts Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerken in Nederland
Beek, van H. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Java West-Java Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Beek, van H.G. m onbekend onbekend onbekend leraar Sumatra Sibolangit (Deli) Nederlands Zendelinggenootschap
Beek, van de W. m onbekend 1919-1942 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Karakelang Sangir-Talaud Comité ook Sangir
Beel Theodor m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Behrens Rosemarie v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Beisenherz Daniel m 1872-1952 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Beisenherz Daniel m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft vanaf 1913 Heimatdienst
Beisenherz Auguste v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Bekker J.L. m ?-1856 1854-1856 Nederland zendeling-werkman Java Batavia ds. Heldring
Bekkering M.J. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eil. Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Belksma J. m 1884-1942 1916-1942 Tzum zendeling-onderwijzer Celebes Barana' Gereformeerde Zendingsbond
Belksma A.A. m 1909-1945 1928-1945 Franeker zendeling-leraar Celebes Ma'kale Gereformeerde Zendingsbond later andere plaatsen; wordt van gereformeerd nederlands-hervormd
Ben, van der A. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sumatra Deli Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Ben, van der Jeanne v onbekend 1928-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Benthem, van Jacob m 1890-1968 1913-1932 Kralingen zendeling-leraar Java Pangharepan Nederlandse Zendingsvereniging ook Soekaboemi, Bandoen en Cheribon
Bentz Helmut m onbekend onbekend onbekend onbekend Nieuw Guinea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Berends-ten Kate B. m onbekend 1913-1927 onbekend zendeling-onderwijzer Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap eerder Kaloewatoe
Berg Jelle m 1895-1982 1925-1946 onbekend missionair-arts Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerk in Groningen
Berg, van den E.J. m ?-1955 onbekend onbekend zendeling-leraar Sumatra Deli Nederlands Zendelinggenootschap
Berg, van den A.Th. m 1918-? 1947-1950 onbekend leraar Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond
Berg, van den Jac. m 1908-? 1948-1950 onbekend onderwijzer Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond
Berg, van den H.W. m onbekend 1925-1939- onbekend zendeling-leraar Java Bondowoso Java Comité later Pareredjo en Djember
Berg, van den onbekend m onbekend 1929-? onbekend zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft/ classis Amsterdam
Berge, van Petrus G. m 1914-1977 1946-1965 onbekend missionair-predikant Soemba Melolo en Payeti Gereformeerde Kerk in Zwolle na WO2 Makassar
Bergema Hendrik m 1902-1969 1929-1956 onbekend missionair-predikant Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Nijverdal later Karoeni en Makassar
Berger Heinrich Julius m 1800-1845 1838-1845 Lissa bij Görlitz (Dl.d) zendeling Borneo Borneo Hallische Mission gehuwd met Sophia Kritzler
Berger Carl m 1875-? onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Bergerma H.A. m 1902-1969 1929-1956 Leeuwarden missionair-predikant Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Heeg later Soemba en Makasar
Bergfeld Louise v 1823-? 1848-? Altena (Dld.) zendeling Borneo Bandjermasin Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met A.W. Beyer
Bergsma L m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Java West-Java Nederlandse Zendingsvereniging
Bertsch K. v onbekend 1922-1936 onbekend hoofd huishouding Sangihe en Talaud Eilanden Taroena Sangir-Talaud Comité
Bervoets Hubertus m 1866-1933 1896-1933 Kampen zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap 1907 over naar Doopsgezinde Zendingsvereniging
Bettink H. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap ook Zuid-Celebes en Benkoelen
Betz Alfred m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Betz Wilhelm Friedrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft 1873-1878 in Ver. Staten en Canada
Betz Gotlieb m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Beunders H. m onbekend onbekend onbekend directeur meisjesschool Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap
Beyer August Wilhelm m 1815-1882 onbekend Alstedt (Dld.) zendeling Borneo Bandjermasin Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met Louise Bergfeld
Beyer Carl m ?-na 1879 1866-1879- Schlawa (Dld.) zendeling-werkman Nieuw Guinea Nieuw Guinea Heldring ook Ternate
Beyer Rudolph m ?-na 1871 1866-1869 Schlawa (Dld.) zendeling-werkman Nieuw Guinea Nieuw Guinea Heldring ook Ternate
Beijkerk Johanna L. v 1835-1856 1856-? onbekend zendeling Midden-Molukken Ambon Nederlands Zendelinggenootschap
Bezemer T.J. m onbekend 1891-1892 onbekend zendeling-leraar Java Java Nederlands Zendelinggenootschap vanaf 1898 (hoog)leraar Wageningen
Bieger Johannes m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Bieger Ph. m 1841-1911 1871-1898 onbekend zendeling Java Tegal Nederlandse Gereformeerde Zendings Vereniging in 1898 afgetreden; ook andere plaatsen op Java en Sawoe
Bieger Johannes m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft 1915-1918 agent in Nederland
Bielefeld Carl m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft later naar Brazilië
Bierdrager J ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Nieuw Guinea Seroei onbekend
Biersteker Jannetje v 1903-1971 1937-1958 onbekend verpleegkundige Java Salatiga Gereformeerde Kerken in Nederland 1946-1958 op Soemba
Biezen, van der A. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eilanden onbekend
Bigler Werner m 1903-1976 1932-1953 Bern zendeling Borneo Poeroek Tjahoe Basler Missionsgesellschaft
Bijjkerk J. m onbekend ca 1925 onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java hoofd Chr. Hollands Inlandse School
Bijkerk J. m onbekend onbekend onbekend zendeling-onderwijzer Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Bijkerk Jacq. m onbekend 1915-1939 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Nieuw-Guinea Utrechtse Zendingsvereniging
Bijl Pieter m ?-1942 1906-1942 onbekend zendeling Egypte Qalyub Egyptezending
Bijl Johanna v onbekend 1942-1947 onbekend leidster zondagsschool Egypte Egypte Egyptezending dochter van P. Bijl, vrijwilligster
Bijlefeld J. m onbekend 1918-1931 onbekend leider ambachtsschool Halmahera Tobelo Utrechtse Zendingsvereniging
Bijleveld Gosuina A.R. v 1920- 1948-1952 Amsterdam zendingspredikant Java Jakarta Nederlandse Zendingsvereniging later Bandoeng
Bijlstra R. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Java Java? onbekend
Bijsterveld, van A. m 1898-? 1927-1927 Vlaardingen arts Java Kebumen Gereformeerde Kerken in Nederland vervanger van Vonk
Billmann H. m onbekend 1892-1901 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Siaoe Sangir-Talaud Comité
Bink G.L. m ?-1899 1871-1899 Leiden zendeling-werkman Nieuw Guinea Manokwari Heldring en UZV ook Roon
Binsbergen, van Wilhelmina v 1821-? 1851-? Rotterdam zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap gehuwde met S. van der Velde van Capellen
Blankhart Celia Johanna v 1835-? 1854-? Rotterdam zendeling Java onbekend Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met S.E. Harthoorn
Blecher Friedrich m 1866-1939 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Bliek A.J. m 1873-1946 1905-1935 Biervliet zendeling-leraar Java Meester Cornelis Nederlandse Zendingsvereniging later Soekaboemi, Buitenzorg en Batavia
Blinde J.H. m 1873-1948 1900-1912 Sassenheim zendeling-leraar Java Pangharepan Nederlandse Zendingsvereniging later Tasikmalaya, Bandoeng, Tjiandjoer; vanaf 1916 in binnenl. dienst NZV
Blindow Hanna v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Blink, van den J. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Java Oost-Java onbekend
Blink, van den J. m onbekend ?-1936 onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java hoofd Chr. Hollands Inlandse School; studeerde later in Hartfrod (Ver. Staten)
Block Helene v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Blom Klaas m 1917-1955 1950-1955 Haarlem missionair-predikant Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerken in Winsum en Obergum
Blomberg L.H. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Nieuw Guinea Nieuw-Guinea Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Blommersteyn, van E.J. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Halmahera Halmahera Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Bodaan L. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Sumatra Deli Nederlands Zendelinggenootschap
Boddé J. m onbekend 1877-1882 onbekend zendeling-leraar Java Semarang en Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap in 1882 over naar de Indische Kerk
Boddé J. m onbekend onbekend onbekend catechist en onderwijzer Java Semarang Nederlands Zendelinggenootschap
Boddé S. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Tengah-Sonder Nederlands Zendelinggenootschap
Boddé-Deinum J. m onbekend onbekend onbekend catechist en onderwijzer Java Semarang Nederlands Zendelinggenootschap
Bode W.A. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Java Oost-Java Samenwerkende Zendings Corporaties
Bode W.A. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Celebes Minahassa onbekend
Bode, de A. m 1839-? 1864-? Wassenaar zendeling Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging
Boedja Josefat onbekend m onbekend 1931-? onbekend onderwijzer Java Soerabaya Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Boer S. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider onbekend ? Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Boer H. m onbekend 1924-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java hoofd Chr. Hollands Inlandse School
Boer L ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Celebes Celebes Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Boer, de NN v onbekend 1926-1927 onbekend verpleegkundige Soemba Karoeni Gereformeerde Kerken in Nederland vervangster Zigterman
Boger F. m onbekend 1921-1942 onbekend zendeling-leraar Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging
Böhl Berta v onbekend 1908-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Bohlken S. m onbekend 1934-1935 onbekend verpleegkundige Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap directeur ziekenhuis
Bokma L.F. v 1902-? 1927-1929 onbekend verpleegkundige Java Bandoeng Nederlandse Zendingsvereniging later Poerwokarta
Bol J.H. m onbekend 1953-1965 onbekend zendeling-arts Java Poerwodadi Gereformeerde Kerken in Nederland
Boland Bernard J. m 1916-? 1946-1960 Dinxperlo zendingspredikant onbekend onbekend Nederlandse Zendingsvereniging in dienst Indonesische kerken
Bolt Melina v 1888-1981 1915-1916 Leens verpleegkundige Java Kebumen Gereformeerde Kerken in Nederland
Bonebakker Adrianus m 1895-1969 1930-1946 Varsseveld zendingsarts Java Bandoeng Nederlandse Zendingsvereniging
Bonebakker A.E.P. v onbekend 1932-ca. 1940 onbekend hoofd huishouding zkh. Java Bandoeng Nederlandse Zendingsvereniging
Bonert Alwine v onbekend 1936-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Bonn Peter m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Bonzel, van J.H.M. m onbekend 1921-1942 onbekend zendeling-leraar Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging
Boorsma W. v onbekend 1921-1934 onbekend verpleegkundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland
Bootsman A. v 1917-? 1948-1950 onbekend verpleegkundige Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond
Borch Wilhelm m 1870-1947 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Borden, van der G. v 1902-1984 1937-1957 Vlaardingen verpleegkundige Celebes Rantepao Gereformeerde Kerken in Nederland
Börger Friedrich m 1878-1934 onbekend onbekend zendeling Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Bormeister J.F. m onbekend onbekend onbekend zendeling Midden-Molukken Boeroe Nederlands Zendelinggenootschap
Borst Leendert Martinus m 1877-1956 1907-1932 Rotterdam directeur kweekschool Java Bandoeng Nederlandse Zendingsvereniging later Centrale Commissie
Borutta Ludwig m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft 1933-1947 Heimatdienst
Bos Gerardus m onbekend onbekend onbekend leraar Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Bos Jan m onbekend 1931-1968 onbekend onbekend Sumatra Samosir (Batak Land) Vrije Evangelische Gemeenten zendende kerk: Oudebildtzijl
Bos, van den Margarete v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Bos, van den M.M. v onbekend onbekend onbekend verpleegkundige Sumatra Sumatra onbekend
Bosman D.J. m 1894-? 1920-? Arnhem onderwijzer Java Soerakarta Gereformeerde Kerken in Nederland
Bosman Friso J. m 1898-1972 1925-1946 Nijmegen zendingsarts Java Poerwokarta Nederlandse Zendingsvereniging
Bossert R. m onbekend 1854-1873 onbekend zendeling Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap
Bosshardt Maria v ?-1945 onbekend onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Bot K.A. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Molukken Molukken onbekend
Both G.A.W. v 1887-1926 1922-1926 onbekend verpleegkundige Java Poerworedjo Gereformeerde Kerken in Nederland
Böttiches, von Elisabeth v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Bouma Joke m onbekend 1957-1976 onbekend zendeling-arts Java Semarang Gereformeerde Kerken in Nederland
Bout D.C.A. m onbekend 1913-1930 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Fak-fak Utrechtse Zendingsvereniging later Miei en Seroei
Bouwman Hans m onbekend 1955- onbekend zendeling Japan Tokyo Vergadering der Gelovigen
Bovenkamp, van den J.R.P. m onbekend 1892-1901 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Salibaboe (Talaud) Sangir-Talaud Comité
Bovenkamp,van der Wilde A.C.A.J. v onbekend 1892-1901 onbekend echtgenote zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Salibaboe (Talaud) Sangir-Talaud Comité
Braakman G. m onbekend 1952-1967 onbekend zendeling-arts Java Poerbolinggo Gereformeerde Kerken in Nederland later andere plaatsen
Braches Friedrich Ernst m 1844-1922 1869-1921- onbekend zendeling Borneo Bandjermasin Rheinische Missionsgesellschaft 1914 naar Depok; in 1921 emeritus
Brakensiek Heinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met Zeitter
Branger C. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Celebes Celebes Verenigde Nederlandse Zendingscorporaties
Braun Minna v 1838-? 1858-? Lassan (Dld.) zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe ds. Heldring gehuwd met C.J.M.L. Schröder
Braun onbekend m onbekend jaren dertig onbekend zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Braunschu Hedwig v 1879-1926 1904-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met H. Kabelitz
Bregenstroth Ludwig m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Bremmer Jacob m 1895-1969 1930-1946 Schalkwijk zendingsarts Java Poerwokarta Nederlandse Zendingsvereniging later andere plaatsen
Bretzler Johannes m 1873-1938 1903-1937 Emden zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Briët F. v onbekend vermeld in 1939 onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Brilman D. m onbekend 1927-1942 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Karekalang Sangir-Talaud Comité
Brink, van den Hendrikus m 1904-1982 1933-1962 Den Haag missionair-predikant Java Soerabaya Gereformeerde Kerken in Nederland later Makassar, Soemba en Bondokodi
Brink, van den A.J.C. v onbekend vermeld in 1939 onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Brinkman R. m onbekend 1928-1946 onbekend onderwijzer Java Kebumen Gereformeerde Kerken in Nederland later Gombong
Brinkschmidt Friedrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Brinkschmidt Robert m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft later Heimatdienst
Brockhaus Otto m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Broek, ten G. m onbekend 1911-1918 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Groot Sangir Sangir-Talaud Comité
Broek, van den Paulien N. v 1918-? 1954-1959 Zevenhuizen diakones Java Batavia Nederlandse Zendingsvereniging
Broekgaarden G.J. m onbekend 1931-? onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java hoofd Chr. Hollands Inlandse School; vanaf 1931 hoofd Chr. Hollands Inlandse School in Soerabaya
Broekmate Hermann m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Brokken J.C. m 1910-1986 1935-1947 onbekend predikant Indische Kerk Celebes Selayar Indische Kerk ook legerpredikant
Bronkhorst C. v 1901-1973 1927-1950 onbekend administratrice Java Soerakarta Gereformeerde Kerken in Nederland
Brouwer M. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Brouwer Egbertje v 1889-1957 1928-1954 Heerenveen verpleegkundige Java Modjowarno Nederlandse Zendingsvereniging later Jakarta
Brouwer Burgje v 1912-1983 1946-1972 Steenwijk verpleegkundige Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerken in Nederland 1970-1972 Jogjakarta
Bruch August m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Brückner G.W. m 1783-1857 1814-1857 onbekend zendeling Java Semarang Nederlands Zendelinggenootschap in 1816 naar over English Baptist Church
Brückner Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft later Heimatdienst
Brug, van der Otte m 1863-1927 1890-1926 Woudsend zendeling Java Indramajoe Nederlandse Zendingsvereniging later Cheribon, Buitenzorg
Brug, van der Otto Eelke m 1893-1985 1918-1950 Indramajoe zendeling Java Garoet Nederlandse Zendingsvereniging later Poerwokarta, Bandoeng en Batavia
Brugghen, van der A.E.P. v onbekend 1921-1930 onbekend verpleegkundige Java Bandoeng Nederlandse Zendingsvereniging
Brugghen, van der Clara M. v 1883-1977 1921-1956 onbekend hoofd huishouding ziekenhuis Java Bandoeng Nederlandse Zendingsvereniging later evangeliste
Bruijn Yzn. Cornelis m 1859-1927 1892-1927 Hazerswoude missionair-predikant Soemba Soemba Gereformeerde Kerken in Leiden en Kampen
Bruin, de A. m 1914-1985 1950-1959 onbekend zendeling-predikant Java Banjoemas Gereformeerde Kerk in Rotterdam later Poerwokerto en Batavia
Bruining Wernard m 1809-na 1872 1848-na 1872 Krimpen a/d Lek zendeling-werkman Java Batavia ds. Heldring
Brummelkamp Reindert m 1897-1994 1924-? Deventer missionair-arts Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Heeg
Brunt-Drost H.J. v onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Java West-Java Nederlandse Zendingsvereniging
Bruyn, le R. m onbekend onbekend onbekend zendeling Timor Timor Nederlands Zendelinggenootschap
Buchholz Helmut m 1935-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Buchholz Charlotte v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Buddin S.J.W. v onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Bangil Zending Oost-Java Chr. Hollands Chinese School
Buggene, van NN v onbekend 1856-? onbekend zendeling Bali Boeleleng Utrechtse Zendingsvereniging gehuwd met J. de Vroom
Buitelaar L. m onbekend 1933-1934 onbekend gouvernementsarts onbekend onbekend Gereformeerde Zendingsbond uitgeleend aan de Gereformeerde Zendingsbond
Bülte Linny v 1863-1899 1895-1899 Zoppenbrück zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission overleed in Kalitjet; onderwijzeres; gehuwd met C.R. Kühnen
Burger W.C. m onbekend 1940-? onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission
Burgers Marinus A. m 1823-1869 1852-1869 Doesburg zendeling-werkman Java Semarang ds. Heldring ook andere plaatsen
Burgstede Elizabert Cornelis m 1908- 1935-1957 Amerongen zendeling Java Indramajoe Nederlandse Zendings Vereniging later Cheribon en Bandoeng
Burgt, van den Amelia v onbekend 1926-1927 Driebergen verpleegkundige Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Heeg
Butsch Werner m onbekend onbekend onbekend ingenieur Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Byl, van der Adriaan m onbekend onbekend onbekend leraar Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Capon A. v onbekend vermeld in 1957 onbekend diakones Singapore Singapore Vrije Evangelische Gemeenten
Carey Jabez m ca. 1794-? 1814-1818 onbekend zendeling Midden-Molukken Ambon Baptist Missionary Society na 1818 naar Noord India
Casteren van Cattenburch C.L. m onbekend onbekend onbekend zendeling Java Depok Rheinische Missionsgesellschaft
Christiansen Julius m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Cieremans C.A. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Claessen Elisabeth H. v 1815-? 1853-? Loevenstein zendeling-werkvrouw Java Batavia ds. Heldring
Claessen Gosewina M.C. v 1821-na 1854 1854-? St. Oedenrode zendeling-werkvrouw Java Batavia ds. Heldring
Clevering Hendrika v 1920-1925 1890-1957 onbekend verpleegkundige Halmahera Payeti Gereformeerde Kerk in Groningen
Colenbrander Johan Frederik m 1877-1964 1909-1928 onbekend missionair-predikant Soemba Soemba Gereformeerde Kerk in Appingedam
Coolen Coenraad Laurens m 1775-1873 1827-1873 onbekend stichter eigen kerk Java Ngoro behoorde niet tot een kerk of corporatie zie: C.W. Nortier (1939) 5-18
Coolsma Sierk m 1840-1920 1865-1876 Leeuwarden zendeling Java Tjiandjoer Nederlandse Zendingsvereniging later Buitenzorg en Soendanese bijbelvertaling; director Nederlandse Zendings Vereniging 1878-1908
Cornet P. m onbekend 1909-1919 onbekend zendeling-leraar Java Paree-Redaja Nederlands Zendelinggenootschap 1919 over naar kerkgenootschap in België
Crommelin D. m onbekend 1906-1919 onbekend zendeling-leraar Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap 1919-1927 zendingsconsul, daarna zendingsdirector in Oegstgeest
Cseszkó G. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eil. Samenwerkende Zendings Corporaties
Culemann Hermann Heinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Cusell Carel Jacob m 1837-1869 1864-1865 Weesp zendeling Java Tjiandjoer Nederlandse Zendingsvereniging
Dahlhaus Marie Luise v 1936-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Dahlhaus Gerhard m 1928-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Dake Walter J.L. m 1890-1973 1916-1943 Amsterdam zendingsarts Java Bandoeng Nederlandse Zendingsvereniging later Poerwokarta en Modjowarno
Dalen, van M. m onbekend onbekend onbekend zendeling Sumatra Angkola Java Comité
Dammerboer J. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Sumatra Oeta Rimbaroe (Batakl.) Java Comité
Damschen Johannes m 1911-1966 1938-1946 Orsoy zendeling Java Kalitjeret Neukirchener Mission 1940 geïnterneerd
Dannert Theodor A. m 1875-1955 onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei en Nias Rheinische Missionsgesellschaft na 1924 naar Brazilië
Dannert Wilhelm m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Dassel Adolf m 1866-1945 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Dedecker O. m onbekend 1919-1939- onbekend zendeling-leraar Java Bondowoso Java Comité ook Djember, Swaroe en Malang
Degeler Rosa v 1892-1968 1920-1938 Heidenheim (Württ.) zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft gehuwd met Ernst Kühnle
Dekker H. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Java Oost-Java Java Comité later in Middelburg (Z Afr.)
Denkhaus Julie v onbekend onbekend onbekend studieadviseur Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Denninger Ludwig Ernst m 1815-1876 onbekend Berlijn (Dld.) zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met Sophie Jordan
Derksen A. m onbekend 1928-? onbekend onderwijzer Java Bondowoso en Bangil Zending Oost-Java diverse plaatsen
Dethmers Jan m 1933-1976 1969-1976 onbekend zendeling-predikant Java Semarang Gereformeerde Kerk in Leiden studentenpastoraat Semarang
Diehl Martha v onbekend onbekend onbekend onbekend Papoea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Dietrich Heinrich Rudolf Carl m 1828-1876 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Dietzel Gottlieb m 1860-1934 1897-1934 Bergheim (Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission overleden in Kopeng
Dietzel F.W. Ludwig m ?-1942 1929-1940 onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission in 1942 door de Japanners vermoord
Dijk Willem m 1913-1977 1946-1949 onbekend missionair-arts Halmahera Payeti Gereformeerde Kerken in Nederland
Dijk, van Antoni m 1878-1942 1909-1919 Den Haag zendeling Java Tjigelam Nederlandse Zendingsvereniging later Tjiandjoer; in 1922 vertegenwoordiger van de Nederlandse Zendings Vereniging in Nederland
Dijk, van K. m 1877-1945 1906-1943 Blija zendeling-predikant Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Heeg later Wonosobo
Dijk, van D.J. m 1898-? 1927-1950 Veenendaal zendeling-leraar Celebes Ma'kale Gereformeerde Zendingsbond later Rantepao
Dijk, van Tjalling m 1885-1971 1913-1938 Blija onderwijzer Soemba Soemba Gereformeerde Kerk in Groningen
Dijk, van Wiebe m 1889-1978 1923-1946 Blija missionair-predikant Soemba West-Soemba Gereformeerde Kerk in Nijverdal
Dijkema Klaas m 1886-? 1912-1912 onbekend onderwijzer Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland
Dijken, van Hendrik m 1832-1900 1865-1900 Zetten zendeling-werkman Halmahera Duma Heldring/UZV
Dijkhuis J. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Celebes Celebes Samenwerkende Zendings Corporaties
Dijkstra Atze m 1840-1893 1864-1893 Heerenveen zendeling Java Cheribon Nederlandse Zendingsvereniging
Dijkstra H. v onbekend 1906-1914 onbekend zendingsonderwijzeres Java Buitenzorg Nederlandse Zendingsvereniging
Dimbleby Kate v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Dingstee, van Alida v onbekend 1913-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Dirks David m 1874-? 1909- Pakantan zendeling Sumatra Sumatra Doopsgezinde Zendingsvereniging uit Zuid-Rusland
Dirman M. m onbekend 1930-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Indische School
Djie A. v onbekend 1935-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java Chr. Huishoudschool
Doll Clara v 1880-1933 1906-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission dochter van Ludwig Doll; gehuwd met F. Schlipköter
Dolman Cornelis m onbekend 1937-1941 onbekend zendeling Egypte Qalyub Egyptezending gehuwd met M.P.Planjer
Dommers A. m onbekend onbekend onbekend zendeling Midden-Molukken Leti, Moa en Ambon Nederlands Zendelinggenootschap
Donselaar Willem Mattheus m 1820-1883 1843-1883 Zutphen zendeling Celebes Bonthain en Koepang Nederlands Zendelinggenootschap eerst op Roti
Doorn, van Cornelis L. m 1896-1975 1937-1954 Loenen a/d Vecht zendeling Java Batavia Nederlandse Zendingsvereniging
Dörmann Friedrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Dornsaft Johann m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Dornsaft Johannes m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Dorst Sybrig v onbekend 1933-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Douwens D. m onbekend 1833-? onbekend zendeling Timor Timor Nederlands Zendelinggenootschap ook geschreven als Douwes
Dreckmeier Geertruida J. v 1895-1992 1920-1970 onbekend zendeling-arts Java Poerworedjo Gereformeerde Kerken in Nederland later andere plaatsen o.a. Basler Mission
Drescher M. v onbekend 1934-1948 onbekend verpleegkundige Java Tjideres Nederlandse Zendingsvereniging
Dresselhaus Bernhardine v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Drost Herman m onbekend 1890-1914 Leiden zendeling Java Meester Cornelis Nederlandse Zendingsvereniging later naar Indische Kerk
Drost, van H.J. v onbekend 1926-1927 onbekend verpleegkundige Java Poerwakarta Nederlandse Zendingsvereniging later Bandoeng
Droste J.F. m 1864-? 1895-1896 IJsselstein (Utr.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission vertrokken
Druten, van R. m onbekend 1928-1936 onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Ducker Carolina Juliana v 1824-? 1850-? Leiden zendeling onbekend onbekend onb
Duker Willem m 1913- 1936-1959 Nijeveen onderwijzer Halmahera Payeti Gereformeerde Kerken in Nederland later naar andere plaatsen
Dungs Margarete v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Dunnebier W. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Bolaang Mongondow Nederlands Zendelinggenootschap ook Pasi
Dürr Hans m onbekend 1927-1932 onbekend schoolinspecteur Borneo Bandjermasin Basler Missionsgesellschaft
Dutton Emily v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Duymaer van Twist A.J. m onbekend 1902-1911 onbekend zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap in 1911 afgetreden
Duyvendak H.W. m onbekend 1916-1920 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Windessie Utrechtse Zendingsvereniging later Jappen (NW Guinea)
Dwitjotanojo onbekend m onbekend 1931-? onbekend onderwijzer Java Soerabaya Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Eck, van Rutger m 1842-1901 1864-1875 Driel zendeling-leraar Bali Bali Utrechtse Zendingsvereniging later leraar Maleis aan Kon. Militaire Academie in Breda
Eckert August m 1871-1902 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Eckert Konrad m 1944-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Eelen, van H.G. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Sumatra Laoe Si Momo (Deli) Nederlands Zendelinggenootschap ook beheerder leprakolonie; twee plaatsen
Eelsing H. m onbekend 1925-1930 onbekend zendeling Java Java Zevende Dag Adventisten 1929 directeur zendingsschool Tjimindi
Eendenburg, van Simon m onbekend 1887-1909 onbekend zendeling Java Soekaboemi Nederlandse Zendingsvereniging later Pangharepan
Eggink H.J. m onbekend onbekend onbekend zendeling Sumatra Paragaroetan (Batakl.) Java Comité
Eggink J.M. m 1912-? 1938-1984 Leiden leraar huishoudschool Java Jogjakarta Gereformeerde Zendingsbond later Rantepao
Eglin Maria v onbekend 1921-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Eickhaus Anna v 1907-? 1937-? onbekend zendeling Java Tegal Neukirchener Mission gehuwd met W. Fastenrath
Eigen, von Otto m onbekend onbekend onbekend handwerker Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Eigenbrod Friedrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Samosir (Batak Land) Rheinische Missionsgesellschaft 1914 Vrije Evangelische Gemeente Amsterdam
Eijgendaal J. m onbekend 1923-1949 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Babo (Nw. Guinea) Utrechtse Zendingsvereniging later Miei
Eijk, van P.H. m 1899-1960 1925-1950 Boskoop zendeling-predikant Java Soerakarta Gereformeerde kerk in Delft later Semarang
Eijkhout Anna v ?-1923 1918-1923 onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Eijkman K.H. m ?-? 1939-1939 onbekend arts Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerken in Nederland vervanger J. Berg
Ekris A. m onbekend 1856-1868 onbekend zendeling Midden-Molukken Ceram en Saparoea Nederlands Zendelinggenootschap
Ellen G.J. m onbekend 1903-1938 onbekend zendeling-leraar Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging
Ellinghaus Emil m onbekend onbekend onbekend ongehuwde vrouw Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Elshove Paulina m 1919-? 1955-1975 onbekend zendeling-arts Java Pakem (bij Jogjakarta) Gereformeerde Kerken in Nederland
Emde Johannes m 1774-1859 ?-1859 Waldeck (Dld.) zendeling Java Soerabaya behoorde niet tot een kerk of corporatie
Endt, van der A. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Bolaang Mongondow Nederlands Zendelinggenootschap Kota Mobagoe
Endt, van der J.P. v onbekend onbekend onbekend zendeling-lerares Celebes Bolaang Mongondow Nederlands Zendelinggenootschap
Engelberts A.E.W.C. v ?-1965 1924-1938 onbekend zendeling-diakones Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap ook Malang en directrice Tjikini in Batavia
Engelen C.A.J. m onbekend 1898-1938 onbekend zendeling-leraar Java Salatiga Salatigazending en Ned. Zendelinggenootschap later Depok, Kediri en Modjowarno
Engelen, van C m onbekend onbekend onbekend zendeling Java Kediri Nederlands Zendelinggenootschap
Engelen, van Carl A.J. m 1873-? 1898-1921 Dordrecht zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission 1921 leraar in Depok
Enis onbekend m onbekend 1838-? Verenigde Staten zendeling onbekend onbekend onb kwam aan met echtgenote
Enklaar Ido H. m 1911- 1936-1961 onbekend predikant Indische Kerk Midden-Molukken Ambon Indische Kerk
Enselinck A.C. v onbekend 1911-1928 Java verloskundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland
Epple Karl David m 1877-1944 1904-1938 Rudersberg (Dld.) zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft/Basler Missionsgeselleschaft Präses 1931-1938
Eriks N. v onbekend 1905-1906 onbekend zendeling-diakones Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Erkelens Jacob L. m 1908-1984 1938-1953 onbekend onderwijzer Soemba Lewa Gereformeerde Kerken in Nederland na oorlog Payeti
Erlen, von Paul m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Ertiningsih Abenar onbekend v onbekend 1931-? onbekend onderwijzer Java Soerabaya Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Erwiati onbekend v onbekend 1924-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Essen, van Aaldert m 1877-1953 1898-1954 onbekend zendeling-leraar Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging later predikant Aruba-Bonaire
Essen, van Aart C. m 1832-? 1857-1862 Vaassen zendeling-werkman Sangihe en Talaud Eilanden Talaud Eilanden Heldring en STC
Esser Julius Petrus m 1852-1889 1879-1889 Batavia zendeling-leraar Java Bondowoso Java Comité later Soemberpakem
Esser Bernard J. m 1876-1944 1908-1942 Den Haag zendeling-predikant Java Poerbolinggo Gereformeerde Kerk in Rotterdam later Wonosobo en Poerwokerto
Esser S.P.J. m 1873/74-? 1930-1933 Zuid-Afrika zendeling-arts Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond terug naar Zuid-Afrika
Esser Samuel J.D. m 1874-1948 1902-1933 Den Haag missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later Rantepao; 1933 terug naar Zuid Afrika
Everaars Pieter Rudolf m onbekend onbekend onbekend leraar Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Exel, van Frederick H. m 1828-1881 1856-1881 Nijmegen zendeling-werkman Java Batavia ds. Heldring
Faber C.W. m onbekend 1931-? onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School; later Depok
Faber, von Auguste v 1874-? 1906-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met G. van der Veen
Falkenroth Elisabeth v 1942-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Fassbender Ph.A.J. m onbekend 1860-? onbekend evenageliebode onbekend onbekend Zendingsgemeente Ermelo
Fast Johann Gerhard m 1861-? 1888-? Ohrloff zendeling onbekend onbekend Doopsgezinde Zendingsvereniging uit Zuid-Rusland
Fast Johann m onbekend 1927-? onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission
Fastenrath Wilhelm m 1906-? 1936- onbekend zendeling Java Tegal Neukirchener Mission
Fauser Friedrich A. m ca. 1827-1865 1855-1857 Jitzenrode (Dld.) zendeling-werkman Java Batavia ds. Heldring
Fehrer, von Johann Adam m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Fehrer, von Karl E. m 1883-? 1921-1923 Hongarije arts Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Heeg
Feige Ernst Wilhelm m 1840-1901 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Feist Käthe v onbekend 1922-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Feldsieper C.A. v onbekend 1921-1949 onbekend verpleegkundige Java Blora Salatigazending en Ned. Zendingsvereniging later Batavia
Feldsieper Auguste v onbekend 1921-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Ferguson C. m onbekend 1908-1921 onbekend docent kweekschool Sangihe en Talaud Eilanden Kaloewatoe Sangir-Talaud Comité
Fiebig Fritz m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Fiedler Johann Friedrich m 1808-? 1835-? Postdam (Dld.) zendeling Timor Timor Nederlands Zendelinggenootschap man van A.H. van Kouwenhoven
Finke Heinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Finking Heinrich-Adolf m onbekend onbekend onbekend studieadviseur Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Finn J. m onbekend onbekend onbekend zendeling-predikant Zuid-Molukken Banda Nederlands Zendelinggenootschap
Fischdick Maria v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Fischer Hugo m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Fischer Johann m 1807-na 1874 1858-? Pohl (Dld.) zendeling-werkman Java Pasoeroean ds. Heldring geboorteplaats ook vermeld als Hemerzheim bij Bonn
Fischer Friedrich m 1880-1960 1910-? Reichau zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Fisk George m onbekend onbekend onbekend zendeling Borneo Oost-Borneo CAMA
Flach Jan Coenraad m 1884-1964 1915-1936 onbekend zendeling-arts Java Poerworedjo Gereformeerde Kerk in Utrecht later andere plaatsen
Flach onbekend m onbekend 1930-1940 onbekend zendeling Borneo Tewah Basler Missionsgesellschaft
Flender Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Flick Alfred m 1907-? 1933-? Neunkirchen (Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Flier L. m onbekend 1957-1960 onbekend zendeling-leraar Sumatra Nainggolan Vrije Evangelische Gemeenten
Flieringa Maria Martha v 1840-? 1861-? Wommels zendeling Java Java Nederlands Zendelinggenootschap wellicht gehuwd met A. Visser
Flückiger ? m onbekend 1925-? onbekend zendeling Borneo Tewah Basler Missionsgesellschaft vanaf 1929 in Koeala Kapoeas
Fokkema H. v onbekend 1936-? onbekend verpleegkundige Sumatra Samosir (Batak Land) Vrije Evangelische Gemeenten
Föll Mina v ?-1939 1923-1939 onbekend vroedvrouw Borneo Bandjermasin Basler Missionsgesellschaft grondlegger medische zending; vóór 1923 Kameroen
Fonkert H. v onbekend 1921-1921 onbekend verpleegkundige Java Poerworedjo Gereformeerde Kerk in Utrecht ontslag wegens huwelijk
Fortgens Johannes m 1876-1955 1901-1931 Haarlem zendeling-leraar Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging later STOVIL Ambon; ook taalkundige
Franken Carl m 1881-1942 1913-1920 Hockstein zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Franssens Tom m 1923-? 1952-1956 Onstwedde missionair-arts Halmahera Payeti Gereformeerde kerk in Musselkanaal
Freitag Ernst m 1904-? 1930-1932 Stolp (Pommern, Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission overleden in Ambarawa
Fries Eduard m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Fritz Alex m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Fuchs Nicolaus m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Funke Emilie v 1876-1957 1912-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met Fr. Fischer
Fürsch Mathilde v 1883-? 1906-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met L. de Vries
Gabriel Carl m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Gaikhorst T.A. m onbekend 1895-1932 onbekend directeur kweekschool Java Bandoeng Nederlandse Zendingsvereniging
Garberus Annette v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Gazendam Grietje v 1891-1963 1926-1949 Arnhem verpleegkundige Java Java Gereformeerde Kerken in Nederland na oorlog Waikaboebak
Geer J.N. m onbekend onbekend onbekend hoofd huishouding Celebes Sonder Nederlands Zendelinggenootschap betreft ziekenhuis Sonder
Geerdink Arend m 1829-1878 1865-1877 Haarlo zendeling Java Tjiandjoer Nederlandse Zendingsvereniging later Bandoeng
Geerdink L. m onbekend onbekend onbekend hulpprediker Timor Timor Nederlands Zendelinggenootschap
Gehrels C.A. m onbekend 1915-1921 onbekend missionair-arts Java Wonosobo Gereformeerde kerk in Delft
Geissler Johann Gotlob m 1830-1870 1852-1869 Langenreichenbach (Dld.) zendeling-werkman Nieuw Guinea Nieuw-Guinea ds. Heldring
Geissler G.A.W. m onbekend onbekend onbekend zendeling onbekend Airmadidi Nederlands Zendelinggenootschap
Gennip, van H. m 1822-1866 1851-1857 onbekend zendeling China Hong-Kong Chr. Geref. Kerken N-Brabant later Batavia en Soerabaja
Gerhardt Klaus m onbekend onbekend onbekend Landwirt Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Gericke Georg Friedrich August m 1805-? 1832-? Neustad (Dld.) zendeling Midden-Molukken Ambon Nederlands Zendelinggenootschap
Gericke Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Gericke Paul m 1865-1926 1897-1926 Platow (West Pruissen, Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Gerlach ? m ?-1940 1928-1940-? onbekend zendeling Borneo Tamianglajang Basler Missionsgesellschaft
Giezendanner Elsine v onbekend 1935-1940- onbekend verpleegkundige Borneo Koeala Kapoeas Basler Missionsgesellschaft
Gijsman Pieter Noach m 1844-1919 1870-1880 Haarlem zendeling Java Tjiandjoer Nederlandse Zendingsvereniging later Soekaboemi
Gink, van J.M. v onbekend 1912-1918 onbekend zendeling-diakones Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Ginsberg Gustav m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Gnirrep Anna v onbekend 1921-1927 onbekend zendeling Java onbekend Nederlands Pinksterzendingsgenootschap werkte in een tehuis voor verwaarloode kinderen
Godau Anna v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Goes, van der Wilhelmus m 1823-na 1875 1848-1875- Rotterdam zendeling-werkman Ned. Indië diverse plaatsen ds. Heldring
Gokkel Aletta M. v onbekend 1904-1912 onbekend verpleegkundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam
Gonggrijp Justus Rinia Petrus François m 1827-1909 1849-1864 Wisch zendeling-leraar Java Depok Nederlands Zendelinggenootschap later Semarang
Goossens Stephanus J.P. m 1902-1983 1931-1959 Amersfoort missionair-predikant Soemba Oost-Soemba Gereformeerde Kerk in Appingedam na 1946 vanwege GK (Vrijgemaakt) Zwolle
Goris A.M. v onbekend 1927-1928 onbekend onderwijzeres Sangihe en Talaud Eilanden Taroena Sangir-Talaud Comité
Gort G. v 1897- 1930-1939 Druten verpleegkundige Java Soerakarta Gereformeerde kerk in Delft
Goslinga J.J.J. m 1906-? 1935-1957 Haarlo (Gld.) zendeling-arts Celebes Celebes Gereformeerde Zendingsbond leider medische dienst Gereformeerde Zendingsbond
Göttin Johann (Hans) m 1901-1989 1928-1954- Basel zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Goudoever, van J. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Celebes Celebes Samenwerkende Zendings Corporaties
Goudswaard Arend m 1830-1864 onbekend Schiedam zendeling Celebes Bonthain Nederlands Zendelinggenootschap
Gout J.Th.A. v onbekend 1924-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Gouw Wie Toeng onbekend v onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Bangil Zending Oost-Java Chr. Hollands Chinese School
Gouweloos J. m onbekend 1921-? onbekend zendeling-leraar Celebes Sanggona en Kendari Nederlandse Zendingsvereniging
Graaf, de K. m onbekend 1934-1939- onbekend zendeling-leraar Java Probolinggo Nederlands Zendelinggenootschap
Graafland E.W.G. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Graafland Nicolaas m 1827-1898 1850-1895 Rotterdam zendeling-leraar Celebes Tanawangko (Min.) Nederlands Zendelinggenootschap
Gräb Louis m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Gräber Ida v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Gramberg B.W.G. m onbekend 1931-1939- onbekend zendeling-leraar Java Malang Samenwerkende Zendings Corporaties later Bali en Lombok
Grand, le G.J.H. m onbekend onbekend onbekend hulpprediker Ned. Indië Timor, Roti, Sawoe en Min. Nederlands Zendelinggenootschap
Grand, le K.L.F. m 1922-? 1951-1979 onbekend zendeling-predikant Sumatra Palembang Gerefomeerde Kerk in Arnhem later Medan
Grashuis Gerhardus J. m 1835-1920 1863-1865 Groningen bijbelvertaler Java Bandoeng Nederlands Zendelinggenootschap en Ned. Zendings Vereniging later lector Soendanees Universiteit Leiden
Grau W. m onbekend 1855-1891 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Siaoe Sangir-Talaud Comité later Groot Sangir
Graumann Wilhelm m onbekend onbekend onbekend zendeling Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Grim(m) Johan(n) P. m 1812-1857 1852-1857 Grävenwiesbach (Dld.) zendeling-werkman Java Batavia ds. Heldring neigde naar sekte Swedenborg
Grohe August m 1825-1891 1855-1891 Luckenwalde (Dld.) zendeling-werkman Sangihe en Talaud Eilanden Siauw en Tamako Heldring en Sangihe en Talaud Comité
Grondel P.J. m onbekend 1925-1946 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Seroei (Nw. Guinea) Utrechtse Zendingsvereniging later Kwawi
Grondsma H.A. v 1898-? 1929-1941 onbekend verpleegkundige Java Klaten Gereformeerde Kerken in Nederland
Groot Klaas Pieter m 1888-? 1919-1942 onbekend zendeling-arts Java Soerakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam geneesheer-directeur Petronella Ziekenhuis
Groot, de A.K. m 1896-1975 1921-1956 onbekend zendeling Java Tjideres Nederlandse Zendingsvereniging later Batavia
Groot, de J.H. m 1891-1973 1918-1947 onbekend zendeling Java Garoet Nederlandse Zendingsvereniging later Bandoeng en Batavia
Gross Werner m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Grützmacher Jürgen m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Guillaume H.G. m 1865-1930 onbekend onbekend zendeling-leraar Sumatra Boekoem (Batakland) Nederlands Zendelinggenootschap uitgeleend door Rheinische Missionsgesellschaft aan NZG
Guillaume Henri m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Gunther Pieter m 1833-1888 1858-1888 Wageningen zendeling-werkman Java Mangaran ds. Heldring
Güse Theodor m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Guther Ferdinand m onbekend onbekend onbekend Diakon Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Gützlaf Karl Friedrich August m 1803-1851 1826-1851 Pyritz (Pommeren, Dld.) zendeling Oost Azië diverse plaatsen Nederlands Zendelinggenootschap vrije missionaris, overleed in Hong Kong
Haan, de J.G. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Taratara (Minahassa) Nederlands Zendelinggenootschap
Haan, de A. m 1854-1921 1880-1920 Loosduinen zendeling Java Soemedang Nederlandse Zendingsvereniging later Tjideres, Meester Cornelis en Buitenzorg; vanaf 1905 dir. seminarie Depok
Haan, de Johanna M. v onbekend 1906-1912 onbekend zendingsonderwijzeres Java Indramajoe Nederlandse Zendingsvereniging
Haandrikman G. m onbekend 1925-1926 onbekend verpleegkundige Halmahera Tobelo Utrechtse Zendingsvereniging
Haas, de C. m onbekend 1910-1914 onbekend verpleegkundige Nieuw Guinea Doreh Utrechtse Zendingsvereniging
Haas, de Willem S. m 1883-? 1915-1918 Haarlemmermeer missionair-predikant Java Poerworedjo Gereformeerde Kerk in Utrecht 1918 'buiten bediening'
Hadikoesoemo R.J.O. m onbekend 1931-? onbekend onderwijzer Java Probolinggo Zending Oost-Java hoofd Chr. Hollands Inlandse School
Hafffner Hugo m 1903-1982 1931-1956 onbekend zendeling Borneo Tewah (Borneo) Basler Missionsgesellschaft
Hager Friedrich Wilhelm m 1840-1900 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Haibach Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Hamacher Alwine v onbekend ?-1942 onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft 1942-1946 ziekenhuis Sjanghai
Hamer G.P. m onbekend 1914-1924 onbekend onderwijzer Java Kebumen Gereformeerde Kerken in Nederland 1924-1932 hoofd HIS Gombong
Hampp Hermann m 1882-1929 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Hanebuth Hans-Heinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Hanssen M.C. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Hanstein Ludwig m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Hardeland August m 1814-1891 1839-1864 Hannover zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft 1845-1849 Zuid-Afrika; bijbelvertaler
Hardeland Sarah v 1807-? onbekend Londen zendeling onbekend onbekend onb mogelijk echtgenote van A. Hardeland
Harder Albert m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Harder Elfriede v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Harryvan D.H. m onbekend 1928-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Harsojo Prawirohardojo R. m onbekend 1924-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Hartgerink J.W. m onbekend 1915-1918 onbekend zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap na 1918 ziekenhuis Blora (Java)
Hartgerink Luise Th. v onbekend 1914-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Harthoorn Samuel Eliza m 1830-1881 1854-1863 Breda zendeling Java Oost-Java Nederlands Zendelinggenootschap in 1863 ontslagen; gehuwd met Celia J. Blankhart
Hartig Franz m 1804-? 1832-? Bremen (Dld.) zendeling Sumatra Padang Nederlands Zendelinggenootschap later Roti, Timor en Kema (Cel.)
Hartmann Coralie Georgine v 1821-? 1856-? onbekend zendeling Midden-Molukken Ambon Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met M. Teffer
Hartmann Gottfried m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Hartweg F.W. m onbekend 1924-1932 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Korido Utrechtse Zendingsvereniging
Hartwig Friedrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Haspers Geziena v 1906-? 1930-1935 Hardinxveld apothekersassistente Java Poerworedjo Gereformeerde Kerk in Utrecht
Hassel Elisabeth v onbekend 1912-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission mogelijk gehuwd met F. Kamp
Hasselmeyer E. v onbekend 1930-1936 onbekend verpleegkundige Java Tjideres Nederlandse Zendingsvereniging later Soekaboemi
Hasselt, van F.J.F. m onbekend 1894-1932 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Mansinam Utrechtse Zendingsvereniging ook Doreh
Hasselt, van J.L. m onbekend 1863-1908 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Mansinam Utrechtse Zendingsvereniging
Hasselt, van W.H.Th. m onbekend onbekend onbekend zendeling Java Simatorkis Java Comité
Haupt Emmi v 1821-? 1855-? Quedlinburg zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met G. Zimmer
Haussels Wilhelmine v 1863-1893 1889-1893 Lüdorf (Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met A. Zimmerbeutel
Haussels Ida v 1860-1931 1894-? Lüdorf (Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission zr. van Wilhelmine
Hazewindus Hendrika v 1902-1986 1929-1960 onbekend verpleegkundige Java Poerwakarta Nederlandse Zendingsvereniging later Bandoeng
Hebeler Heinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Hecker onbekend m onbekend jaren dertig onbekend zendeling Borneo Koeala Kuron Basler Missionsgesellschaft
Heer, de P. m 1907-1963 1948-1950 onbekend onderwijzer Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond
Heerig Christian m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Heering Rudolf m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Heeringa G. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eil. Samenwerkende Zendings Corporaties
Heide Lydia v 1902-? 1934-? Vluyn (Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met A. Flick
Heidema Annette J. v 1903-1997 1929-1961 Heinenoord verpleegkundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland werkzaam in Petronella Ziekenhuis
Heider Heinrich m 1848-? 1885-1892 Bottenbach (Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission vertrokken wegens 'zedelijke gebreken'
Heienbrock Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Heimering H. m onbekend onbekend onbekend zendeling Timor Timor en Roti Nederlands Zendelinggenootschap
Hein P. m onbekend 1926-1929 onbekend directeur Hollands-Indische School Sangihe en Talaud Eilanden Taroena Sangir-Talaud Comité later Kaloewatoe
Heine Ludwig m 1855-1884 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Heine Carl Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Heintze Emil Karl Erich m onbekend 1925-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Hekstra D. m onbekend onbekend onbekend onbekend Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eil. Samenwerkende Zendings Corporaties
Hekstra D. m onbekend 1936-? onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java waarnemend hoofd Chr. Hollands Inlandse School
Hellendoorn G.J. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Menado Nederlands Zendelinggenootschap
Heller Tabea v onbekend 1919-1946 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met H. Bax
Heller Otto m 1864-1936 1891-? Broich (Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Hellweg Friedrich Wilhelm m 1855-1886 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Helsdingen, van J.M. v 1886-? 1914-1914 Ambon zendingsarts Midden-Molukken Ambon Nederlandse Zendingsvereniging vertrokken wegens huwelijk
Hendrich Carl Christian m 1837-1894 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Hendrich Carl m 1878-1964 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft Präses 1920-1921
Hendriks H. m ?-1917 1885-1908 onbekend zendeling-leraar Borneo Boeroe Nederlands Zendelinggenootschap 1898-1908 Soemberpakem
Henke Dorothea v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Henkel Anna v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Henking onbekend m onbekend onbekend onbekend zendeling Borneo Koeala Kapoeas (Borneo) Basler Missionsgesellschaft Präses 1926-1929
Hennemann Johann Philip m 1835-1913 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Hensgen onbekend m onbekend eind 19de eeuw onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Hensgen Paulina m 1879-1918 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Heppener J. ? onbekend 1949-1949 onbekend onderwijzer Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond werkzaam in huishoudschool
Hering F.W. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Sumatra Goenoeng-Meriah (Deli) Nederlands Zendelinggenootschap
Herlling Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Hermann K.F. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap met zoon
Hermann A.F. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap met vader
Hermann Karl Traugott m 1808-? 1835-1836 Sagan (Silezië, Dld.) onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Hermann Magdalena Bertha v 1814-? 1835-1836 Berlijn (Dld.) onbekend Celebes Menado Rheinische Missionsgesellschaft vrouw van Karl Traugott Hermann
Hermsdorf Erika v onbekend onbekend onbekend onbekend Nieuw Guinea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Hervath G.I.L. v onbekend 1930-? onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission huwde 1931 dr. Dietzel
Hes Johanna Cornelia v onbekend 1913-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Heszberg onbekend v onbekend 1934- onbekend arts Borneo Bandjermasin Basler Missionsgesellschaft?
Hetharia C.J. v onbekend 1935-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java Chr. Huishoudschool
Heuschmann Marie v 1898-1986 onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Heusdens H.C. m 1904-1942 1930-1942 Rotterdam zendeling-leraar Celebes Palopo Gereformeerde Zendingsbond later andere plaatsen; vermoord
Heyer onbekend m onbekend 1834-1835 onbekend zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Heyn P. m onbekend onbekend onbekend zendeling-onderwijzer Celebes Bolaang Mongondow Nederlands Zendelinggenootschap
Hiebink Rooker J.H. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap directeur kweekschool
Hijkoop M.W. m onbekend onbekend onbekend zendeling-diakoon Celebes Sonder Nederlands Zendelinggenootschap werkzaam in ziekenhuis
Hildering H.A.C. m onbekend 1930-1939- onbekend zendeling-leraar Java Soerabaya GK Hersteld Verband werkte onder de Chinezen
Hinkelmann Klaus m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Hippenstil Ludwig m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Hissink J.A. m onbekend 1931-1936 onbekend administrateur Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap
Hoefen, van Carl m 1817-1890 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Hoekendijk Christiaan Johannes m 1873-1948 1899-1925 Kralingen zendeling Java Indramajoe Nederlandse Zendings Vereniging later o.a. Garoet
Hoekendijk Margaretha L. v 1902-1935 1930-1933 Heemstede verpleegkundige Java Juntikebon Nederlandse Zendings Vereniging
Hoekstra Gerrit Jelkes m 1907-? 1931-1952 onbekend zendeling-arts Java Poerbolinggo Gereformeerde Kerken in Nederland later Klaten en Makassar
Hoekstra P.M. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Java West-Java Nederlandse Zendings Vereniging?
Hoezoo W. m ?-1896 1849-1896 onbekend zendeling Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Hof, van der A.C. m onbekend 1950-1959 onbekend onderwijzeres Egypte Egypte Egyptezending gehuwd met N.C. Pieridis
Hoffmann Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Hoefen, von Carl Ludwig Alexander m 1817-? 1842-? Köningsberg (Dld.) zendeling Borneo Borneo onbekend mogelijk echtgenoot van Cl. von Hoefen
Hoefen, von Clementina v 1816-? onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onb mogelijk echtgenote van C. von Hoefen
Höfker onbekend m onbekend 1834-? onbekend zendeling-leraar Noord-Molukken Ternate Nederlands Zendelinggenootschap
Hörsch Maria v onbekend 1930-? onbekend verpleegkundige Borneo Koeala Kapoeas Basler Missionsgesellschaft
Hofman Ph.H.C. m ?-1918 onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Poso Nederlands Zendelinggenootschap
Hofman Lammechien v 1902-? 1934-1936 Den Haag verpleegkundige Java Poerwakarta Nederlandse Zendings Vereniging
Hofmeister onbekend m ?-1859 1850-1859 onbekend zendeling Borneo Kahajan Rheinische Missionsgesellschaft vermoord in 1859
Holtz Friedrich Wilhelm m 1799-? 1832-? Koningsberg (Dld.) zendeling Zuid-Molukken Koepang, Letti, Moa en Ambon Nederlands Zendelinggenootschap
Honegger Heinrich m 1914-1996 1946-? Winterthur (Zw.) zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Honig A.G. m 1915-? 1951-1967 Kampen missionair-predikant Java Koetoardjo Gereformeerde Kerken in Nederland (Heeg) later Jogjakarta en Makassar
Hooff, van den G.C. v 1907-? 1946-1961 Amersfoort verpleegkundige Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond
Hooft, van 't L.K. m ?-1938 1913-1916 onbekend zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Hoogstraten, van S.A. m onbekend 1927-1939- onbekend zendeling-leraar Java Soerabaya Nederlands Zendelinggenootschap voorzitter Madjelis Agoeng
Hoppe F.W.H. m 1892-? 1926-1934 Lieme (Lippe-Detmold; Dld.) zendeling Java Batavia Nederlandse Zendings Vereniging eerder en later China
Hoppe Erwin m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft later Heimatdienst
Hörchner Johanna Geertruida m 1905-1995 1931-1961 onbekend zendeling-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland later Klaten
Horn Georg m onbekend onbekend onbekend bouwkundige Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Horst, van der F.C. m onbekend 1930-1939- onbekend zendeling-arts Java Kelet Doopsgezinde Zendingsvereniging vanaf 1936 in Malang
Horst, van der W.A. m onbekend 1929-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java diverse plaatsen
Horstman Regibus J. m 1856-1924 1884-1897 Amsterdam zendeling Java Wonoredjo Nederlandse Gereformeerde Zendings Vereniging eerst Ermelo en Neukirchen
Horstmann Reginus Johannes m onbekend 1884-1889 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission vertrokken
Houter, den J.P.D. m onbekend 1897-1903 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Karakelang Sangir-Talaud Comité
Houtsmuller onbekend v onbekend 1933-1937 onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java directrice Christelijke Huishoudschool
Hove, ten J. m onbekend onbekend onbekend hulpprediker Midden-Molukken Noesa laut Nederlands Zendelinggenootschap later Minahassa
Höweler onbekend m onbekend 1934-? onbekend zendeling-arts Borneo Koeala Kapoeas Basler Missionsgesellschaft? nam waar voor Vischer die met verlof was
Huber J. m 1885-1951 1921-1950 Zwitserland zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft vanaf 1922 kassier en expediteur
Hübert Johann Gerhard m 1864-? 1893-? Andreasfeld zendeling onbekend onbekend Doopsgezinde Zendingsvereniging uit Zuid-Rusland
Hudel Ernst m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Hueting A. m onbekend 1896-1930 onbekend zendeling-leraar Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging later op Boeroe
Huijer Gerharda v 1829-1889 onbekend Zwolle zendelingzuster onbekend ? ds. Heldring gehuwd met P. Stam
Huitema Wemelina v 1907-? 1938-1953 Schraard zendingsarts Java Poerwakarta Nederlandse Zendings Vereniging later Soekaboemi en Kabanjahe
Hulleman A. v onbekend 1930-1939- onbekend verpleegkundige Java Malang Samenwerkende Zendings Corporaties
Hulmann Maria Antonia v onbekend 1928-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Hulstra A. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Hulzebos E. v onbekend 1905-1927 onbekend zendeling-diakones Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap later in Modjowarno
Hupe Carl m 1818-? 1849-? Halle (Dld.) zendeling onbekend onbekend onbekend
Hupperts Johann Friedrich m 1806-1859 1836-1859 Hilfarth (Dld.) zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft vermoord op Borneo
Huvers H.J. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eil. Samenwerkende Zendings Corporaties
Huwae Nicolaas m onbekend ?-1923 onbekend zendeling Nieuw Guinea Warpaperi (Nieuw Guinea) Utrechtse Zendingsvereniging
Ie Gie Tjhwang onbekend m onbekend 1935-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java hoofd Chr. Hollands Chinese School
IJkel Jansje A. v 1903-? 1948-1950 Amsterdam verpleegkundige Halmahera Payeti Gereformeerde Kerken in Nederland
Iken Johannes m 1881-1944 1905-1942 Depok zendeling Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging later Buitenzorg; vader onderwijzer Depok
Iken A. v onbekend 1911-1913 onbekend verpleegkundige Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging vertrokken wegens huwelijk
Illing Helmut m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Ingenohl Johanna v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Ingwersen Hendrik Ph. m 1878-1950 1906-1914 Amsterdam zendeling-predikant Java Poerworedjo Gereformeerde Kerken in Nederland (Utrecht)
Iperen, van Cornelia v 1894-? 1927-1950 Vianen verpleegkundige Java Klaten Gereformeerde Kerken in Nederland (Delft) na oorlog Makassar
Irawan Djansen M. m onbekend 1931-? onbekend onderwijzer Java Probolinggo Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Irle Heinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Irle Tilmann Ernst m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Isenbügel Martha v onbekend 1927-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met P. Kroh
Israel Johann Heinrich Christian m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Jackstein August m 1829-? 1857-na 1870 Freistadt (Dld.) zendeling-werkman Timor Roti ds. Heldring/pastor Gossner aanvankelijk Makassar
Jaesrich Gottlieb m 1835-1866 1857-1866 Berlijn (Dld.) zendeling-werkman Nieuw Guinea Nieuw-Guinea ds. Heldring ook andere plaatsen
Jaffray R.A. m onbekend 1928-1942-? Canada zendeling Celebes Celebes en Borneo CAMA ook werkzaam in Vietnam en China
Janfrüchte E. m 1844-1923 1881-1884 Leeden bij Tecklenburg (Dld.) zendeling Java Indramajoe Nederlandse Zendings Vereniging eerder evangelist Brazilië
Jansen A.H. m onbekend 1911-1915 onbekend zendeling-leraar Midden-Molukken Boeroe Utrechtse Zendingsvereniging
Jansen Jan m 1927-? 1956-1963 Utrecht zendingsarts Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging
Jansen Klomp G.H. m onbekend onbekend onbekend zendeling-diakoon Celebes Sonder Nederlands Zendelinggenootschap verpleger op ziekenhuis
Jansz. Pieter m 1820-1904 1854-1904 Amsterdam zendeling Java Japara Doopsgezinde Zendingsvereniging had conflict met gouvernement
Jansz. Pieter A. m onbekend onbekend onbekend zendeling Java Japara Doopsgezinde Zendingsvereniging zoon van Pieter Jansz.
Janszon Maria v 1832-? 1858-? Rotterdam zendeling Java onbekend Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met . Smeding
Jellesma Jelle Eeltjes m 1816-1858 1843-1858 Hitzum zendeling Midden-Molukken Ceram en Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap later Modjowarno
Jenken T.A. v onbekend 1936-? onbekend verpleegkundige Sumatra Samosir (Batak Land) Vrije Evangelische Gemeenten
Jens K.Th. m onbekend 1917-1923 onbekend beheerder klappertuin Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging
Jens F.J. m onbekend 1911-1927 onbekend zendeling-leraar Sumatra Sibolangit (Deli) Nederlands Zendelinggenootschap en Utrechtse Zendingsvereniging eerder voor UZV in Nieuw Guinea
Jeschawitz onbekend m onbekend onbekend onbekend zendeling Borneo Mengkatip Basler Missionsgesellschaft
Jödecke Ruth v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Johannsen Peter Hinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Johannsen Peter m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Jong, de J.P. m onbekend 1926-1939- onbekend zendeling-arts Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap directeur ziekenhuis
Jong, de L. v onbekend 1921-1921 onbekend hoofd huishouding n.v.t. geen Gereformeerde Kerken in Nederland (Amsterdam) ontslag wegens gezondheid
Jong, de T.A. v 1894-? 1921-1923 Knijpe verpleegkundige Java Kebumen Gereformeerde Kerken in Nederland (Heeg) ontslag wegens huwelijk
Jong, de Geertje v 1911-1985 1938-1945 onbekend verpleegkundige Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerken in Nederland
Jong, de W. m 1926-? 1955-1966 Beilen chirurg Celebes Makassar Gereformeerde Kerken in Nederland werkzaam zhuis
Jong, de Gjalt m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Jonge, de J.A. v onbekend 1928-1939- onbekend zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Jonkman Harm m 1893-? 1930-1946 Hien onderwijzer Java Soerakarta Gereformeerde Kerken in Nederland leraar Chinees-Hollands Indische School in Soerakarta
Joost, van R.P.A.Ch. m onbekend 1937-1939- onbekend zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Jordaan M. v onbekend 1933-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke Huishoudschool
Jordan Karl-Heinz m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Jordan Sophie v 1816-? onbekend Kassel (Dld.) zendeling Borneo onbekend onbekend gehuwd met L.E. Denninger
Joustra Meint m 1871-1926 onbekend onbekend archivaris Batak Instituut Sumatra Bataklanden Nederlands Zendelinggenootschap
Joziasse Maatje v 1912-? 1949-1949 Serooskerke verpleegkundige Halmahera Payeti Gereformeerde Kerken in Nederland eerder DVG, later Koepang
Juffernbruch Adelheid v 1819-? 1845-? Lennep (Dld.) zendeling onbekend onbekend onbekend
Juffernbruch Ferdinand m 1819-1893 onbekend Hubbelrath bij Düsseldorf (Dld.) zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Jung Hans-Helmut m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Jung Käte v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Jung Georg m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Jungmichel J.C. m onbekend onbekend onbekend zendeling Noord-Molukken Ternate Nederlands Zendelinggenootschap
Jüngst August m 1860-1921 1886-1908 Fr. Wilhelmshütte (Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Kabelitz Hermann m 1872-1929 1903-1929 Grüneberg zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission overleden in Oengaran
Kaiser Friedrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Kaiser Otto m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Kaiser Elisabeth v onbekend 1927-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met K. Mittelstadt
Kal E.Th. m 1911-1966 1936-1948 onbekend zendeling-arts Java Poerbolinggo Gereformeerde Kerken in Nederland (Zuid-Holland Zuid) later Riouw
Kam sr. Jozef m 1769-1833 1814-1833 s-Hertogenbosch zendeling Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap
Kammann Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Kamp Frieda v onbekend 1920-1923 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission was eerder verpleegster; gehuwd met C. Bansemer
Kamp Friedrich m 1853-1928 1886-1928 Höhsel zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Kamp Frieda v onbekend 1912-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Kamps Jan D. m 1842-1871 1865-1871 Betuwe zendeling-werkman Nieuw Guinea Nieuw-Guinea ds. Heldring
Kanter W. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Celebes Celebes Samenwerkende Zendings Corporaties
Kappner Oskar m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Kapugu M. m onbekend vermeld in 1900 onbekend onbekend Celebes Bolaang Mongondow Nederlands Zendelinggenootschap
Karbe F.W. m ?-1828 onbekend onbekend zendeling Timor Roti Nederlands Zendelinggenootschap
Karelse Jacobus m onbekend 1933-? onbekend onbekend Sumatra Samosir (Batak Land) Vrije Evangelische Gemeenten zendende kerk: Goes
Kartini onbekend v onbekend 1935-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java Chr. Huishoudschool
Kat Hendrika v ?-1975 1930-1950 onbekend onderwijzeres Egypte Barrage Egyptezending
Kate, ten M.A. m onbekend 1920-1933 onbekend directeur kweekschool Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap directeur kweekschool 1919-1933; daarna inspecteur onderwijs in Soerabaya
Kate, ten Henderina F. v 1894-1980 1923-1946 Emmen verpleegkundige Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Heeg hoofdverpleegkundige ziekenhuis
Kate, ten P. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Napoe Nederlands Zendelinggenootschap
Kate, ten Pietje F. v 1904-1995 1936-1959 Uithuizermeede verpleegkundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later Timor en Poerbolinggo
Kats J. m onbekend 1903-1913 onbekend zendeling-onderwijzer Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap directeur kweekschool
Käwel Ilse v 1913-? 1939-1947 Mühlheim-Saarn (Dld.) zendeling Java Kalitjeret Neukirchener Mission gehuwd met J. Damschen
Keijser Pieter m 1801-? 1832-1842 Amsterdam zendeling Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap
Keil Clara v onbekend 1912-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Kekem, van Eliza Gijsbert m 1902-? 1926-1939- Zaltbommel zendeling-leraar Java Madioen Nederlands Zendelinggenootschap ook Kediri en Semarang; in 1925 gehuwd met B. van Ameide
Kelling Friedrich m 1829-1900 1855-1900 Niemegk bij Berlijn (Dld.) zendeling-werkman Sangihe en Talaud Eilanden Tagoelandang ds. Heldring en Sangihe Talaud Comité drie zonen waren zendeling
Kelling M. m onbekend 1887-1903 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Tamako Sangir-Talaud Comité ook Groot Sangir
Kelling P. m ?-1924 1889-1924 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Siaoe Sangir-Talaud Comité
Kelling P. m onbekend 1887-1924 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Siaoe Sangir-Talaud Comité
Kempers C. v onbekend 1928-1933 onbekend verpleegkundige Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Kessel Valentin m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Kessler Hanna v onbekend onbekend onbekend onbekend Nieuw Guinea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Ketel A.P. m onbekend 1922-1936 onbekend zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap directeur ziekenhuis
Keuch Wilhelmus m 1903-1930 onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Keuchenius Adriaan F. m 1895-1944 1930-1943 Meester Cornelis zendeling-predikant Java Poerworedjo Gereformeerde Kerken in Nederland (Utrecht) vermoord door Keimpetai (Japanse geheime politie)
Keulemans Arina F.C. v 1912-? 1940-1946 onbekend verpleegkundige Java Magelang Gereformeerde Kerken in Nederland
Keus C. v 1905-? 1947-1949 onbekend lerares Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond hoofd huishoudschool
Keyzer M. v onbekend 1895-1896 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met J.F. Droste
Kho Tiem onbekend v onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Chinese School
Kienlein Heinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Kijftenbelt F. m onbekend 1863-1869 onbekend zendeling Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Kijftenbelt R.W.F. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap naar Java wegens conflict
Kijne I.S. m onbekend 1923-1953 onbekend zendeling-onderwijzer Nieuw Guinea Miei Utrechtse Zendingsvereniging
Kind Friedrich Wilhelm m 1830-1859 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met M. Steinfarz
King E.W.G. m 1824-1884 1861-1876 Padang zendeling-leraar Java Meester Cornelis Vrije Schotse Kerk Adam? na 1876 predikant Christelijk Gereformeerde Kerk in Tilburg
Kiss, von Andreios m onbekend 1922-1924 onbekend missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland
Kissing Margarete v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Kissner H. v onbekend 1848-? onbekend zendeling Borneo Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met S. Ulfers
Klaassen Johann m 1872-? 1899-? Ladekopp zendeling onbekend onbekend Doopsgezinde Zendingsvereniging uit Zuid-Rusland
Klaiber ? m onbekend 1926-? onbekend zendeling Borneo Koeala Kapoeas Basler Missionsgesellschaft
Klaiss Hans m onbekend onbekend onbekend architect Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft later Heimatdienst
Klammer Johann Carl m 1826-1919 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Klammer Johann Carl m 1826-? 1856-? Wesel (Dld.) onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft aanvankelijk Borneo
Klappert Erich m 1908-1982 onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Klarenbeek Willem m onbekend 1915-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Klarenbeek Mathilde v ?-1945 1907-1945 onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Klaver Piet m onbekend 1925-1927 onbekend zendeling China onbekend Nederlands Pinksterzendingsgenootschap 1915-1924 uitgezonden door Pentecostal Missionary Union
Kleinjan D.J. m onbekend 1914-1915 onbekend onderwijzer Halmahera Tobelo Utrechtse Zendingsvereniging
Kleyn L.J. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sumatra Deli SZC?
Klift, van der H. m onbekend 1916-1942 onbekend zendeling-leraar Celebes Kolaka en Mowewe Nederlandse Zendings Vereniging
Klinkert Hillebrandus Cornelius m 1829-1913 1856-1867 Amsterdam zendeling Java Java Doopsgezinde Zendingsvereniging bijbelvertaler
Klokke Arnoud Hendrik m 1920-? 1949-1954-? Gorinchem zendeling-arts Borneo Koeala Kapoeas Basler Missionsgesellschaft
Klynstra Wolke m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Knacke Fritz m onbekend onbekend onbekend onbekend Nieuw Guinea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Kock, de Esther v onbekend 1902-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission evangeliseerde zelfstandig op Java; gehuwd met C.R. Kühnen
Ködding Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Ködding Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Ködding Mathilde v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Koelewijn Dirk Johannes m 1869-1936 1906-1926 Bunschoten-Spakenburg onderwijzer onbekend onbekend Gereformeerde Kerken in Nederland
Koene Agatha Maria v 1909-? 1937-1939 onbekend verpleegkundige onbekend Trenggiling Gereformeerde Kerken in Nederland
Koentjono on m onbekend vermeld in 1939 onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Koerselman E. m onbekend 1949-1952 onbekend zendeling Egypte Qalyub Egyptezending
Koeverden Brouwer, van Gerrit Hendrik m 1905-? 1935-1942 onbekend zendeling-arts Java Kebumen Gereformeerde Kerken in Friesland later Palembang
Kok A. m onbekend 1911-1920 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Tagoelandang Sangir-Talaud Comité
Kok D m onbekend 1919-1922 onbekend zendeling-leraar Celebes Sanggona Nederlandse Zendings Vereniging later Java
Kok K.F. Bzn. m ?-1937 1928-1934 onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Kombrink M. m onbekend 1932-1947 onbekend verpleegkundige Java Klaten Gereformeerde Kerken in Nederland werkzaam in ziekenhuis
Kooi Jetje v 1906-? 1939-1940 onbekend verpleegkundige Java Klaten Gereformeerde Kerk in Delft werkzaam in ziekenhuis
Kooij, van der A.P. m 1918-1954 1949-1953 onbekend zendingspredikant Celebes Ma'kale Gereformeerde Zendingsbond later Makassar
Kooistra Adrianus m onbekend 1928-1939- onbekend zendeling-leraar Celebes Poso Nederlands Zendelinggenootschap later Malang
Koomen, de P. m 1890-? 1921-1927 onbekend onderwijzer Java Soerakarta Gereformeerde Kerken in Nederland
Korte Elisabeth v 1877-? 1906-1937 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met J. Bretzler
Korvinus Hinka L. v 1913-? 1935-1946 onbekend lerares Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland
Korvinus L.W. m 1910-1975 1937-1959 onbekend zendeling-predikant Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Heeg later Palembang etc.
Kosack Jürgen m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Kouwenhoven Adriana Henrica v 1806-? 1835-? Hillegersberg zendeling Timor Koepang Rheinische Missionsgesellschaft vrouw van J.F. Fiedler
Kraemer Hendrik m 1888-1965 1922-1937 Amsterdam taalkundige en missioloog Java Java Nederlands Bijbelgenootschap later director school in Oegstgeest
Kraemer H.G. m onbekend onbekend onbekend zendeling Java Jogjakarta Nederlands Zendelinggenootschap
Krafft A.J.C. m onbekend onbekend onbekend schoolhoofd Celebes Kota Mobagoe Nederlands Zendelinggenootschap
Krafft A.J.C. m onbekend 1923-? onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java hoofd Chr. Hollands Inlandse School
Kramer Friedrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Kreck Fritz m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Kreemer J. m onbekend 1869-1900 onbekend zendeling-leraar Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap ook Kendal Pajak en Swaroe; gehuwd met H. van Oostveen
Kremer J.H. m onbekend 1953-1961 onbekend zendeling-arts Java Kebumen Gereformeerde Kerken in Nederland
Kricheldorff Emilie v 1827-? 1854-? onbekend zendeling-werkvrouw Java Batavia ds. Heldring gehuwd met A. Mühlnickel
Krieg Elfriede v onbekend 1922-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Krijger Lodewijk P. m 1884-1977 1912-1934 onbekend missionair-predikant Soemba West-Soemba Gereformeerde Kerk in Groningen
Krijger Daniël H. m 1893-1987 1922-1949 onbekend verpleegkundige Halmahera Payeti Gereformeerde Kerken in Nederland later missionair-dienaar
Kritzler Sophia v 1813-? onbekend Herdecke (Dl.d) zendeling Borneo Bandjermasin onbekend gehuwd met H.J. Berger
Kroeskamp H. m 1897-? 1931-? onbekend leraar kweekschool Java Soerakarta Gereformeerde Kerken in Nederland later Nieuw Guinea
Kroh Paul m onbekend 1925-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Krömer Ruth v 1936-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Kronshage Toni v onbekend 1921-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Krook G.C. m onbekend onbekend onbekend werkte op school Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap
Kruijver Maartje v 1894-? 1922-1930 Zaandam verpleegkundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam
Kruit, van der Petronella v 1898-? 1930-1946 onbekend verpleegkundige Java Soerakarta Gereformeerde Kerken in Delft
Krul Joh. F. m 1835-? 1857-? Berlijn (Dld.) zendeling-werkman Celebes Makassar ds. Heldring/pastor Gossner
Krul P. m onbekend 1908-1909 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Manganitoe Sangir-Talaud Comité
Krumm Ewald m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Krüszmann Friedrich Wilhelm m 1810-1837 1836-1837 Halten bij Wessel (Dld.) ? zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Kruyt Albertus Christiaan m 1869-1949 onbekend Den Haag zendeling Celebes Poso Nederlands Zendelinggenootschap ook in Gorontalo
Kruyt A.E.W.C. m ?-1916 1882-1916 onbekend zendeling-leraar Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap ook Paree-Redja
Kruyt Johannes sr. m 1835-1918 1858-1910 Den Haag zendeling-leraar Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap ook Semarang
Kruyt D.J. v onbekend 1914-1922 onbekend zendeling-diakones Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap ook Swaroe
Kruyt H.C. m 1862-? onbekend onbekend zendeling Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap ook in de Minahassa
Kruyt Sophia v 1913-? 1948-1978 Modjowarno zendingsarts Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging later Soerabaya
Kruyt J m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Mori en Malili Nederlands Zendelinggenootschap
Kruyt J. v onbekend 1936-1939- onbekend zendeling-arts Java Soerabaya Nederlands Zendelinggenootschap in wijkverpleging
Kruyt M. v onbekend 1936-1939- onbekend verpleegkundige Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap
Kruyt-Pijsel Anna v 1878-1929 onbekend onbekend zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met A. Kruyt; ook in dienst van Nederlandse Zendings Vereniging
Kübler Otto m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Kuckel Elise v onbekend 1922-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Kühnen Carl Rudolf m 1865-1935 1894-1904 Krefeld zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Kühnle Ernst m 1887-1959 1920-1938 Heidenheim (Württ.; Dld.) zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft gehuwd met Rosa Degeler
Kuiper G.D. m 1903-1974 1933-1958 onbekend zendeling-predikant Java Klaten Gereformeerde Kerk in Delft later Soerakarta en andere plaatsen
Kuiper Jan P. m 1922-1985 1950-1958 Norg missionair-arts Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerken in Nederland na 1958 hoogleraar in Nederland
Kuiper, de A. m 1930-? 1957-1970 Zuilen leraar Java Malang Nederlandse Zendings Vereniging later Jakarta
Kuipers Th. m 1890-1945 1928-1942 onbekend zendeling-predikant Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland bediende Europese Gereformeerde Kerk in Jogjakarta
Kuyper Johanna H. v 1875-1948 1900-1904 Den Haag verpleegkundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland dochter van Abraham Kuyper
Lagemann Friedrich Heinrich m onbekend onbekend onbekend zendeling Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Laloe onbekend v onbekend 1930-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Indische School
Lamain P. m onbekend vermeld in 1939 onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java vanaf 1937 Christelijke MULO
Lambooij Pieter J. m 1896-1983 1924-1950 onbekend missionair-predikant Soemba Midden-Soemba Gereformeerde Kerk in Hoogeveen later Timor en Karuni
Lambregtse J. v onbekend 1921-1926- onbekend verpleegkundige Halmahera Tobelo Nederlandse Zendings Vereniging en Utrechtse Zendingsvereniging later Bandoeng
Laméris E. v onbekend 1937-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke Huishoudschool
Lampmann Heinrich m 1880-1967 ?-1925 onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Land G. m onbekend 1904-1910 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Siaoe Sangir-Talaud Comité ook Tagoelandang en Minahassa
Land N. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Sonder Nederlands Zendelinggenootschap werkte in ziekenhuis
Landgrebe Paul m onbekend onbekend onbekend ephorus Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft ephorus (coördinator) 1932-1936
Landwehrt August m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft aanvankelijk uitgezonden door Lutherse Zendingsvereniging
Lange, de A. m onbekend onbekend onbekend zendeling-onderwijzer Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Langenbruch Marta v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft 1942-1946 ziekenhuis Shanghai
Langeveld J.M. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Bolaang Mongondow Nederlands Zendelinggenootschap
Lans onbekend m onbekend 1937-1939- onbekend administrateur Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Lasschuit H. m ?-1949 onbekend onbekend zendeling-leraar Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging en Utrechtse Zendingsvereniging eerst UZV (Halmahera)
Last H.J. m onbekend onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Lategan Karl m 1862-1943 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Latsch Karl m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Latumahina ? v onbekend voor 1937 onbekend verpleegkundige onbekend onbekend Gereformeerde Zendingsbond
Lau Frieda v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Laun Dina v 1827-? 1856-? Amsterdam zendelingzuster Java Batavia ds. Heldring gehuwd met Chr.F.A. Sperhak
Leenman P. m 1922-? 1949-1950 onbekend onderwijzer Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond directeur ambachtsschool
Leersum, van Cornelis P. m 1901-1970 1925-1950 Baarn missionair arts Java Soerakarta Gereformeerde Kerk in Delft na oorlog Jakarta
Leij, van der Siebe m 1868-1938 1901-1902 onbekend missionair arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam na 1902 naar Salatiga-zending
Leipoldt Christian Friedrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Leist Käthe v onbekend 1929-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehud met P. Senk
Leithäuser Ludwig m onbekend onbekend onbekend leraar ambachtsschool Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Lembser Carl. G. m ca. 1818 1855-1855 Berlijn (Dld.) zendeling-werkman Java Batavia ds. Heldring
Lenk Luise v 1886-na 1900 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Lenz Ludwig W. m 1823-? 1854-1854-? Homberg (Dld.) zendeling-koopman Celebes Makassar ds. Heldring
Lergon Luise v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Lett August m 1861-1909 onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei en Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Letteboer J.H. m onbekend 1895-1917 onbekend hulpprediker Midden-Molukken Ambon Nederlands Zendelinggenootschap ook Sawoe
Letz Auguste v ?-1899 1856-na 1891 Duitsland? zendelingzuster Nieuw Guinea Nieuw-Guinea ds. Heldring gehuwd met C.W. Ottow
Leussen C.J. van m onbekend 1922-? onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission
Lewandovski Eduard m 1870-1900 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Ley Siebe van der m onbekend 1903-? onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission
Liefde, van de Cornelis Johannes m 1836-? 1861-? Utrecht zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap ook Amoerang
Lim Toan Hin geen m 1908-1974 1936-1946 Batavia zendingsarts Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging later andere plaatsen
Linde, van der Sybolt m 1902-? 1929-1959 Makkum zendeling Java Cheribon Nederlandse Zendings Vereniging later Malang
Linde, van der S.P.J. m 1905-? 1946-1950 onbekend zendeling-predikant Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond hoofd verpleging ziekenhuis
Lindemann Luise v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Linden, van der Cornelis D. m 1829-1855 1852-1855 Ouddorp zendeling-koopman Lombok Ampenan ds. Heldring
Linden, van der Dirk Johannes m 1837-1885 1863-1885 Diemen zendeling Java Cheribon Nederlandse Zendings Vereniging later Indramajoe en Buitenzorg
Linden, van der J.H. m 1907-? 1938-1958 onbekend zendeling-predikant Java Poerworedjo Gereformeerde Kerken in Nederland na oorlog Semarang
Lindenborn M. m onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend onbekend Nederlandse Zendings Vereniging
Linemann Fokke Hinderks m 1815-? 1841-? Zuiderhuizen (Oost-Friesland; Dld.) zendeling Celebes Menado Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met Berendina Tergast
Link Andreas m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Link Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Linneman P.H. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Timor Timor Nederlands Zendelinggenootschap ook Minahassa
Lock Maria Wiilhelmina v 1883-1969 1913-1919 onbekend verpleegkundige Halmahera Payeti Gereformeerde Kerken in Groningen werkzaam hulpziekenhuis
Lodder Johannes m 1900-1959 1934-1951 Grijpskerk zendeling-arts Java Modjowarno Nederlandse Zendings Vereniging later Malang, na oorlog Bandoeng
Loeff H.A. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Koemelemboeai (Minahassa) Nederlands Zendelinggenootschap
Loewenstein NN m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Loggen G.R.G. v 1870-? 1907-1930 onbekend verpleegkundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later Soerakarta
Lombeck August m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Looijenga Martha v 1883-? 1924-1936 Heerenveen verpleegkundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam
Loosdrecht, van de A.A. m 1885-1953 1913-1917 Veenendaal zendeling-leraar Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond vermoord
Loots H v onbekend 1926-1950 onbekend verpleegkundige Halmahera Tobelo Utrechtse Zendingsvereniging ook Halmahera en Ternate
Löpmann Gesina v 1865-1919 1901-1919 Quendorf (Bentheim; Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met W. Barth
Lotz Karl Christian m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Louis Maria v 1866-? onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Louwerier D. m onbekend 1894-1907 onbekend zendeling-leraar Java Swaroe Nederlands Zendelinggenootschap
Louwerier J. m 1847-1933 1867-1909 onbekend zendeling-leraar Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap later hulpprediker
Löwen Peter m 1882-? 1911-? Halbstadt (Dld.) zendeling Sumatra Sumatra Doopsgezinde Zendingsvereniging afkomstig uit Zuid-Rusland
Lück Albert m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Luijendijk Pieter J. m 1907-1985 1932-1969 onbekend missionair-predikant Soemba West-Soemba Gereformeerde Kerk in Groningen later andere plaatsen
Luijke Willem m 1827-1886 onbekend onbekend zendeling Midden-Molukken Midden-Molukken onbekend gehuwd met Agnes van der Veer
Luinenburg S. m onbekend 1898-1930 onbekend zendeling-leraar Java Segaran (bij Modjokerto) Nederlands Zendelinggenootschap ook Paree-Redja
Luinenburg D. v onbekend onbekend onbekend onderwijzeres Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap ook Paree-Redja
Luinenburg O. m onbekend 1928-1939- onbekend administrateur Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap administrateur ziekenhuis
Lukkien E.W.G. m onbekend 1929-1935 onbekend assistent-apotheker Java Soerakarta Gereformeerde Kerken in Nederland
Lumunon D. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Celebes Celebes Samenwerkende Zendings Corporaties
Lüsten J.P. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Lützenbürger Elfriede v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft 1942-1948 ziekenhuis Shanghai
Luyke W. m onbekend onbekend onbekend zendeling Midden-Molukken Ambon ZW Eil. en Ceram Nederlands Zendelinggenootschap
Maan Govert m 1869-1954 1895-1926 Vlaardingen zendeling-leraar Celebes Zuid-Celebes Utrechtse Zendingsvereniging later Halmahera
Mandi M. m onbekend 1930-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Indische School
Mangrindaan L. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Menado Nederlands Zendelinggenootschap
Marcks Otto m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Marle, van T.G. m 1874-? 1904-1906 onbekend missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam vervanger Esser
Marstaller Emilie v onbekend 1935-1940- onbekend verpleegkundige Borneo Koeala Kapoeas Basler Missionsgesellschaft
Martin K. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eil. Samenwerkende Zendings Corporaties
Mattern J.A. m 1807-? 1832-? Spiers (Dld.) zendeling Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap
Matthes Benjamin Frederik m 1818-1908 1848-1880 Amsterdam bijbelvertaler Celebes Makassar Nederlands Bijbelgenootschap specialist in Boeginees en Makassaars
Mayer Elisabeth M. v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Medenbach-Wakker L.M.M. v onbekend 1850-? Warnsveld? zendeling China Hong Kong geen huwde met een Baptistische zendeling
Medhurst Walther Henry m 1796-1857 1820-1842 Londen zendeling Java Batavia London Missionary Society
Meelhuysen Margaretha W. v 1916-1979 1939-1953 Meester Cornelis verpleegkundige Java Poerwakarta Nederlandse Zendings Vereniging later andere plaatsen
Meerwaldt Jacobus Henricus m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Meerwaldt Jakobus m onbekend onbekend onbekend leraar Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Meester Anna v onbekend 1914-? onbekend zendeling Kongo onbekend Nederlands Pinksterzendingsgenootschap 1914-1918 via Pentecostal Missionary Union
Meiboom J. m onbekend vermeld in 1939 onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Meijer Gesina Johanna v onbekend 1924-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Meijerink H.J.W.A. m 1884-1959 1917-1934 Hoogkeppel onderwijzer Java Soerakarta Gereformeerde Kerken in Nederland 1919-1934 directeur kweekschool
Meinders Elisabeth v 1894-? 1925-1931 Onstwedde verpleegkundige Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Heeg
Meinefeld Jutta v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Meis Karl Christian m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Meisel Richard m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Merkelijn Aart m 1878-1943 1912-1938 Dordrecht missionair-predikant Java Magelang Gereformeerde Kerk in Middelburg
Mertin Hedwig v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Mertin Hedwig v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Merwart Ph.A.M. v onbekend ca. 1914-? onbekend onderwijzeres Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland omgekomen in kamp
Metz J. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Nieuw-Guinea Utrechtse Zendingsvereniging later Halmahera
Metzler Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Metzler Anna v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met Pieper
Meulen, van der H. m 1921-? 1951-1957 onbekend leraar Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond leraar hogere kweekschool
Meyer G. m onbekend 1936-1939- onbekend administrateur Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap
Meyer Grietje v onbekend 1856-1866 onbekend zendelingzuster Java Batavia ds. Heldring gehuwd met F.A. Fauser
Meyer Otto m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Michaelis Elisabeth v 1863-1927 1898-1927 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met G. Dietzel
Michaelis Oskar m onbekend 1935-? onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission
Michaëlis Johann L. m ca. 1828-1866 1852-1866 Frankenfelde (Dld.) zendeling-werkman Celebes Makassar ds. Heldring catechiseermeester en krankenbezoeker
Michel Johannes m 1850-1915 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Michel Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Miedema J.J. m 1897-1978 1931-1949 onbekend zendeling-arts Java Poerbolinggo Gereformeerde Kerk in Rotterdam na WO 2 naar Nieuw Guinea
Miedema K. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eil. Samenwerkende Zendings Corporaties
Mikat Anna v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Mindermann Brüne m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Mittelstadt Kurt m onbekend 1925-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Mobach Tjebbe m 1890-1983 1920-1949 onbekend onderwijzer Soemba Soemba Gereformeerde Kerk in Hoogeveen hoofd normaalcursus
Moektjiardo onbekend m onbekend 1931-? onbekend onderwijzer Java Probolinggo Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Moelijo Simson onbekend m onbekend vermeld in 1939 onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Moens Hendrik P. m 1831-? 1861-1862- Kralingen zendeling-koopman Celebes Makassar ds. Heldring
Mohri August m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias en Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Mol van Otterloo, de A. m 1893-? 1925-1931 Den Haag zendingsarts Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging later lid Hoofdbestuur Ned. Zendingsvereniging
Möller Daniel m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Möller Friedrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Möller Julius m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Momeyer August m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Montijn P. m onbekend 1930-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Mooij Adrianus m 1845-? 1865-1868 onbekend zendeling Egypte Egypte Zendingsgemeente Ermelo
Mooij Jacob m 1846-1867 1865-1867 onbekend zendeling Egypte Egypte Zendingsgemeente Ermelo
Mooij Jakoba v onbekend 1909-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Mool Gerritje v onbekend 1909-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Mosche Franz m 1840-1868 1866-1868 Greussen (Dld.) zendeling-werkman Nieuw Guinea Nieuw-Guinea ds. Heldring
Mouw A. m onbekend 1933-? Ver. Staten zendeling Borneo West-Borneo CAMA
Mühlnickel Adolph m 1822-na 1891 1851-na 1891 Gross Peterwitz (Dld.) zendeling-werkman Ned. Indië vele plaatsen ds. Heldring
Mühlnickel August m 1826-1859 1851-1859 Gross Peterwitz (Dld.) zendeling-werkman Ned. Indië vele plaatsen ds. Heldring na 1853 over naar Engelse gemeente Batavia
Muijen, van Marie v onbekend 1924-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Muijlwijk, van J. m onbekend 1912-1940 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Nieuw-Guinea Utrechtse Zendingsvereniging later Sangir-Talaud Eilanden en Deli
Muijs Hendrika C. v 1901-1955 1928-1951 Haarlem verpleegkundige Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Heeg na oorlog Rode Kruis
Muis Jacobus Johannes m 1868-1945 1896-1900 Schiedam zendeling Java Cheribon Nederlandse Zendings Vereniging later Bonaire
Mulder J. m onbekend onbekend onbekend werkte op school onbekend onbekend Nederlands Zendelinggenootschap
Mulder A.H. v 1907-1987 1958-1960 onbekend lerares Java Salatiga Gereformeerde Kerken in Nederland drs. in de anglistiek
Mulder D.C. m 1919-? 1950-1965 onbekend missionair predikant Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later universiteit Salatiga
Muller M.G. m 1894-1981 1922-1943 Utrecht missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam werkzaam in Petronellaziekenhuis
Müller Hermann m 1895-? 1926-1928 kanton Appenzell zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Tagoelandang Sangir-Talaud Comité
Müller Hermann m 1866-1919 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Müller Willi m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Müller Henri m 1866-? 1895-1905 Heerlen zendeling Java Pangharepan Nederlandse Zendings Vereniging later Tasikmalaya; 1905 naar Chili
Müller Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Müller Eduard m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Müller Marlot v onbekend onbekend onbekend studieadviseur Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Müller Emilie v 1852-1911 1886-1911 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met F. Kamp
Mülller-Krüger Theodoor m onbekend onbekend onbekend dr. theol. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Munk J.C. m onbekend 1909-1916 onbekend onderwijzer Halmahera Tobelo Utrechtse Zendingsvereniging
Munnik, de F. m onbekend 1894-1916 onbekend zendeling-leraar Java Kediri Nederlands Zendelinggenootschap in 1916 eervol ontslag
Munson R.W. m onbekend ca. 1900 onbekend zendeling Sumatra Padang Zevendedags Adventisten de eerste Adventistische zendeling in Ned. Indië
Munters Nicolette H. v 1909-? 1936-1937 Medan verpleegkundige Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging
Mylius Betsy v ?-1943 1928-1940 onbekend vrouw zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft gehuwd met Matthäus Vischer
Nachtigal Peter m 1881-? 1912-? Gnadenfeld (Dld.) zendeling Sumatra Sumatra Doopsgezinde Zendingsvereniging afkomstig uit Zuid-Rusland
Nauta H.J. m onbekend 1907-1913 onbekend directeur kweekschool Sangihe en Talaud Eilanden Kaloewatoe Sangir-Talaud Comité
Needham Hester v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Neef, de A.J. m onbekend 1920-1935 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Hollandia Utrechtse Zendingsvereniging later Seroei
Neef, de N. m onbekend 1918-1933 onbekend directeur kweekschool Halmahera Tobelo Utrechtse Zendingsvereniging
Nes, van C. m 1906-? 1937-1946 onbekend zendeling-predikant Java Magelang Gereformeerde Kerk in Middelburg
Netelenbos Lambertus m 1876-1955 1905-1930 Amsterdam missionair-predikant Java Wonosobo Gereformeerde Kerk in Delft ook andere plaatsen op Java
Netelenbos W. v onbekend 1909-1925 onbekend verpleegkundige Java Wonosobo Gereformeerde Kerken in Nederland
Neumann J.H. m onbekend onbekend onbekend zendeling Sumatra Raja (Deli) Nederlands Zendelinggenootschap ook studie Batakcultuur
Neumann Margarete v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Neumann M v ?-1943 1921-1932 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met W. Barth
Nieboer Hilde v 1899-1996 1925-1940 Oude Pekela verpleegkundige Java Poerworedjo Gereformeerde Kerk in Utrecht werkzaam in ziekenhuis
Nielsen Clara v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Niemann Lisette v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Niephaus Margarete v 1860-1943 1886-1943 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met A. Jüngst
Niephaus Heinrich m 1875-1933 1910-? Capellen (Niederrhein; Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Nies Emilie v 1876-? 1901-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met C.A.J. van Engelen
Niet, te Gerrit D.W. m 1825-na 1890 1852-1862 Arnhem zendeling-werkman Nieuw Guinea Nieuw-Guinea ds. Heldring
Niet, te M.A. m onbekend 1929-1939- onbekend verpleegkundige Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Nieuwenhuizen P. m onbekend 1928-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Nieuwenhuizen, van C.W. v onbekend 1927-? onbekend verpleegkundige Java Poerworedjo Gereformeerde Kerk in Utrecht
Nijenhuis J.H.D. m onbekend onbekend onbekend zendeling Ned. Indië Kopendakan Nederlands Zendelinggenootschap
Nijland Gerrit m onbekend 1871-1876 Nijverdal? zendeling Egypte Egypte Zendingsgemeente Ermelo
Nikkel Gerhard m 1861-? 1888-? Gnadenfeld (Dld.) zendeling Sumatra Sumatra Doopsgezinde Zendingsvereniging uit Zuid-Rusland
Niks J.F. m onbekend onbekend onbekend zendeling Timor Timor Nederlands Zendelinggenootschap ook op Sawoe
Noll Johannes m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Nolle F.A. m 1905-1970 1947-1950 onbekend predikant en arts onbekend onbekend Gereformeerde Zendingsbond leider medische dienst GZB
Nommensen Ingwer Ludwig m onbekend onbekend onbekend ephorus Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft ephorus 1880-1918
Nommensen Jonathan m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Nonnenberg Rudolf m onbekend onbekend onbekend Werkmeister' Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Noordennen, van Gijsbert m 1912-1981 1946-1950-? Schiedam zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Noordhof Gerhardus Hermanus m 1804-1842 1841-1842 Weener (Oost-Friesand; Dld.) zendeling Timor Roti Nederlands Zendelinggenootschap
Noordzij W.A. m onbekend 1928-? onbekend directeur MULO Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap directeur Christelijke MULO
Nooteboom G.P. m 1926-? 1957-1972 onbekend zendeling-predikant Java Poerworedjo Gereformeerde Kerken in Friesland ook Kebumen en Jogjakarta
Nooy Hendrik Willem m 1825-? 1848-? onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Noppen, van Leendert Martinus m 1887-1943 1911-1943 Zwartsluis zendeling Java Tjiandjoer Nederlandse Zendings Vereniging later Tjigelam en Garoet
Nortier A. m onbekend 1916-1939- onbekend zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap/SZC ook SZC 1936-1937
Nortier C.W. m onbekend 1915-1938- onbekend zendeling-leraar Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap/SZC ook SZC 1929-1940; docent theologische school
Nortier Adriaan m 1885-1940 1916-1940 onbekend missionair-arts Java Modjowarno Gereformeerde Kerken in Nederland later Malang, Waikaboebak en Modjowarno
Noteboom L. m onbekend 1929-1930 onbekend missionair-arts Java Poerworedjo Gereformeerde Kerk in Utrecht
Notten D.Th. m onbekend onbekend onbekend werkte op school Celebes Menado Nederlands Zendelinggenootschap
Nusteeg A. v onbekend 1915-1917 onbekend verpleegkundige Java Poerbolinggo Gereformeerde Kerk in Rotterdam
Oeminari onbekend v onbekend vermeld in 1939 onbekend kleuterleidster Java Modjowarno Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Offringa Johannes m 1883-1950 1912-1930 Wezep zendeling-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam geneesheer-directeur Petronella Ziekenhuis
Ohly Iard v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Ohnesorge Burkhard m onbekend onbekend onbekend onbekend Nieuw Guinea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Onvlee Louis m 1893-1986 1926-1955 onbekend bijbelvertaler Soemba Soemba Gereformeerde Kerk in Groningen na 1955 hoogleraar VU
Onvlee Gerard J. m 1926-? 1957-1970 Baarn missionair-arts Halmahera Payeti Gereformeerde Kerk in Kampen later Waikaboebak
Ooms A. v onbekend 1915-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Oosterhuis Gerrit m 1917-? 1946-1952 onbekend missionair-arts Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerken in Nederland vanaf 1952 gouvernementsarts in Koepang
Oosterhuis Jan W. m 1884-1955 1915-1952 Schraard missionair-arts Java Kebumen Gereformeerde Kerken in Nederland later Payeti; onderbreking 1922-1946
Oosterling Jakoba v 1811-1846 1845-1846 onbekend zendeling Java Cheribon onbekend gehuwd met H. van der Wulp
Oosterveen Harm m 1908-1944 1935-1943 onbekend zendeling-arts Java Poerwokerto Gereformeerde Kerken in Nederland
Oostrum, van Hendericus J. m 1925-? 1956-1970 Tjimahi missionair-predikant Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerk in Assen
Oostveen, van Henriëtte J. v onbekend 1856-? onbekend zendeling Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met J. Kreemer
Orlopp Maria v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Ottow Carl Wilhelm m 1826-1862 1852-1862 Luckenwalde (Dld.) zendeling-werkman Nieuw Guinea Nieuw-Guinea ds. Heldring
Ottow J.C.G. m onbekend 1887-1892 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Karakelang Sangir-Talaud Comité
Ottow M. m 1898-1983 1918-1919 onbekend landbouwkundige Ned. Indië Pangharepan Nederlandse Zendings Vereniging kleinzoon C.W. Ottow
Pandelaki A. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider onbekend onbekend Samenwerkende Zendings Corporaties
Pape Franz (of Florenz) m 1829-na 1874 1857-? Thöningsen bij Soest (Dld.) zendeling-werkman Timor Roti ds. Heldring/pastor Gossner aanvankelijk Makassar, later Java
Papendick Margarete v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Pasariboe U.B. m onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Bangil Zending Oost-Java Chr. Hollands Chinese School
Peddemors W.S. m 1906-? 1931-1937 onbekend zendeling-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Friesland ook Kebumen en Jogjakarta
Pelankahu A.B. m onbekend 1930-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Indische School
Pelle P.-Georg m onbekend onbekend onbekend leraar Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Pelzer Margarete v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Pennekamp Bernhard m 1826-? 1852-na 1859 Emmerich (Dld.) zendeling-werkman Java Tegal ds. Heldring later Cheribon
Pennings A. m onbekend 1899-1907 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Salibaboe Sangir-Talaud Comité
Pennings Anthonie A. m 1870-1902 1893-1902 Nieuwer Amstel zendeling Java Lebak Nederlandse Zendings Vereniging
Pennings Pieter Jan m onbekend 1899-1910 onbekend zendeling Egypte Qalyub Egyptezending
Pennings Risje v onbekend 1933-1939 onbekend onderwijzeres Egypte Egypte Egyptezending dochter van J.P. Pennings; vrijwiiligster
Perdok H. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Poso Nederlands Zendelinggenootschap
Peters Jürgen m onbekend onbekend onbekend ingenieur Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Peters Klaus-Dieter m onbekend onbekend onbekend onbekend Nieuw Guinea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Petersen Rolf m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Piccer Johanna v 1887-? 1922-? onbekend onderwijzeres Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland
Pichler Erich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Pieper Adolf m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Pieron A.F.J. m 1908-1943 1939-1942 onbekend zendeling-predikant Java Banjoemas-Noord Gereformeerde Kerk in Rotterdam
Pieters J.H. m onbekend 1915-1924 onbekend zendeling-leraar Midden-Molukken Boeroe Utrechtse Zendingsvereniging
Pijsel A. v ?-1929 1904-1916 onbekend zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap 1909 gehuwd met A. Kruyt
Pik J. m onbekend 1913-1939- onbekend zendeling-leraar Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap voorzitter conferentie zendelingen Oost-Java
Pilgenröder Adolf m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Pilgram Gustav m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Pilon Pieter m onbekend 1911-? onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission
Pireno onbekend m onbekend 1931-? onbekend onderwijzer Java Soerabaya Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Pistor Paula v 1877-1948 1915-1947 onbekend zendeling Java Blora Neukirchener Mission gehuwd met Chr. Bauszat
Pistor Ruth v 1905-1997 1931-? onbekend zendeling Java Ambarawa Neukirchener Mission dochter van inspecteur Pistor; gehuwd met E. Freitag
Plaatsman A.J. m onbekend 1928-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java diverse plaatsen
Plaum Wilhelm m onbekend 1937-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Ploegman Willem Ferdinand m 1805-? 1832-? Zutphen zendeling Java Oost-Java en Sambas Nederlands Zendelinggenootschap
Poel, van der J. m onbekend 1920-1927 onbekend zendeling-leraar Sumatra Paree Redjoe Nederlands Zendelinggenootschap na 1927 predikant Venlo
Poensen Carel m 1836-1919 1860-1891 Amsterdam zendeling Java Kediri Nederlands Zendelinggenootschap later hoogleraar Delft in Javaans; gehuwd met M.C. Westrik
Pohlig Peter m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Pol H. m 1898-1972 1926-1949 Zwartsluis zendeling-diacoon Celebes Ma'kale Gereformeerde Zendingsbond later Noord-Sumatra en Nias
Polstra Henny v onbekend 1945-? onbekend diakones Sumatra Samosir (Batak Land) Rheinische Missionsgesellschaft werkte in diverse ziekenhuizen
Pontier Paulina J. v 1885-1918 1913-1918 Breda verpleegkundige Java Poerbolinggo Gereformeerde Kerk in Rotterdam
Pontoh J. m onbekend 1935-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Popma Willem M. m 1918-1966 1947-1957 Oudega onderwijzer Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerk in Ommen directeur normaalschool Waikaboebak
Por G. v onbekend 1923-1928 Leens verpleegkundige Java Soerakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam
Portier M.P. m onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Chinese School
Pos Abraham m 1888-1971 1921-1950 Zaandam missionair-predikant Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam na oorlog Palembang
Pos Willem m 1856-1914 1889-1904 onbekend missionair-predikant Soemba Soemba Gereformeerde Kerk in Groningen
Post, van der N. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Postma Trienke v 1908-? 1939-1940 onbekend verpleegkundige Soemba Karoeni Gereformeerde Kerken in Nederland vervangster Zigterman
Pot G.N. ? 1909-? 1947-1950 onbekend onderwijzer Celebes Ma'kale Gereformeerde Zendingsbond
Prins Jantje v 1890-? 1923-1958 Andijk verpleegkundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland na oorlog Makassar
Prins D.C. m 1888-1967 1913-1945 Amersfoort zendeling-leraar Celebes Ma'kale Utrechtse Zendingsvereniging en Gereformeerde Zendingsbond overleden in concentratiekamp Neuengamme
Printz Katharina v onbekend 1885-1892 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met H. Helder
Probst Karl m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Proosdij NN van ? onbekend 1920-? onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission
Proosdijk, van Cornelis m ?-1949 1915-1928 onbekend missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later Salatigazending
Pruijs Hendrik S. m 1866-1944 1906-1934 Amsterdam missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later Wonosobo
Pruijs Willem Marie m 1901-1982 1931-1943 onbekend zendeling-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam zoon van H.S. Pruijs
Pruis G.W.A. m onbekend 1929-1943 onbekend zendingsarts Java Tjideres Nederlandse Zendings Vereniging
Prüsener Franziska v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Püschel Agnes v onbekend 1922-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Püse Heinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Put Lulof Hendrik m 1911-1956 1936-1955 Amersfoort zendeling Java Garoet Nederlandse Zendings Vereniging later Cheribon en Noord-Sumatra
Putten, van M m onbekend 1916-1923 onbekend directeur kweekschool Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap 1913-1916 kweekschool, vanaf 1916 hoofd Hollands-Indische School in Oost-Java
Putten, van M. m onbekend 1919-1923 onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java hoofd Chr. Hollands Inlandse School; later leraar in Zetten
Quentmeyer Ernst m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Raatschen Heinrich m onbekend 1928-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Rabanus Adolf m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Rabeneck Heinrich m onbekend onbekend onbekend ephorus (1928-) Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Rade Lisbeth v onbekend 1930-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Rado Tabor m 1893-? 1923-1926 Siofek (Hongarije) missionair-arts Java Poerbolinggo Gereformeerde Kerken in Nederland (Rotterdam) na ontslag particulier arts
Raffelberg Helga v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Rebuschat Gustav m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Reenen, van G.J. m 1905-1964 1933-1957 onbekend zendeling-predikant Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam na oorlog in Semarang en zendingsconsul
Reese Heike v 1943-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Reichl Marianne v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft 1942-1946 ziekenhuis Shanghai
Reichler Frieda v onbekend 1929-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Reijkhoek Jeanette v onbekend 1920-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Reinartz Hildegard v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Reinders B.C. m onbekend 1925-1927 onbekend onderwijzer Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Reinecke Magda v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Reinshagen Amalie v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Reiter Hermann m 1896-1942 1925-1940 Höchen (Beieren; Dld.) zendeling Borneo Poeroek Tjahoe Basler Missionsgesellschaft slachtoffer bij de ramp met de Van Imhoff
Reitze Heinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Reitze Heinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Remmel Karl-Gerhard m onbekend onbekend onbekend architect Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Renes G.J. m onbekend 1934-1959 onbekend zendeling-arts Java Poerworedjo Gereformeerde Kerken in Nederland na oorlog Jogjakarta
Renken Anton m 1859-1928 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Reuter Klaus m onbekend onbekend onbekend onbekend Nieuw Guinea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Reynhout J. m onbekend 1924-1931 onbekend onderwijzer Sangihe en Talaud Eilanden Taroena Sangir-Talaud Comité onderwijzer Hollands-Indische School
Rheenen, van J.L. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Menado Nederlands Zendelinggenootschap
Rhijn, van Leonard Johannes m 1812-1887 1845-1849 Naaldwijk inspector Ned. Zendelinggenootschap Ned. Indië Archipel Nederlands Zendelinggenootschap
Richter Wilhelm m 1823-1885 1858-1885 Leisnig (Dld.) zendeling-werkman Sangihe en Talaud Eilanden Talaud Eilanden ds. Heldring
Richter Dorothea v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Riedel J.F. m 1798-1860 1829-1857 Erfurt (Dld.) zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap eerst op Ambon
Riedel K. m onbekend onbekend onbekend leraar Celebes Koro-Walewo Nederlands Zendelinggenootshcap
Rienecker Helene v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met NN Stingel
Riepshoff Gerda v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Riessen, van E. m 1921-? 1957-1961 onbekend zendingsarts Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond later Kenya en Mamasa (Cel.)
Rihs ? m onbekend ca. 1935 onbekend zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Rijkhoek Daniel m onbekend 1919-na 1945 onbekend onbekend Sumatra Samosir (Batak Land) Rheinische Missionsgesellschaft vanaf 1919 door Vrije Evangelische Gemeenten
Rijkhoek Jeannette v onbekend 1929-na 1945 onbekend diakones Sumatra Samosir (Batak Land) Vrije Evangelische Gemeenten
Rinck Wilhelmina Chr. v 1905-? 1931-1934? onbekend verpleegkundige Java Wonosobo Gereformeerde Kerken in Nederland (Friesland) later Soemba
Ritsema Jacob m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Poso Nederlands Zendelinggenootschap
Rittich Robert m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Roeder NN m onbekend onbekend onbekend architect Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft maakte schilderijen van Borneo
Roepman Elisabeth M. v 1881-? 1907-1910 onbekend verloskundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland (Amsterdam)
Roest, van der C. m onbekend onbekend onbekend chef drukkerij Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Roettger Hermann Eberhardt m 1801-? 1832-? Lengerich (Dld.) zendeling Riouw Archipel Riouw Nederlands Zendelinggenootschap
Röhm Emilie v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Rolff C.W. v onbekend 1918-1931 onbekend verpleegkundige Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap ook in Malang; 1930-1931 ziekenhuis Kelet
Ronde A.C. m 1926-? 1956-1960 Weert arts Celebes Makassar onbekend
Rooker Hessel m 1830-1905 1854-1905 Grootebroek zendeling Celebes Boeloekoemba Nederlands Zendelinggenootschap later Tondano
Roorda van Eysinga Henriëtte J. v 1903-? 1936-1953 Amsterdam verpleegkundige Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging later Batavia
Roos Geertje v onbekend 1921-1927 onbekend zendeling China Yunnan Nederlands Pinksterzendingsgenootschap
Roose C.M. v onbekend 1910-1915 onbekend diakones Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Roosjen Sjoerd m 1915-1986 1951-1972 onbekend zendeling-predikant Java Poerwodadi Gereformeerde Kerken in Nederland (Arnhem) later Salatiga
Roskes J.W. m onbekend 1869-1872 onbekend zendeling Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap later adjunct-directeur Ned. Zendelinggenootschap
Roskott Bernhard Nicolaas Johan m 1812-? 1832-? Gildehaus (Dld.) zendeling-onderwijzer Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap
Rossem, van P.W. m onbekend onbekend onbekend administrateur Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging administrateur klappertuin
Rot P. m 1924-? 1953-1970 Westzaan missionair-arts Celebes Makassar onbekend eerder Poerbolinggo
Roth Adam m onbekend onbekend onbekend onbekend Nieuw Guinea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Rott Ferdinand m 1823-1859 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Royer G. m onbekend 1917-1923 onbekend zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap na 1923 geneesheer-directeur Diakonessenziekenhuis Amsterdam
Rübke Elli v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met Zwerus
Ruden Carl Ludwig m 1808-1842 1836-1842 Arensdorf (Dld.) zendeling Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met Louise Ch. Schmoll
Rudersdorf Otto m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Rullmann Johan A.Chr. m 1898-1971 1924-1953 onbekend zendeling-predikant Java Poerwokerto Gereformeerde Kerken in Nederland (Rotterdam) later o.a. Jogjakarta
Runtapalit P. m onbekend 1930-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Indische School
Rüsing Ella v 1887-1970 1910-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met F. Schneider
Russmann Annemarie v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Rutgers A.W.F. m 1918-? 1952-1961 Medan missionair-arts Celebes Makassar Gereformeerde Kerken in Nederland? na 1961 lepra-arts in India
Rutgers Jacqueline v 1874-1951 1900-1942 Vlissingen verpleegkundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland (Amsterdam) na huwelijk in 1912 nog actief
Rutkowsky Alfred m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Ruttink Hendrik Chr. G. m 1876-1958 1900-1919 Nijverdal zendeling Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging in 1922 met langdurig verlof in Nederland
Ruysch van Dugteren E.M.M. m onbekend 1914-1915 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Manganitoe Sangir-Talaud Comité
Ruyssenaers Gerrit J. m 1875-1907 1901-1907 Zevenbergen missionair-predikant Java Poerbolinggo Gereformeerde Kerken in Nederland (Rotterdam)
Ruyter, de H.H. v onbekend onbekend onbekend diakones Celebes Sonder Nederlands Zendelinggenootschap
Saathof D. m onbekend 1932-1933 onbekend onderwijzer Celebes Ma'kale Gereformeerde Zendingsbond vertrokken naar Java
Samson Bouret-Urfer Elsmann H. v onbekend 1930-1939- onbekend hoofd huishouding Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap ook toezicht apotheek
Sander Julius m onbekend onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Saroinsong A. m onbekend 1930-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Indische School
Sartor Edmund m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Sauer Ruth v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Savornin Lohman E.J. v onbekend 1934-1941 onbekend verpleegkundige Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging later Batavia; gehuwd; titel jkvr.
Schaafsma Abraham Obes m 1830-? 1859-? Harlingen zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met Cl. P. Beykerk
Schaafsma-de Jong H. v ?-1923 1908-1912 onbekend zendingsonderwijzeres Java Soekaboemi Nederlandse Zendings Vereniging later Batavia
Schächter Martha v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft 1942-1946 Shanghai
Schade Berta v onbekend 1929-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met H. Raatschen
Schaible Gottfried m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schärer Hans m 1904-1947 1932-1947 Wäderswil (kanton Zürich) zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft ook taalkundige
Schärf Adolf m 1852-1925 1880-1913 Silo (Zuid-Afrika) zendeling Suriname Suriname Eavngelische Broedergemeente overleden Herrnhut
Scheffer Y. v onbekend 1935-1952 onbekend verpleegkundige Java Poerwokerto Gereformeerde Kerken in Nederland
Scheffler Johanna v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met van der Princk
Schekatz Herbert m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Schelfhorst F. m onbekend 1904-1934 onbekend zendeling-leraar Java Bondowoso Java-Comité ook Soemberpaken en Pandeman-Kangean
Schelfhorst J.H. m onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Bondowoso Zending Oost-Java Chr. Hollands Chinese School
Schernus Martin m 1879-1933 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Scherrer J.E.E. m onbekend 1921-1947 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Groot Sangir Sangir-Talaud Comité ook Siau
Scheurer Jan G. m 1864-1927 1893-1906 Gelsenaar missionair-arts Java Poerwokerto Nederlandse Gereformeerde Zendings Vereniging en Gereformeerde Kerk in Rotterdam later Jogjakarta; 1911-1928 lid Tweede Kamer
Scheurkogel A. m onbekend 1945-? onbekend zendeling-arts Sumatra Samosir (Batak Land) Vrije Evangelische Gemeenten werkte in diverse ziekenhuizen
Scheuten Carolina v 1799-? 1837-? Krefeld (Dld.) zendeling Java Soerabaya onbekend
Schildmann Ewald m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft later Heimatdienst
Schilstra Sybr. A. m 1840-1909 1870-1881 IJlst zendeling Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging later Soemedang en Soekaboemi; in 1922 predikant in de Ver. Staten
Schipper Jan m 1928-? 1958-1969 Amsterdam zendingspredikant Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging later Kameroen
Schippers M.H. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Schliepköter Emil m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Schlipköter Friedrich m 1872-1920 1904-1920 Düssel (Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Schmid onbekend m onbekend onbekend onbekend zendeling Borneo Koeala Kapoeas Basler Missionsgesellschaft
Schmidt Johannes C.A. m 1831-? 1854-na 1864 Duisburg (Dld.) zendeling-koopman Celebes Makassar ds. Heldring
Schmidt Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Schmidt Wolfgang m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Schmidt Friedrich Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schmidt W. m onbekend 1930-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java inspecteur algemene dienst
Schmiedeskamp Auguste v onbekend 1924-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Schmindt Rudolf m 1909-1960 onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Schmitt Lydia v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schmoll Louise Charlotte v 1810-? ? Berlijn (Dld.) zendeling onbekend onbekend onbekend gehuwd met C.L. Ruden
Schnatbaum Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schneider Alfred m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Schneider G.J. m onbekend 1924-1942 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Sentani Utrechtse Zendingsvereniging
Schneider Johann m 1821-1855 1852-1855 Overfischbach (Dld.) zendeling-werkman Java Batavia (Weltevreden) ds. Heldring later Makassar
Schneider Robert m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schneider Lydia v 1867-1910 1891-1910 Elberfeld zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission overleden in Poerwodadi; gehuwd met O. Heller
Schneider Emmy v onbekend 1937-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met W. Plaum
Schneider Friedrich m 1880-1965 1908-? Friedland (Oost Pruissen, Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Schniepp Lydia v onbekend 1931-? onbekend verpleegkundige Borneo Koeala Kapoeas Basler Missionsgesellschaft
Schoch M.L.W. v onbekend onbekend onbekend zendeling-diakones Celebes Sonder Nederlands Zendelinggenootschap later Batavia, ziekenhuis Tjikini
Schoch S. m onbekend onbekend onbekend hulpprediker Celebes Sonder Nederlands Zendelinggenootschap
Schoepe Walter m onbekend onbekend onbekend koopman Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Scholten G.H. m 1884-1926 1920-1926 Enschede zendeling-leraar Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging 1908-1915 Leger des Heils
Scholten A.J. m 1912-? 1951-1956 onbekend leraar Halmahera Rantepao Gereformeerde Zendingsbond
Schönfeldt Christian m 1833-? 1855-1856 Brandenburg zendeling-werkman Java Batavia ds. Heldring
Schotel E.W. v onbekend onbekend onbekend lerares Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schott C.C.G. m 1827-? rond 1850 Rotterdam zendeling Timor Timor Nederlands Zendelinggenootschap ook Midden Molukken
Schreiber Julius m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schreiber Frida v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met NN Zahn
Schreiber Karl m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schreiber Christian Karl m 1886-1965 1922-1950 Degenfeld (Württ.; Dld.) zendeling Borneo Poeroek Tjahoe Basler Missionsgesellschaft
Schreiner Lothar m onbekend onbekend onbekend hoogleraar Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft hoogleraar theologie
Schreuder Chh v onbekend 1938-? onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission
Schrey Johann m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schröder Auguste v onbekend 1858-? Ahlbeck bij Swinemünde (Dld.) zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe ds. Heldring en Sangihe Talaud Comité gehuwd met C. Steller
Schröder Carl. J.M.L. m 1830-1885 1855-1885 Swinemunde (Dld.) zendeling-werkman Sangihe en Talaud Eilanden Taboekan (Groot Sangir) ds. Heldring en Sangihe Talaud Comité gehuwd met Minna Braun
Schröder G.J. m 1868-1927 1894-1915 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Karakelang Sangir-Talaud Comité ook Taroena, Ambon en Mhassa; zoon van CJ.M.L. Schröder
Schröder Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Schroten H.J. m 1913-1978 1948-1956 onbekend onderwijzer Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond
Schubert Wolfgang m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schuh Benjamin N.J. m 1824-? 1849-? Bischheim bij Straatburg zendeling Timor Timor Nederlands Zendelinggenootschap 1849-1851 op Java; 1851 over naar Parijs Zendinggenootschap; gehuwd met C. Vest
Schulz Rudolf m onbekend onbekend onbekend leraar Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schulz R.U.W. m onbekend vermeld in 1939 onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Schulz E.C.H. m onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Chinese School
Schumacher Elli v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met NN Arff
Schumann Rudolf m 1882-1948 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft ook geschreven als Schuhmann
Schuringa M. v onbekend 1932-1939- onbekend verpleegkundige Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap
Schuringa S.J. v onbekend 1932-1939- onbekend verpleegkundige Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap
Schut H. m 1921-? 1952-1957 onbekend missionair-predikant Java Blora-Bodjonegoro Gereformeerde Kerk in Middelburg
Schut J.A.F. m onbekend 1896-1922 onbekend zendeling-leraar Celebes Zuid-Celebes Utrechtse Zendingsvereniging later Halmahera en Boeroe
Schütz Philipp Christian m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Schuurman M. v onbekend 1929-1939- onbekend verpleegkundige Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap na 1931 wijkverpleegkundige
Schuurman B.M. m onbekend 1921-1939- onbekend zendeling-leraar Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap docent theologische school in Bale Wyata
Schuurmans J. m onbekend 1924-1948 onbekend zendeling-leraar Ned. Indië Lamboeia Nederlandse Zendings Vereniging
Schuurmans Nicolaas Dirk m 1838-1908 1863-1878 Amsterdam zendeling Java Japara Doopsgezinde Zendingsvereniging
Schuyt P. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Poso Nederlands Zendelinggenootschap
Schwarz J.G. m 1800-1859 1830-1859 Königsberg (Oost-Pruissen; Dld.) zendeling-leraar Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap eerst Ambon
Schwarz Johannes Albert Traugott m 1836-1918 1861-1918 Langowan (Minahassa) zendeling Celebes Sonder (Min.) Nederlands Zendelinggenootschap maakte woordenboek
Schwarz ? m 1925-1933 onbekend onbekend zendeling Borneo Pahandoet Basler Missionsgesellschaft
Schwarz Alfred m ?-1942 1933-1942 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Schweflinghaus Elly v onbekend 1932-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Schweitzer Hugo m ?-1942 ?-1940 onbekend zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft slachtoffer schipbreuk Van Imhoff
Sediardjo Djosep onbekend m onbekend 1931-? onbekend onderwijzer Java Soerabaya Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Seher Heinrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Seibel Friedel v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met NN Rönick
Seibold K. m onbekend 1920-1927 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Karakelang Sangir-Talaud Comité
Senk Paul m onbekend 1928-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Setjo N. m onbekend 1924-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Setjo Kruyt D.J. v onbekend 1935-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java directrice Chr. Huishoudschool; eerder verpleegkundige in Swaroe en Modjowarno
Sickinger Otto E. m ?-1933 1922-1938 onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission
Siderius S. v onbekend 1930-? onbekend diakones Sumatra Samosir (Batak Land) Vrije Evangelische Gemeenten
Siegler Helene v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Siegner Johannes m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Siemens Jakob m 1876-? 1909-? Chortitz zendeling Java Oost-Java Doopsgezinde Zendingsvereniging afkomstig uit Zuid-Rusland
Sigel Hugo m onbekend 1924-? onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission
Sihombing H. m onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Bondowoso Zending Oost-Java Chr. Hollands Chinese School
Simon ThiloC.H. m 1897-? 1926-1927 Duitsland zendeling-arts Celebes Celebes Gereformeerde Zendingsbond
Simon Gottfried K. m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft later Heimatdienst en dr. theologie
Simoneit August m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Sinke Johannes P. m 1914-? 1948-1951 Vlissingen onderwijzer Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerken in Nederland eerder Batavia
Skambraks Herbert m onbekend onbekend onbekend diakoon Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Skubinna Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Slamet Gambar onbekend m onbekend 1931-? onbekend onderwijzer Java Soerabaya Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Slater J. m onbekend 1814-1820 onbekend zendeling Java Batavia London Missionary Society
Slettenaar H. m 1899-1977 1930-1948 Almelo missionair-arts Java Poerworedjo Gereformeerde Kerken in Nederland (Utrecht en Gelderland) later Tapanoelie
Slotemaker de Bruïne Chr. H. v onbekend 1935-1939- onbekend zendelinge Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap werkte voor vrouwen en meisjes
Slump F. m onbekend 1923-1951 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Fak-fak Utrechtse Zendingsvereniging ook Seroei en Inanwatan
Smalbraak J. m onbekend 1939-? onbekend zendingsarts Java Poerwakarta Nederlandse Zendings Vereniging
Smeding H. m 1833-? 1858-1861 onbekend zendeling Java Kediri Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met M. Janszon; later predikant Haarlem
Smit G. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Celebes Celebes SZC
Smit G. m onbekend 1906-1911 onbekend directeur kweekschool Sangihe en Talaud Eilanden Kaloewatoe Sangir-Talaud Comité later voor NZG in Raja (Deli)
Smit T. v onbekend onbekend onbekend diakones Java Batavia Nederlands Zendelinggenootschap werkte in ziekenhuis
Smit Frederik m 1919-? 1948-1959 Aalten onderwijzer Halmahera Payeti Gereformeerde Kerken in Nederland (Meppel) later Yapmas
Soedibjo Meriso R. m onbekend vermeld in 1939 onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Soedikdo Radimin onbekend m onbekend vermeld in 1939 onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Soemarman onbekend m onbekend 1924-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Soerjatin onbekend v onbekend 1930-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Indische School
Soetartinem onbekend v onbekend 1933-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke Huishoudschool
Soewignjo onbekend m onbekend vermeld in 1939 onbekend onderwijzer Java Modjowarno Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Spellenberg Cornelia v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Sperhak Christian F.A. m 1830-1871 1855-1871 Eisenberg (Saksen; Dld.) zendeling-werkman Java Java Heldring diverse plaatsen
Spethmann Charlotte v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Spiegel, van der H. m ?-1919 1889-1919 onbekend zendeling Java Bondowoso Java-Comité ook Soemberpakem
Spieker Wilhelm m 1874-1931 onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Spillenaar Jan Hendrik m 1847-? 1874-1900 Tiel zendeling Egypte Qalyub Zendingsgemeente Ermelo gehuwd met Jeannette Catharina Kok
Spiller Ruth v onbekend 1934-? onbekend verpleegkundige Borneo Koeala Kapoeas Basler Missionsgesellschaft verbonden aan ziekenhuis
Spoelstra A. v ?-1930 1923-1930 onbekend hoofd huishouding Java Soerakarta Gereformeerde Kerken in Nederland (Delft)
Spoelstra E.A.E. v onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Chinese School
Sporket Julius m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft na 1912 Zuid-Amerika
Sprenger Henriette v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Sprondel Eckhard m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Stade W. m 1889-1926 1919-1925 Hellevoetsluis zendeling-leraar Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging gehuwd met Maartje Broos
Staehelin Frits m 1846-1922 1882-1907 Basel (Zw.) zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft Präses 1893
Stahlie T.D. m onbekend 1939-? onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission
Stam Pieter J. m 1822-1889 1853-1871 Warmenhuizen zendeling-werkman Java Batavia ds. Heldring later Palembang en ambtenaar Binnenlands Bestuur
Stap J.E. m onbekend onbekend onbekend leraar kweekschool Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap
Starink J. m onbekend onbekend onbekend predikant Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap
Starrenburg D.B. m onbekend 1906-1938 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Roon Utrechtse Zendingsvereniging ook Windessie, Miei en Kwawi
Staudt F.M. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Bolaang Mongondow Nederlands Zendelinggenootschap
Staudte Friedrich Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Steenbergen L. v onbekend 1930-1939- onbekend hoofd huishouding Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Steenwinkel Chr. H. m 1929-? 1957-1960 onbekend sociaal-economisch adviseur Java Salatiga Gereformeerde Kerken in Nederland later Magelang
Stein Anna v 1864-1940 1899-? Halver zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met P. Gericke
Steinbrecher Wilhelm m 1862-1919 onbekend onbekend onbekend onbekend Borneo Basler Missionsgesellschaft
Steinfarz Margaretha v 1830-? onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met Kind
Steingräber Paul m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Steinhard Johannes m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Steinhart Willem Leonard m 1898-? onbekend onbekend zendeling Sumatra Batoe Eilanden Luthers Zendingsgenootschap? ook Nias
Steinsieck Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Steller Ernst T. m 1834-1897 1855-1897 Meinsdorf (Dld.) zendeling-werkman Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe Eilanden ds. Heldring
Steller A.S. v onbekend 1920-1923 onbekend onderwijzeres Sangihe en Talaud Eilanden Taroena Sangir-Talaud Comité onderwijzeres Hollands-Indische School
Steller Clara J.W. v onbekend 1890-1898 onbekend onderwijzeres Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe Eilanden Sangir-Talaud Comité bijbelvertaalster; dochter van E.T. Steller
Steller E.F.K. m onbekend vermeld in 1906 onbekend predikant Celebes Menado Nederlands Zendelinggenootschap
Steller E.T. m onbekend 1855-1897 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Groot Sangir Sangir-Talaud Comité
Steller K.G.F. m onbekend 1899-1928 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Manganitoe Sangir-Talaud Comité
Steller Th.L. m onbekend vermeld in 1927 onbekend onderwijzer Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Stenstra W.C. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap
Steur, van der E. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eil. Samenwerkende Zendings Corporaties
Stingel Otto m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met NN Rienecker
Stoett Janna L. v 1894-1951 1924-1937 onbekend administratieve kracht Java Poerbolinggo Gereformeerde Kerk in Rotterdam
Stokking H.J. m onbekend 1908-1921 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Salibaboe Sangir-Talaud Comité later docent kweekschool
Stokkum, van Martinus W.Th. m onbekend 1910-1919 Batavia missionair-arts Soemba Trenggiling Gereformeerde Kerk in Rotterdam na ontslag werkzaam als particulier arts
Stolk C.G. v onbekend 1930-? onbekend verpleegkundige Java Wonosobo Gereformeerde Kerken in Nederland
Stolting Hans m onbekend onbekend onbekend leraar Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Stoové Hendrik m onbekend 1865-1869 Amsterdam zendeling-leraar Java Tegal Nederlandse Gereformeerde Zendings Vereniging na ontslag Indisch ambtenaar
Storm K. m onbekend 1892-1905 onbekend zendeling-leraar Midden-Molukken Boeroe Utrechtse Zendingsvereniging
Storm G.C. m onbekend 1922-1937 onbekend zendeling-leraar Celebes Alangga en Taoebonto Nederlandse Zendings Vereniging
Stradtmeyer ? v onbekend 1932-1933 onbekend onderwijzeres Egypte Egypte Egyptezending vrijwilligster
Strötker Friedrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Stucki Maria Cornelia v 1837-? 1862-? Alkmaar zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met J.N. Wiersma
Stuffers C. v onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Bondowoso Zending Oost-Java Chr. Hollands Chinese School
Stursberg Gustav m 1853-1916 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Sundermann Hermann m 1855-1947 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Sundermann Heinrich m 1849-1919 1875-1910 onbekend zendeling Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft ook bijbelvertaler
Supper zie Süpper
Süpper J.C. m 1782-1816 1814-1815 onbekend zendeling Java Batavia Nederlands Zendelinggenootschap met medewerking van London Missionary Society
Swaak J. m 1915-1971 1948-1950 Leiden zendeling Celebes Makassar onbekend
Swanborn A.J. m onbekend 1899-1904 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Siaoe Sangir-Talaud Comité zelfde als volgende?
Swanborn Adrianus Jacobus m 1872-na 1900 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft zelfde als vorige?
Swellengrebel J.L. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Java Oost-Java Samenwerkende Zendings Corporaties
Symanzik Dorothea v 1945-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Szasz Laszlo m onbekend 1922-1924 Hongarije missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam
Talens J.P. m onbekend 1904-1912 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Karakelang Sangir-Talaud Comité ook Groot Sangir en later Deli
Tanis J. m 1898-1970 1925-1951 Ouddorp zendeling-onderwijzer Celebes Ma'kale Gereformeerde Zendingsbond
Tauffmann Carl. E.W. m 1834-1896 1858-1896 Ziesar (Dld.) zendeling-werkman Sangihe en Talaud Eilanden Karakelang ds. Heldring 1874-1886 Minahassa; ook Siaoe
Teffer Mattheus m 1827-? onbekend Leeuwarden zendeling Midden-Molukken Ambon en Tafoe Nederlands Zendelinggenootschap ook Timor; gehuwd met Coralie G. Hartman
Temming Auguste v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Tendeloo Henricus Johannes m onbekend 1856-? onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Tergast Berendina v 1804-? 1843-? Leer (Oost-Friesland; Dld.) zendeling Timor Koepang Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met F.H. Linemann
Terlinden J.C. m onbekend onbekend onbekend zendeling Timor Koepang en ZW Eilanden Nederlands Zendelinggenootschap
Theis August m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Thiele A.C.F. m onbekend 1921-1922 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Manganitoe Sangir-Talaud Comité
Thiessen Nicolai m 1874-? 1905-? Schönfeld (Dld.) zendeling onbekend onbekend Doopsgezinde Zendingsvereniging afkomstig uit Zuid-Rusland
Thiessen Johann m 1869-1953 1901-? Einlage (Dld.) zendeling Sumatra Sumatra Doopsgezinde Zendingsvereniging afkomstig uit Zuid-Rusland; later naar Pinksterbeweging
Thimme Hans Martin m onbekend onbekend onbekend onbekend Nieuw Guinea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Thomas Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Thomsen Martin m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Thomsen Grete v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Tiekstra G.B. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Celebes Samenwerkende Zendings Corporaties
Tiemersma Lieuwe m ?-1944 1887-1909 Tzum zendeling Java Buitenzorg Nederlandse Zendings Vereniging later Tangeran en Batavia; vanaf 1910 predikant Gereformeerde kerk in Batavia
Tiemeyer Friedrich m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Tilstra Klaas m 1897-1985 1928-1947 en 1953- Friesland zendeling onbekend onbekend Zevendedags Adventisten gehuwd met Marie Klingbeil; vanaf 1953 in Nieuw Guinea
Tobi L. m onbekend 1860-1865 onbekend zendeling Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap
Tomasoa R. v onbekend 1935-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Tonsbeek J.W. m onbekend 1913-1915 onbekend administrateur Halmahera Tobelo Utrechtse Zendingsvereniging
Töpperwien Karl Christian m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Tromp Heinrich Philip m 1842-1922 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Trostel Gustav m ?-1942 ?-1940 onbekend zendeling Borneo Tamianglajang Basler Missionsgesellschaft later Menkatip; slachtoffer schipbreuk Van Imhoff
Tuiten Joh. m onbekend 1913-1914 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Manganitoe Sangir-Talaud Comité
Tuiten Martinus m 1883-1937 1905-1913 Duivendijke zendeling Java Garoet Nederlandse Zendings Vereniging later Pangharepan; vanaf 1913 ziekenhuis Tjikini in Batavia
Tütteman Lina v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Tuuk, Neubronnen van der Hermann m 1824-1894 1848-1894 Malakka taalkundige Sumatra Batak Land Nederlands Bijbelgenootschap 1873-1894 Bali
Tuyl van Serooskerken, van A.M. v onbekend 1933-1936 onbekend verpleegkundige Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging vertrokken wegens huwelijk
Tweedy L. v onbekend 1916-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Twijnstrra H. m onbekend 1929-? onbekend zendeling Java Batavia Zevendedags Adventisten later Minahassa
Ubbens J.W. v onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Chinese School
Ubbens J. v onbekend 1926-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Chinese School
Ufer Konrad m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Uhlenbusch Heinrich F.W. m 1841-1893 1876-1885 Recke (Dld.) zendeling Java Tegal Nederlandse Gereformeerde Zendings Vereniging later Poerbolinggo; ontslag in 1885
Uittenbogaard H.M. v 1913-? 1947-1951 onbekend lerares Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerk in Almelo directrice huishoudschool
Ulderink H.J.W. v onbekend 1938-1939- onbekend verpleegkundige Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap
Ulfers A.S. m onbekend 1848-? onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met H. Kissner
Utsch Elise v onbekend 1884-1889 onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met R.J. Horstmann
Utsch Klara v onbekend 1934-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met A. Schwarz
Vahrenkamp Adele v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Valderpoort P.G.W. m onbekend 1919-1942 onbekend directeur school Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe Eilanden Sangir-Talaud Comité
Valk, van der Th.A.F. m 1828-? 1852-1855 Grave zendeling Java Oost-Java Nederlands Zendelinggenootschap neemt ontslag in 1855; wordt vrijdenker; gehuwd met C.M.L. Wolff
Vasseur J.W. m onbekend onbekend onbekend administrateur Celebes Poso Nederlands Zendelinggenootschap
Veen R. m 1906-1972 1931-1957 onbekend missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later Soerabaya
Veen, van der Hendrik m 1888-1977 1916-1942 Rossum zendeling-predikant Ned. Indië Ned. Indïe Gereformeerde Zendingsbond ook taalkundige en bijbelvertaler
Veen, van der Gerhard m 1874-1949 1904-? Hengelo (Nld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Veenink W.J. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Veer, van der Agnes v ca. 1830 ca. 1830 Zierikzee zendeling Zuidwester Eilanden Letti onbekend gehuwd met Luijke
Veld, in 't Jan m 1883-1971 1922-1933 IJsselmonde onderwijzer Java Soerakarta Gereformeerde Kerken in Nederland leraar CHIK te Solo
Velde van Capellen, van der S. m 1822-? rond 1850 Delfshaven zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met W. van Binsbergen
Velde, te Hendrik m 1908-1942 1938-1942 onbekend missionair-arts Java Soerakarta Gereformeerde Kerk in Delft
Veldhuis R. m onbekend onbekend onbekend leraar Celebes Poso Nederlands Zendelinggenootschap
Veldstra F.L. m 1885-1965 1927-1949 onbekend missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland later andere plaatsen
Veldstra Fokke m 1896-1965 1927-1950 Friesland chirurg Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later andere plaatsen
Vellekoop P.N. m onbekend 1918-1928 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Manganitoe Sangir-Talaud Comité
Vellenga Th.C.H. m 1914-? 1947-1950 onbekend onderwijzer Celebes Ma'kale Gereformeerde Zendingsbond
Vellenga Jacoba A. v 1897-1983 1927-1946 onbekend verpleegkundige Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerken in Nederland
Venema J.H. m onbekend 1931-1936 onbekend onderwijzer Java Soerabaya Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Verdoorn Johannes A. m 1903-1991 1932-1960 Rotterdam zendingsarts Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging later andere plaatsen
Verhaag J. m onbekend onbekend onbekend zendeling Timor Timor Nederlands Zendelinggenootschap
Verhagen Dirk m 1890-1961 1919-1942 Spijkenisse missionair-arts Java Soerakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later Jebres en Bandoeng
Verhoeff jr. Johannes Jacobus m 1833-? 1856-1872 Utrecht zendeling Midden-Molukken Ambon Nederlands Zendelinggenootschap ook Minahassa; gehuwd met Johanna L. Beijkerk
Verhoeven Jurrianus m 1844-1922 1876-1922 Zuidveen zendeling Java Madjalengka Nederlandse Zendings Vereniging later Tjideres
Verkuyl A. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Verkuyl A.H. v onbekend onbekend onbekend onderwijzeres Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Verkuyl J. m 1908-? 1940-1963 onbekend missionair-predikant Java Poerwokerto Gereformeerde Kerk in Rotterdam later o.a. docent Theologische Hogeschool Jakarta
Verkuyl A. m onbekend 1926-1933 onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Chr. Hollands-Chinese School
Vermaasen Jan Dirk m 1815-1844 1844-1844 Amsterdam zendeling Timor Roti Nederlands Zendelinggenootschap
Vermeer Aart m 1872-1934 1903-1934 Poerbolinggo zendeling Java Indramajoe Nederlandse Zendings Vereniging later Meester Cornelis en Juntikebon
Vermeer Dzn. Aart m 1828-1891 1862-1891 Haarlem zendeling Java Tegal Nederlandse Gereformeerde Zendings Vereniging later vele andere plaatsen
Vermey C.G. m onbekend 1928-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Vermolen Willem m 1892-1972 1921-1940 onbekend onderwijzer Java Soerakarta Gereformeerde Kerken in Nederland leraar CHIK te Solo
Versteeg C. v onbekend 1922-1925 onbekend verpleegkundige Java Poerworedjo Gereformeerde Kerk in Utrecht over naar overheid
Verveen D. m 1903-? 1929-1946 Purmerend missionair-arts Java Klaten Gereformeerde Kerk in Delft en Heeg later o.a. Wonosobo
Verveen J.E. m 1905-? 1932-1935 onbekend missionair-arts Java Poerworedjo Gereformeerde Kerk in Utrecht later Klaten
Verwaal D. v onbekend 1906-1910 onbekend diakones Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Verwiebe Ernst m onbekend onbekend onbekend dr. phil. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft ephorus 1936-1940
Vest C. v 1827-? onbekend Bischheim bij Straatburg zendeling Timor Timor onbekend gehuwd met B. Schuh
Vetter Nico m onbekend 1925-1933 onbekend zendeling Latijns Amerika Venezuela Nederlands Pinksterzendingsgenootschap gehuwd met Maartje NN
Vetter Maartje v onbekend 1925-1933 onbekend zendeling Latijns Amerika Venezuela Nederlands Pinksterzendingsgenootschap gehuwd met Nico Vetter
Vieker Wilhelm m 1891-1961 1923-? onbekend zendeling Borneo Kasongan Rheinische Missionsgesellschaft
Viering Emmy v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Vink Marinus m onbekend 1958-1960 onbekend onbekend Sumatra Samosir (Batak Land) Vrije Evangelische Gemeenten
Visch H. m onbekend onbekend onbekend zendeling Nieuw Guinea Nieuw-Guinea Nederlands Zendelinggenootschap
Vischer Matthäus m 1896-1943 1927-1940 Basel zendeling-arts Borneo Koeala Kapoeas Basler Missionsgesellschaft dr.; gehuwd met Betsy Mylius
Visser A.E.W.C. m 1837-? 1860-1861 Leeuwarden zendeling Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap wellicht gehuwd met M.M. Flieringa
Visser A. v 1915-? 1948-1950 onbekend lerares Celebes Rantepao Gereformeerde Zendingsbond
Visser H. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eil. Samenwerkende Zendings Corporaties
Vitt Johanna v 1885-? 1912-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission gehuwd met H. Niephaus
Vlieger, de A. M onbekend 1889-1897 onbekend zendeling-onderwijzer Egypte Qalyub Egyptezending neemt ontslag in 1897 na conflict met Spillenaar
Vliet, van P.H. m 1920-? 1950-1958 onbekend missionair-predikant Java Tegal Gereformeerde Kerk in Rotterdam later naar Algerije
Vlijm J.M. m 1917-? 1945-1958 onbekend missionair-predikant Java Semarang Gereformeerde Kerk in Utrecht later Salatiga en Jogjakarta
Vlis, van der Christianus Jacobus m ?-1842 1828-1842 onbekend zendeling Java Java? onbekend
Vogelesang Wouter L. m 1879-1932 1907-1932 Zaandam missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam later andere plaatsen
Voigts Ina v onbekend onbekend onbekend Studienrätin Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Volkmann Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Volmer Hermann m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Vonk J.C. m onbekend onbekend onbekend zendeling Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap
Vonk Albert H. m 1892-1978 1921-1950 Haulerwijk missionair-arts Java Kebumen Gereformeerde Kerk in Heeg na oorlog in Soerabaya
Vonk W.T. m onbekend 1887-1890 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Salibaboe Sangir-Talaud Comité
Voogd, de Abraham m 1864-? 1889-1891 onbekend zendeling Java Tjiandjoer Nederlandse Zendings Vereniging
Voorham B.A. m onbekend 1901-1908 onbekend zendeling-leraar Halmahera Halmahera Utrechtse Zendingsvereniging
Vos Hermann C.W. de ?-1942 1929-1940 onbekend zendeling-arts Java Salatiga Neukirchener Mission in 1942 door Jap. vermoord
Vriend Wim m onbekend onbekend onbekend onbekend Nieuw Guinea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft inv. meldt 'Oegstgeest'
Vries S.S. m onbekend 1898-1938 onbekend zendeling-leraar Java Swaroe Nederlands Zendelinggenootschap
Vries Antonia C. v 1907-? 1934-1958 Tondano verpleegkundige Java Modjowarno Nederlandse Zendings Vereniging later andere plaatsen
Vries, de D.J. v onbekend 1934-1935 onbekend verpleegkundige Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap
Vries, de J.E. m onbekend onbekend onbekend leraar Java Ratahan Nederlands Zendelinggenootschap
Vries, de I.E. m onbekend 1903-1904 onbekend zendeling-leraar Java Oost-Java Nederlands Zendelinggenootschap in 1904 over naar Indische Kerk; mogelijk gelijk aan J.E. de vries
Vries, de J.S. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Koemelemboeai (Min.) Nederlands Zendelinggenootschap
Vries, de Cornelia P. v 1916-? 1947-ca. 1949 Vierpolders verpleegkundige Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging
Vries, de Jac. Sj. m 1909-? 1947-1962 Meppel zendingsarts Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging later Hollandia
Vries, de Jan R.J. m 1928-? 1955-1960 Malang zendingsarts Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging
Vries, de S.J. m onbekend onbekend onbekend zendeling Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap
Vries, de Jan m 1885-na 1900 1914-1921 Nederland zendeling Borneo Kasongan Rheinische Missionsgesellschaft/classis Amsterdam
Vries, de Lourens m 1869-? 1904- Assen zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Vroom, de J. m onbekend 1855-? onbekend zendeling Bali Boelelang Utrechtse Zendingsvereniging gehuwd met NN van Buggene
Vuuren, van Anna C. v 1902-1974 1938-1940 Benschop verpleegkundige Java Bandoeng Nederlandse Zendings Vereniging
Vuurmans H.G. m onbekend onbekend onbekend zendeling Java Goeneng-Meriah Nederlands Zendelinggenootschap
Waal, de F.C. m 1929-? 1957-1961 onbekend zendingsarts Celebes Palopo Gereformeerde Zendingsbond
Waals, van der G. m onbekend onbekend onbekend directeur kweekschool Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap
Wagner Heintz m 1904-1978 onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft
Wagner Eduard m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Wagner Wilhelm m onbekend onbekend onbekend dr. med. Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Wagner Otto m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Wakeren, van P. m 1911-? 1948-1954 onbekend onderwijzer Celebes Palopo Gereformeerde Zendingsbond later o.a. Makassar
Wal, van der M. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Wal, van der P. m onbekend 1928-? onbekend directeur MULO Java Malang Nederlands Zendelinggenootschap waarnemend-directeur Christelijke MULO
Walter Luitpold m 1905-? 1930-1936 Memmingen (Beieren; Dld.) zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Warneck J. m onbekend onbekend onbekend Ephorus Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Weber Friedrich m onbekend 1855-1857 Duitsland zendeling-werkman Java Batavia ds. Heldring
Weber Georg Wilhelm m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Wedel-Jarlsberg, von Thora v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Weeda M. v onbekend 1915-1920 onbekend hoofd huishouding Java Jogjakarta Gereformeerde Kerken in Nederland (Amsterdam)
Weeda J.B. m onbekend onbekend onbekend assistent-drukker Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Weeda J.A.H. v onbekend 1928-1934 onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Weener Catharina L. v 1899- onbekend onbekend verpleegkundige Java Tjideres Nederlandse Zendings Vereniging later Bandoeng
Weerd, de Hermann m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Weerd, de W.B. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Sangihe en Talaud Eilanden Sangihe en Talaud Eil. Samenwerkende Zendings Corporaties
Weerden, van H.J. m 1899-1948 1927-1945 Tange-Alteveer (Gr.) zendeling-leraar Celebes Rongkong Gereformeerde Zendingsbond
Weetneek Auguste v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Weg, van de Jacob m 1887-1945 1914-1942 onbekend zendeling Java Juntikebon Nederlandse Zendings Vereniging
Weg, van der W. m onbekend ?-1935 onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java Christelijke MULO
Weijdemüller J.C. ? onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Celebes Celebes Samenwerkende Zendings Corporaties
Weiler Karl Gottlob m 1889-1975 1921-1945 Schlierbach (Württemberg; Dld.) zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft Präses 1929-1931 en 1938-?; overleefde de schipbreuk met de Van Imhoff
Weiss Ernst m ca. 1831-1866 1855-1866 Torgau (Dld.) zendeling-werkman Java Batavia en Bekasi ds. Heldring
Weiss Käthe v onbekend 1921-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Weissenbruch Hermann m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Weisser Samuel m ?-1942 1926-1940 Duitsland? zendeling Borneo Koeala Kapoeas Basler Missionsgesellschaft slachtoffer schipbreuk Van Imhoff
Weitzinger NN m onbekend 1928-1936-? onbekend koopman Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Welsz G.J. m onbekend onbekend onbekend leraar kweekschool Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap
Wendenburg Christiane v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Wentink H.G. m onbekend onbekend onbekend zendeling Java Depok Nederlands Zendelinggenootschap
Wentzel J.M. m onbekend 1920-? onbekend zendeling-arts Egypte Qalyub Egyptezending
Werff, van der Meindert m 1920-? 1954-1963 onbekend missionair-predikant Soemba Soemba Gereformeerde Kerk in Hoogeveen later Bondokodi en Payeti
Werkman O. m onbekend 1917-1942 onbekend zendeling-leraar Sumatra Mentawei Utrechtse Zendingsvereniging later Boeroe en Nieuw Guinea
Werkmann Onne m 1887-? onbekend onbekend onbekend Sumatra Mentawei Rheinische Missionsgesellschaft gelijk aan vorige ?
Werth H.C. m onbekend 1835-1842 Gemarke (Duitsld.) zendeling Bangka Bangka onbekend ook Sumatra, Borneo, Malakka
Wessel, van Grietje v 1905-? 1931-1960 Huizen (NH) verpleegkundige Java Poerwodadi Salatigazending en Nederlandse Zendings Vereniging later Malang en Bandoeng
Wessel, van Greet v onbekend 1931-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Wesseldijk H.J. m onbekend onbekend onbekend zendeling-leraar Celebes Kasigoentjoe Nederlands Zendelinggenootschap
Wesseling D.C. v 1820-? 1850-? onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met N. Graafland
Wesselius Anna v 1873-? 1920-? onbekend zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission in 1917 gehuwd met O. Heller
Westerveld W. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer amb. school Celebes Kakas (Min.) Nederlands Zendelinggenootschap
Westrik Maria Catharina v onbekend onbekend o zendeling Java Java Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met C. Poensen
Wetstein J. m onbekend 1915-1947 onbekend zendeling-leraar Nieuw Guinea Fak-fak Utrechtse Zendingsvereniging ook Inanwatan
Wichers H.R. m onbekend 1839-? onbekend zendeling Suriname Nickerie Nederlands Zendelinggenootschap volgde Wix op
Wiebe Nicolai m 1862-? 1889-? Lichtenau zendeling onbekend onbekend Doopsgezinde Zendingsvereniging afkomstig uit Zuid-Rusland
Wiegand Heinrich m 1876-1941 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Wiegers J. m onbekend 1919-1939- onbekend zendeling-leraar Java Modjokerto Nederlands Zendelinggenootschap ook Sitiardja
Wielenga Klaas m 1880-1942 1904-1920 Nieuwendijk missionair-predikant Soemba Soemba Gereformeerde Kerk in Hoogeveen
Wielenga Johanna D. v 1907-1979 1947-1952 Jogjakarta lerares Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerk in Almelo eerder Magelang en Jogjakarta
Wienkotter H.A.F. m onbekend onbekend onbekend zendeling Midden-Molukken Midden-Molukken Nederlands Zendelinggenootschap
Wiersema Jan S. m 1907-1981 1930-1949 Groningen missionair-arts Java Soerakarta Gereformeerde Kerk in Delft later Klaten en Jakarta
Wiersma Jan Nannes m 1833-1907 1862-1883 Arum zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met M.C. Stucki
Wiersma J.N. m onbekend onbekend onbekend zendeling Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Wieske Hendrik m onbekend onbekend onbekend leraar Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Wigand Friedrich Eberhard m 1827-1859 1856-? Bielefeld (Dld.) zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Wiggers Jan A. m 1893-1968 1918-1940 Winterswijk onderwijzer Java Klaten Gereformeerde Kerken in Nederland later andere plaatsen
Wijkhuizen Hendrik m 1830-? 1854-1861 Amsterdam zendeling-werkman Java Soerabaya Heldring
Wijnekens P. v onbekend onbekend onbekend leidster Sumatra Sibolangit (Deli) Nederlands Zendelinggenootschap ziekenhuis van het Nederlands Zendelinggenootschap
Wijngaarden J.K. m 1865-1894 onbekend onbekend zendeling Timor Timor en naburige eil. Nederlands Zendelinggenootschap
Wijngaarden J.K. m onbekend onbekend onbekend zendeling Sumatra Medan Nederlands Zendelinggenootschap ook Semarang
Wijs A.A. v ?-1924 1922-1924 onbekend diakones Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Wijsman M.F. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Wilhelm Jacob m 1854-1892 1881-1892 Ommen zendeling Java Poerworedjo Nederlandse Gereformeerde Zendings Vereniging en anderen
Wilken Nicolaus Philip m 1813-1878 1842-1878 Aurich (Oost Friesland; Dld.) zendeling Celebes Tomohon Nederlands Zendelinggenootschap zijn zoon was etnograaf
Wilkening Johannes m 1873-1963 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Windig Hendrik m 1915-? 1949-1954 onbekend missionair-predikant Soemba Melolo Gereformeerde Kerk in Nijverdal
Winkler Johannes m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft dr.med.
Winter Christa v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Wirjowijoto onbekend m onbekend 1924-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java Chr. Hollands Inlandse School
Wirth L.J.L. m onbekend onbekend onbekend zendingsarbeider Java West-Java Nederlandse Zendings Vereniging?
Witt Lothar m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Witt, de H. m onbekend onbekend onbekend onderwijzer Celebes Minahassa Nederlands Zendelinggenootschap
Wittermans D. m onbekend 1928-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java diverse plaatsen
Wittmann-Nikolajew Marussa v 1873-1953? onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Wix F.A. M onbekend 1821-1839 onbekend zendeling Suriname Nickerie Nederlands Zendelinggenootschap
Woensdregt J. m onbekend onbekend onbekend leraar Celebes Poso Nederlands Zendelinggenootschap
Wolff C.M.L. v 1825-? 1852-? Zwolle zendeling Java onbekend Nederlands Zendelinggenootschap gehuwd met T.A.F. van der Valk
Wolff Chr.W. v onbekend onbekend onbekend diakones onbekend onbekend Nederlands Zendelinggenootschap
Wolff M.A. v onbekend 1934-1939- onbekend verpleegkundige Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Woortman Hendrik Dirk m 1889-1986 1916-1946 Amsterdam zendeling Java Indramajoe Nederlandse Zendings Vereniging vele andere functies
Wortman Louis m onbekend 1930-1945 onbekend directeur Theologische School Java Tjimindi Zevendedags Adventisten overleed in kamp aan uitputting
Woude, van der Adriana v onbekend 1915-1921 onbekend apothekersassistente Java Wonosobo Gereformeerde Kerken in Nederland
Wulp, van der H. m 1815-? 1845-? onbekend onderwijzer Java Cheribon onbekend gehuwd met Jakoba Oosterling
Wybenga Rinze m 1913-1953 1947-1952 onbekend onderwijzer Nieuw Guinea Waikaboebak Gereformeerde Kerk in Ommen
Yates J.S. m onbekend 1923-? onbekend zendeling Java Batavia en/of Bandoeng Zevendedags Adventisten
Ydens Hendrik m onbekend onbekend onbekend hoofdonderwijzer Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Ytsma J. m onbekend 1952-1954 onbekend zendeling-arts Sumatra Samosir (Batak Land) Vrije Evangelische Gemeenten
Zanten, van A.J. v onbekend 1917-1918 Zeist verpleegkundige Java Poerworedjo Gereformeerde Kerken in Nederland ontslag na conflict
Zeese Theodor A. m 1827-voor 1858 1851-ca. 1852 Frankfurt a/d Oder zendeling-werkman Celebes Makassar ds. Heldring
Zegers Jan Lambrecht m 1844-1919 1870-1890 onbekend zendeling Java Indramajoe Nederlandse Zendings Vereniging 1913-1919 directeur Meer en Bosch te Heemstede
Zegers Verhoeven E.A. m ?-1928 1909-1928 onbekend zendeling-arts Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap
Zeitter Karoline v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met NN Brakensiek
Zeldam Ganswijk D.J. m onbekend 1854-1858 onbekend zendeling-leraar Java Modjowarno Nederlands Zendelinggenootschap neemt ontslag in 1858
Zenker Klara v onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Ziegler Julius m onbekend onbekend onbekend onbekend Sumatra Nias Rheinische Missionsgesellschaft
Zigterman Gepke v 1880-1964 1918-1946 onbekend verpleegkundige Soemba Karuni Gereformeerde Kerken in Nederland eerder Jogjakarta en Lawang
Zijderveld J.H. m onbekend onbekend onbekend hoofdonderwijzer Java Modjokerto Nederlands Zendelinggenootschap
Zijderveld J.H. m onbekend 1924-? onbekend onderwijzer Java Kediri Zending Oost-Java waarnemend hoofd Chr. Hollands Inlandse School
Zijlstra P. m 1897-1973 1920-1930 Waddinxveen zendeling-predikant Celebes Ma'kale Gereformeerde Zendingsbond
Zijlstra R. m onbekend 1930-? onbekend onderwijzer Java Malang Zending Oost-Java diverse plaatsen
Zimmer Georg m 1826-1901 1855-? Engelstadt bij Mainz (Dld.) zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft gehuwd met E. Haupt
Zimmer Woldemar m onbekend jaren dertig onbekend zendeling Borneo Borneo Basler Missionsgesellschaft
Zimmerbeutel Adolf m 1862-1921 1889-? Barmen-Wichlinghausen (Dld.) zendeling Java Salatiga Neukirchener Mission
Zimmerbeutel Ada v onbekend 1924-? onbekend ongehuwde vrouw Java Salatiga Neukirchener Mission
Zimmermann Philipp m 1875-1953 onbekend onbekend zendeling Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft/Basler Missionsgesellschaft 1924 over naar Basler Missionsgsellschaft
Zink Georg m onbekend onbekend onbekend zendeling-koopman Sumatra Batak Land Rheinische Missionsgesellschaft
Zissler Ferdinand m 1875-1943 onbekend onbekend onbekend Borneo Borneo Rheinische Missionsgesellschaft
Zöllner Siegfried m onbekend onbekend onbekend dr. Nieuw Guinea Papoea Rheinische Missionsgesellschaft
Zuidema Jacob P. m 1860-1932 1888-1924 Janum zendeling Java Poerworedjo Nederlandse Gereformeerde Zendings Vereniging later andere plaatsen
Zuijlen, van Antoinette M. v 1899-1987 1930-1933 Kampen verpleegkundige Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam ontslag wegens huwelijk
Zuppinger H. m onbekend onbekend onbekend hulpzendeling Celebes Tentena (Cel.) Nederlands Zendelinggenootschap
Zwaan Cornelis m 1871-1938 1900-1919 Den Helder missionair-predikant Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam
Zwaan Cornelis L. m 1901-1944 1927-1942 Poerworedjo missionair-arts Java Jogjakarta Gereformeerde Kerk in Amsterdam
Zwaan W.J.A. m onbekend 1908-1930 onbekend zendeling Sangihe en Talaud Eilanden Karakelang Sangir-Talaud Comité ook Tamako
Zwitser Dirk m 1913-? 1948-1959 Haarlem bouwkundige Halmahera Melolo Gereformeerde Kerk in Steenwijk

Download als excel-bestand