Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

KomMissieMemoires

Naam KomMissieMemoires
Naamsvarianten
 • KMM
Periode 1975-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De archiefvormer

In 1975 werd KomMissieMemoires opgericht als een onderafdeling van het Centraal Missie Commissariaat (Willemsen, II, OV51). Duidelijk was dat het aantal missionarissen zou afnemen en dat daarmee een waardevolle bron voor studie naar missie zou verdwijnen. Door middel van interviews wilde men vastleggen wat zij tot stand hadden gebracht en hoe zij er achteraf over dachten. (Camps, 'KomMissieMemoires (KMM) and Oral History', Dutch Missionary Activities, 11-21 en 11).

 

Het project 

Het interviewproject werd voorafgegaan door een pilotstudy naar de waarde en bruikbaarheid van oral history als bron, uitgevoerd door pater Albert de Jong cssp. Zijn bevindingen verschenen in een artikel in het Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum in 1986. Later promoveerde De Jong, zijn dissertatie werd gepubliceerd in 1994 en in 1995 verschenen nog twee werken van zijn hand (Camps, 12). Het interviewproject zelf bestond uit drie deelprojecten, namelijk het project Overzee 1976-1988, het project Nederland 1991-1999 en het project Omvorming 2002-2005 (Camps, 13). Uiteindelijk zijn in de periode 1976-2004 992 personen geïnterviewd, als volgt verdeeld: project Overzee (Indonesië, Afrika, Amerika, Azië en Oceanië) 862 interviews, project Scandinavië 39 interviews, project Nederland 33 interviews en project Omvorming 58 interviews (Willemsen, II, OV51). Ten slotte zijn door Jan Willemsen op verzoek van derden nog 79 interviews afgenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn toegevoegd aan de collectie orale bronnen van de KMM. Het ging hierbij onder meer om het werk van de Augustijnen op Papua en werk van Memisa in Ghana en Tanzania. Het totale aantal interviews bedraagt daarmee 1071 (Camps, 16). De kwaliteit van de interviews is wisselend. Veel geinterviewden zijn overleden.

Organisatie

Oprichting

Als onderafdeling van het Centraal Missie Commissariaat werd in 1975 KomMissieMemoires opgericht (Willemsen, II, OV51). Daarin werkte Het Centraal Missie Commissariaat samen met de Pauselijke Missiewerken/Missio, de Katholieke Radio Omroep en het Katholiek Documentatie Centrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen (Camps, Dutch Missionary Activities, 11).

 

Stuurgroep en financiering

In 1975 werd aan de KMM een stuurgroep en een werkgroep toegewezen. De stuurgroep stond onder leiding van achtereenvolgens dr. Jan van Lin (1976-1981), dr. J. Hogema cssp (1981-1990) en prof.dr. A. Camps ofm (1990-2006). Financiële steun ontving men van de Stichting Katholieke Noden (nu SKaN-fonds), de Adviescommissie Missionaire Activiteiten en de Commissie Projecten in Nederland van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (Camps, 13).

 

Taakverdeling en betrokkenen

Projectleider van het project Overzee 1976-1988 was de priester en journalist Martien Peters. Als projectleider definieerde hij in samenwerking met de stuurgroep het onderzoeksveld en vervaardigde een systematische vragenlijst en handleiding (zie ook Poels, 26). Selectie van te interviewen partijen gebeurde in samenwerking met orden en congregaties en met oog voor representativiteit. Het was ook de taak van de projectleider om de interviewers te instrueren. Binnen dit project werden Scandinavische interviews afgenomen door drs. Vefie Poels, die uiteindelijk promoveerde op Een Roomse droom. Nederlandse katholieken en de Noorse missie 1920-1975 (Camps, 13-14). Het vervaardigen van de zogenaamde registratie was de taak van de interviewer zelf, waarbij de interviewer van minuut tot minuut de inhoud vastlegde en algemene informatie over de geïnterviewde werd verzameld. Samenvattingen of abstracts van deze registraties zijn later door anderen gemaakt (Camps, 14).

Projectleider van het Nederlandse project 1991-1999 was Jan van Hezewijk tot aan zijn dood in 1995. Diens taak werd in 1996 overgenomen door Jan Willemsen (Camps, 14).

Om het project Omvorming wetenschappelijk te begeleiden werd een commissie benoemd, voorgezeten door dr. Jaap van Soest en bestaande uit dr. Huub Boelaars ofm cap., zuster Louise van Laarhoven jmj, dr. Jan van Lin, Martien Peters [zie project Overzee], prof.dr. Frans Wijsen sma en Jan Willemsen [zie project Nederland]. Tot projectleider werd in 2002 Vefie Poels [zie project Overzee] benoemd. De projectleider stelde een team van interviewers samen en trainde hen. Voor hen werd een handleiding geschreven en een algemene en korte vragenlijst samengesteld (Camps, 16). 

Het project is nog niet voltooid.

Doelstelling

Doelstelling van de KMM was de aanleg van een databank van opgenomen en toegankelijk gemaakte interviews met Nederlandse missionarissen en vertegenwoordigers van missionaire instellingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek betreffende de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde missie (Willemsen, II, OV51; Camps, "KomMissieMemoires (KMM) and Oral History", 11).

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek
Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Nijmegen
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Dutch missionary activities : an oral history project : 1976-1988 / Arnulf Camps, Vefie Poels, Jan Willemsen
Auteur
 • Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006) ; Genoveva Maria Johanna Poels (1958-) ; Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 523 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2005

Titel
 • Missieverhalen. Interviews met missionarissen. Deel I: Indonesië.
Auteur
 • Prent, K.
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Missieverhalen. Interviews met missionarissen. Deel 2: Afrika.
Auteur
 • Hogema, J., H. Niessen en K. Prent
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • Missieverhalen. Interviews met missionarissen. Deel 3: Amerika en Scandinavië.
Auteur
 • Hogema, J., en K. Prent, V. Poels, J. Willemsen
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Missieverhalen : interviews met missionarissen. Deel 4 : Azië en Oceanië / samengevat door J. Willemsen
Auteur
 • J. Willemsen
Reeks
 • KDC cursor, ISSN 1574-2296 ; 10
Paginering
 • 190 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum (KDC)
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Missiegeschiedenis en oral history : een methodische terreinverkenning aan de hand van de KMM-documentatie / Albert de Jong
Auteur
 • Albert Herman de Jong (1943-)
Paginering
 • 14 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1987
Interviews

Alle interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

De interviews worden beheerd door het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen. Zij zijn niet openbaar, maar kunnen na toestemming wel worden geraadpleegd. Zie voor een formulier waarmee dit kan worden aangevraagd de site van het KDC. Zij zijn toegankelijk gemaakt via zogenaamde registraties. Deze beschrijvingen zijn in te zien op de studiezaal van het KDC. Van deze registraties zijn voor het project Overzee uittreksels gemaakt die zijn gepubliceerd in vier delen in de KDC-cursor reeks. Deel 1 gaat over Indonesië, deel 2 over Afrika, deel 3 over Amerika en Scandinavië en deel 4 over Azië en Oceanië. Ten slotte is er een Engelstalige uitgave van gegevens over alle interviews in het project Overzee, bestaande uit: trefwoorden, naam en geboortejaren van de geïnterviewde en tijdsduur van het interview. De uitgave is bovendien voorzien van een algemene inleiding over het project en de Nederlandse missie, gevolgd door lijsten van orden en congregaties en van missionarissen en een index: Camps, Dutch missionary activities. De uittreksels van de interviews van deel 1, Indonesië, zijn overigens ook online raadpleegbaar op de site van het KDC: Abstracts KMM interviews Indonesië. De uittreksels van de projecten Nederland en Omvorming zullen nog worden gepubliceerd in deel 5 van de serie Missieverhalen, maar in 2011 was nog niet bekend wanneer dit zou gebeuren. Over toegangen op de 79 interviews die door Jan Willemsen zijn afgenomen en toegevoegd aan de orale bronnen van KMM is niets bekend.  Het Archief van KomMissieMemoires berust ook in het Katholiek Documentatie Centrum en is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris. 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1976-1988; 1991-1999; 2002-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor zowel inzage van de zogenaamde registraties (beschrijvingen) van de interviews als het beluisteren ervan is toestemming vereist. Deze kan verkregen worden via de contactpersoon van de KMM, mw. dr. G.M.J. (Vefie) Poels. Op de website van het KDC is een formulier te vinden. Op sommige interviews -overigens een relatief klein deel, bij benadering vijf procent- rust een embargo op basis van afspraken met de geïnterviewde.

Omvang 1071 interviews
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort catalogus; abstracts; registraties
Toegang titel Catalogus KDC/Rapide

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1975-1988
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor inzage is toestemming vereist, die verkregen kan worden via contactpersoon mw. dr. G.M.J. (Vefie) Poels. Deze toestemming kan aangevraagd worden door middel van een mailformulier op de website.

Omvang 8,25m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Archief Kommissie Memoires (KMM), commissie ingesteld door het Centraal Missie Commissariaat tot vastlegging op geluidsband van ervaringen van missiewerkers.
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

4. List of Dutch missionaries departed before 1940 [and presumably still alive in 1976], 1976.

68-81. Lists of persons interviewed and not interviewed, correspondence and (card) files containing personal data.

97. List of countries where Dutch missionaries were active since the Second World War.

113. ‘Tien bewogen jaren uit het leven van Pater Nico Borst wp [ms. ‘Ten troubled years in the life of Fr. Nico Borst, White Father’], undated.

 

Brazil

90. Documents concerning the archives of the province of Fortaleza (Brazil) of the Lazarist Fathers, 1986.

 

Indonesia

103. Anonymous note on the qualities of missionaries active in Indonesia between 1958 and 1969.

 

Papua

114. Letters written from German New Guinea by Br. Nicolaas van Kuijk to his family, 1908-1910 (copies).

 

United States

105. Letters of Fr. Jacobus Henricus Aerden OP, Dutch missionary in California. 1849-1896.

Websites

http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/beeld_en_geluid/over_beeld-_en/kommissiememoires/

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/beeld_en_geluid/over_beeld-_en/kommissiememoires/

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De archiefvormer

In 1975 werd KomMissieMemoires opgericht als een onderafdeling van het Centraal Missie Commissariaat (Willemsen, II, OV51). Duidelijk was dat het aantal missionarissen zou afnemen en dat daarmee een waardevolle bron voor studie naar missie zou verdwijnen. Door middel van interviews wilde men vastleggen wat zij tot stand hadden gebracht en hoe zij er achteraf over dachten. (Camps, 'KomMissieMemoires (KMM) and Oral History', Dutch Missionary Activities, 11-21 en 11).

 

Het project 

Het interviewproject werd voorafgegaan door een pilotstudy naar de waarde en bruikbaarheid van oral history als bron, uitgevoerd door pater Albert de Jong cssp. Zijn bevindingen verschenen in een artikel in het Jaarboek van het Katholiek Documentatie Centrum in 1986. Later promoveerde De Jong, zijn dissertatie werd gepubliceerd in 1994 en in 1995 verschenen nog twee werken van zijn hand (Camps, 12). Het interviewproject zelf bestond uit drie deelprojecten, namelijk het project Overzee 1976-1988, het project Nederland 1991-1999 en het project Omvorming 2002-2005 (Camps, 13). Uiteindelijk zijn in de periode 1976-2004 992 personen geïnterviewd, als volgt verdeeld: project Overzee (Indonesië, Afrika, Amerika, Azië en Oceanië) 862 interviews, project Scandinavië 39 interviews, project Nederland 33 interviews en project Omvorming 58 interviews (Willemsen, II, OV51). Ten slotte zijn door Jan Willemsen op verzoek van derden nog 79 interviews afgenomen voor wetenschappelijk onderzoek. Zij zijn toegevoegd aan de collectie orale bronnen van de KMM. Het ging hierbij onder meer om het werk van de Augustijnen op Papua en werk van Memisa in Ghana en Tanzania. Het totale aantal interviews bedraagt daarmee 1071 (Camps, 16). De kwaliteit van de interviews is wisselend. Veel geinterviewden zijn overleden.

Organisatie

Oprichting

Als onderafdeling van het Centraal Missie Commissariaat werd in 1975 KomMissieMemoires opgericht (Willemsen, II, OV51). Daarin werkte Het Centraal Missie Commissariaat samen met de Pauselijke Missiewerken/Missio, de Katholieke Radio Omroep en het Katholiek Documentatie Centrum van de Katholieke Universiteit Nijmegen (Camps, Dutch Missionary Activities, 11).

 

Stuurgroep en financiering

In 1975 werd aan de KMM een stuurgroep en een werkgroep toegewezen. De stuurgroep stond onder leiding van achtereenvolgens dr. Jan van Lin (1976-1981), dr. J. Hogema cssp (1981-1990) en prof.dr. A. Camps ofm (1990-2006). Financiële steun ontving men van de Stichting Katholieke Noden (nu SKaN-fonds), de Adviescommissie Missionaire Activiteiten en de Commissie Projecten in Nederland van de Konferentie Nederlandse Religieuzen (Camps, 13).

 

Taakverdeling en betrokkenen

Projectleider van het project Overzee 1976-1988 was de priester en journalist Martien Peters. Als projectleider definieerde hij in samenwerking met de stuurgroep het onderzoeksveld en vervaardigde een systematische vragenlijst en handleiding (zie ook Poels, 26). Selectie van te interviewen partijen gebeurde in samenwerking met orden en congregaties en met oog voor representativiteit. Het was ook de taak van de projectleider om de interviewers te instrueren. Binnen dit project werden Scandinavische interviews afgenomen door drs. Vefie Poels, die uiteindelijk promoveerde op Een Roomse droom. Nederlandse katholieken en de Noorse missie 1920-1975 (Camps, 13-14). Het vervaardigen van de zogenaamde registratie was de taak van de interviewer zelf, waarbij de interviewer van minuut tot minuut de inhoud vastlegde en algemene informatie over de geïnterviewde werd verzameld. Samenvattingen of abstracts van deze registraties zijn later door anderen gemaakt (Camps, 14).

Projectleider van het Nederlandse project 1991-1999 was Jan van Hezewijk tot aan zijn dood in 1995. Diens taak werd in 1996 overgenomen door Jan Willemsen (Camps, 14).

Om het project Omvorming wetenschappelijk te begeleiden werd een commissie benoemd, voorgezeten door dr. Jaap van Soest en bestaande uit dr. Huub Boelaars ofm cap., zuster Louise van Laarhoven jmj, dr. Jan van Lin, Martien Peters [zie project Overzee], prof.dr. Frans Wijsen sma en Jan Willemsen [zie project Nederland]. Tot projectleider werd in 2002 Vefie Poels [zie project Overzee] benoemd. De projectleider stelde een team van interviewers samen en trainde hen. Voor hen werd een handleiding geschreven en een algemene en korte vragenlijst samengesteld (Camps, 16). 

Het project is nog niet voltooid.

Doelstelling

Doelstelling van de KMM was de aanleg van een databank van opgenomen en toegankelijk gemaakte interviews met Nederlandse missionarissen en vertegenwoordigers van missionaire instellingen ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek betreffende de Nederlandse bijdrage aan wereldwijde missie (Willemsen, II, OV51; Camps, "KomMissieMemoires (KMM) and Oral History", 11).

Taken en activiteiten
 • (Wetenschappelijk) onderzoek

Geografie

Continenten
 • Europa
Lokatie
 • Nederland
 • Nijmegen

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Dutch missionary activities : an oral history project : 1976-1988 / Arnulf Camps, Vefie Poels, Jan Willemsen
Auteur
 • Petrus Henricus Johannes Maria Camps (1925-2006) ; Genoveva Maria Johanna Poels (1958-) ; Johannes Theodorus Wilhelmus Willemsen (1941-)
Paginering
 • 523 p
Uitgever
 • [Nijmegen] : Valkhof Pers
Jaar van uitgave
 • cop. 2005

Titel
 • Missieverhalen. Interviews met missionarissen. Deel I: Indonesië.
Auteur
 • Prent, K.
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • Missieverhalen. Interviews met missionarissen. Deel 2: Afrika.
Auteur
 • Hogema, J., H. Niessen en K. Prent
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • Missieverhalen. Interviews met missionarissen. Deel 3: Amerika en Scandinavië.
Auteur
 • Hogema, J., en K. Prent, V. Poels, J. Willemsen
Uitgever
 • Nijmegen:
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Missieverhalen : interviews met missionarissen. Deel 4 : Azië en Oceanië / samengevat door J. Willemsen
Auteur
 • J. Willemsen
Reeks
 • KDC cursor, ISSN 1574-2296 ; 10
Paginering
 • 190 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum (KDC)
Jaar van uitgave
 • 2004

Titel
 • Missiegeschiedenis en oral history : een methodische terreinverkenning aan de hand van de KMM-documentatie / Albert de Jong
Auteur
 • Albert Herman de Jong (1943-)
Paginering
 • 14 p
Uitgever
 • Nijmegen : Katholiek Documentatie Centrum
Jaar van uitgave
 • 1987
Interviews

Alle interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De interviews worden beheerd door het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) in Nijmegen. Zij zijn niet openbaar, maar kunnen na toestemming wel worden geraadpleegd. Zie voor een formulier waarmee dit kan worden aangevraagd de site van het KDC. Zij zijn toegankelijk gemaakt via zogenaamde registraties. Deze beschrijvingen zijn in te zien op de studiezaal van het KDC. Van deze registraties zijn voor het project Overzee uittreksels gemaakt die zijn gepubliceerd in vier delen in de KDC-cursor reeks. Deel 1 gaat over Indonesië, deel 2 over Afrika, deel 3 over Amerika en Scandinavië en deel 4 over Azië en Oceanië. Ten slotte is er een Engelstalige uitgave van gegevens over alle interviews in het project Overzee, bestaande uit: trefwoorden, naam en geboortejaren van de geïnterviewde en tijdsduur van het interview. De uitgave is bovendien voorzien van een algemene inleiding over het project en de Nederlandse missie, gevolgd door lijsten van orden en congregaties en van missionarissen en een index: Camps, Dutch missionary activities. De uittreksels van de interviews van deel 1, Indonesië, zijn overigens ook online raadpleegbaar op de site van het KDC: Abstracts KMM interviews Indonesië. De uittreksels van de projecten Nederland en Omvorming zullen nog worden gepubliceerd in deel 5 van de serie Missieverhalen, maar in 2011 was nog niet bekend wanneer dit zou gebeuren. Over toegangen op de 79 interviews die door Jan Willemsen zijn afgenomen en toegevoegd aan de orale bronnen van KMM is niets bekend.  Het Archief van KomMissieMemoires berust ook in het Katholiek Documentatie Centrum en is toegankelijk gemaakt door middel van een inventaris. 

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1976-1988; 1991-1999; 2002-2005
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor zowel inzage van de zogenaamde registraties (beschrijvingen) van de interviews als het beluisteren ervan is toestemming vereist. Deze kan verkregen worden via de contactpersoon van de KMM, mw. dr. G.M.J. (Vefie) Poels. Op de website van het KDC is een formulier te vinden. Op sommige interviews -overigens een relatief klein deel, bij benadering vijf procent- rust een embargo op basis van afspraken met de geïnterviewde.

Omvang 1071 interviews
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort catalogus; abstracts; registraties
Toegang titel Catalogus KDC/Rapide

Bewaarplaats Katholiek Documentatie Centrum, Nijmegen
Periode archief 1975-1988
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Voor inzage is toestemming vereist, die verkregen kan worden via contactpersoon mw. dr. G.M.J. (Vefie) Poels. Deze toestemming kan aangevraagd worden door middel van een mailformulier op de website.

Omvang 8,25m
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Archief Kommissie Memoires (KMM), commissie ingesteld door het Centraal Missie Commissariaat tot vastlegging op geluidsband van ervaringen van missiewerkers.
Bijzondere relevantie

4. List of Dutch missionaries departed before 1940 [and presumably still alive in 1976], 1976.

68-81. Lists of persons interviewed and not interviewed, correspondence and (card) files containing personal data.

97. List of countries where Dutch missionaries were active since the Second World War.

113. ‘Tien bewogen jaren uit het leven van Pater Nico Borst wp [ms. ‘Ten troubled years in the life of Fr. Nico Borst, White Father’], undated.

 

Brazil

90. Documents concerning the archives of the province of Fortaleza (Brazil) of the Lazarist Fathers, 1986.

 

Indonesia

103. Anonymous note on the qualities of missionaries active in Indonesia between 1958 and 1969.

 

Papua

114. Letters written from German New Guinea by Br. Nicolaas van Kuijk to his family, 1908-1910 (copies).

 

United States

105. Letters of Fr. Jacobus Henricus Aerden OP, Dutch missionary in California. 1849-1896.

Websites

http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/beeld_en_geluid/over_beeld-_en/kommissiememoires/

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

http://www.ru.nl/kdc/over_het_kdc/beeld_en_geluid/over_beeld-_en/kommissiememoires/

Informatiewaarde Groot