Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Centraal Missie Bureau te Batavia

Naam Centraal Missie Bureau te Batavia
Naamsvarianten
 • Stichting Centraal Missie Bureau
 • Indisch Missiebureau
 • Centraal Missiebureau
 • Het Missiebureau in Batavia
 • Centraal Indisch Missiebureau
 • CMB
 • CIMB
Periode 1931-1957
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

In of rond 1925 begon de oudhoofdambtenaar van het gouvernement W. Burer met een bureau dat de missie in Ned. Indië moest ondersteunen. Het in 1906 opgerichte zendingsconsulaat was waarschijnlijk een bron van inspiratie. Het gouvernement wilde graag één aanspreekbare persoon of organisatie hebben voor de gehele missie. De behoefte hieraan nam toe naarmate er vanaf 1902 steeds meer prefecturen en vicariaten werden afgesplitst van het vicariaat van Batavia. In 1931 werd de taak van dit door een leek geleide bureau overgenomen door het Centraal Missiebureau te Batavia (CIMB). Burer werd in dat jaar adviseur van het nieuwe bureau (Koloniaal Missietijdschrift 1932, 24-25). Het CIMB was de Indische tegenhanger van het sedert 1931 in Den Haag gevestigde Centraal Katholiek Koloniaal Bureau.

Na de oorlog heeft het Bureau niet echt meer gefunctioneerd. In de jaren vijftig werden plannen beraamd door H.J.J. van Hussen, directeur van de Priestermissiebond, en anderen om het CIMB om te vormen tot een Nederlands Instituut voor Missionering met als taak 'dienstbaar te zijn door middel van documentatie, het geven van informatie en adviezen, en het ter hand nemen van research, planning en bevordering van een specialistische training voor de missiegebieden' (nota van Hussen z.d., Katholiek Documentatie Centrum, LARC nr. 7011). In 1953 werd echter nog een Indische missieweek gehouden (idem, nr. 7011). De verwarring nam toe toen ook prof. Zeegers en zijn Kardinaal Van Rossuminstituut initiatieven gingen ontplooien (idem, nr. 7011). In 1957 bood het CIMB aan te gaan fungeren als dienstencentrum voor de missionerende orden en congregaties. De naam werd toen veranderd in Centraal Missie Commissariaat.

 

Organisatie

De Stichting Centraal Missie Bureau, opgericht op 31 oktober 1931, werd bestuurd door de kerkvoogden van Ned. Indië. die uit hun midden een gedelegeerd bestuurder aanstelden. De apostolisch vicaris van Batavia was ambtshalve voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bureau was gevestigd in Batavia. Aan het hoofd van de afdelingen stonden priesters. Aanvankelijk waren er twee afdelingen: A. Algemene Zaken en B. Onderwijs en Opvoeding. Afdeling A werd in 1931 geleid door pater G.H. Baptist msc, afdeling B door pater Jos. van Baal sj (Koloniaal Missietijdschrift, 1932, 24). In 1936 werd de afdeling Administratie van Algemene Zaken afgesplitst. Rond 1940 bestonden er derhalve drie afdelingen: A. (Algemene Zaken) voor eredienst, justitie en volksgezondheid;  B (Onderwijs en Opvoeding) voor het missieonderwijs en C (Administratie) voor financiën, belastingen, brandverzekering van kerken, uitgeverij en administratie (Mulders, Missie tropisch Nederland, 94). Van 1932 tot aan zijn overlijden in 1936 was pater Ger.H.J. Baptist msc directeur van het Bureau en tevens hoofd van de afdeling Algemene Zaken. Zijn opvolger was pater A.H.G. Bröcker msc. Het CIMB gaf 'Mededeelingen' uit over allerlei praktische zaken en stelde vanaf 1932, mogelijk al eerder, het Jaarboek der Katholieke Missie samen dat werd toegezonden aan alle pastorieën, kloosters en schoolbesturen in Ned. Indië.

Doelstelling

Volgens art. 2 van de in 1939 door de kerkvoogden goedgekeurde statuten was het doel: 'de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen der Katholieke Missiën van Nederlandsch-Indië te behartigen' (archief msc inv. nr. 131B). Het Bureau onderhield contacten met de Indische regering, met name met de directie van Onderwijs en Eredienst. Het vertegenwoordigde de missies naar de regering en andere instanties. Het Bureau is te vergelijken met het in 1906 opgerichte Zendingsconsultaat.

Taken en activiteiten
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Ondersteuning
Voorloper
 • Bureau van de Missieafgevaardigde
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Batavia
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Het zilveren jubileum der Indische Missie Vereeniging / [door P.G.]
Auteur
 • P.G.
Paginering
 • 18 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1937]

Titel
 • Minimum program hal agama pengadjaran social serta Kesehatan ra'jat, dari pihak Gerédga Roem Katolik ditambah dengan beberapa keterangan = diterbitkan oléh: Kantor Poesat Missie (Centraal Missie Bureau) - Djakarta = Minimum program inzake godsdienst, onderwijs, sociale zaken en volksgezondheid, zijdens de Rooms Katholieke Kerk in Indonesië met toevoeging van enkele commentaren = uitgegeven door: Centraal Missie - BataviaMinimum program inzake godsdienst, onderwijs, sociale zaken en volksgezondheid, zijdens de Rooms Katholieke Kerk in Indonesië met toevoeging van enkele commentaren = uitgegeven door: Centraal Missie - Batavia
Paginering
 • 17 p
Uitgever
 • Djakarta : Centraal Missie Bureau
Jaar van uitgave
 • [ca. 1956]

Titel
 • De missie in tropisch Nederland / door Alph. Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders (1893-1981)
Reeks
 • Missie-wetenschappelijke bijdragen ; dl. 2
Paginering
 • IX, 242 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1940


Periodieken
Titel
 • Mededeelingen
Auteur
 • Centraal Missie Bureau
Uitgever
 • Batavia:
Jaar van uitgave
 • 1932-1940

Titel
 • Jaarboek ... / De Katholieke Missie in Nederlands-IndiëJaarboek de Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-IndiëDe Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-IndiëDe Katholieke Missie in Nederlands-Indië
Paginering
 • 1932 - 1942
Uitgever
 • Batavia : Centraal Missie Bureau
Jaar van uitgave
 • 1932-1942
Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend, maar dit gemis wordt verzacht doordat de archieven van het aartsbisdom Jakarta, de Jezuïeten en de Missionarissen van het H. Hart talrijke stukken over het CIMB bevatten. Leden van de laatstgenoemde congregatie waren op het bureau werkzaam als hoofd van de afdeling Algemene Zaken. Van belang is ook Katholiek Documentatie Centrum, Collectie LARC nr. 7011 over de omvorming van het Bureau nadat Indonesië onafhankelijk geworden was en men zocht naar een andere, ruimere taakstelling. Wat elders is aangetroffen zijn vooral grote aantallen circulaires waarbij opvalt dat er series zijn voor de kerkvoogden (apostolisch vicarissen en -prefecten en missieoversten), voor de pastoors en voor andere geestelijken en leken.

Archivalie elders

In het archief van de Missionarissen van het Heilig Hart (msc):

Centraal Missie Bureau, mededelingen waaronder vertrouwelijke, 1932-1940 (inv. nrs. 129-130)

Correspondentie provinciaal oversten met directeur CMB, 1923 [sic]-1978 [sic] (inv. nrs. 131-132)

 

In het archief van de Jezuïeten in Nijmegen, afd. Handschriften, doos 341:

Mededelingen afdeling Algemene Zaken 1933-1934

idem afd. P 1ste serie 1934-1940

idem afd. K 2de serie 1934-1940

idem afd. Administratie 1938-1939

 

In het archief van het aartsbisdom Jakarta/apostolisch vicariaat Batavia:

Verwezen wordt naar de rubrieknummers van de inventaris op het KDC:

 

29.

Centraal Missie Bureau, afd. A Algemene Zaken, 1931-1949

7 fiches

 

30.

Idem, inrichting, statuten, gedelegeerde, 1929-1949

3 fiches

 

31.

Idem, afd. B Onderwijs, 1931-1949

5 fiches

 

32-38

Centraal Missie Bureau, 1931-1950

18 fiches

 

763-769.

Mededelingen van het Centraal Missie Bureau, 1932-1941

21 fiches

NB:

bureau K, voor de kerkvoogden, 2e serie nrs. 101-? 1934-1938

bureau K, voor de kerkvoogden, 3e serie nrs. 201- 241, 1939-1941

afd. Algemene Zaken, voor de kerkvoogden, 1e serie nrs. 1-100, 1932-1934

afd. Onderwijs nrs. 1-288, 1932-1935

afd. Onderwijs nrs. 289-426, 1935-1941

afd. Onderwijs, voor pastoors, nrs. 1-81, 1934-1941

afd. Administratie, 1e serie nrs. 1-60, 1937-1939

 

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich in de Collectue Losse Archiefstukken:

LARC nr. 2810. Programma ‘Minimum program inzake Godsdienst, Onderwijs, Sociale Zaken en Volksgezondheid, zijdens de Rooms-Katholieke kerk in Indië’. Van het Centraal Missie Bureau te Batavia (Indonesië). Kopie. 1947, 1 stuk.

LARC nr. 7011 Dossier over plannen met betrekking tot een nieuwe taakstelling voor het Centraal Indisch Missiebureau, 1951-1962

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Van het archief van het bureau van de Missieafgevaardigde is geen afzonderlijk format aangemaakt omdat de vindplaats ervan onbekend is en de informatie over dit bureau zeer karig is.

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

In of rond 1925 begon de oudhoofdambtenaar van het gouvernement W. Burer met een bureau dat de missie in Ned. Indië moest ondersteunen. Het in 1906 opgerichte zendingsconsulaat was waarschijnlijk een bron van inspiratie. Het gouvernement wilde graag één aanspreekbare persoon of organisatie hebben voor de gehele missie. De behoefte hieraan nam toe naarmate er vanaf 1902 steeds meer prefecturen en vicariaten werden afgesplitst van het vicariaat van Batavia. In 1931 werd de taak van dit door een leek geleide bureau overgenomen door het Centraal Missiebureau te Batavia (CIMB). Burer werd in dat jaar adviseur van het nieuwe bureau (Koloniaal Missietijdschrift 1932, 24-25). Het CIMB was de Indische tegenhanger van het sedert 1931 in Den Haag gevestigde Centraal Katholiek Koloniaal Bureau.

Na de oorlog heeft het Bureau niet echt meer gefunctioneerd. In de jaren vijftig werden plannen beraamd door H.J.J. van Hussen, directeur van de Priestermissiebond, en anderen om het CIMB om te vormen tot een Nederlands Instituut voor Missionering met als taak 'dienstbaar te zijn door middel van documentatie, het geven van informatie en adviezen, en het ter hand nemen van research, planning en bevordering van een specialistische training voor de missiegebieden' (nota van Hussen z.d., Katholiek Documentatie Centrum, LARC nr. 7011). In 1953 werd echter nog een Indische missieweek gehouden (idem, nr. 7011). De verwarring nam toe toen ook prof. Zeegers en zijn Kardinaal Van Rossuminstituut initiatieven gingen ontplooien (idem, nr. 7011). In 1957 bood het CIMB aan te gaan fungeren als dienstencentrum voor de missionerende orden en congregaties. De naam werd toen veranderd in Centraal Missie Commissariaat.

 

Organisatie

De Stichting Centraal Missie Bureau, opgericht op 31 oktober 1931, werd bestuurd door de kerkvoogden van Ned. Indië. die uit hun midden een gedelegeerd bestuurder aanstelden. De apostolisch vicaris van Batavia was ambtshalve voorzitter van het dagelijks bestuur. Het bureau was gevestigd in Batavia. Aan het hoofd van de afdelingen stonden priesters. Aanvankelijk waren er twee afdelingen: A. Algemene Zaken en B. Onderwijs en Opvoeding. Afdeling A werd in 1931 geleid door pater G.H. Baptist msc, afdeling B door pater Jos. van Baal sj (Koloniaal Missietijdschrift, 1932, 24). In 1936 werd de afdeling Administratie van Algemene Zaken afgesplitst. Rond 1940 bestonden er derhalve drie afdelingen: A. (Algemene Zaken) voor eredienst, justitie en volksgezondheid;  B (Onderwijs en Opvoeding) voor het missieonderwijs en C (Administratie) voor financiën, belastingen, brandverzekering van kerken, uitgeverij en administratie (Mulders, Missie tropisch Nederland, 94). Van 1932 tot aan zijn overlijden in 1936 was pater Ger.H.J. Baptist msc directeur van het Bureau en tevens hoofd van de afdeling Algemene Zaken. Zijn opvolger was pater A.H.G. Bröcker msc. Het CIMB gaf 'Mededeelingen' uit over allerlei praktische zaken en stelde vanaf 1932, mogelijk al eerder, het Jaarboek der Katholieke Missie samen dat werd toegezonden aan alle pastorieën, kloosters en schoolbesturen in Ned. Indië.

Doelstelling

Volgens art. 2 van de in 1939 door de kerkvoogden goedgekeurde statuten was het doel: 'de gemeenschappelijke en afzonderlijke belangen der Katholieke Missiën van Nederlandsch-Indië te behartigen' (archief msc inv. nr. 131B). Het Bureau onderhield contacten met de Indische regering, met name met de directie van Onderwijs en Eredienst. Het vertegenwoordigde de missies naar de regering en andere instanties. Het Bureau is te vergelijken met het in 1906 opgerichte Zendingsconsultaat.

Taken en activiteiten
 • Informatievoorziening en propaganda
 • Ondersteuning
Voorloper
 • Bureau van de Missieafgevaardigde

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Batavia

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Het zilveren jubileum der Indische Missie Vereeniging / [door P.G.]
Auteur
 • P.G.
Paginering
 • 18 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1937]

Titel
 • Minimum program hal agama pengadjaran social serta Kesehatan ra'jat, dari pihak Gerédga Roem Katolik ditambah dengan beberapa keterangan = diterbitkan oléh: Kantor Poesat Missie (Centraal Missie Bureau) - Djakarta = Minimum program inzake godsdienst, onderwijs, sociale zaken en volksgezondheid, zijdens de Rooms Katholieke Kerk in Indonesië met toevoeging van enkele commentaren = uitgegeven door: Centraal Missie - BataviaMinimum program inzake godsdienst, onderwijs, sociale zaken en volksgezondheid, zijdens de Rooms Katholieke Kerk in Indonesië met toevoeging van enkele commentaren = uitgegeven door: Centraal Missie - Batavia
Paginering
 • 17 p
Uitgever
 • Djakarta : Centraal Missie Bureau
Jaar van uitgave
 • [ca. 1956]

Titel
 • De missie in tropisch Nederland / door Alph. Mulders
Auteur
 • Alphonsus Joannes Maria Mulders (1893-1981)
Reeks
 • Missie-wetenschappelijke bijdragen ; dl. 2
Paginering
 • IX, 242 p
Uitgever
 • 's-Hertogenbosch : Teulings
Jaar van uitgave
 • 1940


Periodieken
Titel
 • Mededeelingen
Auteur
 • Centraal Missie Bureau
Uitgever
 • Batavia:
Jaar van uitgave
 • 1932-1940

Titel
 • Jaarboek ... / De Katholieke Missie in Nederlands-IndiëJaarboek de Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-IndiëDe Katholieke Missie in Nederlandsch Oost-IndiëDe Katholieke Missie in Nederlands-Indië
Paginering
 • 1932 - 1942
Uitgever
 • Batavia : Centraal Missie Bureau
Jaar van uitgave
 • 1932-1942

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De vindplaats van het archief is onbekend, maar dit gemis wordt verzacht doordat de archieven van het aartsbisdom Jakarta, de Jezuïeten en de Missionarissen van het H. Hart talrijke stukken over het CIMB bevatten. Leden van de laatstgenoemde congregatie waren op het bureau werkzaam als hoofd van de afdeling Algemene Zaken. Van belang is ook Katholiek Documentatie Centrum, Collectie LARC nr. 7011 over de omvorming van het Bureau nadat Indonesië onafhankelijk geworden was en men zocht naar een andere, ruimere taakstelling. Wat elders is aangetroffen zijn vooral grote aantallen circulaires waarbij opvalt dat er series zijn voor de kerkvoogden (apostolisch vicarissen en -prefecten en missieoversten), voor de pastoors en voor andere geestelijken en leken.

Archivalie elders

In het archief van de Missionarissen van het Heilig Hart (msc):

Centraal Missie Bureau, mededelingen waaronder vertrouwelijke, 1932-1940 (inv. nrs. 129-130)

Correspondentie provinciaal oversten met directeur CMB, 1923 [sic]-1978 [sic] (inv. nrs. 131-132)

 

In het archief van de Jezuïeten in Nijmegen, afd. Handschriften, doos 341:

Mededelingen afdeling Algemene Zaken 1933-1934

idem afd. P 1ste serie 1934-1940

idem afd. K 2de serie 1934-1940

idem afd. Administratie 1938-1939

 

In het archief van het aartsbisdom Jakarta/apostolisch vicariaat Batavia:

Verwezen wordt naar de rubrieknummers van de inventaris op het KDC:

 

29.

Centraal Missie Bureau, afd. A Algemene Zaken, 1931-1949

7 fiches

 

30.

Idem, inrichting, statuten, gedelegeerde, 1929-1949

3 fiches

 

31.

Idem, afd. B Onderwijs, 1931-1949

5 fiches

 

32-38

Centraal Missie Bureau, 1931-1950

18 fiches

 

763-769.

Mededelingen van het Centraal Missie Bureau, 1932-1941

21 fiches

NB:

bureau K, voor de kerkvoogden, 2e serie nrs. 101-? 1934-1938

bureau K, voor de kerkvoogden, 3e serie nrs. 201- 241, 1939-1941

afd. Algemene Zaken, voor de kerkvoogden, 1e serie nrs. 1-100, 1932-1934

afd. Onderwijs nrs. 1-288, 1932-1935

afd. Onderwijs nrs. 289-426, 1935-1941

afd. Onderwijs, voor pastoors, nrs. 1-81, 1934-1941

afd. Administratie, 1e serie nrs. 1-60, 1937-1939

 

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevinden zich in de Collectue Losse Archiefstukken:

LARC nr. 2810. Programma ‘Minimum program inzake Godsdienst, Onderwijs, Sociale Zaken en Volksgezondheid, zijdens de Rooms-Katholieke kerk in Indië’. Van het Centraal Missie Bureau te Batavia (Indonesië). Kopie. 1947, 1 stuk.

LARC nr. 7011 Dossier over plannen met betrekking tot een nieuwe taakstelling voor het Centraal Indisch Missiebureau, 1951-1962

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Van het archief van het bureau van de Missieafgevaardigde is geen afzonderlijk format aangemaakt omdat de vindplaats ervan onbekend is en de informatie over dit bureau zeer karig is.

Informatiewaarde Gering