Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Kruisheren (OSC)

Naam Kruisheren (OSC)
Naamsvarianten
 • Orde van het H. Kruis
 • Ordo Sanctae Crucis (osc)
 • Reguliere Kanunniken van het H. Kruis
 • Orde van de Reguliere Kanunniken van het H. Kruis
 • Paters Kruisheren (OSC)
 • Ordo Sanctae Crucis (O.S.Cr.)
Periode 1210-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

Tijdens de kruistochten ontstonden in diverse landen orden van Kruisheren. De Belgisch-Nederlandse tak werd gesticht in Hoei (België) in 1210/1211. Sinds 1371 zijn de Kruisheren in St. Agatha (provincie Noord-Brabant, bij Cuijk) gevestigd. De Reformatie maakte een einde aan bijna alle Nederlandse kloosters behalve dat in St. Agatha. De Franse overheersing rond 1800 en de daarop volgende wetgeving van koning Willem I (1813-1840) bedreigden het voortbestaan van de orde wederom. In 1840 waren er nog maar drie priesters in St. Agatha over. Na dat jaar breidde de orde zich naar verhouding sterk uit.

 

De missie

Verenigde Staten

De oudste missie van de Nederlandse Kruisheren vond plaats in Minnesota onder de Indianen en de blanke immigranten. In 1930 telde deze missie zes staties. In 1960 werkten de Kruisheren nog steeds in Minnesota, en verder in Nebraska en Indiana. In 1850 waren al de eerste twee Kruisheren vanuit Uden naar Wisconsin getrokken om landverhuizers uit de omgeving van Uden bij te staan, maar in 1861 kwam hieraan een einde onder invloed van onderlinge onenigheid en de Amerikaanse Burgeroorlog. Op initiatief van magister-generaal Henricus Hollmann gingen de Nederlandse Kruisheren in 1910 opnieuw naar Amerika, ook dit keer om landverhuizers bij te staan. Twee Kruisheren uit St. Agatha en een broeder uit Hannut (België) gingen werken in Butler, Minnesota. In 1938 vertrokken de laatste Kruisheren uit Nederland naar Amerika. In Onamia werd in 1922 een zelfstandig convent met college en seminarie gesticht (Derix, Brengers van de boodschap, 246-248).


Congo

Aan de Kruisheren werd in 1920 door de congregatie De Propaganda Fide het noordelijk deel van het vicariaat West-Oeële gelegen in het noorden van Belgisch Congo toebedeeld. In 1926 werd dit de apostolische prefectuur van Bondo. In 1960 werkten zij hier nog steeds, bijgestaan door Vlaamse zusters en broeders.

 

Ned. Indië/Indonesië

Op last van de Propaganda kregen de Kruisheren in 1926 de zielzorg in de afdelingen Priangan (Bandoeng), Cheribon en het regentschap Krawang van de afdeling Batavia, alle op Java.  Het jaar daarop kwamen de eerste kruisheren aan in het gebied dat in 1932 werd verheven tot de apostolische prefectuur van Bandoeng. De Kruisheren werkten hier samen met de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Steyl, de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus uit Maastricht, de Dominicanessen van de H. Familie uit Neerbosch, de Ursulinen van de Romeinse Unie uit Vught, de Ursulinen van Weltevreden en de Broeders van Oudenbosch. Aanvankelijk werkten de Kruisheren vooral voor Europese katholieken. In 1936 bedienden zij zes parochies. Later legden zij zich meer toe op de missie onder Chinezen en Soendanezen waarbij het werk onder de eerstgenoemden beter liep dan dat onder de Soendanezen. Het aantal Indonesische katholieken werd in dat jaar geschat op ongeveer 1.000 (Koloniaal Missie-Tijdschrift 1936). 

 

Brazilië

Vanaf 1934 werkten de Nederlandse Kruisheren ook in Brazilië. De aartsbisschop van Belém, Antônio de Almeida Lustosa, had contact gezocht met de magister-generaal van de orde, in dat jaar een Nederlander, De eerste drie Nederlandse Kruisheren vertrokken nog in datzelfde jaar naar Belém. In Brazilië hielden zij vast aan hun reguliere leven (met koorgebed) en namen daarnaast parochiële, op sacramenten georiënteerde zielzorg op zich en gaven les op privé-scholen;  godsdienstonderwijs mocht op de staatsscholen niet gegeven worden (Lamers, 'Ik leerde' ,185). Vanaf 1935 namen de Kruisheren ook de geestelijke verzorging van een grote melaatsenkolonie buiten Belém op zich (Lamers, 'Ik leerde', 186). In het kielzorg van de aartsbisschop bereisden zij het uitgestrekte gebied, verzorgden de zielzorg (dopen, huwelijken, biecht en deelname aan een processie) en werden daarbij geconfronteerd met Indiaanse, spiritistische en Afrikaanse invloeden op het christendom (Lamers, 'Ik leerde', 187). In 1960 werkten zij nog in de staten Parà en Minas Gerais.

 

Erfgoedcentrum Nederlands kloosterleven

In de gebouwen van het middeleeuwse klooster in St. Agatha is het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd. Dit beheert tientallen archieven van orden en congregaties waaronder vele belangrijke missiecongregaties. Daarnaast is er een gespecialiseerde bibliotheek.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 11, Willemsen, I, par. 1-11, Pius-almanak 1960/61, 319 en 408 en Lamers. 'Ik leerde'.

 

Organisatie

De orde

De orde werd bestuurd door een algemeen-overste, genaamd magister-generalis, die wordt bijgestaan door vier assistenten, definitores genaamd. Hij werd voor het leven gekozen en bestuurde in samenspraak met het generaal kapittel dat elke drie jaar werd gehouden. Dit bestond uit afgevaardigden van alle huizen met hun oversten. De oversten van de kloosters werden voor drie jaar gekozen door de leden van de communiteit. Het generalaat is in 1956 overgeplaatst van St. Agatha naar Amersfoort, later verhuisde het naar Rome. Wel had de orde al eerder een zaakwaarnemer, procurator genaamd, in Rome. In 1936 telde de orde ongeveer 360 leden (priesters, lekenbroeders en studenten) en waren er huizen in St. Agatha, Uden, Zoetermeer, Rotterdam, Neeritter en Odiliapeel. De orde was oorspronkelijk verdeeld in provincies, later werden deze afgeschaft om in 1957 weer te worden hersteld (notitie KAN 1995).

 

De missie

De missie in Brazilië, die voornamelijk door de Nederlanders werd ondernomen, viel niet onder gezag van de Nederlandse provincie, maar rechtstreeks onder de generaal overste. Omdat de Kruisheren aanvankelijk geen contract hadden gesloten met de Braziliaanse bisschop genoot hun missie geen juridische basis. Dit zou geregeld worden na de Tweede Wereldoorlog (Lamers, 'Ik leerde', 186).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 22, Katholieke Encyclopaedie 1936, lemma 'Kruisheren', Pius-almanak 1960/61, 318

Doelstelling

Aanvankelijk was het doel van de Kruisbroeders ziekenverpleging en prediking, met name tegen de Albigenzen. Zielzorg kwam later op de eerste plaats, waarbij contemplatie en studie ook belangrijk werden (Van Woesik, 21). Tot de doelstellingen behoorden uiteindelijk pastoraal werk, onderwijs en missiewerk (Willemsen, 11).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Congo
 • Bisdom Bondo
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Orde van het H. Kruis : zevenhonderdvijftig jaar (1248-1998) / L.G.A. van Noort
Auteur
 • L.G.A. van Noort
Paginering
 • 88 p
Uitgever
 • Nijmegen : Provinciaat [i.e. Provincialaat] Kruisheren
Jaar van uitgave
 • [1998]

Titel
 • De vleugels uitslaan ... : 60 jaar Stichting Missieprocuur Kruisheren
Paginering
 • 53 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Missieprocuur Kruisheren
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Bezetting en bevrijding : Kruisheren in Nederland en Indonesië
Reeks
 • Bulletin ; special 1995
Paginering
 • 59 p
Uitgever
 • Nijmegen : Kruisheren
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Kare : beschrijving van een restvolk in Zaïre tussen de jaren 1927 en 1947 / J.J.M. Dijkmans ; [voorw. Gé Paulussen]
Auteur
 • J.J.M. Dijkmans
Paginering
 • 129 p
Uitgever
 • Nijmegen : Nederlandse provincie van de Kruisheren
Jaar van uitgave
 • cop. 1982

Titel
 • Gedenkboek voor vierentwintig bloedgetuigen van de Kruisheren-orde in de missielanden Kongo en Irian Barat / A. LantinVierentwintig getuigenissen
Auteur
 • A. Lantin
Paginering
 • 130 p
Uitgever
 • Diest : Lichtland
Jaar van uitgave
 • 1966

Titel
 • Oude wijnstok nieuwe ranken : schetsen uit de missie geschreven en met pentekeningen voorzien / door Fr. Hulskamp
Auteur
 • Fr. Hulskamp
Paginering
 • 116 p
Uitgever
 • Nijmegen : Missieprocure der Kruisheren
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • Bij het tweede lustrum van de Java-Missie der Kruisheeren
Auteur
 • Missieprocuur
Paginering
 • 105-109
Uitgever
 • Koloniaal Missie-Tijdschrift:
Jaar van uitgave
 • 1936

Titel
 • De nieuwe dag : het missiewerk der Kruisheeren in Noord-West Uele, Congo 1920-1930
Paginering
 • 80 p
Uitgever
 • St.Agatha-Cuyk : Paters Kruisheeren
Jaar van uitgave
 • 1930

Titel
 • 'Ik leerde met hen door hun weg te gaan' : Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk / Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers
Auteur
 • Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers (1959-)
Reeks
 • MISSION ; 52
Paginering
 • 450 p
Uitgever
 • [Zoetermeer] : Boekencentrum Academic
Jaar van uitgave
 • 2009


Periodieken
Titel
 • Kruistriomf : geïllustreerd maandschrift uitgegeven door de Kruisheeren tot steun hunner missies
Paginering
 • 1 (1921/22) - 47 (1967)
Uitgever
 • Cuyk [etc.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1921-1967

Titel
 • Clairlieu : tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de Kruisheren
Paginering
 • 1 (1943) - ...
Uitgever
 • Achel : Geschiedkundige Kring "Clairlieu"
Jaar van uitgave
 • 1943-...

Titel
 • Kom / Missie en Ontwikkelingssamenwerking Kruisheren
Paginering
 • 1971 - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Missie en Ontwikkelingssamenwerking Kruisheren
Jaar van uitgave
 • 1971-...
Interviews

Negen interviews, en wel de nrs.:

140

246

253

332

419

523

638

647

977

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de orde is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De inventaris is raadpleegbaar op de website van het Centrum. Helaas ontbreekt hierin een rubriek missie. Een grote collectie boeken, waaronder oude drukken, en voorwerpen is ook uit het gesloten klooster in Uden naar St. Agatha overgebracht. Het archief van het generalaat bevindt zich in Maaseik (provincie Limburg, België) Het bestaat uit de delen 1800-1940 en 1940-heden. Een deel van de archivalia van na 1982 is overgebracht naar Rome. Volgens de inventaris is het gedeelte dat de periode 1800-1940 bestrijkt, bestemd voor St. Agatha en het deel van na 1940 voor Rome (Inleiding Inventaris 1940-heden). Deze archieven zijn geordend en geïnventariseerd (rapport KAN 1995). De correspondentie bevat hiaten. Het archief van het generalaat bevat informatie over de missie in Congo, Brazilië en Indonesië. Het archief van de agent in Rome, Procuria Generalis genaamd, bevindt zich ook in Maaseik en bevat materiaal van 1920 tot heden. Dit archief is geordend en voorzien van een uitgebreide inventaris. Het archief van de missieprocuur bevindt zich in Nijmegen (mededeling Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, 15 oktober 2009). Het archief van de Geschiedkundige Kring van de Orde (uitgever van het tijdschrift "Clairlieu") in Maaseik bevat veel documentatie over de geschiedenis van de orde. Dit archief is toegankelijk door middel van een inventaris.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit een rapport van KAN uit 1995.

 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1342-2000
Omvang 15 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN P13a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

(uit inv. KAN nr. P13a)

 

 

Varia

 

96. Programma van de feestelijkheden bij gelegenheid van het eerste bezoek van mgr. Pacificus Bos, apostolisch vicaris van Borneo aan zijn geboorteplaats Uden op 24 en 25 februari 1920. 1920.

1 stuk

 

327. Spaarbankboekje van Credietvereeniging "De Hanzebank" te ’s-Hertogenbosch voor de Studiebeurs van de Missie. 1920-1923.

 

1078. Verhandeling "Bezetting en bevrijding, kruisheren in Nederland en Indonesië", verschenen als speciaal bulletin van de provincie St. Augustinus. Met bijlage. 1995.

1 deel

 

 

Internaat: Missievereniging St. Paulus

 

841. Kasboeken van de missievereniging "St. Paulus" van het college van het H. Kruis te Uden. 1919-1922, 1928-1936.

2 cahiers

 

840. Stukken betreffende de statuten van de missievereniging "St. Paulus" van het college van het H. Kruis te Uden. 1919, 1927-1928.

1 schrift

 

839. Verslagen van vergaderingen van de missievereniging "St. Paulus" van het college van het H. Kruis te Uden. 1919-1924, 1931-1961.

4 cahiers

 

842. Lijsten houdende gegevens over de plaatsing van missiebusjes door studenten van het college van het H. Kruis te Uden namens de missievereniging "St. Paulus". 1920, z.j.

1 omslag

 

838. Brieven van missionarissen van de orde van de kruisheren aan de missievereniging "St. Paulus" van het college van het H. Kruis te Uden en aan medebroeders. Met bijlagen. 1921-1956; met hiaten.

1 pak

 

430. Machtiging tot het innen van busjes van de kruisheren in het kader van de Missieactie St. Paulus. z.j.

1 stuk

 

 

Missie

 

989. Circulaire van de missieprocuur van de kruisheren te Nijmegen. 1941.

1 stuk

 

397. Tijdschrift "De Zegepraal des Kruises; Missietijdschrift der Kruisheeren". [1946].

1 deel

 

1031. Krantenartikel over missionaris broeder J. de Louw o.s.c. z.j.

1 stuk

 

1030. Krantenartikel houdende een interview met missionaris M. Verkuijlen o.s.c. z.j.

1 stuk

 

985. Krantenartikelen over de Indonesische missiebisschoppen P. Arntz o.s.c. en J. Goumans o.s.c. 1952-1953, 1990.

2 stukken

 

1026. Brochure over de Kruisheren in Indonesië. z.j.

1 deeltje

 

988. Brief van de gemeente Uden houdende toestemming aan missionaris L. Timmers o.s.c. voor het houden van een loterij ten bate van de missie van de kruisheren in de Congo. Met bijlage.      1956.

1 omslag

 

 

Audio-visueel materiaal

Kruisheren, inventaris klooster Uden (KAN P13a) – selectie


1011. Foto van het graf van missionaris J. Verkuijlen o.s.c. in Brazilië. z.j. 1 stuk


Bewaarplaats Generalaat, Maaseik, België

Bewaarplaats Kruisheren, Nederlands provinciaal archief, Korte Bredestraat 14, Nijmegen?

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1371-heden
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort inventaris 1371-1887; 1887-heden was in 1995 in bewerking
Toegang titel 1971 Clairlieu: inventaris en regestenlijst 1371-1887
Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC) de volgende stukken:

 

LARC 6705. Reisverslag van een onbekende pater Kruisheer naar zijn post te Bandung (Nederlands Indië) over de periode 11 oktober tot en met 5 november 1936. z.j, Typescript.

NB: Afkomstig van pater Dijker (SMM)

LARC 7108. In memoriam door Henk Keesom osc na het overlijden van Ton Kooyman OSC, priester in het bisdom Bandung (Indonesië).1972, 1 stuk.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

www.oscgeneral.org

e-mail: infoosc@oscgeneral.org

Informatiewaarde Gering

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

Tijdens de kruistochten ontstonden in diverse landen orden van Kruisheren. De Belgisch-Nederlandse tak werd gesticht in Hoei (België) in 1210/1211. Sinds 1371 zijn de Kruisheren in St. Agatha (provincie Noord-Brabant, bij Cuijk) gevestigd. De Reformatie maakte een einde aan bijna alle Nederlandse kloosters behalve dat in St. Agatha. De Franse overheersing rond 1800 en de daarop volgende wetgeving van koning Willem I (1813-1840) bedreigden het voortbestaan van de orde wederom. In 1840 waren er nog maar drie priesters in St. Agatha over. Na dat jaar breidde de orde zich naar verhouding sterk uit.

 

De missie

Verenigde Staten

De oudste missie van de Nederlandse Kruisheren vond plaats in Minnesota onder de Indianen en de blanke immigranten. In 1930 telde deze missie zes staties. In 1960 werkten de Kruisheren nog steeds in Minnesota, en verder in Nebraska en Indiana. In 1850 waren al de eerste twee Kruisheren vanuit Uden naar Wisconsin getrokken om landverhuizers uit de omgeving van Uden bij te staan, maar in 1861 kwam hieraan een einde onder invloed van onderlinge onenigheid en de Amerikaanse Burgeroorlog. Op initiatief van magister-generaal Henricus Hollmann gingen de Nederlandse Kruisheren in 1910 opnieuw naar Amerika, ook dit keer om landverhuizers bij te staan. Twee Kruisheren uit St. Agatha en een broeder uit Hannut (België) gingen werken in Butler, Minnesota. In 1938 vertrokken de laatste Kruisheren uit Nederland naar Amerika. In Onamia werd in 1922 een zelfstandig convent met college en seminarie gesticht (Derix, Brengers van de boodschap, 246-248).


Congo

Aan de Kruisheren werd in 1920 door de congregatie De Propaganda Fide het noordelijk deel van het vicariaat West-Oeële gelegen in het noorden van Belgisch Congo toebedeeld. In 1926 werd dit de apostolische prefectuur van Bondo. In 1960 werkten zij hier nog steeds, bijgestaan door Vlaamse zusters en broeders.

 

Ned. Indië/Indonesië

Op last van de Propaganda kregen de Kruisheren in 1926 de zielzorg in de afdelingen Priangan (Bandoeng), Cheribon en het regentschap Krawang van de afdeling Batavia, alle op Java.  Het jaar daarop kwamen de eerste kruisheren aan in het gebied dat in 1932 werd verheven tot de apostolische prefectuur van Bandoeng. De Kruisheren werkten hier samen met de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid uit Steyl, de Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus uit Maastricht, de Dominicanessen van de H. Familie uit Neerbosch, de Ursulinen van de Romeinse Unie uit Vught, de Ursulinen van Weltevreden en de Broeders van Oudenbosch. Aanvankelijk werkten de Kruisheren vooral voor Europese katholieken. In 1936 bedienden zij zes parochies. Later legden zij zich meer toe op de missie onder Chinezen en Soendanezen waarbij het werk onder de eerstgenoemden beter liep dan dat onder de Soendanezen. Het aantal Indonesische katholieken werd in dat jaar geschat op ongeveer 1.000 (Koloniaal Missie-Tijdschrift 1936). 

 

Brazilië

Vanaf 1934 werkten de Nederlandse Kruisheren ook in Brazilië. De aartsbisschop van Belém, Antônio de Almeida Lustosa, had contact gezocht met de magister-generaal van de orde, in dat jaar een Nederlander, De eerste drie Nederlandse Kruisheren vertrokken nog in datzelfde jaar naar Belém. In Brazilië hielden zij vast aan hun reguliere leven (met koorgebed) en namen daarnaast parochiële, op sacramenten georiënteerde zielzorg op zich en gaven les op privé-scholen;  godsdienstonderwijs mocht op de staatsscholen niet gegeven worden (Lamers, 'Ik leerde' ,185). Vanaf 1935 namen de Kruisheren ook de geestelijke verzorging van een grote melaatsenkolonie buiten Belém op zich (Lamers, 'Ik leerde', 186). In het kielzorg van de aartsbisschop bereisden zij het uitgestrekte gebied, verzorgden de zielzorg (dopen, huwelijken, biecht en deelname aan een processie) en werden daarbij geconfronteerd met Indiaanse, spiritistische en Afrikaanse invloeden op het christendom (Lamers, 'Ik leerde', 187). In 1960 werkten zij nog in de staten Parà en Minas Gerais.

 

Erfgoedcentrum Nederlands kloosterleven

In de gebouwen van het middeleeuwse klooster in St. Agatha is het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven gevestigd. Dit beheert tientallen archieven van orden en congregaties waaronder vele belangrijke missiecongregaties. Daarnaast is er een gespecialiseerde bibliotheek.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 11, Willemsen, I, par. 1-11, Pius-almanak 1960/61, 319 en 408 en Lamers. 'Ik leerde'.

 

Organisatie

De orde

De orde werd bestuurd door een algemeen-overste, genaamd magister-generalis, die wordt bijgestaan door vier assistenten, definitores genaamd. Hij werd voor het leven gekozen en bestuurde in samenspraak met het generaal kapittel dat elke drie jaar werd gehouden. Dit bestond uit afgevaardigden van alle huizen met hun oversten. De oversten van de kloosters werden voor drie jaar gekozen door de leden van de communiteit. Het generalaat is in 1956 overgeplaatst van St. Agatha naar Amersfoort, later verhuisde het naar Rome. Wel had de orde al eerder een zaakwaarnemer, procurator genaamd, in Rome. In 1936 telde de orde ongeveer 360 leden (priesters, lekenbroeders en studenten) en waren er huizen in St. Agatha, Uden, Zoetermeer, Rotterdam, Neeritter en Odiliapeel. De orde was oorspronkelijk verdeeld in provincies, later werden deze afgeschaft om in 1957 weer te worden hersteld (notitie KAN 1995).

 

De missie

De missie in Brazilië, die voornamelijk door de Nederlanders werd ondernomen, viel niet onder gezag van de Nederlandse provincie, maar rechtstreeks onder de generaal overste. Omdat de Kruisheren aanvankelijk geen contract hadden gesloten met de Braziliaanse bisschop genoot hun missie geen juridische basis. Dit zou geregeld worden na de Tweede Wereldoorlog (Lamers, 'Ik leerde', 186).

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 22, Katholieke Encyclopaedie 1936, lemma 'Kruisheren', Pius-almanak 1960/61, 318

Doelstelling

Aanvankelijk was het doel van de Kruisbroeders ziekenverpleging en prediking, met name tegen de Albigenzen. Zielzorg kwam later op de eerste plaats, waarbij contemplatie en studie ook belangrijk werden (Van Woesik, 21). Tot de doelstellingen behoorden uiteindelijk pastoraal werk, onderwijs en missiewerk (Willemsen, 11).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Congo
 • Bisdom Bondo

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Orde van het H. Kruis : zevenhonderdvijftig jaar (1248-1998) / L.G.A. van Noort
Auteur
 • L.G.A. van Noort
Paginering
 • 88 p
Uitgever
 • Nijmegen : Provinciaat [i.e. Provincialaat] Kruisheren
Jaar van uitgave
 • [1998]

Titel
 • De vleugels uitslaan ... : 60 jaar Stichting Missieprocuur Kruisheren
Paginering
 • 53 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Missieprocuur Kruisheren
Jaar van uitgave
 • 1996

Titel
 • Bezetting en bevrijding : Kruisheren in Nederland en Indonesië
Reeks
 • Bulletin ; special 1995
Paginering
 • 59 p
Uitgever
 • Nijmegen : Kruisheren
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Kare : beschrijving van een restvolk in Zaïre tussen de jaren 1927 en 1947 / J.J.M. Dijkmans ; [voorw. Gé Paulussen]
Auteur
 • J.J.M. Dijkmans
Paginering
 • 129 p
Uitgever
 • Nijmegen : Nederlandse provincie van de Kruisheren
Jaar van uitgave
 • cop. 1982

Titel
 • Gedenkboek voor vierentwintig bloedgetuigen van de Kruisheren-orde in de missielanden Kongo en Irian Barat / A. LantinVierentwintig getuigenissen
Auteur
 • A. Lantin
Paginering
 • 130 p
Uitgever
 • Diest : Lichtland
Jaar van uitgave
 • 1966

Titel
 • Oude wijnstok nieuwe ranken : schetsen uit de missie geschreven en met pentekeningen voorzien / door Fr. Hulskamp
Auteur
 • Fr. Hulskamp
Paginering
 • 116 p
Uitgever
 • Nijmegen : Missieprocure der Kruisheren
Jaar van uitgave
 • 1947

Titel
 • Bij het tweede lustrum van de Java-Missie der Kruisheeren
Auteur
 • Missieprocuur
Paginering
 • 105-109
Uitgever
 • Koloniaal Missie-Tijdschrift:
Jaar van uitgave
 • 1936

Titel
 • De nieuwe dag : het missiewerk der Kruisheeren in Noord-West Uele, Congo 1920-1930
Paginering
 • 80 p
Uitgever
 • St.Agatha-Cuyk : Paters Kruisheeren
Jaar van uitgave
 • 1930

Titel
 • 'Ik leerde met hen door hun weg te gaan' : Nederlandse religieuzen en de 'romanisering' van de Braziliaanse katholieke kerk / Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers
Auteur
 • Henri Wilhelmus Johannes Marie Lamers (1959-)
Reeks
 • MISSION ; 52
Paginering
 • 450 p
Uitgever
 • [Zoetermeer] : Boekencentrum Academic
Jaar van uitgave
 • 2009


Periodieken
Titel
 • Kruistriomf : geïllustreerd maandschrift uitgegeven door de Kruisheeren tot steun hunner missies
Paginering
 • 1 (1921/22) - 47 (1967)
Uitgever
 • Cuyk [etc.] : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1921-1967

Titel
 • Clairlieu : tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de Kruisheren
Paginering
 • 1 (1943) - ...
Uitgever
 • Achel : Geschiedkundige Kring "Clairlieu"
Jaar van uitgave
 • 1943-...

Titel
 • Kom / Missie en Ontwikkelingssamenwerking Kruisheren
Paginering
 • 1971 - ...
Uitgever
 • Nijmegen : Missie en Ontwikkelingssamenwerking Kruisheren
Jaar van uitgave
 • 1971-...
Interviews

Negen interviews, en wel de nrs.:

140

246

253

332

419

523

638

647

977


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de orde is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. De inventaris is raadpleegbaar op de website van het Centrum. Helaas ontbreekt hierin een rubriek missie. Een grote collectie boeken, waaronder oude drukken, en voorwerpen is ook uit het gesloten klooster in Uden naar St. Agatha overgebracht. Het archief van het generalaat bevindt zich in Maaseik (provincie Limburg, België) Het bestaat uit de delen 1800-1940 en 1940-heden. Een deel van de archivalia van na 1982 is overgebracht naar Rome. Volgens de inventaris is het gedeelte dat de periode 1800-1940 bestrijkt, bestemd voor St. Agatha en het deel van na 1940 voor Rome (Inleiding Inventaris 1940-heden). Deze archieven zijn geordend en geïnventariseerd (rapport KAN 1995). De correspondentie bevat hiaten. Het archief van het generalaat bevat informatie over de missie in Congo, Brazilië en Indonesië. Het archief van de agent in Rome, Procuria Generalis genaamd, bevindt zich ook in Maaseik en bevat materiaal van 1920 tot heden. Dit archief is geordend en voorzien van een uitgebreide inventaris. Het archief van de missieprocuur bevindt zich in Nijmegen (mededeling Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, 15 oktober 2009). Het archief van de Geschiedkundige Kring van de Orde (uitgever van het tijdschrift "Clairlieu") in Maaseik bevat veel documentatie over de geschiedenis van de orde. Dit archief is toegankelijk door middel van een inventaris.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit een rapport van KAN uit 1995.

 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1342-2000
Omvang 15 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel KAN P13a
Bijzondere relevantie

Selectie

(uit inv. KAN nr. P13a)

 

 

Varia

 

96. Programma van de feestelijkheden bij gelegenheid van het eerste bezoek van mgr. Pacificus Bos, apostolisch vicaris van Borneo aan zijn geboorteplaats Uden op 24 en 25 februari 1920. 1920.

1 stuk

 

327. Spaarbankboekje van Credietvereeniging "De Hanzebank" te ’s-Hertogenbosch voor de Studiebeurs van de Missie. 1920-1923.

 

1078. Verhandeling "Bezetting en bevrijding, kruisheren in Nederland en Indonesië", verschenen als speciaal bulletin van de provincie St. Augustinus. Met bijlage. 1995.

1 deel

 

 

Internaat: Missievereniging St. Paulus

 

841. Kasboeken van de missievereniging "St. Paulus" van het college van het H. Kruis te Uden. 1919-1922, 1928-1936.

2 cahiers

 

840. Stukken betreffende de statuten van de missievereniging "St. Paulus" van het college van het H. Kruis te Uden. 1919, 1927-1928.

1 schrift

 

839. Verslagen van vergaderingen van de missievereniging "St. Paulus" van het college van het H. Kruis te Uden. 1919-1924, 1931-1961.

4 cahiers

 

842. Lijsten houdende gegevens over de plaatsing van missiebusjes door studenten van het college van het H. Kruis te Uden namens de missievereniging "St. Paulus". 1920, z.j.

1 omslag

 

838. Brieven van missionarissen van de orde van de kruisheren aan de missievereniging "St. Paulus" van het college van het H. Kruis te Uden en aan medebroeders. Met bijlagen. 1921-1956; met hiaten.

1 pak

 

430. Machtiging tot het innen van busjes van de kruisheren in het kader van de Missieactie St. Paulus. z.j.

1 stuk

 

 

Missie

 

989. Circulaire van de missieprocuur van de kruisheren te Nijmegen. 1941.

1 stuk

 

397. Tijdschrift "De Zegepraal des Kruises; Missietijdschrift der Kruisheeren". [1946].

1 deel

 

1031. Krantenartikel over missionaris broeder J. de Louw o.s.c. z.j.

1 stuk

 

1030. Krantenartikel houdende een interview met missionaris M. Verkuijlen o.s.c. z.j.

1 stuk

 

985. Krantenartikelen over de Indonesische missiebisschoppen P. Arntz o.s.c. en J. Goumans o.s.c. 1952-1953, 1990.

2 stukken

 

1026. Brochure over de Kruisheren in Indonesië. z.j.

1 deeltje

 

988. Brief van de gemeente Uden houdende toestemming aan missionaris L. Timmers o.s.c. voor het houden van een loterij ten bate van de missie van de kruisheren in de Congo. Met bijlage.      1956.

1 omslag

 

 

Audio-visueel materiaal

Kruisheren, inventaris klooster Uden (KAN P13a) – selectie


1011. Foto van het graf van missionaris J. Verkuijlen o.s.c. in Brazilië. z.j. 1 stuk


Bewaarplaats Generalaat, Maaseik, België

Bewaarplaats Kruisheren, Nederlands provinciaal archief, Korte Bredestraat 14, Nijmegen?

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1371-heden
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort inventaris 1371-1887; 1887-heden was in 1995 in bewerking
Toegang titel 1971 Clairlieu: inventaris en regestenlijst 1371-1887
Archivalie elders

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC) de volgende stukken:

 

LARC 6705. Reisverslag van een onbekende pater Kruisheer naar zijn post te Bandung (Nederlands Indië) over de periode 11 oktober tot en met 5 november 1936. z.j, Typescript.

NB: Afkomstig van pater Dijker (SMM)

LARC 7108. In memoriam door Henk Keesom osc na het overlijden van Ton Kooyman OSC, priester in het bisdom Bandung (Indonesië).1972, 1 stuk.

 

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

 

www.oscgeneral.org

e-mail: infoosc@oscgeneral.org

Informatiewaarde Gering