Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk

Naam Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk
Periode 1861-1892
Denominatie Christelijke Gereformeerde Kerken
Org Zending

Korte geschiedenis

De Commissie zond in 1873 zendelingen uit naar Java. Hoewel dit in strijd was met het ideaal van de plaatselijke kerk als zendende instantie, zag men vooralsnog geen andere mogelijkheid om iets aan zending te doen.

In Batavia en Soerabaja ontstonden door de arbeid van zendelin­gen zendingsgemeen­ten, die veel moeite moesten doen om door de overheid als zelfstandige kerken te worden erkend. Het aanbod van Ds. E.W.King (1824-1885) predikant bij de Vrije Schotse Kerk, om zijn Re­hoboth­kerkje te Meester Cornelis op Java over te nemen, moest wegens gebrek aan belangstelling worden af­gewezen. Zendeling van Alphen van de Nederlandsche Gereformeerde Zendings Vereeniging werd in 1884 door de zendingscom­missie overgeno­men zodat, hoewel na veel strubbelin­gen, Soemba als zen­dings­terrein werd verkregen. De kerken te Batavia en Soerabaja ont­vingen elk van de overheid erkenning als vereniging, maar niet als kerk, hetgeen de dole­rende kerken ervoeren als een vorm van capitulatie. Na het samen­gaan van de Chris­telijke Gereformeerde Kerk en de Neder­duitsche Gerefor­meerde Kerken in 1892 deed het plan om beide Indische gemeenten los te laten veel stof op­waaien, niet in het minst vanuit de ge­meenten zelf. Bij dat samen­gaan was namelijk besloten: "De zending zij een gemeen­schap­pelijke zaak der Kerken en omvatte bij den aanvang al wat tot dusver van beide zijden is gedaan".

(uit: HUA, Inventaris van de Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk).

Organisatie

De zendingsarbeid werd van 1854-1872 geleid door het College van Curatoren en Docenten van de Theologische School te Kampen en van 1872-1892 door de Algemene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk. Deze commissie bestond uit tien afgevaardigden, een uit elk der provinciale vergaderingen. De docenten en de in 1877 benoemde zendingsdirector waren adviserend lid van de commissie. De opleiding vond aanvankelijk in Kampen plaats, later onder leiding van zendingsdirector J.H. Donner te Leiden. Feitelijk had zich vanaf 1861 al een min of meer vaste zendingscommissie gevormd, waarin de docenten, twee curatoren en de penning­meester zitting hadden. In 1872 vond een reorganisatie plaats omdat met name de docenten steeds minder tijd hadden voor de commissie.

Doelstelling

In het reglement van 1861 voor de Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk werd bepaald:

 1. 'Dat de opleiding van zendeling-kweekelingen aan de Theol. School zou geschieden.
 2. Dat deze opleiding in gewone omstandigheden drie jaar zou duren
 3. Dat zij onderwijs zouden ontvangen in: Nederl. taal en stijl, Engelsch, aardrijkskunde, geschiedenis, bijzonder Palestina, de zending en zendingskaart; exegeze, dogmatiek, apologetiek, moraal, cathechetiek en poimeniek
 4. Dat elk der kweekelingen een jaarlijksche toelage van f 276.- zou ontvangen.'

Voor uitzending werd bepaald:

 1. 'De a.s. Zendeling zal als Zendeling-leeraar openlijk bevestigd worden door een Dienaar des Woords in een gemeente of Classe, waaronder hij ressorteerde, toen hij aan de Theol. School kwam.
 2. De Zendeling-leeraren zullen ontvangen wat zij voor uitzending noodig hebben, maar tractement zullen zij niet ontvangen. Ze moeten uitgaan in geloof aan Jezus woord uit Math. 10:9 en 10.

Op de Generale Synode van 1872 in Groningen werd een nieuwe commissie benoemd omdat docenten en curatoren het te druk bleken te hebben met andere zaken. Wel bleven docenten en curatoren optreden als adviseurs

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Voorloper
 • College van Curatoren en Docenten van de Theologische School te Kampen (1854-1872)
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Suriname
 • Paramaribo
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Geschiedenis van de buitenlandsche zending der Christelijke Geref. Kerk in Nederland van 1834-1941 / J. Jongeleen
Auteur
 • Jan Jongeleen (1879-1961)
Paginering
 • 139 p
Uitgever
 • [Apeldoorn]
Jaar van uitgave
 • [1941]


Bronnenpublicatie
Titel
 • Gereformeerde zending op Sumba, 1859-1972 : een bronnenpublicatie / bew. door Th. van den End
Auteur
 • Thomas van den End (1940-)
Reeks
 • Project kerkhistorische uitgaven Indonesië ; 2
Paginering
 • XIV, 726 p., [13] p. pl
Uitgever
 • [S.l.] : Raad voor de Zending der Ned. Hervormde Kerk [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • De Gereformeerde zending in Midden-Java, 1859-1931 : een bronnenpublicatie / bew. door H. Reenders
Auteur
 • Hommo Reenders (1935-2009)
Reeks
 • Uitgaven van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken. Grote reeks ; 5
Paginering
 • XX, 975 p
Uitgever
 • Zoetermeer : Boekencentrum
Jaar van uitgave
 • 2001


Periodieken
Titel
 • De Zendeling : maandblad van de Chr. Geref. Gemeenten in Nederland / onder red. van C.G. de Moen en J. van Andel
Auteur
 • Carel Godefroy de Moen (1811-1879) ; Jan van Andel (1839-1910)
Paginering
 • Jrg. 1 (1869)
Uitgever
 • Kampen : Van Velzen
Jaar van uitgave
 • 1869

Titel
 • De vredebond : algemeene zendings-courant / onder hoofdred. van L. LindeboomDe vredebond : Christelijk gereformeerd zendingsblad en zondagsschoolblad van "Jachin"De vredebond : heraut voor gereformeerde kerk en zending, "Jachin" en "Marnix"
Auteur
 • Lucas Lindeboom (1845-1933)
Paginering
 • Jrg. 1, no. 1 (8 junij 1871) - jrg. 13, nr. 26 (28 juni 1883)
Uitgever
 • Heusden : Gezelle MeerburgHeusden : WuijsterLeiden : Donner
Jaar van uitgave
 • [1871-1883]

Titel
 • Het mosterdzaad : orgaan van de heidenzending der Christelijke Gereformeerde Kerk / onder red. van J.H. Donner
Auteur
 • Johannes Hendrikus Donner (1824-1903)
Paginering
 • Jrg. 1, no. 1 (jan. 1882) - jrg. 21, no. 12 (dec. 1902)
Uitgever
 • Leiden : Donner
Jaar van uitgave
 • 1882-1902
Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is onvolledig en niet systematisch geordend. Het bevat echter wel de notulen van de commissie over de betreffende periode en persoonsdossiers van de zendelingen. Deze laatste zijn van wisselende kwaliteit.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief
Periode archief 1861-1892
Openbaarheid openbaar
Omvang Inventarisnummers 140-200
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar
Toegang titel Inventaris archief generaal deputaatschap voor de zending Gereformeerde Kerken. Toegangsnummer 73
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Archief van de Algemene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk

(1861-1892)

 

 

140-141.

Registers van notulen, 1861-1892.

2 de­len

 

 

152.

Ingekomen brieven bij director J.H. Donner van zijn oudleer­ling NGZV-zendeling J.J. van Alphen, met aantekeningen van moderamenleden, 1881-1884.

1 omslag

 

154.

Ingekomen brieven, 1885-1893.

1 omslag

 

 

 

159.

Ingekomen stukken van diverse personen betreffende zendeling C. de Best, 1865-1867, met verslag van de eerste commissie-verga­dering met De Best na diens repatriëring, 1867.

1 omslag

 

 

160.

Ingekomen stukken van zendeling C. de Best te Oengaran, 1865-1867.

1 omslag

 

 

168.

Ingekomen stuk van ds. H. Beuker te Harlingen betreff­ende ge­bruiken op het eiland En­gano (Sumatra), 1872.

1 stuk

 

 

Zendeling G.J. Hekkert

 

171.

Ingekomen brieven, 1891-1893.

1 omslag

 

 

175.

Ingekomen brief van T. Pilon te Banda, predikant bij de Indische Staatskerk, waarin hij verhaalt van zijn arbeid en van zijn contacten met D. Huijsing, 1891.

1 stuk

 

177.

Ingekomen stukken van W. Pos te Melolo (Soemba), 1889-1892.                                                                          

1 omslag

 

 

178.

Ingekomen brieven bij director J.H. Donner van zijn oudleer­ling NGZV-zendeling J. Wil­helm, 1882-1883.

2 stukken

 

 

180.

Ingekomen stukken van en minuten van uitgegane stukken aan zendeling E.R. Haan, 1875-1879, 1881-1883.

1 omslag

 

181.

Jaarverslagen van E.R. Haan over de jaren 1877, 18­7­8, 1880, 1881 en 1882.

1 omslag

 

183.

Ingekomen stukken van en minuten van uitgegane stukken aan

D. Huijsing, 1882-1892.

1 omslag

 

184.

Jaarverslagen van D. Huijsing over de jaren 1883-1886.

1 omslag

 

190.

Censuurkwesties van K.J. Houtbeckers-van Brakel en C.S. Amous, leden van de Christelijk Gereformeerde Zendingsgemeente te Batavia, 1889-1891.

 

 

Christelijke Gereformeerde Zendingsgemeente te Soerab­aja

 

187.

In­gekomen stukken van en minuten van uitgegane stukken aan A. Delfos, 1881-1887.

1 omslag

 

188.

Ingekomen stukken van en minuten van uitgegane stukken aan A. Bolwijn, 1886-1892.1 omslag

 

189.

Jaarverslagen van A. Bolwijn over de jaren 1887-1891.

1 omslag

 

190.

Stukken betreffende de censuurkwesties tussen de kerke­raad en de gemeenteleden K.J. Houtbeckers-van Brakel en C.S. Amo­us, 1889-1891.

1 omslag

 

194.

"Nota omtrent de tegenwoordige ziekenverpleging van den inlander op Java", door het bestuur van de "Nederl­andsch In­dische Zendings Bond", 1882. Afschri­ft.

1 stuk

 

 

 

 

 

Bronnen met verslaglegging

Verslaglegging en statistiek

 

Jaarverslagen van de zendelingen E.R. Haan, D. Huijsing en A. Bolwijn over de Christelijk Gereformeerde Zendingsgemeente te Batavia, 1877-1891 (inv. nrs. 181, 184 en 189)

Archivalie elders

College van Curatoren en Docenten van de Theologische School te Kampen (1854-1872)

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Commissie zond in 1873 zendelingen uit naar Java. Hoewel dit in strijd was met het ideaal van de plaatselijke kerk als zendende instantie, zag men vooralsnog geen andere mogelijkheid om iets aan zending te doen.

In Batavia en Soerabaja ontstonden door de arbeid van zendelin­gen zendingsgemeen­ten, die veel moeite moesten doen om door de overheid als zelfstandige kerken te worden erkend. Het aanbod van Ds. E.W.King (1824-1885) predikant bij de Vrije Schotse Kerk, om zijn Re­hoboth­kerkje te Meester Cornelis op Java over te nemen, moest wegens gebrek aan belangstelling worden af­gewezen. Zendeling van Alphen van de Nederlandsche Gereformeerde Zendings Vereeniging werd in 1884 door de zendingscom­missie overgeno­men zodat, hoewel na veel strubbelin­gen, Soemba als zen­dings­terrein werd verkregen. De kerken te Batavia en Soerabaja ont­vingen elk van de overheid erkenning als vereniging, maar niet als kerk, hetgeen de dole­rende kerken ervoeren als een vorm van capitulatie. Na het samen­gaan van de Chris­telijke Gereformeerde Kerk en de Neder­duitsche Gerefor­meerde Kerken in 1892 deed het plan om beide Indische gemeenten los te laten veel stof op­waaien, niet in het minst vanuit de ge­meenten zelf. Bij dat samen­gaan was namelijk besloten: "De zending zij een gemeen­schap­pelijke zaak der Kerken en omvatte bij den aanvang al wat tot dusver van beide zijden is gedaan".

(uit: HUA, Inventaris van de Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk).

Organisatie

De zendingsarbeid werd van 1854-1872 geleid door het College van Curatoren en Docenten van de Theologische School te Kampen en van 1872-1892 door de Algemene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk. Deze commissie bestond uit tien afgevaardigden, een uit elk der provinciale vergaderingen. De docenten en de in 1877 benoemde zendingsdirector waren adviserend lid van de commissie. De opleiding vond aanvankelijk in Kampen plaats, later onder leiding van zendingsdirector J.H. Donner te Leiden. Feitelijk had zich vanaf 1861 al een min of meer vaste zendingscommissie gevormd, waarin de docenten, twee curatoren en de penning­meester zitting hadden. In 1872 vond een reorganisatie plaats omdat met name de docenten steeds minder tijd hadden voor de commissie.

Doelstelling

In het reglement van 1861 voor de Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk werd bepaald:

 1. 'Dat de opleiding van zendeling-kweekelingen aan de Theol. School zou geschieden.
 2. Dat deze opleiding in gewone omstandigheden drie jaar zou duren
 3. Dat zij onderwijs zouden ontvangen in: Nederl. taal en stijl, Engelsch, aardrijkskunde, geschiedenis, bijzonder Palestina, de zending en zendingskaart; exegeze, dogmatiek, apologetiek, moraal, cathechetiek en poimeniek
 4. Dat elk der kweekelingen een jaarlijksche toelage van f 276.- zou ontvangen.'

Voor uitzending werd bepaald:

 1. 'De a.s. Zendeling zal als Zendeling-leeraar openlijk bevestigd worden door een Dienaar des Woords in een gemeente of Classe, waaronder hij ressorteerde, toen hij aan de Theol. School kwam.
 2. De Zendeling-leeraren zullen ontvangen wat zij voor uitzending noodig hebben, maar tractement zullen zij niet ontvangen. Ze moeten uitgaan in geloof aan Jezus woord uit Math. 10:9 en 10.

Op de Generale Synode van 1872 in Groningen werd een nieuwe commissie benoemd omdat docenten en curatoren het te druk bleken te hebben met andere zaken. Wel bleven docenten en curatoren optreden als adviseurs

Taken en activiteiten
 • Geldwerving
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Voorloper
 • College van Curatoren en Docenten van de Theologische School te Kampen (1854-1872)

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Azië
Lokatie
 • Suriname
 • Paramaribo

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Geschiedenis van de buitenlandsche zending der Christelijke Geref. Kerk in Nederland van 1834-1941 / J. Jongeleen
Auteur
 • Jan Jongeleen (1879-1961)
Paginering
 • 139 p
Uitgever
 • [Apeldoorn]
Jaar van uitgave
 • [1941]


Bronnenpublicatie
Titel
 • Gereformeerde zending op Sumba, 1859-1972 : een bronnenpublicatie / bew. door Th. van den End
Auteur
 • Thomas van den End (1940-)
Reeks
 • Project kerkhistorische uitgaven Indonesië ; 2
Paginering
 • XIV, 726 p., [13] p. pl
Uitgever
 • [S.l.] : Raad voor de Zending der Ned. Hervormde Kerk [etc.]
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • De Gereformeerde zending in Midden-Java, 1859-1931 : een bronnenpublicatie / bew. door H. Reenders
Auteur
 • Hommo Reenders (1935-2009)
Reeks
 • Uitgaven van de Werkgroep voor de Geschiedenis van de Nederlandse Zending en Overzeese Kerken. Grote reeks ; 5
Paginering
 • XX, 975 p
Uitgever
 • Zoetermeer : Boekencentrum
Jaar van uitgave
 • 2001


Periodieken
Titel
 • De Zendeling : maandblad van de Chr. Geref. Gemeenten in Nederland / onder red. van C.G. de Moen en J. van Andel
Auteur
 • Carel Godefroy de Moen (1811-1879) ; Jan van Andel (1839-1910)
Paginering
 • Jrg. 1 (1869)
Uitgever
 • Kampen : Van Velzen
Jaar van uitgave
 • 1869

Titel
 • De vredebond : algemeene zendings-courant / onder hoofdred. van L. LindeboomDe vredebond : Christelijk gereformeerd zendingsblad en zondagsschoolblad van "Jachin"De vredebond : heraut voor gereformeerde kerk en zending, "Jachin" en "Marnix"
Auteur
 • Lucas Lindeboom (1845-1933)
Paginering
 • Jrg. 1, no. 1 (8 junij 1871) - jrg. 13, nr. 26 (28 juni 1883)
Uitgever
 • Heusden : Gezelle MeerburgHeusden : WuijsterLeiden : Donner
Jaar van uitgave
 • [1871-1883]

Titel
 • Het mosterdzaad : orgaan van de heidenzending der Christelijke Gereformeerde Kerk / onder red. van J.H. Donner
Auteur
 • Johannes Hendrikus Donner (1824-1903)
Paginering
 • Jrg. 1, no. 1 (jan. 1882) - jrg. 21, no. 12 (dec. 1902)
Uitgever
 • Leiden : Donner
Jaar van uitgave
 • 1882-1902

Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is onvolledig en niet systematisch geordend. Het bevat echter wel de notulen van de commissie over de betreffende periode en persoonsdossiers van de zendelingen. Deze laatste zijn van wisselende kwaliteit.

Bewaarplaats Het Utrechts Archief
Periode archief 1861-1892
Openbaarheid openbaar
Omvang Inventarisnummers 140-200
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar
Toegang titel Inventaris archief generaal deputaatschap voor de zending Gereformeerde Kerken. Toegangsnummer 73
Bijzondere relevantie

Archief van de Algemene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk

(1861-1892)

 

 

140-141.

Registers van notulen, 1861-1892.

2 de­len

 

 

152.

Ingekomen brieven bij director J.H. Donner van zijn oudleer­ling NGZV-zendeling J.J. van Alphen, met aantekeningen van moderamenleden, 1881-1884.

1 omslag

 

154.

Ingekomen brieven, 1885-1893.

1 omslag

 

 

 

159.

Ingekomen stukken van diverse personen betreffende zendeling C. de Best, 1865-1867, met verslag van de eerste commissie-verga­dering met De Best na diens repatriëring, 1867.

1 omslag

 

 

160.

Ingekomen stukken van zendeling C. de Best te Oengaran, 1865-1867.

1 omslag

 

 

168.

Ingekomen stuk van ds. H. Beuker te Harlingen betreff­ende ge­bruiken op het eiland En­gano (Sumatra), 1872.

1 stuk

 

 

Zendeling G.J. Hekkert

 

171.

Ingekomen brieven, 1891-1893.

1 omslag

 

 

175.

Ingekomen brief van T. Pilon te Banda, predikant bij de Indische Staatskerk, waarin hij verhaalt van zijn arbeid en van zijn contacten met D. Huijsing, 1891.

1 stuk

 

177.

Ingekomen stukken van W. Pos te Melolo (Soemba), 1889-1892.                                                                          

1 omslag

 

 

178.

Ingekomen brieven bij director J.H. Donner van zijn oudleer­ling NGZV-zendeling J. Wil­helm, 1882-1883.

2 stukken

 

 

180.

Ingekomen stukken van en minuten van uitgegane stukken aan zendeling E.R. Haan, 1875-1879, 1881-1883.

1 omslag

 

181.

Jaarverslagen van E.R. Haan over de jaren 1877, 18­7­8, 1880, 1881 en 1882.

1 omslag

 

183.

Ingekomen stukken van en minuten van uitgegane stukken aan

D. Huijsing, 1882-1892.

1 omslag

 

184.

Jaarverslagen van D. Huijsing over de jaren 1883-1886.

1 omslag

 

190.

Censuurkwesties van K.J. Houtbeckers-van Brakel en C.S. Amous, leden van de Christelijk Gereformeerde Zendingsgemeente te Batavia, 1889-1891.

 

 

Christelijke Gereformeerde Zendingsgemeente te Soerab­aja

 

187.

In­gekomen stukken van en minuten van uitgegane stukken aan A. Delfos, 1881-1887.

1 omslag

 

188.

Ingekomen stukken van en minuten van uitgegane stukken aan A. Bolwijn, 1886-1892.1 omslag

 

189.

Jaarverslagen van A. Bolwijn over de jaren 1887-1891.

1 omslag

 

190.

Stukken betreffende de censuurkwesties tussen de kerke­raad en de gemeenteleden K.J. Houtbeckers-van Brakel en C.S. Amo­us, 1889-1891.

1 omslag

 

194.

"Nota omtrent de tegenwoordige ziekenverpleging van den inlander op Java", door het bestuur van de "Nederl­andsch In­dische Zendings Bond", 1882. Afschri­ft.

1 stuk

 

 

 

 

 

Bronnen met verslaglegging

Verslaglegging en statistiek

 

Jaarverslagen van de zendelingen E.R. Haan, D. Huijsing en A. Bolwijn over de Christelijk Gereformeerde Zendingsgemeente te Batavia, 1877-1891 (inv. nrs. 181, 184 en 189)

Archivalie elders

College van Curatoren en Docenten van de Theologische School te Kampen (1854-1872)

 

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief