Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Norbertijnen (OPraem)

Naam Norbertijnen (OPraem)
Naamsvarianten
 • Orde van de Reguliere Kanunniken van Prémontré (opraem.)
 • Witheren
 • Orde van Premonstreit
 • Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis
 • Praemonstratenzers (OPraem)
 • Norbertijnen van de abdij van Berne
 • Paters Norbertijnen (OPraem)
Periode 1120-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De orde is gesticht in Prémontré (Frankrijk) in 1120 door Norbertus van Gennep (1080-1134), toen Norbertus en zijn volgelingen bestaande uit zowel priesters als leken zich daar op verzoek van de plaatselijke bisschop vestigden. De orde was al vóór 1127 in Nederland (Middelburg) gevestigd en ontving pauselijke goedkeuring in 1126. De abdij van Berne bij Heusden werd gesticht in 1134. Na grote moeilijkheden tijdens de Reformatie en de daaropvolgende periode weken de bewoners van Berne uit naar 's-Hertogenbosch en andere dorpen, zodat de abdijgemeenschap een verborgen bestaan leidde. In 1857 werd de abdij van Berne in Heeswijk (provincie Noord-Brabant) opnieuw gesticht. De abdij had priesters en kleine aantallen broeders.(website www.abdijvanberne.nl/geschiedenis geraadpleegd op 8 oktober 2009).

 

De missie

Aanvankelijk gaf de abdij de voorkeur aan een missie op Java. Het plan was om daar een seminarie voor priesters op te richten waaraan dan later zoals al eerder in de Ver. Staten was gebeurd, een klooster zou worden toegevoegd. Kardinaal Van Rossum hield de eerste aanvraag uit 1921 echter tegen, waarna de zaak ging slepen. Ondertussen waren er dringende verzoeken binnengekomen van de aartsbisschop van Madras, waaronder Jabalpur viel, om missionarissen.

 

India

Jabalpur, een stad die thans meer dan één miljoen inwoners telt, is gelegen in Centraal India en was al in de koloniale tijd een centrum van administratie. In 1923 beloofde de abt van Berne de aartsbisschop om drie van zijn priesters te sturen die de al aanwezige missionarissen van Mill Hill zouden gaan assisteren. Met de afscheiding van het bisdom Allahabad en Nagpur kreeg Berne in 1929 van de congregatie De Propaganda Fide een eigen uitgestrekt missiegebied rond Jabalpur toegewezen. In de periode 1923-1952 werden in totaal 50 leden van de abdij van Berne naar dit gebied uitgezonden. Na 1952 remde de regering van India permanente vestiging van buitenlanders af. In 1958 werkten er nog 22 Nederlandse priesters en 3 Nederlandse broeders, in de jaren daarna nam het aantal Nederlandse missionarissen echter sterk af ten gunste van Indiase priesters en broeders. In 1958 werkten er in het bisdom 100 zusters. (Van Stratum, 30). In 1998 was bijna de gehele clerus van dit bisdom inheems en werd de kerk nauwelijks meer als een vreemd element ervaren. In 1930 waren er in het bisdom Jabalpur ongeveer 3.200 katholieken, in 1958 was dit gestegen tot 8.400. In 1993 was 0,35% van de bevolking van het bisdom katholiek. In 1962 werd het al in de jaren twintig beraamde plan om een klooster te stichten verwezenlijkt met de oprichting van een priorij in Jamtara (nabij Jabalpur). die in 1984 zelfstandig werd. Reeds in de jaren twintig werd samengewerkt met de zusters van J.M.J. (Van Stratum, De vijftig van Berne, archief abdij, inv. nr. 635).

 

Verenigde Staten

In 1807-1808 is de abt van Berne even van plan geweest zijn hele abdij te verplaatsen naar Baltimore. In 1893 vroeg de bisschop van Green Bay de abdij om assistentie in de zielzorg onder Franse en Belgische immigranten. Dit leidde tot de stichting van een priorij in West de Pere (Wisconsin) met daaraan verbonden, evenals in Heeswijk, een gymnasium. Bernardus Pennings (1861-1955) werd de eerste overste. In 1925 kreeg De Pere de status van abdij (de naam luidde St. Norbert Abbey). De paters missioneerden onder de daar in reservaten wonende Indiaanse stammen en onder protestanten. Het missiewerk strekte zich uit tot in de staten Illinois, Michigan, Montana en zelfs Louisiana waar men missioneerde onder de zwarte en de Mexicaanse bevolking . Het aantal Nederlandse leden nam na 1914 gestaag af. Na de Eerste Wereldoorlog vertrokken er geen Nederlandse leden meer vanuit Berne, maar tot die tijd hadden de Norbertijnen van Heeswijk 26 leden naar Wisconsin gestuurd. Nog in 1960 waren hier Nederlandse Norbertijnen actief.

 

Brazilië

Rond 1960 was er het plan om een missie te openen in Brazilië maar dit werd door het kapittel van Berne afgestemd. Wel zijn enkele Norbertijnen in Brazilië werkzaam geweest. De Pius-almanak van 1958 maakt melding van vier priesters in Brazilië (archief abdij van Berne inv. nr. 476 brief van de bisschop van Jabalpur aan pater Lucas van Helvert 19 febr. 1964). In 1958 waren er ook enkele Nederlandse Norbertijnen werkzaam in het bisdom Brisbane in Australië.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 31-32, Willemsen, I, par. 1-24, Pius-almanak 1960/61, 328 en 418, Van Stratum, De vijftig, Derix, Brengers van de boodschap, 248-251 en archief abdij, inv. nr. 635.

 

Organisatie

De orde

Aanvankelijk werd de orde bestuurd vanuit Prémontré dat leiding gaf aan een aantal priorijen. Later kregen de abdijen en andere vestigingen meer autonomie. Het hoogste gezag lag bij het generaal-kapittel en de abt-generaal. De orde bestaat uit min of meer op zich zelf staande abdijen, priorijen en proosdijen. Er was een onderverdeling in circarieën of kreitsen en de abdij van Berne behoorde sinds 1884 tot de circarie van Brabant. In Nederland bestaan thans de vestigingen in Heeswijk (de abdij van Berne), de daaruit gestichte priorij 'de Essenburgh' bij Harderwijk en enige kleinere gemeenschappen. Het generalaat bevindt zich in Rome.

 

De missie

De abdij van De Pere in Wisconsin is sinds 1924 zelfstandig, in India is Jamtara de hoofdvestiging. Jabalpur werd in 1932 een apostolische prefectuur, in 1954 gevolgd door een verheffing tot bisdom. Tot 1946 waren de functies van bisschop en 'superior' (missieoverste) in één persoon, mgr. Dubbelman, verenigd. Sedertdien waren ze gescheiden.

 

Superioren in India waren:

Constantius G. Bazelmans 1923-1933

Ignatius C. Dubbelman 1933-1946

Athanasius W. van Oosterhout 1946-1963

 

Apostolisch-vicaris, daarna bisschop waren:

Ignatius C. Dubbelman 1933-1966

(apostolisch vicaris tot 1954, daarna bisschop)

 

Alle informatie is geput uit: Van Woesik, 31-32, Pius-almanak 1960/61, 327-328 en van Stratum, De vijftig.

Doelstelling

Tot de doelstelling van de orde behoorde apostolische werkzaamheden in overeenstemming met of op basis van monastische zelfheiliging. De doelstellingen kunnen dan ook omschreven worden als contemplatief leven, pastoraal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • India
 • Aartsbisdom Bombay (Mumbai)
 • Bisdom Jabalpur
Selectie uit de literatuur
Titel
 • De vijftig van Berne : het werk van de Norbertijnen in India, 1923-1998 / J.C.M. van StratumDe vijftig van Berne, 1923-1998
Auteur
 • Jean Casper Maria van Stratum (1941-)
Paginering
 • 478 p
Uitgever
 • Heeswijk-Dinther : Boekhandel Berne
Jaar van uitgave
 • [1998]

Titel
 • Een abdij met een missie / door Cas van Houtert ; [foto's: Otto Paymans ... et al.]
Auteur
 • Cas J.J. van Houtert (1940-)
Paginering
 • 48 p
Uitgever
 • Heeswijk : Missieprocuur "Solidair met India" van de Norbertijner-Abdij van Berne
Jaar van uitgave
 • [1996]

Titel
 • Abdij van Berne Heeswijk : Nederlands oudste kloostergemeenschap : geschiedenis, leven, werken / [tekst: Mart van Sluisveld ; eindred. Fons Boom]Abdij van Berne
Auteur
 • Mart van Sluisveld ; Fons Boom
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • [Heeswijk-Dinther : Abdij van Berne]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1990]

Titel
 • Inleiding tot de geschiedenis van het kloosterwezen in de Nederlanden. A. II. 1.b. De Orde van Prémontré. Deel 1. Bibliografie. (Studies verschenen tussen 1950 en 1986) / J. Breugelmans, M. de Kerpel, C. Merckaert
Auteur
 • J. Breugelmans; M. de Kerpel; C. Merckaert
Paginering
 • VIII, 250 p
Uitgever
 • Bruxelles : Archives et Bibliothèques de Belgique
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Literatuurlijst over Sint-Norbertus, de orde van Prémontré en de Abdij van Berne.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1982

Titel
 • De apostolische prefectuur van Jubbulpore
Auteur
 • Dubbelman, C.
In
 • Het Missiewerk
Paginering
 • 193-197
Jaar van uitgave
 • 1934-1935

Titel
 • Letters Written in Good Faith. The Early Years- of the Dutch Norbertines in Wisconsin
Auteur
 • Walter Lagerwey; H.A.V.M.van Stekelenburg
In
 • Analecta praemonstratensia, ISSN 0517-6735
Paginering
 • vol. 74 (1998), afl. 1-2, pag. 152-155 (4)
Jaar van uitgave
 • 1998


Bronnenpublicatie
Titel
 • Letters written in good faith / Walter Lagerwey
Auteur
 • Walter Lagerwey (1918-2005); Xavier G. Colavechio
Paginering
 • VI, 274 p
Uitgever
 • Green Bay, WI : Alt Publishing
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Letters written in good faith / Walter Lagerwey
Auteur
 • Walter Lagerwey (1918-2005)
Paginering
 • VII, 547 p
Uitgever
 • Green Bay, WI : Alt Publishing
Jaar van uitgave
 • cop. 1996


Periodieken
Titel
 • Het offer : tijdschrift van het Aartsbroederschap der H. Mis van Eerherstel, bewerkt in de Abdij van Berne
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1892) - jrg. 50, nr. 12 (1941); nr. 1 (1946) - nr. 22 (1967)
Uitgever
 • Oosterhout : H.C. van der AaHeeswijk : Abdij van Berne
Jaar van uitgave
 • 1892-1967

Titel
 • Berne : godsdienstig tijdschrift der Abdij van Berne
Paginering
 • Jr. 1, no. 1 (apr. 1948) - ...
Uitgever
 • Heeswijk : Abdij van Berne
Jaar van uitgave
 • 1948-...
Interviews

5 interviews en wel de nrs.:

 

205

408

610

660

671

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de abdij van Berne in Heeswijk loopt vanaf de middeleeuwen tot heden. Het is zeer goed beheerd en tamelijk volledig. Het gedeelte over de missie bevat volgens Van Stratum onder meer ongeveer 3.500 brieven van missionarissen aan Berne, maar kopieën van de antwoorden daarop zijn niet aanwezig. Dit aantal is waarschijnlijk wat te royaal geschat. De schrijver van de geschiedenis van deze missie, Jean van Stratum, bezocht India en raadpleegde de daar nog aanwezige archieven. Hij maakte een voorlopige inventaris. (Van Stratum, De vijftig van Berne, 5 en 461). De door Van Stratum gemaakte lijst van het archief in Jabalpur kent vijf afdelingen: A. De bisschop; B. Financiën;  C.Onderwijs; D. Sociaal werk and E. Diversen. Van belang zijn de stukken van de diocesane raad (1933-1975) en de registers met correspondentie (1933-1970). Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht. De door dr. Jan Sanders gemaakte inventaris van het abdijarchief is voor wat de missie aangaat nagenoeg voltooid. De in dit format vermelde inventarisnummers zijn voorlopig en zullen later nog door definitieve worden vervangen.

Bewaarplaats Abdij van Berne, Abdijstraat 49 – 5473 AD Heeswijk tel. 0413.299299
Periode archief 1134-2011
Opmerkingen openbaarheid

Bezoekers dienen van tevoren een afspraak te maken met de beheerder dr. J. Sanders, die is te bereiken op het in 's-Hertogenbosch gevestigde Brabants Historisch Documentatie Centrum.

Omvang ca 1500 charters en ca 30 meter archief; gedeelte missie omvat 193 inv nrs. waarvan 4 over Brazilië en de rest over India.
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort De inventaris zal eind 2010 worden voltooid.
Toegang titel geen
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Lezingen van F. van der Heijden over het kastenvraagstuk, ca. 1940 (inv. nr. 615)

 

Audio-visueel materiaal

Fotoboeken uit India. De meeste foto's zijn ongedocumenteerd, wat de gebruikswaarde sterk beperkt.


Bewaarplaats Generalaat, Casa generalizia dei Canonici Regolari Premostratensi, Viale Giotto 27 - 00153 ROMA, tel. 06-57.17.661
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

e-mail: leo.caals@opraemroma.it


Bewaarplaats Jabalpur, bisschoppelijk paleis
Periode archief 1932-1984
Opmerkingen openbaarheid

onbekend

Omvang onbekend
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort voorlopige inventaris van het missieärchief door Jean van Stratum
Toegang titel Provisional Catalogue of the Archives of the Former Mission 1932-1984
Websites

website: www.premontre.org

Bronnen met verslaglegging

Archief abdij van Berne in Heeswijk

Brieven

'Amerikaanse brieven' vanuit de abdij West de Pere (Wisconsin) aan de abdij van berne, 1893-1935, 361 stuks (inv. nrs. 1-4 en 696)

Correspondentie van abt. Haselager met West de Norbertijnen in Noord-Amerika, 1959-1984 (inv. nr. VIIP8)

Correspondentie van de abt met Jabalpur, 1920-1961 (inv. nrs. 452-461)

Brieven aan abt Stöcker vanuit India, 1930-1939 (inv. nr. 1252)

Correspondentie van Paul Gevers onder meer als prior met Jabalpur, 1946-1963 (inv. nr. 629)

Ingekomen brieven van mgr. Dubbelman, bisschop van Jabalpur, 1959-1964 (inv. nr. 476)

Ingekomen brieven van B.J. Lamers uit Jabalpur, 1944-1958 (inv. nr. 480)

Ingekomen brieven uit Brazilië, 1946-1968 (inv. nrs. VIIO15 en 1251)

 

Dagboeken

Dagboek van pater Lucas Frans van Helvert over zijn eerste jaren in Jabalpur, 1936-1938 (inv. nr. 474)

(79 p.; Nederlands en Engels door elkaar; voor de schrijver zie onder memoires)

 

Memoires

Memoires van pater Lucas Frans van Helvert, opgetekend na het overlijden van zijn broer Wim, eveneens Norbertijn, in 1982, bestrijken de periode 1932-1972 (inv. nr. 475)

(De schrijver werd geboren in Dinther in 1910 en overleed in 1999; in 1935 eeuwige gelofte als Norbertijn gevolgd door priesterwijding en uitzending naar Jabalpur in India; vertrek naar India op  22 oktober 1936; 1936-1948 werkzaam op diverse staties; 1948-1965 stadspastoraat in Jabalpur; 1965-1971 schoolproject in Mumbai (Bombay); tussendoor nog vijf jaar missieprocurator in Philadelphia; definitieve terugkeer naar Nederland in 1971; de memoires vangen aan met een beschouwing over zijn leven en de motieven om de missie in te gaan; daarna jeugd, school en intrede in de orde)

 

Visitatieverslagen

West de Pere, 1906 (inv. nr. 1028)

Jabalpur, 1932-1980 (inv. nr. 518 en 925)

 

Periodieke verslagen

Jabalpur, meerjaarlijkse verslagen en statistische overzichten, 1935-1984 (inv. nr. 505)

 

Andere series die van belang zijn

Bulletin 'Inter nos' uitgegeven door het bisdom Jabalpur, 1934-1987 (inv. nr. 507).

 

 

Archief bisdom Jabalpur in Jabalpur

Diocesan Council, 1933-1975 (5 files)

Priests, meetings, retreats and recollections, 1951-1971 (2 files)

Registers of Letters, 1933-1970 (3 files)

 

Opmerkingen

Een in 2007 verschenen geschiedenis van de abdij van Berne geschreven door Jean van Stratum besteedt geen aandacht aan het missiewerk en is daarom niet in het veld literatuur opgenomen.

 

 

Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De orde is gesticht in Prémontré (Frankrijk) in 1120 door Norbertus van Gennep (1080-1134), toen Norbertus en zijn volgelingen bestaande uit zowel priesters als leken zich daar op verzoek van de plaatselijke bisschop vestigden. De orde was al vóór 1127 in Nederland (Middelburg) gevestigd en ontving pauselijke goedkeuring in 1126. De abdij van Berne bij Heusden werd gesticht in 1134. Na grote moeilijkheden tijdens de Reformatie en de daaropvolgende periode weken de bewoners van Berne uit naar 's-Hertogenbosch en andere dorpen, zodat de abdijgemeenschap een verborgen bestaan leidde. In 1857 werd de abdij van Berne in Heeswijk (provincie Noord-Brabant) opnieuw gesticht. De abdij had priesters en kleine aantallen broeders.(website www.abdijvanberne.nl/geschiedenis geraadpleegd op 8 oktober 2009).

 

De missie

Aanvankelijk gaf de abdij de voorkeur aan een missie op Java. Het plan was om daar een seminarie voor priesters op te richten waaraan dan later zoals al eerder in de Ver. Staten was gebeurd, een klooster zou worden toegevoegd. Kardinaal Van Rossum hield de eerste aanvraag uit 1921 echter tegen, waarna de zaak ging slepen. Ondertussen waren er dringende verzoeken binnengekomen van de aartsbisschop van Madras, waaronder Jabalpur viel, om missionarissen.

 

India

Jabalpur, een stad die thans meer dan één miljoen inwoners telt, is gelegen in Centraal India en was al in de koloniale tijd een centrum van administratie. In 1923 beloofde de abt van Berne de aartsbisschop om drie van zijn priesters te sturen die de al aanwezige missionarissen van Mill Hill zouden gaan assisteren. Met de afscheiding van het bisdom Allahabad en Nagpur kreeg Berne in 1929 van de congregatie De Propaganda Fide een eigen uitgestrekt missiegebied rond Jabalpur toegewezen. In de periode 1923-1952 werden in totaal 50 leden van de abdij van Berne naar dit gebied uitgezonden. Na 1952 remde de regering van India permanente vestiging van buitenlanders af. In 1958 werkten er nog 22 Nederlandse priesters en 3 Nederlandse broeders, in de jaren daarna nam het aantal Nederlandse missionarissen echter sterk af ten gunste van Indiase priesters en broeders. In 1958 werkten er in het bisdom 100 zusters. (Van Stratum, 30). In 1998 was bijna de gehele clerus van dit bisdom inheems en werd de kerk nauwelijks meer als een vreemd element ervaren. In 1930 waren er in het bisdom Jabalpur ongeveer 3.200 katholieken, in 1958 was dit gestegen tot 8.400. In 1993 was 0,35% van de bevolking van het bisdom katholiek. In 1962 werd het al in de jaren twintig beraamde plan om een klooster te stichten verwezenlijkt met de oprichting van een priorij in Jamtara (nabij Jabalpur). die in 1984 zelfstandig werd. Reeds in de jaren twintig werd samengewerkt met de zusters van J.M.J. (Van Stratum, De vijftig van Berne, archief abdij, inv. nr. 635).

 

Verenigde Staten

In 1807-1808 is de abt van Berne even van plan geweest zijn hele abdij te verplaatsen naar Baltimore. In 1893 vroeg de bisschop van Green Bay de abdij om assistentie in de zielzorg onder Franse en Belgische immigranten. Dit leidde tot de stichting van een priorij in West de Pere (Wisconsin) met daaraan verbonden, evenals in Heeswijk, een gymnasium. Bernardus Pennings (1861-1955) werd de eerste overste. In 1925 kreeg De Pere de status van abdij (de naam luidde St. Norbert Abbey). De paters missioneerden onder de daar in reservaten wonende Indiaanse stammen en onder protestanten. Het missiewerk strekte zich uit tot in de staten Illinois, Michigan, Montana en zelfs Louisiana waar men missioneerde onder de zwarte en de Mexicaanse bevolking . Het aantal Nederlandse leden nam na 1914 gestaag af. Na de Eerste Wereldoorlog vertrokken er geen Nederlandse leden meer vanuit Berne, maar tot die tijd hadden de Norbertijnen van Heeswijk 26 leden naar Wisconsin gestuurd. Nog in 1960 waren hier Nederlandse Norbertijnen actief.

 

Brazilië

Rond 1960 was er het plan om een missie te openen in Brazilië maar dit werd door het kapittel van Berne afgestemd. Wel zijn enkele Norbertijnen in Brazilië werkzaam geweest. De Pius-almanak van 1958 maakt melding van vier priesters in Brazilië (archief abdij van Berne inv. nr. 476 brief van de bisschop van Jabalpur aan pater Lucas van Helvert 19 febr. 1964). In 1958 waren er ook enkele Nederlandse Norbertijnen werkzaam in het bisdom Brisbane in Australië.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 31-32, Willemsen, I, par. 1-24, Pius-almanak 1960/61, 328 en 418, Van Stratum, De vijftig, Derix, Brengers van de boodschap, 248-251 en archief abdij, inv. nr. 635.

 

Organisatie

De orde

Aanvankelijk werd de orde bestuurd vanuit Prémontré dat leiding gaf aan een aantal priorijen. Later kregen de abdijen en andere vestigingen meer autonomie. Het hoogste gezag lag bij het generaal-kapittel en de abt-generaal. De orde bestaat uit min of meer op zich zelf staande abdijen, priorijen en proosdijen. Er was een onderverdeling in circarieën of kreitsen en de abdij van Berne behoorde sinds 1884 tot de circarie van Brabant. In Nederland bestaan thans de vestigingen in Heeswijk (de abdij van Berne), de daaruit gestichte priorij 'de Essenburgh' bij Harderwijk en enige kleinere gemeenschappen. Het generalaat bevindt zich in Rome.

 

De missie

De abdij van De Pere in Wisconsin is sinds 1924 zelfstandig, in India is Jamtara de hoofdvestiging. Jabalpur werd in 1932 een apostolische prefectuur, in 1954 gevolgd door een verheffing tot bisdom. Tot 1946 waren de functies van bisschop en 'superior' (missieoverste) in één persoon, mgr. Dubbelman, verenigd. Sedertdien waren ze gescheiden.

 

Superioren in India waren:

Constantius G. Bazelmans 1923-1933

Ignatius C. Dubbelman 1933-1946

Athanasius W. van Oosterhout 1946-1963

 

Apostolisch-vicaris, daarna bisschop waren:

Ignatius C. Dubbelman 1933-1966

(apostolisch vicaris tot 1954, daarna bisschop)

 

Alle informatie is geput uit: Van Woesik, 31-32, Pius-almanak 1960/61, 327-328 en van Stratum, De vijftig.

Doelstelling

Tot de doelstelling van de orde behoorde apostolische werkzaamheden in overeenstemming met of op basis van monastische zelfheiliging. De doelstellingen kunnen dan ook omschreven worden als contemplatief leven, pastoraal werk en missiewerk.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Noord Amerika
 • Latijns Amerika
 • Azië
 • Oceanië
Lokatie
 • India
 • Aartsbisdom Bombay (Mumbai)
 • Bisdom Jabalpur

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • De vijftig van Berne : het werk van de Norbertijnen in India, 1923-1998 / J.C.M. van StratumDe vijftig van Berne, 1923-1998
Auteur
 • Jean Casper Maria van Stratum (1941-)
Paginering
 • 478 p
Uitgever
 • Heeswijk-Dinther : Boekhandel Berne
Jaar van uitgave
 • [1998]

Titel
 • Een abdij met een missie / door Cas van Houtert ; [foto's: Otto Paymans ... et al.]
Auteur
 • Cas J.J. van Houtert (1940-)
Paginering
 • 48 p
Uitgever
 • Heeswijk : Missieprocuur "Solidair met India" van de Norbertijner-Abdij van Berne
Jaar van uitgave
 • [1996]

Titel
 • Abdij van Berne Heeswijk : Nederlands oudste kloostergemeenschap : geschiedenis, leven, werken / [tekst: Mart van Sluisveld ; eindred. Fons Boom]Abdij van Berne
Auteur
 • Mart van Sluisveld ; Fons Boom
Paginering
 • 32 p
Uitgever
 • [Heeswijk-Dinther : Abdij van Berne]
Jaar van uitgave
 • [ca. 1990]

Titel
 • Inleiding tot de geschiedenis van het kloosterwezen in de Nederlanden. A. II. 1.b. De Orde van Prémontré. Deel 1. Bibliografie. (Studies verschenen tussen 1950 en 1986) / J. Breugelmans, M. de Kerpel, C. Merckaert
Auteur
 • J. Breugelmans; M. de Kerpel; C. Merckaert
Paginering
 • VIII, 250 p
Uitgever
 • Bruxelles : Archives et Bibliothèques de Belgique
Jaar van uitgave
 • 1987

Titel
 • Literatuurlijst over Sint-Norbertus, de orde van Prémontré en de Abdij van Berne.
Uitgever
 • z.p.:
Jaar van uitgave
 • 1982

Titel
 • De apostolische prefectuur van Jubbulpore
Auteur
 • Dubbelman, C.
In
 • Het Missiewerk
Paginering
 • 193-197
Jaar van uitgave
 • 1934-1935

Titel
 • Letters Written in Good Faith. The Early Years- of the Dutch Norbertines in Wisconsin
Auteur
 • Walter Lagerwey; H.A.V.M.van Stekelenburg
In
 • Analecta praemonstratensia, ISSN 0517-6735
Paginering
 • vol. 74 (1998), afl. 1-2, pag. 152-155 (4)
Jaar van uitgave
 • 1998


Bronnenpublicatie
Titel
 • Letters written in good faith / Walter Lagerwey
Auteur
 • Walter Lagerwey (1918-2005); Xavier G. Colavechio
Paginering
 • VI, 274 p
Uitgever
 • Green Bay, WI : Alt Publishing
Jaar van uitgave
 • cop. 2006

Titel
 • Letters written in good faith / Walter Lagerwey
Auteur
 • Walter Lagerwey (1918-2005)
Paginering
 • VII, 547 p
Uitgever
 • Green Bay, WI : Alt Publishing
Jaar van uitgave
 • cop. 1996


Periodieken
Titel
 • Het offer : tijdschrift van het Aartsbroederschap der H. Mis van Eerherstel, bewerkt in de Abdij van Berne
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (1892) - jrg. 50, nr. 12 (1941); nr. 1 (1946) - nr. 22 (1967)
Uitgever
 • Oosterhout : H.C. van der AaHeeswijk : Abdij van Berne
Jaar van uitgave
 • 1892-1967

Titel
 • Berne : godsdienstig tijdschrift der Abdij van Berne
Paginering
 • Jr. 1, no. 1 (apr. 1948) - ...
Uitgever
 • Heeswijk : Abdij van Berne
Jaar van uitgave
 • 1948-...
Interviews

5 interviews en wel de nrs.:

 

205

408

610

660

671

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de abdij van Berne in Heeswijk loopt vanaf de middeleeuwen tot heden. Het is zeer goed beheerd en tamelijk volledig. Het gedeelte over de missie bevat volgens Van Stratum onder meer ongeveer 3.500 brieven van missionarissen aan Berne, maar kopieën van de antwoorden daarop zijn niet aanwezig. Dit aantal is waarschijnlijk wat te royaal geschat. De schrijver van de geschiedenis van deze missie, Jean van Stratum, bezocht India en raadpleegde de daar nog aanwezige archieven. Hij maakte een voorlopige inventaris. (Van Stratum, De vijftig van Berne, 5 en 461). De door Van Stratum gemaakte lijst van het archief in Jabalpur kent vijf afdelingen: A. De bisschop; B. Financiën;  C.Onderwijs; D. Sociaal werk and E. Diversen. Van belang zijn de stukken van de diocesane raad (1933-1975) en de registers met correspondentie (1933-1970). Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht. De door dr. Jan Sanders gemaakte inventaris van het abdijarchief is voor wat de missie aangaat nagenoeg voltooid. De in dit format vermelde inventarisnummers zijn voorlopig en zullen later nog door definitieve worden vervangen.

Bewaarplaats Abdij van Berne, Abdijstraat 49 – 5473 AD Heeswijk tel. 0413.299299
Periode archief 1134-2011
Opmerkingen openbaarheid

Bezoekers dienen van tevoren een afspraak te maken met de beheerder dr. J. Sanders, die is te bereiken op het in 's-Hertogenbosch gevestigde Brabants Historisch Documentatie Centrum.

Omvang ca 1500 charters en ca 30 meter archief; gedeelte missie omvat 193 inv nrs. waarvan 4 over Brazilië en de rest over India.
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort De inventaris zal eind 2010 worden voltooid.
Toegang titel geen
Bijzondere relevantie

Lezingen van F. van der Heijden over het kastenvraagstuk, ca. 1940 (inv. nr. 615)

 

Audio-visueel materiaal

Fotoboeken uit India. De meeste foto's zijn ongedocumenteerd, wat de gebruikswaarde sterk beperkt.


Bewaarplaats Generalaat, Casa generalizia dei Canonici Regolari Premostratensi, Viale Giotto 27 - 00153 ROMA, tel. 06-57.17.661
Bijzondere relevantie

e-mail: leo.caals@opraemroma.it


Bewaarplaats Jabalpur, bisschoppelijk paleis
Periode archief 1932-1984
Opmerkingen openbaarheid

onbekend

Omvang onbekend
Toegang soort
 • Lijst
Opmerkingen toegang soort voorlopige inventaris van het missieärchief door Jean van Stratum
Toegang titel Provisional Catalogue of the Archives of the Former Mission 1932-1984
Websites

website: www.premontre.org

Bronnen met verslaglegging

Archief abdij van Berne in Heeswijk

Brieven

'Amerikaanse brieven' vanuit de abdij West de Pere (Wisconsin) aan de abdij van berne, 1893-1935, 361 stuks (inv. nrs. 1-4 en 696)

Correspondentie van abt. Haselager met West de Norbertijnen in Noord-Amerika, 1959-1984 (inv. nr. VIIP8)

Correspondentie van de abt met Jabalpur, 1920-1961 (inv. nrs. 452-461)

Brieven aan abt Stöcker vanuit India, 1930-1939 (inv. nr. 1252)

Correspondentie van Paul Gevers onder meer als prior met Jabalpur, 1946-1963 (inv. nr. 629)

Ingekomen brieven van mgr. Dubbelman, bisschop van Jabalpur, 1959-1964 (inv. nr. 476)

Ingekomen brieven van B.J. Lamers uit Jabalpur, 1944-1958 (inv. nr. 480)

Ingekomen brieven uit Brazilië, 1946-1968 (inv. nrs. VIIO15 en 1251)

 

Dagboeken

Dagboek van pater Lucas Frans van Helvert over zijn eerste jaren in Jabalpur, 1936-1938 (inv. nr. 474)

(79 p.; Nederlands en Engels door elkaar; voor de schrijver zie onder memoires)

 

Memoires

Memoires van pater Lucas Frans van Helvert, opgetekend na het overlijden van zijn broer Wim, eveneens Norbertijn, in 1982, bestrijken de periode 1932-1972 (inv. nr. 475)

(De schrijver werd geboren in Dinther in 1910 en overleed in 1999; in 1935 eeuwige gelofte als Norbertijn gevolgd door priesterwijding en uitzending naar Jabalpur in India; vertrek naar India op  22 oktober 1936; 1936-1948 werkzaam op diverse staties; 1948-1965 stadspastoraat in Jabalpur; 1965-1971 schoolproject in Mumbai (Bombay); tussendoor nog vijf jaar missieprocurator in Philadelphia; definitieve terugkeer naar Nederland in 1971; de memoires vangen aan met een beschouwing over zijn leven en de motieven om de missie in te gaan; daarna jeugd, school en intrede in de orde)

 

Visitatieverslagen

West de Pere, 1906 (inv. nr. 1028)

Jabalpur, 1932-1980 (inv. nr. 518 en 925)

 

Periodieke verslagen

Jabalpur, meerjaarlijkse verslagen en statistische overzichten, 1935-1984 (inv. nr. 505)

 

Andere series die van belang zijn

Bulletin 'Inter nos' uitgegeven door het bisdom Jabalpur, 1934-1987 (inv. nr. 507).

 

 

Archief bisdom Jabalpur in Jabalpur

Diocesan Council, 1933-1975 (5 files)

Priests, meetings, retreats and recollections, 1951-1971 (2 files)

Registers of Letters, 1933-1970 (3 files)

 

Opmerkingen

Een in 2007 verschenen geschiedenis van de abdij van Berne geschreven door Jean van Stratum besteedt geen aandacht aan het missiewerk en is daarom niet in het veld literatuur opgenomen.

 

 

Informatiewaarde Interressant archief