Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Dominicanen (OP)

Naam Dominicanen (OP)
Naamsvarianten
 • Ordo Fratrum Praedicatorum
 • Ordo Praedicatorum (op)
 • Orde van de Predikbroeders
 • Predikbroeders
 • Predikheren
 • Paters Dominicanen
 • Praedicatores
 • Fratres Praedicatores
Periode 1216-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De orde

De orde van de Dominicanen is gesticht in Frankrijk in 1216 door Dominicus de Guz­mán (circa 1170-1221). Hij was in Nederland gevestigd vanaf ongeveer 1232 . Tijdens en na de Reformatie werden alle Dominicanenkloosters in Nederland opgeheven. De grondwet van 1848 bracht een betere scheiding van kerk en staat tot stand wat het oprichten van nieuwe kloosters aanzienlijk vergemakkelijkte. In 1858 kochten de Dominicanen een herenhuis in Huissen (provincie Gelderland)  dat tot 1932 als moederhuis fungeerde. Het herstel van de Nederlandse provincie dat al vanaf 1804 was ingezet kreeg met deze aankoop een belangrijke impuls.  In 1935 telde de orde mondiaal bezien ongeveer 6.500 leden. De Nederlandse provincie telde toen ongeveer 75 leden. In Nederland had de orde vier kloosters (Huissen, Zwolle en twee in Nijmegen) en bediende hij 18 parochies.

 

De missie

Algemeen overzicht 1216-1960

Vanaf het begin is de orde missionair actief geweest. Zo waren Dominicanen onder meer tot in de negentiende eeuw actief in Nederlands-Indië. Ook Nederlandse Dominicanen waren al in de missie actief vóórdat de Nederlandse Dominicanen de verantwoordelijkheid toegewezen kregen voor een eigen missiegebied. Een voorbeeld daarvan was Theodorus van den Broek die in 1832 naar Amerika vertrok. Ook de latere apostolisch vicaris van Curaçao, Petrus van Ewijk, was al in 1852 op verzoek van de magister (bij de Dominicanen de benaming voor de hoogste bestuurder van de orde) naar de missie op Kaap de Goede Hoop getrokken. De Nederlandse provincie echter heeft haar verantwoordelijkheid voor de missie maar schoorvoetend aanvaard. Tijdens het Interbellum heeft nog geen kwart van de Dominicanen in de missie gewerkt. Van de paters die tussen 1940 en 1953 intraden werd in de jaren vijftig maar veertig procent uitgezonden naar de missie. De werkzaamheden in Nederland kregen steeds voorrang en het aantal uitzendingen naar de missie werd niet opgevoerd.  

 

Nederlandse Antillen

Periode 1868-1900

Onder druk van de Propaganda Fide moesten de Nederlandse Dominicanen, die pas sinds 1858 pas weer goed aan hun herstel in Nederland hadden kunnen werken, de verantwoordelijkheid voor de missie in 1868 op de Nederlandse Antillen aanvaarden. Aan die overeenkomst kon pas in 1870 uitvoering gegeven worden, omdat de Nederlandse dominicanen voor deze taak organisatorisch en financieel nog niet geheel klaar waren. Zij meenden bovendien dat dit missionaire streven moeilijk in overeenstemming te brengen was met het ordesleven volgens de constituties van de Nederlandse provincie. Bij aankomst op Curacao in 1870 troffen de Dominicanen een gedeeltelijk katholieke bevolking aan: met name de voormalige slaven waren voor het merendeel katholiek. Zij behoorden tot de laagste sociaal-economische klasse, bleken in de optiek van de paters weinig gevoelig voor directe prediking en waren niet geïntegreerd in de rest van de maatschappij. De Dominicanen probeerden hen bij de kerk te betrekken door aandacht te besteden aan het fysieke, emotionele en materiële welzijn en de 'beschaving' naar eigen westerse morele maatstaven van deze groep ter hand te nemen. Dit bracht hen in een middenpositie tussen enerzijds het koloniale regering die onverschillig stond tegenover christelijk morele vraagstukken zoals het huwelijk, en anderzijds de protestantse blanke bovenlaag die de missionarissen hun morele opstelling kwalijk nam.

 

Periode 1900-1940  

Het aantal parochies groeide in het eerste kwart van de twintigste eeuw sterk. Het directe apostolaat door middel van prediking en sacramentenbediening werd aangevuld met indirect apostolaat, waarvoor zij samenwerkten met broeders en vrouwelijke religieuzen. Dit waren voor onderwijs en gezondheidszorg de Franciscanessen Gasthuiszusters van Breda, de Franciscanessen van Roosendaal, de Zusters van Liefde uit Schijndel, de Dominicanessen van de H Catharina van Siena uit Voorschoten, de Fraters van Tilburg, de Broeders van de Christelijke Scholen en de Kruisvaarders van St. Jan. Doordat het parochiewerk op dezelfde manier was georganiseerd als in Nederland bleef de sinds 1926 in pauselijke missie-encyclieken voorgeschreven acculturatie deels onuitgevoerd. De apostolisch vicaris, die werd benoemd uit de gelederen van de Dominicanen, en zijn plaatsvervanger gaven de grenzen van aanpassing aan en daarbinnen moest elke Dominicaan naar eigen inzicht schipperen tussen aanpassing en 'volharding'. Het indirect apostolaat kreeg vorm in onderwijs, ziekenzorg, sociaal werk, publicaties en pers. De Dominicanen hielden toezicht op het netwerk van bijzondere, katholieke scholen dat werd opgezet en hielden zich bezig met verbetering van de materiële positie van de bewoners. Daarbij werd de Dominicanen door lokale bestuurders het gebruik van het Papiamento, de plaatselijke taal die is ontstaan door een vermenging van Afrikaanse en Europese talen, verweten. De sociale en protestantse elite streefde naar vernederlandsing van het onderwijs en keek neer op de 'slaventaal' Papiaments. Het opleiden van eigenlandse clerici was geen doorslaand succes. Er waren nauwelijks priesterroepingen. Een barrière voor de kandidaten en hun familie was dat de priester-opleiding in Nederland doorlopen moest worden. Vanuit de Nederlandse provincie was men gereserveerd ten opzichte van eigenlandse kandidaten, zeker als die niet uit de blanke Curaçaose elite afkomstig waren, hoewel die reserves niet uitgesproken werden.

 

Periode 1940-1960 

Hoewel politieke inmenging volgens de missiestatuten uit den boze was, konden de missionarissen daar niet aan ontkomen. Als onderdeel van de elite waren zij door middel van hun periodieken opinieleiders. De oprichting van de bisschoppelijke hiërarchie in 1958 bracht voor de Dominicanen met zich mee dat zij gedwongen waren zich te conformeren aan de visie van de bisschop. Deze zag de zielzorg vooral als een nuttig instrument voor behoud van rust en orde. Het gebied ontwikkelde zich tot een rijke missie met een meer zelfbewuste bevolking. De onderwijsinspanningen van Nederlandse religieuzen hsadden ertoe bijgedragen dat er een lokale intelligentsia ontstond. Bovendien veranderde de bevolking van samenstelling door migratie, eerst immigratie vanwege de ontwikkelingen in de olie-industrie, later emigratie van met name mannen die het eiland verlieten op zoek naar werk. De bevolking nam deels afstand van de katholieke kerk en stond kritischer tegenover de paters en het soort apostolaat dat zouden moeten brengen. Hun politieke stellingname met betrekking tot de zich ontwikkelende bestuurlijke autonomie werd ook niet gewaardeerd.

Aan de werkwijze en organisatie van de dominicanen veranderde ook na de Tweede Wereldoorlog niet veel. Paters die vóór 1940 in deze missie waren aangekomen stippelden de koers uit en hielden vast aan het klassieke vooroorlogse parochiepastoraat. Vooraanstaande katholieke Antillianen uitten kritiek op de onveranderde naar binnen gekeerde houding van de kerk. Ook bereikten de dominicanen op deze manier niet de groepen met wie het sociaal-economisch gezien juist slechter ging en die zich met door de kerk verboden overlevingsstrategieën inlieten, zoals criminele activiteiten.

Binnen de eigen gelederen kwamen de generatieconflicten, gepaard aan visies op pastorale werkwijze en theologische vernieuwing, tussen dominicanen aan het eind van de jaren vijftig tot een uitbarsting. Het tekort aan werkkrachten drukte bovendien zwaar op het werk en de onderlinge verhoudingen. Eigenlandse roepingen waren er nog steeds nauwelijks. Tussen 1955 en 1963 vertrokken er bovendien meer Nederlandse Dominicanen van de Antillen dan er naartoe gingen. Pater Brenneker hekelde eind jaren vijftig gebrek aan aanpassing aan de lokale cultuur door zijn confraters, iets dat in de jaren zestig in bestuurlijk en organisatorisch opzicht wel gedaan zou worden in deze missie.

 

Puerto Rico

Periode 1904-1940

In 1904 volgde Puerto Rico als tweede missiegebied. De Nederlandse provinciaal Theissling, die later magister van de orde zou worden, bezocht in 1903 Zuid-Amerika op verzoek van de generale overste van de orde. Op de terugreis deed hij het Amerikaanse protectoraat Puerto Rico aan, dat kerkrechtelijk gezien hoorde bij het bisdom Santiago de Cuba. De aartsbisschop van San Juan, mgr. Blenk (een Amerikaanse marist) bood de provinciaal de keuze uit talrijke onbemande parochies aan. Na onderlinge besprekingen en toestemming van de bisschop om een klooster te stichten in Yauco, werd die parochie in juli 1904 bezet door de dominicanen en een huishoudster. Al in 1905 volgde uitbreiding met de drie parochies van Bayamòn, Isabela en Cataño. De Dominicanen vielen weliswaar onder een bisschoppelijke hiërarchie, maar zij zagen dit gebied toch als een missiegebied. Dit beeld  -het zich zelf missionaris noemen ook als dat minder voor de hand ligt- communiceerden zij naar het thuisfront en cultiveerden zij onderling. Het speelde ook in andere gebieden die formeel geen missiegebied waren zoals Zuid-Afrika na 1951,en veroorzaakte ook daar interne spanningen.

De bevolking zag de Nederlandse Dominicanen in een vergelijkbaar licht als de Amerikaanse planters die zich in hun ogen kwamen verrijken: als ongewenste vreemdelingen. Aan de andere kant getuigden de Dominicanen van een voor die tijd kenmerkend Europees superioriteitsgevoel in hun wens geloof én beschaving te brengen. Zij bonden de strijd aan met andersdenkenden en andersgelovigen. Syncretisme, absentisme -met name van mannen- en wat de Dominicanen beschouwden als 'evenementiële belangstelling' van de bevolking voor het geloof waren problematisch in hun ogen. De pastorale methodiek liep uiteen van ontmoediging van afkeurenswaardige praktijken tot geleidelijke aanpassing. Met het Amerikaans bewind, dat een bepaalde mentaliteit wenste op openbare scholen, streden de Dominicanen om religieuze invloed op het openbare onderwijs, omdat zij zich niet wensten te beperken tot het privé-onderwijs.

Was de financiering op de Antillen aanvankelijk problematisch vanwege de armoede van hun parochianen, in Puerto Rico waren de dominicanen terughoudend om de bevolking om aalmoezen te vragen vanwege hun vijandige houding ten opzichte van vreemdelingen. Dit missiegebied was daarmee een structurele financiële belasting voor de Nederlandse provincie. Deze missie werd gefinancierd met giften uit het buitenland, voornamelijk uit Nederland zoals via de Sint Dominicus Penning en de Verenigde Staten. De Dominicanen werkten in dit missiegebied samen met Amerikaanse vrouwelijke religieuzen, de Dominicanessen van het H Kruis uit Brooklyn. Met geld van de eigen orde bouwden de Dominicanen in dit gebied kerken, die kerkrechtelijk gezien onder gezag van de lokale (Amerikaanse) bisschop vielen. Dat zou later in de eigendomsverhoudingen problemen geven.

Voor het indirecte apostolaat riepen de Dominicanen de hulp in van andere religieuzen voor onderwijs, zieken- en armenzorg. Godsdienstles mocht door de paters op openbare scholen niet gegeven worden, maar wel op scholen van de zusters. Een deel van de katholieke scholen gold als privéscholen en kreeg daarom geen overheidssubsidie. De Dominicanen concentreerden zich op parochiële zielzorg (mislezen, bediening van de sacramenten, prediking en godsdienstonderwijs). Het verzorgingsgebied was echter zeer uitgestrekt en catechisatie, zieken- en huisbezoeken namen veel tijd in beslag. Naar Europees model schakelden zij ook de middenklassen in. Als voorwaarde voor uitbreiding van het aantal parochies stelde de orde dat hun leden in een gemeenschap konden leven. Aangezien er maar weinig leden beschikbaar waren voor de missie konden er in de eerste helft van de twintigste eeuw geen nieuwe parochies worden aangenomen.

Evenals op de Ned. Antillen Rico ontkwamen de missionarissen op Puerto Rico niet aan politieke controverses, met name na de Tweede Wereldoorlog. De bisschoppelijke hiërarchie bestond uit Noord-Amerikanen die onafhankelijkheid afwezen en ook hier werd zielzorg door hen gezien als een nuttig instrument van pacificatie. Toegenomen welvaart steunde vooral op industrialisatie met behulp van Amerikaanse subsidies en de Dominicanen kregen net als op de Antillen te maken met nationalistisch onafhankelijkheidsstreven. Directe zielzorg was speerpunt van de werkwijze, maar de invloed ervan was beperkt, hoewel tachtig procent van de bevolking katholiek was. Gebrek aan beschikbare krachten vanuit de Nederlandse provincie vergrootte ook hier de aandacht voor het werven van inheemse roepingen. Samenwerking met Spaanse dominicanen werd door de Nederlanders echter afgewezen. Ook bleven de Nederlandse dominicanen vasthouden aan het parochiepastoraat in eigen hand, al beleden zij met de mond dat zij ernaar streefden zichzelf zo snel mogelijk overbodig te maken en niet missionair maar in dienst van de lokale bisschop te werken. Het categoriaal pastoraat zou pas in de jaren zestig meer gewicht krijgen en deze missie van karakter doen veranderen, maar dat valt buiten het tijdsbestek van deze gids.

.

 

Zuid-Afrika

Periode 1932-1940

De Dominicanen missioneerden in Zuid-Afrika in de Oranje Vrijstaat sinds 1932. Aanleiding was de benoeming van de Dominicaan B.A. (Jordanus) Gijlswijk tot apostolisch delegaat in 1922. Hij wilde in zijn ordegenoten de loyale clerus zien die nodig was om de door de Propaganda Fide voorgestane hervormingen uit te voeren, zoals de vorming van eigenlandse geestelijken en apostolaat onder de eigenlandse bevolking. Gijlswijks tweede verzoek om in Zuid-Afrika te komen missioneren werd door de Nederlandse provinciaal J.J.W.M. (kloosternaam Angelus) Jurrius ingewilligd. Het westelijk deel van Oranje Vrijstaat, één van de vier autonome gebieden behorend tot de Unie van Zuid-Afrika, werd het werkterrein. Kerkrechtelijk gezien viel dit gebied als apostolische prefectuur geheel onder verantwoordelijkheid van de Duitse paters van de Heilige Geest.

De dominicanen organiseerden hun werk in Zuid-Afrika op een vergelijkbare manier als in Puerto Rico: direct apostolaat door middel van zielzorg in staties met een groot verzorgingsgebied en buitenposten. Ook hier werden zij bijgestaan door vrouwelijke religieuzen: de Dominicanessen van Oakford gaven financiële steun en bestierden het huishouden. De raciale verhoudingen in dit land zorgden echter voor grote problemen. In Oranje Vrijstaat en Transvaal bestond vanaf de oprichting van deze autonome koloniën in 1907 een strikte raciale scheidslijn. De Dominicanen werkten in staties Heilbron, Winburg en Viljoenskroon, waar blanken een krappe zeven procent van de bevolking uitmaakten en kleurlingen minder dan twee procent. Hoewel het aantal priesters was afgestemd op de blanke minderheid, werkten zij ook onder de zwarte meerderheid die financieel veel minder draagkrachtig was. De financiële gevolgen waren groot. Uitbreiding met staties in Zuid-Transvaal, dat net als Oranje Vrijstaat deel uitmaakte van de Unie van Zuid-Afrika, verschafte de missie een iets betere financiële positie. Aan financiële levensvatbaarheid droegen ook bij gedeeltelijke overheidssubsidie voor de scholen en extra financiële steun van de zusters Dominicanessen en mgr. Gijlswijk. De paters pasten zich ook hier in taalkundig opzicht aan de lokale bevolking aan door Sesotho te leren (dat deden zij overigens in hun vrije tijd). Met andere vormen van acculturatie leken de Dominicanen hier verder te gaan dan in bijvoorbeeld Puerto Rico. Mogelijkheden om de bevolking te beïnvloeden of hun gewoonten te doorgronden of te weren waren gering. De overwegend protestantse blanken wantrouwden 'die roomse gevaar'. De Dominicanen beheersten de talen van de zwarte bevolking (Sesotho of de taal van de Bantu) onvoldoende en hun thomistische manier van denken week sterk af van dat van de lokale bevolking.

 

Periode 1940-1960

De hierboven beschreven problemen bleven ook na de Tweede Wereldoorlog bestaan. Er bestond een grote spanning tussen ambitie en middelen. Het werk in deze contreien bleef daardoor een moeizame, tamelijk geïsoleerde bezigheid. Er kwamen nieuwe medebroeders uit Nederland, die in een uitgebreider gebied moesten werken. In de praktijk bleek dat het missie-contract werd uitgevoerd op voorwaarde dat de Nederlandse provincie niet te zwaar belast werd. In een gebied zo groot als Nederland werkten in 1948 niet meer dan negen paters en zij beperkten zich bovendien uitsluitend tot de directe zielzorg. De overheid financierde de aanwezigheid van de dominicanen op basis van hun diensten voor de blanke minderheid. Aangezien de Dominicanen zich wilden inzetten voor de zwarte bevolking, die bovendien zelf financieel allesbehalve sterk stond, laat het zich raden dat de broeders onvoldoende capaciteit hadden voor die taak. Vanwege de na 1948 ingevoerde Apartheid en zijn complexe regelgeving was het belang van eigenlandse roepingen groot, maar tegelijk problematisch. Zwarte priesters werden immers niet geaccepteerd in het langs raciale lijnen georganiseerde Zuid-Afrika. Voor hen was er uitsluitend een rol als aan priesters ondergeschikte broeders weggelegd. De Dominicanen onderwierpen zich aanvankelijk aan de Apartheid. In de loop van de jaren vijftig begonnen zij echter openlijk kritiek te leveren op de morele fundamenten en de gevolgen van het stelsel. Een andere fundamentele verandering was de oprichting in 1951 van het bisdom Kroonstad. In werk en omstandigheden veranderde niet veel, maar het missionaire élan verdween bij de parochiële zielzorg. De eerste bisschop, Norbertus van Velsen op, richtte zich, mede om financiële redenen meer op de kleine groep blanke katholieken in het bisdom. Onder zijn leiding ontwikkelden de dominicanen zelfs een categoriaal Afrikaans apostolaat, waarvoor de paters Afrikaans moesten leren. De Dominicanen moesten laveren tussen de apartheidspolitiek van de overheid, de zwarte meerderheid van de bevolking en de bisschop. Dit maakte hun positie kwetsbaar. In de praktijk waren het de catechisten en onderwijzers op de dorpsscholen die optraden als culturele intermediairs tussen lokale bevolking en missie. In dit opzicht was de situatie in Zuid-Afrika wezenlijk anders dan in Puerto Rico.

 

Chili en Venezuela

Nederlandse Dominicanen zijn tussen 1912 en 1914 werkzaam geweest aan bisschoppelijke seminaries in Chili en Venezuela met de bedoeling een inheemse clerus op te leiden die de bisschoppelijke hiërarchie in deze geheel katholieke gebieden kon schragen. Als gevolg van de politieke verhoudingen was de Nederlandse Dominicaanse inzet hier geen lang leven beschoren. Het is bovendien discutabel in hoeverre dit werk als missie opgevat kan worden.

 

De missies in Denemarken (aangevangen in 1914) en Peru vallen buiten het bestek van deze gids. 

 

 

Alle informatie is tenzij anders vermeld geput uit: met name Monteiro, Gods predikers, en verder uit: Van Woesik, 14, Willemsen, I, par. 1-8, Christelijke Encyclopedie, lemma Dominicanen, Pius-almanak 1960/61, 393-394 en 457, bezoekrapport KAN 1997 en www.archieven.nl - zoeken op Dominicanen, inleiding, geraadpleegd op 7 juli 2009.

Organisatie

Pauselijke goedkeuring

In 1216 vormde Dominicus op instigatie van paus Innocentius III zijn gemeenschap om tot een kloosterorde van predikers, vandaar de naam Ordo Praedicatorum wat orde van de predikers betekent. Paus Honorius III verleende de stichter in zijn bul Religiosam Vitam goedkeuring. De Dominicanen volgden de regel van Augustinus aangevuld met hun eigen constituties.

 

De orde en haar leden 1216-1960

De orde kent drie takken: de eerste orde (Dominicanen of Predikbroeders), de tweede orde van contemplatieven (ook zusters, zogenaamde monialen) die al sinds 1207 bestaat en de derde orde van leken die sinds ongeveer 1220 is ontstaan. Deze wordt sinds 1484 de Derde orde genoemd en wordt tegenwoordig als Dominicaanse lekengemeenschap aangeduid. De orde was een bedelorde. In afwijking van de oudere contemplatieve orden waren de Dominicanen in hun actieve persoonlijke apostolaat meer gericht op stedelingen. In strikte zin legden zij maar één gelofte af, namelijk die van gehoorzaamheid. Daarin lag echter besloten, door de onderwerping aan regel en constituties, dat ook kuisheid en armoede werden nageleefd. In de Nederlandse provincie bestonden wel spanningen tussen de paters, die priester waren, en de broeders. Dit kwam tot uiting in de benamingen 'kloosterpaters' en 'parochiepaters' .

 

Algemeen bestuur 1216-1960

 Tijdens het eerste generale kapittel werd de stichter tot magister-generaal (algemeen overste) gekozen . Het generalaat bevindt zich in Rome.

 

De Nederlandse provincie 1515-1960

De Nederlandse provincie van de orde werd in 1515 gevormd. Voor 1945 werd dit de Nederduitse provincie genoemd (Germania Inferior). Deze bestond uit de kloosters in het huidige Nederland, België, Noord-Frankrijk en Duitsland . Na de Reformatie en de Franse Revolutie waren in 1802 alleen nog enkele staties in stand gebleven, die volmacht kregen als ordesprovincie te blijven bestaan. Vanaf 1830 kon men weer beginnen te denken aan het oprichten van kloosters in Nederland. De Belgische kloosters werden in 1860 een eigen provincie ondergebracht, zodat sindsdien de Nederlandse provincie bestond uit de kloosters in Nederland en later, toen de Nederlandse provincie missie-gebieden onder haar verantwoording kreeg, de vicariaten op de Nederlandse Antillen en Puerto-Rico. De Nederlandse provincie werd bestuurd door een provinciaal-overste. Het beleid werd elke vier jaar vastgesteld tijdens een kapittel, waar afgevaardigden van huizen en kloosters bijeenkwamen. Het beleid werd uitgevoerd door de provinciaal en zijn raad. Tot in de jaren zestig werden de leden van deze raad niet gekozen, maar bestond deze uit oud-provinciaals, prioren van grote kloosters en magisters in de theologie. Beslissingen werden in de verslagen niet gemotiveerd en ook de beraadslagingen zijn er niet in opgenomen. De missieprocuur in Nederland bevond zich in Zwolle. De Nederlandse burgerlijk rechtspersoon was de St.-Dominicus-Stichting.

 

De missie 1868-1960

Aanvankelijk moest de apostolisch vicaris van Curaçao, Petrus van Ewijk op, die functie combineren met die van vicaris-provinciaal, dat wil zeggen plaatsvervanger van de provinciaal-overste. Deze functie kwam ook bij andere orden en congregaties voor, maar werd daar vaak aangeduid als missie-overste. Als apostolisch vicaris was Van Ewijk verantwoordelijk voor zijn bisdom en verantwoording schuldig aan de congregatie De Propaganda Fide, als vicaris-provinciaal droeg hij verantwoordelijkheid voor het kloosterlijk leven van zijn medebroeders en was hij verantwoording schuldig aan de provinciaal-overste. Hij diende dus op te treden als werkgever en tegelijkertijd te zorgen voor zijn medebroeders. Waar de apostolisch vicaris in de regel behoefte had aan méér geld en mankracht, daar moest de vicaris-provinciaal de belangen van de Nederlandse provincie behartigen. De combinatie van beide functies veroorzaakte derhalve veel problemen, en werd derhalve na Van Ewijk niet voortgezet. De onduidelijkheid die door deze constructie werd veroorzaakt, nam na 1917 af, toen in de Codex Juris Canonici de rechten en plichten van priester-religieuzen die tot bisschop waren gewijd nauwkeuriger werden vastlegd. Het provinciaal kapittel benoemde de vicaris-provinciaal voor onbepaalde termijn. Tot 1969 echter was deze benoeming feitelijk het voorrecht van de provinciaal en diens concilie.

Vanaf 1904 waren er afzonderlijke statuten voor de missie van kracht, die vanaf 1906 naast Curaçao ook betrekking hadden op Puerto Rico. In deze statuten werden de grenzen van de aanpassing aan de lokale omstandigheden vastgelegd, evenals de bestuurlijke verhoudingen in de missie en tussen missie en provincie. Dominicanen waren in de eerste plaats ordeleden en in de tweede plaats vervulden zij een pastorale functie, al dan niet in de missie. Tussen het kloosterleven en parochiewerk zat een evidente spanning.

In 1933 werd een nieuw missiestatuut van kracht dat de beleidslijnen van de Congregatie de Propaganda Fide volgde. Binnen de orde werd dit statuut echter niet naar de letter noch naar de geest nageleefd. Op generaal niveau was de orde loyaal aan de doelstellingen van de Heilige Stoel, maar op provinciaal niveau hadden de Nederlandse dominicanen aandacht voor de lasten van de uitvoering van dit streven. In 1933 veranderde ook het bestuur van de missie. Om het missiewerk te coördineren werd er binnen het generalaat een afzonderlijk missie-secretariaat opgericht. Ook was de missie-secretaris belast met fondsenwerving. De provinciaal beoordeelde tijdens visitaties van het missiegebied hoe de praktijk voldeed. Veelvuldig verzochten apostolisch vicarissen aan de provinciaal om meer geld en meer missionarissen. 

Uitzending naar de missie kon volgens het kerkelijk wetboek van 1917 alleen op vrijwillige basis geschieden. In de praktijk plaatsten de provinciaals oproepen voor vrijwilligers in circulaires en daarnaast benaderden zij medebroeders. Missionarissen vertrokken steeds vanuit Huissen en brachten op die manier de novicen en studenten daar in contact met de missie . In de negentiende waren de missionarissen die werden uitgezonden vaak jong en onervaren, de animo in de rest van de orde lijkt niet erg groot te zijn geweest . In de eerste helft van de twintigste eeuw lag dat anders: voor jonge missionarissen was uitzending naar de missie waarschijnlijk geen degradatie en waren factoren als avontuur, persoonlijke armslag en carrière-mogelijkheden belangrijke motieven om te gaan. Bij uitzending van Nederlandse dominicanen werd gekeken naar onder andere aanleg, gezondheid en vraag en aanbod. Voor het parochiewerk in de missie werden 'moralisten' uitgekozen, dat wil zeggen hen van wie de opleiding gericht was op het (parochie)pastoraat. Een positieve uitverkiezing was dat niet: feitelijk waren de moralisten diegenen die door hun collega's niet geschikt werden geacht om de hoger gewaardeerde wetenschappelijke en bestuurlijke functies te bekleden . Na 1932 werd het volgens de nieuwe constituties in principe ook mogelijk om paters die niet genegen waren tot missie daartoe via een dienstbevel  te verplichten. In 1958 kwam er een nieuw missiestatuut dat nog eens het belang van inheemse roepingen onderstreepte 

 

Alle informatie, tenzij anders vermeld, is geput uit: Van Woesik, 14, Willemsen, I, par. 1-8, Christelijke Encyclopedie, lemma Dominicanen, de Pius-almanak 1960/61, 300 en Monteiro, Gods predikers.

 

Doelstelling

De leden van de orde zijn aanvankelijk ingezet voor het verdedigen van het geloof tegen de als ketters beschouwde Albigenzen en Waldenzen. De doelstelling heeft zich vervolgens verbreed tot geloofsonderricht en prediking in het algemeen, gevoed vanuit een beschouwend leven waarin gemeenschapsleven en studie een belangrijke plaats innemen. De Dominicanen verbinden contemplatie (beschouwing, studie, meditatie) met actie (prediking, gericht op het heil van de naaste)  en hebben een voorkeur voor een stedelijke omgeving.  

 

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Bisdom Willemstad
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Gods predikers : Dominicanen in Nederland (1795-2000) / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 992 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2008

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Histoire des dominicains en Afrique / sous la direction de Philippe Denis ; préface de Timothy Radcliffe
Auteur
 • Philippe Denis (1952-)
Reeks
 • Mémoire Dominicaine, Numéro spécial ; 4
Paginering
 • 239 p
Uitgever
 • Paris : Editions du Cerf
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • Vanuit de blauwzwarte diepte : Marcus Dahlhaus en Martinus Niewindt: een cultuur-historisch essay / Robert Rojer
Auteur
 • Robert A. Rojer (1939-)
Paginering
 • 88 p
Uitgever
 • Rotterdam : Erasmus
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Godsdienst en maatschappij : informatie over nieuw verschenen boeken en brochures / een gezamenlijke uitg. van het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum en de Horstink
Paginering
 • 1981, [nr.] 1 - jrg. 17, nr. 6 (1995)
Uitgever
 • Den Haag : NBLCAmersfoort : De Horstink
Jaar van uitgave
 • 1981-1995

Titel
 • Isla de los Santos : honderd jaar Paters Dominicanen op de Nederlandse Antillen, 1870-11 juli-1970 / [R.H. Nooyen en J. van der Lee] ; [inleiding: J.M. Visker]
Auteur
 • Reginaldus Henricus Nooijen (1919-) ; J. van der Lee ; J.M. Visker
Paginering
 • 147 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1970]

Titel
 • Op heilige tochten : een overzicht van de geschiedenis der Dominicaansche missiën / door Marc. Anton. v.d. Oudenrijn
Auteur
 • Marcus Antonius van den Oudenrijn (1890-1962) kloosternaam van Antonius Hermanus Maria van den Oudenrijn
Paginering
 • 71 p., [3] p. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Centrale Drukkerij
Jaar van uitgave
 • 1918


Periodieken
Titel
 • De Rozenkrans : maandschrift / onder red. van een Pater der Predikheeren-Orde
Paginering
 • Jrg. 1 (1879) - jrg. 25 (1903) ; n.r., jrg. 26 (1904) - jrg. 82 (1964)
Uitgever
 • Huisen : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1879-1964

Titel
 • Lectuur voor de leden van den Sint Dominicus Penning / Paters Dominicanen
Paginering
 • Jrg. (1900) nr.1 - jrg. (1933) nr.107
Uitgever
 • Zwolle : Paters Dominicanen
Jaar van uitgave
 • 1900-1933

Titel
 • S. Dominicus penning : missie illustratie van de St. Dominicus PenningSt. Dominicus penningSint Dominicus PenningDominicus penning
Paginering
 • Nr. 108 (1933) - nr. 201 (1961) ; N.S. nr. 2 (1961) - nr. 14 (1967)
Uitgever
 • Zwolle [etc.] : Paters Dominicanen
Jaar van uitgave
 • 1933-1967

Titel
 • Dominicus penning : gratis contactblad voor alle vrienden van de Dominicaanse missie / Paters Dominicanen
Paginering
 • Nr. 15 (1967) - nr. 66 (1993)
Uitgever
 • Huissen : Paters Dominicanen
Jaar van uitgave
 • 1967-1993

Titel
 • Dominicaans perspectief
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (mrt. 1994) - jrg. 16, nr. 4 (dec. 2009)
Uitgever
 • Gorinchem : Narratio
Jaar van uitgave
 • 1994-2009

Titel
 • Bulletin voor Nederlandse DominikanenBulletinBulletin voor nederlandse DominicanenBulletin O.P. voor dominicanen van de nederlandse provincie
Paginering
 • Jrg. 1 (1966) - jrg. 36, nr. 6 (2001)
Uitgever
 • [Nijmegen : Paters Dominicanen]
Jaar van uitgave
 • 1966-2001

Titel
 • Neerlandia Dominicana : unum corpus multi sumus
Paginering
 • 1 (1946-47) - 21 (1966)
Uitgever
 • [Nijmegen : Paters Dominicanen]
Jaar van uitgave
 • 1946-1966
Interviews

Negen interviews, en wel de nrs.

 

49

186

191

204

240

546

776

782

809

 

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Nederlandse provincie is in 2008 in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Een aanzienlijk deel bestaat uit publicaties en foto's, waarbij opvalt dat er veel (15 meter aan foto's) beschreven audiovisueel materiaal aanwezig is. Het bestuursarchief heeft betrekking op verschillende niveaus: van de orde als geheel tot aan het niveau van overleden en/of uitgetreden medebroeders. Delen van het archief hebben betrekking op de missie. Er is materiaal uit de Antillen overgebracht naar het provinciaal archief . Strikt persoonlijke stukken zijn na overlijden vernietigd of aan de familie teruggegeven, maar omdat daarbij niet consistent te werk is gegaan wisselen de persoonsdossiers sterk in samenstelling en omvang. Voor de overlevering was ook de positie binnen de orde belangrijk: van paters is meestal meer bewaard van broeders, van professoren meer dan van pastoors en van missionarissen minder dan van honkvaste medebroeders in Nederland .

Het bestuursarchief is vanaf ongeveer 1800, toen de provinciaal in Nederland kwam wonen, gevormd. Toen in 1872 een archivaris/kroniekschrijver werd aangesteld had dit een gunstige invloed op de vorming van het provinciaal archief, ondanks het feit dat het archivaris-ambt nooit aanzien heeft gekregen. De nadruk heeft lang gelegen bij de middeleeuwse geschiedenis van de orde en de archivalische focus op verzamelen en bewaren boven beschrijven . Latijn is tot in de jaren zestig de officiële voertaal binnen de orde geweest, wat onder andere terug te zien is in de verslagen van de kapittels .

Grote delen van het bestuursarchief zijn verloren gegaan tijdens een brand in 1933 en bij de bevrijding van Nijmegen in 1944, zodat een zeer groot deel uit de periode van ongeveer 1870 tot 1945 ontbreekt. Overigens zijn kopieën van deze stukken wel in het generalaat in Rome terug te vinden. Het archief is geïnventariseerd door opeenvolgende kloosterarchivarissen en onder kloosterarchivaris J. A. Wenting is gekozen voor samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). Voor de stichting werkte K. Van Dooren aan het archief. Het archief mag dan overgebracht zijn, het is nog niet afgesloten: het dynamisch archief berust in Berg en Dal, evenals oude ontsluitingen (www.archieven.nl - Dominicanen, geschiedenis archief, geraadpleegd op 7 juli 2009).

 

Het archief van het generalaat bevindt zich in Rome (Santa Sabina). Het was in 2006 voor onderzoek toegankelijk tot 1946, omdat er een embargo rust op materiaal jonger dan 50 jaar. Er bestaan echter wel inventarissen uit 1999 en 2002 van het materiaal dat jonger is. Volgens de toenmalige archivaris zijn bepaalde stukken bij een hernieuwde catalogisering tijdens het bestuur van magister generaal Timothy Radcliffe tot 'niet-toegankelijk' bestempeld. De motieven voor dit besluit zijn onbekend. Het betreft vooral stukken met betrekking tot de missie. Dit betekent dat er dwars door de tijd heen stukken uit bestaande inventarisnummers zijn gelicht en in een apart fonds zijn ondergebracht . Daarnaast is er een apart fonds van niet-openbare missie-stukken. Helaas bevinden alle stukken met betrekking tot Zuid-Afrika zich in dit fonds. Dat geldt ook voor stukken uit de Antillen, maar niet voor die over Puerto Rico. Het relevante missie-materiaal, voor zover op basis van deze gegevens te achterhalen, is ondergebracht in het veld 'bijzondere relevantie' hierboven. Meer informatie over het archief kan, na registratie, verkregen worden via http://archivum.curia.op.org/htm/iniziale.php . Dit archief is niet verder onderzocht.

 

In het Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum (http://archieven.beeldengeluid.nl/)  is audiovisueel materiaal te vinden over de Nederlandse Dominicanen (www.archieven.nl - Dominicanen, bijzonderheden archief, geraadpleegd op 7 juli 2009; www.erfgoedkloosterleven.nl). Deze stukken zijn oorspronkelijk afkomstig uit het archief van de Nederlandse dominicanen.

 

Alle gegevens zijn, tenzij anders vermeld ontleend, aan Monteiro, Gods Predikers, 29-30 en 38-39 en 41.

 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief ca. 1400-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De eigenaar van het archief is de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. De beheerder is de stichting Erfgoedcentrum Sint Aegten. Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. In principe zijn alle stukken vrij toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Uitzondering daarop zijn dossiers die over personen gaan. Zij zijn pas toegankelijk 30 jaar na het overlijden van de betrokken persoon. De niet toegankelijke stukken zijn in de inleiding beschreven. Voor inzage van die genoemde stukken moet een gemotiveerd verzoek tot toestemming ingediend worden. Hierover kan men informatie inwinnen bij het Erfgoedcentrum (www.archieven.nl - Dominicanen geraadpleegd op 29 juni 2009).

Omvang 170 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-P012, Bronkhorst op, A.W.;Wenting op, J.A.; Dooren, K. van, Dominicanen
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

 

1.   Regel, statuten en constituties

1.1  Orde

4605 Statuten voor missionarissen van de orde, 1933, 1958

 

1.2  Provincie

4600-4604 Statuten voor de missionarissen van de provincie, 1904, 1906, 1922, 1950

4600  1904, Curaçao

4601  1906, Curaçao en Puerto Rico

4602  1922, Curaçao

4603  1950, Nederlandse Antillen

4604  1950, Zuid-Afrika

 

2.   Liturgie, spiritualiteit, kloosterleven en heiligen

2.1  Dominicaanse liturgie

2.1.2  Met betrekking tot de Nederlanden

2.2  Dominicaanse spiritualiteit

2.3  Heiligen en zaligen

2.4  Kloosterleven

 

 

3  Provinciaal kapittel

4671-4678 Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten en circulaires van de provinciale oversten, 1794-1977 (met hiaten)

4671  Akten van provinciale kapittels uit de periode 1804 tot en met 1858, alsmede circulaires van provinciale oversten, 1794-1896 (met hiaten)

4672  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1854, 1856, 1858, 1864-1865, 1867, 1869, 1871-1872, 1874, 1876, 1878

4673  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1898, 1900, 1902, 1904, 1906

 

4674  Akten van provinciale kapittels, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1924, 1928

4675  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1932, 1936, 1940, 1945, 1950

4676  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1954, 1958, 1960

 

4588-4591 Akten van provinciale kapittels

4588  1804, 1840, 1856, 1858 Amsterdam; 1862, 1864, 1869, 1874, 1880, 1890, 1898 Utrecht; 1865, 1871, 1876, 1882, 1888, 1896, 1902 Huissen; 1867, 1872, 1878, 1884, 1892, 1900 Nijmegen; 1886, 1894 Rotterdam. 1 band

4589  1904 Zwolle; 1906 Rotterdam; 1908 Huissen; 1910 Nijmegen; 1912 Zwolle; 1914 Utrecht; 1916 Huissen; 1918 Nijmegen; 1920 Zwolle; 1922 Nijmegen; 1924 Huissen; 1926 Nijmegen; 1928 Zwolle; 1932 Huissen; 1936 Nijmegen

4590  1940, 1945, 1950, 1954, 1958, 1960 Nijmegen

 

4678 Akten van het provinciaal kapittel van 1940, 1940

 

4679 Stukken betreffende de voorbereiding en het verloop van het provinciaal kapittel: geloofsbrieven, brieven met betrekking tot benoemingen, rapporten, correspondentie, petities en preek, 1945

 

4680 Stukken betreffende de voorbereiding en het verloop van het provinciaal kapittel: geloofsbrieven, brieven met betrekking tot benoemingen, correspondentie, akten, petities, rapporten en balansen, 1950

 

4686-4688 Stukken betreffende statuten en missiestatuten voorgelegd aan provinciale kapittels, 1950, 1954, 1958

4686  1950. Missiestatuten

 

4681 Stukken betreffende de voorbereiding en het verloop van het provinciaal kapittel: geloofsbrieven, brieven met betrekking tot benoemingen, rapporten, correspondentie, balansen, petities, 1954

 

4685 Verslagen van het diffinitorium van provinciale kapittels, 1954, 1958, 1960

 

4682-4684 Stukken betreffende de voorbereiding en het verloop van het provinciaal kapittel van 1958, 1958

4682  Geloofsbrieven en brieven met betrekking tot benoemingen

4683  Petities

4684  Akten

 

4689-4694 Stukken betreffende de voorbereiding en het verloop van het provinciaal kapittel van 1960, 1960-1961

4689  Geloofsbrieven en formulieren van stemmingen

4690  Brieven met betrekking tot benoemingen

4691  Voorbereiding

4692  Commissierapporten

4693  Petities en verzoeken

4694  Admonitiones en correspondentie

 

4  Bestuur

4.1  Voorgeschiedenis en geschiedenis van de provincie tot de afsplitsing van de Belgische provincie

-

4.2  De collectie Raken

8099 Brieven internuntii-vicesuperiores, aartspriesters en apostolisch vicarissen, 1795-1855 (met hiaten)

 

8101 Stukken betreffende het bestuur van de provincie, voornamelijk correspondentie, akten van provinciale kapittels, statuten en circulaires. Gedeeltelijk met inhoudsopgaven, 1810-1868 (met hiaten)

 

 

4.3  Bestuur van de Nederduitse provincie voorgezet als de Nederlandse provincie

2194-2207 Circulaires van de provinciale overste en provinciaal vicarissen, 1864-1960 (met hiaten)

2194  Pater Thomas van der Heijden op., 1864-1872. Met inhoudsopgave

2195  Pater Chrystianus Hyacinthus Tielens op., 1872-1876

2196  Pater Ceslaus Reynen op., 1876-1884. Met inhoudsopgave

2197  Pater Ambrosius van den Elzen op., 1884-1896. Met inhoudsopgave

2198  Pater Ludovicus Theissling op., 1896-1898, 1900, 1902, 1904-1908. Met inhoudsopgave

2199  Pater Antonius Huijsmans op., 1908, 1910, 1912

2200  Pater Antoninus ter Maat op., 1912-1918

2201  Pater Bernardus Dominicus van Breda op., 1918-1928

2202  Pater Angelus Jurrius op., 1928-1931

2203  Pater Jacobus Nielen op., 1932

2204  Pater Basilius Schaab op., 1932-1941, 1944-1945

2205  Pater Laurentius Teeuwen op., 1946-1953

2206  Pater Bonaventura Jansen op., 1954-1960

2207  Pater Nicolaus Apeldoorn op., 1960

 

9003 Circulaires van de provinciaal overste, 1902-1953 (met hiaten)

 

2168 Correspondentie en notities van het provinciaat met betrekking tot benoemingen van bisschoppen en apostolisch vicarissen in de vicariaten ('Promovendorum ad munus ordinarii. Relationes et Informationes'). Alfabetisch geordend op naam, 1942, 1948, 1951, 1956

 

4641 Verslagen van visitaties door de provinciaal overste, 1946, 1949, 1952, 1955-1957, 1959, 1961

 

4795 Ingebrachte stukken en agenda's voor vergaderingen van het concilie, 1954-1958

 

 

5  Provinciale commissies

-

 

6  Betrekkingen

6.1  Intern

6.1.1  Generale kapittels en bijeenkomsten provinciaals

4564-4586 Akten van generale kapittels, 1841-2004 (met hiaten)

4564  1841, 1862, 1868 Rome; 1871, Gent; 1885, Leuven. 1 band

4565  1891 Lyon; 1895 Ávila; 1898 Wenen. 1 band

4566  1901 Gent; 1904, 1907 Viterbo (Italië); 1910 Rome. 1 band

4567  1913 Venlo; 1916 Fribourg (Zwitserland); 1920 Corias (Spanje). 1 band

4568  1924 Rome; 1926 Ocaña (Spanje); 1929 Rome. 1 band

4569  1932 Saulchoir (Frankrijk); 1935, 1938 Rome. 1 band

4570  1946 Rome; 1949 Washington; 1955 Rome; 1958 Caleruega (Spanje). 1 band

 

7543-7544 Indexen op besluiten van generale kapittels, 1909, 1911

7543  "Die Bestimmungen der letzten Generalcapitel [sic!] des Predigerordens (1891-1907)", alfabetisch geordend op onderwerp, samengesteld door pater Amandus Möllenbrock op., 1909

7544  "Compendium actorum capitolarum generalium O.P. ab anno 1885 ad annum 1910", alfabetisch geordend op onderwerp, 1911

 

4500 Statuten, jaarverslagen, verslagen voor generale kapittels en index personarum van de postulatio generalis van de orde, 1946, 1958, 1960-1961

 

 

6.1.2  Generalaat, dominicaanse instellingen in Rome en andere provincies

 

2182-2193 Circulaires en brieven van de generaal overste of van leden van zijn staf, 1679-1946 (met hiaten)

2185  Pater Vincentius Jandel op., 1850-1952, 1854-1856, 1859-1860, 1862-1863, 1866, 1869-1870-1872

2186  Pater Josephus Maria Sanvito op., 1872-1879

2187  Pater Josephus Maria Larocca op., 1880-1885, 1887-1891

2188  Pater Andreas Frühwirth op., 1891-1894, 1896-1901, 1903-1904

2189  Pater Hyacinthus Maria Cormier op., 1904-1916

2190  Pater Ludovicus Theissling op., 1916-1921, 1923-1925

2191  Pater Serapius Tamayo op., 1925

2192  Pater Bonaventura Garcia de Paredes op., pater Johannes Casas op., 1926, 1929

2193  Pater Martinus Stanislaus Gillet op., 1929-1933, 1935-1939, 1941-1942, 1944, 1946

 

4637-4640 Correspondentie, circulaires en verslagen met betrekking tot generale visitaties, 1854-1996 (met hiaten)

4637  1854, 1863, 1874, 1904, 1914, 1931, 1950, 1958

 

9004 Circulaires van het generalaat, 1903-1949 (met hiaten)

 

2144-2146 Circulaires van de minister generaal [sic!], 1949-2001 (met hiaten)

2144  1949, 1952, 1954-1956, 1958-1962, 1968

 

 

6.1.3  Nederlandse dominicanen en dominicanessen


2165-2167 Correspondentie met dominicanen buiten de Benelux, voornamelijk leden van andere provincies, 1947-1989 (met hiaten)

2165  1947, 1949, 1952, 1954-1962

 

6.2  Extern

6.2.1  H. Stoel, nuntius, bisschoppen en kerkelijke organisaties

6.2.2  Wereldlijke autoriteiten en leken

-

 

7  Huizen

7.1  Huizen binnen de provincie

7.2  Huizen buiten de provincie

7.2.1  Provinciaal vicariaat van de Antillen

7.2.1.1  Stichting, ontwikkeling en bestuur

 

1693-1696 Brieven van de Congregatio de Propaganda Fide houdende besluiten met betrekking tot de Nederlandse Antillen, 1891-1892, 1910

1693  Houdende de aanstelling van pater T. van Sadelhoff op. als missionarius apostolicus en verlening van faculteiten aan hem, 1891. Afschrift

1694  Houdende een verruiming van de bepalingen voor de biecht, 1892

1695  Houdende de verlening van toestemming voor het gebruik van andere naam dan de doopnaam bij inschrijving van leden van broederschappen, 1892

1696  Houdende de aanvaarding van het aftreden van apostolisch vicaris mgr. A. van Baars op., 1910. NB: Van Baars werd in 1897 apostolisch vicaris van de Antillen en in 1897 bisschop van Trinidad

 

4598-4599 Statuten van het apostolisch vicariaat Curaçao, 1898, 1921

4598  1898. Apostolisch vicaris J. van Baars

4599  1921. Apostolisch vicaris M. Vuylsteke

 

1706 Verhandeling van (onbekend) over de geschiedenis van het vicariaat van Curaçao toevertrouwd aan de dominicanen van de Nederlandse provincie, ca. 1900

 

4642-4643 Correspondentie, circulaires en verslagen met betrekking tot visitaties van Curaçao en de Nederlandse Antillen door de provinciaal overste, 1901-1974 (met hiaten)

4642  1901, 1934, 1947, 1953, 1957

 

1683 Contracten afgesloten met de apostolisch vicaris van Curaçao, 1925, 1934

 

10157 Verslag "De missie van Curaçao" en staten houdende gegevens over het vicariaat, 1934-1943

 

1747-1748 Financiële overzichten van het vicariaat van de Antillen, 1937-1996 (met hiaten)

1747  1937-1938, 1946-1964, 1966-1968, 1971-1982

 

10133 Verslagen van visitaties van het vicariaat van de Nederlandse Antillen door de provinciaal of vice-provinciaal, 1947-1974 (met hiaten)

 

1744 Staten houdende rekening en verantwoording der ontvangsten en uitgaven van huizen op de Antillen, 1950

 

5322 Stukken betreffende de St. Dominicusstichting gevestigd te Willemstad, Nederlandse Antillen, 1951, 1952, 1954, 1964, 1966, 1997

 

 

7.2.1.2  Betrekkingen

 

1754 Circulaires van het apostolisch vicariaat en het bisdom Willemstad, 1858-1976 (met hiaten)

 

4468 Correspondentie van pater L. Jansen op te Curaçao met pater P. Bianchi op. van het generalaat met betrekking tot oprichting van een rozenkransbroederschap, 1873-1874, 1877-1878

 

4606-4609 Circulaires "Litterae Circulares" aan de missionarissen op Curaçao, 1878, 1882, 1895, 1903

4606  1878

4607  1882

4608  1895

4609  1903

 

10130-10131 Circulaires van de apostolisch vicaris van de Nederlandse Antillen, 1897-1948 (met hiaten), z.j.

10130  Mgr. J. van Baars op. en mgr. M. Vuylsteke op., 1897-1922 (met hiaten), z.j.

10131  Mgr. P. Verriet op., 1931-1948 (met hiaten), z.j.

 

1853-1854 Correspondentie van de provinciaal overste met apostolisch vicaris en later met de bisschop van Curaçao, 1934-1976 (met hiaten)

1853  1934, 1945, 1948, 1953-1958

1854  1959-1960, 1962-1970, 1972-1974, 1976

 

1857-1871 Correspondentie van de provinciaal overste met het vicariaat op de Nederlandse Antillen, 1945-1998

1855  1945-1954

1856  1955-1958

1857  1959-1961

 

1796 Correspondentie van de provinciaal en documentatie met betrekking tot de politieke situatie op Curaçao, 1947-1948

 

1750 Correspondentie van de provinciaal overste met betrekking tot financiële steun van verschillende organisaties voor de missie op de Antillen, 1954, 1957-1958, 1969-1971, 1977, 1979

 

 

7.2.1.3  Huizen en leden

 

Kronieken van huizen, parochies, groot-seminarie e.d.

 

3537 Kroniek van het Groot-seminarie op Curaçao, 1895-1901

 

10211 Kroniek van de parochie van het H. Hart te Saboneta op Aruba, 1900-1942

 

3542 Kroniek, foto's en verhandeling met betrekking tot geschiedenis van de parochie St. Petrus op Curaçao. Met bijlagen, ca. 1902-1973

 

2768-2769 Kroniek "Registrum memoriale" van de parochie St. Martinus te Rincón op Bonaire, alsmede inleiding over periode 1876-1902, 1903-1924, 1943-1964

2768  1903-1924. Alsmede inleiding over periode 1876-1902

2769  1943-1964

 

2770-2774 Kroniek van de parochie van St. Theresia van Lisieux te St. Nicolas op Curaçao. Met als bijlagen circulaires van de pastoor en staten houdende gegevens met betrekking tot de parochie, 1929-1976

2770  1929-1946

2771  1946-1953

2772  1954-1959

2773  1960-1967

 

10213 Kroniek van de St. Annaparochie, 1951-1969

 

10212 Kroniek van het Pius-juvenaat voortgezet als klein-seminarie, 1955-1966

 

10217 Kroniek van de parochie Janwe, 1957-1979

 

1851 Notities "Analecta recordatione digna" van pater B. Gijlswijk op. met betrekking tot de parochie op St. Maarten, 1903-1908

 

1848-1850 Kroniek "Res omnes memorabiles quae in parochia evenerunt" van de parochie op St. Maarten, waarin tevens transcripties van documenten en krantenartikelen zijn opgenomen, ca. 1903-1965

1848  Over de periode 1824-1904

1849  Over de periode 1905-1944

1850  Over de periode 1945-1965

 

1698 Brief van de prior provincialis houdende het besluit van de overname van kerk en huis te Pietermaai door de provincie en de aanstelling van pater A. Joosten op. als provinciaal vicarius, 1875

 

10214 Verslagen van vergaderingen van het huisconcilie van het convent Regina Ss. Rosarii te Pietemaai op Curaçao, 1875-1946

 

1688 Notities van (onbekend) houdende antwoorden op theologische kwesties voorgelegd door provinciaal vicarius pater A. Joosten op., 1880

 

1832 Foto en krantenartikel met betrekking tot mgr. H. Joosten op. als apostolisch vicaris van Curaçao uit krant "De Maasbode", 1887, z.j.

 

1746 Staten houdende rekening en verantwoording der ontvangsten en uitgaven van de domus St. Anna te Otrabanda op Curaçao, 1893-1895, 1897-1919

 

1689-1690 Notities met betrekking tot biechtexamens, 1893-1922, 1963-1968

1689  1893-1922. 1 omslag

 

 

1686 Uitnodigingen van provinciaal vicaris pater G. Wolsky op. voor bijeenkomsten in het convent van de H. Rozenkrans te Pietermaai waarbij een 'casus conscientiae' werd besproken. Met aantekeningen, 1913-1919

 

1699 Verhandeling "Het paters-klooster van Pietermaai" van pater A. Frunt op. Met bijlage, 1947

 

1833 Krantenartikel "Zilveren professie-feesten in het Vicariaat" uit krant "Amigoe", 1947

 

1839 Artikelen uit krant "Amigoe" met betrekking tot eeuwfeest van parochie Santa Maria, 1947

 

1755 Staten houdende informatie met betrekking tot afzonderlijke parochies (status parochialiae) op de Antillen, 1949-1958, 1960, 1963-1965

 

1687 Verslagen van de provinciaal vicarius van bijeenkomsten in het convent van de H. Rozenkrans waarbij een 'casus conscientiae' en andere zaken werden besproken, 1951-1963

 

 

10333 Brief en krantenknipsels met betrekking tot het vertrek en de viering van het eeuwfeest van de komst van de dominicanen op St. Barthélemy. Met bijlage, 1951, 1978

 

1722 Rapporten en verslagen van bijeenkomsten van de dominicanen op de Nederlandse Antillen, 1951-1980 (met hiaten)

 

7586 Verhandeling "Veertig jaren Franse parochies; de Nederlandse Paters Dominicanen in het Bisdom Guadeloupe (1911-1951)" van pater W. de Barbanson op., 1952

 

10218 Plakboek houdende artikeltjes "Un palabra di bo pastoor" van pater N. Erkamp op, uit (onbekende) periodiek, 1958-1962

 

 

7.2.1.4  Taakuitoefening

 

1852 Brieven, schenkingsakte en doopakte met betrekking tot de parochie op St. Maarten, 1865, ca. 1903, 1985

 

5820 Register "Concilieboek" houdende verslagen van zittingen van de congregatie van de derde orde van de H. Catherina van Siena op Curaçao. Met bijlage, 1880-1930, 2006

 

1788 Huishoudelijk reglement van de commissie voor katholieke scholen op Curaçao, 1885

 

5817 Boekje "Regla pa roemannan di tercer orde di Santo Dominico" uitgegeven op Curaçao, 1885

 

10154 Inventarissen van bezittingen en overzichten van inkomsten en uitgaven met betrekking tot het vicariaat en het seminarie te Scherpenheuvel, 1891-1914 (met hiaten)

 

1816 Brieven van provinciaal pater L. Theissling op. aan pater A. van Baars op., president van het seminarie te Scherpenheuvel, 1896-1901

 

1819 Brieven van R. d'Empaire uit Maracaibo (Venezuela) aan pater R. Regouin op., president van het seminarie te Scherpenheuvel, 1898-1901

 

1818 Brief van bisschop A. Silva van Mérida (Venezuela) aan pater A. van Baars op. en pater R. Regouin op., presidenten van het seminarie te Scherpenheuvel en provinciaal vicaris pater A. Frie op., 1898-1902

 

1808 Correspondentie van de provinciaal met betrekking tot de aanstelling van pater L. Kramer op. en pater P. ter Maat op. aan het seminarie te Merida (Venezuela). Met bijlagen, 1911-1914, 1950, 1989

 

1815 Statuten en overzichten van examenresultaten van het seminarie van Mérida, alsmede publicaties van het Ministerie van Onderwijs van Colombia, 1913-1915

 

10025 Brief van vicaris pater G. Wolsky op. aan de provinciaal houdende een overzicht van de in parochies aangestelde paters, 1914

 

10146 Stukken betreffende de R.K. Volksbond, de vereniging Mgr. Niewindt, de Katholieke Jeugdbeweging, de R.K. Jeugdcentrale, R.K. Sportvereniging Sit Hoc, het Steunfonds voor Katholiek Nederland, 1921, 1939, 1943, 1945, z.j.

 

1682 Contracten afgesloten met de bisschop van Guadeloupe met betrekking tot de parochie op St. Barthelemy. Met als bijlage krantenartikel over het vertrek van de Nederlandse dominicanen, 1922, 1950-1951

 

10134 Stukken betreffende maandelijkse bespreking van een 'casus conscientiae' door leden van het provinciaal vicariaat van de Nederlandse Antillen, 1934-1941, 1949, 1951-1963

 

1705 Brief van pastoor J. van Rooy op. van San Mateo op Curaçao aan de firma Petit&Fritsen te Aarle Rixtel met betrekking tot de levering van klokken, 1935

 

1812 Correspondentie van de provinciaal met betrekking tot het Pius-juvenaat, voortgezet als seminarie. Met bijlagen, 1936, 1940, 1953-1965

 

7.2.2  Provinciaal vicariaat van Puerto Rico

7.2.2.1  Stichting en ontwikkeling

7.2.2.2  Bestuur

7.2.2.3  Betrekkingen

7.2.2.4  Huizen en leden

7.2.2.5  Eigendommen en boekhouding

7.2.2.6  Taakuitoefening

7.2.2.7  Documentatie

--

 

7.2.3  Generaal vicariaat van Zuid-Afrika

7.2.3.1  Stichting, ontwikkeling en bestuur

7.2.3.2  Betrekkingen

7.2.3.3  Eigendommen en boekhouding

7.2.3.4  Huizen en leden

7.2.3.5  Taakuitoefening

7.2.3.6  Documentatie

--

 

 

8  Leden

8.1  Registers en statistieken

8888 Verslag van reis naar Curaçao, alsmede staten met betrekking tot individuele broeders-missionarissen op Curaçao door broeder Rosarius van Venrooy op. en (onbekend), 1835-1934 (met hiaten)

 

Veel persoonsgegevens in deze rubriek, mogelijk ook van missionarissen.

 

8860 Register houdende gegevens met betrekking tot vakanties van missionarissen in Nederland, 1949-1962

 

8.2  Werving, vorming en intrede

8.3  Opleiding en studie

8.3.1  Richtlijnen van het generalaat

8.3.2  Kronieken en verslagen

8.3.3  Noviciaat

8.3.3.1  Algemeen

8.3.3.2  Gegevens

8.3.3.3  Debatingclub Lacordaire en novicenacademie Savonarola

8.3.4  Studentaat

8.3.4.1  Algemeen

-

 

8.3.4.2  Gegevens met betrekking tot studenten, lesprogramma en examens

2552 Staten (studieverslagen) en correspondentie met betrekking tot studenten op het Albertinum van de dominicaanse Filippijnse en Zuid-Afrikaanse provincie, 1959, 1961-1962, 1972-1974

 

8.3.4.3  Magister, regens, promotor studii en professoren

-

8.3.4.4  Betrekkingen, periodieken en recreatie van de fraters

5969 Bundel "missionaire vorming" houdende een serie artikelen uit de periodiek "Vinculum", 1956

 

8.3.4.5  Cursussen

8.3.4.6  Dissertaties en scripties

-

 

8.3.4.7  Verhandelingen en notities

1797 Verhandeling "Methode voor zielzorg op Curaçao" van (onbekend), z.j.

 

8.4  Broeders

8.5  Bejaardenzorg en militaire dienst

8.6  Verzekeringen, pensioenen en salarissen

8.7  Persoonsdossiers en persoonsarchieven

8.7.1  Series met betrekking tot meerdere personen

NB veel persoonsdossiers, op naam doorzoekbaar, hierin ook missionarissen (zoals Paul (Vitus) Brenneker OP:

8307  Pater P.H.F. Brenneker op. Geboren 1912; gewijd 1937; overleden 1996. Kloosternaam: Vitus. Roepnaam: Paul

 

8.7.5  Documentatie

8.8  Testamenten

-

 

9  Eigendommen, boekhouding en financiën

9.1  Rechtspersoon, financiële administratie en goederen

9.2  Kapitaal

9.3  Boekenbezit en archief

-

 

 

10  Taakuitoefening

10.1  Pastoraat

4412 Correspondentie en verslagen en notities met betrekking tot het pastoraat voor Antillianen, 1954-1957, 1959, 1961, 1964-1966

 

10.2  Onderwijs en wetenschap

10.3  St. Dominicuspenning/missie en missieprocuur

5387 Stukken betreffende de oprichting en geschiedenis van liefdewerk St. Dominicuspenning, 1891-1892, 1950, 1994

 

5393 Stukken met betrekking tot abbonees, propaganda en projecten van de St. Dominicuspenning, 1918, 1986, 1989, z.j.

 

5389 Statuten voor de plaatselijke directeuren van de St. Dominicuspenning, 1922

 

5396 Circulaires voor de weldoeners van de St. Dominicuspenning, 1942-1945

 

5397 Circulaires en brief met betrekking tot de werving van zelateurs en zelatricen van de St. Dominicuspenning, 1945, z.j.

 

5388 Correspondentie van het provincialaat met het generalaat over het het eigendom van het geld van de St. Dominicuspenning en de daarmee bekostigde goederen, 1950-1951

 

5382-5384 Correspondentie tussen het provincialaat en het liefdewerk/missieprocuur St. Dominicuspenning, 1952-1993

5382  1952-1970

 

5395 Overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven van de St. Dominicuspenning tussen 1949 en 1968, 1958, 1960, 1966, 1968

 

4505-4507 Correspondentie van het provincialaat met betrekking tot de missie in het algemeen, ca.1945-1981 (met hiaten)

4505  ca.1945, 1954-1955, 1957-1960, 1962-1967, 1970

 

10.4  Dominicaanse toerusting/'t Dackhuys (D.A.C.)

10.5  Conferenties voor niet-katholieken

10.6  Conferenties niet-katholieken, retraites, heilige missies, preken en spreekbeurten

-

 

11.1  Dominicanessen

11.2  Derde orde en dominicaanse lekenbeweging

11.3  Dominicaanse familie

11.4  Rozenkrans- en andere broederschappen

-

 

12  Documentatie en publicaties

12.1  Betreffende het eigen instituut

12.1.1  Periodieken van de provincie en projecten waarbij zij betrokken was

 

6192-6196 Periodiek "Lectuur voor leden van de St. Dominicuspenning", voortgezet als "St. Dominicuspenning; Mededeelingen voor onze leden", "Missie illustratie van de St. Dominicuspenning", "St. Dominicuspenning" en "Dominicuspenning", 1910-1993

6192  1900-1910. Nrs. 1-25.1 band

6193  1910-1917. Nrs. 26-50. 1 band

6194  1918-1920. Nrs. 51-58. 1 omslag

6195  1921-1941. Nrs. 59-140. 5 banden en 2 omslagen in 1 doos

6196  1942-1993. Nrs. 126-202, nrs. 1-66. 4 banden in 1 doos

 

12.1.2  Periodieken van het generalaat en andere provincies

8923 Periodiek "Les missions dominicaines", 1922

 

12.1.3  Publicaties met betrekking tot theologie en filosofie

12.1.4  Publicaties met betrekking tot geschiedenis

7641-7644   Boekjes van pater M. Brada op. over priesters, paters en bisdom, 1950, 1953, 1960

7641  "Paters Franciscanen op Curaçao", 1950

7642  "Paters Jezuieten op Curaçao", 1950

7643  "Bisdom Coro (1531-1637)", 1953

7644  "Priesters in ballingschap (1817-1857)", 1960

 

7645 Boekje "Petrus Donders van Suriname" door pater M. Brada op., 1952

 

12.1.5  Publicaties met betrekking tot de orde

7524-7527 Artikelen van pater G. A. Meijer op. met betrekking tot de geschiedenis van de dominicanen in Nederland, 1913, 1923-1924, z.j.

 

7526  "Missie-verslagen der dominicanen, ingediend bij de propaganda fide" in de periodiek "Het Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht", 1924. Fotokopie

 

7690 Boek "Op heilige tochten; Een overzicht van de dominicaansche missiën" door pater M. A. van de Oudenrijn op., 1918

 

7765 Boek "The Dominican Friars in Southern Afrika; A Social History (1577-1990)" door pater Philippe Denis op., 1998

 

12.1.6  Publicaties met betrekking tot individuele dominicanen

7245-7256 Publicaties met betrekking tot Nederlandse dominicanen, 1902-2005 (met hiaten), z.j.

7245  Overdruk van artikel "Une correspondance inédite de Pieter van Ewijk, dominicain missionaire au cap (1852-1856)" van P.H. Denis uit de periodiek "Revue d'Histoire Ecclésiastique", 2005

7246  Boekje "Mgr. B.J. Gijlswijk O.P.; missionaris op Curaçao, apostolisch delegaat van Z. Afrika" door M.D. Latour op., 1951

12.1.6.2  Leden van de orde

12.1.7  Andere onderwerpen

12.2  Overige documentatie

 

 

Generalaat

De volgende stukken in het archief van het generalaat zijn van belang:

 

XIII 036000 Curaçao, epistolae variaque documenta

XIII 039000 Puerto Rico, epistolae variaque documenta

XIII 050010 Curaçao (ex. XIII 78150) documenta varia

Vicariatus de Puerto Rio (ex XIII 78205-78230)

 1. Epistolae variaque documenta, 1947-1969
 2. Epistolae variaque documenta, 1970-1974
 3. Epistolae variaque documenta, 1980-1986
 4. Noviciatus et conventus
 5. Studium – Universitas Bayamón, 1975-1978
 6. Universitas Bayamón, varia documenta, 1979-1980.
Audio-visueel materiaal

3542 Kroniek, foto's en verhandeling met betrekking tot geschiedenis van de parochie St. Petrus op Curaçao. Met bijlagen, ca. 1902-1973

 

13 Audiovisueel materiaal

13.1  Huizen en communiteiten in Nederland

-

13.2  Huizen en communiteiten elders

6636 Album houdende foto's van priesters werkzaam op Curaçao, voornamelijk wereldheren, ca. 1870

6695 Foto's van niet-dominicanen werkzaam op de Nederlandse Antillen, 1875, 1893, 1906-1907, z.j.

 

6667-6668 Foto's, prentbriefkaarten en reproducties van Curaçao, 1896, 1914, 1922, 1932,1938-1939, 1954, z.j.

6667  Algemeen, z.j.

6668  Willemstad, 1896, 1914, 1922, 1932,1938-1939, 1954, z.j.

 

6694 Foto's van bisschoppen van de Nederlandse Antillen en Puerto Rico, voornamelijk van wijding, aankomst en begrafenis, 1897-1973 (met hiaten), z.j.

Mgr. Holterman (onder meer bisschopswijding (1957) en secretaris Jan Micklinghoff); voormalig bisschopshuis op Curaçao; begrafenis mgr. Vuylsteke en overbrenging graf (1930); aankomst mgr. Van Baars op Curaçao (1897); mgr. Verriet (bisschopswijding in Puerto Rico (1910) en aankomst en intocht op Curaçao (1932);

 

6748 Documentatie met betrekking tot kerken en kloosters van de dominicanen buiten Nederland, alsmede het graf van St. Dominicus en afbeeldingen van St. Caterina van Siena, 1897, 1929, 1949, 1951, 1961, 1967-1969, 1976, z.j.

 

6686 Foto's en prentbriefkaarten van kerken en huizen van de dominicanen op Aruba en de rest van het eiland, 1897-2003 (met hiaten), z.j.

 

6685 Foto's seminarie te Scherpenheuvel alsmede foto's en notitie van pater C. Streefkerk op. met betrekking tot het Pius-juvenaat, 1901, 1950, z.j.

 

6688-6689 Foto's en prentbriefkaarten van kerken en huizen van de dominicanen op het Nederlandse deel van St. Maarten en de rest van het eiland, 1902-1959 (met hiaten), z.j.

6688  1902-1903, ca.1912-1918, ca. 1925, 1940, 1943-1944, z.j.

6689  ca. 1945, 1950, 1952, 1959, z.j.

 

6697-6698 Groepsfoto's van dominicanen op de Nederlandse Antillen, 1902-1996 (met hiaten)

6697  1902-1943 (met hiaten), z.j.

6698  1945-1996 (met hiaten), z.j.

 

6687 Foto's van kerken en huizen van de dominicanen op Bonaire, 1903, 1924, 1927, 1929, 1950, z.j.

 

6635 Album houdende foto's van Curaçao van pater H. Smit op., 1905, 1925, 1928-1929, 1932, z.j.

 

6631 Album houdende foto's van Puerto Rico van pater J. Selbach, 1906-1907, 1910, 1913, z.j.

 

6692 Foto's en prentbriefkaarten van kerken en huizen van de dominicanen op St. Eustatius, 1912, 1936, 1939, ca. 1960, 1984, z.j.

 

10398 Groepsfoto van dominicanen op Curaçao, 1913

 

6669-6683 Foto's van kerken en huizen van de dominicanen op Curaçao, 1913-1994 (met hiaten)

6669  Kathedraal van S. Anna en pastorie, ca. 1911, 1919, 1924-1927, 1932-1933, 1951, 1957, 1969, 1976, z.j.

6670  Kerk van S Rosario, Pietermaai, 1931-1932, 1945, 1951, 1959, 1991, 1989, z.j.

6671  Convent en pastorie te Pietermaai, ca. 1918, 1919, 1924-1926, 1928-1929, 1939, z.j.

6672  Kerk van S. Mateo en pastorie, 1924, 1979, 1981, 1988, z.j.

6673  Kerk van Barber en pastorie, 1914, ca. 1928, 1932, 1934, 1978, z.j.

6674  Kerk van S. Rosa en pastorie, 1952, 1954, 1967

6675  Kerk en pastorie van Montana, z.j. 1 stuk

6676  Kerk en pastorie van Westpunt, 1931, 1934, z.j.

6677  Kerk van OLV van Altagracia te Steenrijk, z.j.

6678  Kerk en pastorie van Janwé, ca. 1922, ca. 1925, 1994

6679  Kerken van Bonam, Brievengat en Groot-Kwartier, z.j.

6680  Kerk van Suffisant-dorp en pastorie Julianadorp, 1978, z.j.

6681  Kerk van S. Willibrord,. 1926, z.j. 2 stukken

6682  Kerk van Soto te S. Marta en bezinningscentrum Emaus, 1913, 1950, 1971, 1979, 1983, 1984, z.j.

6683  Kerken van Coromoto en Wishi en scholen, 1931, 1965, z.j.

 

6690 Foto's en prentbriefkaarten van kerk van St. Martin en de pastorie de Marigot op het Franse deel van St. Maarten en de rest van het eiland, ca. 1914, ca. 1920, 1948, 1984, 1986-1987

 

6699-6701 Foto's en prentbriefkaarten van kerken en huizen van de dominicanen op Puerto Rico, alsmede van de universiteit van Bayamon en kapellen op het land, 1914-1991 (met hiaten), z.j.

6699  Kerken en huizen te Bayamon en Hato Tejas, alsmede universiteit van Bayamon, 1925, 1962, 1975, 1978, 1984, 1991, z.j.

6701  Kerken te Isabela, Cataño, Yauco, Comerío, Gúanica, alsmede kapellen op het land, 1914, 1922, 1925, 1932, 1934, 1937, 1963, 1965-1966, 1968, z.j.

 

6703 Foto's van dominicanen en dominicanessen te Puerto Rico, 1923-1990 (met hiaten), z.j.

 

6696 Foto's van het vertrek van missionarissen per schip naar de Nederlandse Antillen, 1924-1960 (met hiaten), z.j.

 

3538 Fotoalbum houdende foto's van dominicanen op Curaçao en Bonaire, onder wie pastoor J. Eisenbeil op., alsmede notitie van (onbekend) houdende een toelichting, ca. 1927, z.j.

 

6704 Foto's van leken op Puerto Rico, 1929, 1960, 1965-1966, 1970, z.j.

 

6715- Foto's met betrekking tot de aanwezigheid van de dominicanen in Zuid-Afrika, 1929-1989 (met hiaten), z.j.

6715  Gebouwen, 1949-1950, 1956, 1975, 1978, 1987, z.j.

6716  Bisschoppen J. Gijlswijk op., N. v. Velsen op., H. Brenninkmeijer op., 1929-1932, 1934, 1950, 1977, z.j.

6717  Dominicanen werkzaam in Z. Afrika en visitatie, 1936, 1940, 1942, ca. 1949-1950, 1957, 1962, 1974, 1977, 1982, 1987, 1989, z.j.

6718  Pastoraat, zusters, bevolking en landschap, 1950, 1959-1960, 1987-1988, z.j.

 

6693 Foto's en prentbriefkaarten van kerk en huis van de dominicanen in St. Barthélemy op Guadeloupe en de rest van het eiland, ca. 1930-1988 (met hiaten), z.j.

 

6705-6706 Foto's van plechtigheden op Puerto Rico, 1930-2003 (met hiaten), z.j.

6705  Kerkelijke plechtigheden (processies, pontificale mis en viering bij eerste communie), 1930, 1945, 1949, 1960

6706  Dominicaanse plechtigheden (jubilea, inkleding, wijding klooster en visitaties), 1964-1965, 1978, 1982, 1984, 1988, 1994, 2003, z.j.

 

6630 Albums houdende foto's van pater P. ter Maat op. van landschap en inwoners van Zuid-Afrika, 1931, 1933, z.j.

Pater P. ter Maat op. was tussen 1928 en 1935 werkzaam in Z. Afrika, onder andere als secretaris van mgr. J. Gijlswijk

 

3543 Album houdende foto's en prentbriefkaarten van de Nederlandse Antillen en de dominicanen aldaar, 1932-1948 (met hiaten), z.j.

 

6632 Album houdende foto's van Puerto Rico van pater L. Welschen op., 1934, z.j.

 

3540 Fotoalbum van pater B. Anink op., 1934-1952 (met hiaten), z.j.

 

6557 Album van pater F. Leeuwenberg op. houdende foto's en ansichtkaarten van Saba, ca. 1934-1974 (met hiaten), z.j.

 

6702 Foto's van voormalige kerken en klooster van de dominicanen in S. Juan, Ponce en S. German, alsmede van Puertoricaanse beeldjes, 1945-1946, 1961, 1968, 1975, 1990, z.j.

 

6633-6634 Albums houdende foto's en prentbriefkaarten van Aruba en Curaçao van pater A. Frunt op., 1946, 1948, z.j.

6633  Aruba, 1946, z.j.

6634  Curaçao, 1948, z.j.

 

6588 Fotoalbum aangeboden aan provinciaal overste pater L. Teeuwen op. na visitatie van het het vicariaat in Zuid-Afrika, 1947

 

6623 Album houdende foto's van het vicariaat in Zuid-Afrika aangeboden aan pater S. Tesser op. bij gelegenheid van een visitatie, 1947

 

6811 Album houdende foto's van kerken op de Nederlandse Antillen, aangeboden aan provinciaal pater L. Teeuwen op. bij visitatie, 1948

 

6639 Plakboek van pater P. Huigen op. houdende foto's, prentbriefkaarten en krantenknipsels met betrekking tot Curaçao, Aruba en Bonaire, 1948-1951

 

3533 Fotoalbum met betrekking tot de viering van het tweede eeuwfeest van de St. Annaparochie te Curaçao, 1952

 

6637-6638 Album houdende foto's van Curaçao, Aruba en Peru van pater C. Copray op., 1952-1966

6637  Curaçao en Aruba, 1952-1965

 

6626 Foto's van pater A. Diephuis op., missionaris in Zuid-Afrika, 1953, 1977, 1983, 1985-1986, z.j.

 

6645 Album houdende foto's van pater A. Diephuis op. in Zuid-Afrika, 1954-1959

 

6815 Album houdende foto's van het diocees Kroonstad in Zuid-Afrika, 1957

 

6628 Album houdende foto's van de scholen van Groot-Kwartier (Curaçao) aangeboden aan pastoor A. Bartel op. bij gelegenheid van diens afscheid, 1958

 

10418 Dia's van broeder J. van Riel op. van Curaçao, Aruba en Bonaire, 1959-1966

 

6629 Album houdende foto's van Zuid-Afrika van missionaris pater A. Diephuis op., ca.1960

 

13.3  Leden van de provincie

6610 Album houdende portretten van missionarissen en missiebisschoppen, ca. 1875- ca. 1910

 

6619 Foto's met betrekking tot verblijf van pater P. ter Maat op., pater L. Kramer op Klein-seminarie te Merida in Venezuela, ca. 1912

 

8811-8820 Fotoalbums van pater L. van der Vaart op., 1918-2000 (met hiaten), z.j.

8813  Familie, Huissen, Zwolle, Venlo, Reuver, Paramaribo, Venezuela, Curaçao, 1936, 1938, 1941-1947, z.j.

8815  Curaçao, Aruba, Bonaire, 1948-1952, 1975, z.j.

8816  Curaçao, Aruba, Bonaire, 1952, z.j.

8817  Curaçao, ansichtkaarten, z.j. 1 omslag.

8819  Curaçao, 1959-1961, 1964, 2000. NB: voornamelijk met betrekking tot vertrek

 

6828 Foto's van mgr. J. Gijlswijk op., 1931, z.j.

 

6598 Album houdende foto's van pater T. Bartel op., met name van de ontvangst van mgr. I. Verriet op. op Curaçao, 1932

 

6572 Foto's afkomstig van pater B. Schipper op. met betrekking tot festiviteiten bij zijn 40-jarig priesterfeest en zijn vijfenzeventigste verjaardag, de pastorie te Barber en zijn verblijf op Bonaire, 1933, 1961, 1971, z.j.

 

6578 Fotoalbum van pater B. van der Meer op., missionaris in Zuid-Afrika, 1940-1970 (met hiaten), z.j.

 

6596 Albums houdende foto's en prentbriefkaarten van pater C. van Kasteren op. met betrekking tot zijn verblijf op de Antillen, ca. 1945-1951

 

6586 Plakboek houdende foto's, bidprentjes en krantenknipsels met betrekking tot pater A. Speklé op., missionaris op de Nederlandse Antillen, 1956, 1958-1964, z.j.

 

6585 Album houdende foto's van de wijding van mgr. M. Holterman op. tot bisschop van de Nederlandse Antillen, 1957

 

13.4  Andere personen

-

 


Bewaarplaats Generalaat, Convento Santa Sabina, piazza Pietro d'Illiria 1, 00153 Roma
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

In het algemeen geldt de restrictie van 50 jaar; stukken jonger dan 50 jaar zijn niet ter inzage voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. Daarnaast zijn er stukken van het archief (in het bijzonder de missies) uitgezonderd van toegang (Monteiro, 38).

Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Novus Catalogus Archivi Ordinis Praedicatorum in Sancte Sabinis existentis, III Vol., Series XIII, Roma 1999, door fr. Ramon Hernández OP. en fr. Reginaldo Fortini OP. Omschrijving van series XIII: Provinciae,, Congregationes, Missiones
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

 

 

Websites

http://curia.op.org/ (generalaat)

 

http://archivum.curia.op.org/htm/iniziale.php (generaal archief)

 

http://www.dominicanen.nl (provincialaat)

 

Bronnen met verslaglegging

Kapittels, provinciaal en generaal

Provinciaal


4671-4678 Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten en circulaires van de provinciale oversten, 1794-1977 (met hiaten)

4671  Akten van provinciale kapittels uit de periode 1804 tot en met 1858, alsmede circulaires van provinciale oversten, 1794-1896 (met hiaten)

4672  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1854, 1856, 1858, 1864-1865, 1867, 1869, 1871-1872, 1874, 1876, 1878

4673  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1898, 1900, 1902, 1904, 1906

4674  Akten van provinciale kapittels, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1924, 1928

4675  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1932, 1936, 1940, 1945, 1950

4676  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1954, 1958, 1960

4678 Akten van het provinciaal kapittel van 1940, 1940

 

4588-4591 Akten van provinciale kapittels

4588  1804, 1840, 1856, 1858 Amsterdam; 1862, 1864, 1869, 1874, 1880, 1890, 1898 Utrecht; 1865, 1871, 1876, 1882, 1888, 1896, 1902 Huissen; 1867, 1872, 1878, 1884, 1892, 1900 Nijmegen; 1886, 1894 Rotterdam. 1 band

4589  1904 Zwolle; 1906 Rotterdam; 1908 Huissen; 1910 Nijmegen; 1912 Zwolle; 1914 Utrecht; 1916 Huissen; 1918 Nijmegen; 1920 Zwolle; 1922 Nijmegen; 1924 Huissen; 1926 Nijmegen; 1928 Zwolle; 1932 Huissen; 1936 Nijmegen

4590  1940, 1945, 1950, 1954, 1958, 1960 Nijmegen

 

 

 

Generale kapittels en bijeenkomsten provinciaals

 

4564-4586 Akten van generale kapittels, 1841-2004 (met hiaten)

4564  1841, 1862, 1868 Rome; 1871, Gent; 1885, Leuven. 1 band

4565  1891 Lyon; 1895 Ávila; 1898 Wenen. 1 band

4566  1901 Gent; 1904, 1907 Viterbo (Italië); 1910 Rome. 1 band

4567  1913 Venlo; 1916 Fribourg (Zwitserland); 1920 Corias (Spanje). 1 band

4568  1924 Rome; 1926 Ocaña (Spanje); 1929 Rome. 1 band

4569  1932 Saulchoir (Frankrijk); 1935, 1938 Rome. 1 band

4570  1946 Rome; 1949 Washington; 1955 Rome; 1958 Caleruega (Spanje). 1 band

 

7543-7544 Indexen op besluiten van generale kapittels, 1909, 1911

7543  "Die Bestimmungen der letzten Generalcapitel [sic!] des Predigerordens (1891-1907)", alfabetisch geordend op onderwerp, samengesteld door pater Amandus Möllenbrock op., 1909

7544  "Compendium actorum capitolarum generalium O.P. ab anno 1885 ad annum 1910", alfabetisch geordend op onderwerp, 1911

 

 

Jaar- en andere verslagen

 

10157 Verslag "De missie van Curaçao" en staten houdende gegevens over het vicariaat, 1934-1943

 

 

 

Kronieken van huizen, parochies, groot-seminarie e.d.

Ned. Antillen

 

3537 Kroniek van het Groot-seminarie op Curaçao, 1895-1901

 

10211 Kroniek van de parochie van het H. Hart te Saboneta op Aruba, 1900-1942

 

3542 Kroniek, foto's en verhandeling met betrekking tot geschiedenis van de parochie St. Petrus op Curaçao. Met bijlagen, ca. 1902-1973

 

2768-2769 Kroniek "Registrum memoriale" van de parochie St. Martinus te Rincón op Bonaire, alsmede inleiding over periode 1876-1902, 1903-1924, 1943-1964

2768  1903-1924. Alsmede inleiding over periode 1876-1902

2769  1943-1964

 

2770-2774 Kroniek van de parochie van St. Theresia van Lisieux te St. Nicolas op Curaçao. Met als bijlagen circulaires van de pastoor en staten houdende gegevens met betrekking tot de parochie, 1929-1976

2770  1929-1946

2771  1946-1953

2772  1954-1959

2773  1960-1967

 

10213 Kroniek van de St. Annaparochie, 1951-1969

 

10212 Kroniek van het Pius-juvenaat voortgezet als klein-seminarie, 1955-1966

 

10217 Kroniek van de parochie Janwe, 1957-1979

 

1851 Notities "Analecta recordatione digna" van pater B. Gijlswijk op. met betrekking tot de parochie op St. Maarten, 1903-1908

 

1848-1850 Kroniek "Res omnes memorabiles quae in parochia evenerunt" van de parochie op St. Maarten, waarin tevens transcripties van documenten en krantenartikelen zijn opgenomen, ca. 1903-1965

1848  Over de periode 1824-1904

1849  Over de periode 1905-1944

1850  Over de periode 1945-1965

 

 

Visitaties

 

10133 Verslagen van visitaties van het vicariaat van de Nederlandse Antillen door de provinciaal of vice-provinciaal, 1947-1974 (met hiaten)

 

 

Losse archiefstukken

KDC

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen in de Verzameling Losse Archivalia bevindt zich:

LARC 6797. Stukken betreffende mgr. G.N. van Velsen OP, bisschop van Kroonstad (Republiek Zuid-Afrika).1949, 1994, 1996, 1 omslag. NB: Aangetroffen devotieprentje is overgebracht naar de afdeling KLiB en aangetroffen druksel naar de bibliotheek van het KDV; afkomstig van H.E.M. Ras-Trijves.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Kloosterbibliotheek

De Kloosterbibliotheek van de Dominicanen is te vinden in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen (Kroniek St. Aegten, jr 6, nr 1 (2008)). Het gaat hier om boeken uit de collecties uit het Albertinum (de theologische opleiding van/voor de Nederlandse Dominicanen) en het THomasklooster in Zwolle (filosofische opleiding) (mededeling Marit Monteiro 17-5-2010).

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De orde

De orde van de Dominicanen is gesticht in Frankrijk in 1216 door Dominicus de Guz­mán (circa 1170-1221). Hij was in Nederland gevestigd vanaf ongeveer 1232 . Tijdens en na de Reformatie werden alle Dominicanenkloosters in Nederland opgeheven. De grondwet van 1848 bracht een betere scheiding van kerk en staat tot stand wat het oprichten van nieuwe kloosters aanzienlijk vergemakkelijkte. In 1858 kochten de Dominicanen een herenhuis in Huissen (provincie Gelderland)  dat tot 1932 als moederhuis fungeerde. Het herstel van de Nederlandse provincie dat al vanaf 1804 was ingezet kreeg met deze aankoop een belangrijke impuls.  In 1935 telde de orde mondiaal bezien ongeveer 6.500 leden. De Nederlandse provincie telde toen ongeveer 75 leden. In Nederland had de orde vier kloosters (Huissen, Zwolle en twee in Nijmegen) en bediende hij 18 parochies.

 

De missie

Algemeen overzicht 1216-1960

Vanaf het begin is de orde missionair actief geweest. Zo waren Dominicanen onder meer tot in de negentiende eeuw actief in Nederlands-Indië. Ook Nederlandse Dominicanen waren al in de missie actief vóórdat de Nederlandse Dominicanen de verantwoordelijkheid toegewezen kregen voor een eigen missiegebied. Een voorbeeld daarvan was Theodorus van den Broek die in 1832 naar Amerika vertrok. Ook de latere apostolisch vicaris van Curaçao, Petrus van Ewijk, was al in 1852 op verzoek van de magister (bij de Dominicanen de benaming voor de hoogste bestuurder van de orde) naar de missie op Kaap de Goede Hoop getrokken. De Nederlandse provincie echter heeft haar verantwoordelijkheid voor de missie maar schoorvoetend aanvaard. Tijdens het Interbellum heeft nog geen kwart van de Dominicanen in de missie gewerkt. Van de paters die tussen 1940 en 1953 intraden werd in de jaren vijftig maar veertig procent uitgezonden naar de missie. De werkzaamheden in Nederland kregen steeds voorrang en het aantal uitzendingen naar de missie werd niet opgevoerd.  

 

Nederlandse Antillen

Periode 1868-1900

Onder druk van de Propaganda Fide moesten de Nederlandse Dominicanen, die pas sinds 1858 pas weer goed aan hun herstel in Nederland hadden kunnen werken, de verantwoordelijkheid voor de missie in 1868 op de Nederlandse Antillen aanvaarden. Aan die overeenkomst kon pas in 1870 uitvoering gegeven worden, omdat de Nederlandse dominicanen voor deze taak organisatorisch en financieel nog niet geheel klaar waren. Zij meenden bovendien dat dit missionaire streven moeilijk in overeenstemming te brengen was met het ordesleven volgens de constituties van de Nederlandse provincie. Bij aankomst op Curacao in 1870 troffen de Dominicanen een gedeeltelijk katholieke bevolking aan: met name de voormalige slaven waren voor het merendeel katholiek. Zij behoorden tot de laagste sociaal-economische klasse, bleken in de optiek van de paters weinig gevoelig voor directe prediking en waren niet geïntegreerd in de rest van de maatschappij. De Dominicanen probeerden hen bij de kerk te betrekken door aandacht te besteden aan het fysieke, emotionele en materiële welzijn en de 'beschaving' naar eigen westerse morele maatstaven van deze groep ter hand te nemen. Dit bracht hen in een middenpositie tussen enerzijds het koloniale regering die onverschillig stond tegenover christelijk morele vraagstukken zoals het huwelijk, en anderzijds de protestantse blanke bovenlaag die de missionarissen hun morele opstelling kwalijk nam.

 

Periode 1900-1940  

Het aantal parochies groeide in het eerste kwart van de twintigste eeuw sterk. Het directe apostolaat door middel van prediking en sacramentenbediening werd aangevuld met indirect apostolaat, waarvoor zij samenwerkten met broeders en vrouwelijke religieuzen. Dit waren voor onderwijs en gezondheidszorg de Franciscanessen Gasthuiszusters van Breda, de Franciscanessen van Roosendaal, de Zusters van Liefde uit Schijndel, de Dominicanessen van de H Catharina van Siena uit Voorschoten, de Fraters van Tilburg, de Broeders van de Christelijke Scholen en de Kruisvaarders van St. Jan. Doordat het parochiewerk op dezelfde manier was georganiseerd als in Nederland bleef de sinds 1926 in pauselijke missie-encyclieken voorgeschreven acculturatie deels onuitgevoerd. De apostolisch vicaris, die werd benoemd uit de gelederen van de Dominicanen, en zijn plaatsvervanger gaven de grenzen van aanpassing aan en daarbinnen moest elke Dominicaan naar eigen inzicht schipperen tussen aanpassing en 'volharding'. Het indirect apostolaat kreeg vorm in onderwijs, ziekenzorg, sociaal werk, publicaties en pers. De Dominicanen hielden toezicht op het netwerk van bijzondere, katholieke scholen dat werd opgezet en hielden zich bezig met verbetering van de materiële positie van de bewoners. Daarbij werd de Dominicanen door lokale bestuurders het gebruik van het Papiamento, de plaatselijke taal die is ontstaan door een vermenging van Afrikaanse en Europese talen, verweten. De sociale en protestantse elite streefde naar vernederlandsing van het onderwijs en keek neer op de 'slaventaal' Papiaments. Het opleiden van eigenlandse clerici was geen doorslaand succes. Er waren nauwelijks priesterroepingen. Een barrière voor de kandidaten en hun familie was dat de priester-opleiding in Nederland doorlopen moest worden. Vanuit de Nederlandse provincie was men gereserveerd ten opzichte van eigenlandse kandidaten, zeker als die niet uit de blanke Curaçaose elite afkomstig waren, hoewel die reserves niet uitgesproken werden.

 

Periode 1940-1960 

Hoewel politieke inmenging volgens de missiestatuten uit den boze was, konden de missionarissen daar niet aan ontkomen. Als onderdeel van de elite waren zij door middel van hun periodieken opinieleiders. De oprichting van de bisschoppelijke hiërarchie in 1958 bracht voor de Dominicanen met zich mee dat zij gedwongen waren zich te conformeren aan de visie van de bisschop. Deze zag de zielzorg vooral als een nuttig instrument voor behoud van rust en orde. Het gebied ontwikkelde zich tot een rijke missie met een meer zelfbewuste bevolking. De onderwijsinspanningen van Nederlandse religieuzen hsadden ertoe bijgedragen dat er een lokale intelligentsia ontstond. Bovendien veranderde de bevolking van samenstelling door migratie, eerst immigratie vanwege de ontwikkelingen in de olie-industrie, later emigratie van met name mannen die het eiland verlieten op zoek naar werk. De bevolking nam deels afstand van de katholieke kerk en stond kritischer tegenover de paters en het soort apostolaat dat zouden moeten brengen. Hun politieke stellingname met betrekking tot de zich ontwikkelende bestuurlijke autonomie werd ook niet gewaardeerd.

Aan de werkwijze en organisatie van de dominicanen veranderde ook na de Tweede Wereldoorlog niet veel. Paters die vóór 1940 in deze missie waren aangekomen stippelden de koers uit en hielden vast aan het klassieke vooroorlogse parochiepastoraat. Vooraanstaande katholieke Antillianen uitten kritiek op de onveranderde naar binnen gekeerde houding van de kerk. Ook bereikten de dominicanen op deze manier niet de groepen met wie het sociaal-economisch gezien juist slechter ging en die zich met door de kerk verboden overlevingsstrategieën inlieten, zoals criminele activiteiten.

Binnen de eigen gelederen kwamen de generatieconflicten, gepaard aan visies op pastorale werkwijze en theologische vernieuwing, tussen dominicanen aan het eind van de jaren vijftig tot een uitbarsting. Het tekort aan werkkrachten drukte bovendien zwaar op het werk en de onderlinge verhoudingen. Eigenlandse roepingen waren er nog steeds nauwelijks. Tussen 1955 en 1963 vertrokken er bovendien meer Nederlandse Dominicanen van de Antillen dan er naartoe gingen. Pater Brenneker hekelde eind jaren vijftig gebrek aan aanpassing aan de lokale cultuur door zijn confraters, iets dat in de jaren zestig in bestuurlijk en organisatorisch opzicht wel gedaan zou worden in deze missie.

 

Puerto Rico

Periode 1904-1940

In 1904 volgde Puerto Rico als tweede missiegebied. De Nederlandse provinciaal Theissling, die later magister van de orde zou worden, bezocht in 1903 Zuid-Amerika op verzoek van de generale overste van de orde. Op de terugreis deed hij het Amerikaanse protectoraat Puerto Rico aan, dat kerkrechtelijk gezien hoorde bij het bisdom Santiago de Cuba. De aartsbisschop van San Juan, mgr. Blenk (een Amerikaanse marist) bood de provinciaal de keuze uit talrijke onbemande parochies aan. Na onderlinge besprekingen en toestemming van de bisschop om een klooster te stichten in Yauco, werd die parochie in juli 1904 bezet door de dominicanen en een huishoudster. Al in 1905 volgde uitbreiding met de drie parochies van Bayamòn, Isabela en Cataño. De Dominicanen vielen weliswaar onder een bisschoppelijke hiërarchie, maar zij zagen dit gebied toch als een missiegebied. Dit beeld  -het zich zelf missionaris noemen ook als dat minder voor de hand ligt- communiceerden zij naar het thuisfront en cultiveerden zij onderling. Het speelde ook in andere gebieden die formeel geen missiegebied waren zoals Zuid-Afrika na 1951,en veroorzaakte ook daar interne spanningen.

De bevolking zag de Nederlandse Dominicanen in een vergelijkbaar licht als de Amerikaanse planters die zich in hun ogen kwamen verrijken: als ongewenste vreemdelingen. Aan de andere kant getuigden de Dominicanen van een voor die tijd kenmerkend Europees superioriteitsgevoel in hun wens geloof én beschaving te brengen. Zij bonden de strijd aan met andersdenkenden en andersgelovigen. Syncretisme, absentisme -met name van mannen- en wat de Dominicanen beschouwden als 'evenementiële belangstelling' van de bevolking voor het geloof waren problematisch in hun ogen. De pastorale methodiek liep uiteen van ontmoediging van afkeurenswaardige praktijken tot geleidelijke aanpassing. Met het Amerikaans bewind, dat een bepaalde mentaliteit wenste op openbare scholen, streden de Dominicanen om religieuze invloed op het openbare onderwijs, omdat zij zich niet wensten te beperken tot het privé-onderwijs.

Was de financiering op de Antillen aanvankelijk problematisch vanwege de armoede van hun parochianen, in Puerto Rico waren de dominicanen terughoudend om de bevolking om aalmoezen te vragen vanwege hun vijandige houding ten opzichte van vreemdelingen. Dit missiegebied was daarmee een structurele financiële belasting voor de Nederlandse provincie. Deze missie werd gefinancierd met giften uit het buitenland, voornamelijk uit Nederland zoals via de Sint Dominicus Penning en de Verenigde Staten. De Dominicanen werkten in dit missiegebied samen met Amerikaanse vrouwelijke religieuzen, de Dominicanessen van het H Kruis uit Brooklyn. Met geld van de eigen orde bouwden de Dominicanen in dit gebied kerken, die kerkrechtelijk gezien onder gezag van de lokale (Amerikaanse) bisschop vielen. Dat zou later in de eigendomsverhoudingen problemen geven.

Voor het indirecte apostolaat riepen de Dominicanen de hulp in van andere religieuzen voor onderwijs, zieken- en armenzorg. Godsdienstles mocht door de paters op openbare scholen niet gegeven worden, maar wel op scholen van de zusters. Een deel van de katholieke scholen gold als privéscholen en kreeg daarom geen overheidssubsidie. De Dominicanen concentreerden zich op parochiële zielzorg (mislezen, bediening van de sacramenten, prediking en godsdienstonderwijs). Het verzorgingsgebied was echter zeer uitgestrekt en catechisatie, zieken- en huisbezoeken namen veel tijd in beslag. Naar Europees model schakelden zij ook de middenklassen in. Als voorwaarde voor uitbreiding van het aantal parochies stelde de orde dat hun leden in een gemeenschap konden leven. Aangezien er maar weinig leden beschikbaar waren voor de missie konden er in de eerste helft van de twintigste eeuw geen nieuwe parochies worden aangenomen.

Evenals op de Ned. Antillen Rico ontkwamen de missionarissen op Puerto Rico niet aan politieke controverses, met name na de Tweede Wereldoorlog. De bisschoppelijke hiërarchie bestond uit Noord-Amerikanen die onafhankelijkheid afwezen en ook hier werd zielzorg door hen gezien als een nuttig instrument van pacificatie. Toegenomen welvaart steunde vooral op industrialisatie met behulp van Amerikaanse subsidies en de Dominicanen kregen net als op de Antillen te maken met nationalistisch onafhankelijkheidsstreven. Directe zielzorg was speerpunt van de werkwijze, maar de invloed ervan was beperkt, hoewel tachtig procent van de bevolking katholiek was. Gebrek aan beschikbare krachten vanuit de Nederlandse provincie vergrootte ook hier de aandacht voor het werven van inheemse roepingen. Samenwerking met Spaanse dominicanen werd door de Nederlanders echter afgewezen. Ook bleven de Nederlandse dominicanen vasthouden aan het parochiepastoraat in eigen hand, al beleden zij met de mond dat zij ernaar streefden zichzelf zo snel mogelijk overbodig te maken en niet missionair maar in dienst van de lokale bisschop te werken. Het categoriaal pastoraat zou pas in de jaren zestig meer gewicht krijgen en deze missie van karakter doen veranderen, maar dat valt buiten het tijdsbestek van deze gids.

.

 

Zuid-Afrika

Periode 1932-1940

De Dominicanen missioneerden in Zuid-Afrika in de Oranje Vrijstaat sinds 1932. Aanleiding was de benoeming van de Dominicaan B.A. (Jordanus) Gijlswijk tot apostolisch delegaat in 1922. Hij wilde in zijn ordegenoten de loyale clerus zien die nodig was om de door de Propaganda Fide voorgestane hervormingen uit te voeren, zoals de vorming van eigenlandse geestelijken en apostolaat onder de eigenlandse bevolking. Gijlswijks tweede verzoek om in Zuid-Afrika te komen missioneren werd door de Nederlandse provinciaal J.J.W.M. (kloosternaam Angelus) Jurrius ingewilligd. Het westelijk deel van Oranje Vrijstaat, één van de vier autonome gebieden behorend tot de Unie van Zuid-Afrika, werd het werkterrein. Kerkrechtelijk gezien viel dit gebied als apostolische prefectuur geheel onder verantwoordelijkheid van de Duitse paters van de Heilige Geest.

De dominicanen organiseerden hun werk in Zuid-Afrika op een vergelijkbare manier als in Puerto Rico: direct apostolaat door middel van zielzorg in staties met een groot verzorgingsgebied en buitenposten. Ook hier werden zij bijgestaan door vrouwelijke religieuzen: de Dominicanessen van Oakford gaven financiële steun en bestierden het huishouden. De raciale verhoudingen in dit land zorgden echter voor grote problemen. In Oranje Vrijstaat en Transvaal bestond vanaf de oprichting van deze autonome koloniën in 1907 een strikte raciale scheidslijn. De Dominicanen werkten in staties Heilbron, Winburg en Viljoenskroon, waar blanken een krappe zeven procent van de bevolking uitmaakten en kleurlingen minder dan twee procent. Hoewel het aantal priesters was afgestemd op de blanke minderheid, werkten zij ook onder de zwarte meerderheid die financieel veel minder draagkrachtig was. De financiële gevolgen waren groot. Uitbreiding met staties in Zuid-Transvaal, dat net als Oranje Vrijstaat deel uitmaakte van de Unie van Zuid-Afrika, verschafte de missie een iets betere financiële positie. Aan financiële levensvatbaarheid droegen ook bij gedeeltelijke overheidssubsidie voor de scholen en extra financiële steun van de zusters Dominicanessen en mgr. Gijlswijk. De paters pasten zich ook hier in taalkundig opzicht aan de lokale bevolking aan door Sesotho te leren (dat deden zij overigens in hun vrije tijd). Met andere vormen van acculturatie leken de Dominicanen hier verder te gaan dan in bijvoorbeeld Puerto Rico. Mogelijkheden om de bevolking te beïnvloeden of hun gewoonten te doorgronden of te weren waren gering. De overwegend protestantse blanken wantrouwden 'die roomse gevaar'. De Dominicanen beheersten de talen van de zwarte bevolking (Sesotho of de taal van de Bantu) onvoldoende en hun thomistische manier van denken week sterk af van dat van de lokale bevolking.

 

Periode 1940-1960

De hierboven beschreven problemen bleven ook na de Tweede Wereldoorlog bestaan. Er bestond een grote spanning tussen ambitie en middelen. Het werk in deze contreien bleef daardoor een moeizame, tamelijk geïsoleerde bezigheid. Er kwamen nieuwe medebroeders uit Nederland, die in een uitgebreider gebied moesten werken. In de praktijk bleek dat het missie-contract werd uitgevoerd op voorwaarde dat de Nederlandse provincie niet te zwaar belast werd. In een gebied zo groot als Nederland werkten in 1948 niet meer dan negen paters en zij beperkten zich bovendien uitsluitend tot de directe zielzorg. De overheid financierde de aanwezigheid van de dominicanen op basis van hun diensten voor de blanke minderheid. Aangezien de Dominicanen zich wilden inzetten voor de zwarte bevolking, die bovendien zelf financieel allesbehalve sterk stond, laat het zich raden dat de broeders onvoldoende capaciteit hadden voor die taak. Vanwege de na 1948 ingevoerde Apartheid en zijn complexe regelgeving was het belang van eigenlandse roepingen groot, maar tegelijk problematisch. Zwarte priesters werden immers niet geaccepteerd in het langs raciale lijnen georganiseerde Zuid-Afrika. Voor hen was er uitsluitend een rol als aan priesters ondergeschikte broeders weggelegd. De Dominicanen onderwierpen zich aanvankelijk aan de Apartheid. In de loop van de jaren vijftig begonnen zij echter openlijk kritiek te leveren op de morele fundamenten en de gevolgen van het stelsel. Een andere fundamentele verandering was de oprichting in 1951 van het bisdom Kroonstad. In werk en omstandigheden veranderde niet veel, maar het missionaire élan verdween bij de parochiële zielzorg. De eerste bisschop, Norbertus van Velsen op, richtte zich, mede om financiële redenen meer op de kleine groep blanke katholieken in het bisdom. Onder zijn leiding ontwikkelden de dominicanen zelfs een categoriaal Afrikaans apostolaat, waarvoor de paters Afrikaans moesten leren. De Dominicanen moesten laveren tussen de apartheidspolitiek van de overheid, de zwarte meerderheid van de bevolking en de bisschop. Dit maakte hun positie kwetsbaar. In de praktijk waren het de catechisten en onderwijzers op de dorpsscholen die optraden als culturele intermediairs tussen lokale bevolking en missie. In dit opzicht was de situatie in Zuid-Afrika wezenlijk anders dan in Puerto Rico.

 

Chili en Venezuela

Nederlandse Dominicanen zijn tussen 1912 en 1914 werkzaam geweest aan bisschoppelijke seminaries in Chili en Venezuela met de bedoeling een inheemse clerus op te leiden die de bisschoppelijke hiërarchie in deze geheel katholieke gebieden kon schragen. Als gevolg van de politieke verhoudingen was de Nederlandse Dominicaanse inzet hier geen lang leven beschoren. Het is bovendien discutabel in hoeverre dit werk als missie opgevat kan worden.

 

De missies in Denemarken (aangevangen in 1914) en Peru vallen buiten het bestek van deze gids. 

 

 

Alle informatie is tenzij anders vermeld geput uit: met name Monteiro, Gods predikers, en verder uit: Van Woesik, 14, Willemsen, I, par. 1-8, Christelijke Encyclopedie, lemma Dominicanen, Pius-almanak 1960/61, 393-394 en 457, bezoekrapport KAN 1997 en www.archieven.nl - zoeken op Dominicanen, inleiding, geraadpleegd op 7 juli 2009.

Organisatie

Pauselijke goedkeuring

In 1216 vormde Dominicus op instigatie van paus Innocentius III zijn gemeenschap om tot een kloosterorde van predikers, vandaar de naam Ordo Praedicatorum wat orde van de predikers betekent. Paus Honorius III verleende de stichter in zijn bul Religiosam Vitam goedkeuring. De Dominicanen volgden de regel van Augustinus aangevuld met hun eigen constituties.

 

De orde en haar leden 1216-1960

De orde kent drie takken: de eerste orde (Dominicanen of Predikbroeders), de tweede orde van contemplatieven (ook zusters, zogenaamde monialen) die al sinds 1207 bestaat en de derde orde van leken die sinds ongeveer 1220 is ontstaan. Deze wordt sinds 1484 de Derde orde genoemd en wordt tegenwoordig als Dominicaanse lekengemeenschap aangeduid. De orde was een bedelorde. In afwijking van de oudere contemplatieve orden waren de Dominicanen in hun actieve persoonlijke apostolaat meer gericht op stedelingen. In strikte zin legden zij maar één gelofte af, namelijk die van gehoorzaamheid. Daarin lag echter besloten, door de onderwerping aan regel en constituties, dat ook kuisheid en armoede werden nageleefd. In de Nederlandse provincie bestonden wel spanningen tussen de paters, die priester waren, en de broeders. Dit kwam tot uiting in de benamingen 'kloosterpaters' en 'parochiepaters' .

 

Algemeen bestuur 1216-1960

 Tijdens het eerste generale kapittel werd de stichter tot magister-generaal (algemeen overste) gekozen . Het generalaat bevindt zich in Rome.

 

De Nederlandse provincie 1515-1960

De Nederlandse provincie van de orde werd in 1515 gevormd. Voor 1945 werd dit de Nederduitse provincie genoemd (Germania Inferior). Deze bestond uit de kloosters in het huidige Nederland, België, Noord-Frankrijk en Duitsland . Na de Reformatie en de Franse Revolutie waren in 1802 alleen nog enkele staties in stand gebleven, die volmacht kregen als ordesprovincie te blijven bestaan. Vanaf 1830 kon men weer beginnen te denken aan het oprichten van kloosters in Nederland. De Belgische kloosters werden in 1860 een eigen provincie ondergebracht, zodat sindsdien de Nederlandse provincie bestond uit de kloosters in Nederland en later, toen de Nederlandse provincie missie-gebieden onder haar verantwoording kreeg, de vicariaten op de Nederlandse Antillen en Puerto-Rico. De Nederlandse provincie werd bestuurd door een provinciaal-overste. Het beleid werd elke vier jaar vastgesteld tijdens een kapittel, waar afgevaardigden van huizen en kloosters bijeenkwamen. Het beleid werd uitgevoerd door de provinciaal en zijn raad. Tot in de jaren zestig werden de leden van deze raad niet gekozen, maar bestond deze uit oud-provinciaals, prioren van grote kloosters en magisters in de theologie. Beslissingen werden in de verslagen niet gemotiveerd en ook de beraadslagingen zijn er niet in opgenomen. De missieprocuur in Nederland bevond zich in Zwolle. De Nederlandse burgerlijk rechtspersoon was de St.-Dominicus-Stichting.

 

De missie 1868-1960

Aanvankelijk moest de apostolisch vicaris van Curaçao, Petrus van Ewijk op, die functie combineren met die van vicaris-provinciaal, dat wil zeggen plaatsvervanger van de provinciaal-overste. Deze functie kwam ook bij andere orden en congregaties voor, maar werd daar vaak aangeduid als missie-overste. Als apostolisch vicaris was Van Ewijk verantwoordelijk voor zijn bisdom en verantwoording schuldig aan de congregatie De Propaganda Fide, als vicaris-provinciaal droeg hij verantwoordelijkheid voor het kloosterlijk leven van zijn medebroeders en was hij verantwoording schuldig aan de provinciaal-overste. Hij diende dus op te treden als werkgever en tegelijkertijd te zorgen voor zijn medebroeders. Waar de apostolisch vicaris in de regel behoefte had aan méér geld en mankracht, daar moest de vicaris-provinciaal de belangen van de Nederlandse provincie behartigen. De combinatie van beide functies veroorzaakte derhalve veel problemen, en werd derhalve na Van Ewijk niet voortgezet. De onduidelijkheid die door deze constructie werd veroorzaakt, nam na 1917 af, toen in de Codex Juris Canonici de rechten en plichten van priester-religieuzen die tot bisschop waren gewijd nauwkeuriger werden vastlegd. Het provinciaal kapittel benoemde de vicaris-provinciaal voor onbepaalde termijn. Tot 1969 echter was deze benoeming feitelijk het voorrecht van de provinciaal en diens concilie.

Vanaf 1904 waren er afzonderlijke statuten voor de missie van kracht, die vanaf 1906 naast Curaçao ook betrekking hadden op Puerto Rico. In deze statuten werden de grenzen van de aanpassing aan de lokale omstandigheden vastgelegd, evenals de bestuurlijke verhoudingen in de missie en tussen missie en provincie. Dominicanen waren in de eerste plaats ordeleden en in de tweede plaats vervulden zij een pastorale functie, al dan niet in de missie. Tussen het kloosterleven en parochiewerk zat een evidente spanning.

In 1933 werd een nieuw missiestatuut van kracht dat de beleidslijnen van de Congregatie de Propaganda Fide volgde. Binnen de orde werd dit statuut echter niet naar de letter noch naar de geest nageleefd. Op generaal niveau was de orde loyaal aan de doelstellingen van de Heilige Stoel, maar op provinciaal niveau hadden de Nederlandse dominicanen aandacht voor de lasten van de uitvoering van dit streven. In 1933 veranderde ook het bestuur van de missie. Om het missiewerk te coördineren werd er binnen het generalaat een afzonderlijk missie-secretariaat opgericht. Ook was de missie-secretaris belast met fondsenwerving. De provinciaal beoordeelde tijdens visitaties van het missiegebied hoe de praktijk voldeed. Veelvuldig verzochten apostolisch vicarissen aan de provinciaal om meer geld en meer missionarissen. 

Uitzending naar de missie kon volgens het kerkelijk wetboek van 1917 alleen op vrijwillige basis geschieden. In de praktijk plaatsten de provinciaals oproepen voor vrijwilligers in circulaires en daarnaast benaderden zij medebroeders. Missionarissen vertrokken steeds vanuit Huissen en brachten op die manier de novicen en studenten daar in contact met de missie . In de negentiende waren de missionarissen die werden uitgezonden vaak jong en onervaren, de animo in de rest van de orde lijkt niet erg groot te zijn geweest . In de eerste helft van de twintigste eeuw lag dat anders: voor jonge missionarissen was uitzending naar de missie waarschijnlijk geen degradatie en waren factoren als avontuur, persoonlijke armslag en carrière-mogelijkheden belangrijke motieven om te gaan. Bij uitzending van Nederlandse dominicanen werd gekeken naar onder andere aanleg, gezondheid en vraag en aanbod. Voor het parochiewerk in de missie werden 'moralisten' uitgekozen, dat wil zeggen hen van wie de opleiding gericht was op het (parochie)pastoraat. Een positieve uitverkiezing was dat niet: feitelijk waren de moralisten diegenen die door hun collega's niet geschikt werden geacht om de hoger gewaardeerde wetenschappelijke en bestuurlijke functies te bekleden . Na 1932 werd het volgens de nieuwe constituties in principe ook mogelijk om paters die niet genegen waren tot missie daartoe via een dienstbevel  te verplichten. In 1958 kwam er een nieuw missiestatuut dat nog eens het belang van inheemse roepingen onderstreepte 

 

Alle informatie, tenzij anders vermeld, is geput uit: Van Woesik, 14, Willemsen, I, par. 1-8, Christelijke Encyclopedie, lemma Dominicanen, de Pius-almanak 1960/61, 300 en Monteiro, Gods predikers.

 

Doelstelling

De leden van de orde zijn aanvankelijk ingezet voor het verdedigen van het geloof tegen de als ketters beschouwde Albigenzen en Waldenzen. De doelstelling heeft zich vervolgens verbreed tot geloofsonderricht en prediking in het algemeen, gevoed vanuit een beschouwend leven waarin gemeenschapsleven en studie een belangrijke plaats innemen. De Dominicanen verbinden contemplatie (beschouwing, studie, meditatie) met actie (prediking, gericht op het heil van de naaste)  en hebben een voorkeur voor een stedelijke omgeving.  

 

Taken en activiteiten
 • Ontwikkelingswerk (Landbouw/Technische opleiding etc.)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Opleiding van zendingswerkers en missionarissen
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
Lokatie
 • Nederlandse Antillen
 • Bisdom Willemstad

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Gods predikers : Dominicanen in Nederland (1795-2000) / Marit Monteiro
Auteur
 • Marit Edin Monteiro (1964-)
Paginering
 • 992 p
Uitgever
 • Hilversum : Verloren
Jaar van uitgave
 • 2008

Titel
 • Zonen en dochters met een missie : een boek over missionarissen uit Boekel en Venhorst / [red.: Jan Meulemeesters ; met medew. van: Trudy Bolwerk ... et al.]
Auteur
 • Jan Meulemeesters ; Trudy Bolwerk
Paginering
 • 100 p
Uitgever
 • [Boekel] : Missiecomité Boekel-Venhorst[Boekel] : Heemkundekring 'Sint Achten op Boeckel'
Jaar van uitgave
 • [2003]

Titel
 • Histoire des dominicains en Afrique / sous la direction de Philippe Denis ; préface de Timothy Radcliffe
Auteur
 • Philippe Denis (1952-)
Reeks
 • Mémoire Dominicaine, Numéro spécial ; 4
Paginering
 • 239 p
Uitgever
 • Paris : Editions du Cerf
Jaar van uitgave
 • 2001

Titel
 • Vanuit de blauwzwarte diepte : Marcus Dahlhaus en Martinus Niewindt: een cultuur-historisch essay / Robert Rojer
Auteur
 • Robert A. Rojer (1939-)
Paginering
 • 88 p
Uitgever
 • Rotterdam : Erasmus
Jaar van uitgave
 • 1997

Titel
 • Godsdienst en maatschappij : informatie over nieuw verschenen boeken en brochures / een gezamenlijke uitg. van het Nederlands Bibliotheek en Lektuur Centrum en de Horstink
Paginering
 • 1981, [nr.] 1 - jrg. 17, nr. 6 (1995)
Uitgever
 • Den Haag : NBLCAmersfoort : De Horstink
Jaar van uitgave
 • 1981-1995

Titel
 • Isla de los Santos : honderd jaar Paters Dominicanen op de Nederlandse Antillen, 1870-11 juli-1970 / [R.H. Nooyen en J. van der Lee] ; [inleiding: J.M. Visker]
Auteur
 • Reginaldus Henricus Nooijen (1919-) ; J. van der Lee ; J.M. Visker
Paginering
 • 147 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1970]

Titel
 • Op heilige tochten : een overzicht van de geschiedenis der Dominicaansche missiën / door Marc. Anton. v.d. Oudenrijn
Auteur
 • Marcus Antonius van den Oudenrijn (1890-1962) kloosternaam van Antonius Hermanus Maria van den Oudenrijn
Paginering
 • 71 p., [3] p. pl
Uitgever
 • Nijmegen : Centrale Drukkerij
Jaar van uitgave
 • 1918


Periodieken
Titel
 • De Rozenkrans : maandschrift / onder red. van een Pater der Predikheeren-Orde
Paginering
 • Jrg. 1 (1879) - jrg. 25 (1903) ; n.r., jrg. 26 (1904) - jrg. 82 (1964)
Uitgever
 • Huisen : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1879-1964

Titel
 • Lectuur voor de leden van den Sint Dominicus Penning / Paters Dominicanen
Paginering
 • Jrg. (1900) nr.1 - jrg. (1933) nr.107
Uitgever
 • Zwolle : Paters Dominicanen
Jaar van uitgave
 • 1900-1933

Titel
 • S. Dominicus penning : missie illustratie van de St. Dominicus PenningSt. Dominicus penningSint Dominicus PenningDominicus penning
Paginering
 • Nr. 108 (1933) - nr. 201 (1961) ; N.S. nr. 2 (1961) - nr. 14 (1967)
Uitgever
 • Zwolle [etc.] : Paters Dominicanen
Jaar van uitgave
 • 1933-1967

Titel
 • Dominicus penning : gratis contactblad voor alle vrienden van de Dominicaanse missie / Paters Dominicanen
Paginering
 • Nr. 15 (1967) - nr. 66 (1993)
Uitgever
 • Huissen : Paters Dominicanen
Jaar van uitgave
 • 1967-1993

Titel
 • Dominicaans perspectief
Paginering
 • Jrg. 1, nr. 1 (mrt. 1994) - jrg. 16, nr. 4 (dec. 2009)
Uitgever
 • Gorinchem : Narratio
Jaar van uitgave
 • 1994-2009

Titel
 • Bulletin voor Nederlandse DominikanenBulletinBulletin voor nederlandse DominicanenBulletin O.P. voor dominicanen van de nederlandse provincie
Paginering
 • Jrg. 1 (1966) - jrg. 36, nr. 6 (2001)
Uitgever
 • [Nijmegen : Paters Dominicanen]
Jaar van uitgave
 • 1966-2001

Titel
 • Neerlandia Dominicana : unum corpus multi sumus
Paginering
 • 1 (1946-47) - 21 (1966)
Uitgever
 • [Nijmegen : Paters Dominicanen]
Jaar van uitgave
 • 1946-1966
Interviews

Negen interviews, en wel de nrs.

 

49

186

191

204

240

546

776

782

809

 


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief van de Nederlandse provincie is in 2008 in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Een aanzienlijk deel bestaat uit publicaties en foto's, waarbij opvalt dat er veel (15 meter aan foto's) beschreven audiovisueel materiaal aanwezig is. Het bestuursarchief heeft betrekking op verschillende niveaus: van de orde als geheel tot aan het niveau van overleden en/of uitgetreden medebroeders. Delen van het archief hebben betrekking op de missie. Er is materiaal uit de Antillen overgebracht naar het provinciaal archief . Strikt persoonlijke stukken zijn na overlijden vernietigd of aan de familie teruggegeven, maar omdat daarbij niet consistent te werk is gegaan wisselen de persoonsdossiers sterk in samenstelling en omvang. Voor de overlevering was ook de positie binnen de orde belangrijk: van paters is meestal meer bewaard van broeders, van professoren meer dan van pastoors en van missionarissen minder dan van honkvaste medebroeders in Nederland .

Het bestuursarchief is vanaf ongeveer 1800, toen de provinciaal in Nederland kwam wonen, gevormd. Toen in 1872 een archivaris/kroniekschrijver werd aangesteld had dit een gunstige invloed op de vorming van het provinciaal archief, ondanks het feit dat het archivaris-ambt nooit aanzien heeft gekregen. De nadruk heeft lang gelegen bij de middeleeuwse geschiedenis van de orde en de archivalische focus op verzamelen en bewaren boven beschrijven . Latijn is tot in de jaren zestig de officiële voertaal binnen de orde geweest, wat onder andere terug te zien is in de verslagen van de kapittels .

Grote delen van het bestuursarchief zijn verloren gegaan tijdens een brand in 1933 en bij de bevrijding van Nijmegen in 1944, zodat een zeer groot deel uit de periode van ongeveer 1870 tot 1945 ontbreekt. Overigens zijn kopieën van deze stukken wel in het generalaat in Rome terug te vinden. Het archief is geïnventariseerd door opeenvolgende kloosterarchivarissen en onder kloosterarchivaris J. A. Wenting is gekozen voor samenwerking met de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN). Voor de stichting werkte K. Van Dooren aan het archief. Het archief mag dan overgebracht zijn, het is nog niet afgesloten: het dynamisch archief berust in Berg en Dal, evenals oude ontsluitingen (www.archieven.nl - Dominicanen, geschiedenis archief, geraadpleegd op 7 juli 2009).

 

Het archief van het generalaat bevindt zich in Rome (Santa Sabina). Het was in 2006 voor onderzoek toegankelijk tot 1946, omdat er een embargo rust op materiaal jonger dan 50 jaar. Er bestaan echter wel inventarissen uit 1999 en 2002 van het materiaal dat jonger is. Volgens de toenmalige archivaris zijn bepaalde stukken bij een hernieuwde catalogisering tijdens het bestuur van magister generaal Timothy Radcliffe tot 'niet-toegankelijk' bestempeld. De motieven voor dit besluit zijn onbekend. Het betreft vooral stukken met betrekking tot de missie. Dit betekent dat er dwars door de tijd heen stukken uit bestaande inventarisnummers zijn gelicht en in een apart fonds zijn ondergebracht . Daarnaast is er een apart fonds van niet-openbare missie-stukken. Helaas bevinden alle stukken met betrekking tot Zuid-Afrika zich in dit fonds. Dat geldt ook voor stukken uit de Antillen, maar niet voor die over Puerto Rico. Het relevante missie-materiaal, voor zover op basis van deze gegevens te achterhalen, is ondergebracht in het veld 'bijzondere relevantie' hierboven. Meer informatie over het archief kan, na registratie, verkregen worden via http://archivum.curia.op.org/htm/iniziale.php . Dit archief is niet verder onderzocht.

 

In het Instituut voor Beeld en Geluid te Hilversum (http://archieven.beeldengeluid.nl/)  is audiovisueel materiaal te vinden over de Nederlandse Dominicanen (www.archieven.nl - Dominicanen, bijzonderheden archief, geraadpleegd op 7 juli 2009; www.erfgoedkloosterleven.nl). Deze stukken zijn oorspronkelijk afkomstig uit het archief van de Nederlandse dominicanen.

 

Alle gegevens zijn, tenzij anders vermeld ontleend, aan Monteiro, Gods Predikers, 29-30 en 38-39 en 41.

 

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief ca. 1400-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

De eigenaar van het archief is de Nederlandse provincie van de orde der Dominicanen. De beheerder is de stichting Erfgoedcentrum Sint Aegten. Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. In principe zijn alle stukken vrij toegankelijk voor wetenschappelijk onderzoek. Uitzondering daarop zijn dossiers die over personen gaan. Zij zijn pas toegankelijk 30 jaar na het overlijden van de betrokken persoon. De niet toegankelijke stukken zijn in de inleiding beschreven. Voor inzage van die genoemde stukken moet een gemotiveerd verzoek tot toestemming ingediend worden. Hierover kan men informatie inwinnen bij het Erfgoedcentrum (www.archieven.nl - Dominicanen geraadpleegd op 29 juni 2009).

Omvang 170 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel AR-P012, Bronkhorst op, A.W.;Wenting op, J.A.; Dooren, K. van, Dominicanen
Bijzondere relevantie

Selectie

 

1.   Regel, statuten en constituties

1.1  Orde

4605 Statuten voor missionarissen van de orde, 1933, 1958

 

1.2  Provincie

4600-4604 Statuten voor de missionarissen van de provincie, 1904, 1906, 1922, 1950

4600  1904, Curaçao

4601  1906, Curaçao en Puerto Rico

4602  1922, Curaçao

4603  1950, Nederlandse Antillen

4604  1950, Zuid-Afrika

 

2.   Liturgie, spiritualiteit, kloosterleven en heiligen

2.1  Dominicaanse liturgie

2.1.2  Met betrekking tot de Nederlanden

2.2  Dominicaanse spiritualiteit

2.3  Heiligen en zaligen

2.4  Kloosterleven

 

 

3  Provinciaal kapittel

4671-4678 Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten en circulaires van de provinciale oversten, 1794-1977 (met hiaten)

4671  Akten van provinciale kapittels uit de periode 1804 tot en met 1858, alsmede circulaires van provinciale oversten, 1794-1896 (met hiaten)

4672  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1854, 1856, 1858, 1864-1865, 1867, 1869, 1871-1872, 1874, 1876, 1878

4673  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1898, 1900, 1902, 1904, 1906

 

4674  Akten van provinciale kapittels, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1924, 1928

4675  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1932, 1936, 1940, 1945, 1950

4676  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1954, 1958, 1960

 

4588-4591 Akten van provinciale kapittels

4588  1804, 1840, 1856, 1858 Amsterdam; 1862, 1864, 1869, 1874, 1880, 1890, 1898 Utrecht; 1865, 1871, 1876, 1882, 1888, 1896, 1902 Huissen; 1867, 1872, 1878, 1884, 1892, 1900 Nijmegen; 1886, 1894 Rotterdam. 1 band

4589  1904 Zwolle; 1906 Rotterdam; 1908 Huissen; 1910 Nijmegen; 1912 Zwolle; 1914 Utrecht; 1916 Huissen; 1918 Nijmegen; 1920 Zwolle; 1922 Nijmegen; 1924 Huissen; 1926 Nijmegen; 1928 Zwolle; 1932 Huissen; 1936 Nijmegen

4590  1940, 1945, 1950, 1954, 1958, 1960 Nijmegen

 

4678 Akten van het provinciaal kapittel van 1940, 1940

 

4679 Stukken betreffende de voorbereiding en het verloop van het provinciaal kapittel: geloofsbrieven, brieven met betrekking tot benoemingen, rapporten, correspondentie, petities en preek, 1945

 

4680 Stukken betreffende de voorbereiding en het verloop van het provinciaal kapittel: geloofsbrieven, brieven met betrekking tot benoemingen, correspondentie, akten, petities, rapporten en balansen, 1950

 

4686-4688 Stukken betreffende statuten en missiestatuten voorgelegd aan provinciale kapittels, 1950, 1954, 1958

4686  1950. Missiestatuten

 

4681 Stukken betreffende de voorbereiding en het verloop van het provinciaal kapittel: geloofsbrieven, brieven met betrekking tot benoemingen, rapporten, correspondentie, balansen, petities, 1954

 

4685 Verslagen van het diffinitorium van provinciale kapittels, 1954, 1958, 1960

 

4682-4684 Stukken betreffende de voorbereiding en het verloop van het provinciaal kapittel van 1958, 1958

4682  Geloofsbrieven en brieven met betrekking tot benoemingen

4683  Petities

4684  Akten

 

4689-4694 Stukken betreffende de voorbereiding en het verloop van het provinciaal kapittel van 1960, 1960-1961

4689  Geloofsbrieven en formulieren van stemmingen

4690  Brieven met betrekking tot benoemingen

4691  Voorbereiding

4692  Commissierapporten

4693  Petities en verzoeken

4694  Admonitiones en correspondentie

 

4  Bestuur

4.1  Voorgeschiedenis en geschiedenis van de provincie tot de afsplitsing van de Belgische provincie

-

4.2  De collectie Raken

8099 Brieven internuntii-vicesuperiores, aartspriesters en apostolisch vicarissen, 1795-1855 (met hiaten)

 

8101 Stukken betreffende het bestuur van de provincie, voornamelijk correspondentie, akten van provinciale kapittels, statuten en circulaires. Gedeeltelijk met inhoudsopgaven, 1810-1868 (met hiaten)

 

 

4.3  Bestuur van de Nederduitse provincie voorgezet als de Nederlandse provincie

2194-2207 Circulaires van de provinciale overste en provinciaal vicarissen, 1864-1960 (met hiaten)

2194  Pater Thomas van der Heijden op., 1864-1872. Met inhoudsopgave

2195  Pater Chrystianus Hyacinthus Tielens op., 1872-1876

2196  Pater Ceslaus Reynen op., 1876-1884. Met inhoudsopgave

2197  Pater Ambrosius van den Elzen op., 1884-1896. Met inhoudsopgave

2198  Pater Ludovicus Theissling op., 1896-1898, 1900, 1902, 1904-1908. Met inhoudsopgave

2199  Pater Antonius Huijsmans op., 1908, 1910, 1912

2200  Pater Antoninus ter Maat op., 1912-1918

2201  Pater Bernardus Dominicus van Breda op., 1918-1928

2202  Pater Angelus Jurrius op., 1928-1931

2203  Pater Jacobus Nielen op., 1932

2204  Pater Basilius Schaab op., 1932-1941, 1944-1945

2205  Pater Laurentius Teeuwen op., 1946-1953

2206  Pater Bonaventura Jansen op., 1954-1960

2207  Pater Nicolaus Apeldoorn op., 1960

 

9003 Circulaires van de provinciaal overste, 1902-1953 (met hiaten)

 

2168 Correspondentie en notities van het provinciaat met betrekking tot benoemingen van bisschoppen en apostolisch vicarissen in de vicariaten ('Promovendorum ad munus ordinarii. Relationes et Informationes'). Alfabetisch geordend op naam, 1942, 1948, 1951, 1956

 

4641 Verslagen van visitaties door de provinciaal overste, 1946, 1949, 1952, 1955-1957, 1959, 1961

 

4795 Ingebrachte stukken en agenda's voor vergaderingen van het concilie, 1954-1958

 

 

5  Provinciale commissies

-

 

6  Betrekkingen

6.1  Intern

6.1.1  Generale kapittels en bijeenkomsten provinciaals

4564-4586 Akten van generale kapittels, 1841-2004 (met hiaten)

4564  1841, 1862, 1868 Rome; 1871, Gent; 1885, Leuven. 1 band

4565  1891 Lyon; 1895 Ávila; 1898 Wenen. 1 band

4566  1901 Gent; 1904, 1907 Viterbo (Italië); 1910 Rome. 1 band

4567  1913 Venlo; 1916 Fribourg (Zwitserland); 1920 Corias (Spanje). 1 band

4568  1924 Rome; 1926 Ocaña (Spanje); 1929 Rome. 1 band

4569  1932 Saulchoir (Frankrijk); 1935, 1938 Rome. 1 band

4570  1946 Rome; 1949 Washington; 1955 Rome; 1958 Caleruega (Spanje). 1 band

 

7543-7544 Indexen op besluiten van generale kapittels, 1909, 1911

7543  "Die Bestimmungen der letzten Generalcapitel [sic!] des Predigerordens (1891-1907)", alfabetisch geordend op onderwerp, samengesteld door pater Amandus Möllenbrock op., 1909

7544  "Compendium actorum capitolarum generalium O.P. ab anno 1885 ad annum 1910", alfabetisch geordend op onderwerp, 1911

 

4500 Statuten, jaarverslagen, verslagen voor generale kapittels en index personarum van de postulatio generalis van de orde, 1946, 1958, 1960-1961

 

 

6.1.2  Generalaat, dominicaanse instellingen in Rome en andere provincies

 

2182-2193 Circulaires en brieven van de generaal overste of van leden van zijn staf, 1679-1946 (met hiaten)

2185  Pater Vincentius Jandel op., 1850-1952, 1854-1856, 1859-1860, 1862-1863, 1866, 1869-1870-1872

2186  Pater Josephus Maria Sanvito op., 1872-1879

2187  Pater Josephus Maria Larocca op., 1880-1885, 1887-1891

2188  Pater Andreas Frühwirth op., 1891-1894, 1896-1901, 1903-1904

2189  Pater Hyacinthus Maria Cormier op., 1904-1916

2190  Pater Ludovicus Theissling op., 1916-1921, 1923-1925

2191  Pater Serapius Tamayo op., 1925

2192  Pater Bonaventura Garcia de Paredes op., pater Johannes Casas op., 1926, 1929

2193  Pater Martinus Stanislaus Gillet op., 1929-1933, 1935-1939, 1941-1942, 1944, 1946

 

4637-4640 Correspondentie, circulaires en verslagen met betrekking tot generale visitaties, 1854-1996 (met hiaten)

4637  1854, 1863, 1874, 1904, 1914, 1931, 1950, 1958

 

9004 Circulaires van het generalaat, 1903-1949 (met hiaten)

 

2144-2146 Circulaires van de minister generaal [sic!], 1949-2001 (met hiaten)

2144  1949, 1952, 1954-1956, 1958-1962, 1968

 

 

6.1.3  Nederlandse dominicanen en dominicanessen


2165-2167 Correspondentie met dominicanen buiten de Benelux, voornamelijk leden van andere provincies, 1947-1989 (met hiaten)

2165  1947, 1949, 1952, 1954-1962

 

6.2  Extern

6.2.1  H. Stoel, nuntius, bisschoppen en kerkelijke organisaties

6.2.2  Wereldlijke autoriteiten en leken

-

 

7  Huizen

7.1  Huizen binnen de provincie

7.2  Huizen buiten de provincie

7.2.1  Provinciaal vicariaat van de Antillen

7.2.1.1  Stichting, ontwikkeling en bestuur

 

1693-1696 Brieven van de Congregatio de Propaganda Fide houdende besluiten met betrekking tot de Nederlandse Antillen, 1891-1892, 1910

1693  Houdende de aanstelling van pater T. van Sadelhoff op. als missionarius apostolicus en verlening van faculteiten aan hem, 1891. Afschrift

1694  Houdende een verruiming van de bepalingen voor de biecht, 1892

1695  Houdende de verlening van toestemming voor het gebruik van andere naam dan de doopnaam bij inschrijving van leden van broederschappen, 1892

1696  Houdende de aanvaarding van het aftreden van apostolisch vicaris mgr. A. van Baars op., 1910. NB: Van Baars werd in 1897 apostolisch vicaris van de Antillen en in 1897 bisschop van Trinidad

 

4598-4599 Statuten van het apostolisch vicariaat Curaçao, 1898, 1921

4598  1898. Apostolisch vicaris J. van Baars

4599  1921. Apostolisch vicaris M. Vuylsteke

 

1706 Verhandeling van (onbekend) over de geschiedenis van het vicariaat van Curaçao toevertrouwd aan de dominicanen van de Nederlandse provincie, ca. 1900

 

4642-4643 Correspondentie, circulaires en verslagen met betrekking tot visitaties van Curaçao en de Nederlandse Antillen door de provinciaal overste, 1901-1974 (met hiaten)

4642  1901, 1934, 1947, 1953, 1957

 

1683 Contracten afgesloten met de apostolisch vicaris van Curaçao, 1925, 1934

 

10157 Verslag "De missie van Curaçao" en staten houdende gegevens over het vicariaat, 1934-1943

 

1747-1748 Financiële overzichten van het vicariaat van de Antillen, 1937-1996 (met hiaten)

1747  1937-1938, 1946-1964, 1966-1968, 1971-1982

 

10133 Verslagen van visitaties van het vicariaat van de Nederlandse Antillen door de provinciaal of vice-provinciaal, 1947-1974 (met hiaten)

 

1744 Staten houdende rekening en verantwoording der ontvangsten en uitgaven van huizen op de Antillen, 1950

 

5322 Stukken betreffende de St. Dominicusstichting gevestigd te Willemstad, Nederlandse Antillen, 1951, 1952, 1954, 1964, 1966, 1997

 

 

7.2.1.2  Betrekkingen

 

1754 Circulaires van het apostolisch vicariaat en het bisdom Willemstad, 1858-1976 (met hiaten)

 

4468 Correspondentie van pater L. Jansen op te Curaçao met pater P. Bianchi op. van het generalaat met betrekking tot oprichting van een rozenkransbroederschap, 1873-1874, 1877-1878

 

4606-4609 Circulaires "Litterae Circulares" aan de missionarissen op Curaçao, 1878, 1882, 1895, 1903

4606  1878

4607  1882

4608  1895

4609  1903

 

10130-10131 Circulaires van de apostolisch vicaris van de Nederlandse Antillen, 1897-1948 (met hiaten), z.j.

10130  Mgr. J. van Baars op. en mgr. M. Vuylsteke op., 1897-1922 (met hiaten), z.j.

10131  Mgr. P. Verriet op., 1931-1948 (met hiaten), z.j.

 

1853-1854 Correspondentie van de provinciaal overste met apostolisch vicaris en later met de bisschop van Curaçao, 1934-1976 (met hiaten)

1853  1934, 1945, 1948, 1953-1958

1854  1959-1960, 1962-1970, 1972-1974, 1976

 

1857-1871 Correspondentie van de provinciaal overste met het vicariaat op de Nederlandse Antillen, 1945-1998

1855  1945-1954

1856  1955-1958

1857  1959-1961

 

1796 Correspondentie van de provinciaal en documentatie met betrekking tot de politieke situatie op Curaçao, 1947-1948

 

1750 Correspondentie van de provinciaal overste met betrekking tot financiële steun van verschillende organisaties voor de missie op de Antillen, 1954, 1957-1958, 1969-1971, 1977, 1979

 

 

7.2.1.3  Huizen en leden

 

Kronieken van huizen, parochies, groot-seminarie e.d.

 

3537 Kroniek van het Groot-seminarie op Curaçao, 1895-1901

 

10211 Kroniek van de parochie van het H. Hart te Saboneta op Aruba, 1900-1942

 

3542 Kroniek, foto's en verhandeling met betrekking tot geschiedenis van de parochie St. Petrus op Curaçao. Met bijlagen, ca. 1902-1973

 

2768-2769 Kroniek "Registrum memoriale" van de parochie St. Martinus te Rincón op Bonaire, alsmede inleiding over periode 1876-1902, 1903-1924, 1943-1964

2768  1903-1924. Alsmede inleiding over periode 1876-1902

2769  1943-1964

 

2770-2774 Kroniek van de parochie van St. Theresia van Lisieux te St. Nicolas op Curaçao. Met als bijlagen circulaires van de pastoor en staten houdende gegevens met betrekking tot de parochie, 1929-1976

2770  1929-1946

2771  1946-1953

2772  1954-1959

2773  1960-1967

 

10213 Kroniek van de St. Annaparochie, 1951-1969

 

10212 Kroniek van het Pius-juvenaat voortgezet als klein-seminarie, 1955-1966

 

10217 Kroniek van de parochie Janwe, 1957-1979

 

1851 Notities "Analecta recordatione digna" van pater B. Gijlswijk op. met betrekking tot de parochie op St. Maarten, 1903-1908

 

1848-1850 Kroniek "Res omnes memorabiles quae in parochia evenerunt" van de parochie op St. Maarten, waarin tevens transcripties van documenten en krantenartikelen zijn opgenomen, ca. 1903-1965

1848  Over de periode 1824-1904

1849  Over de periode 1905-1944

1850  Over de periode 1945-1965

 

1698 Brief van de prior provincialis houdende het besluit van de overname van kerk en huis te Pietermaai door de provincie en de aanstelling van pater A. Joosten op. als provinciaal vicarius, 1875

 

10214 Verslagen van vergaderingen van het huisconcilie van het convent Regina Ss. Rosarii te Pietemaai op Curaçao, 1875-1946

 

1688 Notities van (onbekend) houdende antwoorden op theologische kwesties voorgelegd door provinciaal vicarius pater A. Joosten op., 1880

 

1832 Foto en krantenartikel met betrekking tot mgr. H. Joosten op. als apostolisch vicaris van Curaçao uit krant "De Maasbode", 1887, z.j.

 

1746 Staten houdende rekening en verantwoording der ontvangsten en uitgaven van de domus St. Anna te Otrabanda op Curaçao, 1893-1895, 1897-1919

 

1689-1690 Notities met betrekking tot biechtexamens, 1893-1922, 1963-1968

1689  1893-1922. 1 omslag

 

 

1686 Uitnodigingen van provinciaal vicaris pater G. Wolsky op. voor bijeenkomsten in het convent van de H. Rozenkrans te Pietermaai waarbij een 'casus conscientiae' werd besproken. Met aantekeningen, 1913-1919

 

1699 Verhandeling "Het paters-klooster van Pietermaai" van pater A. Frunt op. Met bijlage, 1947

 

1833 Krantenartikel "Zilveren professie-feesten in het Vicariaat" uit krant "Amigoe", 1947

 

1839 Artikelen uit krant "Amigoe" met betrekking tot eeuwfeest van parochie Santa Maria, 1947

 

1755 Staten houdende informatie met betrekking tot afzonderlijke parochies (status parochialiae) op de Antillen, 1949-1958, 1960, 1963-1965

 

1687 Verslagen van de provinciaal vicarius van bijeenkomsten in het convent van de H. Rozenkrans waarbij een 'casus conscientiae' en andere zaken werden besproken, 1951-1963

 

 

10333 Brief en krantenknipsels met betrekking tot het vertrek en de viering van het eeuwfeest van de komst van de dominicanen op St. Barthélemy. Met bijlage, 1951, 1978

 

1722 Rapporten en verslagen van bijeenkomsten van de dominicanen op de Nederlandse Antillen, 1951-1980 (met hiaten)

 

7586 Verhandeling "Veertig jaren Franse parochies; de Nederlandse Paters Dominicanen in het Bisdom Guadeloupe (1911-1951)" van pater W. de Barbanson op., 1952

 

10218 Plakboek houdende artikeltjes "Un palabra di bo pastoor" van pater N. Erkamp op, uit (onbekende) periodiek, 1958-1962

 

 

7.2.1.4  Taakuitoefening

 

1852 Brieven, schenkingsakte en doopakte met betrekking tot de parochie op St. Maarten, 1865, ca. 1903, 1985

 

5820 Register "Concilieboek" houdende verslagen van zittingen van de congregatie van de derde orde van de H. Catherina van Siena op Curaçao. Met bijlage, 1880-1930, 2006

 

1788 Huishoudelijk reglement van de commissie voor katholieke scholen op Curaçao, 1885

 

5817 Boekje "Regla pa roemannan di tercer orde di Santo Dominico" uitgegeven op Curaçao, 1885

 

10154 Inventarissen van bezittingen en overzichten van inkomsten en uitgaven met betrekking tot het vicariaat en het seminarie te Scherpenheuvel, 1891-1914 (met hiaten)

 

1816 Brieven van provinciaal pater L. Theissling op. aan pater A. van Baars op., president van het seminarie te Scherpenheuvel, 1896-1901

 

1819 Brieven van R. d'Empaire uit Maracaibo (Venezuela) aan pater R. Regouin op., president van het seminarie te Scherpenheuvel, 1898-1901

 

1818 Brief van bisschop A. Silva van Mérida (Venezuela) aan pater A. van Baars op. en pater R. Regouin op., presidenten van het seminarie te Scherpenheuvel en provinciaal vicaris pater A. Frie op., 1898-1902

 

1808 Correspondentie van de provinciaal met betrekking tot de aanstelling van pater L. Kramer op. en pater P. ter Maat op. aan het seminarie te Merida (Venezuela). Met bijlagen, 1911-1914, 1950, 1989

 

1815 Statuten en overzichten van examenresultaten van het seminarie van Mérida, alsmede publicaties van het Ministerie van Onderwijs van Colombia, 1913-1915

 

10025 Brief van vicaris pater G. Wolsky op. aan de provinciaal houdende een overzicht van de in parochies aangestelde paters, 1914

 

10146 Stukken betreffende de R.K. Volksbond, de vereniging Mgr. Niewindt, de Katholieke Jeugdbeweging, de R.K. Jeugdcentrale, R.K. Sportvereniging Sit Hoc, het Steunfonds voor Katholiek Nederland, 1921, 1939, 1943, 1945, z.j.

 

1682 Contracten afgesloten met de bisschop van Guadeloupe met betrekking tot de parochie op St. Barthelemy. Met als bijlage krantenartikel over het vertrek van de Nederlandse dominicanen, 1922, 1950-1951

 

10134 Stukken betreffende maandelijkse bespreking van een 'casus conscientiae' door leden van het provinciaal vicariaat van de Nederlandse Antillen, 1934-1941, 1949, 1951-1963

 

1705 Brief van pastoor J. van Rooy op. van San Mateo op Curaçao aan de firma Petit&Fritsen te Aarle Rixtel met betrekking tot de levering van klokken, 1935

 

1812 Correspondentie van de provinciaal met betrekking tot het Pius-juvenaat, voortgezet als seminarie. Met bijlagen, 1936, 1940, 1953-1965

 

7.2.2  Provinciaal vicariaat van Puerto Rico

7.2.2.1  Stichting en ontwikkeling

7.2.2.2  Bestuur

7.2.2.3  Betrekkingen

7.2.2.4  Huizen en leden

7.2.2.5  Eigendommen en boekhouding

7.2.2.6  Taakuitoefening

7.2.2.7  Documentatie

--

 

7.2.3  Generaal vicariaat van Zuid-Afrika

7.2.3.1  Stichting, ontwikkeling en bestuur

7.2.3.2  Betrekkingen

7.2.3.3  Eigendommen en boekhouding

7.2.3.4  Huizen en leden

7.2.3.5  Taakuitoefening

7.2.3.6  Documentatie

--

 

 

8  Leden

8.1  Registers en statistieken

8888 Verslag van reis naar Curaçao, alsmede staten met betrekking tot individuele broeders-missionarissen op Curaçao door broeder Rosarius van Venrooy op. en (onbekend), 1835-1934 (met hiaten)

 

Veel persoonsgegevens in deze rubriek, mogelijk ook van missionarissen.

 

8860 Register houdende gegevens met betrekking tot vakanties van missionarissen in Nederland, 1949-1962

 

8.2  Werving, vorming en intrede

8.3  Opleiding en studie

8.3.1  Richtlijnen van het generalaat

8.3.2  Kronieken en verslagen

8.3.3  Noviciaat

8.3.3.1  Algemeen

8.3.3.2  Gegevens

8.3.3.3  Debatingclub Lacordaire en novicenacademie Savonarola

8.3.4  Studentaat

8.3.4.1  Algemeen

-

 

8.3.4.2  Gegevens met betrekking tot studenten, lesprogramma en examens

2552 Staten (studieverslagen) en correspondentie met betrekking tot studenten op het Albertinum van de dominicaanse Filippijnse en Zuid-Afrikaanse provincie, 1959, 1961-1962, 1972-1974

 

8.3.4.3  Magister, regens, promotor studii en professoren

-

8.3.4.4  Betrekkingen, periodieken en recreatie van de fraters

5969 Bundel "missionaire vorming" houdende een serie artikelen uit de periodiek "Vinculum", 1956

 

8.3.4.5  Cursussen

8.3.4.6  Dissertaties en scripties

-

 

8.3.4.7  Verhandelingen en notities

1797 Verhandeling "Methode voor zielzorg op Curaçao" van (onbekend), z.j.

 

8.4  Broeders

8.5  Bejaardenzorg en militaire dienst

8.6  Verzekeringen, pensioenen en salarissen

8.7  Persoonsdossiers en persoonsarchieven

8.7.1  Series met betrekking tot meerdere personen

NB veel persoonsdossiers, op naam doorzoekbaar, hierin ook missionarissen (zoals Paul (Vitus) Brenneker OP:

8307  Pater P.H.F. Brenneker op. Geboren 1912; gewijd 1937; overleden 1996. Kloosternaam: Vitus. Roepnaam: Paul

 

8.7.5  Documentatie

8.8  Testamenten

-

 

9  Eigendommen, boekhouding en financiën

9.1  Rechtspersoon, financiële administratie en goederen

9.2  Kapitaal

9.3  Boekenbezit en archief

-

 

 

10  Taakuitoefening

10.1  Pastoraat

4412 Correspondentie en verslagen en notities met betrekking tot het pastoraat voor Antillianen, 1954-1957, 1959, 1961, 1964-1966

 

10.2  Onderwijs en wetenschap

10.3  St. Dominicuspenning/missie en missieprocuur

5387 Stukken betreffende de oprichting en geschiedenis van liefdewerk St. Dominicuspenning, 1891-1892, 1950, 1994

 

5393 Stukken met betrekking tot abbonees, propaganda en projecten van de St. Dominicuspenning, 1918, 1986, 1989, z.j.

 

5389 Statuten voor de plaatselijke directeuren van de St. Dominicuspenning, 1922

 

5396 Circulaires voor de weldoeners van de St. Dominicuspenning, 1942-1945

 

5397 Circulaires en brief met betrekking tot de werving van zelateurs en zelatricen van de St. Dominicuspenning, 1945, z.j.

 

5388 Correspondentie van het provincialaat met het generalaat over het het eigendom van het geld van de St. Dominicuspenning en de daarmee bekostigde goederen, 1950-1951

 

5382-5384 Correspondentie tussen het provincialaat en het liefdewerk/missieprocuur St. Dominicuspenning, 1952-1993

5382  1952-1970

 

5395 Overzichten met betrekking tot inkomsten en uitgaven van de St. Dominicuspenning tussen 1949 en 1968, 1958, 1960, 1966, 1968

 

4505-4507 Correspondentie van het provincialaat met betrekking tot de missie in het algemeen, ca.1945-1981 (met hiaten)

4505  ca.1945, 1954-1955, 1957-1960, 1962-1967, 1970

 

10.4  Dominicaanse toerusting/'t Dackhuys (D.A.C.)

10.5  Conferenties voor niet-katholieken

10.6  Conferenties niet-katholieken, retraites, heilige missies, preken en spreekbeurten

-

 

11.1  Dominicanessen

11.2  Derde orde en dominicaanse lekenbeweging

11.3  Dominicaanse familie

11.4  Rozenkrans- en andere broederschappen

-

 

12  Documentatie en publicaties

12.1  Betreffende het eigen instituut

12.1.1  Periodieken van de provincie en projecten waarbij zij betrokken was

 

6192-6196 Periodiek "Lectuur voor leden van de St. Dominicuspenning", voortgezet als "St. Dominicuspenning; Mededeelingen voor onze leden", "Missie illustratie van de St. Dominicuspenning", "St. Dominicuspenning" en "Dominicuspenning", 1910-1993

6192  1900-1910. Nrs. 1-25.1 band

6193  1910-1917. Nrs. 26-50. 1 band

6194  1918-1920. Nrs. 51-58. 1 omslag

6195  1921-1941. Nrs. 59-140. 5 banden en 2 omslagen in 1 doos

6196  1942-1993. Nrs. 126-202, nrs. 1-66. 4 banden in 1 doos

 

12.1.2  Periodieken van het generalaat en andere provincies

8923 Periodiek "Les missions dominicaines", 1922

 

12.1.3  Publicaties met betrekking tot theologie en filosofie

12.1.4  Publicaties met betrekking tot geschiedenis

7641-7644   Boekjes van pater M. Brada op. over priesters, paters en bisdom, 1950, 1953, 1960

7641  "Paters Franciscanen op Curaçao", 1950

7642  "Paters Jezuieten op Curaçao", 1950

7643  "Bisdom Coro (1531-1637)", 1953

7644  "Priesters in ballingschap (1817-1857)", 1960

 

7645 Boekje "Petrus Donders van Suriname" door pater M. Brada op., 1952

 

12.1.5  Publicaties met betrekking tot de orde

7524-7527 Artikelen van pater G. A. Meijer op. met betrekking tot de geschiedenis van de dominicanen in Nederland, 1913, 1923-1924, z.j.

 

7526  "Missie-verslagen der dominicanen, ingediend bij de propaganda fide" in de periodiek "Het Archief voor de geschiedenis van het aartsbisdom Utrecht", 1924. Fotokopie

 

7690 Boek "Op heilige tochten; Een overzicht van de dominicaansche missiën" door pater M. A. van de Oudenrijn op., 1918

 

7765 Boek "The Dominican Friars in Southern Afrika; A Social History (1577-1990)" door pater Philippe Denis op., 1998

 

12.1.6  Publicaties met betrekking tot individuele dominicanen

7245-7256 Publicaties met betrekking tot Nederlandse dominicanen, 1902-2005 (met hiaten), z.j.

7245  Overdruk van artikel "Une correspondance inédite de Pieter van Ewijk, dominicain missionaire au cap (1852-1856)" van P.H. Denis uit de periodiek "Revue d'Histoire Ecclésiastique", 2005

7246  Boekje "Mgr. B.J. Gijlswijk O.P.; missionaris op Curaçao, apostolisch delegaat van Z. Afrika" door M.D. Latour op., 1951

12.1.6.2  Leden van de orde

12.1.7  Andere onderwerpen

12.2  Overige documentatie

 

 

Generalaat

De volgende stukken in het archief van het generalaat zijn van belang:

 

XIII 036000 Curaçao, epistolae variaque documenta

XIII 039000 Puerto Rico, epistolae variaque documenta

XIII 050010 Curaçao (ex. XIII 78150) documenta varia

Vicariatus de Puerto Rio (ex XIII 78205-78230)

 1. Epistolae variaque documenta, 1947-1969
 2. Epistolae variaque documenta, 1970-1974
 3. Epistolae variaque documenta, 1980-1986
 4. Noviciatus et conventus
 5. Studium – Universitas Bayamón, 1975-1978
 6. Universitas Bayamón, varia documenta, 1979-1980.
Audio-visueel materiaal

3542 Kroniek, foto's en verhandeling met betrekking tot geschiedenis van de parochie St. Petrus op Curaçao. Met bijlagen, ca. 1902-1973

 

13 Audiovisueel materiaal

13.1  Huizen en communiteiten in Nederland

-

13.2  Huizen en communiteiten elders

6636 Album houdende foto's van priesters werkzaam op Curaçao, voornamelijk wereldheren, ca. 1870

6695 Foto's van niet-dominicanen werkzaam op de Nederlandse Antillen, 1875, 1893, 1906-1907, z.j.

 

6667-6668 Foto's, prentbriefkaarten en reproducties van Curaçao, 1896, 1914, 1922, 1932,1938-1939, 1954, z.j.

6667  Algemeen, z.j.

6668  Willemstad, 1896, 1914, 1922, 1932,1938-1939, 1954, z.j.

 

6694 Foto's van bisschoppen van de Nederlandse Antillen en Puerto Rico, voornamelijk van wijding, aankomst en begrafenis, 1897-1973 (met hiaten), z.j.

Mgr. Holterman (onder meer bisschopswijding (1957) en secretaris Jan Micklinghoff); voormalig bisschopshuis op Curaçao; begrafenis mgr. Vuylsteke en overbrenging graf (1930); aankomst mgr. Van Baars op Curaçao (1897); mgr. Verriet (bisschopswijding in Puerto Rico (1910) en aankomst en intocht op Curaçao (1932);

 

6748 Documentatie met betrekking tot kerken en kloosters van de dominicanen buiten Nederland, alsmede het graf van St. Dominicus en afbeeldingen van St. Caterina van Siena, 1897, 1929, 1949, 1951, 1961, 1967-1969, 1976, z.j.

 

6686 Foto's en prentbriefkaarten van kerken en huizen van de dominicanen op Aruba en de rest van het eiland, 1897-2003 (met hiaten), z.j.

 

6685 Foto's seminarie te Scherpenheuvel alsmede foto's en notitie van pater C. Streefkerk op. met betrekking tot het Pius-juvenaat, 1901, 1950, z.j.

 

6688-6689 Foto's en prentbriefkaarten van kerken en huizen van de dominicanen op het Nederlandse deel van St. Maarten en de rest van het eiland, 1902-1959 (met hiaten), z.j.

6688  1902-1903, ca.1912-1918, ca. 1925, 1940, 1943-1944, z.j.

6689  ca. 1945, 1950, 1952, 1959, z.j.

 

6697-6698 Groepsfoto's van dominicanen op de Nederlandse Antillen, 1902-1996 (met hiaten)

6697  1902-1943 (met hiaten), z.j.

6698  1945-1996 (met hiaten), z.j.

 

6687 Foto's van kerken en huizen van de dominicanen op Bonaire, 1903, 1924, 1927, 1929, 1950, z.j.

 

6635 Album houdende foto's van Curaçao van pater H. Smit op., 1905, 1925, 1928-1929, 1932, z.j.

 

6631 Album houdende foto's van Puerto Rico van pater J. Selbach, 1906-1907, 1910, 1913, z.j.

 

6692 Foto's en prentbriefkaarten van kerken en huizen van de dominicanen op St. Eustatius, 1912, 1936, 1939, ca. 1960, 1984, z.j.

 

10398 Groepsfoto van dominicanen op Curaçao, 1913

 

6669-6683 Foto's van kerken en huizen van de dominicanen op Curaçao, 1913-1994 (met hiaten)

6669  Kathedraal van S. Anna en pastorie, ca. 1911, 1919, 1924-1927, 1932-1933, 1951, 1957, 1969, 1976, z.j.

6670  Kerk van S Rosario, Pietermaai, 1931-1932, 1945, 1951, 1959, 1991, 1989, z.j.

6671  Convent en pastorie te Pietermaai, ca. 1918, 1919, 1924-1926, 1928-1929, 1939, z.j.

6672  Kerk van S. Mateo en pastorie, 1924, 1979, 1981, 1988, z.j.

6673  Kerk van Barber en pastorie, 1914, ca. 1928, 1932, 1934, 1978, z.j.

6674  Kerk van S. Rosa en pastorie, 1952, 1954, 1967

6675  Kerk en pastorie van Montana, z.j. 1 stuk

6676  Kerk en pastorie van Westpunt, 1931, 1934, z.j.

6677  Kerk van OLV van Altagracia te Steenrijk, z.j.

6678  Kerk en pastorie van Janwé, ca. 1922, ca. 1925, 1994

6679  Kerken van Bonam, Brievengat en Groot-Kwartier, z.j.

6680  Kerk van Suffisant-dorp en pastorie Julianadorp, 1978, z.j.

6681  Kerk van S. Willibrord,. 1926, z.j. 2 stukken

6682  Kerk van Soto te S. Marta en bezinningscentrum Emaus, 1913, 1950, 1971, 1979, 1983, 1984, z.j.

6683  Kerken van Coromoto en Wishi en scholen, 1931, 1965, z.j.

 

6690 Foto's en prentbriefkaarten van kerk van St. Martin en de pastorie de Marigot op het Franse deel van St. Maarten en de rest van het eiland, ca. 1914, ca. 1920, 1948, 1984, 1986-1987

 

6699-6701 Foto's en prentbriefkaarten van kerken en huizen van de dominicanen op Puerto Rico, alsmede van de universiteit van Bayamon en kapellen op het land, 1914-1991 (met hiaten), z.j.

6699  Kerken en huizen te Bayamon en Hato Tejas, alsmede universiteit van Bayamon, 1925, 1962, 1975, 1978, 1984, 1991, z.j.

6701  Kerken te Isabela, Cataño, Yauco, Comerío, Gúanica, alsmede kapellen op het land, 1914, 1922, 1925, 1932, 1934, 1937, 1963, 1965-1966, 1968, z.j.

 

6703 Foto's van dominicanen en dominicanessen te Puerto Rico, 1923-1990 (met hiaten), z.j.

 

6696 Foto's van het vertrek van missionarissen per schip naar de Nederlandse Antillen, 1924-1960 (met hiaten), z.j.

 

3538 Fotoalbum houdende foto's van dominicanen op Curaçao en Bonaire, onder wie pastoor J. Eisenbeil op., alsmede notitie van (onbekend) houdende een toelichting, ca. 1927, z.j.

 

6704 Foto's van leken op Puerto Rico, 1929, 1960, 1965-1966, 1970, z.j.

 

6715- Foto's met betrekking tot de aanwezigheid van de dominicanen in Zuid-Afrika, 1929-1989 (met hiaten), z.j.

6715  Gebouwen, 1949-1950, 1956, 1975, 1978, 1987, z.j.

6716  Bisschoppen J. Gijlswijk op., N. v. Velsen op., H. Brenninkmeijer op., 1929-1932, 1934, 1950, 1977, z.j.

6717  Dominicanen werkzaam in Z. Afrika en visitatie, 1936, 1940, 1942, ca. 1949-1950, 1957, 1962, 1974, 1977, 1982, 1987, 1989, z.j.

6718  Pastoraat, zusters, bevolking en landschap, 1950, 1959-1960, 1987-1988, z.j.

 

6693 Foto's en prentbriefkaarten van kerk en huis van de dominicanen in St. Barthélemy op Guadeloupe en de rest van het eiland, ca. 1930-1988 (met hiaten), z.j.

 

6705-6706 Foto's van plechtigheden op Puerto Rico, 1930-2003 (met hiaten), z.j.

6705  Kerkelijke plechtigheden (processies, pontificale mis en viering bij eerste communie), 1930, 1945, 1949, 1960

6706  Dominicaanse plechtigheden (jubilea, inkleding, wijding klooster en visitaties), 1964-1965, 1978, 1982, 1984, 1988, 1994, 2003, z.j.

 

6630 Albums houdende foto's van pater P. ter Maat op. van landschap en inwoners van Zuid-Afrika, 1931, 1933, z.j.

Pater P. ter Maat op. was tussen 1928 en 1935 werkzaam in Z. Afrika, onder andere als secretaris van mgr. J. Gijlswijk

 

3543 Album houdende foto's en prentbriefkaarten van de Nederlandse Antillen en de dominicanen aldaar, 1932-1948 (met hiaten), z.j.

 

6632 Album houdende foto's van Puerto Rico van pater L. Welschen op., 1934, z.j.

 

3540 Fotoalbum van pater B. Anink op., 1934-1952 (met hiaten), z.j.

 

6557 Album van pater F. Leeuwenberg op. houdende foto's en ansichtkaarten van Saba, ca. 1934-1974 (met hiaten), z.j.

 

6702 Foto's van voormalige kerken en klooster van de dominicanen in S. Juan, Ponce en S. German, alsmede van Puertoricaanse beeldjes, 1945-1946, 1961, 1968, 1975, 1990, z.j.

 

6633-6634 Albums houdende foto's en prentbriefkaarten van Aruba en Curaçao van pater A. Frunt op., 1946, 1948, z.j.

6633  Aruba, 1946, z.j.

6634  Curaçao, 1948, z.j.

 

6588 Fotoalbum aangeboden aan provinciaal overste pater L. Teeuwen op. na visitatie van het het vicariaat in Zuid-Afrika, 1947

 

6623 Album houdende foto's van het vicariaat in Zuid-Afrika aangeboden aan pater S. Tesser op. bij gelegenheid van een visitatie, 1947

 

6811 Album houdende foto's van kerken op de Nederlandse Antillen, aangeboden aan provinciaal pater L. Teeuwen op. bij visitatie, 1948

 

6639 Plakboek van pater P. Huigen op. houdende foto's, prentbriefkaarten en krantenknipsels met betrekking tot Curaçao, Aruba en Bonaire, 1948-1951

 

3533 Fotoalbum met betrekking tot de viering van het tweede eeuwfeest van de St. Annaparochie te Curaçao, 1952

 

6637-6638 Album houdende foto's van Curaçao, Aruba en Peru van pater C. Copray op., 1952-1966

6637  Curaçao en Aruba, 1952-1965

 

6626 Foto's van pater A. Diephuis op., missionaris in Zuid-Afrika, 1953, 1977, 1983, 1985-1986, z.j.

 

6645 Album houdende foto's van pater A. Diephuis op. in Zuid-Afrika, 1954-1959

 

6815 Album houdende foto's van het diocees Kroonstad in Zuid-Afrika, 1957

 

6628 Album houdende foto's van de scholen van Groot-Kwartier (Curaçao) aangeboden aan pastoor A. Bartel op. bij gelegenheid van diens afscheid, 1958

 

10418 Dia's van broeder J. van Riel op. van Curaçao, Aruba en Bonaire, 1959-1966

 

6629 Album houdende foto's van Zuid-Afrika van missionaris pater A. Diephuis op., ca.1960

 

13.3  Leden van de provincie

6610 Album houdende portretten van missionarissen en missiebisschoppen, ca. 1875- ca. 1910

 

6619 Foto's met betrekking tot verblijf van pater P. ter Maat op., pater L. Kramer op Klein-seminarie te Merida in Venezuela, ca. 1912

 

8811-8820 Fotoalbums van pater L. van der Vaart op., 1918-2000 (met hiaten), z.j.

8813  Familie, Huissen, Zwolle, Venlo, Reuver, Paramaribo, Venezuela, Curaçao, 1936, 1938, 1941-1947, z.j.

8815  Curaçao, Aruba, Bonaire, 1948-1952, 1975, z.j.

8816  Curaçao, Aruba, Bonaire, 1952, z.j.

8817  Curaçao, ansichtkaarten, z.j. 1 omslag.

8819  Curaçao, 1959-1961, 1964, 2000. NB: voornamelijk met betrekking tot vertrek

 

6828 Foto's van mgr. J. Gijlswijk op., 1931, z.j.

 

6598 Album houdende foto's van pater T. Bartel op., met name van de ontvangst van mgr. I. Verriet op. op Curaçao, 1932

 

6572 Foto's afkomstig van pater B. Schipper op. met betrekking tot festiviteiten bij zijn 40-jarig priesterfeest en zijn vijfenzeventigste verjaardag, de pastorie te Barber en zijn verblijf op Bonaire, 1933, 1961, 1971, z.j.

 

6578 Fotoalbum van pater B. van der Meer op., missionaris in Zuid-Afrika, 1940-1970 (met hiaten), z.j.

 

6596 Albums houdende foto's en prentbriefkaarten van pater C. van Kasteren op. met betrekking tot zijn verblijf op de Antillen, ca. 1945-1951

 

6586 Plakboek houdende foto's, bidprentjes en krantenknipsels met betrekking tot pater A. Speklé op., missionaris op de Nederlandse Antillen, 1956, 1958-1964, z.j.

 

6585 Album houdende foto's van de wijding van mgr. M. Holterman op. tot bisschop van de Nederlandse Antillen, 1957

 

13.4  Andere personen

-

 


Bewaarplaats Generalaat, Convento Santa Sabina, piazza Pietro d'Illiria 1, 00153 Roma
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

In het algemeen geldt de restrictie van 50 jaar; stukken jonger dan 50 jaar zijn niet ter inzage voor onderzoekers en andere geïnteresseerden. Daarnaast zijn er stukken van het archief (in het bijzonder de missies) uitgezonderd van toegang (Monteiro, 38).

Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Toegang titel Novus Catalogus Archivi Ordinis Praedicatorum in Sancte Sabinis existentis, III Vol., Series XIII, Roma 1999, door fr. Ramon Hernández OP. en fr. Reginaldo Fortini OP. Omschrijving van series XIII: Provinciae,, Congregationes, Missiones
Bijzondere relevantie

 

 

Websites

http://curia.op.org/ (generalaat)

 

http://archivum.curia.op.org/htm/iniziale.php (generaal archief)

 

http://www.dominicanen.nl (provincialaat)

 

Bronnen met verslaglegging

Kapittels, provinciaal en generaal

Provinciaal


4671-4678 Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten en circulaires van de provinciale oversten, 1794-1977 (met hiaten)

4671  Akten van provinciale kapittels uit de periode 1804 tot en met 1858, alsmede circulaires van provinciale oversten, 1794-1896 (met hiaten)

4672  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1854, 1856, 1858, 1864-1865, 1867, 1869, 1871-1872, 1874, 1876, 1878

4673  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1880, 1882, 1884, 1886, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1898, 1900, 1902, 1904, 1906

4674  Akten van provinciale kapittels, 1908, 1910, 1912, 1914, 1916, 1918, 1920, 1924, 1928

4675  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1932, 1936, 1940, 1945, 1950

4676  Akten van provinciale kapittels, alsmede statuten, 1954, 1958, 1960

4678 Akten van het provinciaal kapittel van 1940, 1940

 

4588-4591 Akten van provinciale kapittels

4588  1804, 1840, 1856, 1858 Amsterdam; 1862, 1864, 1869, 1874, 1880, 1890, 1898 Utrecht; 1865, 1871, 1876, 1882, 1888, 1896, 1902 Huissen; 1867, 1872, 1878, 1884, 1892, 1900 Nijmegen; 1886, 1894 Rotterdam. 1 band

4589  1904 Zwolle; 1906 Rotterdam; 1908 Huissen; 1910 Nijmegen; 1912 Zwolle; 1914 Utrecht; 1916 Huissen; 1918 Nijmegen; 1920 Zwolle; 1922 Nijmegen; 1924 Huissen; 1926 Nijmegen; 1928 Zwolle; 1932 Huissen; 1936 Nijmegen

4590  1940, 1945, 1950, 1954, 1958, 1960 Nijmegen

 

 

 

Generale kapittels en bijeenkomsten provinciaals

 

4564-4586 Akten van generale kapittels, 1841-2004 (met hiaten)

4564  1841, 1862, 1868 Rome; 1871, Gent; 1885, Leuven. 1 band

4565  1891 Lyon; 1895 Ávila; 1898 Wenen. 1 band

4566  1901 Gent; 1904, 1907 Viterbo (Italië); 1910 Rome. 1 band

4567  1913 Venlo; 1916 Fribourg (Zwitserland); 1920 Corias (Spanje). 1 band

4568  1924 Rome; 1926 Ocaña (Spanje); 1929 Rome. 1 band

4569  1932 Saulchoir (Frankrijk); 1935, 1938 Rome. 1 band

4570  1946 Rome; 1949 Washington; 1955 Rome; 1958 Caleruega (Spanje). 1 band

 

7543-7544 Indexen op besluiten van generale kapittels, 1909, 1911

7543  "Die Bestimmungen der letzten Generalcapitel [sic!] des Predigerordens (1891-1907)", alfabetisch geordend op onderwerp, samengesteld door pater Amandus Möllenbrock op., 1909

7544  "Compendium actorum capitolarum generalium O.P. ab anno 1885 ad annum 1910", alfabetisch geordend op onderwerp, 1911

 

 

Jaar- en andere verslagen

 

10157 Verslag "De missie van Curaçao" en staten houdende gegevens over het vicariaat, 1934-1943

 

 

 

Kronieken van huizen, parochies, groot-seminarie e.d.

Ned. Antillen

 

3537 Kroniek van het Groot-seminarie op Curaçao, 1895-1901

 

10211 Kroniek van de parochie van het H. Hart te Saboneta op Aruba, 1900-1942

 

3542 Kroniek, foto's en verhandeling met betrekking tot geschiedenis van de parochie St. Petrus op Curaçao. Met bijlagen, ca. 1902-1973

 

2768-2769 Kroniek "Registrum memoriale" van de parochie St. Martinus te Rincón op Bonaire, alsmede inleiding over periode 1876-1902, 1903-1924, 1943-1964

2768  1903-1924. Alsmede inleiding over periode 1876-1902

2769  1943-1964

 

2770-2774 Kroniek van de parochie van St. Theresia van Lisieux te St. Nicolas op Curaçao. Met als bijlagen circulaires van de pastoor en staten houdende gegevens met betrekking tot de parochie, 1929-1976

2770  1929-1946

2771  1946-1953

2772  1954-1959

2773  1960-1967

 

10213 Kroniek van de St. Annaparochie, 1951-1969

 

10212 Kroniek van het Pius-juvenaat voortgezet als klein-seminarie, 1955-1966

 

10217 Kroniek van de parochie Janwe, 1957-1979

 

1851 Notities "Analecta recordatione digna" van pater B. Gijlswijk op. met betrekking tot de parochie op St. Maarten, 1903-1908

 

1848-1850 Kroniek "Res omnes memorabiles quae in parochia evenerunt" van de parochie op St. Maarten, waarin tevens transcripties van documenten en krantenartikelen zijn opgenomen, ca. 1903-1965

1848  Over de periode 1824-1904

1849  Over de periode 1905-1944

1850  Over de periode 1945-1965

 

 

Visitaties

 

10133 Verslagen van visitaties van het vicariaat van de Nederlandse Antillen door de provinciaal of vice-provinciaal, 1947-1974 (met hiaten)

 

 

Losse archiefstukken

KDC

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen in de Verzameling Losse Archivalia bevindt zich:

LARC 6797. Stukken betreffende mgr. G.N. van Velsen OP, bisschop van Kroonstad (Republiek Zuid-Afrika).1949, 1994, 1996, 1 omslag. NB: Aangetroffen devotieprentje is overgebracht naar de afdeling KLiB en aangetroffen druksel naar de bibliotheek van het KDV; afkomstig van H.E.M. Ras-Trijves.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Kloosterbibliotheek

De Kloosterbibliotheek van de Dominicanen is te vinden in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen (Kroniek St. Aegten, jr 6, nr 1 (2008)). Het gaat hier om boeken uit de collecties uit het Albertinum (de theologische opleiding van/voor de Nederlandse Dominicanen) en het THomasklooster in Zwolle (filosofische opleiding) (mededeling Marit Monteiro 17-5-2010).

Informatiewaarde Groot