Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Redemptoristen (CssR)

Naam Redemptoristen (CssR)
Naamsvarianten
 • Congregatio Sanctissimi Redemptoris (CssR)
 • Congregatie van de Allerheiligste Verlosser
 • Paters Redemptoristen (CssR)
Periode 1732-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de redemptoristen werd gesticht in Scala (Italië) in 1732 door Alfonsus Maria de Liguori (1696-1787). In 1836 kwam de congregatie naar Nederland toen in Wittem (provincie Limburg) een studiehuis geopend werd dat zich later ontwikkelde tot het moederhuis. Het bekendste Nederlandse lid van de congregatie was kardinaal Willem van Rossum die van 1918 tot aan zijn dood in 1932 prefect was van de Congregatie De Propaganda Fide.

 

De missie

De redemptoristen maakten al in de jaren veertig van de negentiende eeuw veel werk van volksmissies in Nederland. Daarnast richtten zij zich op buitenlandse missies onder meer in Haïti, de Antillen, de Filippijnen, Japan (1949), Indonesië (1959) en Congo (Zaïre). Specifiek voor de Nederlandse provincie waren twee missiegebieden: Suriname en Brazilië.

 

Suriname

In 1865 kregen de Nederlandse Redemptoristen door de Congregatio de Propaganda Fide het apostolisch vicariaat Suriname toegewezen, dat in 1852 was opgericht. In 1958 werd het tot bisdom verheven werd. De Redemptoristen gaven onderwijs, bedienden de staties Coronie, Albina, Groningen, Tamarin, Copieweg, Nickerie en Moengo en missioneerden onder de inheemse bevolking (in oudere stukken vaak aangeduid als de Indianen], de Javanen, Marrons (in oude stukken meestal aangeduid als Bosnegers) en Hindoestanen. Voor al deze groepen waren er zogenaamde opvoedingsgestichten. De Redemptoristen werkten samen met de Franciscanessen van Roosendaal, die daar al eerder, namelijk in 1856 als eersten begonnen waren met de missie. Andere partners in het missiewerk waren: de Franciscanessen van Oudenbosch (1925), de Zusters van Liefde van Tilburg (1894) en de Fraters van Tilburg (1902). Voor de verzorging van melaatsen werd in 1895 de leprozerij St. Gerardus-Majellastichting opgericht en verder werden activiteiten ontwikkeld in het onderwijs, de landbouw en de gezondheidszorg (een ziekenhuis).

 

Brazilië

Al rond het midden van de negentiende eeuw waren er bij de Redemptoristen verzoeken binnengekomen van Braziliaanse bisschoppen om volksmissies te komen geven in Brazilië, maar het generaal bestuur had deze verzoeken steeds afgewezen. Via de internuntius in Brazilië, mgr. Spolverini, kwam de zaak in 1887 aan het rollen. Mgr. Spolverini was internuntius geweest in Nederland en had daar de bloei van de Nederlandse provincie van de Redemptoristen opgemerkt. Hij wees de algemeen-overste van de congregatie op de Nederlandse provincie, maar het bestuur was desondanks niet meteen genegen de Nederlanders deze taak te laten aannemen. De Nederlandse provincie had immers in 1865 al de verantwoordelijkheid voor Suriname op zich genomen. Toen het generaal bestuur eenmaal zwichtte moest de Nederlandse provinciaal-overste aan het verzoek uit Brazilië gehoor geven. Formeel nam de Nederlandse provincie dit besluit in 1893.

De Nederlandse Redemptoristen werden verzocht door de bisschop van Marianna (Minas Gerais), Silvério Gomes Pimenta (1897-1922) om naar Brazilië te komen. De eerste standplaats werd Juiz de Fora, een stad in de deelstaat Minas Gerais in Centraal-Brazilië. Tot 1900 bleef dit de enige vestiging en uitvalsbasis voor hun taken: volksmissies en retraites. De Nederlandse missionarissen hadden veel problemen met de taal, het Portugees. De bisschoppen stonden uitbreiding toe op voorwaarde dat de Redemptoristen zich ook zouden bezighouden met parochie-pastoraat en daartoe bepaalde parochies zouden aannemen. De eerste parochie die de Nederlanders in 1900 aannamen lag in Belo Horizonte, een nieuwe stichting volgde in 1903 in Rio de Janeiro. In 1903 werd de vice-provincie Rio de Janeiro opgericht, gevolgd door de vice-provincie Brazilië in 1921.

De volksmissies van de Nederlandse Redemptoristen waren in theorie gericht op de gewone man en verliepen volgens een in Nederland ontwikkeld schema.  De plaatselijke pastoor werd buiten spel gezet en de bevolking kreeg vooraf ingestudeerde preken te horen. De Nederlandse missionarissen hadden geen aandacht voor plaatselijke gewoonten en deden geen moeite deze in te passen in de religieuze praktijk zoals zij die voor ogen hadden. Zij waren verbijsterd te zien hoezeer de Brazilianen afweken van het uit Europa stammende ultramontaanse model waarbij de sacramenten centraal stonden. De volksmissies waren gericht op individuele bekering, de resultaten werden afgemeten aan het aantal afgehoorde biechten, uitgereikte communies en gesloten huwelijken. Het botte optreden van de Nederlandse Redemptoristen werd in Brazilië niet gewaardeerd; vooral de stedelijke elite hield zijn afkeer van de Nederlandse missionarissen niet voor zich. In omgekeerde richting gebeurde hetzelfde. Omdat de Nederlanders genoeg aanwas hadden, konden zij het zich -in tegenstelling tot de Duitse Redemptoristen- permitteren de opleiding van eigenlandse religieuzen, van wie zij geen positieve verwachting hadden, zo lang mogelijk uit te stellen. Braziliaanse kandidaten werden doorverwezen naar de Duitse provincie. Toch werden zij uiteindelijk door het generaal bestuur van de congregatie gedwongen een Braziliaan op te nemen en niet de minste: Júlio Maria (zie voor een uitgebreide beschrijving Lamers, 'Ik leerde', 140-148). Toen de Redemptoristen in 1924 het beheer over het heiligdom Congonhas do Campo opgedragen kregen, leverde dit genoeg inkomsten op voor een kleinseminarie. In 1936 werd besloten tot verdergaande samenwerking met de Duitse provincie om ook de hogere studies in Brazilië te laten plaatsvinden. In 1945 kreeg de Nederlandse provincie zijn eigen grootseminarie in Floresta (bij Juiz de Fora). De Nederlanders kregen ook het beheer van het heiligdom van Senhor do Bomfim opgedragen, een taak die zij vervulden tussen 1933 en 1950 en waar zij uiteindelijk het onderspit delfden tegen de plaatselijke oppermachtige lekenbroederschap. De broederschap vertegenwoordigde het Afro-Braziliaans katholicisme en stond het beheer over het heiligdom niet af aan de Nederlanders.

De Nederlandse Redemptoristen wilden behalve de vice-provincie Rio ook een Nederlandse vice-provincie stichten in Noordoost-Brazilië. Hier lag de statie Salvador (met het al vermelde heiligdom Bomfim). Nieuwe huizen werden gesticht in Garanshuns (staat Pernambuco, 1947) en Juazeiro da Bahia (staat Bahia). De vice-provincie kwam er tenslotte in 1951. Voor de nieuwe provincie stond de vice-provinciaal een andere werkwijze voor ogen, namelijk het aannemen van zoveel mogelijk parochies, die eveneens konden dienen als uitvalsbasis voor de volksmissies. De parochies zouden na ontwikkeling door de Redemptoristen dan teruggegeven worden aan het bisdom. De missie in Garanhuns werd in 1954 verheven tot vice-provincie van Pernambuco en met de verplaatsing van de zetel in 1958 naar Recife veranderde ook de naam van de vice-provincie in Recife. Hoewel de Redemptoristen parochies aannamen bleef ook in Noord-Oost Brazilië het hierboven beschreven probleem bestaan. Wat wel veranderde in de jaren vijftig was een enigszins toenemend bewustzijn van de sociale problemen waar dit deel van Brazilië onder leed (Lamers, 'Ik leerde', over de uitzonderlijke positie van pater Michael Radermacher, 200-201). Daarnaast namen de Nederlandse Redemptoristen van 1956 tot 1973 de zorg op zich voor het heiligdom Bom Jesus da Lapa in de binnenlanden van de deelstaat Bahia. Centraal stonden weer biecht horen, communies uitreiken en huwelijken inzegenen, voor de Brazilianen draaide alles om het bezoeken van heiligdommen en het doen van beloften (promessas). 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 41-43, Willemsen, I, par. 1-31, Pius-almanak 1960/61, 456-456, Lamers, 'Ik leerde'  en mededeling van pater J. Vernooij cssr op 26 februari 2009.

Organisatie

De congregatie

De congregatie ontving in 1749 pauselijke goedkeuring en de stichter werd voor zijn leven tot hoofd van de congregatie benoemd. Zijn opvolgers werden als rector major aangeduid en voor het leven gekozen door het generaal kapittel. Hij werd bijgestaan door zes adviseurs, consultatores genaamd. De algemeen overste benoemde de provinciale oversten en oversten van de huizen voor een periode van drie jaar. In 1840 erkende koning Willem II het door de Redemptoristen in Wittem gestichte klooster. In 1841 richtte de paus de Belgisch-Nederlandse provincie op, in 1854 gevolgd door de Nederlands-Engelse vice-provincie. In 1865 werden Nederland en Engeland zelfstandige provincies. De Nederlandse burgerlijke rechtspersoon was de 'St. Alphonsus Stichting'. Het generalaat bevind zich in Rome.

 

De missie

Suriname

De functie van de apostolisch vicaris werd vanaf 1866 door een Redemptorist vervuld, ook nadat het vicariaat in 1958 tot bisdom was verheven.

 

Brazilië

De Braziliaanse missie verschilde van die in Suriname, omdat Brazilië niet onder het gezag van de congregatie De Propaganda Fide viel. Toen de eerste Nederlandse Redemptoristen arriveerden, was Nederland zelf nog een missieland. De Nederlandse missionarissen kwamen op uitnodiging van Braziliaanse bisschoppen en vielen onder hun gezag. Met de plaatselijke bisschop werden contracten gesloten.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 41-43, Willemsen, I, par. 1-31, de Pius-almanak 1960/61, 331 en Ad van Huijgevoort, 'Een tropisch archief in de diepvries? Werkzaamheden aan het archief en de bibliotheek van de paters redemptoristen in Suriname', in: Erasmusplein 9, nummer 2 (1998) 9-10.

Doelstelling

De doelstellingen van de congregatie waren het navolgen van de Heilige Verlosser, zelfheiliging en streven naar het heil van anderen, in het bijzonder de verlatenen. Later werd dit geformuleerd als 'Directe zielzorg door woord en sacrament, met bijz. aandacht voor hen die geestelijk in moeilijkheden verkeren.' (Pius-almanak 1960/61, 331). Deze doelstellingen werden vertaald naar pastoraal werk en missiewerk. In Nederland kwamen deze doelstellingen tot uiting in het geven van volksmissies, retraites en categoriale zielzorg, voor de overzeese gebieden in missie in Suriname, hulp aan priesterarme gebieden (Brazilië) en emigrantenzorg. De biecht werd gezien als de bekroning van de volksmissies en individuele bekering. Voor het liefdewerk was er Het Hofbauer-Liefdewerk (1890).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Suriname
 • Bisdom Paramaribo
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Volwaardig en zelfstandig : 50 jaren Bisdom Paramaribo (Suriname) / Joop Vernooij
Auteur
 • Joop Vernooij (1940 -)
Reeks
 • Occasional papers / Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen ; 15
Paginering
 • 101 p
Uitgever
 • Nijmegen : Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen
Jaar van uitgave
 • 2008

Titel
 • De Rooms-Katholieke gemeente in Suriname : handboek van de geschiedenis van de Rooms-Katholieke kerk in Suriname / J. Vernooij
Auteur
 • Joop Vernooij (1940 -)
Paginering
 • 285 p
Uitgever
 • Paramaribo : Leo Victor
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • Lectuurrepertorium van de R.K. gemeente in Suriname 1811-1989 / A.C. Schalken
Auteur
 • A.C. Schalken
Paginering
 • [90] p
Uitgever
 • Paramaribo : R.K. gemeente in Suriname
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • 300 jaar r.k. gemeente in Suriname 1683-1983 : historische gids, bestaande uit chronologische lijst, naamlijsten, varia, register / [Fr. A. C. Schalken]
Auteur
 • A. C. Schalken
Paginering
 • 283 p
Uitgever
 • Paramaribo : Schalken
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Honderd jaar woord en daad. De redemptoristen 100 jaar in Suriname
Auteur
 • (Willebrands, J.)
Uitgever
 • Paramaribo:
Jaar van uitgave
 • 1966

Titel
 • De Katholieke Kerk in Suriname / M.F. Abbenhuis
Auteur
 • M.F. Abbenhuis (1897-1982)
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1959


Periodieken
Titel
 • De Volksmissionaris : halfmaandelijkse uitgave onder de bescherming van het H.Hart en vereerd door bisschoppelijke goedkeuringen
Uitgever
 • Wilrijk : De Volksmissionaris
Jaar van uitgave
 • 1971-...

Titel
 • Het Hofbauer-liefdewerk : tijdschrift van de eerwaarde Paters Redemptoristen voor de missie in Suriname
Paginering
 • 1 (1920/21) - 4 (1923/24)
Uitgever
 • Amsterdam : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1920-1924

Titel
 • Sint Gerardus klok : maandblad gewijd aan de verering van Sint Gerardus tot steun van het apostolaat en de missies van de Paters RedemptoristenSt. Gerardusklokje
Paginering
 • Jrg. 1 (1920) - jrg. 76 (1999)
Uitgever
 • Wittem : Redemptoristenklooster
Jaar van uitgave
 • 1920-1999

Titel
 • Missie-kalender van Onze Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand / Missiewerk der Paters Redemptoristen
Paginering
 • Jrg. 1 (1923) - jrg. 9 (1931)
Uitgever
 • Sint-Truiden : Missiewerk der Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1923-1931

Titel
 • Petrus Donders : tijdschrift van de eerwaarde Paters Redemptoristen voor hunne Missie in Suriname
Paginering
 • Jrg. 5 (1924-25) - Jrg. 14 (1933-34)
Uitgever
 • s̕-Hertogenbosch : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1924-1934

Titel
 • Missiealmanak van O.L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand en van den H. GerardusMissie-almanak van Onze Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand en de H. Gerardus Majella
Paginering
 • 10 (1932) - 30 (1957)
Uitgever
 • Wittem : Sint-Gerardusklokje
Jaar van uitgave
 • 1932-1957

Titel
 • Het Petrus Donders tijdschrift : gewijd aan de vereering en de missie van den eerbiedwaardige / Paters Redemptoristen
Paginering
 • 15 (1934/35) - 22 (1941/42) ; 23 (1946/47) - 27 (dec. 1950)
Uitgever
 • Den Bosch : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1934-1950

Titel
 • Monumenta historica : bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse Provincie der Redemptoristen : tijdschrift ad usum privatum congregatorumMonumenta historica Provinciae Neerlandicae C.ss.R.
Paginering
 • Jrg. 1 (1949) - jrg. 8 (1956)
Uitgever
 • Den Haag : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1949-1956

Titel
 • Mededelingen aan de vereerders van Petrus Donders
Jaar van uitgave
 • 1951-1960

Titel
 • Omhoog. Bisdomblad van Paramaribo
Jaar van uitgave
 • 1956-

Titel
 • Petrus Donders : contactblad voor zijn vereerders
Paginering
 • 11 (1961) - ...
Uitgever
 • Den Bosch : Pater Donders Vereniging
Jaar van uitgave
 • 1961-...

Titel
 • Ter informatie. Berichten over de Nederlandse Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1977-

Titel
 • Ter informatie van en over de Nederlandse Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1978-

Titel
 • De katholieke waarschuwer : zondagsblad voor katholieken
Paginering
 • ... - jrg. 32 (1934)
Uitgever
 • Paramaribo : Pastorie St. Rosa
Jaar van uitgave
 • 1903-1934

Titel
 • De katholiek : zondagsblad voor katholieken
Paginering
 • 32 (1934) - ...
Uitgever
 • Paramaribo : Pastorie St. Rosa
Jaar van uitgave
 • 1934-...

Titel
 • Missiekalender van Onze-Lieve-Vrouw van altijddurende bijstand : uitgegeven tot steun der missien van de Paters Redemptoristen in West-Indië, Haitï, Manitoba, Congo en Oekraïne
Paginering
 • 16 (1947) - ...
Uitgever
 • Leuven : Missiekalende der Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1947-...
Interviews

13 interviews, en wel de nrs.:

13

113

120

211

221

225

269

345

383

420

562

600

808

Meer over het archief
Beschrijving archief

De provincie

Het archief van de Nederlandse provincie is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit het bestuursarchief van de provincie, de bestuursarchieven van de vice-provincie Suriname, de viceprovincie, later provincie Rio de Janeiro en de vice-provincie Recife, huisarchieven, persoonsarchieven, het archief van het 'Nebo' klooster en beeld- en geluidsmateriaal. Het archief bevat zeer veel collecties van paters en broeders met daarin biografische gegevens, publikaties en aantekeningen. Het archief wordt nog geïnventariseerd in samenwerking met Stichting Kloosterarchieven Nederland (het nummer van de inventaris is P31). 

Een belangrijk deel van de geschiedenis van de katholieke kerk in Suriname is in dit archief terug te vinden. De onderzoeker moet in gedachten houden dat de etnische verdeeldheid, die door de koloniale overheid bewust in stand gehouden werd, doorwerkte in de zielzorg. Javanen, Chinezen, inheemsen en Marrons werden apart bediend, wel was er soms sprake van oecumene. Zo waren er gebedenboeken in het Sranan (de plaatselijke taal) en kranten in het Chinees. Een ander gegeven dat doorwerkte was het verschil tussen stad en omliggend gebied. Het bestuursarchief van de vice-provincie Suriname is uiteraard in Suriname gevormd, maar bevindt zich nu in Nederland. In het archief van de Nederlandse provincie bevinden zich ook veel stukken over de Surinaamse viceprovincie. Dit komt maar weinig voor en geeft een beeld van de Surinaamse missie, zowel bezien vanuit Nederland als vanuit Suriname.

Volgens een rapport  uit 1989 was de verhouding tussen het vice-provinciaal archief Suriname en het bisdomarchief Paramaribo niet erg duidelijk. Volgens pater J. Vernooij, die lang in Suriname gewerkt heeft, waren de Redemptoristen niet onderworpen waren aan de archiefregels van de Codex Juris Canonici (het officiële wetboek van het Vaticaan uit 1918), maar moesten de Redemptoristen zich wel houden aan de eigen regels van de congregatie. In de Braziliaanse missiearchieven zijn de contracten terug te vinden die gesloten werden met de Braziliaanse bisschoppen. 

 

Archief in Paramaribo

Het archief van de Rosa parochie in Paramaribo is vermoedelijk niet naar Nederland overgebracht. Dit zou materiaal kunnen bevatten van de Redemptoristen, omdat in deze parochie een tweede klooster was gevestigd.  

 

Generalaat Rome.

Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht.

 

 

KADOC, Leuven.

Nederland en Vlaanderen/België vormden tot 1855 één provincie. Het archief van de Vlaamse provincie bevindt zich in het Katholiek Documentatie centrum (afgekort als KADOC) in Leuven. Voor de periode 1840-1855 is dat archief voor Nederland van belang. Ook na 1855 hadden de Nederlandse en de Vlaamse provincie nog een gezamenlijk noviciaat. Linguïstische en etnografische publicaties zijn te vinden in de archiefbibliotheek van de Redemptoristen (KADOC Internationale Nieuwsbrief 2008, Van Eskimolegenden tot bantoeïstiek, 11).

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1836-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het congregatiebestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding inventaris, www.erfgoedkloosterleven.nl 18-11-2010).

Omvang 200 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Huijgevoort, A. van; Spanings, R; Vinkenburg cssr, J.; Vorstenbosch, H. van de, AR-P039 Archiefinventaris Redemptoristen
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

inventarisnummer gevolgd door beschrijving. De van een asterisk voorzien nummers zijn ingezien door Ton Kappelhof en door hem nader beschreven.

 

 

Suriname

 

4533*

Circulaires van de apostolisch vicarissen van Suriname, aan de gelovigen waarin deelname aan 'psalm-partijen' (nachtelijke bijeenkomsten van personen van beide geslachten, waarbij kerkelijke gezangen ten gehore worden gebracht) als zijnde gevaarlijk voor de goede zeden en leidend tot bespotting van de godsdienst, op straffe van excommunicatie herhaaldelijk wordt verboden, 1862 en 1866,

2 stukken.

 

4471*             

Verzoekschrift van de gouverneur van Suriname aan mgr. J.G. Schepers, apostolisch vicaris, om inlichtingen over het onderwijs aan kinderen van katholieke slaven en aan kinderen van arme vrijen in de periode 1854-1855, 1856,

1 stuk.

 

4671                     

Verhandeling "Melaatschen-inrichting" van (onbekend) over ontuchtelijkheden in Suriname, 1893,

1 stuk.

 

4705*                    

Krantenknipsels uit "De Surinamer" [blad voor katholieke Surinamers] met ingezonden stukken door NN en p. Luykx, oud-missionaris in Suriname over "Deddehosse". Dit is een nachtelijk feest gevierd ter herdenking van een overledene, waarbij veel wordt gedronken. beschrijving van het ritueel, 1911-1912,

1 omslag.

 

9031*             

Drie verhandelingen door pater J. Mols CssR over de benedenlandse Indianen, de positie van de vrouw en de verhouding tussen mannen en vrouwen bij deze volkeren en over hun beschaving opgenomen in 'De Surinamer' als recensie en reactie op een artikel over dit onderwerp door dr. H. ten Kate in de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië, 1914-1915.

Sterk polemiserend en gericht tegen 'vak-ethnologen' die zich niet vooldoende geïnformeerd hebben.

De volgende onderwerpen worden door Mols behandeld:

kleding en sieraden

voedings- en genotmiddelen

jacht en visserij

oorlog en wapens

landbouw

nijverheid

sociale verhoudingen

verhouding tussen mannen en vrouwen

ziekte, dood en rouw

mythen, folklore en tijdverdeling

lichaamsbouw

ziekten

psychologische kenmerken en karakter

het idee van één God

taal

geesten.

Zijn eindconclusie is dat de Indianen oorspronkelijk in één God geloofden en dat hun godsdienst later in verval is geraakt doordat men in geesten is gaan geloven.

De verhandeling over de vrouw heeft dezelfde strekking: Ten Kate heeft in 1885 Suriname bezocht en is niet goed geïnformeerd. De vrouw heeft bij deze Indianen een volkomen ondergeschikte positie, de pogingen van Ten Kate om te bewijzen dat zij ook wel eens wat te zeggen hebben worden door de feiten geloochenstraft.

De verhandeling over de beschaving concludeert dat de Indianen geen boodschap hebben aan ‘onze’ beschaving, omdat zij menen dat hun kinderen dan aan lager wal geraken.

Geput uit eigen waarnemingen en praktijkervaring, maar ook gebruikmakend en citerend uit literatuur.

3 cahiers.

 

4564*                  

Nota door NN (kapelaan van de St. Bonifatiuskerk in Paramaribo) met kritiek op de aanpak van het missiewerk in Suriname, z.d. [1930]

Hoofdpunten zijn: Er wordt te veel aandacht besteed aan het onderwijs. Meer doen aan het buitengebied, minder aan de stad. De paters leren de taal (taki-taki = sranan) niet, ze richten zich omdat dat makkelijker is op de betere standen en verwaarlozen de zwarte bevolking. De schrijver wil zelf graag het binnenland in om te werken onder de heidenen. Er moet ook meer gedaan worden voor de koelies (Javanen en Hindoestanen), want die nemen straks het land over, terwijl de creolen naar de stad trekken. Nu worden de ‘koelies’ bediend door twee paters wat veel te weinig is. Er is één pater die een deel van zijn tijd moet besteden aan de Javanen. Het werk onder de Javanen is heel moeilijk en vereist een lange vooropleiding.

1 stuk

 

 

 

Brazilië

 

5066*         

Nota van p. G. Cloin CssR over de bedreiging van Brazilië door het spiritisme, [1955]

 

Noodkreet: Het katholicisme wordt bedreigd door communisme, protestantisme, maar vooral het spiritisme. Schrijver onderscheidt een hoog-spiritisme dat van Franse oorsprong is, en een laag, dat een 'verward amalgama’  is van traditioneel-katholieke en primitief-heidense elementen, de laatste afkomstig van de Indianen en de zwarten uit Afrika. Het spiritisme wil het katholicisme vervangen en bedient zich van achterbakse tactieken. Men bidt wel en noemt heiligen, maar raadt de deelnemers ook aan om te stoppen met biechten, terwijl priesters als uitbuiters worden afgeschilderd. Ze doen veel aan sociaal werk en er wordt veel voor charitatieve doelen gecollecteerd. Veel mensen gaan ’s morgens naar de mis en ’s middags naar het spiritistisch centrum. De oorzaak van het succes is dat het Braziliaanse volk naïef is, het onderscheid niet meer kent tussen sacramenten en amuletten en behoefte heeft aan contact met de overledenen. Beschrijving van de nu lopende acties tegen het spiritisme. De franciscaan Frei Bonaventura Kloppenburg wilde dat het episcopaat het spiritisme als ketterij veroordeelt. In 1953 deden de bisschoppen dat. De nota eindigt met suggesties voor verdere actie o.a. meer sociale voorzieningen.

1 stuk.                                                                                                             

 

 

 

Audio-visueel materiaal

Foto's, waaronder velen in albums, dia's van vooral Suriname en van de staties in Brazilië.


Bewaarplaats Rosa Parochie, Prinsenstraat 10, Paramaribo
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

[hier liggen vooral kronieken, Vernooij 26-2-2009]


Bewaarplaats Bisdomarchief Paramaribo, Henck Arronstraat 12-14, Paramaribo
Periode archief -1970
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding

Bewaarplaats Generalaat, Congregazione del SS.mo Redentore, Via Merulana 31 - 00185 ROMA, tel. 06-49.49.01 - tel. 06-49.49.06.00

Bewaarplaats KADOC, Leuven
Periode archief -1855
Bronnen met verslaglegging

verslaglegging

Suriname

 

4077*           

Jaarverslagen van de vice-provincie Suriname bestemd voor de kroniekschrijver van de Nederlandse provincie, jaren 1891 en 1892 en voorschrift gegeven aan de vice-provinciaal welke gegevens hij op moet geven. Latijn.

Twee keer per jaar, in januari en in mei, moeten de gegevens worden opgestuurd aan de provinciaal.

In januari worden doorgegeven: de namen van alle personeelsleden, met inbegrip van leken en studenten, met opgave van hun taak of ambt, dewerkzaamheden van de paters, zusters en anderen en het aantal uitgereikte communies, en tot slot necrologia van overleden paters.

In mei worden doorgegeven: een kroniek en gegevens over interne werkzaamheden (labores ministerii interni’) en externe werkzaamheden.

De kroniek moet omvatten: aantallen collegia, staties, kerken, kapellen en scholen, de toestand van de ‘colonia’, met aantallen gelovigen per stad of streek, ook in de dorpen van de Indianen en de Marrons, lijst van personeelsleden, mutaties in het personeelsbestand, noemenswaardige gebeurtenissen en feiten in chronologische volgorde zoals oprichting nieuwe statie of bouw kerk, ziekte, overlijden, kanonieke visitatie, bezoeken van notabelen, bijzondere gelegenheden, reizen van de bisschop of anderen, problemen met de buitenwereld.

Tot de interne werkzaamheden behoren: missen, vespers, preken en catechismus aan kinderen en volwassenen, bijeenkomsten van broederschappen, novenen en soortgelijke efeningen in de kerk, andere diensten gehouden in de kerk, aantal gesloten huwelijken.

Tot de externe werkzaamheden behoren: huisbezoek, bezoek aan plantages en ‘campi’, zorg voor de scholen, wezen en leprozen.

1 omslag.                                                                                     
N.B. Zie ook inv.nrs. 3123-3142.

 

4078            

Jaarverslagen van de vice-provincie Suriname en verslagen van de hieraan voorafgaande canonieke visitaties aan de stichtingen, 1906, 1911-1919,

1 omslag.                  
N.B. Zie ook inv.nrs. 3123-3142.

 

 

4080            

Verslag van (onbekend) over de situatie in de vice-provincie Suriname en over het tot dusverre verrichte werk, 1930,

1 deel.                                                                      

 

4081            

Lijst houdende gegevens over huizen, paters en broeders in de vice-provincie Suriname, bestemd voor de "Analecta", 1952,

1 stuk.                                                                

 

4082                     

Lijst houdende statistische gegevens ten behoeve van het [generalaat], 1956,

1 stuk.

 

4456            

Jaarverslagen van de RK gemeente in Suriname, 1876, 1877, 1907, 1930, 1935, 1940, 1947-1958,

1 omslag.                                                                                                

 

8865           

Jaarverslagen van de RK Gemeente in Suriname, 1932-1934, 1935, 1937, 1939-1944, 1946-1966,

1 omslag.

 

4457 en 4458            

Jaarverslagen van het apostolisch vicariaat van de Surinaamse missie over de jaren 1882-1886, 1922, 1951, [1884-1887, 1923, 1952],

1 omslag.                                            

 

4459            

Verslag "Extracta Chronicorum Surinamensium anno Domini 1921-1922" over de ontwikkelingen in het apostolisch vicariaat van Suriname over de periode 1921-1922. Met kanttekeningen, [1923], 1 stuk.                                                                                                   

 

4460            

Formulier houdende gegevens over het apostolisch vicariaat van Suriname over het jaar 1928 uitgegaan van mgr. T.A.L.M. van Roosmalen cssr, apostolisch vicaris, [1928],

1 stuk.        

 

4461            

Rapport "Apostolisch vicariaat van Suriname" van mgr. S.J.M.M. Kuypers cssr, apostolisch vicaris, over urgente punten in het missiewerk voor de jaren 1958-1961, 1957,

1 stuk.    

 

4462            

Jaarverslagen van het bisdom Paramaribo, 1958-1966,

1 omslag.                       

 

4569-4584    

Lijsten met gegevens over pastorale werkzaamheden in diverse staties, 1868-1957 (met hiaten),

16 omslagen.
N.B. De gegevens over 1927-1928 en 1940-1944 ontbreken.

       4569      1868.

       4570      1871.

       4571      1872.

       4572      1873.

       4573      1874.

       4574      1877.

       4575      1879.

       4576      1881.

       4577      1893.

       4578      1908.

       4579      1909.

       4580      1910-1919.

       4581      1920-1929.

       4582      1930-1939.

       4583      1940-1949.

       4584      1950-1957.

 

8805            

"Relatio annualis"; statistische jaarverslagen van de vice-provinciaal aan de generale overste met betrekking tot de leden van de congregatie en hun activiteiten. Met als bijlagen instructies van de generale overste, 1955-1965, 1971-1972, 1976, 1978, 1987,

1 omslag.          
N.B. In sommige jaarverslagen wordt ook niet statistische informatie verstrekt.

 

 

9030           

"Status missionis"; staten met betrekking tot de missie, 1914-1928, 1940-1944, 1946-1966,

1 omslag.

 

 

Suriname

visitatieverslagen

 

4124-4143    

Stukken betreffende visitaties in de vice-provincie Suriname. Alfabetisch op naam van visitator, 1871-1965 (met hiaten),

20 omslagen.
N.B. Zie ook inv.nrs 3076-3077.

       4124      Baneke, E.J., 1956, 1960, 1962.

       4125      Beukers, A., 1914.

       4126      Coll, C. van, 1898-1906.

       4127      Donicie, C., 1947, 1950-1951, 1954.

       4128      Donker, C., 1947-1949.

       4129      Franssen, J.T.A., 1931-1936.

       4130      Grinsven, M. van, 1929.

       4131      Groot, H. de, 1920-1921.

       4132      Kluyskens, J, 1958.

       4133      Kronenburg, J., 1896.

       4134      Lohmeijer, J., 1908-1909.

       4135      Meeuwissen, J.C., 1908.

       4136      Meulen, H. van der, 1953-1954.

       4137      Oomen, C., 1965.

       4138      Oomen, P., 1882.

       4139      Rabaey, P., 1923-1925.

       4140      Saut, A., 1936-1937.

       4141      Schaap, J.H., 1871.

       4142      Verheijen, L.A.J., 1937-1939.

       4143      (onbekend), 1927-1928.

 

8970  

Visitatieverslagen van de staties van Albina, het Bisschopshuis, Combé, Copieweg, Rajpur, Tamarin, 1936-1977,

1 omslag.

 

8986  

Stukken betreffende de statie St. Alfons te Paramaribo, voornamelijk visitatieverslagen, 1920-1987 (met hiaten),

1 omslag.

 

8993  

Stukken betreffende de statie van S. Bonifatius te Paramaribo, voornamelijk visitatieverslagen, 1914-1959 (met hiaten),

1 omslag.

 

8996  

Stukken betreffende de statie Coronie, voornamelijk visitatieverslagen, 1889-1965 (met hiaten),

1 omslag.

 

8998  

Visitatieverslagen van de statie Marianella (ook wel genoemd Vierkinderen), 1910, 1912-1917, 1919-1921, 1924,

1 omslag.

 

9005  

Visitatieverslagen van de statie van Nickerie, 1909-1910, 1913-1915, 1917, 1919-1921, 1926-1947,

1 omslag.

 

8978  

Stukken betreffende het Petrus en Paulus-klooster in Paramaribo, voornamelijk akten van visitaties, 1904-1992 (met hiaten),

1 omslag.

 

8982  

Stukken betreffende het St. Rosa-klooster te Paramaribo, voornamelijk visitatieverslagen en brieven van de vice-provinciaal, 1911-1960 (met hiaten),

1 omslag.

 

 

 

Brazilië

visitatieverslagen

 

4884-4917    

Verslagen van canonieke visitaties in de (vice-)provincie Rio de Janeiro. Met bijlagen, [1901]-1859 (met hiaten),

34 omslagen.

       4884      [1900].

       4885      1902.

       4886      1903.

       4887      1904.

       4888      1905.

       4889      1906.

       4890      1907.

       4891      1908.

       4892      1909.

       4893      1910.

       4894      1911.

       4895      1912.

       4896      1913.

       4897      1914.

       4898      1915.

       4899      1916.

       4900      1919.

       4901      1921.

       4902      1922.

       4903      1923.

       4904      1924.

       4905      1925.

       4906      1928.

       4907      1930.

       4908      1931.

       4909      1933.

       4910      1934.

       4911      1935.

       4912      1936.

       4913      1937.

       4914      1938.

       4915      1939.

       4916      1948.

       4917      1949.

 

 

5044-5051    

Verslagen van canonieke visitaties van de huizen in de vice-provincie Recife over de periode 1957-1964. Met bijlagen, 1957-1965,

8 omslagen.

       5044      1957.

       5045      1958.

       5046      1959.

       5047      1960.

       5048      1961.

       5049      1962.

       5050      1963.

       5051      1964. Met bijlagen 1965.

 

5036            

Verslag "Relatio quinquennalis complectens annos 1960 - 1965 (incl.) Vice-Provinciae Pernambucanae (Recifensis) IX Pe. Brasil", ca. 1965,

1 stuk.                             
N.B. Deze vijfjaarlijkse verslagen zijn bestemd voor het Generalaat.

 

 

 

Kronieken

Suriname

 

 

4076            

Extract uit de kronieken van de vice-provincie Suriname geschreven door pater C. van Coll cssr, uitgebracht als verslag aan pater J.H. Schaap cssr, vice-provinciaal. Met kanttekeningen van Schaap, 1875, 1 stuk.                                                                               

 

8718-8724*   

Kroniek van de geschiedenis van de missie in Suriname en de missie van de redemptoristen, z.j.,

7 delen.
N.B. Hoewel een transscriptie van voorgaande kroniek, bevat deze kroniek ook enige toevoegingen zoals de indexen op persoon en de gedeeltes met betrekking op de verwijzingen in de kroniek naar Mgr. Grooff en pater P. Donders cssr. Daarbij moet wel weer aangetekend worden dat de transcriptie niet volledig lijkt te zijn: de staten lijken bijvoorbeeld niet allemaal te zijn overgenomen.

 

       8718      1499-1817. Met index op personen. Alsmede "Het veelbewogen  leven van Mgr. Grooff (1826-1852) in de missie van Suriname".

       8719      1817-1826. Alsmede "Het veelbewogen  leven van Mgr. Grooff (1826-1852) in de missie van Suriname" (vervolg).

       8720      1826-1865. Met index op personen. Alsmede "Wat deze kronijken ons over de eerbiedwaardige pater Donders meedeelen".

       8721      1865-1884.

       8722      1884-1910. Met index op personen.

       8723      1911-1940. Met index op personen en inhoudsopgave.

       8724      1941-1955. Met index op personen en inhoudsopgave.

De in het Nederlands geschreven kroniek vangt aan in 1499 en loopt door tot 1955. Het gedeelte tot 1884 is geschreven door p. Bossers cssr. in 1883. De kroniek is zeer uitvoerig en citeert veel uit stukken aanwezig in het vicariaatsarchief. Vanaf 1884 is de opzet annalistisch. Niet duidelijk is of de kroniek na 1955 nog is voortgezet. Rond 1930 gaat het hoofdzakelijk over de reguliere zielzorg en personeelszaken zoals benoemingen en in memoriams.

 

8725-8728*

Journaal van de vice-provinciaal gecombineerd met kroniek van de vice-provincie, 1929-1943, 1946, 1951-1953, 1957-1964,

4 delen.

       8725      1929-1943, 1946, 1951-1953.

       8726      1949 - 1953.

       8727      1957 - 1961.

       8728      1962 - 1964.

Aanvankelijk zeer uitvoerig, later veel beknopter. Voor de journaals geldt evenals voor de kronieken dat het nog maar de vraag is of zij veel wetenswaardigs weten te melden over culturere interactie.

 

8990-8992    

Kroniek van de melaatsenkolonie Batavia, voortgezet als de kroniek van de melaatsenkolonie Chatillon waarin ook de pastorale zorg in de omgeving besproken wordt, 1894-1959,

2 delen en 1 omslag.

       8990      Batavia 1894-1897. Chatillon 1897-1909. 1 omslag.

       8991      Chatillon 1910-1916.

       8992      Chatillon en pastorale zorg in de omgeving 1954-1959. NB: op p. 231 bevindt zich een inhoudsopgave.

 

8994-8995    

Kroniek van de parochie op Copieweg, voorheen Meliapoer genoemd, 1941-1978 (met hiaten),

2 delen.

       8994      1 januari 1941 - 1 januari 1959.

       8995      1 januari 1958 - 12 mei 1970. Alsmede krantenknipsels uit de periode 1972-1978.

 

8999            

Kroniek van de statie Marianella (vervolg), 1910-1934,

1 deel.                          
N.B. Het begin van de kroniek ontbreekt.

 

9004            

Kroniek van de statie St. Jozef te Nieuw Nickerie alsmede een lijst van de paters die daar werkzaam zijn geweest, 1892-1949,

1 deel.                                                   
N.B. Met name de eerste pagina is in zeer slechte staat door het gebruik van galnootinkt.

 

8972-8977    

Kroniek van de vice-provincie, voortgezet als de kroniek van het Petrus en Paulus-klooster, ook wel de "Grote Pastorie" genoemd, 1883-1997,

6 delen.

       8972      Voorgeschiedenis en eerste jaren van de geschiedenis van de missie der redemptoristen, 1499-1875, en kroniek van de missie der redemptoristen, november 1883 - november 1891.

       8973      1 januari 1886 - 25 december 1914. Alsmede staten van personeel en van doopsels, vormsels, huwelijken en scholen.

       8974      8 januari 1915 - 1 januari 1940.

       8975      1 januari 1940 - 27 december 1954.

       8976      1 januari 1955 - 28 juni 1972.

       8977      7 juli 1972 - 4 december 1997.

 

 

Kronieken

Brazilië

 

Niet aangetroffen.

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

 

LARC 614. Rapporten en verslagen over het werk van de Redemptoristen in Suriname.1918, 1932, 1941-1964, z.j,

1 omslag.;

 

LARC 3110. Levensbeschrijving van Peerke Donders CssR, door F. de Witte te 's-Hertogenbosch. z.j,

1 stuk.;

 

LARC 7092. Aantekeningen over de bosnegers* in Suriname door J. Mols CssR.z.j,

1 omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Bibliotheek

De kloosterbibliotheek van de Redemptoristen is geplaatst in Universiteitsbibliotheek Nijmegen (Kroniek St. Aegten, jr 6, nr 1 2008).

 

Websites

website: www.cssr.com

e-mail: seg.gen.cssr@cssr.com

http://www.redemptoristen.nl

 

Huidig bestuur

De Nederlandse provincie is in 2005 gefuseerd met drie andere provincies uit Noordwest-Europa. Het gecombineerde provincialaat daarvan is gevestigd te Wittem.

Informatiewaarde Groot

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie van de redemptoristen werd gesticht in Scala (Italië) in 1732 door Alfonsus Maria de Liguori (1696-1787). In 1836 kwam de congregatie naar Nederland toen in Wittem (provincie Limburg) een studiehuis geopend werd dat zich later ontwikkelde tot het moederhuis. Het bekendste Nederlandse lid van de congregatie was kardinaal Willem van Rossum die van 1918 tot aan zijn dood in 1932 prefect was van de Congregatie De Propaganda Fide.

 

De missie

De redemptoristen maakten al in de jaren veertig van de negentiende eeuw veel werk van volksmissies in Nederland. Daarnast richtten zij zich op buitenlandse missies onder meer in Haïti, de Antillen, de Filippijnen, Japan (1949), Indonesië (1959) en Congo (Zaïre). Specifiek voor de Nederlandse provincie waren twee missiegebieden: Suriname en Brazilië.

 

Suriname

In 1865 kregen de Nederlandse Redemptoristen door de Congregatio de Propaganda Fide het apostolisch vicariaat Suriname toegewezen, dat in 1852 was opgericht. In 1958 werd het tot bisdom verheven werd. De Redemptoristen gaven onderwijs, bedienden de staties Coronie, Albina, Groningen, Tamarin, Copieweg, Nickerie en Moengo en missioneerden onder de inheemse bevolking (in oudere stukken vaak aangeduid als de Indianen], de Javanen, Marrons (in oude stukken meestal aangeduid als Bosnegers) en Hindoestanen. Voor al deze groepen waren er zogenaamde opvoedingsgestichten. De Redemptoristen werkten samen met de Franciscanessen van Roosendaal, die daar al eerder, namelijk in 1856 als eersten begonnen waren met de missie. Andere partners in het missiewerk waren: de Franciscanessen van Oudenbosch (1925), de Zusters van Liefde van Tilburg (1894) en de Fraters van Tilburg (1902). Voor de verzorging van melaatsen werd in 1895 de leprozerij St. Gerardus-Majellastichting opgericht en verder werden activiteiten ontwikkeld in het onderwijs, de landbouw en de gezondheidszorg (een ziekenhuis).

 

Brazilië

Al rond het midden van de negentiende eeuw waren er bij de Redemptoristen verzoeken binnengekomen van Braziliaanse bisschoppen om volksmissies te komen geven in Brazilië, maar het generaal bestuur had deze verzoeken steeds afgewezen. Via de internuntius in Brazilië, mgr. Spolverini, kwam de zaak in 1887 aan het rollen. Mgr. Spolverini was internuntius geweest in Nederland en had daar de bloei van de Nederlandse provincie van de Redemptoristen opgemerkt. Hij wees de algemeen-overste van de congregatie op de Nederlandse provincie, maar het bestuur was desondanks niet meteen genegen de Nederlanders deze taak te laten aannemen. De Nederlandse provincie had immers in 1865 al de verantwoordelijkheid voor Suriname op zich genomen. Toen het generaal bestuur eenmaal zwichtte moest de Nederlandse provinciaal-overste aan het verzoek uit Brazilië gehoor geven. Formeel nam de Nederlandse provincie dit besluit in 1893.

De Nederlandse Redemptoristen werden verzocht door de bisschop van Marianna (Minas Gerais), Silvério Gomes Pimenta (1897-1922) om naar Brazilië te komen. De eerste standplaats werd Juiz de Fora, een stad in de deelstaat Minas Gerais in Centraal-Brazilië. Tot 1900 bleef dit de enige vestiging en uitvalsbasis voor hun taken: volksmissies en retraites. De Nederlandse missionarissen hadden veel problemen met de taal, het Portugees. De bisschoppen stonden uitbreiding toe op voorwaarde dat de Redemptoristen zich ook zouden bezighouden met parochie-pastoraat en daartoe bepaalde parochies zouden aannemen. De eerste parochie die de Nederlanders in 1900 aannamen lag in Belo Horizonte, een nieuwe stichting volgde in 1903 in Rio de Janeiro. In 1903 werd de vice-provincie Rio de Janeiro opgericht, gevolgd door de vice-provincie Brazilië in 1921.

De volksmissies van de Nederlandse Redemptoristen waren in theorie gericht op de gewone man en verliepen volgens een in Nederland ontwikkeld schema.  De plaatselijke pastoor werd buiten spel gezet en de bevolking kreeg vooraf ingestudeerde preken te horen. De Nederlandse missionarissen hadden geen aandacht voor plaatselijke gewoonten en deden geen moeite deze in te passen in de religieuze praktijk zoals zij die voor ogen hadden. Zij waren verbijsterd te zien hoezeer de Brazilianen afweken van het uit Europa stammende ultramontaanse model waarbij de sacramenten centraal stonden. De volksmissies waren gericht op individuele bekering, de resultaten werden afgemeten aan het aantal afgehoorde biechten, uitgereikte communies en gesloten huwelijken. Het botte optreden van de Nederlandse Redemptoristen werd in Brazilië niet gewaardeerd; vooral de stedelijke elite hield zijn afkeer van de Nederlandse missionarissen niet voor zich. In omgekeerde richting gebeurde hetzelfde. Omdat de Nederlanders genoeg aanwas hadden, konden zij het zich -in tegenstelling tot de Duitse Redemptoristen- permitteren de opleiding van eigenlandse religieuzen, van wie zij geen positieve verwachting hadden, zo lang mogelijk uit te stellen. Braziliaanse kandidaten werden doorverwezen naar de Duitse provincie. Toch werden zij uiteindelijk door het generaal bestuur van de congregatie gedwongen een Braziliaan op te nemen en niet de minste: Júlio Maria (zie voor een uitgebreide beschrijving Lamers, 'Ik leerde', 140-148). Toen de Redemptoristen in 1924 het beheer over het heiligdom Congonhas do Campo opgedragen kregen, leverde dit genoeg inkomsten op voor een kleinseminarie. In 1936 werd besloten tot verdergaande samenwerking met de Duitse provincie om ook de hogere studies in Brazilië te laten plaatsvinden. In 1945 kreeg de Nederlandse provincie zijn eigen grootseminarie in Floresta (bij Juiz de Fora). De Nederlanders kregen ook het beheer van het heiligdom van Senhor do Bomfim opgedragen, een taak die zij vervulden tussen 1933 en 1950 en waar zij uiteindelijk het onderspit delfden tegen de plaatselijke oppermachtige lekenbroederschap. De broederschap vertegenwoordigde het Afro-Braziliaans katholicisme en stond het beheer over het heiligdom niet af aan de Nederlanders.

De Nederlandse Redemptoristen wilden behalve de vice-provincie Rio ook een Nederlandse vice-provincie stichten in Noordoost-Brazilië. Hier lag de statie Salvador (met het al vermelde heiligdom Bomfim). Nieuwe huizen werden gesticht in Garanshuns (staat Pernambuco, 1947) en Juazeiro da Bahia (staat Bahia). De vice-provincie kwam er tenslotte in 1951. Voor de nieuwe provincie stond de vice-provinciaal een andere werkwijze voor ogen, namelijk het aannemen van zoveel mogelijk parochies, die eveneens konden dienen als uitvalsbasis voor de volksmissies. De parochies zouden na ontwikkeling door de Redemptoristen dan teruggegeven worden aan het bisdom. De missie in Garanhuns werd in 1954 verheven tot vice-provincie van Pernambuco en met de verplaatsing van de zetel in 1958 naar Recife veranderde ook de naam van de vice-provincie in Recife. Hoewel de Redemptoristen parochies aannamen bleef ook in Noord-Oost Brazilië het hierboven beschreven probleem bestaan. Wat wel veranderde in de jaren vijftig was een enigszins toenemend bewustzijn van de sociale problemen waar dit deel van Brazilië onder leed (Lamers, 'Ik leerde', over de uitzonderlijke positie van pater Michael Radermacher, 200-201). Daarnaast namen de Nederlandse Redemptoristen van 1956 tot 1973 de zorg op zich voor het heiligdom Bom Jesus da Lapa in de binnenlanden van de deelstaat Bahia. Centraal stonden weer biecht horen, communies uitreiken en huwelijken inzegenen, voor de Brazilianen draaide alles om het bezoeken van heiligdommen en het doen van beloften (promessas). 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 41-43, Willemsen, I, par. 1-31, Pius-almanak 1960/61, 456-456, Lamers, 'Ik leerde'  en mededeling van pater J. Vernooij cssr op 26 februari 2009.

Organisatie

De congregatie

De congregatie ontving in 1749 pauselijke goedkeuring en de stichter werd voor zijn leven tot hoofd van de congregatie benoemd. Zijn opvolgers werden als rector major aangeduid en voor het leven gekozen door het generaal kapittel. Hij werd bijgestaan door zes adviseurs, consultatores genaamd. De algemeen overste benoemde de provinciale oversten en oversten van de huizen voor een periode van drie jaar. In 1840 erkende koning Willem II het door de Redemptoristen in Wittem gestichte klooster. In 1841 richtte de paus de Belgisch-Nederlandse provincie op, in 1854 gevolgd door de Nederlands-Engelse vice-provincie. In 1865 werden Nederland en Engeland zelfstandige provincies. De Nederlandse burgerlijke rechtspersoon was de 'St. Alphonsus Stichting'. Het generalaat bevind zich in Rome.

 

De missie

Suriname

De functie van de apostolisch vicaris werd vanaf 1866 door een Redemptorist vervuld, ook nadat het vicariaat in 1958 tot bisdom was verheven.

 

Brazilië

De Braziliaanse missie verschilde van die in Suriname, omdat Brazilië niet onder het gezag van de congregatie De Propaganda Fide viel. Toen de eerste Nederlandse Redemptoristen arriveerden, was Nederland zelf nog een missieland. De Nederlandse missionarissen kwamen op uitnodiging van Braziliaanse bisschoppen en vielen onder hun gezag. Met de plaatselijke bisschop werden contracten gesloten.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 41-43, Willemsen, I, par. 1-31, de Pius-almanak 1960/61, 331 en Ad van Huijgevoort, 'Een tropisch archief in de diepvries? Werkzaamheden aan het archief en de bibliotheek van de paters redemptoristen in Suriname', in: Erasmusplein 9, nummer 2 (1998) 9-10.

Doelstelling

De doelstellingen van de congregatie waren het navolgen van de Heilige Verlosser, zelfheiliging en streven naar het heil van anderen, in het bijzonder de verlatenen. Later werd dit geformuleerd als 'Directe zielzorg door woord en sacrament, met bijz. aandacht voor hen die geestelijk in moeilijkheden verkeren.' (Pius-almanak 1960/61, 331). Deze doelstellingen werden vertaald naar pastoraal werk en missiewerk. In Nederland kwamen deze doelstellingen tot uiting in het geven van volksmissies, retraites en categoriale zielzorg, voor de overzeese gebieden in missie in Suriname, hulp aan priesterarme gebieden (Brazilië) en emigrantenzorg. De biecht werd gezien als de bekroning van de volksmissies en individuele bekering. Voor het liefdewerk was er Het Hofbauer-Liefdewerk (1890).

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Pastoraal werk
 • Evangelieverkondiging en catechese
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Latijns Amerika
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Suriname
 • Bisdom Paramaribo

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Volwaardig en zelfstandig : 50 jaren Bisdom Paramaribo (Suriname) / Joop Vernooij
Auteur
 • Joop Vernooij (1940 -)
Reeks
 • Occasional papers / Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen ; 15
Paginering
 • 101 p
Uitgever
 • Nijmegen : Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen
Jaar van uitgave
 • 2008

Titel
 • De Rooms-Katholieke gemeente in Suriname : handboek van de geschiedenis van de Rooms-Katholieke kerk in Suriname / J. Vernooij
Auteur
 • Joop Vernooij (1940 -)
Paginering
 • 285 p
Uitgever
 • Paramaribo : Leo Victor
Jaar van uitgave
 • 1998

Titel
 • Lectuurrepertorium van de R.K. gemeente in Suriname 1811-1989 / A.C. Schalken
Auteur
 • A.C. Schalken
Paginering
 • [90] p
Uitgever
 • Paramaribo : R.K. gemeente in Suriname
Jaar van uitgave
 • 1989

Titel
 • 300 jaar r.k. gemeente in Suriname 1683-1983 : historische gids, bestaande uit chronologische lijst, naamlijsten, varia, register / [Fr. A. C. Schalken]
Auteur
 • A. C. Schalken
Paginering
 • 283 p
Uitgever
 • Paramaribo : Schalken
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • Honderd jaar woord en daad. De redemptoristen 100 jaar in Suriname
Auteur
 • (Willebrands, J.)
Uitgever
 • Paramaribo:
Jaar van uitgave
 • 1966

Titel
 • De Katholieke Kerk in Suriname / M.F. Abbenhuis
Auteur
 • M.F. Abbenhuis (1897-1982)
Paginering
 • 40 p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1959


Periodieken
Titel
 • De Volksmissionaris : halfmaandelijkse uitgave onder de bescherming van het H.Hart en vereerd door bisschoppelijke goedkeuringen
Uitgever
 • Wilrijk : De Volksmissionaris
Jaar van uitgave
 • 1971-...

Titel
 • Het Hofbauer-liefdewerk : tijdschrift van de eerwaarde Paters Redemptoristen voor de missie in Suriname
Paginering
 • 1 (1920/21) - 4 (1923/24)
Uitgever
 • Amsterdam : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1920-1924

Titel
 • Sint Gerardus klok : maandblad gewijd aan de verering van Sint Gerardus tot steun van het apostolaat en de missies van de Paters RedemptoristenSt. Gerardusklokje
Paginering
 • Jrg. 1 (1920) - jrg. 76 (1999)
Uitgever
 • Wittem : Redemptoristenklooster
Jaar van uitgave
 • 1920-1999

Titel
 • Missie-kalender van Onze Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand / Missiewerk der Paters Redemptoristen
Paginering
 • Jrg. 1 (1923) - jrg. 9 (1931)
Uitgever
 • Sint-Truiden : Missiewerk der Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1923-1931

Titel
 • Petrus Donders : tijdschrift van de eerwaarde Paters Redemptoristen voor hunne Missie in Suriname
Paginering
 • Jrg. 5 (1924-25) - Jrg. 14 (1933-34)
Uitgever
 • s̕-Hertogenbosch : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1924-1934

Titel
 • Missiealmanak van O.L. Vrouw van Altijddurenden Bijstand en van den H. GerardusMissie-almanak van Onze Lieve Vrouw van Altijddurenden Bijstand en de H. Gerardus Majella
Paginering
 • 10 (1932) - 30 (1957)
Uitgever
 • Wittem : Sint-Gerardusklokje
Jaar van uitgave
 • 1932-1957

Titel
 • Het Petrus Donders tijdschrift : gewijd aan de vereering en de missie van den eerbiedwaardige / Paters Redemptoristen
Paginering
 • 15 (1934/35) - 22 (1941/42) ; 23 (1946/47) - 27 (dec. 1950)
Uitgever
 • Den Bosch : Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1934-1950

Titel
 • Monumenta historica : bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse Provincie der Redemptoristen : tijdschrift ad usum privatum congregatorumMonumenta historica Provinciae Neerlandicae C.ss.R.
Paginering
 • Jrg. 1 (1949) - jrg. 8 (1956)
Uitgever
 • Den Haag : [s.n.]
Jaar van uitgave
 • 1949-1956

Titel
 • Mededelingen aan de vereerders van Petrus Donders
Jaar van uitgave
 • 1951-1960

Titel
 • Omhoog. Bisdomblad van Paramaribo
Jaar van uitgave
 • 1956-

Titel
 • Petrus Donders : contactblad voor zijn vereerders
Paginering
 • 11 (1961) - ...
Uitgever
 • Den Bosch : Pater Donders Vereniging
Jaar van uitgave
 • 1961-...

Titel
 • Ter informatie. Berichten over de Nederlandse Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1977-

Titel
 • Ter informatie van en over de Nederlandse Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1978-

Titel
 • De katholieke waarschuwer : zondagsblad voor katholieken
Paginering
 • ... - jrg. 32 (1934)
Uitgever
 • Paramaribo : Pastorie St. Rosa
Jaar van uitgave
 • 1903-1934

Titel
 • De katholiek : zondagsblad voor katholieken
Paginering
 • 32 (1934) - ...
Uitgever
 • Paramaribo : Pastorie St. Rosa
Jaar van uitgave
 • 1934-...

Titel
 • Missiekalender van Onze-Lieve-Vrouw van altijddurende bijstand : uitgegeven tot steun der missien van de Paters Redemptoristen in West-Indië, Haitï, Manitoba, Congo en Oekraïne
Paginering
 • 16 (1947) - ...
Uitgever
 • Leuven : Missiekalende der Paters Redemptoristen
Jaar van uitgave
 • 1947-...
Interviews

13 interviews, en wel de nrs.:

13

113

120

211

221

225

269

345

383

420

562

600

808


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

De provincie

Het archief van de Nederlandse provincie is in bruikleen gegeven aan het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Het bestaat uit het bestuursarchief van de provincie, de bestuursarchieven van de vice-provincie Suriname, de viceprovincie, later provincie Rio de Janeiro en de vice-provincie Recife, huisarchieven, persoonsarchieven, het archief van het 'Nebo' klooster en beeld- en geluidsmateriaal. Het archief bevat zeer veel collecties van paters en broeders met daarin biografische gegevens, publikaties en aantekeningen. Het archief wordt nog geïnventariseerd in samenwerking met Stichting Kloosterarchieven Nederland (het nummer van de inventaris is P31). 

Een belangrijk deel van de geschiedenis van de katholieke kerk in Suriname is in dit archief terug te vinden. De onderzoeker moet in gedachten houden dat de etnische verdeeldheid, die door de koloniale overheid bewust in stand gehouden werd, doorwerkte in de zielzorg. Javanen, Chinezen, inheemsen en Marrons werden apart bediend, wel was er soms sprake van oecumene. Zo waren er gebedenboeken in het Sranan (de plaatselijke taal) en kranten in het Chinees. Een ander gegeven dat doorwerkte was het verschil tussen stad en omliggend gebied. Het bestuursarchief van de vice-provincie Suriname is uiteraard in Suriname gevormd, maar bevindt zich nu in Nederland. In het archief van de Nederlandse provincie bevinden zich ook veel stukken over de Surinaamse viceprovincie. Dit komt maar weinig voor en geeft een beeld van de Surinaamse missie, zowel bezien vanuit Nederland als vanuit Suriname.

Volgens een rapport  uit 1989 was de verhouding tussen het vice-provinciaal archief Suriname en het bisdomarchief Paramaribo niet erg duidelijk. Volgens pater J. Vernooij, die lang in Suriname gewerkt heeft, waren de Redemptoristen niet onderworpen waren aan de archiefregels van de Codex Juris Canonici (het officiële wetboek van het Vaticaan uit 1918), maar moesten de Redemptoristen zich wel houden aan de eigen regels van de congregatie. In de Braziliaanse missiearchieven zijn de contracten terug te vinden die gesloten werden met de Braziliaanse bisschoppen. 

 

Archief in Paramaribo

Het archief van de Rosa parochie in Paramaribo is vermoedelijk niet naar Nederland overgebracht. Dit zou materiaal kunnen bevatten van de Redemptoristen, omdat in deze parochie een tweede klooster was gevestigd.  

 

Generalaat Rome.

Het archief van het generalaat is verder niet onderzocht.

 

 

KADOC, Leuven.

Nederland en Vlaanderen/België vormden tot 1855 één provincie. Het archief van de Vlaamse provincie bevindt zich in het Katholiek Documentatie centrum (afgekort als KADOC) in Leuven. Voor de periode 1840-1855 is dat archief voor Nederland van belang. Ook na 1855 hadden de Nederlandse en de Vlaamse provincie nog een gezamenlijk noviciaat. Linguïstische en etnografische publicaties zijn te vinden in de archiefbibliotheek van de Redemptoristen (KADOC Internationale Nieuwsbrief 2008, Van Eskimolegenden tot bantoeïstiek, 11).

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, St. Agatha
Periode archief 1836-2011
Openbaarheid beperkt
Opmerkingen openbaarheid

Het archief is in bewaring gegeven aan het Erfgoedcentrum, het eigendomsrecht ligt bij de congregatie. Voor het inzien van archiefmateriaal is toestemming nodig van het congregatiebestuur. Een aanvraagformulier voor het verkrijgen van deze toestemming kan het erfgoedcentrum u per mail of per post toezenden (Inleiding inventaris, www.erfgoedkloosterleven.nl 18-11-2010).

Omvang 200 meter
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort digitaal beschikbaar op www.archieven.nl en www.erfgoedkloosterleven.nl
Toegang titel Huijgevoort, A. van; Spanings, R; Vinkenburg cssr, J.; Vorstenbosch, H. van de, AR-P039 Archiefinventaris Redemptoristen
Bijzondere relevantie

Selectie

inventarisnummer gevolgd door beschrijving. De van een asterisk voorzien nummers zijn ingezien door Ton Kappelhof en door hem nader beschreven.

 

 

Suriname

 

4533*

Circulaires van de apostolisch vicarissen van Suriname, aan de gelovigen waarin deelname aan 'psalm-partijen' (nachtelijke bijeenkomsten van personen van beide geslachten, waarbij kerkelijke gezangen ten gehore worden gebracht) als zijnde gevaarlijk voor de goede zeden en leidend tot bespotting van de godsdienst, op straffe van excommunicatie herhaaldelijk wordt verboden, 1862 en 1866,

2 stukken.

 

4471*             

Verzoekschrift van de gouverneur van Suriname aan mgr. J.G. Schepers, apostolisch vicaris, om inlichtingen over het onderwijs aan kinderen van katholieke slaven en aan kinderen van arme vrijen in de periode 1854-1855, 1856,

1 stuk.

 

4671                     

Verhandeling "Melaatschen-inrichting" van (onbekend) over ontuchtelijkheden in Suriname, 1893,

1 stuk.

 

4705*                    

Krantenknipsels uit "De Surinamer" [blad voor katholieke Surinamers] met ingezonden stukken door NN en p. Luykx, oud-missionaris in Suriname over "Deddehosse". Dit is een nachtelijk feest gevierd ter herdenking van een overledene, waarbij veel wordt gedronken. beschrijving van het ritueel, 1911-1912,

1 omslag.

 

9031*             

Drie verhandelingen door pater J. Mols CssR over de benedenlandse Indianen, de positie van de vrouw en de verhouding tussen mannen en vrouwen bij deze volkeren en over hun beschaving opgenomen in 'De Surinamer' als recensie en reactie op een artikel over dit onderwerp door dr. H. ten Kate in de Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië, 1914-1915.

Sterk polemiserend en gericht tegen 'vak-ethnologen' die zich niet vooldoende geïnformeerd hebben.

De volgende onderwerpen worden door Mols behandeld:

kleding en sieraden

voedings- en genotmiddelen

jacht en visserij

oorlog en wapens

landbouw

nijverheid

sociale verhoudingen

verhouding tussen mannen en vrouwen

ziekte, dood en rouw

mythen, folklore en tijdverdeling

lichaamsbouw

ziekten

psychologische kenmerken en karakter

het idee van één God

taal

geesten.

Zijn eindconclusie is dat de Indianen oorspronkelijk in één God geloofden en dat hun godsdienst later in verval is geraakt doordat men in geesten is gaan geloven.

De verhandeling over de vrouw heeft dezelfde strekking: Ten Kate heeft in 1885 Suriname bezocht en is niet goed geïnformeerd. De vrouw heeft bij deze Indianen een volkomen ondergeschikte positie, de pogingen van Ten Kate om te bewijzen dat zij ook wel eens wat te zeggen hebben worden door de feiten geloochenstraft.

De verhandeling over de beschaving concludeert dat de Indianen geen boodschap hebben aan ‘onze’ beschaving, omdat zij menen dat hun kinderen dan aan lager wal geraken.

Geput uit eigen waarnemingen en praktijkervaring, maar ook gebruikmakend en citerend uit literatuur.

3 cahiers.

 

4564*                  

Nota door NN (kapelaan van de St. Bonifatiuskerk in Paramaribo) met kritiek op de aanpak van het missiewerk in Suriname, z.d. [1930]

Hoofdpunten zijn: Er wordt te veel aandacht besteed aan het onderwijs. Meer doen aan het buitengebied, minder aan de stad. De paters leren de taal (taki-taki = sranan) niet, ze richten zich omdat dat makkelijker is op de betere standen en verwaarlozen de zwarte bevolking. De schrijver wil zelf graag het binnenland in om te werken onder de heidenen. Er moet ook meer gedaan worden voor de koelies (Javanen en Hindoestanen), want die nemen straks het land over, terwijl de creolen naar de stad trekken. Nu worden de ‘koelies’ bediend door twee paters wat veel te weinig is. Er is één pater die een deel van zijn tijd moet besteden aan de Javanen. Het werk onder de Javanen is heel moeilijk en vereist een lange vooropleiding.

1 stuk

 

 

 

Brazilië

 

5066*         

Nota van p. G. Cloin CssR over de bedreiging van Brazilië door het spiritisme, [1955]

 

Noodkreet: Het katholicisme wordt bedreigd door communisme, protestantisme, maar vooral het spiritisme. Schrijver onderscheidt een hoog-spiritisme dat van Franse oorsprong is, en een laag, dat een 'verward amalgama’  is van traditioneel-katholieke en primitief-heidense elementen, de laatste afkomstig van de Indianen en de zwarten uit Afrika. Het spiritisme wil het katholicisme vervangen en bedient zich van achterbakse tactieken. Men bidt wel en noemt heiligen, maar raadt de deelnemers ook aan om te stoppen met biechten, terwijl priesters als uitbuiters worden afgeschilderd. Ze doen veel aan sociaal werk en er wordt veel voor charitatieve doelen gecollecteerd. Veel mensen gaan ’s morgens naar de mis en ’s middags naar het spiritistisch centrum. De oorzaak van het succes is dat het Braziliaanse volk naïef is, het onderscheid niet meer kent tussen sacramenten en amuletten en behoefte heeft aan contact met de overledenen. Beschrijving van de nu lopende acties tegen het spiritisme. De franciscaan Frei Bonaventura Kloppenburg wilde dat het episcopaat het spiritisme als ketterij veroordeelt. In 1953 deden de bisschoppen dat. De nota eindigt met suggesties voor verdere actie o.a. meer sociale voorzieningen.

1 stuk.                                                                                                             

 

 

 

Audio-visueel materiaal

Foto's, waaronder velen in albums, dia's van vooral Suriname en van de staties in Brazilië.


Bewaarplaats Rosa Parochie, Prinsenstraat 10, Paramaribo
Bijzondere relevantie

[hier liggen vooral kronieken, Vernooij 26-2-2009]


Bewaarplaats Bisdomarchief Paramaribo, Henck Arronstraat 12-14, Paramaribo
Periode archief -1970
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding

Bewaarplaats Generalaat, Congregazione del SS.mo Redentore, Via Merulana 31 - 00185 ROMA, tel. 06-49.49.01 - tel. 06-49.49.06.00

Bewaarplaats KADOC, Leuven
Periode archief -1855
Bronnen met verslaglegging

verslaglegging

Suriname

 

4077*           

Jaarverslagen van de vice-provincie Suriname bestemd voor de kroniekschrijver van de Nederlandse provincie, jaren 1891 en 1892 en voorschrift gegeven aan de vice-provinciaal welke gegevens hij op moet geven. Latijn.

Twee keer per jaar, in januari en in mei, moeten de gegevens worden opgestuurd aan de provinciaal.

In januari worden doorgegeven: de namen van alle personeelsleden, met inbegrip van leken en studenten, met opgave van hun taak of ambt, dewerkzaamheden van de paters, zusters en anderen en het aantal uitgereikte communies, en tot slot necrologia van overleden paters.

In mei worden doorgegeven: een kroniek en gegevens over interne werkzaamheden (labores ministerii interni’) en externe werkzaamheden.

De kroniek moet omvatten: aantallen collegia, staties, kerken, kapellen en scholen, de toestand van de ‘colonia’, met aantallen gelovigen per stad of streek, ook in de dorpen van de Indianen en de Marrons, lijst van personeelsleden, mutaties in het personeelsbestand, noemenswaardige gebeurtenissen en feiten in chronologische volgorde zoals oprichting nieuwe statie of bouw kerk, ziekte, overlijden, kanonieke visitatie, bezoeken van notabelen, bijzondere gelegenheden, reizen van de bisschop of anderen, problemen met de buitenwereld.

Tot de interne werkzaamheden behoren: missen, vespers, preken en catechismus aan kinderen en volwassenen, bijeenkomsten van broederschappen, novenen en soortgelijke efeningen in de kerk, andere diensten gehouden in de kerk, aantal gesloten huwelijken.

Tot de externe werkzaamheden behoren: huisbezoek, bezoek aan plantages en ‘campi’, zorg voor de scholen, wezen en leprozen.

1 omslag.                                                                                     
N.B. Zie ook inv.nrs. 3123-3142.

 

4078            

Jaarverslagen van de vice-provincie Suriname en verslagen van de hieraan voorafgaande canonieke visitaties aan de stichtingen, 1906, 1911-1919,

1 omslag.                  
N.B. Zie ook inv.nrs. 3123-3142.

 

 

4080            

Verslag van (onbekend) over de situatie in de vice-provincie Suriname en over het tot dusverre verrichte werk, 1930,

1 deel.                                                                      

 

4081            

Lijst houdende gegevens over huizen, paters en broeders in de vice-provincie Suriname, bestemd voor de "Analecta", 1952,

1 stuk.                                                                

 

4082                     

Lijst houdende statistische gegevens ten behoeve van het [generalaat], 1956,

1 stuk.

 

4456            

Jaarverslagen van de RK gemeente in Suriname, 1876, 1877, 1907, 1930, 1935, 1940, 1947-1958,

1 omslag.                                                                                                

 

8865           

Jaarverslagen van de RK Gemeente in Suriname, 1932-1934, 1935, 1937, 1939-1944, 1946-1966,

1 omslag.

 

4457 en 4458            

Jaarverslagen van het apostolisch vicariaat van de Surinaamse missie over de jaren 1882-1886, 1922, 1951, [1884-1887, 1923, 1952],

1 omslag.                                            

 

4459            

Verslag "Extracta Chronicorum Surinamensium anno Domini 1921-1922" over de ontwikkelingen in het apostolisch vicariaat van Suriname over de periode 1921-1922. Met kanttekeningen, [1923], 1 stuk.                                                                                                   

 

4460            

Formulier houdende gegevens over het apostolisch vicariaat van Suriname over het jaar 1928 uitgegaan van mgr. T.A.L.M. van Roosmalen cssr, apostolisch vicaris, [1928],

1 stuk.        

 

4461            

Rapport "Apostolisch vicariaat van Suriname" van mgr. S.J.M.M. Kuypers cssr, apostolisch vicaris, over urgente punten in het missiewerk voor de jaren 1958-1961, 1957,

1 stuk.    

 

4462            

Jaarverslagen van het bisdom Paramaribo, 1958-1966,

1 omslag.                       

 

4569-4584    

Lijsten met gegevens over pastorale werkzaamheden in diverse staties, 1868-1957 (met hiaten),

16 omslagen.
N.B. De gegevens over 1927-1928 en 1940-1944 ontbreken.

       4569      1868.

       4570      1871.

       4571      1872.

       4572      1873.

       4573      1874.

       4574      1877.

       4575      1879.

       4576      1881.

       4577      1893.

       4578      1908.

       4579      1909.

       4580      1910-1919.

       4581      1920-1929.

       4582      1930-1939.

       4583      1940-1949.

       4584      1950-1957.

 

8805            

"Relatio annualis"; statistische jaarverslagen van de vice-provinciaal aan de generale overste met betrekking tot de leden van de congregatie en hun activiteiten. Met als bijlagen instructies van de generale overste, 1955-1965, 1971-1972, 1976, 1978, 1987,

1 omslag.          
N.B. In sommige jaarverslagen wordt ook niet statistische informatie verstrekt.

 

 

9030           

"Status missionis"; staten met betrekking tot de missie, 1914-1928, 1940-1944, 1946-1966,

1 omslag.

 

 

Suriname

visitatieverslagen

 

4124-4143    

Stukken betreffende visitaties in de vice-provincie Suriname. Alfabetisch op naam van visitator, 1871-1965 (met hiaten),

20 omslagen.
N.B. Zie ook inv.nrs 3076-3077.

       4124      Baneke, E.J., 1956, 1960, 1962.

       4125      Beukers, A., 1914.

       4126      Coll, C. van, 1898-1906.

       4127      Donicie, C., 1947, 1950-1951, 1954.

       4128      Donker, C., 1947-1949.

       4129      Franssen, J.T.A., 1931-1936.

       4130      Grinsven, M. van, 1929.

       4131      Groot, H. de, 1920-1921.

       4132      Kluyskens, J, 1958.

       4133      Kronenburg, J., 1896.

       4134      Lohmeijer, J., 1908-1909.

       4135      Meeuwissen, J.C., 1908.

       4136      Meulen, H. van der, 1953-1954.

       4137      Oomen, C., 1965.

       4138      Oomen, P., 1882.

       4139      Rabaey, P., 1923-1925.

       4140      Saut, A., 1936-1937.

       4141      Schaap, J.H., 1871.

       4142      Verheijen, L.A.J., 1937-1939.

       4143      (onbekend), 1927-1928.

 

8970  

Visitatieverslagen van de staties van Albina, het Bisschopshuis, Combé, Copieweg, Rajpur, Tamarin, 1936-1977,

1 omslag.

 

8986  

Stukken betreffende de statie St. Alfons te Paramaribo, voornamelijk visitatieverslagen, 1920-1987 (met hiaten),

1 omslag.

 

8993  

Stukken betreffende de statie van S. Bonifatius te Paramaribo, voornamelijk visitatieverslagen, 1914-1959 (met hiaten),

1 omslag.

 

8996  

Stukken betreffende de statie Coronie, voornamelijk visitatieverslagen, 1889-1965 (met hiaten),

1 omslag.

 

8998  

Visitatieverslagen van de statie Marianella (ook wel genoemd Vierkinderen), 1910, 1912-1917, 1919-1921, 1924,

1 omslag.

 

9005  

Visitatieverslagen van de statie van Nickerie, 1909-1910, 1913-1915, 1917, 1919-1921, 1926-1947,

1 omslag.

 

8978  

Stukken betreffende het Petrus en Paulus-klooster in Paramaribo, voornamelijk akten van visitaties, 1904-1992 (met hiaten),

1 omslag.

 

8982  

Stukken betreffende het St. Rosa-klooster te Paramaribo, voornamelijk visitatieverslagen en brieven van de vice-provinciaal, 1911-1960 (met hiaten),

1 omslag.

 

 

 

Brazilië

visitatieverslagen

 

4884-4917    

Verslagen van canonieke visitaties in de (vice-)provincie Rio de Janeiro. Met bijlagen, [1901]-1859 (met hiaten),

34 omslagen.

       4884      [1900].

       4885      1902.

       4886      1903.

       4887      1904.

       4888      1905.

       4889      1906.

       4890      1907.

       4891      1908.

       4892      1909.

       4893      1910.

       4894      1911.

       4895      1912.

       4896      1913.

       4897      1914.

       4898      1915.

       4899      1916.

       4900      1919.

       4901      1921.

       4902      1922.

       4903      1923.

       4904      1924.

       4905      1925.

       4906      1928.

       4907      1930.

       4908      1931.

       4909      1933.

       4910      1934.

       4911      1935.

       4912      1936.

       4913      1937.

       4914      1938.

       4915      1939.

       4916      1948.

       4917      1949.

 

 

5044-5051    

Verslagen van canonieke visitaties van de huizen in de vice-provincie Recife over de periode 1957-1964. Met bijlagen, 1957-1965,

8 omslagen.

       5044      1957.

       5045      1958.

       5046      1959.

       5047      1960.

       5048      1961.

       5049      1962.

       5050      1963.

       5051      1964. Met bijlagen 1965.

 

5036            

Verslag "Relatio quinquennalis complectens annos 1960 - 1965 (incl.) Vice-Provinciae Pernambucanae (Recifensis) IX Pe. Brasil", ca. 1965,

1 stuk.                             
N.B. Deze vijfjaarlijkse verslagen zijn bestemd voor het Generalaat.

 

 

 

Kronieken

Suriname

 

 

4076            

Extract uit de kronieken van de vice-provincie Suriname geschreven door pater C. van Coll cssr, uitgebracht als verslag aan pater J.H. Schaap cssr, vice-provinciaal. Met kanttekeningen van Schaap, 1875, 1 stuk.                                                                               

 

8718-8724*   

Kroniek van de geschiedenis van de missie in Suriname en de missie van de redemptoristen, z.j.,

7 delen.
N.B. Hoewel een transscriptie van voorgaande kroniek, bevat deze kroniek ook enige toevoegingen zoals de indexen op persoon en de gedeeltes met betrekking op de verwijzingen in de kroniek naar Mgr. Grooff en pater P. Donders cssr. Daarbij moet wel weer aangetekend worden dat de transcriptie niet volledig lijkt te zijn: de staten lijken bijvoorbeeld niet allemaal te zijn overgenomen.

 

       8718      1499-1817. Met index op personen. Alsmede "Het veelbewogen  leven van Mgr. Grooff (1826-1852) in de missie van Suriname".

       8719      1817-1826. Alsmede "Het veelbewogen  leven van Mgr. Grooff (1826-1852) in de missie van Suriname" (vervolg).

       8720      1826-1865. Met index op personen. Alsmede "Wat deze kronijken ons over de eerbiedwaardige pater Donders meedeelen".

       8721      1865-1884.

       8722      1884-1910. Met index op personen.

       8723      1911-1940. Met index op personen en inhoudsopgave.

       8724      1941-1955. Met index op personen en inhoudsopgave.

De in het Nederlands geschreven kroniek vangt aan in 1499 en loopt door tot 1955. Het gedeelte tot 1884 is geschreven door p. Bossers cssr. in 1883. De kroniek is zeer uitvoerig en citeert veel uit stukken aanwezig in het vicariaatsarchief. Vanaf 1884 is de opzet annalistisch. Niet duidelijk is of de kroniek na 1955 nog is voortgezet. Rond 1930 gaat het hoofdzakelijk over de reguliere zielzorg en personeelszaken zoals benoemingen en in memoriams.

 

8725-8728*

Journaal van de vice-provinciaal gecombineerd met kroniek van de vice-provincie, 1929-1943, 1946, 1951-1953, 1957-1964,

4 delen.

       8725      1929-1943, 1946, 1951-1953.

       8726      1949 - 1953.

       8727      1957 - 1961.

       8728      1962 - 1964.

Aanvankelijk zeer uitvoerig, later veel beknopter. Voor de journaals geldt evenals voor de kronieken dat het nog maar de vraag is of zij veel wetenswaardigs weten te melden over culturere interactie.

 

8990-8992    

Kroniek van de melaatsenkolonie Batavia, voortgezet als de kroniek van de melaatsenkolonie Chatillon waarin ook de pastorale zorg in de omgeving besproken wordt, 1894-1959,

2 delen en 1 omslag.

       8990      Batavia 1894-1897. Chatillon 1897-1909. 1 omslag.

       8991      Chatillon 1910-1916.

       8992      Chatillon en pastorale zorg in de omgeving 1954-1959. NB: op p. 231 bevindt zich een inhoudsopgave.

 

8994-8995    

Kroniek van de parochie op Copieweg, voorheen Meliapoer genoemd, 1941-1978 (met hiaten),

2 delen.

       8994      1 januari 1941 - 1 januari 1959.

       8995      1 januari 1958 - 12 mei 1970. Alsmede krantenknipsels uit de periode 1972-1978.

 

8999            

Kroniek van de statie Marianella (vervolg), 1910-1934,

1 deel.                          
N.B. Het begin van de kroniek ontbreekt.

 

9004            

Kroniek van de statie St. Jozef te Nieuw Nickerie alsmede een lijst van de paters die daar werkzaam zijn geweest, 1892-1949,

1 deel.                                                   
N.B. Met name de eerste pagina is in zeer slechte staat door het gebruik van galnootinkt.

 

8972-8977    

Kroniek van de vice-provincie, voortgezet als de kroniek van het Petrus en Paulus-klooster, ook wel de "Grote Pastorie" genoemd, 1883-1997,

6 delen.

       8972      Voorgeschiedenis en eerste jaren van de geschiedenis van de missie der redemptoristen, 1499-1875, en kroniek van de missie der redemptoristen, november 1883 - november 1891.

       8973      1 januari 1886 - 25 december 1914. Alsmede staten van personeel en van doopsels, vormsels, huwelijken en scholen.

       8974      8 januari 1915 - 1 januari 1940.

       8975      1 januari 1940 - 27 december 1954.

       8976      1 januari 1955 - 28 juni 1972.

       8977      7 juli 1972 - 4 december 1997.

 

 

Kronieken

Brazilië

 

Niet aangetroffen.

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum bevinden zich in de Verzameling Losse Archivalia (LARC):

 

LARC 614. Rapporten en verslagen over het werk van de Redemptoristen in Suriname.1918, 1932, 1941-1964, z.j,

1 omslag.;

 

LARC 3110. Levensbeschrijving van Peerke Donders CssR, door F. de Witte te 's-Hertogenbosch. z.j,

1 stuk.;

 

LARC 7092. Aantekeningen over de bosnegers* in Suriname door J. Mols CssR.z.j,

1 omslag

Verwijzing naar andere archiefvormers
Opmerkingen

Bibliotheek

De kloosterbibliotheek van de Redemptoristen is geplaatst in Universiteitsbibliotheek Nijmegen (Kroniek St. Aegten, jr 6, nr 1 2008).

 

Websites

website: www.cssr.com

e-mail: seg.gen.cssr@cssr.com

http://www.redemptoristen.nl

 

Huidig bestuur

De Nederlandse provincie is in 2005 gefuseerd met drie andere provincies uit Noordwest-Europa. Het gecombineerde provincialaat daarvan is gevestigd te Wittem.

Informatiewaarde Groot