Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van de H Elisabeth van Breda

Naam Franciscanessen van de H Elisabeth van Breda
Naamsvarianten
 • Penitenten-Recollectinen van de H. Franciscus van Assisi (pr)
 • Zusters van Breda
 • Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth
 • Congregatie van Zusters Franciscanessen Penitenten-Recollectinen (PR) van de H. Franciscus van Assisi
 • Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth Breda
 • Zusters van de Meerten Verhoffstraat
 • Franciscanessen van het Elisabethgesticht Breda
 • Franciscanessen van Breda
 • Zusters van Breda
 • Zusters van de Meerten Verhoffstraat
Periode 1880-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van de H. Elisabeth ontstond doordat de behoefte aan goede verpleging aan huis toenam. De overste van de al in Breda gevestigde Gasthuiszusters was echter de mening toegedaan dat dit werk niet in overeenstemming was met het door de regel voorgeschreven slot. Zij was wel bereid enige zusters af te staan voor dit werk. De bisschop van Breda, mgr. Hendrik van Beek, stichtte toen in 1880 een nieuwe congregatie. Deze verspreidde zich over heel Nederland en was gespecialiseerd in ziekenzorg aan huis, later kwamen daar zorg in ziekenhuizen zoals in Leiden (Hooigracht) bij. In 1935 telde de congegratie 11 huizen en ongeveer 300 leden. Er heeft steeds een spanningsveld bestaan tussen de behoefte van de zusters aan contemplatie en de zorg die vereiste dat men altijd klaar moest staan.

 

De missie

Vanaf 1925 waren er zusters in Ned. Indië actief. De zusters bedienden een ziekenhuis in het apostolisch vicariaat Medan dat aan de Minderbroeders Kapucijnen was toevertrouwd. Indonesië werd in 1992 een zelfstandige provincie van de congregatie.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Willemsen, I, par. 2-18, Pius-almanak 1960/61, 360-361 en 431, en Eijt, We waren er altijd.

Organisatie

De algemeen-overste had in de congregatie veel macht. Dit werd in de hand gewerkt doordat er tussen 1880 en 1970 maar vier oversten waren. Het generalaat bevindt zich in Breda. De rechtspersoon is de 'Vereeniging Religieuze Recollectinen Penitenten van den H Franciscusvan Assisi'.

 

Algemeen-overste waren:

 

Mathilda Leenders 1880-1889

Josephine Beaurieux 1889-1920

Assisia Peemen 1921-1952

Aldegonda Klerx 1952-1970

 

Missieoverste op Sumatra waren:

 

Pia van Blaricum 1925-1934

Isfrida Walraven 1934-1949

Laura Oosterveer 1949-1970

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Eijt, We waren er altijd.

Doelstelling

De congregatie is gesticht met als doel zieken en bejaarden zowel in ziekenhuizen als in gezinnen te verplegen. Deze actieve doelstelling moest verenigd worden met een ander doel, namelijk contemplatief leven. Deze doelstellingen werden ook uitgedragen in de missie en via onderwijs.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Sumatra
 • Medan
 • Bisdom Padang, Sumatra
 • Berastagi
Selectie uit de literatuur
Titel
 • We waren er altijd : zusters in zorg en verpleging : Franciscanessen van de H. Elisabeth 1880-2008 / José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Paginering
 • 492 p
Uitgever
 • [Breda] : Van Ierland Uitgeverij
Jaar van uitgave
 • cop. 2009

Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van de congregatie Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth (Breda) 1880-1992 / door Lioba Bastiaanse en M.L.M. van den Hombergh
Auteur
 • Lioba Bastiaanse ; M.L.M. van den Hombergh
Paginering
 • VI, 78 p
Uitgever
 • Breda : Zusters Franciscanessen van de H. ElisabethNijmegen : Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Gezonden naar de zieken : flitsen uit de honderdjarige geschiedenis van de congregatie der Franciskanessen van de H. Elisabeth te Breda : 1880-1980 / door Frans Oudejans ; met medewerking van Florentia van der Plas
Auteur
 • Frans Oudejans (1926-2001) ; Florentia van der Plas
Paginering
 • [56] p
Uitgever
 • Breda : Zusters Franciskanessen van de Heilige Elisabeth
Jaar van uitgave
 • 1980

Titel
 • Vijftig jaar voor de zieken op Noord-Sumatra : geschreven en verschenen bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vestiging in Medan e.o. der zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth / Frans Oudejans
Auteur
 • Frans Oudejans (1926-2001)
Paginering
 • 36 p
Uitgever
 • Breda : [Zusters Franciscanessen van de Heilige Elisabeth]
Jaar van uitgave
 • 1975

Titel
 • Met kap en koord / uitg. van de Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen
Paginering
 • 1961, nr. 1 (mrt) - ...
Uitgever
 • Eindhoven : Minderbroeders Kapucijnen, Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1961-...


Periodieken
Titel
 • Ons kontakt / Zusters ElisabethstichtingOns contact
Paginering
 • Jrg. 37 (1971) - ...
Uitgever
 • Breda : Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth
Jaar van uitgave
 • 1971-...
Interviews

Vier interviews, en wel de nrs.:

39

389

472

582

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in 2009 overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. In het verleden is een inventaris vervaardigd (zie veld Literatuur). Op dit moment wordt gewerkt aan aanpassing van de inventaris aan het schema van de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN), maar de nieuwe inventaris kan nog niet op de website worden geraadpleegd.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Omvang onbekend
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort nog niet beschikbaar
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Algemeen

 

2573.

Boek over de geschiedenis van de congregatie van 1880 tot ca. 1942. ca. 1942. 1 deel

 

72.

Geschiedschrijving van de congregatie, 1880-1946. 1946. 1 omslag

 

73.

Statistische gegevens bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de congregatie in 1955, t.b.v. de geschiedschrijving. 1955. 1 omslag

 

870.

Brief van de Centrale Missie Redactie Tilburg aan moeder Assisia Peemen over het plaatsen van artikelen en foto's van de missieactiviteiten van de congregatie. 1925. 1 stuk

 

876.

Brief houdende gegevens ten behoeve van de missietentoonstelling te Dongen. 1954. 1 stuk

 

885.

Brochure van de Priestermissiebond in Nederland houdende een opgave van oorlogsslachtoffers onder missionarissen in de periode 1940-1945. ca. 1946.1 deel

 

925.

Programma van plechtigheden bij het vertrek van zusters-missionarissen. z.j. 1 stuk

Niet specifiek opgesteld door of voor de Congregatie.

 

 

Indonesië

algemeen

 

847.

Verhandeling over het begin van de missieactiviteiten door één van de eerste missiezusters.        z.j. 1 stuk

 

1137.

Stukken betreffende het verstrekken en wijzigen van machtigingen voor de missieoversten en paters door en ten behoeve van de Congregatie in Indonesië. 1926, 1946, 1950, 1953, 1960. 1 omslag

 

65.

Brieven van moeder Assisia Peemen tijdens haar missiereis in 1927 aan waarnemend overste zuster Margaretha Hermans. 1927. 1 omslag

 

66.

Telegrammen en brieven van moeder Assisia Peemen tijdens haar missiereis in 1933-1934 aan de vicaresse zuster Wilfrida v.d. Salm. 1933-1934.           1 omslag

 

347.

Notitie van moeder Assisia Peemen over de toestand in het klooster te [Berastagi] op 26 maart 1941. 1 stuk

 

348.

Brieven van zr. Laura Oosterveer, missieoverste, en zr. Isfrida Walraven, raadzuster, aan het congregatiebestuur over bestuurskwesties. 1949-1952. 1 omslag

 

830.

Brieven van de eerste missiezusters aan alle zusters. 1933-1934. 1 omslag

 

349-352.

Ingekomen stukken bij het Congregatiebestuur van J.L.L. Haanraadts, adviseur van het St. Elisabethziekenhuis te Leiden, met doorslagen van zijn correspondentie met diverse personen en instellingen over de missie te Medan. Geordend op naam van geadresseerde of onderwerp. 1951-1962. 4 omslagen

 

353.

Correspondentie tussen J. Haanraadts en moeder Laura Oosterveer, zuster Wilfrida v.d. Salm, pastoor A. Wap o.f.m.cap. e.a. 1953-1954. 1 omslag

 

1169.

Correspondentie van moeder Aldegonda Klerx, algemeen overste, met mgr. F. van den Hurk, aartsbisschop van Medan, en pater Aurelius Kerkers, vicaris van Medan, over diverse aangelegenheden. 1954-1970. 1 omslag

 

1171.

Correspondentie van moeder Aldegonda Klerx, algemeen overste, met de missie-overste in Indonesië. 1955-1962. 1 omslag

 

341.

Verslag van de missiereis van moeder Assisia Peemen naar Medan. 1927. 1 stuk

 

343.

Welkomstwoord aan moeder Assisia Peemen bij gelegenheid van haar visitatiereis in Medan. 1933. 1 stuk

 

460.

Verslag van een bijeenkomst van missieoversten en novicenmeesteressen onder leiding van mgr. F. van den Hurk o.f.m.cap. over opleiding en vorming van novicen in het apostolisch vicariaat van Medan. 1956. 1 omslag

 

444.

Brieven van de familie N. Mariasoerij te Medan aan zr. Wilfrida v.d. Salm over hun dochter Solein Marij (zr. Elisabeth) die in Breda is ingetreden. 1950-1951. 3 stukken

 

828.

Lijst houdende namen van alle Nederlandse zusters van de congregatie die in Indonesië hebben gewerkt. z.j. 1 stuk

 

1207.

Lijst houdende de namen en de data van aankomst van zusters van de congregatie in Indonesië.1925-1938. 1 omslag

 

408.

Lijsten houdende namen en andere gegevens van missiezusters. 1925-1955. 1 omslag

 

407.

Persoonsregisters van het noviciaat te Medan, 1955-1960 en register van Nederlandse zusters in Indonesië, 1925-1965. 1925-1960. 1 omslag

 

1241.

Lijst houdende de namen van Nederlandse zusters van de congregatie die werkzaam waren in Indonesië. 1925-1981. 1 stuk

 

1242.

Lijst houdende de namen van Nederlandse zusters van de congregatie die tijdens de oorlog geïnterneerd waren in een Japans kamp in Indonesië. 1942-1946. 1 omslag

 

409.

Lijsten houdende diverse gegevens van zusters werkzaam in de missie te Indonesië. 1945. 1 stuk

 

411.

Register houdende gegevens van Indonesische zusters, ingetreden vanaf 1950 en bijgehouden tot en met 1970. Met kopie. 1950-1970. 2 delen

 

1249.

Aanvragen van Indonesische zusters aan de bisschop van Breda om tot het noviciaat of de professie te worden toegelaten. 1957-1966. 1 omslag

 

832.

Brief van het apostolisch vicariaat van Medan aan zr. Wilfrida v.d. Salm, secretaris van het congregatiebestuur, over de uitzending van zr. Claudia de Man en zr. Gertrudis Maas. 1949. 1 stuk

 

884.

Notulen van het overlegorgaan van congregaties werkzaam in Medan over kapittel en samenwerking. z.j. 1 stuk

 

824.

Briefkaart van pater Albertus o.f.m.cap. houdende de vraag om het contract tussen de congregatie en de Kapucijnen inzake het missiewerk te Indonesië. 1926. 1 stuk

 

877.

Verslag van het tweede congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung op 18-24 februari. Met bijlage. 1956. 1 omslag

 

340.

Losbladige registers houdende de inkomsten en uitgaven van het klooster en het St. Elisabethziekenhuis te Medan, ter verantwoording opgestuurd aan het Congregatiebestuur te Breda. Tot 1930 jaarstaten; 1931-1939 maandstaten. Onvolledig. 1926-1939. 1 omslag

 

342.

Staten houdende opgaven van inkomsten en uitgaven van de zusters te Medan over het jaar 1929, ter verantwoording aan het congregatiebestuur. 1930.        2 stukken 

 

345.

Losbladige registers houdende maandelijkse opgaven van inkomsten en uitgaven door het rusthuis en klooster te Berastagi. 1934-1940. 1 omslag

 

2131.

Stukken betreffende gebouwen en andere eigendommen van de congregatie in Indonesië. z.j. 1omslag

NB: In 1975 zijn de originele stukken overgedragen aan de Regio Indonesië.

 

586-587.

Correspondentie, rekeningen en tekeningen van H. Groenewegen, architect te Medan, aan het Congregatiebestuur over de bouw van het St. Elisabethziekenhuis en klooster te Medan. 1927-1930. 1 omslag

 

588.

Correspondentie tussen het Congregatiebestuur en verschillende toeleveringsbedrijven over de bouw van het St. Elisabethziekenhuis en klooster te Medan. 1929-1931.1 omslag 

 

590.

Correspondentie, rekeningen en tekeningen van H. Groenewegen, architect te Medan, met het bestuur over de bouw van Huize St. Lidwina (rusthuis) te Berastagi. 1933-1936. 1 omslag

 

591.

Stukken betreffende de koop van een bungalow te Berastagi, eigendom van C.H. ten Cate te Medan, door de Congregatie. 1934-1935. 1 omslag

 

593-594.

Bouwtekeningen van het St. Elisabethziekenhuis en klooster te Medan. 1950-1958, z.j. 2 omslagen

596. Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kapel en uitbreiding van het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1952. 1 omslag

 

597.

Verlof van de Sacra Congregatio de Propaganda Fide, met bekrachtiging door het bisdom Breda, voor het oprichten van een huis te Medan in 1925. Met begeleidende brief van het bisdom. 1954. 2 stukken

 

1212.

Dictaat "Bali", betreffende de geschiedenis van de bouwkunst in Indonesië en India, geschreven door Han Groenewegen, de architect van het klooster en het ziekenhuis in Medan. 1958.           1 omslag

De tekst werd geschreven voor moeder Aldegonda Klerx, algemeen overste.

 

838.

Verhandelingen over uiteenlopende onderwerpen ingezonden door de zusters te Indonesië voor de zusters in Nederland. 1956, z.j. 1 omslag

Waarschijnlijk ten behoeve van "Het Kontaktblad".

 

872.

Correspondentie tussen de congregatie en diverse personen en instellingen over de "Algemene Missiekalender" en andere publicitaire activiteiten met betrekking tot de missie in Indonesië. 1935-1957. 1 omslag

 

2439.

Stukken betreffende geschiedenis van onze congregatie in Indonesië. 1925-1996. 1 omslag

In Bahasa Indonesia 

 

836.

Geschiedschrijving door een onbekende zuster over 25 jaar missiewerk op Sumatra door de Congregatie. [1950]. 1 stuk

 

1144.

Stukken betreffende het 25-jarig jubileum van de Congregatie op Sumatra. 1950. 1 omslag

 

841.

Verhandeling "Onze missiezusters naar Sumatra, 1925-1962" door zr. Antoinette Plug. [1962]. 1 schrift

 

844.

Boek "Vijftig jaar voor de zieken op Noord-Sumatra" bij gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de vestiging in Medan. Met Indonesische versie en aankondiging in "De Journalist" en tekst van de eucharistieviering. 1975. 1 omslag

 

1288.

Tekst over de geschiedenis van de congregatie, voornamelijk in Indonesië, opgemaakt door de provincie Indonesië. 1992. 1 omslag

De regio Indonesië vormt vanaf 1992 een provincie.

 

2214.

Lijsten houdende namen van onze Indonesische zusters met geboortedatum, data van intrede, professie en evt. uittreden. 1951-2000. 1 omslag

 

414.

Lijsten houdende gegevens over Indonesische zusters. ca. 1959-1964. 1 omslag

 

121.

Verzoek van het bisdom Breda om enkele gegevens over de woonverblijven van de zusters te Medan. Met antwoord van zuster Wilfrida v.d. Salm, secretaris van het congregatiebestuur op de achterzijde. 1954. 1 stuk

 

846.

Verhandeling over een (boot-)reis naar Medan door (onbekend). z.j. 1 stuk

 

1297.

Brief van zr. Andrea vd Werf, toen zij 1 jaar in Indonesië was. z.j. 1 omslag

 

829.

Oratorium bij het vertrek van de eerste missiezusters naar Indonesië. 1925.         1 stuk

 

831.

Verslag op rijm door zr. Thereselina Meijer van de bootreis naar Indonesië door haar en zr. Martha Revensberg. 1934. 1 stuk

 

346.

Correspondentie over reizen en zendingen naar Indonesië. 1935-1936, 1938-1939.       1 omslag

 

833. Stukken betreffende het organiseren van de reizen van zusters naar Indonesië. 1946-1950. 1 omslag

 

835. Feestlied en brief bij de behouden thuiskomst van zr. Wilfrida v.d. Salm na haar missiereis naar Medan. 1950.    2 stukken

 

837. Verslag van zr. Pauline Molenkamp van haar reis van Breda naar de missie te Medan. 1951. 1 schrift

 

873. Stukken betreffende René van Wachem, overleden in het interneringskamp van de Japanse bezetter waar hij verzorgd werd door de zusters. [1927], 1940, 1944. 1 omslag

 

874. Stukken betreffende ervaringen van zusters in de kampen van de Japanse bezetter, maart 1942 tot en met augustus 1945. Met krantenartikelen en andere documentatie. 1942-1945, 1979, 1985-1986. 1 omslag

 

1270. Stukken betreffende het verblijf in een interneringskamp in Indonesië van zuster Eusebia van Dijk en zuster Chrystophora Borcharding. 1985. 1 omslag

Onder de titel "Mijn verblijf in Nederlands Indië"; Tweede Wereldoorlog.

 

900-918. Krantenartikelen over de congregatie. 1927-1993 Hierbij:

905. Indonesië.

 

 

ziekenhuis Medan en verpleegactiviteiten elders

 

1136. Verslagen van besprekingen van het RK Ziekenhuis Comité te Medan. 1925. 1 omslag

 

1138. Stukken betreffende de eerste steenlegging van het St. Elisabethziekenhuis. ca. 1927. 1 omslag

 

1400. Tekst van de oorkonde die b.g.v. de eerste steenlegging is ingemetseld in het St. Elisabethziekenhuis te Medan op 11 februari 1929. z.j. 1 omslag

 

1140. Lijst houdende namen van genodigden voor de eerste-steenlegging van het St. Elisabethziekenhuis. 1929. 1 stuk

 

1139. Kranteartikelen over de bouw van het St. Elisabethziekenhuis. 1927-1929. 1 omslag

 

1141. Stukken betreffende de inzegening en opening van het St. Elisabethziekenhuis. 1930. 1 omslag

 

1142. Kranteartikel over de sluiting van het St. Elisabethziekenhuis, op bevel van de Japanse bezetter. 1942. 1 stuk

 

848. Financiële overzichten van de ontvangsten en uitgaven van het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1925-1952. 2 stukken

 

851. Lijsten houdende statistische gegevens betreffende de verpleging in het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1930-1939. 1 omslag

 

855. Tijdschriftartikel over het 10-jarig bestaan van het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1935. 1 stuk

 

856. Correspondentie over een röntgenapparaat voor het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1936-1937, z.j. 1 omslag

 

890. Tijdschriften "Ons Ziekenhuis" over het St. Elisabethziekenhuis te Medan (1941) en "Technische Gids" over de instrumenten van het St. Elisabethziekenhuis te Leiden (1950). 1941, 1950. 3 delen

 

857. Lijsten houdende opgaven van inkomsten en uitgaven betreffende het St. Elisabethziekenhuis te Medan. Met bijlagen. [1945]-1949. 1 omslag

 

344. Rekeningen houdende opgaven van uitgaven door het St. Elisabethziekenhuis en klooster te Medan ten behoeve van het rusthuis te Berastagi. 1934-1936. 1 omslag

 

858      Stukken betreffende de nalatenschap van W.C.C.T. ter Bruggen, arts te Medan, zijnde een röntgenapparaat en bibliotheek t.b.v. het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1947. 1 omslag

 

825. Nota's en rekeningen voor het St. Elisabethziekenhuis te Leiden en de Congregatie voor geleverde goederen en diensten ten behoeve van de missieactiviteiten van de Congregatie te Sumatra. 1947-1957. 1 omslag

Bewaard ter documentatie; overige rekeningen zijn in 1993-1994 vernietigd.

 

859. Statistieken betreffende verpleegdagen, afkomst en gezindte van de patiënten van het St.            Elisabethziekenhuis te Medan. 1950-1963. 1 omslag

 

860. Jaarstukken van het St. Elisabethziekenhuis te Medan. Maandcijfers van 1951 (gedeeltelijk) en van 1961-1963. 1951-1963. 1 omslag

 

1244. Stukken betreffende het 25-jarig bestaan van het St. Elisabethziekenhuis in Medan op 19 november 1955. 1 omslag

 

861. Rapport inzake de technische installaties van het St. Elisabethziekenhuis te Medan, opgesteld door A. van Dijk, hoofd technische dienst van het St. Elisabethziekenhuis te Leiden, naar aanleiding van zijn bezoek van december 1956 tot en met februari 1957. 1957. 1 deel

 

867. Beknopt overzicht van het financieel beleid van het St. Elisabethziekenhuis te Medan over de periode 1925-1968. 1968. 1 stuk

 

869. Jubileumboek bij het 50-jarig bestaan van het St. Elisabethziekenhuis te Medan. In het Indonesisch. 1980. 1 deel

 

849. Brief van F.E. van der Gugten aan moeder Assisia Peemen over de behoefte aan een particulier ziekenhuis te Padang. Met bijlage. 1927. 2 stukken

 

854. Brief van mgr. L.T. Brans, apostolisch vicaris van Padang, aan de algemeen overste of missieoverste over de mogelijkheid om in een ziekenhuis te Sibolga te werken. 1934. 1 stuk

 

871. Brief van mgr. L.T. Brans, apostolisch vicaris van Padang, aan de missieoverste over het beschikbaar stellen van een pater voor het rusthuis te Berastagi. 1934. 1 stuk

 

853. Brieven van pater Isfridus Meijer sscc, aan de algemeen overste houdende de vraag om zusters uit te zenden voor verpleging te Tandjoeng-Pinang, Bintan en Singapore. 1934-1935. 3 stukken

 

875. Verzoek van mgr. L.T. Brans, apostolisch vicaris van Medan, aan de algemeen overste om te werken in een rusthuis ressorterende onder het Rode Kruis te Medan. 1947. 1 stuk

 

1151. Stukken betreffende het 50-jarig jubileum van het St. Elisabethziekenhuis. 1980. 1 omslag

 

1152. Tijdschriften houdende artikelen over het 60-jarig bestaan van het St. Elisabethziekenhuis. In het Indonesisch. 1990. 2 stukken

 

Audio-visueel materiaal

Indonesië

 

algemeen

 

834. Foto van de boot "Oranje" waarmee enkele zusters naar Indonesië reisden. Met lijst houdende namen, opgesteld door zr. Cleophas Beusker. 1947.       1 stuk

 

3075. Foto-album vanaf het begin van de missie te Medan op Sumatra en de eerste zusters die daar werkzaam zijn. 1925-?

 

3074. Foto-album van zr. Immaculata over haar werkzaamheden in de missie op Sumatra over de periode 23 november 1933 tot 1942. 1933-1942. 1 deel

Na 1942 verbleven de zusters allemaal in een interneringskamp van de Japanners.

 

3077. Foto-album van de eerste missiereis van moeder Aldegonda Klerx, algemeen overste, over de periode 16 oktober 1954 tot 17 januari 1955. 1 deel

 

3078. Foto-album van de missiereis van zr. Wilfrida naar Indonesië. 1951. 1 deel

NB: Zr. Wilfrida kwam terug met de eerste drie Indonesische postulanten.

 

3083. Foto-album van de bouw en inzegening van het noviciaat Rumah Jozef te Medan in 1956, alsmede foto's van zr. Christophora van 1935-1940. 1935-1957. 1 deel

 

3087. Fotoalbum van Berastagi tot de verwoesting in de oorlog, voortgezet met allerlei foto's van Indonesië uit verschillende perioden. 1925-ca. 1994. 1 deel

 

3088. Fotoalbum van het 50-jarig bestaan van ons werk in de missie te Indonesië, voortgezet met foto's van de 25 zusters die voor de oorlog in Indonesië werkten, waarvan 24 zusters geïnterneerd zijn geweest. 1926, 1946. 1 deel

 

3113. Fotoalbum van het 25-jarig bestaan van onze congregatie te Medan. 1950. 1 album

 

ziekenhuis Medan en verpleegactiviteiten elders

3110. Fotoalbum [met] fotos genomen bij gelegenheid van een jubileum van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Medan. z.j. 1 album

 

3112. Fotoalbum van de opening van de röntgenafdeling in het St. Elisabeth ziekenhuis te Medan. 1955. 1 album

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia (toegankelijk via de catalogus):

 

LARC 136. Gebedenboekje gebruikt door een zuster Franciscanes van Breda in het Japans interneringskamp Brastagi (1941-1945). Manuscript. 1941-1945, 1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De Penitenten-Recollectinen

Uit de stichting van Franciscus van Assisi ontstonden al in de middeleeuwen diverse groepen kloosters doordat de meningen over hoe streng de regel moest worden toegepast verschilden. Een van deze op strenge onderhouding gerichte bewegingen was die van de Zusters Penitenten-Recolettinen. Onderdeel daarvan was een groep kloosters die in 1623 ontstond en de naam kreeg van Reform van Limburg. Deze zusters leiden een contemplatief bestaan in een slotklooster. Uit de Reform van Limburg zijn na 1795 voortgekomen: de Franciscanessen van Oirschot (1797) en de Franciscanessen van Dongen (1801). Uit deze twee congregaties ontstonden door afsplitsingen weer veel nieuwe congregaties.  We onderscheiden twee families. De eerste ontstond uit de Franciscanessen van Oirschot: de Franciscanessen van Oisterwijk (1844) en de Franciscanessen van Gemert (1848). De aanvankelijke zelfstandige communiteiten in Oisterwijk en Gemert werden in 1891 weer ondergeschikt aan het moederhuis te Oirschot. De tweede familie ontstond uit de Franciscanessen van Dongen: de Franciscanessen van Etten (1820), de Franciscanessen van Roosendaal (1832) en de Franciscanessen van Oudenbosch (1838). Uiteindelijk ontstonden in het kleine bisdom Breda acht zustercongregaties die tot deze groep behoorden, en wel de congregaties van: Dongen, Etten-Leur, Roosendaal, Oudenbosch, Bergen op Zoom (voortgekomen uit Bredase gasthuiszusters), Roosendaal en twee in Breda (de zusters van Mater Dei [Moeder van God] die gespecialiseerd waren in ziekenhuiszorg en het St. Elisabethgesticht voortgekomen uit de zusters van Mater Dei. Buiten het bisdom Breda ontstonden de congregaties in Bennebroek (eveneens afgescheiden van de gasthuiszusters van Breda) en Veghel.

 

De congregatie

De congregatie van de Franciscanessen van de H. Elisabeth ontstond doordat de behoefte aan goede verpleging aan huis toenam. De overste van de al in Breda gevestigde Gasthuiszusters was echter de mening toegedaan dat dit werk niet in overeenstemming was met het door de regel voorgeschreven slot. Zij was wel bereid enige zusters af te staan voor dit werk. De bisschop van Breda, mgr. Hendrik van Beek, stichtte toen in 1880 een nieuwe congregatie. Deze verspreidde zich over heel Nederland en was gespecialiseerd in ziekenzorg aan huis, later kwamen daar zorg in ziekenhuizen zoals in Leiden (Hooigracht) bij. In 1935 telde de congegratie 11 huizen en ongeveer 300 leden. Er heeft steeds een spanningsveld bestaan tussen de behoefte van de zusters aan contemplatie en de zorg die vereiste dat men altijd klaar moest staan.

 

De missie

Vanaf 1925 waren er zusters in Ned. Indië actief. De zusters bedienden een ziekenhuis in het apostolisch vicariaat Medan dat aan de Minderbroeders Kapucijnen was toevertrouwd. Indonesië werd in 1992 een zelfstandige provincie van de congregatie.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Willemsen, I, par. 2-18, Pius-almanak 1960/61, 360-361 en 431, en Eijt, We waren er altijd.

Organisatie

De algemeen-overste had in de congregatie veel macht. Dit werd in de hand gewerkt doordat er tussen 1880 en 1970 maar vier oversten waren. Het generalaat bevindt zich in Breda. De rechtspersoon is de 'Vereeniging Religieuze Recollectinen Penitenten van den H Franciscusvan Assisi'.

 

Algemeen-overste waren:

 

Mathilda Leenders 1880-1889

Josephine Beaurieux 1889-1920

Assisia Peemen 1921-1952

Aldegonda Klerx 1952-1970

 

Missieoverste op Sumatra waren:

 

Pia van Blaricum 1925-1934

Isfrida Walraven 1934-1949

Laura Oosterveer 1949-1970

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Eijt, We waren er altijd.

Doelstelling

De congregatie is gesticht met als doel zieken en bejaarden zowel in ziekenhuizen als in gezinnen te verplegen. Deze actieve doelstelling moest verenigd worden met een ander doel, namelijk contemplatief leven. Deze doelstellingen werden ook uitgedragen in de missie en via onderwijs.

Taken en activiteiten
 • Gezondheidszorg
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Sumatra
 • Medan
 • Bisdom Padang, Sumatra
 • Berastagi

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • We waren er altijd : zusters in zorg en verpleging : Franciscanessen van de H. Elisabeth 1880-2008 / José Eijt
Auteur
 • Josepha Maria Antonia Eijt (1948-)
Paginering
 • 492 p
Uitgever
 • [Breda] : Van Ierland Uitgeverij
Jaar van uitgave
 • cop. 2009

Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van de congregatie Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth (Breda) 1880-1992 / door Lioba Bastiaanse en M.L.M. van den Hombergh
Auteur
 • Lioba Bastiaanse ; M.L.M. van den Hombergh
Paginering
 • VI, 78 p
Uitgever
 • Breda : Zusters Franciscanessen van de H. ElisabethNijmegen : Dienstencentrum Kloosterarchieven Nederland
Jaar van uitgave
 • 1995

Titel
 • Gezonden naar de zieken : flitsen uit de honderdjarige geschiedenis van de congregatie der Franciskanessen van de H. Elisabeth te Breda : 1880-1980 / door Frans Oudejans ; met medewerking van Florentia van der Plas
Auteur
 • Frans Oudejans (1926-2001) ; Florentia van der Plas
Paginering
 • [56] p
Uitgever
 • Breda : Zusters Franciskanessen van de Heilige Elisabeth
Jaar van uitgave
 • 1980

Titel
 • Vijftig jaar voor de zieken op Noord-Sumatra : geschreven en verschenen bij gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de vestiging in Medan e.o. der zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth / Frans Oudejans
Auteur
 • Frans Oudejans (1926-2001)
Paginering
 • 36 p
Uitgever
 • Breda : [Zusters Franciscanessen van de Heilige Elisabeth]
Jaar van uitgave
 • 1975

Titel
 • Met kap en koord / uitg. van de Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen
Paginering
 • 1961, nr. 1 (mrt) - ...
Uitgever
 • Eindhoven : Minderbroeders Kapucijnen, Nederlandse Provincie
Jaar van uitgave
 • 1961-...


Periodieken
Titel
 • Ons kontakt / Zusters ElisabethstichtingOns contact
Paginering
 • Jrg. 37 (1971) - ...
Uitgever
 • Breda : Zusters Franciscanessen van de H. Elisabeth
Jaar van uitgave
 • 1971-...
Interviews

Vier interviews, en wel de nrs.:

39

389

472

582


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is in 2009 overgebracht naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. In het verleden is een inventaris vervaardigd (zie veld Literatuur). Op dit moment wordt gewerkt aan aanpassing van de inventaris aan het schema van de Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN), maar de nieuwe inventaris kan nog niet op de website worden geraadpleegd.

Bewaarplaats Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha
Omvang onbekend
Toegang soort
 • Anders nl
Opmerkingen toegang soort nog niet beschikbaar
Bijzondere relevantie

Algemeen

 

2573.

Boek over de geschiedenis van de congregatie van 1880 tot ca. 1942. ca. 1942. 1 deel

 

72.

Geschiedschrijving van de congregatie, 1880-1946. 1946. 1 omslag

 

73.

Statistische gegevens bij gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de congregatie in 1955, t.b.v. de geschiedschrijving. 1955. 1 omslag

 

870.

Brief van de Centrale Missie Redactie Tilburg aan moeder Assisia Peemen over het plaatsen van artikelen en foto's van de missieactiviteiten van de congregatie. 1925. 1 stuk

 

876.

Brief houdende gegevens ten behoeve van de missietentoonstelling te Dongen. 1954. 1 stuk

 

885.

Brochure van de Priestermissiebond in Nederland houdende een opgave van oorlogsslachtoffers onder missionarissen in de periode 1940-1945. ca. 1946.1 deel

 

925.

Programma van plechtigheden bij het vertrek van zusters-missionarissen. z.j. 1 stuk

Niet specifiek opgesteld door of voor de Congregatie.

 

 

Indonesië

algemeen

 

847.

Verhandeling over het begin van de missieactiviteiten door één van de eerste missiezusters.        z.j. 1 stuk

 

1137.

Stukken betreffende het verstrekken en wijzigen van machtigingen voor de missieoversten en paters door en ten behoeve van de Congregatie in Indonesië. 1926, 1946, 1950, 1953, 1960. 1 omslag

 

65.

Brieven van moeder Assisia Peemen tijdens haar missiereis in 1927 aan waarnemend overste zuster Margaretha Hermans. 1927. 1 omslag

 

66.

Telegrammen en brieven van moeder Assisia Peemen tijdens haar missiereis in 1933-1934 aan de vicaresse zuster Wilfrida v.d. Salm. 1933-1934.           1 omslag

 

347.

Notitie van moeder Assisia Peemen over de toestand in het klooster te [Berastagi] op 26 maart 1941. 1 stuk

 

348.

Brieven van zr. Laura Oosterveer, missieoverste, en zr. Isfrida Walraven, raadzuster, aan het congregatiebestuur over bestuurskwesties. 1949-1952. 1 omslag

 

830.

Brieven van de eerste missiezusters aan alle zusters. 1933-1934. 1 omslag

 

349-352.

Ingekomen stukken bij het Congregatiebestuur van J.L.L. Haanraadts, adviseur van het St. Elisabethziekenhuis te Leiden, met doorslagen van zijn correspondentie met diverse personen en instellingen over de missie te Medan. Geordend op naam van geadresseerde of onderwerp. 1951-1962. 4 omslagen

 

353.

Correspondentie tussen J. Haanraadts en moeder Laura Oosterveer, zuster Wilfrida v.d. Salm, pastoor A. Wap o.f.m.cap. e.a. 1953-1954. 1 omslag

 

1169.

Correspondentie van moeder Aldegonda Klerx, algemeen overste, met mgr. F. van den Hurk, aartsbisschop van Medan, en pater Aurelius Kerkers, vicaris van Medan, over diverse aangelegenheden. 1954-1970. 1 omslag

 

1171.

Correspondentie van moeder Aldegonda Klerx, algemeen overste, met de missie-overste in Indonesië. 1955-1962. 1 omslag

 

341.

Verslag van de missiereis van moeder Assisia Peemen naar Medan. 1927. 1 stuk

 

343.

Welkomstwoord aan moeder Assisia Peemen bij gelegenheid van haar visitatiereis in Medan. 1933. 1 stuk

 

460.

Verslag van een bijeenkomst van missieoversten en novicenmeesteressen onder leiding van mgr. F. van den Hurk o.f.m.cap. over opleiding en vorming van novicen in het apostolisch vicariaat van Medan. 1956. 1 omslag

 

444.

Brieven van de familie N. Mariasoerij te Medan aan zr. Wilfrida v.d. Salm over hun dochter Solein Marij (zr. Elisabeth) die in Breda is ingetreden. 1950-1951. 3 stukken

 

828.

Lijst houdende namen van alle Nederlandse zusters van de congregatie die in Indonesië hebben gewerkt. z.j. 1 stuk

 

1207.

Lijst houdende de namen en de data van aankomst van zusters van de congregatie in Indonesië.1925-1938. 1 omslag

 

408.

Lijsten houdende namen en andere gegevens van missiezusters. 1925-1955. 1 omslag

 

407.

Persoonsregisters van het noviciaat te Medan, 1955-1960 en register van Nederlandse zusters in Indonesië, 1925-1965. 1925-1960. 1 omslag

 

1241.

Lijst houdende de namen van Nederlandse zusters van de congregatie die werkzaam waren in Indonesië. 1925-1981. 1 stuk

 

1242.

Lijst houdende de namen van Nederlandse zusters van de congregatie die tijdens de oorlog geïnterneerd waren in een Japans kamp in Indonesië. 1942-1946. 1 omslag

 

409.

Lijsten houdende diverse gegevens van zusters werkzaam in de missie te Indonesië. 1945. 1 stuk

 

411.

Register houdende gegevens van Indonesische zusters, ingetreden vanaf 1950 en bijgehouden tot en met 1970. Met kopie. 1950-1970. 2 delen

 

1249.

Aanvragen van Indonesische zusters aan de bisschop van Breda om tot het noviciaat of de professie te worden toegelaten. 1957-1966. 1 omslag

 

832.

Brief van het apostolisch vicariaat van Medan aan zr. Wilfrida v.d. Salm, secretaris van het congregatiebestuur, over de uitzending van zr. Claudia de Man en zr. Gertrudis Maas. 1949. 1 stuk

 

884.

Notulen van het overlegorgaan van congregaties werkzaam in Medan over kapittel en samenwerking. z.j. 1 stuk

 

824.

Briefkaart van pater Albertus o.f.m.cap. houdende de vraag om het contract tussen de congregatie en de Kapucijnen inzake het missiewerk te Indonesië. 1926. 1 stuk

 

877.

Verslag van het tweede congres voor vrouwelijke religieuzen werkzaam in Indonesië gehouden te Bandung op 18-24 februari. Met bijlage. 1956. 1 omslag

 

340.

Losbladige registers houdende de inkomsten en uitgaven van het klooster en het St. Elisabethziekenhuis te Medan, ter verantwoording opgestuurd aan het Congregatiebestuur te Breda. Tot 1930 jaarstaten; 1931-1939 maandstaten. Onvolledig. 1926-1939. 1 omslag

 

342.

Staten houdende opgaven van inkomsten en uitgaven van de zusters te Medan over het jaar 1929, ter verantwoording aan het congregatiebestuur. 1930.        2 stukken 

 

345.

Losbladige registers houdende maandelijkse opgaven van inkomsten en uitgaven door het rusthuis en klooster te Berastagi. 1934-1940. 1 omslag

 

2131.

Stukken betreffende gebouwen en andere eigendommen van de congregatie in Indonesië. z.j. 1omslag

NB: In 1975 zijn de originele stukken overgedragen aan de Regio Indonesië.

 

586-587.

Correspondentie, rekeningen en tekeningen van H. Groenewegen, architect te Medan, aan het Congregatiebestuur over de bouw van het St. Elisabethziekenhuis en klooster te Medan. 1927-1930. 1 omslag

 

588.

Correspondentie tussen het Congregatiebestuur en verschillende toeleveringsbedrijven over de bouw van het St. Elisabethziekenhuis en klooster te Medan. 1929-1931.1 omslag 

 

590.

Correspondentie, rekeningen en tekeningen van H. Groenewegen, architect te Medan, met het bestuur over de bouw van Huize St. Lidwina (rusthuis) te Berastagi. 1933-1936. 1 omslag

 

591.

Stukken betreffende de koop van een bungalow te Berastagi, eigendom van C.H. ten Cate te Medan, door de Congregatie. 1934-1935. 1 omslag

 

593-594.

Bouwtekeningen van het St. Elisabethziekenhuis en klooster te Medan. 1950-1958, z.j. 2 omslagen

596. Stukken betreffende de bouw van een nieuwe kapel en uitbreiding van het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1952. 1 omslag

 

597.

Verlof van de Sacra Congregatio de Propaganda Fide, met bekrachtiging door het bisdom Breda, voor het oprichten van een huis te Medan in 1925. Met begeleidende brief van het bisdom. 1954. 2 stukken

 

1212.

Dictaat "Bali", betreffende de geschiedenis van de bouwkunst in Indonesië en India, geschreven door Han Groenewegen, de architect van het klooster en het ziekenhuis in Medan. 1958.           1 omslag

De tekst werd geschreven voor moeder Aldegonda Klerx, algemeen overste.

 

838.

Verhandelingen over uiteenlopende onderwerpen ingezonden door de zusters te Indonesië voor de zusters in Nederland. 1956, z.j. 1 omslag

Waarschijnlijk ten behoeve van "Het Kontaktblad".

 

872.

Correspondentie tussen de congregatie en diverse personen en instellingen over de "Algemene Missiekalender" en andere publicitaire activiteiten met betrekking tot de missie in Indonesië. 1935-1957. 1 omslag

 

2439.

Stukken betreffende geschiedenis van onze congregatie in Indonesië. 1925-1996. 1 omslag

In Bahasa Indonesia 

 

836.

Geschiedschrijving door een onbekende zuster over 25 jaar missiewerk op Sumatra door de Congregatie. [1950]. 1 stuk

 

1144.

Stukken betreffende het 25-jarig jubileum van de Congregatie op Sumatra. 1950. 1 omslag

 

841.

Verhandeling "Onze missiezusters naar Sumatra, 1925-1962" door zr. Antoinette Plug. [1962]. 1 schrift

 

844.

Boek "Vijftig jaar voor de zieken op Noord-Sumatra" bij gelegenheid van het 50-jarige jubileum van de vestiging in Medan. Met Indonesische versie en aankondiging in "De Journalist" en tekst van de eucharistieviering. 1975. 1 omslag

 

1288.

Tekst over de geschiedenis van de congregatie, voornamelijk in Indonesië, opgemaakt door de provincie Indonesië. 1992. 1 omslag

De regio Indonesië vormt vanaf 1992 een provincie.

 

2214.

Lijsten houdende namen van onze Indonesische zusters met geboortedatum, data van intrede, professie en evt. uittreden. 1951-2000. 1 omslag

 

414.

Lijsten houdende gegevens over Indonesische zusters. ca. 1959-1964. 1 omslag

 

121.

Verzoek van het bisdom Breda om enkele gegevens over de woonverblijven van de zusters te Medan. Met antwoord van zuster Wilfrida v.d. Salm, secretaris van het congregatiebestuur op de achterzijde. 1954. 1 stuk

 

846.

Verhandeling over een (boot-)reis naar Medan door (onbekend). z.j. 1 stuk

 

1297.

Brief van zr. Andrea vd Werf, toen zij 1 jaar in Indonesië was. z.j. 1 omslag

 

829.

Oratorium bij het vertrek van de eerste missiezusters naar Indonesië. 1925.         1 stuk

 

831.

Verslag op rijm door zr. Thereselina Meijer van de bootreis naar Indonesië door haar en zr. Martha Revensberg. 1934. 1 stuk

 

346.

Correspondentie over reizen en zendingen naar Indonesië. 1935-1936, 1938-1939.       1 omslag

 

833. Stukken betreffende het organiseren van de reizen van zusters naar Indonesië. 1946-1950. 1 omslag

 

835. Feestlied en brief bij de behouden thuiskomst van zr. Wilfrida v.d. Salm na haar missiereis naar Medan. 1950.    2 stukken

 

837. Verslag van zr. Pauline Molenkamp van haar reis van Breda naar de missie te Medan. 1951. 1 schrift

 

873. Stukken betreffende René van Wachem, overleden in het interneringskamp van de Japanse bezetter waar hij verzorgd werd door de zusters. [1927], 1940, 1944. 1 omslag

 

874. Stukken betreffende ervaringen van zusters in de kampen van de Japanse bezetter, maart 1942 tot en met augustus 1945. Met krantenartikelen en andere documentatie. 1942-1945, 1979, 1985-1986. 1 omslag

 

1270. Stukken betreffende het verblijf in een interneringskamp in Indonesië van zuster Eusebia van Dijk en zuster Chrystophora Borcharding. 1985. 1 omslag

Onder de titel "Mijn verblijf in Nederlands Indië"; Tweede Wereldoorlog.

 

900-918. Krantenartikelen over de congregatie. 1927-1993 Hierbij:

905. Indonesië.

 

 

ziekenhuis Medan en verpleegactiviteiten elders

 

1136. Verslagen van besprekingen van het RK Ziekenhuis Comité te Medan. 1925. 1 omslag

 

1138. Stukken betreffende de eerste steenlegging van het St. Elisabethziekenhuis. ca. 1927. 1 omslag

 

1400. Tekst van de oorkonde die b.g.v. de eerste steenlegging is ingemetseld in het St. Elisabethziekenhuis te Medan op 11 februari 1929. z.j. 1 omslag

 

1140. Lijst houdende namen van genodigden voor de eerste-steenlegging van het St. Elisabethziekenhuis. 1929. 1 stuk

 

1139. Kranteartikelen over de bouw van het St. Elisabethziekenhuis. 1927-1929. 1 omslag

 

1141. Stukken betreffende de inzegening en opening van het St. Elisabethziekenhuis. 1930. 1 omslag

 

1142. Kranteartikel over de sluiting van het St. Elisabethziekenhuis, op bevel van de Japanse bezetter. 1942. 1 stuk

 

848. Financiële overzichten van de ontvangsten en uitgaven van het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1925-1952. 2 stukken

 

851. Lijsten houdende statistische gegevens betreffende de verpleging in het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1930-1939. 1 omslag

 

855. Tijdschriftartikel over het 10-jarig bestaan van het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1935. 1 stuk

 

856. Correspondentie over een röntgenapparaat voor het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1936-1937, z.j. 1 omslag

 

890. Tijdschriften "Ons Ziekenhuis" over het St. Elisabethziekenhuis te Medan (1941) en "Technische Gids" over de instrumenten van het St. Elisabethziekenhuis te Leiden (1950). 1941, 1950. 3 delen

 

857. Lijsten houdende opgaven van inkomsten en uitgaven betreffende het St. Elisabethziekenhuis te Medan. Met bijlagen. [1945]-1949. 1 omslag

 

344. Rekeningen houdende opgaven van uitgaven door het St. Elisabethziekenhuis en klooster te Medan ten behoeve van het rusthuis te Berastagi. 1934-1936. 1 omslag

 

858      Stukken betreffende de nalatenschap van W.C.C.T. ter Bruggen, arts te Medan, zijnde een röntgenapparaat en bibliotheek t.b.v. het St. Elisabethziekenhuis te Medan. 1947. 1 omslag

 

825. Nota's en rekeningen voor het St. Elisabethziekenhuis te Leiden en de Congregatie voor geleverde goederen en diensten ten behoeve van de missieactiviteiten van de Congregatie te Sumatra. 1947-1957. 1 omslag

Bewaard ter documentatie; overige rekeningen zijn in 1993-1994 vernietigd.

 

859. Statistieken betreffende verpleegdagen, afkomst en gezindte van de patiënten van het St.            Elisabethziekenhuis te Medan. 1950-1963. 1 omslag

 

860. Jaarstukken van het St. Elisabethziekenhuis te Medan. Maandcijfers van 1951 (gedeeltelijk) en van 1961-1963. 1951-1963. 1 omslag

 

1244. Stukken betreffende het 25-jarig bestaan van het St. Elisabethziekenhuis in Medan op 19 november 1955. 1 omslag

 

861. Rapport inzake de technische installaties van het St. Elisabethziekenhuis te Medan, opgesteld door A. van Dijk, hoofd technische dienst van het St. Elisabethziekenhuis te Leiden, naar aanleiding van zijn bezoek van december 1956 tot en met februari 1957. 1957. 1 deel

 

867. Beknopt overzicht van het financieel beleid van het St. Elisabethziekenhuis te Medan over de periode 1925-1968. 1968. 1 stuk

 

869. Jubileumboek bij het 50-jarig bestaan van het St. Elisabethziekenhuis te Medan. In het Indonesisch. 1980. 1 deel

 

849. Brief van F.E. van der Gugten aan moeder Assisia Peemen over de behoefte aan een particulier ziekenhuis te Padang. Met bijlage. 1927. 2 stukken

 

854. Brief van mgr. L.T. Brans, apostolisch vicaris van Padang, aan de algemeen overste of missieoverste over de mogelijkheid om in een ziekenhuis te Sibolga te werken. 1934. 1 stuk

 

871. Brief van mgr. L.T. Brans, apostolisch vicaris van Padang, aan de missieoverste over het beschikbaar stellen van een pater voor het rusthuis te Berastagi. 1934. 1 stuk

 

853. Brieven van pater Isfridus Meijer sscc, aan de algemeen overste houdende de vraag om zusters uit te zenden voor verpleging te Tandjoeng-Pinang, Bintan en Singapore. 1934-1935. 3 stukken

 

875. Verzoek van mgr. L.T. Brans, apostolisch vicaris van Medan, aan de algemeen overste om te werken in een rusthuis ressorterende onder het Rode Kruis te Medan. 1947. 1 stuk

 

1151. Stukken betreffende het 50-jarig jubileum van het St. Elisabethziekenhuis. 1980. 1 omslag

 

1152. Tijdschriften houdende artikelen over het 60-jarig bestaan van het St. Elisabethziekenhuis. In het Indonesisch. 1990. 2 stukken

 

Audio-visueel materiaal

Indonesië

 

algemeen

 

834. Foto van de boot "Oranje" waarmee enkele zusters naar Indonesië reisden. Met lijst houdende namen, opgesteld door zr. Cleophas Beusker. 1947.       1 stuk

 

3075. Foto-album vanaf het begin van de missie te Medan op Sumatra en de eerste zusters die daar werkzaam zijn. 1925-?

 

3074. Foto-album van zr. Immaculata over haar werkzaamheden in de missie op Sumatra over de periode 23 november 1933 tot 1942. 1933-1942. 1 deel

Na 1942 verbleven de zusters allemaal in een interneringskamp van de Japanners.

 

3077. Foto-album van de eerste missiereis van moeder Aldegonda Klerx, algemeen overste, over de periode 16 oktober 1954 tot 17 januari 1955. 1 deel

 

3078. Foto-album van de missiereis van zr. Wilfrida naar Indonesië. 1951. 1 deel

NB: Zr. Wilfrida kwam terug met de eerste drie Indonesische postulanten.

 

3083. Foto-album van de bouw en inzegening van het noviciaat Rumah Jozef te Medan in 1956, alsmede foto's van zr. Christophora van 1935-1940. 1935-1957. 1 deel

 

3087. Fotoalbum van Berastagi tot de verwoesting in de oorlog, voortgezet met allerlei foto's van Indonesië uit verschillende perioden. 1925-ca. 1994. 1 deel

 

3088. Fotoalbum van het 50-jarig bestaan van ons werk in de missie te Indonesië, voortgezet met foto's van de 25 zusters die voor de oorlog in Indonesië werkten, waarvan 24 zusters geïnterneerd zijn geweest. 1926, 1946. 1 deel

 

3113. Fotoalbum van het 25-jarig bestaan van onze congregatie te Medan. 1950. 1 album

 

ziekenhuis Medan en verpleegactiviteiten elders

3110. Fotoalbum [met] fotos genomen bij gelegenheid van een jubileum van het St. Elisabeth Ziekenhuis te Medan. z.j. 1 album

 

3112. Fotoalbum van de opening van de röntgenafdeling in het St. Elisabeth ziekenhuis te Medan. 1955. 1 album

 

Losse archiefstukken

In het Katholiek Documentatie Centrum in Nijmegen bevindt zich in de Verzameling Losse Archivalia (toegankelijk via de catalogus):

 

LARC 136. Gebedenboekje gebruikt door een zuster Franciscanes van Breda in het Japans interneringskamp Brastagi (1941-1945). Manuscript. 1941-1945, 1 omslag.

Verwijzing naar andere archiefvormers