Repertorium van Nederlandse zendings- en missie-archieven 1800-1960

 
English | Nederlands

Franciscanessen van Denekamp

Naam Franciscanessen van Denekamp
Naamsvarianten
 • Franciscanessen van de H. Martelaar Georgius
 • Franciscanessen van Thuine
 • Franciscanessen van de H. Nicolaas
 • Congregatie van de Zusters Franciscanessen van de H. Martelaar Georgius
 • Franciscanessen van de H Georgius
Periode 1869-2011
Denominatie rooms-katholiek
Org Missie

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie werd in 1869 gesticht in Thuine (bisdom Osnabrück, Duitsland) door Maria Anselma Bopp (1834-1887). In 1857 verzocht de pastoor van Thuine, Gerhard Dall (overleden in 1874), de zusters van het H Kruis in Straatsburg om assistentie bij de verpleging van zieken. De zusters kwamen en al spoedig breidden hun werkzaamheden zich uit naar verwaarloosde en ouderloze kinderen, lager- en huishoudonderwijs en hulp aan bejaarde mensen. Ondertussen was er in 1860 een klooster gebouwd. In 1869 werd besloten het klooster in Thuine los te maken van de congregatie in Straatsburg. Redenen waren de grote afstand tot het moederhuis in Straatsburg en de politieke situatie. Elzas-Lotharingen was immers in 1871 door Frankrijk afgestaan aan het Duitse Rijk. In 1874 telde de nieuwe congregatie 42 zusters en bood onderdak aan 120 kinderen. In 1875 vestigden de zusters zich in een gehucht bij Denekamp (provincie Overijssel, niet ver van de grens met Duitsland). Het duurde tot 1917 voordat er in Nederland een noviciaat werd geopend. In 1935 had de congregatie 20 huizen en 345 leden, in 1960 was dat toegenomen tot 30 huizen en ongeveer 600 leden.

 

De missie

Vanaf 1920 waren zusters actief in Japan (Saporo) en vanaf 1923 in de Verenigde Staten van Amerika (Alton). Niet duidelijk is hoe groot het aandeel van Nederlandse zusters in deze missies was.

 

Ned.-Indië/Indonesië

Vanaf 1932 waren er zusters actief in het missiegebied van de Priesters van het H Hart van Jezus in de Lampongse Districten op Sumatra. De Priesters hadden de algemene overste in Thuine om hulp verzocht. Zij toevertrouwde deze nieuwe taak toe aan de Nederlandse tak van de congregatie, omdat het een Nederlands missiegebied was. In Pringséwu werkten de zusters in ziekenverzorging, onderwijs en een tehuis voor weeskinderen. In dit gebied woonde veel immigranten uit Java. Uitbreidingen op Sumatra volgden met Metro, Tandjung Karang (1937), Baturaja (1948) en Gisting. In 1953 werd Indonesië een vice-provincie en in 1972 een zelfstandige provincie van de congregatie. De zusters werkten in het apostolisch vicariaat van Palembang en de apostolische prefectuur van Tanjungkarang in ziekenhuizen, wijkverpleging, scholen, internaten, een kraamkliniek en de opleiding van inheemse zusters.

 

Tanzania

De geschiedenis van deze missie, die in 1960 nog in voorbereiding was, valt buiten het tijdsbestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Willemsen, I, par. 2-21, Pius-almanak 1960/61, 362 en 432, Stoffelen, Plaatsingslijst archief.

 

Organisatie

De congregatie

De eerste algemene overste was Zuster M. Anselma Bopp. Samen met drie andere zusters namen zij de regel van de Derde Orde van Franciscus aan. De regel werd aangevuld met eigen constituties. De regel en de constituties werden in 1910 voorlopig en in 1920 definitief goedgekeurd. Alle huizen van de congregatie vielen onder het algemeen bestuur in Thuine. Dit bestond uit de generale overste en zes raadszusters die voor een periode van zes jaar werden gekozen door het generaal kapittel. In 1936 werd Nederland een viceprovincie, in 1953 volgde een opwaardering tot volwaardige provincie. Deze werd bestuurd door een provinciale overste bijgestaan door vier raadszusters, die voor een periode van zes jaar werden gekozen. De rechtspersoon is het 'Gesticht der Zusters van den Heiligen Nicolaas'.

 

De missie

De missie wordt begeleid door de missieprocuur in Denekamp. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 64, Pius-almanak 1960/61, 362 en Stoffelen, Plaatsingslijst archief, met op p. xvii een lijst van provinciaal-oversten en vicaressen.

 

Doelstelling

Doelstelling van de congregatie was het beoefenen van de werken van naastenliefde, zoals opvoeding van en onderwijs aan kinderen en verpleging, ook in de missie. Onderwijs in in- en externaten, huishoudscholen en verpleging van zieken en ouderen in ziekenhuizen, inrichtingen en wijkverpleging hoorden hierbij en niet te vergeten opvoeding van de jeugd, waaronder voogdijkinderen.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Palembang, Sumatra
 • Bisdom Tanjungkarang, Sumatra
Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zij kwamen om te dienen : geschiedenis van de Zusters Franciscanessen van Denekamp (1875-2000) / door Ton H.M. van Schaik ; met een voorw. van J.G.M. Willebrands
Auteur
 • Antonius Hendrikus Maria van Schaik (1941-)
Paginering
 • 131 p
Uitgever
 • Denekamp : St. Nicolaasstichting
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Denekamp 1875-1984 [1994] / Th.W. Stoffelen
Auteur
 • Th.W. Stoffelen
Paginering
 • XXII, 73 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Denekamp 25 Tanzania : 6 juli 1960 - 6 juli 1985
Paginering
 • 30 p
Uitgever
 • Denekamp : Zusters Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • 100 jaar Zusters Franciscanessen van Denekamp : 1875-1975 / [A.J.A. Olde Lohuis]
Auteur
 • A.J.A. Olde Lohuis
Paginering
 • [16] p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1975]


Periodieken
Titel
 • Jahrbuch / Mutterhaus Thuine Diözese Osnabrück ; Franziskanerinnen vom Heiligen Martyrer GeorgJahrbüchlein der Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg aus dem Mutterhause zu Thuine, Diözese OsnabrückJahresbericht ... Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg, Mutterhaus Thuine, Diözese OsnabrückWeihnachtsgruß ... Mutterhaus Thuine, Diözese Osnabrück, Franziskanerinnen vom hl. Martyrer GeorgJahrbuchgruss aus dem Mutterhaus Thuine, Diözese Osnabrück, Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg
Uitgever
 • Lingen Ems : Franziskanerinnen vom Heiligen Martyrer Georg : Mutterhaus Thuine Diözese Osnabrück
Jaar van uitgave
 • 1932-...

Titel
 • Jaarboekje van de Zusters Franciscanessen te DenekampJaarboekje der Zusters Franciscanessen Denekamp
Uitgever
 • Denekamp : Zusters Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • 1938-195X(?)

Titel
 • Jaarboek ... / Zusters Franciscanessen van Denekamp
Uitgever
 • Denekamp : Provincialaat Zusters Franciscanessen, St. Nicolaasstichting
Jaar van uitgave
 • 1964-...

Titel
 • De missiepost / Priesters van het H. Hart
Paginering
 • 1 (1925/26) - ...
Uitgever
 • Rotterdam : Van der Marck
Jaar van uitgave
 • 1925-...

Titel
 • Katholiek leven / Katholiek Socialen Bond der Prefectuur van Benkoelen
Uitgever
 • Palembang : Katholiek Socialen Bond der Prefectuur van Benkoelen
Jaar van uitgave
 • 1933-...
Interviews

Geen interviews.

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Denekamp. Het bestaat uit: het archief van de Sint-Nicolaasstichting, 1875-1935, het archief van de Nederlandse vice-provincie en provincie, 1954-1984, huisarchieven, het archief van zuster M. Beda Stuckenberg, het archief van het economaat en enige aanvullingen. Het oudere gedeelte van het archief in Denekamp is toegankelijk gemaakt door Th. Stoffelen in een in 1994 gepubliceerde lijst die voorzien is van een historische inleiding. De Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN) werkt aan een nieuwe inventaris van het oud-archief dat na 1994 aangevuld is met andere archieven. Het archief gaat op termijn waarschijnlijk naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Mogelijk wordt echter besloten om het archief naar Duitsland over te brengen, omdat zich daar het generalaat bevindt.

Bewaarplaats Franciscanessen van Denekamp, Denekamp
Openbaarheid beperkt
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort inventaris oud-archief, oude plaatsingslijsten, KAN-inventaris in bewerking
Toegang titel KAN A30a
Bijzondere relevantie
Toon

Verberg

Selectie

uit: inventaris KAN, nr. A30a

 

 

Algemeen

 

1488.

Correspondentie met de internationale reisorganisatie Raptim. Met bijlagen. 1958-1961.

1 omslag

 

1496.

Aantekeningen inzake reizen door leden van de congregatie met de Raptim. 1958-1983.

1 omslag

 

1497.

Stukken betreffende de organisatie van een Fancy-Fair te Denekamp ten bate van de missie in Afrika en Azië. 1959, 1964.

1 omslag

 

 

Missiepersoneel

 

391.

Kaartsysteem houdende gegevens van Nederlandse zusters die werkzaam zijn in de missie van Indonesië en Afrika en van inlandse zusters over de jaren 1914-1967. z.j.

1 omslag

Alfabetisch per huis geordend.

 

405-438.

Formulieren opgemaakt ten behoeve van het vernieuwen van de tijdelijke geloften. Alfabetisch geordend op plaatsnaam of missiegebied waar de betreffende zusters werkzaam zijn. 1940-1977. Hierbij:

423. Indonesië, 1940-1952.

 

 

Indonesië (1932)

 

273.

Stukken betreffende de vestiging van de zusters in de Apostolische Prefectuur van Benkoelen op Zuid-Sumatra in Indonesië. 1931-1932.

1 omslag

 

772.

Overzichtskaarten van de regio's in Indonesië waar de zusters van de congregatie zich gevestigd hebben. z.j., 1936, 1950.

1 omslag

 

773-774.

Stukken betreffende de organisatie voor de missie in Zuid-Sumatra, Indonesië. 1937-1960.

2 omslagen

 

274-276.

Ingekomen brieven vanuit Zuid-Sumatra over het missiewerk. Met bijlagen. 1932-1977.

3 omslagen

 

770-771.

Ingekomen brieven van zusters verblijvende op Zuid-Sumatra. Met bijlagen. 1935-1985.

2 omslagen

 

590.

Stukken betreffende financiële aangelegenheden van de missieprocure inzake de missie in Zuid-Sumatra. 1937-1990.

1 omslag

 

1498.

Tabellen houdende financiële overzichten van de missieprocure inzake Indonesië en Tanzania. 1960-1978.

1 omslag

 

601-629.

Jaarverslagen over de ontvangsten en uitgaven van de huiskas van de huizen. Met bijlagen. 1935-1959, 1961, 1963. Hierbij:

629. Indonesië, (1935-1940, 1952-1953).

 

278.

Tekeningen van bouwwerken te Pringsèwu en Metro. z.j., 1935.

1 omslag

 

921.

Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van de missie in Indonesië van de congregatie SCJ (1924-1974). 1974.

1 omslag

 

925.

Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van de missie in Indonesië. 1982.

1 omslag

In het Indonesisch en Nederlands.

 

A116.

Indonesië. Algemeen. z.j.

1 omslag

 

A118-A120.

Brieven van zusters: Pringséwu, Gisting-Baturedno+Kotabumi, Tanjunkarang-Baturadja+Jakarta. z.j.

3 omslagen

 

121.

Oorlog en oorlogsleed (door Zr. Winiberta Kuipers). z.j.

1 omslag

 

122.

Administratie zr. Pauli. z.j.

1 omslag

 

123.

60 Jaar bestaan in Indonesië [1992]. z.j.

1 omslag

 

124.

Publikaties. z.j.

1 omslag

 

125.

Documentatie betreffende Indonesië, waaronder tekeningen. z.j.

1 omslag

 

 

Japan

[uit het archief van zr. M. Beda Stuckenberg]

 

1713.

Stukken betreffende de provincie St. Maria in Japan. 1935.

1 omslag

Duits en Japans.

 

1714.

Formulieren houdende jaarlijkse en halfjaarlijkse overzichten van het leven en de werkzaamheden van de zusters in het Mariaklooster te Otarn in Japan. 1935-1939.

1 omslag

 

1715.

Formulieren houdende halfjaarlijkse berichten over het leven en de werkzaamheden van de zusters in het Mariaklooster te Saporro in Japan. Met bijlagen. 1936-1939.

1 omslag

 

 

Tanzania (1960)

 

1503.

Stukken betreffende de werkzaamheden van de missieprocure voor de missieposten in Tanzania. 1958-1960.

1 omslag

 

1498.

Tabellen houdende financiële overzichten van de missieprocure inzake Indonesië en Tanzania. 1960-1978.

1 omslag

 

1514.

Circulaires inzake een contactdag te Helvoirt voor congregaties met vestigingen in Tanganyika. Met bijlagen. 1960.

1 omslag

 

1515.

Stukken betreffende het vervoer van goederen naar de missieposten in Tanzania. 1960-1966.

1 omslag

 

 

Bronnen met verslaglegging

Jaar- en andere periodieke verslagen

 

777.

Jaaroverzichten van de Indonesische provincie Sint Jozef alsmede naamlijsten van de daar werkzaam zijnde zusters. 1952-1978. Met hiaten.

1 omslag

 

769.

Historische verslagen van het ontstaan en de ontwikkeling van het missiewerk op Zuid-Sumatra alsmede enkele reisbeschrijvingen van de bootreis naar Indonesië. 1932, 1938, 1945-1946, 1949, 1980.  1 omslag

 

490-526.

Halfjaarlijkse verslagen van de huizen van de congregatie. 1935-1968. Hierbij:

515. Metro (Indonesië), Sancta Maria, 1938-1940.

518. Pringséwu (Indonesië), Sint Jozef, 1937-1940.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief

Geschiedenis

Korte geschiedenis

De congregatie

De congregatie werd in 1869 gesticht in Thuine (bisdom Osnabrück, Duitsland) door Maria Anselma Bopp (1834-1887). In 1857 verzocht de pastoor van Thuine, Gerhard Dall (overleden in 1874), de zusters van het H Kruis in Straatsburg om assistentie bij de verpleging van zieken. De zusters kwamen en al spoedig breidden hun werkzaamheden zich uit naar verwaarloosde en ouderloze kinderen, lager- en huishoudonderwijs en hulp aan bejaarde mensen. Ondertussen was er in 1860 een klooster gebouwd. In 1869 werd besloten het klooster in Thuine los te maken van de congregatie in Straatsburg. Redenen waren de grote afstand tot het moederhuis in Straatsburg en de politieke situatie. Elzas-Lotharingen was immers in 1871 door Frankrijk afgestaan aan het Duitse Rijk. In 1874 telde de nieuwe congregatie 42 zusters en bood onderdak aan 120 kinderen. In 1875 vestigden de zusters zich in een gehucht bij Denekamp (provincie Overijssel, niet ver van de grens met Duitsland). Het duurde tot 1917 voordat er in Nederland een noviciaat werd geopend. In 1935 had de congregatie 20 huizen en 345 leden, in 1960 was dat toegenomen tot 30 huizen en ongeveer 600 leden.

 

De missie

Vanaf 1920 waren zusters actief in Japan (Saporo) en vanaf 1923 in de Verenigde Staten van Amerika (Alton). Niet duidelijk is hoe groot het aandeel van Nederlandse zusters in deze missies was.

 

Ned.-Indië/Indonesië

Vanaf 1932 waren er zusters actief in het missiegebied van de Priesters van het H Hart van Jezus in de Lampongse Districten op Sumatra. De Priesters hadden de algemene overste in Thuine om hulp verzocht. Zij toevertrouwde deze nieuwe taak toe aan de Nederlandse tak van de congregatie, omdat het een Nederlands missiegebied was. In Pringséwu werkten de zusters in ziekenverzorging, onderwijs en een tehuis voor weeskinderen. In dit gebied woonde veel immigranten uit Java. Uitbreidingen op Sumatra volgden met Metro, Tandjung Karang (1937), Baturaja (1948) en Gisting. In 1953 werd Indonesië een vice-provincie en in 1972 een zelfstandige provincie van de congregatie. De zusters werkten in het apostolisch vicariaat van Palembang en de apostolische prefectuur van Tanjungkarang in ziekenhuizen, wijkverpleging, scholen, internaten, een kraamkliniek en de opleiding van inheemse zusters.

 

Tanzania

De geschiedenis van deze missie, die in 1960 nog in voorbereiding was, valt buiten het tijdsbestek van deze gids.

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Katholieke Encyclopaedie 1935, lemma 'Franciscanessen', Willemsen, I, par. 2-21, Pius-almanak 1960/61, 362 en 432, Stoffelen, Plaatsingslijst archief.

 

Organisatie

De congregatie

De eerste algemene overste was Zuster M. Anselma Bopp. Samen met drie andere zusters namen zij de regel van de Derde Orde van Franciscus aan. De regel werd aangevuld met eigen constituties. De regel en de constituties werden in 1910 voorlopig en in 1920 definitief goedgekeurd. Alle huizen van de congregatie vielen onder het algemeen bestuur in Thuine. Dit bestond uit de generale overste en zes raadszusters die voor een periode van zes jaar werden gekozen door het generaal kapittel. In 1936 werd Nederland een viceprovincie, in 1953 volgde een opwaardering tot volwaardige provincie. Deze werd bestuurd door een provinciale overste bijgestaan door vier raadszusters, die voor een periode van zes jaar werden gekozen. De rechtspersoon is het 'Gesticht der Zusters van den Heiligen Nicolaas'.

 

De missie

De missie wordt begeleid door de missieprocuur in Denekamp. 

 

Alle informatie is, tenzij anders vermeld, geput uit: Van Woesik, 64, Pius-almanak 1960/61, 362 en Stoffelen, Plaatsingslijst archief, met op p. xvii een lijst van provinciaal-oversten en vicaressen.

 

Doelstelling

Doelstelling van de congregatie was het beoefenen van de werken van naastenliefde, zoals opvoeding van en onderwijs aan kinderen en verpleging, ook in de missie. Onderwijs in in- en externaten, huishoudscholen en verpleging van zieken en ouderen in ziekenhuizen, inrichtingen en wijkverpleging hoorden hierbij en niet te vergeten opvoeding van de jeugd, waaronder voogdijkinderen.

Taken en activiteiten
 • Onderwijs (hieronder ook kweekscholen)
 • Gezondheidszorg
 • Opleiding van (inheemse) werkkrachten (Te denken valt aan zendelingen, missionarissen, assistenten enz.)
 • Uitzending van zendingswerkers en missionarissen

Geografie

Continenten
 • Afrika
 • Azië
Lokatie
 • Nederlands Indië
 • Bisdom Palembang, Sumatra
 • Bisdom Tanjungkarang, Sumatra

Niet-archivalische bronnen

Selectie uit de literatuur
Titel
 • Zij kwamen om te dienen : geschiedenis van de Zusters Franciscanessen van Denekamp (1875-2000) / door Ton H.M. van Schaik ; met een voorw. van J.G.M. Willebrands
Auteur
 • Antonius Hendrikus Maria van Schaik (1941-)
Paginering
 • 131 p
Uitgever
 • Denekamp : St. Nicolaasstichting
Jaar van uitgave
 • 2003

Titel
 • Plaatsingslijst van het archief van de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Denekamp 1875-1984 [1994] / Th.W. Stoffelen
Auteur
 • Th.W. Stoffelen
Paginering
 • XXII, 73 p
Uitgever
 • Nijmegen : Stichting Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland
Jaar van uitgave
 • 1994

Titel
 • Denekamp 25 Tanzania : 6 juli 1960 - 6 juli 1985
Paginering
 • 30 p
Uitgever
 • Denekamp : Zusters Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • 1985

Titel
 • 100 jaar Zusters Franciscanessen van Denekamp : 1875-1975 / [A.J.A. Olde Lohuis]
Auteur
 • A.J.A. Olde Lohuis
Paginering
 • [16] p
Uitgever
 • [S.l. : s.n.]
Jaar van uitgave
 • [1975]


Periodieken
Titel
 • Jahrbuch / Mutterhaus Thuine Diözese Osnabrück ; Franziskanerinnen vom Heiligen Martyrer GeorgJahrbüchlein der Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg aus dem Mutterhause zu Thuine, Diözese OsnabrückJahresbericht ... Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg, Mutterhaus Thuine, Diözese OsnabrückWeihnachtsgruß ... Mutterhaus Thuine, Diözese Osnabrück, Franziskanerinnen vom hl. Martyrer GeorgJahrbuchgruss aus dem Mutterhaus Thuine, Diözese Osnabrück, Franziskanerinnen vom hl. Martyrer Georg
Uitgever
 • Lingen Ems : Franziskanerinnen vom Heiligen Martyrer Georg : Mutterhaus Thuine Diözese Osnabrück
Jaar van uitgave
 • 1932-...

Titel
 • Jaarboekje van de Zusters Franciscanessen te DenekampJaarboekje der Zusters Franciscanessen Denekamp
Uitgever
 • Denekamp : Zusters Franciscanessen
Jaar van uitgave
 • 1938-195X(?)

Titel
 • Jaarboek ... / Zusters Franciscanessen van Denekamp
Uitgever
 • Denekamp : Provincialaat Zusters Franciscanessen, St. Nicolaasstichting
Jaar van uitgave
 • 1964-...

Titel
 • De missiepost / Priesters van het H. Hart
Paginering
 • 1 (1925/26) - ...
Uitgever
 • Rotterdam : Van der Marck
Jaar van uitgave
 • 1925-...

Titel
 • Katholiek leven / Katholiek Socialen Bond der Prefectuur van Benkoelen
Uitgever
 • Palembang : Katholiek Socialen Bond der Prefectuur van Benkoelen
Jaar van uitgave
 • 1933-...
Interviews

Geen interviews.


Het archief

Meer over het archief
Beschrijving archief

Het archief is nog in eigen beheer en bevindt zich in Denekamp. Het bestaat uit: het archief van de Sint-Nicolaasstichting, 1875-1935, het archief van de Nederlandse vice-provincie en provincie, 1954-1984, huisarchieven, het archief van zuster M. Beda Stuckenberg, het archief van het economaat en enige aanvullingen. Het oudere gedeelte van het archief in Denekamp is toegankelijk gemaakt door Th. Stoffelen in een in 1994 gepubliceerde lijst die voorzien is van een historische inleiding. De Stichting Kloosterarchieven Nederland (KAN) werkt aan een nieuwe inventaris van het oud-archief dat na 1994 aangevuld is met andere archieven. Het archief gaat op termijn waarschijnlijk naar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven in St. Agatha. Mogelijk wordt echter besloten om het archief naar Duitsland over te brengen, omdat zich daar het generalaat bevindt.

Bewaarplaats Franciscanessen van Denekamp, Denekamp
Openbaarheid beperkt
Toegang soort
 • Inventaris met inleiding
Opmerkingen toegang soort inventaris oud-archief, oude plaatsingslijsten, KAN-inventaris in bewerking
Toegang titel KAN A30a
Bijzondere relevantie

Selectie

uit: inventaris KAN, nr. A30a

 

 

Algemeen

 

1488.

Correspondentie met de internationale reisorganisatie Raptim. Met bijlagen. 1958-1961.

1 omslag

 

1496.

Aantekeningen inzake reizen door leden van de congregatie met de Raptim. 1958-1983.

1 omslag

 

1497.

Stukken betreffende de organisatie van een Fancy-Fair te Denekamp ten bate van de missie in Afrika en Azië. 1959, 1964.

1 omslag

 

 

Missiepersoneel

 

391.

Kaartsysteem houdende gegevens van Nederlandse zusters die werkzaam zijn in de missie van Indonesië en Afrika en van inlandse zusters over de jaren 1914-1967. z.j.

1 omslag

Alfabetisch per huis geordend.

 

405-438.

Formulieren opgemaakt ten behoeve van het vernieuwen van de tijdelijke geloften. Alfabetisch geordend op plaatsnaam of missiegebied waar de betreffende zusters werkzaam zijn. 1940-1977. Hierbij:

423. Indonesië, 1940-1952.

 

 

Indonesië (1932)

 

273.

Stukken betreffende de vestiging van de zusters in de Apostolische Prefectuur van Benkoelen op Zuid-Sumatra in Indonesië. 1931-1932.

1 omslag

 

772.

Overzichtskaarten van de regio's in Indonesië waar de zusters van de congregatie zich gevestigd hebben. z.j., 1936, 1950.

1 omslag

 

773-774.

Stukken betreffende de organisatie voor de missie in Zuid-Sumatra, Indonesië. 1937-1960.

2 omslagen

 

274-276.

Ingekomen brieven vanuit Zuid-Sumatra over het missiewerk. Met bijlagen. 1932-1977.

3 omslagen

 

770-771.

Ingekomen brieven van zusters verblijvende op Zuid-Sumatra. Met bijlagen. 1935-1985.

2 omslagen

 

590.

Stukken betreffende financiële aangelegenheden van de missieprocure inzake de missie in Zuid-Sumatra. 1937-1990.

1 omslag

 

1498.

Tabellen houdende financiële overzichten van de missieprocure inzake Indonesië en Tanzania. 1960-1978.

1 omslag

 

601-629.

Jaarverslagen over de ontvangsten en uitgaven van de huiskas van de huizen. Met bijlagen. 1935-1959, 1961, 1963. Hierbij:

629. Indonesië, (1935-1940, 1952-1953).

 

278.

Tekeningen van bouwwerken te Pringsèwu en Metro. z.j., 1935.

1 omslag

 

921.

Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van de missie in Indonesië van de congregatie SCJ (1924-1974). 1974.

1 omslag

 

925.

Stukken betreffende het 50-jarig bestaan van de missie in Indonesië. 1982.

1 omslag

In het Indonesisch en Nederlands.

 

A116.

Indonesië. Algemeen. z.j.

1 omslag

 

A118-A120.

Brieven van zusters: Pringséwu, Gisting-Baturedno+Kotabumi, Tanjunkarang-Baturadja+Jakarta. z.j.

3 omslagen

 

121.

Oorlog en oorlogsleed (door Zr. Winiberta Kuipers). z.j.

1 omslag

 

122.

Administratie zr. Pauli. z.j.

1 omslag

 

123.

60 Jaar bestaan in Indonesië [1992]. z.j.

1 omslag

 

124.

Publikaties. z.j.

1 omslag

 

125.

Documentatie betreffende Indonesië, waaronder tekeningen. z.j.

1 omslag

 

 

Japan

[uit het archief van zr. M. Beda Stuckenberg]

 

1713.

Stukken betreffende de provincie St. Maria in Japan. 1935.

1 omslag

Duits en Japans.

 

1714.

Formulieren houdende jaarlijkse en halfjaarlijkse overzichten van het leven en de werkzaamheden van de zusters in het Mariaklooster te Otarn in Japan. 1935-1939.

1 omslag

 

1715.

Formulieren houdende halfjaarlijkse berichten over het leven en de werkzaamheden van de zusters in het Mariaklooster te Saporro in Japan. Met bijlagen. 1936-1939.

1 omslag

 

 

Tanzania (1960)

 

1503.

Stukken betreffende de werkzaamheden van de missieprocure voor de missieposten in Tanzania. 1958-1960.

1 omslag

 

1498.

Tabellen houdende financiële overzichten van de missieprocure inzake Indonesië en Tanzania. 1960-1978.

1 omslag

 

1514.

Circulaires inzake een contactdag te Helvoirt voor congregaties met vestigingen in Tanganyika. Met bijlagen. 1960.

1 omslag

 

1515.

Stukken betreffende het vervoer van goederen naar de missieposten in Tanzania. 1960-1966.

1 omslag

 

 

Bronnen met verslaglegging

Jaar- en andere periodieke verslagen

 

777.

Jaaroverzichten van de Indonesische provincie Sint Jozef alsmede naamlijsten van de daar werkzaam zijnde zusters. 1952-1978. Met hiaten.

1 omslag

 

769.

Historische verslagen van het ontstaan en de ontwikkeling van het missiewerk op Zuid-Sumatra alsmede enkele reisbeschrijvingen van de bootreis naar Indonesië. 1932, 1938, 1945-1946, 1949, 1980.  1 omslag

 

490-526.

Halfjaarlijkse verslagen van de huizen van de congregatie. 1935-1968. Hierbij:

515. Metro (Indonesië), Sancta Maria, 1938-1940.

518. Pringséwu (Indonesië), Sint Jozef, 1937-1940.

Verwijzing naar andere archiefvormers
Informatiewaarde Interressant archief